Publicidad
varianta_003.pdf
varianta_003.pdf
Próximo SlideShare
varianta_001.pdfvarianta_001.pdf
Cargando en ... 3
1 de 2
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

varianta_003.pdf

  1. Ministerul Educa iei i Cercetrii –Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare Proba scris la Marketing Varianta 3 Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public 1 EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007 Proba scris la MARKETING PROBA E Filiera: Tehnologic , Profilul: Servicii, Specializarea: Turism si alimenta ie public Varianta 3 ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 de puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerin ele de mai jos (1 – 5), scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect. (10p.) 1. Produsele durabile i non-durabile sunt clasificate dup : a. durata sejurului; b. motiva ia care le genereaz ; c. durata ofertei; d. modul în care se deruleaz . 2. Cercetarea exploratorie este un tip de cercetare rezultat în urma clasific rii dup : a. locul desf ur rii cercet rii; b. obiectivul cercet rii; c. frecven a desf ur rii cercet rii; d. tipul inform iei generate. 3. Produsele turistice aflate în faza de maturitate i sunt rentabile pe termen scurt se numesc: a. vedete; b. dileme; c. pietre de moar ; d. vaci de muls. 4. Pre ul propriu –zis al serviciilor de turism este: a. comision; b. tarif; c. chirie; d. cotiza ie. 5. Strategia tarifelor diferen iate const în: a. perfectarea unor aranjamente de tipul „totul inclus”; b. se folose te atunci când se inten ioneaz p trunderea pe o anumit pia c. aplicarea unor pre uri i tarife diferen iate pe perioada unui an; d. promovarea produsului turistic pe o pia unde cererea turistic nu prea oscileaz în func ie de modific rile pre ului I.2. Transcrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare fiec rui enun (a, b, c, d, e, f) i nota i în dreptul ei litera A, dac aprecia i c enun ul este adev rat sau litera F, dac aprecia i c enun ul este fals. (12p.) a. Crearea sau schimbarea atitudinii publicului consumator este unul dintre scopurile publicit ii. b. Produsele turistice „tip eveniment” sunt centre de sejur care se prezint ca sta iuni balneare. c. Spiritul de analiz este o aptitudine a lucr torului de marketing. d. M surarea reprezint un instrument cu ajutorul c ruia se realizeaz scalarea. e. Oferta turistic este format din ansamblul atrac iilor care pot motiva vizitarea lor de c tre turi ti. f. Comisionul se folose te pentru a indica pre ul serviciilor de intermediere.
  2. Ministerul Educa iei i Cercetrii –Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare Proba scris la Marketing Varianta 3 Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public 2 I. 3. În coloana A sunt prezentate principalele categorii de produse turistice pentru care marketingul se aplic în mod diferit, iar în coloana B particularit ile acestora. Scrie i, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre cifrele din coloana A i literele corespunz toare din coloana B. (8p.) A Categorii de produse turistice pentru care marketingul se aplic în mod diferit B Particularit ile acestora 1. Entit i geografice a. sunt concepute i vândute în leg tur cu o serie de activit i ca:practicarea sporturilor, organizarea congreselor, simpozioanelor .a. 2. Produse la cheie (forfetare) b. sunt reprezentate printr-o entitate sau un ansamblu geografic, continent, regiune turistic 3. Produse turistice tip eveniment c. sunt produse turistice complet integrate care cuprind transport, cazare, mas , agrement 4. Produsele turistice tip sta iune d. sunt centre de sejur integrate sau nu 5. Produse turistice particulare SUBIECTUL II (30 de puncte) 1. Calitatea deciziilor de marketing depinde de calitatea informa iilor. (12p.) a. Defini i cercetarea de pia . b. Clasifica i cercet rile de pia , în func ie de frecven a desfsurrii cercetrii i în func ie locul desfurrii cercetrii. 2. Reprezenta i, pe foaia de examen, schema de mai jos. Completa i apoi c su ele goale cu organizarea compartimentului de marketing dup criteriul func ional (4p.) 3. R spunde i în scris la urm toarele cerin e: (14p.) a. Prezenta i clasificarea canalelor de distribu ie dup num rul de intermediari. b. Prezenta i determinan ii ofertei turistice. SUBIECTUL III (30 de puncte) Realiza i un eseu cu titlul ”Promovarea – politic a mixului de marketing”. La realizarea acestui eseu se vor avea în vedere urm toarele: definirea publicit ii eviden ierea clasific rii publicit ii dup obiectul s u (cele dou mari grupe). definirea mediului publicitar i eviden ierea a patru dintre cele mai folosite medii în publicitate. eviden ierea criteriilor în func ie de care se face alegerea suporturilor publicitare pentru o întreprindere, un lan hotelier sau o sta iune turistic : definirea mesajului publicitar prezentarea instrumentelor promov rii vânz rilor eviden ierea a patru dintre principalele modalit i de promovare a vânz rilor. VICEPRESEDINTE DE MARKETING Director administrativ de marketing
Publicidad