Νοιαζομαι και δρω

93dimath
93dimath93dimath
Ενεργόσ Υολιτειότθτα – Ενεργόσ
πολίτθσ
αλλθλεγγφθ
93o δθμοτικό ςχολείο ακθνϊν
ςθμαντικόσ πυλώνασ του project
το πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ροιάηομαι και Δρω» το οποίο υλοποιικθκε για
2015-2016 από το Πθ κερδοςκοπικό Χωματείο Δεσμό, ςε ςυνεργαςία με το Μδρυμα
Οαμπράκθ,
δθμιουργία εκπαιδευτικοφ υλικοφ και πιλοτικι εφαρμογι επιχοριγθςθ από το Μδρυμα
Πποδοςάκθ.
πιλοτικι εφαρμογι του προγράμματοσ ςε 50 επιπλζον ςχολεία ςε 9 Υεριφζρειεσ τθσ
χϊρασ μασ, με δωρεά από το Μδρυμα Χταφροσ Ριάρχοσ.
Robert Desnos: «Χέρια»
επιμέλεια παρουςίαςησ : ςτέλα πρωτόπαπα
ταυτότθτα του 93ου ολοιμερου δθμοτικοφ ςχολείου ακθνών
Περιοχι: Ρζοσ Ξόςμοσ, περιοχι Ξυνοςάργουσ Ακινασ
Αρικμόσ εκπαιδευτικϊν: 32 ,μόνιμοι 20
Μακθτικό δυναμικό: 330 μακθτζσ
Αλλοδαποί μακθτζσ : 110
Βιοτικό επίπεδο γονζων: μεςαίο με δεδομζνο τουσ τελευταίουσ δείκτεσ ορίου φτϊχειασ
Μορφωτικό επίπεδο γονζων: μεςαίο
Ζχοντασ κατά νου τισ ςυνιςτϊςεσ του δθμοκρατικοφ ςχολείου και τθ ςθμαςία του ςυναποφαςίηουμε , προθγικθκε μια ςυηιτθςθ με
τουσ μακθτζσ /τριεσ για το εάν ςυναινοφν ςτθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ , διευρφνοντασ ζτςι τθ δθμοκρατία και τθ ςυμμετοχι
ςτθ ςχολικι κοινότθτα. Χε ςυνεδρίαςθ που πραγματοποιικθκε τζλοσ Σκτωβρίου ζγινε ενθμζρωςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων από
τθ Δ/ντρια του ςχολείου και διλωςαν ενεργι ςυμμετοχι οι τάξεισ Γ2,Δ1,Δ2 ,Ε2, ΧΨ1,ΧΨ2 ,Ψ.Ε1, αλλά και επικουρικά όλοι οι μακθτζσ
και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ςυνεργάςτθκαν ςε πολλζσ δράςεισ. Χε δεφτερθ φάςθ ενθμερϊκθκαν οι γονείσ οι οποίοι ςτιριξαν
με κζρμθ το πρόγραμμα
ςχολικι κοινότθτα
Ξατανόθςθ, αίςκθμα κετικισ αλλθλεξάρτθςθσ αλλθλεπίδραςθσ & ςυνοχισ μεταξφ των μελϊν,
αποδοχι κοινϊν αξιϊν όπωσ ςυμμετοχι, υπευκυνότθτα, ςυλλογικότθτα, κοινωνικι ςυνείδθςθ ,
προςδιοριςμόσ νζων- κοινϊν ςτόχων, αλλαγι ςτάςθσ ηωισ
Ομάδα Εκελοντιςμόσ
΢υνεργαςία, αίςκθμα ατομικισ & ςυλλογικισ ευκφνθσ, δθμιουργικότθτα,
ςυμμετοχι, ενεργοί πολίτεσ
το ςχολείο ν' αποτελζςει κοιτίδα για τθ δθμιουργία εκελοντικοφ πνεφματοσ
Υρόγραμμα επιμόρφωςθσ ςτα ανκρϊπινα
δικαιϊματα και τουσ πρόςφυγεσ ,Κι αν ιςουν εςφ ,
Υπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τουσ Πρόςφυγεσ και
Πανελλινιο Δίκτυο για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ
Θμερίδα:Κοινωνικζσ
δεξιότθτεσ.Διαμορφώ
νοντασ ενεργοφσ
πολίτεσ, Βritish Council
2014-2015
ΝΟΙΑΗΟΜΑΙ…
ΜΠΑΙΝΩ ΢ΣΘ ΘΕ΢Θ
ΣΟΤ ΑΛΛΟΤ…
«Κρισ – Καταπολεμώντασ τα
ςτερεότυπα και τισ διακρίςεισ: Δράςεισ
για τθ ςυμμετοχι, τθν ζνταξθ και τθν
εκπαίδευςθ» ΞΕΥΑΔ
1.Life skills-Δεξιότθτεσ Ηωισ
Διαμορφώνοντασ Ενεργοφσ Πολίτεσ,
2. ΢ζβομαι τθ διαφορετικότθτα
British council
93ο Δ.΢.Ακθνών
Ξουλτοφρα του
ςχολείου:
Πακρά δζςμευςθ
ςε βάκοσ χρόνου
μεταςχθματιςμοφ
του ςχολείου ςε
αειφόρο
΢θμαντικόσ εταίροσ
ςτο ςτόχο που ζκεςε το ςχολείο
για 2015-2016
το πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
ΝΟΙΑΗΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ
΢τόχοσ 2015-2016
το ςχολείο ν'
αποτελζςει κοιτίδα
για τθ δθμιουργία
εκελοντικοφ
πνεφματοσ
Χτοίχθμα θ
διατιρθςθ των
κατακτθμζνων
ςτόχων,
προγραμματιςμόσ
νζων….
Ψίκενται ςτόχοι
και αξίεσ που δεν
κατακτϊνται εφ
άπαξ
΢κοπόσ
θ ανάδειξθ και θ κατανόθςθ τθσ αξίασ του εκελοντιςμοφ ςτο ςφγχρονο ςχολείο και τθν τοπικι κοινωνία.
Αποςκοπώντασ
• ςτθν αποςαφινιςθ βαςικϊν όψεων του φαινόμενου του εκελοντιςμοφ διαχωρίηοντάσ το από άλλα
φαινόμενα όπωσ π.χ. τθσ φιλανκρωπίασ ι τθσ αγακοεργίασ.
• ςτθν ανάδειξθ του ςθμαντικοφ ρόλου του εκελοντιςμοφ, δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ δυναμικι που
μπορεί να αναπτφξει το ςχολείο και θ θ τοπικι κοινωνία μζςα από τθν ζμφαςθ ςε ζννοιεσ όπωσ θ κοινωνία
των πολιτϊν.
Προςδοκώμενα αποτελζςματα
Σα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ
• να αναγνωρίηουν και να κατανοοφν το φαινόμενο του εκελοντιςμοφ ςτισ ςφγχρονζσ του διαςτάςεισ.
• να διαχωρίηουν τισ εκελοντικζσ δράςεισ από άλλεσ παρόμοιεσ ι παρεμφερείσ δράςεισ.
• να ςυνειδθτοποιοφν ότι θ ανάπτυξθ του κινιματοσ εκελοντϊν ςυνιςτά μια ςφγχρονθ αναγκαιότθτα
• οι γονείσ με τθ ςυμμετοχι τουσ ς' εκελοντικά προγράμματα, ν αποτελζςουν πρότυπα για τα παιδιά τουσ
• να αναγνωρίηουν τον ειδικό ρόλο και τθ δυναμικι που μπορεί να αναπτφξει θ τοπικι κοινωνία ςε κζματα
εκελοντιςμοφ.
• να κατανοιςουν τθν αξία και τθ δυναμικι τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν
• να ενδυναμωκοφν οι κοινωνικοί δεςμοί μεταξφ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ -πολιτϊν, γεγονόσ που
αποτελεί ηθτοφμενο για κάκε κοινωνία, προκειμζνου να επιτευχκεί θ ευρυκμία τθσ μεςω των οποίων
διαπλάκεται ιςχυρι ανκρωπιςτικι ςυνείδθςθ κι αυξάνεται θ ευαιςκθςία για τθν αντιμετϊπιςθ ενδεχόμενων
προβλθμάτων, μειϊνεται ο αντικοινωνικόσ ωφελιμιςμόσ.
• να αποκτοφν νζα ενδιαφζροντα κι εμπειρίεσ ηωισ, ςε ςυλλογικό επίπεδο δθμιουργοφνται οι προχποκζςεισ
κοινϊν ςτόχων
υπευκυνότθτα
κοινωνικι ςυνείδθςθ
αφριο
τϊρα
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙ΢
ΕΥΛΨΦΣΥΘ ΕΛΦΘΡΘΧ ΕΡΩΧΘ ΓΣΡΕΩΡ 2ΘΧ Δ.Ξ.ΔΘΠΣΩ ΑΚΘΡΑΛΩΡ,ΕΞΔΣΧΕΛΧ ΞΑΟΕΛΔΣΧΞΣΥΛΣ ,ΩΥΑΨΘ ΑΦΠΣΧΨΛΑ ΨΣΩ ΣΘΕ,
ΕΡΩΧΘ ΦΩΨΣΦΕΥΣΦΨΕΦ ΕΟΟΑΔΑΧ, ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΓΣΡΖΩΡ ΞΑΛ ΞΘΔΕΠΤΡΩΡ ΨΣΩ ΧΧΣΟΕΜΣΩ, ΧΧΣΟΛΞΘ ΕΥΛΨΦΣΥΘ 2ΘΧ
Δ.Ξ.Δ.ΑΚΘΡΑΛΩΡ,ACTIONAID,
ΠΘΨΦΣΥΣΟΛΨΛΞΣ ΞΣΛΡΩΡΛΞΣ ΛΑΨΦΕΛΣ ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ,ΟΕΧΧΘ ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ Ρ.ΞΣΧΠΣΩ,
ΓΛΑΨΦΣΛ ΨΣΩ ΞΣΧΠΣΩ , ΓΦΑΦΕΛΑ ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΩΡ ΚΕΠΑΨΩΡ ΞΑΛ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ΑϋΑΚΘΡΑΧ, ΔΛΞΨΩΣ ΓΛΑ ΨΑ ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΑ ΨΣΩ
ΥΑΛΔΛΣΩ ,ΔΛΑΥΣΟΛΨΛΧΠΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ «ΥΩ΢ΛΔΑ» ,ΕΟΟΘΡΛΞΣ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣ ΓΛΑ ΨΣΩΧ ΥΦΣΧΦΩΓΕΧ,
ΑΡΣΛΧΨΘ ΔΣΠΘ ΦΛΟΣ΢ΕΡΛΑΧ ΥΦΣΧΦΩΓΩΡ ΨΣΩ ΕΟΑΛΩΡΑ, ΗΩΡΨΑΡΘ ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΘ
XΑΠΣΓΕΟΣ ΨΣΩ ΥΑΛΔΛΣΩ,ΥΑΡΕΟΟΘΡΛΣ ΔΛΞΨΩΣ ΓΛΑ ΨΣ ΚΕΑΨΦΣ ΧΨΘΡ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ,ΕΟΛΑΠΕΥ, SAFERINTERNET
Γονείσ
Σοπικι
Κοινότθτα
Εκπαιδευτικοί
Μακθτζσ
΢υμμετείχαν 11 εκπαιδευτικοί,125
μακθτζσ
Σι τάξεισ Ε2, ΧΨ1 ,ΧΨ2, ακολοφκθςαν τθ
δομι του προγράμματοσ με τθ βοικεια
των εγχειριδίων του και τθσ ψθφιακισ
πλατφόρμασ του προγράμματοσ
Σι τάξεισ Δ1,Δ2 Γ2, ΨΕ1,Β2 κακϊσ και
οι εκπαιδευτικοί των ξενόγλωςςων
τμθμάτων ςε ςυνεργαςία υλοποίθςαν
από κοινοφ ι μεμονωμζνα δράςεισ που
προβάλλουν τον εκελοντιςμό και
καλλιεργοφν ςτουσ μακθτζσ τθν
ταυτότθτα του ενεργοφ πολίτθ.
Διακεματικό πρόγραμμα ομπρζλα
που απζρρεε ςυντονιςμζνα από τα μικρά,
ευζλικτα και εφαρμόςιμα ςχζδια δράςθσ τθσ
κάκε τάξθσ (προγράμματα ςχολικϊν
δραςτθριοτιτων) και ςυνζδεε το ςχολείο με
τθν ευρφτερθ κοινότθτα και τουσ κοινωνικοφσ
προβλθματιςμοφσ τθσ.
Ι ιταν υποςφςτθμα ςε
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ι
καινοτόμο δράςθ που
υλοποιοφςε θ κάκε τάξθ
Οειτοφργθςε ωσ ζνα
πρόγραμμα-ςφςτθμα με
πολλά υποςυςτιματα τα
εκπαιδευτικά προγράμματα
των τάξεων
Θ κάκε τάξθ -τμιμα, ανάλογα, με τισ δεξιότθτεσ, τα ενδιαφζροντα και τα ταλζντα των
μακθτϊν, το γνωςτικό τουσ επίπεδο, αλλά και τα ενδιαφζροντα και τισ κλίςεισ των
εκπαιδευτικϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ δυνατότθτεσ που ζδινε κάκε πρόγραμμα
ςχολικϊν δραςτθριοτιτων που υλοποιοφταν, επζλεγε και αναλάμβανε μια ςυνιςτϊςα
του ευρφτερου προγράμματοσ.
ΓΛΩ΢΢Α,Κ.Π.Α,
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ,Ι΢ΣΟΡΙΑ,
ΕΙΚΑ΢ΣΙΚΑ,
ΜΟΤ΢ΙΚΘ,ΣΠΕ,
ΕΤΕΛΙΚΣΘ ΗΩΝΘ
Δθμιουργία τοπικϊν δικτφων εκελοντιςμοφ
Δθμιουργιςαμε μικρά δίκτυα εκελοντιςμοφ με φορείσ και
οργανιςμοφσ με ςτόχο να απλωκοφν οι δράςεισ μασ, να
ςτθριχτοφν υφιςτάμενεσ εκελοντικζσ δομζσ, να βοθκιςουμε
ςτθν εξζλιξι τουσ και να δθμιουργθκοφν νζεσ.
Χθμαντικά πλεονζκτθματα θ αίςκθςθ του ανικειν , θ άμεςθ
αμφίδρομθ δράςθ
Πε τθν ςφνδεςθ των δράςεων , κάτω από τθν ομπρζλα του
εκελοντιςμοφ και τθσ αλλθλεγγφθσ, τα παιδιά κατανοοφν με
βιωματικό τρόπο ότι θ ςυμμετοχι ςτα κοινωνικά δρϊμενα
είναι δυνατόν να επιφζρει δυναμικζσ παρεμβάςεισ και να
αλλάξει τον κοινωνικοπολιτιςμικό ευρφτερο περίγυρό τουσ (
ςχολείο – ευρφτερθ γειτονιά).
Επιπλζον, τα παιδιά ςυνειδθτοποιοφν ότι θ δθμιουργία και θ
λειτουργία των κοινωνικϊν δικτφων αποτελεί μια
δραςτθριότθτα που απορρζει από τθν ενεργι ςυμμετοχι του
πολίτθ ( ενεργόσ πολιτειότθτα) με ςτόχο τθν παρζμβαςθ και
τθν αλλαγι. Είναι πολφ ςθμαντικό το ςχολείο να προςφζρει
εργαλεία ςτα παιδιά, ϊςτε να αντιμετωπίηουν κριτικά τθν
πραγματικότθτα και να αιςκάνονται ότι μζςω των
ςυλλογικοτιτων είναι εφικτό να παρζμβουν αποτελεςματικά
ςε αυτιν.
Τπάτθ Αρμοςτεία
του ΟΗΕ
Χχζδιο δράςθσ με ςτόχο τθν ευελιξία και τθν αποτελεςματικότθτα του προγράμματοσ ,τθν
αξιοποίθςθ των ταλζντων και των δεξιοτιτων εκπαιδευτικϊν ,μακθτϊν
Μθ δομθμζνθ
«αλλθλοδιδαςκαλία»
Νοιάζομαι και δρω
για το σχολείο μου
Νοιαζομαι και δρω
Νοιαζομαι και δρω
Νοιαζομαι και δρω
Νοιαζομαι και δρω
• ικθσ Υάνινεσ οικολογικζσ τςάντεσ
που φιλοξενοφν βιβλία
γνϊςεων ,λογοτεχνικά ακόμθ
και εκπαιδευτικά παιχνίδια
,φυλλάδια από φορείσ,
οργανιςμοφσ, μουςεία κ.α
Πικρι δανειςτικι βιβλιοκικθ
που μεταφζρεται εφκολα ςτθν
τάξθ, ςτο ςπίτι, ςτθν παρζα των
μακθτϊν
Σι κεματικζσ των μικρϊν
κινθτϊν βιβλιοκθκϊν είναι
ποικίλεσ και δθμιουργοφνται
όχι μόνο από τισ εκπαιδευτικζσ
αλλά και από τισ κοινωνικζσ
ανάγκεσ που προκφπτουν
Ψθν κάκε κεματικι τςάντα
μποροφν να τθν δανείηονται
εκπαιδευτικοί ωσ επιπρόςκετο
υλικό εκπαιδευτικοφ
προγράμματοσ και όχι μόνο, να
τθν δανείηονται οι μακθτζσ
αλλά και οποιοδιποτε άλλο
μζλοσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ
όταν ςε μια τάξθ ςυναντϊνται μακθτζσ που βρίςκονται ςε δυο άκρα και δεν
υπάρχει ενδιάμεςθ ηϊνθ αςφαλείασ
ΠΑΚΘΨΕΧ:
Επιρρεπείσ ςε παραβάςεισ
κανόνων και αντικοινωνικζσ
ςυμπεριφορζσ,
ζχουν χαμθλι ενςυναίςκθςθ
και χαμθλό βακμό αιςκιματοσ
αλλθλεγγφθσ,
ετοιμόλογοι, ικανοί να
ξεφφγουν από δφςκολεσ
καταςτάςεισ,
βρίςκουν εφκολα δικαιολογίεσ
,ζχουν χαμθλό βακμό
ςυνεργαςίασ και προκυμίασ
ι μειωμζνουσ θκικοφσ
ενδοιαςμοφσ, ενοχζσ ι
τφψεισ για τισ ενζργειζσ τουσ
Διαχειρίηονται δφςκολα τισ
επικετικζσ αντιδράςεισ,
άρνθςθ για το ςχολείο,
παρουςιάηουν ψυχοςωματικζσ
ενδείξεισ,
λιγότερο δθμοφιλι άτομα,
ζχουν λίγουσ φίλουσ
αγχϊδεισ και αναςφαλείσ ςτισ
κοινωνικζσ τουσ επαφζσ,
ζχουν χαμθλι αυτοεκτίμθςθ,
χαρακτθρίηονται από πακθτικότθτα,
υπεραςπίηονται τον εαυτό τουσ
δφςκολα ι αδφναμα
Χυγκροφςεισ,
χαμθλόσ
βακμόσ
ςυνοχισ τθσ
τάξθσ
προωκεί το διάλογο και τθν ειρθνικι ςυνφπαρξθ των ατόμων, βελτιϊνει τθν ποιότθτα τθσ
ςχολικισ κακθμερινότθτασ των μακθτϊν ,καλλιεργεί κλίμα εμπιςτοςφνθσ ουςιαςτικοφσ
δεςμοφσ μεταξφ των ςυμμακθτϊν
«Θ ςχολικι τάξθ ωσ ομάδα ςυνεργαςίασ, υποςτιριξθσ και εμπιςτοςφνθσ»
Νοιάζομαι και δρω
για τη γειτονιά μου
Αποκριζσ ςτθ γειτονιά
Διαςχολικι ςυνεργαςία
ΕΩΦΩΥΑΝΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ
UNITED IN DIVERSITY
Aϋ ΞΣΛΠΘΨΘΦΛΣ ΑΚΘΡΩΡ
Youth4Greece,Saferinternet
Νοιάζομαι και δρω
για το περιβάλλον
Δράςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ,ενθμζρωςθσ και
ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν κλιματικι αλλαγι και τουσ
τρόπουσ καταπολζμθςισ τθσ, ςωςτι διαχείριςθσ
απορριμμάτων
Νοιαζομαι και δρω
Ανακυκλώνουμε
επαναχρησιμοποιούμε
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΜΕ το
μικροκλίμα του
σχολείου,
πρασινίζοντάς το
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ
σπορείο
Νοιαζομαι και δρω
ΔΡΑ΢ΕΙ΢ ΕΤΑΙ΢ΘΗΣΟΠΟΙΗ΢Η΢ :
METAΚΙΝΟΤΜΑΙ ΜΕ ΣΑ Μ.M.M
WWF
Νοιάζομαι και δρω
για τον συνάνθρωπο
Δράσεις αλληλεγγύης
ΦΑΦΠΑΞΑ ,ΥΑΛΔΛΞΕΧ ΨΦΣΦΕΧ
ΠΘΨΦΣΥΣΟΛΨΛΞΣ
ΞΣΛΡΩΡΛΞΣ
ΛΑΨΦΕΛΣ ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ
ΦΑΡΜΑΚΑ ,ΣΡΟΦΙΜΑ
1Η ΔΡΑ΢Η:ΓΙΑΣΡΟΙ ΣΟΤ ΚΟ΢ΜΟΤ
ΓΑΛΑ ΓΙΑ OΛΑ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ
2Η ΔΡΑ΢Η:ΓΙΑΣΡΟΙ ΣΟΤ ΚΟ΢ΜΟΤ
KAΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ
΢ΚΛΑΒΕΝΙΣΗ΢ Ν.ΚΟ΢ΜΟΤ
΢ΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΢ΣΑ ΟΡΙΑ ΣΗ΢ ΦΣΩΧΙΑ΢
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ
Χυνεχίηουμε να
ςτθρίηουμε τον
κεςμό τθσ αναδοχισ
παιδιϊν
Για μια ακόμθ χρονιά
ωσ ανάδοχοι γονείσ
ςυμμετζχουμε
ϊςτε να επιτευχκοφν
μόνιμεσ βελτιϊςεισ
ςτθν ποιότθτα
ηωισ ενόσ παιδιοφ
από το Αφγανιςτάν.
΢ΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΧΣΟ
ΓΙΑ OΛΑ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ,
ΠΑΓΚΟ΢ΜΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΔΡΑ΢Η΢
ACTION AID
Νοιάζομαι και δρω
Ενημερώνω,
ευαισθητοποιώ
Επιμορφωτικό ςεμινάριο:
΢υηθτώντασ για το προςφυγικό ηιτθμα ςτο ςχολείο
• Germanis
Εκδιλωςθ για τουσ πρόςφυγεσ
Σι μακθτζσ μζςα από τθν τζχνθ προβάλλουν
και αναδεικνφουν
το προςφυγικό ηιτθμα
Θ ζκκεςθ των ζργων τουσ ζχει ωσ ςτόχο να
φζρει τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ αλλά
και τθσ τοπικισ κοινωνίασ
…..ςτθ κζςθ του άλλου…..
Νοιαζομαι και δρω
Νοιαζομαι και δρω
Ψα οφζλθ του προγράμματοσ
 Αντιλθφκικαμε τουσ λόγουσ ανάπτυξθσ τθσ κοινωνίασ πολιτών και ιδιαίτερα τθν ανκρϊπινθ
ανάγκθ για ςυλλογικι δράςθ και τθν αλλθλεπίδραςθ των πολιτϊν για τθ ςφςταςθ εκελοντικϊν
ομάδων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, τθν αλλθλοβοικεια μεταξφ παςχόντων, τθν
προςφορά βοικειασ ςε ευαίςκθτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ
 Μάκαμε να εργαηόμαςτε ς ζνα περιβάλλον κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ και ςυλλογικότθτασ.
 Μακαίναμε ςυνεχϊσ και αναπτφςςαμε νζεσ δεξιότθτεσ
 Αναπτφξαμε αίςκθμα προςφοράσ προσ το κοινωνικό ςφνολο
 Αποκτιςαμε κετικι εικόνα για τον εαυτό μασ και αυτοπεποίκθςθ για τισ ικανότθτζσ μασ. Η
αίςκθςθ χρθςιμότθτασ ςτο κοινωνικό ςφνολο προςζφερε ικανοποίθςθ και μεγαλφτερθ
ετοιμότθτα ςτθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν.
 Αποκτιςαμε νζα ενδιαφζροντα, νζεσ εμπειρίεσ και γνωριςτικαμε με νζουσ ανκρϊπουσ.
 Μεταδϊςαμε τισ γνϊςεισ μασ και τισ εμπειρίεσ μασ και αποκτιςαμε νζεσ
 Διαςκεδάςαμε
 Και κζλουμε να ελπίηουμε ότι αποτελζςαμε πθγι ζμπνευςθσ για τουσ άλλουσ.
• είναι μια δράςθ εξωςτρεφισ ,δεν είναι απλϊσ πζραςμα
που διακινεί απλϊσ βιβλία και εξυπθρετεί μόνον πρακτικζσ
ανάγκεσ
• προωκεί τθν ανάγνωςθ αφοφ τθν κάνει ορατι , χωρίσ
διδακτιςμό
• προωκεί τθν κοινωνικι ευκφνθ
• είναι ανοικτι, καλεί τθν κοινότθτα γφρω τθσ να τθν
υιοκετιςει, να τθν υποςτθρίξει και να τθν προςζχει.
• είναι μια υποςτθρικτικι δομι για να ανταλλάξουν μεταξφ
τουσ οι μακθτζσ ,εκπαιδευτικοί ,γονείσ, βιβλία και να
προωκιςουν τα δικά τουσ αναγνωςτικά ενδιαφζροντα με
ζναν τρόπο ανζξοδο, αλλθλεπιδρϊντασ με άλλουσ
αναγνϊςτεσ.
Εκελοντζσ γονείσ από χϊρεσ που μιλοφν τθν Αραβικι γλϊςςα κα
μεταφράςουν λογοτεχνικά βιβλία μικρισ αναγνωςτικισ δυςκολίασ -
εκπαιδευτικά εργαλεία επικοινωνίασ με τα μικρά προςφυγόπουλα
που κα υποδεχτοφμε τον Χεπτζμβριο
ΡΟΤΛΑ Σ΢ΟΚΑΛΙΔΟΤ -,RAED ZAKHEM, SOUHA ZAKHEM-CHAMI,
ΠΟΛΤΔΡΟΜΟ, 2012
΢το πρόγραμμα ςυμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί:
Πρωτόπαπα Στζλλα ΠΕ70 - Διευκφντρια,
Λάγκαρθ Ειρινθ ΠΕ70,
Λάμπρου Χρυςαφία ΠΕ70,
Σολδάτου Μαρία ΠΕ70,
Στφλου Αικατερίνθ ΠΕ70 ,
Φϊκου Ιωάννα ΠΕ70
και ςυνεργάςτθκαν οι εκπαιδευτικοί:
Αγγζλου Ευαγγελία ΠΕ11 ,
Βλάχου ΠαναγιϊταΠΕ70,
Βογιατηι Χριςτίνα ΠΕ70,
Γιαννιτςοποφλου Ευςεβεία ΠΕ05 ,
Καρακάςθ Χρυςοφλα ΠΕ06 ,
Κουφάκθ Καλλιόπθ ΠΕ70,
Όρκασ Γεϊργιοσ ΠΕ70,
Παπαγιανοποφλου ΑικατερίνθΠΕ05,
Παςχαλίδθ Αντωνία ΠΕ06 ,
Τουρλοφπθσ Κων/νοσ ΠΕ70 ,
Τςαντίλθσ Αποςτόλθσ ΠΕ70,
Τςιλϊνθσ Ευάγγελοσ ΠΕ07
υπεύθυνη ςχεδιαςμού και ςυντονιςμού του πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματοσ
Νοιάζομαι και Δρω του 93ου δ.ς.αθηνών: ςτέλα πρωτόπαπα
΢ασ ευχαριςτοφμε πολφ για το χρόνο ςασ
1 de 41

Recomendados

αειφορο 93ο δημοτικο σχολειο αθηνων pdf por
αειφορο 93ο δημοτικο σχολειο αθηνων pdfαειφορο 93ο δημοτικο σχολειο αθηνων pdf
αειφορο 93ο δημοτικο σχολειο αθηνων pdf93dimath
555 vistas36 diapositivas
Μάθηση και Διδασκαλία στο Cloud por
Μάθηση και Διδασκαλία στο Cloud Μάθηση και Διδασκαλία στο Cloud
Μάθηση και Διδασκαλία στο Cloud Αννα Παππα
17K vistas52 diapositivas
Τα παιδιά ως κοινωνικοί ερευνητές. Οδηγός για δασκάλους και ... por
Τα  παιδιά  ως  κοινωνικοί  ερευνητές.  Οδηγός  για  δασκάλους  και ...Τα  παιδιά  ως  κοινωνικοί  ερευνητές.  Οδηγός  για  δασκάλους  και ...
Τα παιδιά ως κοινωνικοί ερευνητές. Οδηγός για δασκάλους και ...Αννα Παππα
13.6K vistas197 diapositivas
ανακύκλωση por
ανακύκλωσηανακύκλωση
ανακύκλωσηΑννα Παππα
18.6K vistas28 diapositivas
Li re framework_greek por
Li re framework_greekLi re framework_greek
Li re framework_greekserreschools
9.2K vistas86 diapositivas
Petridou global geoparks 17_05_2018 por
Petridou global geoparks 17_05_2018Petridou global geoparks 17_05_2018
Petridou global geoparks 17_05_2018jk2013
1.2K vistas40 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης por
Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της ΕκπαίδευσηςΠρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της ΕκπαίδευσηςVasilis Sotiroudas
14.3K vistas842 diapositivas
Παρουσίαση προγραμμάτων 6 Γυμνασίου Νίκαιας por
Παρουσίαση προγραμμάτων 6 Γυμνασίου ΝίκαιαςΠαρουσίαση προγραμμάτων 6 Γυμνασίου Νίκαιας
Παρουσίαση προγραμμάτων 6 Γυμνασίου ΝίκαιαςManolis Benakis
431 vistas55 diapositivas
Ενημερωτικό για εράσμους + por
Ενημερωτικό για εράσμους + Ενημερωτικό για εράσμους +
Ενημερωτικό για εράσμους + kpolemidia17
330 vistas3 diapositivas
"Παίζουμε, χορεύουμε και τραγουδάμε για το περιβάλλον" por
"Παίζουμε, χορεύουμε και τραγουδάμε για το περιβάλλον""Παίζουμε, χορεύουμε και τραγουδάμε για το περιβάλλον"
"Παίζουμε, χορεύουμε και τραγουδάμε για το περιβάλλον"Αννα Παππα
18.9K vistas132 diapositivas
Ο λαγός και η χελώνα... ταξιδεύουν por
Ο λαγός και η χελώνα... ταξιδεύουνΟ λαγός και η χελώνα... ταξιδεύουν
Ο λαγός και η χελώνα... ταξιδεύουνDora Fassiani
526 vistas48 diapositivas
Νοιάζομαι και δρω- 5ο ΔΣ Μεγάρων por
Νοιάζομαι και δρω- 5ο ΔΣ ΜεγάρωνΝοιάζομαι και δρω- 5ο ΔΣ Μεγάρων
Νοιάζομαι και δρω- 5ο ΔΣ ΜεγάρωνAlexandra Tsigkou
511 vistas76 diapositivas

La actualidad más candente(18)

Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης por Vasilis Sotiroudas
Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της ΕκπαίδευσηςΠρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
Vasilis Sotiroudas14.3K vistas
Παρουσίαση προγραμμάτων 6 Γυμνασίου Νίκαιας por Manolis Benakis
Παρουσίαση προγραμμάτων 6 Γυμνασίου ΝίκαιαςΠαρουσίαση προγραμμάτων 6 Γυμνασίου Νίκαιας
Παρουσίαση προγραμμάτων 6 Γυμνασίου Νίκαιας
Manolis Benakis431 vistas
Ενημερωτικό για εράσμους + por kpolemidia17
Ενημερωτικό για εράσμους + Ενημερωτικό για εράσμους +
Ενημερωτικό για εράσμους +
kpolemidia17330 vistas
"Παίζουμε, χορεύουμε και τραγουδάμε για το περιβάλλον" por Αννα Παππα
"Παίζουμε, χορεύουμε και τραγουδάμε για το περιβάλλον""Παίζουμε, χορεύουμε και τραγουδάμε για το περιβάλλον"
"Παίζουμε, χορεύουμε και τραγουδάμε για το περιβάλλον"
Αννα Παππα18.9K vistas
Ο λαγός και η χελώνα... ταξιδεύουν por Dora Fassiani
Ο λαγός και η χελώνα... ταξιδεύουνΟ λαγός και η χελώνα... ταξιδεύουν
Ο λαγός και η χελώνα... ταξιδεύουν
Dora Fassiani526 vistas
Νοιάζομαι και δρω- 5ο ΔΣ Μεγάρων por Alexandra Tsigkou
Νοιάζομαι και δρω- 5ο ΔΣ ΜεγάρωνΝοιάζομαι και δρω- 5ο ΔΣ Μεγάρων
Νοιάζομαι και δρω- 5ο ΔΣ Μεγάρων
Alexandra Tsigkou511 vistas
"Χτίζοντας" ομάδες στο σχολείο por Αννα Παππα
"Χτίζοντας" ομάδες στο σχολείο"Χτίζοντας" ομάδες στο σχολείο
"Χτίζοντας" ομάδες στο σχολείο
Αννα Παππα13K vistas
"ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ...ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" (ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ) por Παρασκευή Μιλούλη
 "ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ...ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" (ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ) "ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ...ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" (ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ)
"ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ...ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" (ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ)
παρουσιαση γονεων οκτ 2015 por marina5265
παρουσιαση γονεων οκτ 2015παρουσιαση γονεων οκτ 2015
παρουσιαση γονεων οκτ 2015
marina5265105 vistas
2015 08-31 αρθρο ερευνα-bullying por Vasilis Sotiroudas
2015 08-31 αρθρο ερευνα-bullying2015 08-31 αρθρο ερευνα-bullying
2015 08-31 αρθρο ερευνα-bullying
Vasilis Sotiroudas6.4K vistas
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΚΗ' ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ por Archontia Mantzaridou
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΚΗ' ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΚΗ' ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΚΗ' ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Archontia Mantzaridou1.1K vistas
Σχεδιάζω, Υλοποιώ, Μοιράζομαι: Το παράδειγμα του 2ου δημοτικού σχολείου Ακράτας por Μαρία Αγγελακοπούλου
Σχεδιάζω, Υλοποιώ, Μοιράζομαι: Το παράδειγμα του 2ου δημοτικού σχολείου ΑκράταςΣχεδιάζω, Υλοποιώ, Μοιράζομαι: Το παράδειγμα του 2ου δημοτικού σχολείου Ακράτας
Σχεδιάζω, Υλοποιώ, Μοιράζομαι: Το παράδειγμα του 2ου δημοτικού σχολείου Ακράτας
2015 08-31 δελτιο τυπου ευρηματα por Vasilis Sotiroudas
2015 08-31 δελτιο τυπου ευρηματα2015 08-31 δελτιο τυπου ευρηματα
2015 08-31 δελτιο τυπου ευρηματα
Vasilis Sotiroudas6.1K vistas
Volunteens2017 e twinning_gr-cy por Volunteens
Volunteens2017 e twinning_gr-cyVolunteens2017 e twinning_gr-cy
Volunteens2017 e twinning_gr-cy
Volunteens203 vistas
προσέγγιση της συμπερίληψης μέσα από διαθεματικά σχέδια εργασίας por D K
προσέγγιση της συμπερίληψης μέσα από διαθεματικά σχέδια εργασίαςπροσέγγιση της συμπερίληψης μέσα από διαθεματικά σχέδια εργασίας
προσέγγιση της συμπερίληψης μέσα από διαθεματικά σχέδια εργασίας
D K496 vistas
γιατί τα σχολεία δεν μορφώνουν; por Αννα Παππα
γιατί τα σχολεία δεν μορφώνουν;γιατί τα σχολεία δεν μορφώνουν;
γιατί τα σχολεία δεν μορφώνουν;
Αννα Παππα6.8K vistas

Destacado

Νοιαζομαι και δρω για το περιβάλλον por
Νοιαζομαι και δρω για το περιβάλλονΝοιαζομαι και δρω για το περιβάλλον
Νοιαζομαι και δρω για το περιβάλλον93dimath
1.3K vistas82 diapositivas
διατροφικές συνήθειες και οικολογικό αποτύπωμα των χωρών Γαλλίας, Μαρόκου,Ελ... por
διατροφικές συνήθειες και οικολογικό αποτύπωματων χωρών Γαλλίας, Μαρόκου,Ελ...διατροφικές συνήθειες και οικολογικό αποτύπωματων χωρών Γαλλίας, Μαρόκου,Ελ...
διατροφικές συνήθειες και οικολογικό αποτύπωμα των χωρών Γαλλίας, Μαρόκου,Ελ...93dimath
2.3K vistas13 diapositivas
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ por
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 93dimath
1.3K vistas12 diapositivas
της κυρίας μαρίας το γλυκό! por
της κυρίας μαρίας το γλυκό!της κυρίας μαρίας το γλυκό!
της κυρίας μαρίας το γλυκό!93dimath
1.4K vistas12 diapositivas
αποκριές και κούλουμα por
αποκριές και κούλουμααποκριές και κούλουμα
αποκριές και κούλουμα93dimath
1.1K vistas15 diapositivas
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ por
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ93dimath
1.2K vistas22 diapositivas

Destacado(20)

Νοιαζομαι και δρω για το περιβάλλον por 93dimath
Νοιαζομαι και δρω για το περιβάλλονΝοιαζομαι και δρω για το περιβάλλον
Νοιαζομαι και δρω για το περιβάλλον
93dimath1.3K vistas
διατροφικές συνήθειες και οικολογικό αποτύπωμα των χωρών Γαλλίας, Μαρόκου,Ελ... por 93dimath
διατροφικές συνήθειες και οικολογικό αποτύπωματων χωρών Γαλλίας, Μαρόκου,Ελ...διατροφικές συνήθειες και οικολογικό αποτύπωματων χωρών Γαλλίας, Μαρόκου,Ελ...
διατροφικές συνήθειες και οικολογικό αποτύπωμα των χωρών Γαλλίας, Μαρόκου,Ελ...
93dimath2.3K vistas
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ por 93dimath
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
93dimath1.3K vistas
της κυρίας μαρίας το γλυκό! por 93dimath
της κυρίας μαρίας το γλυκό!της κυρίας μαρίας το γλυκό!
της κυρίας μαρίας το γλυκό!
93dimath1.4K vistas
αποκριές και κούλουμα por 93dimath
αποκριές και κούλουμααποκριές και κούλουμα
αποκριές και κούλουμα
93dimath1.1K vistas
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ por 93dimath
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
93dimath1.2K vistas
Aνθρώπινα δικαιώματα-Droits de l'homme por 93dimath
Aνθρώπινα δικαιώματα-Droits de l'hommeAνθρώπινα δικαιώματα-Droits de l'homme
Aνθρώπινα δικαιώματα-Droits de l'homme
93dimath1.3K vistas
Βλέπουμε τηλεόραση! por 93dimath
Βλέπουμε τηλεόραση! Βλέπουμε τηλεόραση!
Βλέπουμε τηλεόραση!
93dimath1.4K vistas
Μια μέρα στο μητροπολιτικο ιατρειο ελληνικου por 93dimath
Μια μέρα στο μητροπολιτικο ιατρειο ελληνικουΜια μέρα στο μητροπολιτικο ιατρειο ελληνικου
Μια μέρα στο μητροπολιτικο ιατρειο ελληνικου
93dimath814 vistas
Η ΣΥΝΘΕΣΗ por 93dimath
Η ΣΥΝΘΕΣΗΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Η ΣΥΝΘΕΣΗ
93dimath1.4K vistas
2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ LIFE SKILLS Δικαιώματα και υποχρεώσεις por 93dimath
2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ LIFE SKILLS Δικαιώματα και υποχρεώσεις2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ LIFE SKILLS Δικαιώματα και υποχρεώσεις
2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ LIFE SKILLS Δικαιώματα και υποχρεώσεις
93dimath1.4K vistas
η μικρή μας ορχήστρα por 93dimath
η μικρή μας ορχήστραη μικρή μας ορχήστρα
η μικρή μας ορχήστρα
93dimath1.4K vistas
Οι φίλοι μου κι εγώ por 93dimath
Οι φίλοι μου κι εγώΟι φίλοι μου κι εγώ
Οι φίλοι μου κι εγώ
93dimath1K vistas
πικιωνης por 93dimath
πικιωνηςπικιωνης
πικιωνης
93dimath1.8K vistas
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ por 93dimath
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ
93dimath1.3K vistas
no racism por 93dimath
no racismno racism
no racism
93dimath960 vistas
ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ por 93dimath
ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
93dimath1.3K vistas
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ por 93dimath
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
93dimath1.7K vistas
Kηπουροί εν δράσει αντίγραφο por 93dimath
Kηπουροί εν δράσει  αντίγραφοKηπουροί εν δράσει  αντίγραφο
Kηπουροί εν δράσει αντίγραφο
93dimath5.7K vistas
Aνακύκλωση τώρα! por 93dimath
Aνακύκλωση τώρα!Aνακύκλωση τώρα!
Aνακύκλωση τώρα!
93dimath1.6K vistas

Similar a Νοιαζομαι και δρω

Χτίζοντας το Αειφόρο Σχολείο por
Χτίζοντας το Αειφόρο ΣχολείοΧτίζοντας το Αειφόρο Σχολείο
Χτίζοντας το Αειφόρο ΣχολείοΙωαννα Χαλκιά
1.2K vistas64 diapositivas
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ por
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αντιγόνη Κριπαροπούλου
13.5K vistas40 diapositivas
Γιορτή Μαθητικής Δημιουργίας 2015-16 por
Γιορτή Μαθητικής Δημιουργίας 2015-16Γιορτή Μαθητικής Δημιουργίας 2015-16
Γιορτή Μαθητικής Δημιουργίας 2015-16Σχολικές Δραστηριότητες
75 vistas36 diapositivas
Σχεδιασμός υλοποίηση-μορφή-υποστήριξη προγρ.-ΓΕΛ φιλοθέης por
Σχεδιασμός υλοποίηση-μορφή-υποστήριξη προγρ.-ΓΕΛ φιλοθέηςΣχεδιασμός υλοποίηση-μορφή-υποστήριξη προγρ.-ΓΕΛ φιλοθέης
Σχεδιασμός υλοποίηση-μορφή-υποστήριξη προγρ.-ΓΕΛ φιλοθέηςjk2013
691 vistas41 diapositivas
Οι ποταμοί της Ευρώπης por
Οι ποταμοί της ΕυρώπηςΟι ποταμοί της Ευρώπης
Οι ποταμοί της ΕυρώπηςΣπύρος Κυριαζίδης
7.7K vistas26 diapositivas
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1 por
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1jk2013
331 vistas36 diapositivas

Similar a Νοιαζομαι και δρω(20)

Σχεδιασμός υλοποίηση-μορφή-υποστήριξη προγρ.-ΓΕΛ φιλοθέης por jk2013
Σχεδιασμός υλοποίηση-μορφή-υποστήριξη προγρ.-ΓΕΛ φιλοθέηςΣχεδιασμός υλοποίηση-μορφή-υποστήριξη προγρ.-ΓΕΛ φιλοθέης
Σχεδιασμός υλοποίηση-μορφή-υποστήριξη προγρ.-ΓΕΛ φιλοθέης
jk2013691 vistas
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1 por jk2013
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
jk2013331 vistas
Eνημέρωση γονέων για το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου por Μαρία Δημέλη
Eνημέρωση γονέων για το πρόγραμμα του νηπιαγωγείουEνημέρωση γονέων για το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου
Eνημέρωση γονέων για το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΞ Γ_Δ por christos15
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΞ Γ_ΔΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΞ Γ_Δ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΞ Γ_Δ
christos15807 vistas
1ο μέρος por georgiaba
1ο μέρος1ο μέρος
1ο μέρος
georgiaba3.4K vistas
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ por filippos_chatziandreas
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΔιεθνέςΣυμπόσιο με θέμα: «Αειφόρο Σχολείο: Όραμα, δράσεις, προοπτικές» por 93dimath
ΔιεθνέςΣυμπόσιο με θέμα: «Αειφόρο Σχολείο: Όραμα, δράσεις, προοπτικές»ΔιεθνέςΣυμπόσιο με θέμα: «Αειφόρο Σχολείο: Όραμα, δράσεις, προοπτικές»
ΔιεθνέςΣυμπόσιο με θέμα: «Αειφόρο Σχολείο: Όραμα, δράσεις, προοπτικές»
93dimath966 vistas
ΠΠΣΠΘ_ΤΕΙΘ_Volunteens2013-2014 (Περιγραφή-Word) por PSPTh
ΠΠΣΠΘ_ΤΕΙΘ_Volunteens2013-2014 (Περιγραφή-Word)ΠΠΣΠΘ_ΤΕΙΘ_Volunteens2013-2014 (Περιγραφή-Word)
ΠΠΣΠΘ_ΤΕΙΘ_Volunteens2013-2014 (Περιγραφή-Word)
PSPTh197 vistas
εισήγηση στο πανελλήνιο συνέδριο της πεεκπε por gouvou
εισήγηση στο πανελλήνιο συνέδριο της πεεκπεεισήγηση στο πανελλήνιο συνέδριο της πεεκπε
εισήγηση στο πανελλήνιο συνέδριο της πεεκπε
gouvou737 vistas
εισήγηση στο πανελλήνιο συνέδριο της πεεκπε por gouvou
εισήγηση στο πανελλήνιο συνέδριο της πεεκπεεισήγηση στο πανελλήνιο συνέδριο της πεεκπε
εισήγηση στο πανελλήνιο συνέδριο της πεεκπε
gouvou277 vistas
μούσιου ντίνας αντωνογιάννη δημιουργική γραφή por serreschools
μούσιου ντίνας αντωνογιάννη δημιουργική γραφήμούσιου ντίνας αντωνογιάννη δημιουργική γραφή
μούσιου ντίνας αντωνογιάννη δημιουργική γραφή
serreschools2.5K vistas
Παρουσίαση δικτύου Πολύγυρος por meggymeggy
Παρουσίαση δικτύου Πολύγυρος Παρουσίαση δικτύου Πολύγυρος
Παρουσίαση δικτύου Πολύγυρος
meggymeggy388 vistas
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Α - Β por christos15
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Α - ΒΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Α - Β
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Α - Β
christos15795 vistas
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ' por christos15
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ'ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ'
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ'
christos152.8K vistas
Δημιουργικες εργασιες 2017 por charalampatou
Δημιουργικες εργασιες 2017Δημιουργικες εργασιες 2017
Δημιουργικες εργασιες 2017
charalampatou164 vistas

Más de 93dimath

Κάνω ένα βήμα για να ΣΩΣΩ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ por
Κάνω ένα βήμα  για να ΣΩΣΩ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗΚάνω ένα βήμα  για να ΣΩΣΩ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
Κάνω ένα βήμα για να ΣΩΣΩ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ93dimath
625 vistas5 diapositivas
Οι ερευνητες κηπουροι por
Οι ερευνητες κηπουροιΟι ερευνητες κηπουροι
Οι ερευνητες κηπουροι93dimath
606 vistas25 diapositivas
Τα δικαιώματα του παιδιού στην Τέχνη por
Τα δικαιώματα του παιδιού στην ΤέχνηΤα δικαιώματα του παιδιού στην Τέχνη
Τα δικαιώματα του παιδιού στην Τέχνη93dimath
2K vistas14 diapositivas
Παίρνω θέση ... por
Παίρνω θέση ...Παίρνω θέση ...
Παίρνω θέση ...93dimath
529 vistas26 diapositivas
Μπορούμε ,θέλουμε ,δρούμε por
Μπορούμε ,θέλουμε ,δρούμεΜπορούμε ,θέλουμε ,δρούμε
Μπορούμε ,θέλουμε ,δρούμε93dimath
488 vistas21 diapositivas
Οι επίμονοι κηπουροί por
Οι επίμονοι κηπουροίΟι επίμονοι κηπουροί
Οι επίμονοι κηπουροί93dimath
659 vistas14 diapositivas

Más de 93dimath(12)

Κάνω ένα βήμα για να ΣΩΣΩ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ por 93dimath
Κάνω ένα βήμα  για να ΣΩΣΩ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗΚάνω ένα βήμα  για να ΣΩΣΩ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
Κάνω ένα βήμα για να ΣΩΣΩ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
93dimath625 vistas
Οι ερευνητες κηπουροι por 93dimath
Οι ερευνητες κηπουροιΟι ερευνητες κηπουροι
Οι ερευνητες κηπουροι
93dimath606 vistas
Τα δικαιώματα του παιδιού στην Τέχνη por 93dimath
Τα δικαιώματα του παιδιού στην ΤέχνηΤα δικαιώματα του παιδιού στην Τέχνη
Τα δικαιώματα του παιδιού στην Τέχνη
93dimath2K vistas
Παίρνω θέση ... por 93dimath
Παίρνω θέση ...Παίρνω θέση ...
Παίρνω θέση ...
93dimath529 vistas
Μπορούμε ,θέλουμε ,δρούμε por 93dimath
Μπορούμε ,θέλουμε ,δρούμεΜπορούμε ,θέλουμε ,δρούμε
Μπορούμε ,θέλουμε ,δρούμε
93dimath488 vistas
Οι επίμονοι κηπουροί por 93dimath
Οι επίμονοι κηπουροίΟι επίμονοι κηπουροί
Οι επίμονοι κηπουροί
93dimath659 vistas
ενημερώνω για την ανακύκλωση por 93dimath
ενημερώνω για την ανακύκλωσηενημερώνω για την ανακύκλωση
ενημερώνω για την ανακύκλωση
93dimath504 vistas
Oχι στην σπατάλη φαγητού! por 93dimath
Oχι στην σπατάλη φαγητού!Oχι στην σπατάλη φαγητού!
Oχι στην σπατάλη φαγητού!
93dimath536 vistas
μια φορα κι εναν καιρο ηταν το νερό por 93dimath
μια φορα κι εναν καιρο ηταν το νερόμια φορα κι εναν καιρο ηταν το νερό
μια φορα κι εναν καιρο ηταν το νερό
93dimath976 vistas
ο κηπος μας την άνοιξη por 93dimath
ο κηπος μας την άνοιξηο κηπος μας την άνοιξη
ο κηπος μας την άνοιξη
93dimath2.8K vistas
βιοκλιματικο por 93dimath
βιοκλιματικοβιοκλιματικο
βιοκλιματικο
93dimath897 vistas
ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων por 93dimath
ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλωνανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων
ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων
93dimath972 vistas

Último

Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... por
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...gymkeram
12 vistas16 diapositivas
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. por
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ssuser43d27b
11 vistas8 diapositivas
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 por
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023gymkeram
24 vistas255 diapositivas
Βρίσκοντας τα μνημεία por
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημείαDimitra Mylonaki
17 vistas8 diapositivas
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ por
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝssuser43d27b
20 vistas20 diapositivas
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx por
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxIrini Panagiotaki
5 vistas35 diapositivas

Último(20)

Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... por gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 vistas
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. por ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b11 vistas
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram24 vistas
Βρίσκοντας τα μνημεία por Dimitra Mylonaki
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημεία
Dimitra Mylonaki17 vistas
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ por ssuser43d27b
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ssuser43d27b20 vistas
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx por Irini Panagiotaki
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx por 36dimperist
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36dimperist22 vistas
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx por alexandrabouts
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
alexandrabouts11 vistas
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram73 vistas
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 por ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b18 vistas
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό por Dimitra Mylonaki
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Dimitra Mylonaki10 vistas
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες por Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki118 vistas
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram28 vistas
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf por 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo1.4K vistas
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 por EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu108 vistas
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 por gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 vistas
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx por 36dimperist
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptxXmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx
36dimperist18 vistas
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf por Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou42 vistas

Νοιαζομαι και δρω

 • 1. Ενεργόσ Υολιτειότθτα – Ενεργόσ πολίτθσ αλλθλεγγφθ 93o δθμοτικό ςχολείο ακθνϊν
 • 2. ςθμαντικόσ πυλώνασ του project το πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ροιάηομαι και Δρω» το οποίο υλοποιικθκε για 2015-2016 από το Πθ κερδοςκοπικό Χωματείο Δεσμό, ςε ςυνεργαςία με το Μδρυμα Οαμπράκθ, δθμιουργία εκπαιδευτικοφ υλικοφ και πιλοτικι εφαρμογι επιχοριγθςθ από το Μδρυμα Πποδοςάκθ. πιλοτικι εφαρμογι του προγράμματοσ ςε 50 επιπλζον ςχολεία ςε 9 Υεριφζρειεσ τθσ χϊρασ μασ, με δωρεά από το Μδρυμα Χταφροσ Ριάρχοσ. Robert Desnos: «Χέρια» επιμέλεια παρουςίαςησ : ςτέλα πρωτόπαπα
 • 3. ταυτότθτα του 93ου ολοιμερου δθμοτικοφ ςχολείου ακθνών Περιοχι: Ρζοσ Ξόςμοσ, περιοχι Ξυνοςάργουσ Ακινασ Αρικμόσ εκπαιδευτικϊν: 32 ,μόνιμοι 20 Μακθτικό δυναμικό: 330 μακθτζσ Αλλοδαποί μακθτζσ : 110 Βιοτικό επίπεδο γονζων: μεςαίο με δεδομζνο τουσ τελευταίουσ δείκτεσ ορίου φτϊχειασ Μορφωτικό επίπεδο γονζων: μεςαίο Ζχοντασ κατά νου τισ ςυνιςτϊςεσ του δθμοκρατικοφ ςχολείου και τθ ςθμαςία του ςυναποφαςίηουμε , προθγικθκε μια ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ /τριεσ για το εάν ςυναινοφν ςτθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ , διευρφνοντασ ζτςι τθ δθμοκρατία και τθ ςυμμετοχι ςτθ ςχολικι κοινότθτα. Χε ςυνεδρίαςθ που πραγματοποιικθκε τζλοσ Σκτωβρίου ζγινε ενθμζρωςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων από τθ Δ/ντρια του ςχολείου και διλωςαν ενεργι ςυμμετοχι οι τάξεισ Γ2,Δ1,Δ2 ,Ε2, ΧΨ1,ΧΨ2 ,Ψ.Ε1, αλλά και επικουρικά όλοι οι μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ςυνεργάςτθκαν ςε πολλζσ δράςεισ. Χε δεφτερθ φάςθ ενθμερϊκθκαν οι γονείσ οι οποίοι ςτιριξαν με κζρμθ το πρόγραμμα ςχολικι κοινότθτα Ξατανόθςθ, αίςκθμα κετικισ αλλθλεξάρτθςθσ αλλθλεπίδραςθσ & ςυνοχισ μεταξφ των μελϊν, αποδοχι κοινϊν αξιϊν όπωσ ςυμμετοχι, υπευκυνότθτα, ςυλλογικότθτα, κοινωνικι ςυνείδθςθ , προςδιοριςμόσ νζων- κοινϊν ςτόχων, αλλαγι ςτάςθσ ηωισ Ομάδα Εκελοντιςμόσ ΢υνεργαςία, αίςκθμα ατομικισ & ςυλλογικισ ευκφνθσ, δθμιουργικότθτα, ςυμμετοχι, ενεργοί πολίτεσ το ςχολείο ν' αποτελζςει κοιτίδα για τθ δθμιουργία εκελοντικοφ πνεφματοσ
 • 4. Υρόγραμμα επιμόρφωςθσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τουσ πρόςφυγεσ ,Κι αν ιςουν εςφ , Υπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τουσ Πρόςφυγεσ και Πανελλινιο Δίκτυο για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ Θμερίδα:Κοινωνικζσ δεξιότθτεσ.Διαμορφώ νοντασ ενεργοφσ πολίτεσ, Βritish Council 2014-2015 ΝΟΙΑΗΟΜΑΙ… ΜΠΑΙΝΩ ΢ΣΘ ΘΕ΢Θ ΣΟΤ ΑΛΛΟΤ… «Κρισ – Καταπολεμώντασ τα ςτερεότυπα και τισ διακρίςεισ: Δράςεισ για τθ ςυμμετοχι, τθν ζνταξθ και τθν εκπαίδευςθ» ΞΕΥΑΔ 1.Life skills-Δεξιότθτεσ Ηωισ Διαμορφώνοντασ Ενεργοφσ Πολίτεσ, 2. ΢ζβομαι τθ διαφορετικότθτα British council
 • 5. 93ο Δ.΢.Ακθνών Ξουλτοφρα του ςχολείου: Πακρά δζςμευςθ ςε βάκοσ χρόνου μεταςχθματιςμοφ του ςχολείου ςε αειφόρο ΢θμαντικόσ εταίροσ ςτο ςτόχο που ζκεςε το ςχολείο για 2015-2016 το πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΝΟΙΑΗΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ ΢τόχοσ 2015-2016 το ςχολείο ν' αποτελζςει κοιτίδα για τθ δθμιουργία εκελοντικοφ πνεφματοσ Χτοίχθμα θ διατιρθςθ των κατακτθμζνων ςτόχων, προγραμματιςμόσ νζων…. Ψίκενται ςτόχοι και αξίεσ που δεν κατακτϊνται εφ άπαξ
 • 6. ΢κοπόσ θ ανάδειξθ και θ κατανόθςθ τθσ αξίασ του εκελοντιςμοφ ςτο ςφγχρονο ςχολείο και τθν τοπικι κοινωνία. Αποςκοπώντασ • ςτθν αποςαφινιςθ βαςικϊν όψεων του φαινόμενου του εκελοντιςμοφ διαχωρίηοντάσ το από άλλα φαινόμενα όπωσ π.χ. τθσ φιλανκρωπίασ ι τθσ αγακοεργίασ. • ςτθν ανάδειξθ του ςθμαντικοφ ρόλου του εκελοντιςμοφ, δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ δυναμικι που μπορεί να αναπτφξει το ςχολείο και θ θ τοπικι κοινωνία μζςα από τθν ζμφαςθ ςε ζννοιεσ όπωσ θ κοινωνία των πολιτϊν. Προςδοκώμενα αποτελζςματα Σα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ • να αναγνωρίηουν και να κατανοοφν το φαινόμενο του εκελοντιςμοφ ςτισ ςφγχρονζσ του διαςτάςεισ. • να διαχωρίηουν τισ εκελοντικζσ δράςεισ από άλλεσ παρόμοιεσ ι παρεμφερείσ δράςεισ. • να ςυνειδθτοποιοφν ότι θ ανάπτυξθ του κινιματοσ εκελοντϊν ςυνιςτά μια ςφγχρονθ αναγκαιότθτα • οι γονείσ με τθ ςυμμετοχι τουσ ς' εκελοντικά προγράμματα, ν αποτελζςουν πρότυπα για τα παιδιά τουσ • να αναγνωρίηουν τον ειδικό ρόλο και τθ δυναμικι που μπορεί να αναπτφξει θ τοπικι κοινωνία ςε κζματα εκελοντιςμοφ. • να κατανοιςουν τθν αξία και τθ δυναμικι τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν • να ενδυναμωκοφν οι κοινωνικοί δεςμοί μεταξφ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ -πολιτϊν, γεγονόσ που αποτελεί ηθτοφμενο για κάκε κοινωνία, προκειμζνου να επιτευχκεί θ ευρυκμία τθσ μεςω των οποίων διαπλάκεται ιςχυρι ανκρωπιςτικι ςυνείδθςθ κι αυξάνεται θ ευαιςκθςία για τθν αντιμετϊπιςθ ενδεχόμενων προβλθμάτων, μειϊνεται ο αντικοινωνικόσ ωφελιμιςμόσ. • να αποκτοφν νζα ενδιαφζροντα κι εμπειρίεσ ηωισ, ςε ςυλλογικό επίπεδο δθμιουργοφνται οι προχποκζςεισ κοινϊν ςτόχων υπευκυνότθτα κοινωνικι ςυνείδθςθ
 • 8. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙ΢ ΕΥΛΨΦΣΥΘ ΕΛΦΘΡΘΧ ΕΡΩΧΘ ΓΣΡΕΩΡ 2ΘΧ Δ.Ξ.ΔΘΠΣΩ ΑΚΘΡΑΛΩΡ,ΕΞΔΣΧΕΛΧ ΞΑΟΕΛΔΣΧΞΣΥΛΣ ,ΩΥΑΨΘ ΑΦΠΣΧΨΛΑ ΨΣΩ ΣΘΕ, ΕΡΩΧΘ ΦΩΨΣΦΕΥΣΦΨΕΦ ΕΟΟΑΔΑΧ, ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΓΣΡΖΩΡ ΞΑΛ ΞΘΔΕΠΤΡΩΡ ΨΣΩ ΧΧΣΟΕΜΣΩ, ΧΧΣΟΛΞΘ ΕΥΛΨΦΣΥΘ 2ΘΧ Δ.Ξ.Δ.ΑΚΘΡΑΛΩΡ,ACTIONAID, ΠΘΨΦΣΥΣΟΛΨΛΞΣ ΞΣΛΡΩΡΛΞΣ ΛΑΨΦΕΛΣ ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ,ΟΕΧΧΘ ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ Ρ.ΞΣΧΠΣΩ, ΓΛΑΨΦΣΛ ΨΣΩ ΞΣΧΠΣΩ , ΓΦΑΦΕΛΑ ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΩΡ ΚΕΠΑΨΩΡ ΞΑΛ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ΑϋΑΚΘΡΑΧ, ΔΛΞΨΩΣ ΓΛΑ ΨΑ ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΑ ΨΣΩ ΥΑΛΔΛΣΩ ,ΔΛΑΥΣΟΛΨΛΧΠΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ «ΥΩ΢ΛΔΑ» ,ΕΟΟΘΡΛΞΣ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣ ΓΛΑ ΨΣΩΧ ΥΦΣΧΦΩΓΕΧ, ΑΡΣΛΧΨΘ ΔΣΠΘ ΦΛΟΣ΢ΕΡΛΑΧ ΥΦΣΧΦΩΓΩΡ ΨΣΩ ΕΟΑΛΩΡΑ, ΗΩΡΨΑΡΘ ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΘ XΑΠΣΓΕΟΣ ΨΣΩ ΥΑΛΔΛΣΩ,ΥΑΡΕΟΟΘΡΛΣ ΔΛΞΨΩΣ ΓΛΑ ΨΣ ΚΕΑΨΦΣ ΧΨΘΡ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ,ΕΟΛΑΠΕΥ, SAFERINTERNET Γονείσ Σοπικι Κοινότθτα Εκπαιδευτικοί Μακθτζσ ΢υμμετείχαν 11 εκπαιδευτικοί,125 μακθτζσ Σι τάξεισ Ε2, ΧΨ1 ,ΧΨ2, ακολοφκθςαν τθ δομι του προγράμματοσ με τθ βοικεια των εγχειριδίων του και τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ του προγράμματοσ Σι τάξεισ Δ1,Δ2 Γ2, ΨΕ1,Β2 κακϊσ και οι εκπαιδευτικοί των ξενόγλωςςων τμθμάτων ςε ςυνεργαςία υλοποίθςαν από κοινοφ ι μεμονωμζνα δράςεισ που προβάλλουν τον εκελοντιςμό και καλλιεργοφν ςτουσ μακθτζσ τθν ταυτότθτα του ενεργοφ πολίτθ.
 • 9. Διακεματικό πρόγραμμα ομπρζλα που απζρρεε ςυντονιςμζνα από τα μικρά, ευζλικτα και εφαρμόςιμα ςχζδια δράςθσ τθσ κάκε τάξθσ (προγράμματα ςχολικϊν δραςτθριοτιτων) και ςυνζδεε το ςχολείο με τθν ευρφτερθ κοινότθτα και τουσ κοινωνικοφσ προβλθματιςμοφσ τθσ. Ι ιταν υποςφςτθμα ςε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ι καινοτόμο δράςθ που υλοποιοφςε θ κάκε τάξθ Οειτοφργθςε ωσ ζνα πρόγραμμα-ςφςτθμα με πολλά υποςυςτιματα τα εκπαιδευτικά προγράμματα των τάξεων Θ κάκε τάξθ -τμιμα, ανάλογα, με τισ δεξιότθτεσ, τα ενδιαφζροντα και τα ταλζντα των μακθτϊν, το γνωςτικό τουσ επίπεδο, αλλά και τα ενδιαφζροντα και τισ κλίςεισ των εκπαιδευτικϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ δυνατότθτεσ που ζδινε κάκε πρόγραμμα ςχολικϊν δραςτθριοτιτων που υλοποιοφταν, επζλεγε και αναλάμβανε μια ςυνιςτϊςα του ευρφτερου προγράμματοσ. ΓΛΩ΢΢Α,Κ.Π.Α, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ,Ι΢ΣΟΡΙΑ, ΕΙΚΑ΢ΣΙΚΑ, ΜΟΤ΢ΙΚΘ,ΣΠΕ, ΕΤΕΛΙΚΣΘ ΗΩΝΘ
 • 10. Δθμιουργία τοπικϊν δικτφων εκελοντιςμοφ Δθμιουργιςαμε μικρά δίκτυα εκελοντιςμοφ με φορείσ και οργανιςμοφσ με ςτόχο να απλωκοφν οι δράςεισ μασ, να ςτθριχτοφν υφιςτάμενεσ εκελοντικζσ δομζσ, να βοθκιςουμε ςτθν εξζλιξι τουσ και να δθμιουργθκοφν νζεσ. Χθμαντικά πλεονζκτθματα θ αίςκθςθ του ανικειν , θ άμεςθ αμφίδρομθ δράςθ Πε τθν ςφνδεςθ των δράςεων , κάτω από τθν ομπρζλα του εκελοντιςμοφ και τθσ αλλθλεγγφθσ, τα παιδιά κατανοοφν με βιωματικό τρόπο ότι θ ςυμμετοχι ςτα κοινωνικά δρϊμενα είναι δυνατόν να επιφζρει δυναμικζσ παρεμβάςεισ και να αλλάξει τον κοινωνικοπολιτιςμικό ευρφτερο περίγυρό τουσ ( ςχολείο – ευρφτερθ γειτονιά). Επιπλζον, τα παιδιά ςυνειδθτοποιοφν ότι θ δθμιουργία και θ λειτουργία των κοινωνικϊν δικτφων αποτελεί μια δραςτθριότθτα που απορρζει από τθν ενεργι ςυμμετοχι του πολίτθ ( ενεργόσ πολιτειότθτα) με ςτόχο τθν παρζμβαςθ και τθν αλλαγι. Είναι πολφ ςθμαντικό το ςχολείο να προςφζρει εργαλεία ςτα παιδιά, ϊςτε να αντιμετωπίηουν κριτικά τθν πραγματικότθτα και να αιςκάνονται ότι μζςω των ςυλλογικοτιτων είναι εφικτό να παρζμβουν αποτελεςματικά ςε αυτιν. Τπάτθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ
 • 11. Χχζδιο δράςθσ με ςτόχο τθν ευελιξία και τθν αποτελεςματικότθτα του προγράμματοσ ,τθν αξιοποίθςθ των ταλζντων και των δεξιοτιτων εκπαιδευτικϊν ,μακθτϊν Μθ δομθμζνθ «αλλθλοδιδαςκαλία»
 • 12. Νοιάζομαι και δρω για το σχολείο μου
 • 17. • ικθσ Υάνινεσ οικολογικζσ τςάντεσ που φιλοξενοφν βιβλία γνϊςεων ,λογοτεχνικά ακόμθ και εκπαιδευτικά παιχνίδια ,φυλλάδια από φορείσ, οργανιςμοφσ, μουςεία κ.α Πικρι δανειςτικι βιβλιοκικθ που μεταφζρεται εφκολα ςτθν τάξθ, ςτο ςπίτι, ςτθν παρζα των μακθτϊν Σι κεματικζσ των μικρϊν κινθτϊν βιβλιοκθκϊν είναι ποικίλεσ και δθμιουργοφνται όχι μόνο από τισ εκπαιδευτικζσ αλλά και από τισ κοινωνικζσ ανάγκεσ που προκφπτουν Ψθν κάκε κεματικι τςάντα μποροφν να τθν δανείηονται εκπαιδευτικοί ωσ επιπρόςκετο υλικό εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ και όχι μόνο, να τθν δανείηονται οι μακθτζσ αλλά και οποιοδιποτε άλλο μζλοσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ
 • 18. όταν ςε μια τάξθ ςυναντϊνται μακθτζσ που βρίςκονται ςε δυο άκρα και δεν υπάρχει ενδιάμεςθ ηϊνθ αςφαλείασ ΠΑΚΘΨΕΧ: Επιρρεπείσ ςε παραβάςεισ κανόνων και αντικοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ, ζχουν χαμθλι ενςυναίςκθςθ και χαμθλό βακμό αιςκιματοσ αλλθλεγγφθσ, ετοιμόλογοι, ικανοί να ξεφφγουν από δφςκολεσ καταςτάςεισ, βρίςκουν εφκολα δικαιολογίεσ ,ζχουν χαμθλό βακμό ςυνεργαςίασ και προκυμίασ ι μειωμζνουσ θκικοφσ ενδοιαςμοφσ, ενοχζσ ι τφψεισ για τισ ενζργειζσ τουσ Διαχειρίηονται δφςκολα τισ επικετικζσ αντιδράςεισ, άρνθςθ για το ςχολείο, παρουςιάηουν ψυχοςωματικζσ ενδείξεισ, λιγότερο δθμοφιλι άτομα, ζχουν λίγουσ φίλουσ αγχϊδεισ και αναςφαλείσ ςτισ κοινωνικζσ τουσ επαφζσ, ζχουν χαμθλι αυτοεκτίμθςθ, χαρακτθρίηονται από πακθτικότθτα, υπεραςπίηονται τον εαυτό τουσ δφςκολα ι αδφναμα Χυγκροφςεισ, χαμθλόσ βακμόσ ςυνοχισ τθσ τάξθσ προωκεί το διάλογο και τθν ειρθνικι ςυνφπαρξθ των ατόμων, βελτιϊνει τθν ποιότθτα τθσ ςχολικισ κακθμερινότθτασ των μακθτϊν ,καλλιεργεί κλίμα εμπιςτοςφνθσ ουςιαςτικοφσ δεςμοφσ μεταξφ των ςυμμακθτϊν «Θ ςχολικι τάξθ ωσ ομάδα ςυνεργαςίασ, υποςτιριξθσ και εμπιςτοςφνθσ»
 • 19. Νοιάζομαι και δρω για τη γειτονιά μου
 • 21. ΕΩΦΩΥΑΝΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ UNITED IN DIVERSITY Aϋ ΞΣΛΠΘΨΘΦΛΣ ΑΚΘΡΩΡ Youth4Greece,Saferinternet
 • 22. Νοιάζομαι και δρω για το περιβάλλον Δράςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ,ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν κλιματικι αλλαγι και τουσ τρόπουσ καταπολζμθςισ τθσ, ςωςτι διαχείριςθσ απορριμμάτων
 • 28. Νοιάζομαι και δρω για τον συνάνθρωπο Δράσεις αλληλεγγύης ΦΑΦΠΑΞΑ ,ΥΑΛΔΛΞΕΧ ΨΦΣΦΕΧ ΠΘΨΦΣΥΣΟΛΨΛΞΣ ΞΣΛΡΩΡΛΞΣ ΛΑΨΦΕΛΣ ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ
 • 29. ΦΑΡΜΑΚΑ ,ΣΡΟΦΙΜΑ 1Η ΔΡΑ΢Η:ΓΙΑΣΡΟΙ ΣΟΤ ΚΟ΢ΜΟΤ ΓΑΛΑ ΓΙΑ OΛΑ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ 2Η ΔΡΑ΢Η:ΓΙΑΣΡΟΙ ΣΟΤ ΚΟ΢ΜΟΤ KAΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΢ΚΛΑΒΕΝΙΣΗ΢ Ν.ΚΟ΢ΜΟΤ
 • 30. ΢ΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΢ΣΑ ΟΡΙΑ ΣΗ΢ ΦΣΩΧΙΑ΢ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ
 • 31. Χυνεχίηουμε να ςτθρίηουμε τον κεςμό τθσ αναδοχισ παιδιϊν Για μια ακόμθ χρονιά ωσ ανάδοχοι γονείσ ςυμμετζχουμε ϊςτε να επιτευχκοφν μόνιμεσ βελτιϊςεισ ςτθν ποιότθτα ηωισ ενόσ παιδιοφ από το Αφγανιςτάν.
 • 32. ΢ΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΧΣΟ ΓΙΑ OΛΑ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ , ΠΑΓΚΟ΢ΜΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΔΡΑ΢Η΢ ACTION AID
 • 34. Επιμορφωτικό ςεμινάριο: ΢υηθτώντασ για το προςφυγικό ηιτθμα ςτο ςχολείο
 • 35. • Germanis Εκδιλωςθ για τουσ πρόςφυγεσ Σι μακθτζσ μζςα από τθν τζχνθ προβάλλουν και αναδεικνφουν το προςφυγικό ηιτθμα Θ ζκκεςθ των ζργων τουσ ζχει ωσ ςτόχο να φζρει τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ αλλά και τθσ τοπικισ κοινωνίασ …..ςτθ κζςθ του άλλου…..
 • 38. Ψα οφζλθ του προγράμματοσ  Αντιλθφκικαμε τουσ λόγουσ ανάπτυξθσ τθσ κοινωνίασ πολιτών και ιδιαίτερα τθν ανκρϊπινθ ανάγκθ για ςυλλογικι δράςθ και τθν αλλθλεπίδραςθ των πολιτϊν για τθ ςφςταςθ εκελοντικϊν ομάδων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, τθν αλλθλοβοικεια μεταξφ παςχόντων, τθν προςφορά βοικειασ ςε ευαίςκθτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ  Μάκαμε να εργαηόμαςτε ς ζνα περιβάλλον κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ και ςυλλογικότθτασ.  Μακαίναμε ςυνεχϊσ και αναπτφςςαμε νζεσ δεξιότθτεσ  Αναπτφξαμε αίςκθμα προςφοράσ προσ το κοινωνικό ςφνολο  Αποκτιςαμε κετικι εικόνα για τον εαυτό μασ και αυτοπεποίκθςθ για τισ ικανότθτζσ μασ. Η αίςκθςθ χρθςιμότθτασ ςτο κοινωνικό ςφνολο προςζφερε ικανοποίθςθ και μεγαλφτερθ ετοιμότθτα ςτθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν.  Αποκτιςαμε νζα ενδιαφζροντα, νζεσ εμπειρίεσ και γνωριςτικαμε με νζουσ ανκρϊπουσ.  Μεταδϊςαμε τισ γνϊςεισ μασ και τισ εμπειρίεσ μασ και αποκτιςαμε νζεσ  Διαςκεδάςαμε  Και κζλουμε να ελπίηουμε ότι αποτελζςαμε πθγι ζμπνευςθσ για τουσ άλλουσ.
 • 39. • είναι μια δράςθ εξωςτρεφισ ,δεν είναι απλϊσ πζραςμα που διακινεί απλϊσ βιβλία και εξυπθρετεί μόνον πρακτικζσ ανάγκεσ • προωκεί τθν ανάγνωςθ αφοφ τθν κάνει ορατι , χωρίσ διδακτιςμό • προωκεί τθν κοινωνικι ευκφνθ • είναι ανοικτι, καλεί τθν κοινότθτα γφρω τθσ να τθν υιοκετιςει, να τθν υποςτθρίξει και να τθν προςζχει. • είναι μια υποςτθρικτικι δομι για να ανταλλάξουν μεταξφ τουσ οι μακθτζσ ,εκπαιδευτικοί ,γονείσ, βιβλία και να προωκιςουν τα δικά τουσ αναγνωςτικά ενδιαφζροντα με ζναν τρόπο ανζξοδο, αλλθλεπιδρϊντασ με άλλουσ αναγνϊςτεσ. Εκελοντζσ γονείσ από χϊρεσ που μιλοφν τθν Αραβικι γλϊςςα κα μεταφράςουν λογοτεχνικά βιβλία μικρισ αναγνωςτικισ δυςκολίασ - εκπαιδευτικά εργαλεία επικοινωνίασ με τα μικρά προςφυγόπουλα που κα υποδεχτοφμε τον Χεπτζμβριο ΡΟΤΛΑ Σ΢ΟΚΑΛΙΔΟΤ -,RAED ZAKHEM, SOUHA ZAKHEM-CHAMI, ΠΟΛΤΔΡΟΜΟ, 2012
 • 40. ΢το πρόγραμμα ςυμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί: Πρωτόπαπα Στζλλα ΠΕ70 - Διευκφντρια, Λάγκαρθ Ειρινθ ΠΕ70, Λάμπρου Χρυςαφία ΠΕ70, Σολδάτου Μαρία ΠΕ70, Στφλου Αικατερίνθ ΠΕ70 , Φϊκου Ιωάννα ΠΕ70 και ςυνεργάςτθκαν οι εκπαιδευτικοί: Αγγζλου Ευαγγελία ΠΕ11 , Βλάχου ΠαναγιϊταΠΕ70, Βογιατηι Χριςτίνα ΠΕ70, Γιαννιτςοποφλου Ευςεβεία ΠΕ05 , Καρακάςθ Χρυςοφλα ΠΕ06 , Κουφάκθ Καλλιόπθ ΠΕ70, Όρκασ Γεϊργιοσ ΠΕ70, Παπαγιανοποφλου ΑικατερίνθΠΕ05, Παςχαλίδθ Αντωνία ΠΕ06 , Τουρλοφπθσ Κων/νοσ ΠΕ70 , Τςαντίλθσ Αποςτόλθσ ΠΕ70, Τςιλϊνθσ Ευάγγελοσ ΠΕ07 υπεύθυνη ςχεδιαςμού και ςυντονιςμού του πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματοσ Νοιάζομαι και Δρω του 93ου δ.ς.αθηνών: ςτέλα πρωτόπαπα
 • 41. ΢ασ ευχαριςτοφμε πολφ για το χρόνο ςασ