Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

varianta_007.pdf

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
varianta_010.pdf
varianta_010.pdf
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 2 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

varianta_007.pdf

  1. 1. Ministerul Educa iei i Cercetrii –Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare Marketing, proba E Varianta 7 Filiera: Tehnologic, Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimentaie public 1 EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007 Proba scris la MARKETING PROBA E Filiera: Tehnologic , Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public Varianta 7 ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore Subiectul I (30 de puncte) I.1 Pentu fiecare din cerin ele de mai jos (1 – 5), scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect. (10 puncte) 1. Dup modul în care se deruleaz produsele turistice se împart în: a. individuale i de grup b. de sezon i extrasezon c. durabile i non-durabile d. itnerante i de sejur 2. În func ie de atitudinea fa de oferta turistic se disting: a. turi ti necondi ionali, infideli i cu fidelitate multipl b. clien i poten iali, efectivi, ignoran i i nonclien i c. alocentri ti i psihocentri ti d. turi ti cheltuitori, ezitan i i conservatori 3. O grup de cercet ri, clasificat dup obiectivul cercet rii poate fi: a. cercetarea predictiv b. cercetarea periodic c. cercetarea calitativ d. cercetarea direct 4. Scala interval: a. permite clasificarea subiec ilor în dou sau mai multe grupe dup proprietatea scalat b. permite ordonarea variantelor folosind valori ordinale c. se bazeaz pe utilizarea unor unit i de m sur egale ce fac posibil atât stabilirea ordinii variabilelor analizate cât i a distan elor dintre ele d. este imp r it în intervale egale, fiec ruia corespunzându-i un anumit num r,dar are un zero unic 5. În func ie de obiectul s u, publicitatea poate fi: a. publicitate care se adreseaz consumatorului final b. publicitate de produs i publicitate institu ional c. publicitate la nivel na ional d. publicitate la locul vânz rii I.2 În coloana A sunt indicate strategii de pre , iar în coloana B, caracteristici ale acestora. Scrie i pe foaia de examen, asocierile corecte dintre cifra corect din coloana A i litera corespunz toare din coloana B. (10 puncte) A. Strategii de pre B. Caracteristici ale strategiilor de pre uri 1. strategia tarifelor pau ale a. este indicat pentru p trunderea pe o anumit pia 2. strategia penetr rii b. const în aplicarea unor pre uri mari atunci când cererea este ridicat 3. strategia “smântânirii” c. este indicat pentru încurajarea cererii i extinderea pie ei 4. startegia de pia a turistului de lux d. este indicat pe o pia format din clien i cu venituri ridicate i cu produse sofisticate 5. startegia tarifului sc zut e. const în practicarea unor aranjamente de tipul totul inclus f. const în aplicarea unor pre uri i tarife diferen iate în decursul unui an calendaristic
  2. 2. Ministerul Educa iei i Cercetrii –Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare Marketing, proba E Varianta 7 Filiera: Tehnologic, Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimentaie public 2 I.3 Transcrie i pe foaia de examen litera corespunz toare fiec rui enun (a,b,c,d,e) i nota i în dreptul ei litera A, dac aprecia i ca enun ul este adev rat sau litera F, dac aprecia i c enun ul este fals: (10 puncte) a. Produsele “vedet ” sunt produse aflate în faza de maturitate. b. M surarea reprezint activitatea de construc ie a scalelor. c. Informa iile obinute prin cercetarea de pia se folosesc pentru decizie, dezvoltare, planificare i control. d. Rigiditatea se refer la imposibilitatea stoc rii, imobilitatea i lipsa de adaptabilitate la varia iile sezoniere. e. Distribu ia direct prezint avantajul c firma turistic poate men ine o leg tur strâns cu poten ialii consumatori. Subiectul II (30 de puncte) II.1 Clasifica i cercet rile de pia în func ie de frecven a desf ur rii lor. (6 p.) II.2 Indica i la alegere 4 dintre atribu iile compartimentului de INCOMING (8 p.) II.3 Enumera i criteriile dup care se poate organiza compartimentul de markering într-o întreprindere de turism. (4 p.) II.4 Clasifica i canale de distribu ie în func ie de num rul intermediarilor. Caracteriza i pe scurt aceste canale. (9p.) II.5 Reprezenta i pe foaia de examen, schema de mai jos. Completa i apoi c su ele goale cu informa iile care lipsesc (Segmente ale pie ei în func ie de relief): (3p.) Subiectul III (30 de puncte) Realiza i un eseu cu tema: „Produsul turistic, component major a mixului de marketing ”. La realizarea acestui eseu se vor avea în vedere urm toarele: definirea produsului turistic; definirea ciclului de via al produsului turistic; enumerarea fazelor ciclului de via al produsului turistic prezentarea con inutului fiec rei faze i a dou dintre particularit ile pe care le întrune te produsului turistic în fiecare dintre acestea; Dup relief, delimit m urm toarele segmente

×