Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Nationella riktlinjer för tandvården - Metoder för munhälsorelaterade levnadsvanor

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Topor Schizophrenic
Topor Schizophrenic
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 74 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (16)

Similares a Nationella riktlinjer för tandvården - Metoder för munhälsorelaterade levnadsvanor (20)

Anuncio

Nationella riktlinjer för tandvården - Metoder för munhälsorelaterade levnadsvanor

 1. 1. HÄLSAVÄLKOMMEN!<br />
 2. 2. Nationella riktlinjer för tandvården –Metoder för munhälsorelaterade levnadsvanor<br />Faktagrupp:<br />Katarina Konradsson<br />Pia Gabre<br />Görel Müller<br />Katri Ståhlnacke<br />2<br />
 3. 3. Patientperspektivet: <br />Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder i tandvården – bästa tillgängliga kunskap<br />
 4. 4. Förebygga ↓<br />Främja ↑<br />
 5. 5. Vad är rätt – vad är bäst?<br />Vem vill veta, vem har nytta<br />av att veta?<br />Patienterna<br /><ul><li> bästa behandling
 6. 6. valuta för sina pengar
 7. 7. likvärdig behandling</li></ul>Behandlarna<br /><ul><li> vad är lege artis
 8. 8. vad är effektivt</li></ul>Vårdplanerare och politiker<br /><ul><li> vad ska ges resurser</li></ul>Producenter av material och utrustning<br />
 9. 9. Evidens<br />Bästa tillgängliga <br />kunskap<br />Hypotesprövande<br />Hypotesskapande<br />
 10. 10. Randomiserade kontrollerade <br />studier (RCT)<br />Kontrollerade studier (CT)<br />Observationsstudier<br />Fallstudier<br />Konsensus<br />Bästa tillgängliga <br />kunskap<br />
 11. 11. Konsensus<br />Tillgänglig information på alla nivåer läggs<br />samman med klinisk erfarenhet av experter –<br />samsyn skapas <br />
 12. 12. Bästa tillgängliga <br />kunskap…..<br />…för att de hitta de metoder som bäst behandlar<br />sjukdom men även de som bäst förebygger sjukdom<br />Målet:<br />Största möjliga nytta med den resurs som <br />ställts till förfogande (=kostnadseffektiv)<br />
 13. 13. Rangordning<br />1 - 10<br />Bästa tillgängliga kunskap<br />Tillstånd<br />och åtgärd<br />Faktadokument<br />Icke göra<br />FoU<br />Den odontologiska riktlinjeprocessen<br />10<br />
 14. 14. Smärta och funktionsstörning i mun, ansikte och käkar<br />Sjukdomar i vävnaderna kring tänder och implantat<br />Bett – och tandpositions-avvikelser<br />Karies<br />Total och partiell tandlöshet<br />Sjukdomar i tandpulpa och periradikulära vävnader<br />
 15. 15. Karies<br />Förebyggande<br />Behandling<br />
 16. 16. Vilken kariesförebyggande <br />effekt har minskat sockerintag?<br />
 17. 17. God effekt OM intaget minskas…<br />
 18. 18. Hurkanbeteendenochvanorpåverkas?<br />
 19. 19. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder – vanor, beteende<br />
 20. 20. När är hälsofrämjande arbete effektivt? <br />Vad är målet med hälsofrämjande arbete?<br />Mäts nyttan i <br />sjukdomsförekomst <br />eller i vilken grad <br />personen kan ta ansvar <br />för sin egen hälsa?<br />Vad är det övergripande<br />målet?<br />
 21. 21. Tandvårdslagen<br />…lägga särskild vikt vid förebyggande åtgärder…<br />…respekt för patientens självbestämmande och integritet<br />Vården ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd <br />med patienten<br />Prioriteringsutredningen 1995: Vårdens svåra val<br />Förebyggande insatser bör ha mycket hög prioritet, näst efter behandling av livshotande tillstånd. Men kravet är att insatsen har bevisad nytta.<br />Värdet av en insats bedöms av: 1) Insatsen ska göra gott, 2) ska inte skada, 3) ska utgå från att alla människor har lika värde, 4) ska främja rättvisa, 5) ska respektera människors självbestämmande och 6) ska göra största möjliga nytta med givna insatser <br />
 22. 22. Hälsofrämjande metoder påverkar <br />människors levnadsvanor och livsstil – <br />en etisk dimension tillförs<br />
 23. 23. skuldbelägga.<br />
 24. 24.
 25. 25. Vi lägger oss i människors liv – extra <br />viktigt att det vi säger är sant, grundat <br />på bästa tillgängliga kunskap<br />Inte på behandlarens <br />tyckande eller moral<br />
 26. 26. Alla kommer till tandvården <br />med nedsatt autonomi<br />
 27. 27. Två experter möts – en är expert på <br />tandvård, den andra på sitt eget liv<br />
 28. 28. Utmaningen för området <br />hälsofrämjande metoder <br />och levnadsvanor<br />Undvika paternalism<br />Skapa möjligheter för människor <br />att ta egna hälsosamma beslut<br />Och när man är redo för <br />förändring – då har vi identifierat <br />vilka sätt som är mest effektiva<br />
 29. 29. Vetenskap och beprövad erfarenhet<br />Kunskapsbaserad<br />och ändamålsenlig<br />Effektiv<br />Nationella riktlinjer<br />Säker<br />Rimlig tid<br />Nationella riktlinjer för<br />hälsofrämjande metoder<br />Patientfokuserad<br />Jämlik<br />Värdegrunds-<br />dokument<br />God vård<br />
 30. 30. Förslag på Generella indikatorer för god tandvård<br />Andel av befolkningen som upplever att de har mycket eller <br />ganska bra munhälsa<br />Andel personer som anser att de fått tillräcklig information för <br />att själva kunna förebygga tandsjukdomar<br />Andel i befolkningen som anser att de blivit respektfullt bemötta <br />när de besökt tandvården<br />Synpunkter till Socialstyrelsen före 31 maj<br />
 31. 31. Syfte <br /><ul><li>Att samla det vetenskapliga underlaget för </li></ul>hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder<br /><ul><li>Att sammanställa resultatet och dra slutsatser om </li></ul>metoders effekt<br /><ul><li>Att skapa konsensus på områden där inget </li></ul>vetenskapligt underlag finns <br /><ul><li>Att identifiera metoder som ökar patientens delaktighet </li></ul>och självbestämmande ? <br />
 32. 32. Tillstånds- och åtgärdslista <br />Hälsofrämjande metoder <br />Sjukdomsförebyggande metoder<br /> Vilka tillstånd ?<br /> Vilka åtgärder ? <br />29<br />
 33. 33. Tillstånd – munhälsa - patientperspektiv<br /> Koncensuskonferens Oral Hälsa, 2003<br />30<br />
 34. 34. Tillstånd <br />A. Vuxen utan känd oral sjukdom och riskfaktorer<br />Patientperspektiv?<br />B. Vuxen med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk <br /><ul><li> där bristande munhygien är en riskfaktor
 35. 35. där bristande matvanor är en riskfaktor
 36. 36. där tobaksbruk är en riskfaktor</li></ul>Patientperspektiv? <br />
 37. 37. Åtgärder – för ett munhälsobeteende<br />Enkla råd Korta råd och rekommendationer normalt cirka 5 minuter. <br />B. Rådgivning <br /> Mer patientcentrerade samtal / mer dialog vid <br /> jämförelse med enkla råd<br />C. Kvalificerad rådgivning/samtal <br /> Ofta tidsmässigt mer omfattande än rådgivning. Patientcentrerad och teoribaserad. <br /> Exempel på teorier som studerats är Social Cognitive Theory, Transtheoretical Model, Theory of Planned Behavior. <br />
 38. 38. Åtgärder vid tillstånd ”…. bristande munhygien”<br />B1. Rådgivning/samtal<br /> Patientcentrerade samtal / dialog, med eller<br /> utan demonstration eller övning <br />B2. Rådgivning/samtal med tillägg av egenkontroll.<br /> Patientcentrerade samtal / dialog. Med eller utan demonstration eller övning. Med tillägg av egenkontroll. <br />B3. Rådgivning/samtal med särskild uppföljning, med <br /> eller utan tillägg.<br /> Patientcentrerade samtal /dialog, Med eller utan<br /> demonstration eller övning. Med särskild uppföljning. <br />
 39. 39. C. Kvalificerad rådgivning/samtal <br />Strukturerad teoribaserad rådgivning utifrån antaganden om hur motivation och beteenden kan påverkas.<br />Exempel på teorier/modeller: Social Cognitive Theory, Theory of Planned Behavior och Stages of Change. Rådgivningen följer en viss struktur.<br />Motiverande samtal är exempel på en teoribaserad och strukturerad intervention. <br />
 40. 40. Tillstånds- och åtgärdslista<br />Munhygien, matvanor och tobak<br />35<br />
 41. 41. Förslag till gemensamma åtgärdsnivåer avseende munhygien, mat och tobaksvanor 2010-03-19<br />36<br />
 42. 42. Exempel på effektmått <br />37<br />
 43. 43. Arbetsdokument<br />38<br />
 44. 44. ”Metod och Sökvägar”<br />39<br />
 45. 45. Rangordning<br />1 - 10<br />Tillstånds-<br />och åtgärdslistan formuleras<br />Bästa tillgängliga kunskap<br /><ul><li>systematiska översikter
 46. 46. referentgranskade</li></ul> publikationer<br /><ul><li> beprövad erfarenhet</li></ul>Faktadokument<br />sammanställs <br />Icke göra<br />FoU<br />Den odontologiska riktlinjeprocessen<br />40<br />
 47. 47. 41<br />
 48. 48. Litteratursökning, PubMed<br />Start i september 2009 tillsammans med <br />Socialstyrelsens bibliotekarie<br />42<br />
 49. 49. Metod Faktaunderlag<br />Exempel på sökord:<br /><ul><li>Oral Health/education OR Oral Health/methods OR Oral Health NOT Oral health/standards OR Oral hygiene OR Dental caries/prevention…
 50. 50. Motivation OR Health Education, Dental/methods OR Patient compiance/psychology OR Patient Participation/ psychology….
 51. 51. Motivational interviewing OR Oral Health Promotion OR Behavioural education intervention OR adherence to oral hygiene instructions….</li></ul>43<br />
 52. 52. Metod Faktaunderlag<br /><ul><li>Bruttolista efter genomförd sökning – 1099 artiklar
 53. 53. Relevansbedömning utifrån titlar och abstract</li></ul>                <br />44<br />
 54. 54. Metod Faktaunderlag<br /><ul><li>Bruttolista efter genomförd sökning – 1099 artiklar
 55. 55. Relevansbedömning utifrån titlar och abstract</li></ul>Exklusionskriterier–<br /><ul><li>Barn och ungdomar <15 år
 56. 56. Populationsinriktade studier
 57. 57. Specifika sjukdomsgrupper (kognitiva brister, demens)
 58. 58. Inte relevanta för svenska förhållanden
 59. 59. Utvärderar munhygieniska hjälpmedel och inte pedagogisk metod
 60. 60. Effekt av metod riktad indirekt, ex att påverka moder för att överföra till barn
 61. 61. Studier som inte riktar sig mot metod
 62. 62. Icke systematiska översikter     </li></ul>45<br />
 63. 63. Metod Faktaunderlag<br />Läspar om två – Pia/Görel och Katarina/Katri<br /><ul><li>1099 titlar och abstract lästes
 64. 64. Kvar blev 117 artiklar som lästes i fulltext
 65. 65. Kvar blev 50 artiklar som granskades</li></ul>46<br />
 66. 66. Lathund – Granskningsmallar– Arbetsdokument<br />47<br />
 67. 67. Metod<br />Granskningsmall SÖ<br />48<br />
 68. 68. Systematisk översikt<br />Artikel som efter en viss mall refererar och kommenterar alla tillgängliga resultat som belyser ett visst medicinskt problem. <br />Skillnaden jämfört med en metaanalys är att den systematiska översikten inte gör en statistisk sammanslagning av alla de refererade resultaten <br />(SBU:s ordlista, www. sbu.se)<br />49<br />
 69. 69. Metod<br />Granskningsmall RCT/CCT<br />50<br />
 70. 70. Randomiserade studier<br />En randomiserad klinisk studie är en undersökning som är både randomiserad och jämförande (kontrollerad). <br />Undersöker effekten av en behandling. <br />Studien kännetecknas av att patienterna fördelas slumpmässigt till att antingen få en experimentell behandling eller en kontrollbehandling<br />(SBU:s ordlista, www. sbu.se)<br />51<br />
 71. 71. Metod<br />Granskningsmall Observationsstudier<br />52<br />
 72. 72. Observationsstudier<br />Studier där ingen aktiv åtgärd vidtas. <br />Exempel: tvärsnittsundersökning, kohortundersökning, fall-kontrollundersökning <br />(SBU:s ordlista, www. sbu.se)<br />53<br />
 73. 73. Bedömning av studier<br /><ul><li>Ingen osäkerhet
 74. 74. Viss osäkerhet
 75. 75. Osäkerhet
 76. 76. Påtaglig osäkerhet</li></ul>54<br />
 77. 77. Kompletterande sökning<br /><ul><li>Manuell sökning
 78. 78. Sökning Tobaksavvänjning
 79. 79. Sökning Rökavvänjning</li></ul>55<br />
 80. 80. Metod Faktaunderlag<br />Läspar om två – Pia/Görel och Katarina/Katri<br /><ul><li>1099 titlar och abstract lästes
 81. 81. Kvar blev 117 artiklar som lästes i fulltext
 82. 82. Kvar blev 50 artiklar som granskades
 83. 83. 10 artiklar exkluderas efter granskning
 84. 84. 40 artiklar kvar till evidensgraderingen</li></ul>56<br />
 85. 85. Tabulering i Arbetsdokument inför Evidensgraderingen<br />57<br />
 86. 86. Tabulering i Arbetsdokument inför <br />Evidensgraderingen<br />58<br />
 87. 87. Evidensgraderingen enligt GRADE<br />För varje tillstånd/åtgärdssrad och varje effektmått<br />59<br />
 88. 88. Summering av utfall från inkluderade studier<br />60<br />
 89. 89. Vad är rätt – vad är bäst?<br />!<br />
 90. 90. I framtiden…<br />Att införliva patientperspektivet i både tillstånd och åtgärd! <br />Tillstånd<br />Åtgärd<br />
 91. 91. T Vuxna som upplever sig ha dålig munhälsa och med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk – där bristande munhygien är en riskfaktor<br />Å Rådgivning/samtal med eller utan övning (patientcentrerat -högst 20 min)<br />
 92. 92. T Individ som upplever sig ha god munhälsa och är oralt frisk<br />Å Positiv förstärkning av hälsofrämjande beteende<br />genom enkelt samtal <br />
 93. 93. Åtgärdsprogram är svåra att utvärdera!<br />Instruktion, information, klorhexidingel i skena, fluortandkräm 5000 ppm…<br />
 94. 94. I framtiden…<br />Evidens<br />Bästa tillgängliga <br />kunskap<br />Hypotesprövande<br />Hypotesskapande<br />
 95. 95. Hälsopromotion – <br />mer än en dimension<br />Patienterna<br />Hälsosamma val<br />Behandlarna<br />Påverkan på individuella beteenden<br />Vårdplanerare och politiker<br />Påverkan på social, kulturell och ekonomisk miljö<br />Välbefinnande!<br />
 96. 96. I framtiden…<br />68<br />
 97. 97. VÄLKOMMEN <br />HÄLSA!<br />YouTube - Valborgskören 2007, Umeå - Sköna Maj<br />
 98. 98. www.creativecommons.org<br />
 99. 99. Smärta och funktionsstörning i mun, ansikte och käkar<br />Sjukdomar i vävnaderna kring tänder och implantat<br />Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder – vanor, beteende<br />Bett – och tandpositions-avvikelser<br />Karies<br />Sjukdomar i tandpulpa och periradikulära vävnader<br />Total och partiell tandlöshet<br />
 100. 100. Diabetesriktlinjerna<br />Helhetsperspektiv<br />
 101. 101. Åtgärd<br />Tillstånd<br />Sjuk<br />Risk<br />Frisk<br />73<br />

×