Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Composition and characteristics of integrated information systems. ERP-system as a corporate standard(20)

Más de Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, SumDU(20)

Publicidad

Último(20)

Composition and characteristics of integrated information systems. ERP-system as a corporate standard

  1. Chapter 7: Composition and characteristics of integrated information systems. ERP-system as a corporate standard. Тема 7: Склад і характеристика інтегрованих інформаційних систем. ERP- системи як корпоративний стандарт.
  2. Integration - combining separate parts or functions of the system. Integrated information system - an open set of software and hardware that supports business processes and integrates data, functions and manufacturing processes into one. Інтеграція - об'єднання окремих частин або функцій системи. Під інтегрованою інформаційною системою розуміється відкритий комплекс програмно- апаратних засобів, що підтримує бізнес-процеси і поєднує дані, функції та виробничі процеси в одне ціле.
  3. Currently, the most popular of integrated information systems are ERP-systems class. ERP-system (Enterprise Resource Planning System) - the enterprise resource planning system, which is becoming world standard. ERP - the integrated system for planning and managing all resources of the company, its supply, sales, human resources and salaries, production, research and development work. В даний час найбільшу популярність серед інтегрованих інформаційних систем отримали системи класу ЕRР. Система ERP (Enterprise Resource Planning System) - система планування ресурсів підприємства, яка стала претендувати на світовий стандарт. ERP - це інтегрована система, що забезпечує планування і управління всіма ресурсами підприємства, його постачанням, збутом, кадрами і заробітною платою, виробництвом, науково-дослідницькими і конструкторськими роботами.
  4. A key component of the ERP-system is a single database that integrates information, which is got in different areas of the company (Figure 1). Ключовим компонентом ERP-системи є єдина база даних, що об‘єднує інформацію, отриману в різних сферах діяльності підприємства (рис.1). Figure 1. The typical composition of features and modules of ERP-system Managerial staff Assets management Financial planning and management Planning material resources and capacities Customer relationship management Inventory management, supply Human resources Project management. Scientific research and design-technological development
  5. ERP class systems, that are oriented on production, should allow to organize information support of most stages of the supply, production and sales, and financial planning accounting. Figure 2 shows a simplified typical minimum of ERP-system. Системи класу ЕRР, орієнтовані на виробництво, повинні дозволяти організувати інформаційний супровід більшості етапів постачання, виробництва і реалізації продукції, а також фінансовий облік планування. На рис. 2 представлений спрощений типовий мінімальний склад ERP-системи. Figure 2. Simplified typical minimum of ERP-system Provider Consumer ERP-system Module of financial accounting and planning SCM-module MRP II-module CRM-module
  6. In the practice of management, are widely common such software systems that are integrated within the framework of ERP-systems into a single one: • SCM (Supply Chain Management); • СRМ (Customer Relationship Management); • МRР ІІ (Material Requirements Planning ІІ). Includes СRP (Capacity Requirements Planning), unlike the previous MRP 1; • Module of financial accounting and planning. У практиці управління широкого поширення набули такі програмні системи, що інтегруються в рамках ERP-систем в одне ціле: • SCM (Supply Chain Management) - управління ланцюгами поставок; • СRМ (Customer Relationship Management) - управління взаємовідносинами з клієнтами; • МRР ІІ (Material Requirements Planning ІІ) - планування потреби в матеріалах. Включає СRP (Capacity Requirements Planning) - планування потреби у виробничих потужностях, на відміну від попередньої MRP 1); • модуль фінансового обліку і планування.
  7. On the central place is MRP II-system, whose main task is calculating the necessary materials and loading equipment for industrial technological route by the time his setting, stading, adjusting production plans, etc. SCM-system provides coordination and control of all supply chain participants. SCM-systems allow companies, that producing complex products, to organize the transfer of requirements to subcontractors, suppliers coordinate and plan production schedules for the rational use of production and warehouse space. Центральне місце займає МRР ІІ система, основне завдання якої полягає в розрахунках необхідних матеріалів і завантаження устаткування по виробничим технологічним маршрутам з урахуванням часу на його переналагодження, простої, коригування планів виробництва і т.д. Система SCM забезпечує координацію і контроль всіх учасників ланцюжка постачання. SCM-системи дозволяють підприємствам, що випускають складну продукцію, організувати передачу вимог субпідрядникам, координувати роботу з постачальниками, а також планувати виробничі графіки для раціонального використання виробничих і складських приміщень.
  8. Крім організації роботи з постачальниками важливе місце займає робота з клієнтами. Для цього створюються СRМ-системи, що забезпечують повний цикл супроводу клієнтів. В основі такого роду систем лежить єдина база даних про потенційних та реальних покупців. Головна перевага CRM полягає в інтеграції покупця в процес виробництва. • In addition to organizing work with suppliers, the important place is occupied by working with clients. • To do this, are created CRM-systems, that providing full cycle of support customers. • At the heart of such systems is the single database of potential and real customers. • The main advantage of CRM is integration customer into the production process.
  9. With the help of CRM-systems are carried out: 1. search and analysis of customer information; 2. market planning (for client groups are made proposals, are defined sales channels, etc.); 3. interaction with customers. Manufacturers can obtain significant benefits by receiving and processing information such as: • marketing; • customer service; • research and design; • after-sales service. За допомогою CRM-систем здійснюється: 1. пошук і аналіз інформації про клієнтів; 2. планування ринку (для груп клієнтів виробляються пропозиції, визначаються канали продажу і т.д.); 3. взаємодія з клієнтами. Виробники можуть отримати суттєві переваги за рахунок отримання і обробки такої інформації, як: маркетинг; обслуговування клієнтів; дослідження і конструювання; післяпродажне обслуговування.
  10. By itself, the information system, independently of how good it is, brings little impact on increasing the productivity of the company. Defining the business strategy and the correlation of the strategy to purposes and tasks that are solving by selected ERP-system, is the basis for a decision of its implementation. Сама по собі інформаційна система, незалежно від того, наскільки вона гарна, привносить слабкий вплив на збільшення продуктивності підприємства. Визначення стратегії бізнесу і співвіднесення цієї стратегії з цілями і завданнями, які покликана вирішувати обрана ERР-система, є основою для прийняття рішення про її впровадження.
Publicidad