Innowacja2017

E

innowacja pedagogiczna wprowadzjąca CLIL do przedszkola

IINNOWACJANNOWACJA PPEDAGOGICZNAEDAGOGICZNA ZZ JJĘZYKAĘZYKA ANGIELSKIEGOANGIELSKIEGO
DLADLA DDZIECIZIECI WW WWIEKUIEKU PPRZEDSZKOLNYMRZEDSZKOLNYM
Efekt pracy nauczycieli
Przedszkola Samorządowego w ZPO w Woli Filipowskiej
w Ramach Projektu POWER
„Podniesienie kompetencji językowych kadry pedagogicznej z zakresu języka angielskiego w
celu zintegrowanego nauczania języka obcego i przedmiotu"
POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024169
Wola Filipowska 2017r.
IINNOWACJANNOWACJA
PPEDAGOGICZNAEDAGOGICZNA
EEVERYDAYVERYDAY EENGLISHNGLISH
ZZABAWYABAWY ZZ JJĘZYKIEMĘZYKIEM AANGIELSKIMNGIELSKIM
Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w młodszym wieku przedszkolnym
z wykorzystaniem elementów metody Clil
Autor:Autor:
EEDYTADYTA TTWOREKWOREK-G-GĄGOLSKAĄGOLSKA
SSPISPIS TREŚCITREŚCI
Nr str.
1. Tytuł innowacji 4
2. Podtytuł 4
3. Autor innowacji 4
4. Nauczyciel odpowiedzialny za wprowadzenie innowacji 4
5. Nauczyciele Wprowadzający innowację 4
6. Szkoła – nazwa i rodzaj 4
7. Poziom nauczania 4
8. Rodzaj innowacji 5
9. Cele innowacji 5
10. Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji 5
11. Podstawy pedagogiczne i dydaktyczne innowacji 6
12. Zakładane efekty 7
13. Opis przebiegu innowacji 8
14. Sposoby ewaluacji innowacji 9
15. Przykładowe narzędzia ewaluacji 9
EVERY DAY ENGLISH
Zabawy z językiem angielskim
Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w młodszym wieku przedszkolnym z wykorzystaniem
elementów metody CLIL.
1. Autor innowacji
Edyta Tworek – Gągolska
2. Nauczyciel odpowiedzialny za wprowadzenie innowacji
Edyta Tworek- Gągolska
3. Nauczyciele wprowadzający innowację
Edyta-Tworek – Gągolska
Joanna Duda
Agnieszka Nowakowska
Elżbieta Żbik
Jolanta Dębska
Katarzyna Samborska
4. Szkoła – nazwa i rodzaj
Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej.
5. Poziom nauczania
Wychowanie przedszkolne
6. Zespół uczniowski objęty innowacją
Dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
7. Czas trwania innowacji
2 lata - od 1 października 2017 roku. Następnie po wstępnej ewaluacji wznowiona na kolejne lata.
8. Rodzaj innowacji
Wprowadzana innowacja jest innowacją programowo – metodyczną, dotyczącą określonego
przedmiotu, którego nauczanie jest objęte obowiązkiem przedszkolnym.
9. Cele innowacji
Celem nauki języka angielskiego w przedszkolu jest przekazanie podstaw tego języka
i przygotowanie dzieci do kontynuacji nauki w szkole. Ważną rolę odgrywa w tym procesie
rozbudzenie zainteresowań samym językiem i obyczajami krajów anglojęzycznych. Podstawowym
zadaniem jest wyeliminowanie ewentualnych blokad w komunikowaniu się, a także budowanie
świadomości lingwistycznej. Dziecko w wieku przedszkolnym z łatwością pokonuje wszelkie bariery
językowe. Nauka języka angielskiego nie tylko pobudza jego twórcze myślenie lingwistyczne, ale
także zachęca do przyszłej nauki w przekonaniu, że może to być przyjemny proces.
Cele główne:
 przekazanie podstaw języka angielskiego i przygotowanie do kontynuacji nauki na dalszych
etapach edukacji przedszkolnej,
 rozwijaniu samodzielności językowej: konstruowanie zdań z wykorzystaniem poznanych
wyrazów i zwrotów,
 umożliwienie tzw. „dobrego startu” w szkole poprzez osłuchanie z językiem,
 wyzwolenie pozytywnych emocji względem języka obcego dając podstawy do właściwego
motywowania na dalszej drodze edukacyjnej.
10.Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji
Młody człowiek we współczesnym świecie zmuszony jest do posługiwania się językiem obcym
w stopniu komunikatywnym. Zważywszy, iż kształtowanie tej umiejętności jest procesem złożonym
i wymaga długotrwałego przygotowania, koniecznym staje się stworzenie dzieciom warunków
przyswajania języka w latach najmłodszych, kiedy ich możliwości poznawcze i naturalna potrzeba
nauki są najsilniejsze. Ponadto, rozwijanie umiejętności lingwistycznych wiąże się również z szansą
osiągnięcia sukcesu edukacyjnego w tym przedmiocie, którego spełnienie staje się realne, dzięki
stabilnym podstawom. Istotnym zatem elementem jest kierowanie procesem edukacji lingwistycznej
w sposób, który pozwoli na zbudowanie mocnych komunikacyjnych podstaw, dlatego potrzeba
innowacji jest tak ważna. Celem wprowadzenia innowacji, jest stworzenie sytuacji do naturalnej
nauki języka, która odpowiednio zmotywuje dziecko, nastroi go pozytywnie do nauczanego języka,
jak również rozbudzi jego zainteresowanie w tym kierunku, jednocześnie dając mu szansę na dobry
start edukacyjny. Ograniczenie nauki języka do dwóch zajęć tygodniowych w sztucznie
zorganizowanej sytuacji dydaktycznej może doprowadzić do niemożności utrwalenia materiału
leksykalnego, blokady komunikacyjnej, braku zainteresowania językiem.
11. Podstawy pedagogiczne i dydaktyczne innowacji
Specyfika wieku przedszkolnego wpływa na sposób organizowania wszystkich zajęć
i podporządkowywania ich możliwościom rozwojowym dzieci. Dzieci przebywając w przedszkolu
uczą się uczestnicząc we wszystkich działaniach. To właśnie poprzez czynną aktywność kształtują
postawy, nabywają umiejętności i poznają określone treści. Nauczanie języka angielskiego w
przedszkolu powinno więc odbywać się podobnie. Działanie, reagowanie, aktywne uczestnictwo w
sytuacjach naturalnego operowania językiem obcym i osłuchania się z nim podczas całodziennego
pobytu dzieci w przedszkolu. Wprowadzona innowacja integruje treści nauczania i naukę języka,
przez co sama nauka języka staje się procesem naturalnym, scalonym w całodzienny rytm dnia
pobytu dziecka w przedszkolu. Clil to właśnie nauczanie języka przez przedmiot i nauczanie
przedmiotu przez język. Język staje się narzędziem do poznawania określonych treści. Słownictwo i
struktury gramatyczne poznawane są poprzez oglądanie rzeczywistych materiałów, stanowią
drugorzędną rolę, nie poprawność językowa stanowi tu cel dydaktyczny w kształceniu językowym
Metoda CLIL w przedszkolu oznacza ekspozycję na sprawność słuchania w pierwszej
kolejności, następnie używanie usłyszanego materiału językowego poprzez codzienne z nim
obcowanie. Dzieci obserwują nauczyciela, jego gesty, mimikę, wymowę, uczestniczą we wszystkich
aktywnościach i działaniach, i stopniowo podejmują samodzielne próby komunikacji językowej.
W ten sposób uczą się znaczenia słów w kontekście. Metoda uwzględnia wszystkie potrzeby i
możliwości dzieci. Nastawiona jest na kształcenie różnych typów osobowości. Poruszane treści są
ściśle związane z obowiązującą tematyką tygodniową (tzw. kręgi tematyczne), szczególnie bliskie
dziecku, związane z nim samym i jego środowiskiem. Wokół tych tematycznie zebranych treści
dzieci osłuchują się najpierw z materiałem leksykalno-gramatycznym, aż w końcu same podejmują
próbę operowania nimi. Poprzez specjalnie opracowane zajęcia, gry i zabawy, grafy, obrazy,
dziecko uczy się, co znaczą poznane frazy i słowa.
12. Zakładane efekty
Celem innowacji jest przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole i stworzenie im
warunków dobrego startu. Uwrażliwienie ich na używanie języka w sytuacjach naturalnych. Sposób
organizacji zajęć i dobór treści tematycznych powinien zaowocować silną motywacją do nauki,
brakiem barier komunikacyjnych oraz wysokim poziomem zainteresowania przedmiotem.
13. Opis przebiegu innowacji
Innowacja prowadzona będzie w trakcie całodziennego pobytu dzieci w przedszkolu.
Obecność języka obcego w trakcie stałej aktywności dzieci będzie owocowała doskonałą
znajomością zwrotów z codziennych sytuacji. Zajęcia z nauczycielem będą organizowane
codziennie, a długość ich trwania jest uzależniony od formy , tematu, sposobu organizacji dzieci.
W rytm dnia wpisane będą stałe elementy tzw. Ritual activities :
Clean up
Time to make a circle
Greetings
Eating time
Wash up
Let's go for a walk.
Do proponowanych form aktywności wykorzystywane będą popularne piosenki i rymowanki
pomagające nauczycielowi zorganizować grupę i zmotywować do podjęcia określonych działań.
Nauczyciele uczestniczący w Innowacji będą prowadzić zajęcia w języku polskim z wykorzystaniem
zwrotów angielskich:
Stand up, sit down
sit down behind the table,
shhh be quiet,
listen,
point to...,
match...,
find....
tidy up.
W miarę rosnących umiejętności dzieci, do zajęć wplatane będą zwroty i słownictwo tematycznie
związane. Umożliwi to rozumienie języka globalnie i poznawanie słownictwa w kontekście.
Ponadto, w zajęciach wykorzystywane będą zabawy i gry językowe, stosowane na
„standardowych” zajęciach językowych.
Język angielski wykorzystywany będzie również podczas samodzielnej aktywności dzieci. Służył
będzie jako wspomagający język komunikacji.
Istotą metody jest jej systematyczność i częstotliwość. Im więcej możliwości używania
i osłuchiwania się z językiem, tym większa szansa powodzenia metody.
Istotą metody jest uproszczony język, wizualizacja, stosowanie różnorodnych gier i zabaw
ułatwiających interakcje, głównie werbalne, ocena umiejętności poprzez stosowanie graficznych
znaczków. Wszystko to jest niezwykle ważne w pracy z małym dzieckiem i jest istotne dla edukacji
przedszkolnej. Niemożliwe jest prowadzenie zajęć z dziećmi wieku od 3 do 6 lat bez odniesienia do
działania, rzeczywistej sytuacji czy obrazu. Gry i zabawy, piosenki, karty obrazkowe, multimedia, to
wszystko towarzyszy nauczycielowi edukacji przedszkolnej w trakcie całodniowej pracy z
przedszkolakiem.
Podstawowe zajęcia dydaktyczne wspomagane będą konkretnymi technikami nauki języka obcego
dostosowanego do wieku przedszkolnego.
Nauka przez zabawę- gry i zabawy językowe – z wykorzystaniem urozmaiconych środków
dydaktycznych, które umożliwią prowadzenie zabaw językowych, rozbudzają zainteresowanie i
ciekawość dzieci, motywują do aktywnego uczestnictwa.
Nauka przez piosenkę, rymowankę, wiersz, które to są doskonałym punktem wyjścia do
wprowadzania i utrwalania zwrotów, wyrazów a nawet struktur gramatycznych. Piosenki najlepiej
łączyć z aktywnością fizyczną, by zaspokoić dzieciom ich naturalną potrzebę ruchu. Teksty
śpiewane czy mówione są doskonałym pomocą w przyswajaniu języka.
Nauka przez działanie - eksperymenty, doświadczenia to właśnie te aktywności, które pozwalają
maluchom samodzielnie poznawać świat, a oprócz tego rozwijają tak wiele ważnych procesów:
wnioskowania, stawiania hipotez, argumentowania, logicznego myślenia.
14. Sposoby ewaluacji innowacji
Istotą ewaluacji jest sprawdzanie osiągnięć dzieci w zakresie tematyki aktualnie omawianej.
Ocena przebiegać zatem powinna w języku wprowadzania określonych treści. Każdej ocenie
towarzyszyć powinna wizualny odnośnik oznaczający poziom opanowanych umiejętności. Po
każdym omówionym temacie odbywać się będzie weryfikacja wiedzy i umiejętności z danego
zakresu. Sprawdzanie tematu przebiegać będzie systematycznie , raz w tygodniu i przyjmować może
różne formy:
pracy indywidualnej z kartą pracy,
pracy zespołowej metodą projektów,
pracy grupowej.
Warunkiem jest, by miał on charakter swobodnej oceny, za wiedzę i umiejętności.
15. Przykładowe narzędzia ewaluacji
Test 1
Metoda projektowa:
Ćwiczenie 1.
Dzieci w grupach otrzymują wycięte figury geometryczne różnego koloru i duże arkusze papieru.
Polecenie:
Using different gomets make (create) your favourite toy.
Omówienie:
What’s in the picture?
What colour is your ………..?
What did you use to make it?
Ćwiczenie 2.
Dzieci otrzymują narysowane elementy pogodowe (słońce, chmury, płatki śniegu, krople deszczu) i
postać dziewczynki. W grupach decydują, jaka pogoda będzie towarzyszyć postaci. Przygotowują
plakaty dobierając właściwe podpisy.
Polecenie:
Make a poster . Use weather conditions. Dress the girl up.
Omówienie:
What’s the weather like?
What is she wearing?
What colour is her….?
Test 2
Metoda pracy indywidualnej – praca z kartą pracy.
Listening activity.
Circle the right picture.
“There are two pigs in the picture. One is big, the other is small. They are Pepa and George. Pepa is
sad and George is happy.”
Color the pictures:
Red, big circle
Green, small star
Orange, big squere

Recomendados

J ang zmiany_pp_2014 por
J ang zmiany_pp_2014J ang zmiany_pp_2014
J ang zmiany_pp_2014edytatg
604 vistas9 diapositivas
Clil szkolenie por
Clil szkolenieClil szkolenie
Clil szkoleniee t.g.
84 vistas10 diapositivas
Prezentacja angielski por
Prezentacja angielskiPrezentacja angielski
Prezentacja angielskikasiakasia81
3K vistas18 diapositivas
Speak direct method for kids - angielski dla dzieci por
Speak direct method for kids - angielski dla dzieciSpeak direct method for kids - angielski dla dzieci
Speak direct method for kids - angielski dla dzieciSpeak-Direct-method
1.9K vistas20 diapositivas
CLIL for Primary Schools.pdf por
CLIL for Primary Schools.pdfCLIL for Primary Schools.pdf
CLIL for Primary Schools.pdfJustyna74
686 vistas134 diapositivas
Czechy - pomoc psychologiczna por
Czechy  - pomoc psychologicznaCzechy  - pomoc psychologiczna
Czechy - pomoc psychologicznaMarzena Majka Kaszyńska
212 vistas3 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Innowacja2017

Jak zorganizować lekcje języka obcego w szkole? por
Jak zorganizować lekcje języka obcego w szkole?Jak zorganizować lekcje języka obcego w szkole?
Jak zorganizować lekcje języka obcego w szkole?Comenius Projects in Paderewski
144 vistas50 diapositivas
Erasmus+ por
Erasmus+Erasmus+
Erasmus+Devliniusz
683 vistas13 diapositivas
REKRUTACJA DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUM por
REKRUTACJA DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUMREKRUTACJA DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUM
REKRUTACJA DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUMEdukacja_Spoleczna
166 vistas30 diapositivas
DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUM por
DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUMDWUJĘZYCZNE GIMNAZJUM
DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUMEdukacja_Spoleczna
214 vistas30 diapositivas
Rekrutacja prezentacja gimnazjum por
Rekrutacja prezentacja gimnazjumRekrutacja prezentacja gimnazjum
Rekrutacja prezentacja gimnazjumEdukacja_Spoleczna
546 vistas30 diapositivas
Sześciolatek w i klasie por
Sześciolatek w i klasieSześciolatek w i klasie
Sześciolatek w i klasieSP114
2.7K vistas66 diapositivas

Similar a Innowacja2017(20)

Sześciolatek w i klasie por SP114
Sześciolatek w i klasieSześciolatek w i klasie
Sześciolatek w i klasie
SP1142.7K vistas
Z niemieckim za pan brat por Bednarska
Z niemieckim za pan bratZ niemieckim za pan brat
Z niemieckim za pan brat
Bednarska2.3K vistas
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] z1.01_u por KubaSroka
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] z1.01_uAsystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] z1.01_u
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] z1.01_u
KubaSroka44 vistas
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] z1.01_u por Mateusz Krumpolc
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] z1.01_uAsystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] z1.01_u
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] z1.01_u
Mateusz Krumpolc1K vistas
Przedszkole Jezykowe - Europejska Akademia Dziecka w Bielawie por silverhead
Przedszkole Jezykowe - Europejska Akademia Dziecka w BielawiePrzedszkole Jezykowe - Europejska Akademia Dziecka w Bielawie
Przedszkole Jezykowe - Europejska Akademia Dziecka w Bielawie
silverhead737 vistas
Informacje dla rodziców por sp20wek
Informacje dla rodzicówInformacje dla rodziców
Informacje dla rodziców
sp20wek1K vistas
Kipu specyficzne trudności por Aga Szajda
Kipu specyficzne trudnościKipu specyficzne trudności
Kipu specyficzne trudności
Aga Szajda15.5K vistas
Lets CLIL por dorotax
Lets CLILLets CLIL
Lets CLIL
dorotax393 vistas
Kubuś Puchatek por ekor72
Kubuś PuchatekKubuś Puchatek
Kubuś Puchatek
ekor72920 vistas

Más de e t.g.

Stickmen missing parts por
Stickmen missing partsStickmen missing parts
Stickmen missing partse t.g.
60 vistas6 diapositivas
Stickman1 por
Stickman1Stickman1
Stickman1e t.g.
108 vistas1 diapositiva
Personal info ex por
Personal info exPersonal info ex
Personal info exe t.g.
336 vistas3 diapositivas
Obrazki opis por
Obrazki opisObrazki opis
Obrazki opise t.g.
22 vistas2 diapositivas
Names game ex por
Names game exNames game ex
Names game exe t.g.
44 vistas2 diapositivas
Names game por
Names gameNames game
Names gamee t.g.
43 vistas5 diapositivas

Más de e t.g.(20)

Stickmen missing parts por e t.g.
Stickmen missing partsStickmen missing parts
Stickmen missing parts
e t.g.60 vistas
Stickman1 por e t.g.
Stickman1Stickman1
Stickman1
e t.g.108 vistas
Personal info ex por e t.g.
Personal info exPersonal info ex
Personal info ex
e t.g.336 vistas
Obrazki opis por e t.g.
Obrazki opisObrazki opis
Obrazki opis
e t.g.22 vistas
Names game ex por e t.g.
Names game exNames game ex
Names game ex
e t.g.44 vistas
Names game por e t.g.
Names gameNames game
Names game
e t.g.43 vistas
Monster game por e t.g.
Monster gameMonster game
Monster game
e t.g.26 vistas
Introduction completing por e t.g.
Introduction completingIntroduction completing
Introduction completing
e t.g.16 vistas
Furnish the house por e t.g.
Furnish the houseFurnish the house
Furnish the house
e t.g.29 vistas
Food for hungry _monster por e t.g.
Food for hungry _monsterFood for hungry _monster
Food for hungry _monster
e t.g.46 vistas
Farm kolor por e t.g.
Farm kolorFarm kolor
Farm kolor
e t.g.19 vistas
Empty the wordrobe por e t.g.
Empty the wordrobeEmpty the wordrobe
Empty the wordrobe
e t.g.66 vistas
Write the right_names por e t.g.
Write the right_namesWrite the right_names
Write the right_names
e t.g.26 vistas
Gry i zabawy_j_ang por e t.g.
Gry i zabawy_j_angGry i zabawy_j_ang
Gry i zabawy_j_ang
e t.g.52 vistas
Bingo clothes por e t.g.
Bingo clothesBingo clothes
Bingo clothes
e t.g.60 vistas
Scenariusze wł por e t.g.
Scenariusze włScenariusze wł
Scenariusze wł
e t.g.311 vistas
Clil malta por e t.g.
Clil maltaClil malta
Clil malta
e t.g.44 vistas
Ulotka por e t.g.
UlotkaUlotka
Ulotka
e t.g.6 vistas
Adventures in the forest por e t.g.
Adventures in the forestAdventures in the forest
Adventures in the forest
e t.g.39 vistas
Adventures of three little frogs por e t.g.
Adventures of three little frogsAdventures of three little frogs
Adventures of three little frogs
e t.g.35 vistas

Innowacja2017

 • 1. IINNOWACJANNOWACJA PPEDAGOGICZNAEDAGOGICZNA ZZ JJĘZYKAĘZYKA ANGIELSKIEGOANGIELSKIEGO DLADLA DDZIECIZIECI WW WWIEKUIEKU PPRZEDSZKOLNYMRZEDSZKOLNYM Efekt pracy nauczycieli Przedszkola Samorządowego w ZPO w Woli Filipowskiej w Ramach Projektu POWER „Podniesienie kompetencji językowych kadry pedagogicznej z zakresu języka angielskiego w celu zintegrowanego nauczania języka obcego i przedmiotu" POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024169 Wola Filipowska 2017r.
 • 2. IINNOWACJANNOWACJA PPEDAGOGICZNAEDAGOGICZNA EEVERYDAYVERYDAY EENGLISHNGLISH ZZABAWYABAWY ZZ JJĘZYKIEMĘZYKIEM AANGIELSKIMNGIELSKIM Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w młodszym wieku przedszkolnym z wykorzystaniem elementów metody Clil Autor:Autor: EEDYTADYTA TTWOREKWOREK-G-GĄGOLSKAĄGOLSKA
 • 3. SSPISPIS TREŚCITREŚCI Nr str. 1. Tytuł innowacji 4 2. Podtytuł 4 3. Autor innowacji 4 4. Nauczyciel odpowiedzialny za wprowadzenie innowacji 4 5. Nauczyciele Wprowadzający innowację 4 6. Szkoła – nazwa i rodzaj 4 7. Poziom nauczania 4 8. Rodzaj innowacji 5 9. Cele innowacji 5 10. Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji 5 11. Podstawy pedagogiczne i dydaktyczne innowacji 6 12. Zakładane efekty 7 13. Opis przebiegu innowacji 8 14. Sposoby ewaluacji innowacji 9 15. Przykładowe narzędzia ewaluacji 9
 • 4. EVERY DAY ENGLISH Zabawy z językiem angielskim Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w młodszym wieku przedszkolnym z wykorzystaniem elementów metody CLIL. 1. Autor innowacji Edyta Tworek – Gągolska 2. Nauczyciel odpowiedzialny za wprowadzenie innowacji Edyta Tworek- Gągolska 3. Nauczyciele wprowadzający innowację Edyta-Tworek – Gągolska Joanna Duda Agnieszka Nowakowska Elżbieta Żbik Jolanta Dębska Katarzyna Samborska 4. Szkoła – nazwa i rodzaj Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej. 5. Poziom nauczania Wychowanie przedszkolne 6. Zespół uczniowski objęty innowacją Dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 7. Czas trwania innowacji 2 lata - od 1 października 2017 roku. Następnie po wstępnej ewaluacji wznowiona na kolejne lata. 8. Rodzaj innowacji
 • 5. Wprowadzana innowacja jest innowacją programowo – metodyczną, dotyczącą określonego przedmiotu, którego nauczanie jest objęte obowiązkiem przedszkolnym. 9. Cele innowacji Celem nauki języka angielskiego w przedszkolu jest przekazanie podstaw tego języka i przygotowanie dzieci do kontynuacji nauki w szkole. Ważną rolę odgrywa w tym procesie rozbudzenie zainteresowań samym językiem i obyczajami krajów anglojęzycznych. Podstawowym zadaniem jest wyeliminowanie ewentualnych blokad w komunikowaniu się, a także budowanie świadomości lingwistycznej. Dziecko w wieku przedszkolnym z łatwością pokonuje wszelkie bariery językowe. Nauka języka angielskiego nie tylko pobudza jego twórcze myślenie lingwistyczne, ale także zachęca do przyszłej nauki w przekonaniu, że może to być przyjemny proces. Cele główne:  przekazanie podstaw języka angielskiego i przygotowanie do kontynuacji nauki na dalszych etapach edukacji przedszkolnej,  rozwijaniu samodzielności językowej: konstruowanie zdań z wykorzystaniem poznanych wyrazów i zwrotów,  umożliwienie tzw. „dobrego startu” w szkole poprzez osłuchanie z językiem,  wyzwolenie pozytywnych emocji względem języka obcego dając podstawy do właściwego motywowania na dalszej drodze edukacyjnej. 10.Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji Młody człowiek we współczesnym świecie zmuszony jest do posługiwania się językiem obcym w stopniu komunikatywnym. Zważywszy, iż kształtowanie tej umiejętności jest procesem złożonym i wymaga długotrwałego przygotowania, koniecznym staje się stworzenie dzieciom warunków przyswajania języka w latach najmłodszych, kiedy ich możliwości poznawcze i naturalna potrzeba nauki są najsilniejsze. Ponadto, rozwijanie umiejętności lingwistycznych wiąże się również z szansą osiągnięcia sukcesu edukacyjnego w tym przedmiocie, którego spełnienie staje się realne, dzięki stabilnym podstawom. Istotnym zatem elementem jest kierowanie procesem edukacji lingwistycznej w sposób, który pozwoli na zbudowanie mocnych komunikacyjnych podstaw, dlatego potrzeba innowacji jest tak ważna. Celem wprowadzenia innowacji, jest stworzenie sytuacji do naturalnej nauki języka, która odpowiednio zmotywuje dziecko, nastroi go pozytywnie do nauczanego języka, jak również rozbudzi jego zainteresowanie w tym kierunku, jednocześnie dając mu szansę na dobry start edukacyjny. Ograniczenie nauki języka do dwóch zajęć tygodniowych w sztucznie
 • 6. zorganizowanej sytuacji dydaktycznej może doprowadzić do niemożności utrwalenia materiału leksykalnego, blokady komunikacyjnej, braku zainteresowania językiem. 11. Podstawy pedagogiczne i dydaktyczne innowacji Specyfika wieku przedszkolnego wpływa na sposób organizowania wszystkich zajęć i podporządkowywania ich możliwościom rozwojowym dzieci. Dzieci przebywając w przedszkolu uczą się uczestnicząc we wszystkich działaniach. To właśnie poprzez czynną aktywność kształtują postawy, nabywają umiejętności i poznają określone treści. Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu powinno więc odbywać się podobnie. Działanie, reagowanie, aktywne uczestnictwo w sytuacjach naturalnego operowania językiem obcym i osłuchania się z nim podczas całodziennego pobytu dzieci w przedszkolu. Wprowadzona innowacja integruje treści nauczania i naukę języka, przez co sama nauka języka staje się procesem naturalnym, scalonym w całodzienny rytm dnia pobytu dziecka w przedszkolu. Clil to właśnie nauczanie języka przez przedmiot i nauczanie przedmiotu przez język. Język staje się narzędziem do poznawania określonych treści. Słownictwo i struktury gramatyczne poznawane są poprzez oglądanie rzeczywistych materiałów, stanowią drugorzędną rolę, nie poprawność językowa stanowi tu cel dydaktyczny w kształceniu językowym Metoda CLIL w przedszkolu oznacza ekspozycję na sprawność słuchania w pierwszej kolejności, następnie używanie usłyszanego materiału językowego poprzez codzienne z nim obcowanie. Dzieci obserwują nauczyciela, jego gesty, mimikę, wymowę, uczestniczą we wszystkich aktywnościach i działaniach, i stopniowo podejmują samodzielne próby komunikacji językowej. W ten sposób uczą się znaczenia słów w kontekście. Metoda uwzględnia wszystkie potrzeby i możliwości dzieci. Nastawiona jest na kształcenie różnych typów osobowości. Poruszane treści są ściśle związane z obowiązującą tematyką tygodniową (tzw. kręgi tematyczne), szczególnie bliskie dziecku, związane z nim samym i jego środowiskiem. Wokół tych tematycznie zebranych treści dzieci osłuchują się najpierw z materiałem leksykalno-gramatycznym, aż w końcu same podejmują próbę operowania nimi. Poprzez specjalnie opracowane zajęcia, gry i zabawy, grafy, obrazy, dziecko uczy się, co znaczą poznane frazy i słowa. 12. Zakładane efekty Celem innowacji jest przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole i stworzenie im warunków dobrego startu. Uwrażliwienie ich na używanie języka w sytuacjach naturalnych. Sposób organizacji zajęć i dobór treści tematycznych powinien zaowocować silną motywacją do nauki, brakiem barier komunikacyjnych oraz wysokim poziomem zainteresowania przedmiotem.
 • 7. 13. Opis przebiegu innowacji Innowacja prowadzona będzie w trakcie całodziennego pobytu dzieci w przedszkolu. Obecność języka obcego w trakcie stałej aktywności dzieci będzie owocowała doskonałą znajomością zwrotów z codziennych sytuacji. Zajęcia z nauczycielem będą organizowane codziennie, a długość ich trwania jest uzależniony od formy , tematu, sposobu organizacji dzieci. W rytm dnia wpisane będą stałe elementy tzw. Ritual activities : Clean up Time to make a circle Greetings Eating time Wash up Let's go for a walk. Do proponowanych form aktywności wykorzystywane będą popularne piosenki i rymowanki pomagające nauczycielowi zorganizować grupę i zmotywować do podjęcia określonych działań. Nauczyciele uczestniczący w Innowacji będą prowadzić zajęcia w języku polskim z wykorzystaniem zwrotów angielskich: Stand up, sit down sit down behind the table, shhh be quiet, listen, point to..., match..., find.... tidy up. W miarę rosnących umiejętności dzieci, do zajęć wplatane będą zwroty i słownictwo tematycznie związane. Umożliwi to rozumienie języka globalnie i poznawanie słownictwa w kontekście. Ponadto, w zajęciach wykorzystywane będą zabawy i gry językowe, stosowane na „standardowych” zajęciach językowych. Język angielski wykorzystywany będzie również podczas samodzielnej aktywności dzieci. Służył będzie jako wspomagający język komunikacji. Istotą metody jest jej systematyczność i częstotliwość. Im więcej możliwości używania i osłuchiwania się z językiem, tym większa szansa powodzenia metody.
 • 8. Istotą metody jest uproszczony język, wizualizacja, stosowanie różnorodnych gier i zabaw ułatwiających interakcje, głównie werbalne, ocena umiejętności poprzez stosowanie graficznych znaczków. Wszystko to jest niezwykle ważne w pracy z małym dzieckiem i jest istotne dla edukacji przedszkolnej. Niemożliwe jest prowadzenie zajęć z dziećmi wieku od 3 do 6 lat bez odniesienia do działania, rzeczywistej sytuacji czy obrazu. Gry i zabawy, piosenki, karty obrazkowe, multimedia, to wszystko towarzyszy nauczycielowi edukacji przedszkolnej w trakcie całodniowej pracy z przedszkolakiem. Podstawowe zajęcia dydaktyczne wspomagane będą konkretnymi technikami nauki języka obcego dostosowanego do wieku przedszkolnego. Nauka przez zabawę- gry i zabawy językowe – z wykorzystaniem urozmaiconych środków dydaktycznych, które umożliwią prowadzenie zabaw językowych, rozbudzają zainteresowanie i ciekawość dzieci, motywują do aktywnego uczestnictwa. Nauka przez piosenkę, rymowankę, wiersz, które to są doskonałym punktem wyjścia do wprowadzania i utrwalania zwrotów, wyrazów a nawet struktur gramatycznych. Piosenki najlepiej łączyć z aktywnością fizyczną, by zaspokoić dzieciom ich naturalną potrzebę ruchu. Teksty śpiewane czy mówione są doskonałym pomocą w przyswajaniu języka. Nauka przez działanie - eksperymenty, doświadczenia to właśnie te aktywności, które pozwalają maluchom samodzielnie poznawać świat, a oprócz tego rozwijają tak wiele ważnych procesów: wnioskowania, stawiania hipotez, argumentowania, logicznego myślenia. 14. Sposoby ewaluacji innowacji Istotą ewaluacji jest sprawdzanie osiągnięć dzieci w zakresie tematyki aktualnie omawianej. Ocena przebiegać zatem powinna w języku wprowadzania określonych treści. Każdej ocenie towarzyszyć powinna wizualny odnośnik oznaczający poziom opanowanych umiejętności. Po każdym omówionym temacie odbywać się będzie weryfikacja wiedzy i umiejętności z danego zakresu. Sprawdzanie tematu przebiegać będzie systematycznie , raz w tygodniu i przyjmować może różne formy: pracy indywidualnej z kartą pracy, pracy zespołowej metodą projektów, pracy grupowej. Warunkiem jest, by miał on charakter swobodnej oceny, za wiedzę i umiejętności. 15. Przykładowe narzędzia ewaluacji
 • 9. Test 1 Metoda projektowa: Ćwiczenie 1. Dzieci w grupach otrzymują wycięte figury geometryczne różnego koloru i duże arkusze papieru. Polecenie: Using different gomets make (create) your favourite toy. Omówienie: What’s in the picture? What colour is your ………..? What did you use to make it? Ćwiczenie 2. Dzieci otrzymują narysowane elementy pogodowe (słońce, chmury, płatki śniegu, krople deszczu) i postać dziewczynki. W grupach decydują, jaka pogoda będzie towarzyszyć postaci. Przygotowują plakaty dobierając właściwe podpisy. Polecenie: Make a poster . Use weather conditions. Dress the girl up. Omówienie: What’s the weather like? What is she wearing? What colour is her….? Test 2 Metoda pracy indywidualnej – praca z kartą pracy. Listening activity. Circle the right picture. “There are two pigs in the picture. One is big, the other is small. They are Pepa and George. Pepa is sad and George is happy.”
 • 10. Color the pictures: Red, big circle Green, small star Orange, big squere