Publicidad
varianta_005.pdf
varianta_005.pdf
Próximo SlideShare
varianta_003.pdfvarianta_003.pdf
Cargando en ... 3
1 de 2
Publicidad

Más contenido relacionado

Destacado(20)

Publicidad

varianta_005.pdf

  1. Ministerul Educa iei i Cercetrii –Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare Proba scris la Marketing Varianta 5 Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public 1 EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007 Proba scris la MARKETING PROBA E Filiera: Tehnologic , Profilul: Servicii, Specializarea: Turism si alimenta ie public Varianta 5 ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 de puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerin ele de mai jos (1 – 5), scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect. (10p.) 1. Scala ordinal are una din urm toarele caracteristici: a. permite clasificarea subiec ilor în dou sau mai multe grupe dup proprietatea scalat b. permite ordonarea variantelor cercetate folosind valori ordinale c. se bazeaz pe utilizarea unor unit i de m sur egale ce fac posibil atât stabilirea ordinii variabilelor analizate cât i a distan elor dintre ele d. este imp r it în intervale egale, fiec ruia corespunzându-i un anumit num r, dar are un zero unic 2. Atributele unei segmentari eficiente sunt: a. pertinen a; posibilitatea de cuantificare, valoarea de pia b. pertinen a; imposibilitatea de cuantificare, valoarea opera ional c. pertinen a; posibilit ile de cuantificare, valoarea opera ional d. pertinen a; posibilit ile de cuantificare, gradul de ocupare. 3. Elasticitatea cererii turistice se exprim prin: a. cota de pia ; b. indicele Laspayres; c. coeficientul de elasticitate; d. diferen iala semantic 4. Diferen iala semantic este o metoda scalara utilizat pentru: a. evaluarea atitudinii clien ilor fa de anumi i stimuli; b. evaluarea opiniilor despre un anumit produs/serviciu; c. evaluarea preferin elor pentru un anumit produs/serviciu; d. evaluarea comportamentului poten ialilor turi ti; 5. Instrumentul cel mai utilizat pentru identificarea strategiilor de produs turistic este: a. matricea B.C.G.; b. modelul Fishbein-Rosenberg; c. indicele Laspayres; d. diferen iala semantic I.2. Transcrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare fiec rui enun (a, b, c, d, e, f) i nota i în dreptul ei litera A, dac aprecia i c enun ul este adev rat sau litera F, dac aprecia i c enun ul este fals. (12p.) a. Strategia înnoirii are ca scop perfec ionarea produsului turistic pe toate c ile posibile. b. Canale integrate vând în exclusivitate produsele turistice proprii. c. Megaprodusele sunt constituite din toate genurile de servicii de baz i auxiliare. d. ”Conservatorii” sunt categorii de turi ti în func ie de personalitate. e. Cercet rile de pia permanente se efectueaz la anumite perioade de timp. f. Printre atribu iile compartimentului vânz ri propriu-zise Promo Agent se num r efectuarea de studii de marketing ale produselor turistice din România.
  2. Ministerul Educa iei i Cercetrii –Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare Proba scris la Marketing Varianta 5 Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public 2 I.3. În coloana A sunt enumerate elementele produsului turistic, iar în coloana B componentele corespunz toare fiec rei categorii. Scrie i, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare cifr din coloana A i litera corespunz toare din coloana B. (8p) A. Elementele produsului turistic B. Componente ale acestora 1. patrimoniu turistic a. cadrul juridic i m surile de protec ie i valorificare a mediului i patrimoniului turistic 2. elemente de infrastructur specific turistic b. factorii naturali împreun cu factorul uman 3. cadrul institu ional c. mijloace (unit i) de cazare de diferite categorii 4. facilit i de acces d. servicii de transport, cazare, alimenta ie, agrement 5. serviciile turistice SUBIECTUL II (30 de puncte) 1. Matricea BCG presupune gruparea produselor firmei în patru categorii mari. (8p.) a. Preciza i cele dou criterii fundamentale dup care s-a realizat gruparea acestora. b. Prezenta i categoria de produse denumit „vedete” . 2. Reprezenta i, pe foaia de examen, schema de mai jos. Completa i apoi c su ele goale cu strategiile de pre uri în func ie de concuren . (4p.) 3. R spunde i, în scris, la urm toarele cerin e: (18p.) a. Enumera i trei dintre tr s turile form rii i evolu iei pre urilor în turism. b. Prezenta i trei dintre atribu iile compartimentului INCOMING c. Eviden ia i trei dintre atribu iile compartimentului OUTGOING. SUBIECTUL III (30 de puncte) Realiza i un eseu cu titlul ”Pilonii marketingului mix”. La realizarea acestui eseu se vor avea în vedere urm toarele: prezentarea strategiilor privind produsele turistice noi. prezentarea strategiilor de pre uri în func ie de cerere – ofert . prezentarea a trei avantaje i trei dezavantaje ale distribu iei directe. enumerarea a patru dintre scopurile publicit ii Strategii de pre uri în func ie de concuren
Publicidad