Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ขั้นตอนการสมัคร Enneagram

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

ขั้นตอนการสมัคร Enneagram

  1. 1. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาภาวะผูนายุคใหม่ด้วยศาสตร์นพลักษณ์ Enneagram ้ ลำดับที่…………….. แบบตอบรับ 1 ชุด ใช้สาหรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 คน ชื่อ—นำมสกุล……………………........................................ชื่อเล่น......................อำชีพ............................................ หน่วยงำน............................................................................ตำแหน่ง................................................................ วันเกิดปีเกิด.....................................................................กำรศึกษำ................................................................. ที่อยู่ที่ติดต่อได้…………………………………………………………………………………………………………….……………………..................... โทรศัพท์...............................................โทรสำร.................................E-mail.................................................... กำรศึกษำ........................................................................................................................................................ ประสบกำรณ์ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ท่านทราบข้อมูลโครงการนี้จาก …….....ประกำศทำงสื่อ …...... ไวนิล ……..... หนังสือเชิญ ………….. E-mail ……….. website ……….. Facebook …...... เพื่อนแนะนำ อื่นๆ ……….............................. ความคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ อาหาร ..................... อำหำรทั่วไป .................... อำหำรมุสลิม ท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน สาหรับการเบิกค่าลงทะเบียนอบรม หรือไม่ ...... ต้องกำร ...... ไม่ต้องกำร ชื่อและที่อยู่สาหรับออกใบเสร็จรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน รับวันที่เข้ำอบรม) บริษัท./ หน่วยงำน........................................................................................................................................... ที่อยู่................................................................................................................................................................ โทรศัพท์............................................. แฟกซ์................................ E-mail....................................................... สิ่งที่จะได้รับเพิ่มเติม 1. เอกสำรฝึกอบรม 2. อำหำรว่ำง 4 มือ ้ 3. อำหำรเที่ยง 2 มือ ้ 4.เกียรติบัตร 5.กำรประเมินผล ก่อนและหลังฝึกอบรม ส่งเอกสารนี้ พร้อมสาเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียน 5,800 บาท ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 มาที่ บริษัท เวิลด์ เทรนนิ่ง จากัด Fax 075-220988 หรือ E-mail; worldtraining8@gmail.com ติดต่อประสานงานได้ที่ คุณ ราชาวดี เพชรรัตน์ 081-606 4513 คุณ ทรงวุฒิ เพชรรัตน์ 089-734 7888
  2. 2. วิธีการสมัครและชาระเงิน 1. กรอกข้อมูลในแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ 2. ชาระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงิน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเมืองตรัง หมายเลขบัญชี 3720162540 ชื่อบัญชี บจ. เวิลด์เทรนนิ่ง 3. กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท เวิลด์ เทรนนิ่ง จากัด เลขประจาตัวผูเสียภาษี 0905555001144 ้ ที่อยู่: 28/17 ถ.โรงเรียน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 4. Fax สาเนาใบโอนเงิน (ตามข้อ 1) และใบสมัคร (ตามข้อ 2) มาที่ หมายเลข 075- 220 988 ทาง E-mail worldtraining8@gmail.com หรือส่งมาที่ บริษัท เวิลด์เทรนนิ่ง จากัด เลขที่ 28/17 ถ.โรงเรียน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ขอความกรุณาโทรศัพท์แจ้งได้ที่ คุณ ราชาวดี เพชรรัตน์ 081-606 4513 คุณ ทรงวุฒิ เพชรรัตน์ 089-734 7888 5. กรุณานาเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาให้ในวันอบรม มิฉะนั้น จะต้องชาระค่าอบรมเต็มจานวน ่ 6. กรณียกเลิกการเข้าอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 5 วันก่อนวันอบรม มิฉะนั้นจะต้องชาระ 50% ของราคาค่า อบรม 7. ค่าอบรม สามารถนาไปลดหย่อนภาษี ได้ 200% การสมัครจะสมบูรณ์แบบ เมื่อทางบริษัทได้รับ - สาเนาใบโอนเงิน - แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ หมายเหตุ 1. ทางบริษัท เวิลด์เทรนนิ่ง จากัด จะไม่รับพิจารณาสาหรับใบสมัครที่ไม่ได้ส่งมาพร้อม ค่าลงทะเบียน ทั้งนีเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม และจะไม่คืนค่าลงทะเบียน ้ มาว่ากรณีใดๆทั้งสิน ยกเว้น ยกเลิกโครงการหรือมีผู้สมัครเกินจานวนที่กาหนด กรณีที่ชาระ ้ ค่าสมัครลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ สามารถจัดส่งผูแทนมาเข้ารับการ ้ อบรมแทน โดยแจ้งให้ฝ่ายจัดการฯทราบล่วงหน้าก่อน 7 วัน 2. เพื่อป้องกันการสูญหาย ผู้จัดจะมอบใบเสร็จค่าลงทะเบียนให้ท่านในวันที่มารายงานตัว 3. ผูเข้าร่วมอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ ้ 4. การจองที่พัก ให้ไปรายงานตัวเข้าพักตาม วันเวลาที่จองในใบสมัครและชาระค่าห้องพักกับ โรงแรมในวันเข้าพัก 5. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการงดการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่ครบตามจานวน *** กรุณาแนบสาเนาบัตรประชาชนของท่านมาด้วย 1 ฉบับ
  3. 3. ขั้นตอน การสมัครเข้าอบรมและการชาระเงินค่าลงทะเบียน ช่องทางการสมัคร 1. Fax 075-220988 2. Tel 081-606 4513; 089-734 7888 3. E-mail: worldtraining8@gmail.com บริษัทส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ) ทาง ไปรษณีย์ /Fax/E-mail ผู้เข้าอบรมแจ้งยืนยันเข้าอบรม 1. ทางไปรษณีย์ บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จากัด 28/17 ถ.โรงเรียน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 2. Fax 075-220988 3. E-mail: worldtraining8@gmail.com การชาระเงิน โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเมืองตรัง ชื่อบัญชี บจ. เวิลด์เทรนนิ่ง หมายเลขบัญชี 3720162540 การส่งหลักฐานการโอน เงิน 1. ทางไปรษณีย์ บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จากัด 28/17 ถ.โรงเรียน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 ( โทรแจ้ง คุณ ราชาวดี เพชรรัตน์ 081-6064513 คุณ ทรงวุฒิ เพชรรัตน์ 089-734 7888 2. Fax 075-220988 หรือ 3. E-mail: worldtraining8@gmail.com

×