Publicidad

varianta_004.pdf

13 de Jan de 2023
varianta_004.pdf
varianta_004.pdf
Próximo SlideShare
varianta_003.pdfvarianta_003.pdf
Cargando en ... 3
1 de 2
Publicidad

Más contenido relacionado

Último(20)

Publicidad

varianta_004.pdf

  1. Ministerul Educa iei i Cercetrii –Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare Proba scris la Marketing Varianta 4 Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public 1 EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007 Proba scris la MARKETING PROBA E Filiera: Tehnologic , Profilul: Servicii, Specializarea: Turism si alimenta ie public Varianta 4 ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 de puncte) I.1.Pentru fiecare dintre cerin ele de mai jos (1 – 5), scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect. (10p.) 1. Informa iile ob inute în cercetarea de pia sunt folosite în urm toarele direc ii: a. decizie, dezvoltare, planificare, control; b. decizie, planificare; c. dezvoltare, autonomie, planificare, control; d. planificare, autoritate, gestiune, control; 2. Modelul Fishbein-Rosenberg este o metoda scalar utilizat pentru: a. evaluarea atitudinii clien ilor fa de anumi i stimuli; b. evaluarea opiniilor despre un anumit produs/serviciu; c. evaluarea preferin elor pentru un anumit produs/serviciu; d. evaluarea comportamentului poten ialilor turi ti; 3. Diferen ierea preturilor dup vârsta turi tilor se face dup criteriul: a. perioadei; b. momentul rezerv rii; c. tipului de desfacere; d. grupului int ; 4. Aranjamentele de tipul “totul inclus” fac parte din strategia: a. tarifelor ridicate; b. tarifelor pau ale; c. tarifului sc zut; d. tarifelor diferen iate; 5. Canalele restrictive sunt: a. deschise tuturor categoriilor de revânz tori; b. accesibile numai agen ilor acredita i; c. vând în exclusivitate produse turistice proprii; d. care vând atât singure cât i prin intermediari propriile servicii turistice I. 2. Transcrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare fiec rui enun (a, b, c, d, e, f) i nota i în dreptul ei litera A, dac aprecia i c enun ul este adev rat sau litera F, dac aprecia i c enun ul este fals. (12p.) a. Produsele ”vedet ” sunt produsele aflate în faza de maturitate. b. Cercetarea predictiv vizeaz explicarea unui fenomen. c. Calitatea presta iilor turistice nu depinde de profesionalismul personalului angajat. d. Comisionul se folose te pentru a indica pre ul serviciilor de intermediere. e. Faza de declin se caracterizeaz prin saturarea nevoii de turism acoperite de produsul in cauza. f. Canalul scurt presupune prezenta touroperatorilor.
  2. Ministerul Educa iei i Cercetrii –Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare Proba scris la Marketing Varianta 4 Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public 2 I.3. In coloana A sunt enumerate principalele faze ale ciclului de via al produsului turistic iar în coloana B particularit ile acestora. Scrie i, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre cifrele din coloana A i literele corespunz toare din coloana B. (8p.) A Principalele faze ale ciclului de via al produsului turistic B Caracteristicile acestora 1. faza de declin a. apare in momentul când produsul turistic este cunoscut de o bun parte din consumatorii poten iali i este solicitat pe pia ; 2. faza de cre tere b. produsul turistic atinge un avansat grad de uzur moral ; 3. faza de lansare c. se manifest atunci când produsul turistic a fost acceptat pe pia de majoritatea utilizatorilor i cump r torilor poten iali; 4. faza de maturizare d. este momentul punerii la punct, al preg tirii produsului e. este momentul aducerii produsului turistic pe pia a, adic na terea lui ; SUBIECTUL II (30 de puncte) 1. Calitatea deciziilor de marketing depinde de calitatea informa iilor. (12p.) a. Defini i cercetarea de pia . b. Clasifica i cercet rile de pia în func ie de locul desf ur rii cercet rii, tipul informaiilor generate i în func ie de obiectivul cercet rii 2. Reprezenta i, pe foaia de examen, schema de mai jos. Completa i apoi c su ele goale cu etapele segment rii pie ei. (4p.) 3. R spunde i, în scris, la urm toarele cerin e: (14p.) a. Prezenta i patru dintre atribu ii ale compartimentului vânzare propriu-zis : Promo Agent. b. Prezenta i elementele infrastructurii rii sau a zonei. SUBIECTUL III (30 de puncte) Realiza i un eseu cu titlul ”Strategiile politicii de pre – instrument în activitatea de marketing”. La realizarea acestui eseu se vor avea în vedere urm toarele: definirea tarifului; enumerarea factorilor care influen eaz formarea pre urilor în turism; enumerarea strategiilor de pre în funcie de cerere-ofert , în funcie de concuren , în funcie de potenialul economic al consumatorului prezentarea a câte dou strategii din fiecare grup (în func ie de cerere-ofert , în func ie de concuren , în func ie de poten ialul economic al consumatorului) Etapele segment rii pie ei I II III IV
Publicidad