Publicidad

varianta_009.pdf

13 de Jan de 2023
varianta_009.pdf
varianta_009.pdf
Próximo SlideShare
varianta_010.pdfvarianta_010.pdf
Cargando en ... 3
1 de 2
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

varianta_009.pdf

  1. Ministerul Educa iei i Cercetrii –Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare Marketing, proba E Varianta 9 Filiera: Tehnologic, Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimentaie public 1 EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007 Proba scris la MARKETING PROBA E Filiera: Tehnologic , Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public Varianta 9 ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore Subiectul I (30 de puncte) I.1 Pentu fiecare din cerin ele de mai jos (1 – 5), scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect. (10 puncte) 1. Procesul de exprimare simbolic , numeric sau nenumeric , a gradului în care un obiect sau un fenomen posed o anumit caracteristic sau proprietate este: a. scala b. scalarea c. m surarea d. cercetarea exploratorie 2. Publicitatea care urm re te stimularea cererii pentru produsul sau servicul oferit este: a. publicitate de informare b. publicitate de produs c. publicitate de reamintire d. publicitate care se adreseaz consumatorului final 3. Costul consumului de produse turistice este: a. un determinant al ofertei turistice b. o particularitate a ofertei turistice c. un determinant al cererii turistice d. o particularitate a cererii turistice 4. Cercetarea calitativ este o grup de cercet ri rezultat în urma clasific rii dup : a. locul de desf urare a cercet rii b. dup obiectivul cercet rii c. dup tipul informa iilor generate d. dup frecven a desf ur rii lor 5. Efectuarea unor studii de marketing ale produselor turistice din România este: a. o atribu ie a compartimentului de INCOMING b. o atribu ie a compartimentului de OUTGOING c. o atribu ie a compartimentului administrativ d. o atribu ie a compartimentului programe I.2 În coloana A sunt indicate criterii de segmentare a pie ei, iar în coloana B, tipuri de segmente. Scrie i pe foaia de examen, asocierile corecte dintre cifra corect din coloana A i litera corespunz toare din din coloana B (10 puncte) A. Criterii de segmentare B. Tipuri de segmente 1. criteriul economic a. alocentri ti 2. zone teritoriale b. turi ti locali 3. atitudinea fa de risc i înclina ia spre aventur c. turi ti de lux 4. vârsta d. copii în între inerea p rin ilor 5. personalitate e. copii i adolescen i f. conservatori
  2. Ministerul Educa iei i Cercetrii –Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare Marketing, proba E Varianta 9 Filiera: Tehnologic, Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimentaie public 2 I.3 Transcrie i pe foaia de examen litera corespunz toare fiec rui enun (a,b,c,d,e) i nota i în dreptul ei litera A, dac aprecia i ca enun ul este adev rat sau litera F, dac aprecia i c enun ul este fals: (10 puncte) a. Sistemul logistic este compus dintr-un ansamblu de activit i aflate în strâns interdependen , toate contribuind la realizarea politicii de marketing. b. Mita reprezint pre ul dobândirii unui drept sau pre ul unui serviciu special. c. Ciclul de via comercial al unui produs exprim evolu ia vânz rilor sau a profitului de la lansarea pe pia i pân la retragerea acestuia de pe pia . d. În faza de maturitate, produsul turistic devine din ce în ce mai cunoscut i atr g tor. e. Una din tr s turile pre urilor în turism este aceea c au o evolu ie realtiv independent fa de raportul cerere-ofert . Subiectul II (30 de puncte) II.1 Cererea i oferta sunt componente ale pie ei turistice care se manifest diferit. (14 p.) Prezenta i particularit ile cererii turistice. Prezenta i particularit ile ofertei turistice. II.2 Defini i distribu ia direct i eviden ia i patru dintre avantajele acesteia. (9p.) II.3 Defini i publicitatea turistic . (2p.) II.4 Reprezenta i pe foaia de examen, schema de mai jos. Completa i apoi c su ele goale cu informa iile care lipsesc (segmentarea clientelei în raport cu ciclul de via familial) (5p.) Subiectul III (30 de puncte) Realiza i un eseu cu tema: „Principalele forme ale preului în turism”. La realizarea acestui eseu se vor avea în vedere urm toarele: definirea tarifului; enumerarea a ase forme de prezentare ale pre ului (exceptând tariful); eviden ierea a cinci tr s turi ale form rii i evolu iei pre urilor în turism; prezentarea factorilor care influen eaz formarea pre urilor în turism; prezentarea strategiilor de pre în func ie de cerere-ofert . În raport cu cilcul de via familial, clientela se împarte în
Publicidad