Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a creating_computer3.pptx(20)

Último(20)

Publicidad

creating_computer3.pptx

 1. หน่วยที่ 3 คอมพิวเตอร ์กราฟิ ก วิชา การสร้างงานด้วยคอมพิวเตอร์ (ว30258) สอนโดย นายธนกฤต ขันธวัฒน์ ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
 2. ความหมายของกราฟิ ก และคอมพิวเตอร ์กราฟิ ก Table of Content ภาพบนคอมพิวเตอร ์ เกิดได้อย่างไร การประมวลผลภาพ คอมพิวเตอร ์กราฟิ ก ความรู ้เกี่ยวกับ เรื่องสี ประโยชน์ของงาน คอมพิวเตอร ์กราฟิ ก
 3. คือคำว่ำ “Graphikos” หมำยถึง กำรเขียนภำพด ้วยสีและลักษณะ ขำวดำ และรวมกับคำว่ำ “Graphien” หมำยถึง กำรเขียนตัวหนังสือ และกำรสื่อควำมหมำยโดยกำรใช ้เส ้น กราฟิ ก(Graphics) เป็ นคาที่เกิดขึ้นจากรากศัพท์ภาษากรีก ความหมายของ | กราฟิ กและคอมพิวเตอร ์กราฟิ ก และข ้อควำมกรำฟิกในยุคแรก ๆ จะเริ่มตั้งแต่กำรวำดภำพลำยเส ้น กำรวำดภำพเหมือนจริง มำจนถึงกำรใช ้ภำพถ่ำยเหมือนจริง กราฟิ ก หมายถึง การสื่อความคิดโดยการใช้ภาพ สัญลักษณ์ สร ้ำงและจัดกำรกับภำพ สัญลักษณ์ และข ้อควำม คอมพิวเตอร ์กราฟิ ก หมายถึง การสื่อความคิดโดยการใช้คอมพิวเตอร ์
 4. พิกเซล มำประกอบกันเป็นภำพขนำดต่ำงๆ เกิดจากจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆ ของสี ที่เราเรียกว่า ภาพบนคอมพิวเตอร ์| เกิดได้อย่างไร พิกเซล (Pixel) มำจำกคำว่ำ Picture และคำว่ำ Element แปลตรงตัว ก็คือ องค์ประกอบที่ รวมกันเกิดเป็นภำพ ความละเอียดของจอภาพ (Resolution) เป็นจำนวนของพิกเซลที่อยู่ภำยในภำพ ใช ้เป็นหน่วยที่ใช ้วัดจำนวนพิกเซลสูงสุดที่จอคอมพิวเตอร์สำมำรถผลิต ออกมำได ้
 5. การประมวลผลภาพ | คอมพิวเตอร ์กราฟิ ก 01 Raster เป็นกำรประมวลแบบอำศัยกำรอ่ำนค่ำสีในแต่ละพิกเซล มีชื่อเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ Bitmap 02 Vector เป็นกำรประมวลผลแบบอำศัยกำรคำนวณทำงคณิตศำสตร์ โดยมีสีและตำแหน่งของสีที่ แน่นอน ฉะนั้นไม่ว่ำ เรำจะมีกำรเคลื่อนย ้ำยที่หรือย่อขยำยขนำดของภำพ ภำพก็จะไม่เสีย รูปทรงในเชิงเรขำคณิต และควำมละเอียดของภำพจะไม่ลดลงด ้วย จึงทำให ้ภำพยังคง คมชัดเหมือนเดิม มีวิธีการประมวลผลภาพ 2 แบบ
 6. 01 Raster 02 Vector การประมวลผลภาพ | คอมพิวเตอร ์กราฟิ ก
 7. จำกกำรที่ตำของเรำรับแสงที่สะท ้อนมำจำกวัตถุเหล่ำนั้น ซึ่ง ควำมยำวของคลื่นแสงที่แตกต่ำงกัน จะส่งผลให ้เรำมองเห็นสีที่ แตกต่ำงกันด ้วย สีที่เรามองเห็นรอบๆ ตัวนั้น เกิดขึ้นได้ ความรู ้เกี่ยวกับเรื่องสี สาหรับงานคอมพิวเตอร ์กราฟิ กนั้น จะมีการผสมสี ที่เกิดจำกแสงแสดงบนจอภำพ หรือกำรผสมหมึกสีพิมพ์ออกมำ ทำงเครื่องพิมพ์
 8. โมเดลของสี | Color Model 01 โมเดลแบบ HSB ตามหลักการมองเห็นสีของสายตามนุษย์ 02 โมเดลแบบ RGB ตามหลักการแสดงสีของเครื่องคอมพิวเตอร ์ 03 โมเดลแบบ CMYK ตามหลักการแสดงสีของเครื่องพิมพ์ 04 โมเดล Lab ตามมาตรฐานของ CIE
 9. โมเดลแบบ | HSB Hue เป็ นสีของวัตถุที่สะท้อนเข้ามายังตาของเรา Saturation เป็ นสีของวัตถุที่สะท้อนเข้ามายังตาของเรา Brightness ความสว่างและความมืดของสี ซึ่งถูกกาหนดค่าเป็ นเปอร ์เซ็นต์ จาก 0% (สีดา) ถึง 100% (สีขาว) การมองเห็นสีของสายตามนุษย์
 10. โมเดลแบบ | RGB Red สีแดง Green สีเขียว Blue สีน้าเงิน การแสดงสีของเครื่องคอมพิวเตอร ์ เกิดจำกกำรรวมกันของสเปกตรัมของแสงสี แดง (Red), เขียว (Green), และน้ำเงิน (Blue) ในสัดส่วนควำมเข ้มข ้นที่แตกต่ำงกัน โดย จุดที่แสงทั้งสำมสีรวมกันจะเป็นสีขำว นิยม เรียกกำรผสมสีแบบนี้ว่ำ “Additive”
 11. โมเดลแบบ | CMYK Cyan สีฟ ้ า Magenta สีบานเย็น Yellow สีเหลือง การมองเห็นสีของเครื่องพิมพ์ BlacK สีดา โมเดล CMYK มีแหล่งกำเนิดสีอยู่ที่กำรซึมซับ (Absorb) ของหมึกพิมพ์บนกระดำษ มีสีพื้นฐำนคือ สีฟ้ำ (Cyan), สีบำนเย็น (Magenta), และสีเหลือง (Yellow) โดยเรียกกำรผสมสีทั้ง 3 สีข ้ำงต ้นว่ำ “Subtractive Color” แต่สี CMYK ก็ ไม่สำมำรถผสมรวมกันให ้ได ้สีบำงสี เช่น สี น้ำตำล จึงต ้องมีกำรเพิ่มสีดำ (Black) ลงไป
 12. โมเดลแบบ | LAB L หมายถึง ค่าความสว่าง (Luminance) A หมายถึง ส่วนประกอบที่แสดงการไล่สีจากสีเขียวไปยังสีแดง B หมายถึง ส่วนประกอบที่แสดงการไล่สีจากสีน้าเงินถึงสีเหลือง การมองเห็นสีของสายตามนุษย์
 13. ประโยชน์ของงาน | คอมพิวเตอร ์กราฟิ ก คอมพิวเตอร ์กราฟิ กกับการช่วยสอน ภำพคอมพิวเตอร์กรำฟิกได ้ช่วยสื่อควำมหมำย ในกำรสอน หรืออธิบำยเนื้อหำในเรื่องที่ ซับซ ้อนให ้ผู้เรียนเห็นภำพแล ้วเข ้ำใจได ้ง่ำย ยิ่งขึ้น 01
 14. ประโยชน์ของงาน | คอมพิวเตอร ์กราฟิ ก คอมพิวเตอร ์กราฟิ กกับการออกแบบ กำรใช ้โปรแกรมช่วยออกแบบและสร ้ำงชิ้นงำน จำลองก่อนที่จะสร ้ำงงำนจริง 02
 15. ประโยชน์ของงาน | คอมพิวเตอร ์กราฟิ ก คอมพิวเตอร ์กราฟิ กกับกราฟและแผนภาพ เพื่อแสดงข ้อมูลทำงด ้ำนสถิติและงำนวิจัย เช่น กรำฟเส ้น กรำฟวงกลม และกรำฟแท่ง เป็นต ้น 03
 16. ประโยชน์ของงาน | คอมพิวเตอร ์กราฟิ ก คอมพิวเตอร ์กราฟิ กกับงานศิลปะ ใช ้ในกำรวำดภำพ ระบำยสี และใส่แสงเงำ ซึ่ง มีข ้อดีตรงที่เรำสำมำรถลบและแก ้ไขในส่วน กำรทำงำนที่ผิดพลำดได ้ตำมต ้องกำร โดยไม่ ทำให ้เสียเวลำและไม่สิ้นเปลืองวัสดุเหมือนกับ กำรวำดภำพบนกระดำษ 04
 17. ประโยชน์ของงาน | คอมพิวเตอร ์กราฟิ ก คอมพิวเตอร ์กราฟิ กกับการทาภาพเคลื่อนไหว เป็นคอมพิวเตอร์กรำฟิกที่ใช ้ในกำรออกแบบ และ กำหนดให ้เกิดกำรเคลื่อนไหว หรือเรียกว่ำ Computer Animation เช่น กำร์ตูน และ ภำพยนตร์นิยำยวิทยำศำสตร์ เป็นต ้น 05
 18. ประโยชน์ของงาน | คอมพิวเตอร ์กราฟิ ก คอมพิวเตอร ์กราฟิ กกับการประมวลผลภาพ เป็นกำรประมวลผลภำพที่ได ้จำกกำรสแกน หรือถ่ำยภำพ ให ้ปรำกฏบนหน้ำ จอคอมพิวเตอร์ เรำจะพบได ้ในกำรสแกนภำพ กำรถ่ำยภำพผ่ำนดำวเทียม และกำรเอ็กซเรย์ เป็นต ้น 06
 19. จบเนื้อหำ
Publicidad