14.bölüm Amaca yönelik pazarlama

Suleyman Bayindir
Suleyman BayindirÖğretim Görevlisi en Konya Necmettin Erbakan University
Amaca yönelik pazarlama iĢletmelerin
dagınık ve ufak harcamaları yapılan kısa
süreli reklama dönük yardım faaliyetlerini
artık daha uzun vadeli stratejık ve
programlanmıĢ hale getirme Çabalarının
sonucudur.
Kapsam olarak gelir elde etmeyi
hedeflerken aynı zamanda sosyal bir
sorunla ilgili çözümü amaç edinerek destek
sağlamaktadır.
AMACA YÖNELİK PAZARLAMA
           ÖZELLİKLERİ
1.ĠĢletmenin sosyal bir sorun veya amaçla bütünleĢmesi
2.iĢletmenin sosyal konuyla ilgili olarak bazen kar amacı gütmeyen bir kurumla
ortaklaga girmesi
3.Elde edilen kar kuruma bağıĢlanır
4.ĠĢletme tarafından sosyal konuya verilen bu desteğin pazarlama mesajlarına
iĢlenmelidir
AMACA YÖNELİK PAZARLAMA İLE SOSYAL SORUMLULUK
ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sosyal sorumluluk;iĢletmenin ekonomik ve hukuki Ģartlarını iĢ ahlakını hem
örgüt içi hem de örgüt dıĢı ilgili kiĢi ve kurumların beklentilerini dikkate alarak
bu dogrultusun da yürütülen bir çalıĢma strateji olarak ifade edilmektedir.
2 yaklaĢım vardır.
•KLASİK SORUMLULUK YAKLASIMI
ĠĢletmenin tek sorumluluğu karı maksimize etmektir.Kimse sorumlu
değildir.Zaten sosyal sorumlulugu yerıne getirmektedir.Çünkü elde ettği kar
genel ekonomiyi ve toplumun sorun cözme kapasitesini artırıcaktır
•MODERN SOSYAL SORUMLULUK YAKLAŞIMI
Ġyi yaparak daha iyi gerçekleĢtirmek fikrini benimsemiĢtir.Bu anlayıĢ sosyal
sorumluluklarını benimseyen iĢletmelere yaptığı maliyetleri toplum tarafından
geri ödenecegine savunmaktadır
AMACA YÖNELİK PAZARLAMA VE SOSYAL PAZARLAMA
Hem amaca yönelik pazarlamanın hem de sosyal pazarlamanın
temelinde toplumla ilgili bir sorunu ele alıp bu sorunla ilgili çözüm
noktaları üzerinde çalıĢmaların yapılması yer almaktadır.Bu açıdan her
ikisi de iĢletmesinin olumlu bir imaja sahip olmasına ve bunu
geliĢtirmesine katkı sağlamaktadır.Ancak amaca yönelik pazarlamada
iĢletme ürünlerinin satıĢı da ön planda tutulmaktadır.
AMACA YÖNELİK PAZARLAMA VE SPONSORLUK
Sponsorluk sosyal konuların yanında sportif faaliyetler sanat olayları sergiler ile
sinema radyo ve tv programlarını da kapsayan geniĢ bir alanda
degerlendirilmektedir,Ancak amaca yönelik pazarlamada ise sadece sosyal
konulara yönelik proje ve uygulamalar göz önünde
bulundurulmaktadır.Sponsorluk amaca yönelik pazarlamada ki gibi çeĢitli
menfaatlerin güdülmesine dayalı olarak yapılmaktadır.
AMACA YÖNELİK PAZARLAMA VE KURUMSAL BAĞIŞLAR
Amaca yönelik pazarlamanın ön koĢullarından biri ürünün satıĢına bağlı
olmasına bu iki kavram arasındaki temel farkı ortaya koymaktadır.Kurumsal
pazarlama ise hiçbir cıkar söz konusu olmaksızın yardım etme temeli
vardır.iĢletmelerin kurumsal bagıs yapmalarını sebebı marka imaji saglama
kamoyunda iyi niyet sempati elde etme gıbı amaç gutmektedir.
Amaca yönelik pazarlama ve bunun gibi
pazarlama stratejileriyle kurulan iliĢki, sosyal
sorunları ve yardımı teĢvik eder.
  Ürün, amaca yönelik pazarlama açısından ele
alındığın
da, bir iĢletmenin mal ve hizmetleri aracılığı ile
sosyal sorunlara yardım etmesine dayalı bir
hayırseverlik faaliyetinin aracı olarak ifade edilebilir.
  Amaca yönelik pazarlama etkisinin uzun dönemli
olması desteklenen ürüne bağlı olmaktadır. Bazı
denemeler sonucu ürün kalitesinin gerçekten
yüksek olduğu görülürse uzun dönemli sağlam bir
etki oluĢmakta, düĢük olduğu görülürse de o ürün
artık önemsenmemektedir.
Bir amaç ile iĢletmenin birleĢmesi,
marka ve amaç arasında olumlu bir
durum oluĢturarak
müĢterilerin harekete geçmesinde
yönlendiri-
ci olmaktadır.
  Smith ve akorn tarafından yapılan
amaca yönelik pazarlamaya karĢı
tüketicilerin tepkilerini ölçen ticari bir
araĢtırma sonucu da, tüketicilerin
neredeyse yarısının (%46) sosyal
sorunlarla ilgilenen iĢletmeleri
desteklemek için marka
değiĢtirebilecekleri ve yine araĢtırmaya
cevap veren tüketicilerin üçte birinin
(%30) ise sadece hayırsever amaçlarda
bulunmasından dolayı o üreticiyi
desteklemek için ürünlerini almaya
eğilimli oldukları görülmüĢtür.
Amaca yönelik pazarlama faaliyetleri hedef pazara bağlı olarak firma
etkinliklerinin coğrafi kapsamı dikkate alındığında genellikle ulusal, bölgesel
ve yerel programlar
halinde yürütülmektedir. Yani iĢletmenin hedef pazarı ve aynı zamanda
iliĢkilendirilen
amaç belirli bir coğrafi bölgeye özgü olduğunda ise bölgesel veya yerel
düzeyde programlar olarak yürütüldüğü görülmektedir.
  Migros’un Bedensel Engelliler DayanıĢma Derneği ile birlikte “Bedensel
Engelliler Özgür Olmalı” sloganıyla yürüttüğü faaliyetleridüzeydeki
                     Uluslararası bir ulusal nitelikteki bir
uygulamadır.              uygulamaya ise Avon kozmetik firması
                    örnek gösterilebilir.
                    Göğüs Kanseri derneği ile iĢbirliğine
                    girerek pembe kurdeleli ürünlerin
                    satıĢıyla dünya genelinde uygulama
                    baĢlatmıstır.
Amaca yönelik pazarlama sayesinde
 popüler sosyal bir amaç ile marka
 birleĢtirildiği için marka, ahlaki bir boyut
 kazanarak geliĢmektedir. Böylece
 yöneticilerde rekabet üstünlüğünü korumada
 Ģirket sorumluluğuna yönelik tüketici ilgisini
 kullanarak Ģirketin imajını güçlendirme ve
 satıĢları arttırma konusunda fırsatlar elde
 etmektedir.büyük çaptaki kar amacı gütmeyen kuruluĢlar üye veya
  Özellikle
destekçileriyle ilgili kapsamlı bir veri tabanına mevcut olmakla birlikte çoğu
alanda aktif gönüllere de sahiptirler. Bu açıdan kapsamlı iletiĢim
materyalleri, önemli reklamlar ve iletiĢim kampanyaları hazırlarlar ve
bazıları parekende satıĢ noktaları ile katalogla pazarlama faaliyetlerinde
bile bulunmaktadırlar.
Amaca yönelik pazarlama genellikle bir
iĢletmenin markası ile sosyal veya çevresel
bir sorunu birbiriyle eĢleĢtiren faaliyetlere
dayan
maktadır. Bu bağlamda amaca yönelik
pazarlama
nın baĢarısı bir anlamda marka ve amaç
arasındaki uyuma bağlıdır.
 ĠĢletmeler amaca yönelik pazarlama
çalıĢmala
rında amaçla ilgili olarak bazen kar amacı
bir kurumla ortaklık kurma, bazen doğrudan
sosyal amaca yönelme bazen de karma
yöntem olmak üzere üç yol izleyebilirler.
Kar amacı gütmeyen örgütler, misyonu para kazanmak veya kar elde
etmekten ziyade iĢletmelerin karlı görmediği alanlarda yatırımlar yaparak
toplumsal yardımlaĢma ile sosyal barıĢı sağlamayı amaçlayan ve genellikle
gönüllü çalıĢanlardan oluĢan hizmet üretimi ağırlıklı kuruluĢlardır.
 Avrupa’daki hem Ģirket hem de amaç açısından iyi çalıĢan amaca yönelik
pazarlama birleĢmelerinden biri olan BirleĢmiĢ Milletler gözlükçü zinciri
“Dünya Gözlerimin Önünde” “Dollond & Aitchision Opticans”
kampanyasında YaĢlılara Yardım Derneği ile birleĢerek, gözlüklerin yeniden
kullanımı için müĢterilerinin eski gözlüklerini topladı. Bu birleĢmenin iyi
çalıĢmasına iliĢkin baĢarıyı sağlayan önemli noktalar Ģunlardır:
1) Hem Ģirketin hem de kar amacı gütmeyen kuruluĢum değerleri, kültürü,
  marka stratejileri uyumlu olmalıdır.
2) PaylaĢılan pazarlama programları bir ortak yatırım Ģeklinde
  değerlendirilmelidir.
3) ĠliĢkinin baĢarı ya da baĢarısızlığını
değerlendirmek için her iki tarafında ölçülebilir
amaçları, hedefleri olmalıdır.
Genel olarak zayıf bir markaya sahip olan
iĢletmeler, kamuoyunda güçlü bir imaja
sahip kar amacı gütmeyen kuruluĢlarla
ortaklığa girerek daha saygın ve arzulanan
marka değerlerine ulaĢmayı amaçlar. Ancak
iĢletmenin veya markanın otoritesi yüksek,
saygın güçlü ise en zor durumları bile kendi
baĢına halledebilecek prestij, statü ve
kaynaklara sahip olabilir. Ayrıca hem
iĢletmenin hem de kar amacı gütmeyen
kuruluĢun markası güçlüyse, her iki tarafta
marka ya da kurum ismini duyurma ve
bilinirliğini arttırma rekabetine girerek
kendini ön plana çıkarmayı amaçlayacaktır.
Bu nedenle böyle durumlarda, iĢletme
doğrudan sosyal amaca yönelmektedir.
Bu yöntem kar amacı gütmeyen kuruluĢlarla ortaklık ile doğrudan sosyal
amaca yönelmenin arasında yer almaktadır. ĠĢletmeler bu yöntemi,
yetenekli ve kendini adamıĢ bir grup insanla hizmet veren küçük bir kar
amacı gütmeyen kuruluĢun geliĢtirilmesi için kurumsal kaynaklarını
kullanmaktadır.
Bir amaca yönelik pazarlama uygulamasında iĢletme içindeki en üst noktadaki
yöneticileri bunu anlamaları ve faydalarını kavraması Ģarttır. Bu nedenle
amaca yönelik pazarlama uygulaması yapılırken ilk adımın Ģirket içinde
atılması gerekmektedir. Çünkü üst yöneticilerin destek vermesi uygulamaya
kaynak, uzun ömür ve prestij sağlar. Buda baĢarılı bir Ģekilde amaca yönelik
pazarlama sistemini ortaya çıkmasını sağlayacaktır. ĠĢletme içerisinde görüĢ
birliği olduğu sürece güvenli bir Ģekilde yola devam edilir. Bundan sonraki
aĢama ise markanın ne olduğu ve amaca yönelik pazarlamanın ona nasıl
değerler ekleyeceği anlamına gelen alan tanımlaması yapılır ve daha sonra ki
iĢlemlerle süreç sona erer. (kamuoyuna duyurmak)
Amaca yönelik pazarlama uygulamalarında öncelikle iĢletme ve kar
amacı gütmeyen kuruluĢ alan belirlenmesi yapılır. Bu açıdan iĢletme ürettiği
ürünün özelliğini, tüketicilerin algılaması gibi unsurları dikkate alarak
önceliklerini belirler. Bunun gibi kar amacı gütmeyen kuruluĢların neye
hizmet ve niçin kurulduklarını belirleyen bir alan ortaya koymalıdırlar. Eğer
ortaklık söz konusu ise kendi alanlarına uygun ortak belirlemelidirler.
Alan açık ve net bir Ģekilde tanımlanıp sosyal sorumlulukla ilgili konu
ortaya çıktıktan sonra sıra, kar amacı gütmeyen kuruluĢlarla marka
arasındaki uyumu en iyi bir Ģekilde sağlayacak ortakların bulunması veya
direk sosyal amaca yönelik ise sosyal amacın belirlenmesi aĢamasına
gelinir. Eğer ortaklık kurulacak ise dört noktaya dikkat edilmeli: kreatif brif,
özen gösterme, sözleĢme görüĢleri ve taahhüt olmak üzere dört noktaya
dikkat edilmesi gerekir.


Kreatif brif hem kurumun incelenmesini hem
de potansiyel ortağa sunulacak Ģartları
içermesinden dolayı bu aĢamanın en önemli
aĢamasıdır. “planlanan amaca yönelik
pazarlama uygulamasının nasıl yararlı
olabileceği” sorusuna cevap arayacaktır.
Ortakları seçerken çok dikkatli olunması
gerekir. Kar zarar olasılıklarını belirlemeli
ortağın iĢletmeye uygun olup olunmamasına
da özellikle dikkat edilmelidir. Çünkü amaca
yönelik pazarlamada kurulun her hangi bir
ortaklığın olumsuz reklam ya da olumsuz bir
durumu diğer tarafında olumsuz etkiler.
Dolayısıyla iĢletme ortak seçerken kreatir brif
oluĢturması en sağlam Ģeklidir.

Özen göstermenin özünde uzun vadeli ve karĢılıklı fayda getirecek bir
iliĢkiye girmek üzere yeterli ortak noktada buluĢan iĢletmenin, markanın, kar
amacı gütmeyen kuruluĢun veya sosyal amacın belirlenmesi yatmaktadır.
Özen gösterme her iki tarafın açıklık ve dürüstlüğünü göstermektedir.
Örneğin; kar amacı gütmeyen kuruluĢlar iyi niyetli olmalarına rağmen
ilgilenen konu bazında farklı görüĢlerde olan destekçilere de sahip olabilirler.
Diğer taraftan derin bir iliĢki kurabilmek için sorumluluk alanı içerisinde
mantıklı çözümler sunmalıdır. Sonuç olarak iĢletmenin kamuoyundaki
algılanması ve basına bağlı olduğu konulara özen göstermelidir.


  Amaca yönelik pazarlamada kar amacı
  gütmeyen bir kurumla kurulacak iĢ birliği
  konusunda iki tarafında nasıl ve ne ölçüde
  bir katılımda bulunacağını açıkça ifade
  eden bir sözleĢme imzalanmalıdır.
  SözleĢme iki unsurdan oluĢmaktadır para
  ve zaman parasal boyutu Ģirketin ve
  markanın ortaklık iliĢkisidir. Zaman ise
  ortaklığın süresinin ne kadar olacağı
  belirlenir ve en az iki veya üç yıl olmalıdır.
  Fazla detaylı bir sözleĢme olmaktan ise
  basit ve dolambaçlı olmayan bir
  sözleĢmeyi seçmek daha doğru olacaktır
ĠĢletmenin taahhüdü kendisini amaca yönelik pazarlama açısından
sosyal bir fikre adama ile açıklanmaktadır. Hatta iĢletmenin amacına
ulaĢması için kar amacı olmayan kuruluĢları da yanına alarak kamuoyu
önünde taahhüt etmesi amaca yönelik pazarlamada en etkili yöntemdir.
Ancak günümüzde üst düzey yönetim değiĢiklerinin yaygın olduğunu
düĢünürsek taahhüt’ün gerçekleĢmesi için kesinlikle üst düzey
yönetiminin genel desteği gerekmektedir. BaĢa gelen herkes kendi
değiĢiklerini yaptırdığı için yeni değiĢikliklere zemin hazırlanmalıdır. Bu
noktada amaca yönelik pazarlamada baĢarıyı yakalamak için sosyal bir
amaca adanan sürecin uzun ömürlü ve devamlı olması gerekir.
Amaca yönelik pazarlamada ortakların
üzerinde durması gereken önemli konulardan
biride bu uygulama ile ilgili tüketici iletiĢiminin
nasıl sağlanacağıdır. Bu acıdan marka
iletiĢim bütçesinin bir kısmını uygulamaya ait
değerlerin reklamını yapmaya ayırmak hem
iĢletme hem kar amacı gütmeyen kuruluĢ
acısından avantaj sağlayacaktır. Sosyal
konulara yönelik birçok gönüllü kuruluĢunun
tanınmıĢ ünlü destekçileri de mevcuttur. ĠĢte
bu tanınmıĢ ve gönüllü kuruluĢlarla ortaklık
kurmak tüketicilerle kurulacak iletiĢimi ve
amaca yönelik pazarlamanın
desteklenmesini de arttıracaktır. KuruluĢun
reklam ve programlarını planlayarak
sezonluk Ģartlar ve zaman çizelgesi de göz
önünde bulundurulup bunların uygun olduğu
zamanlarda medya da kullanılarak iletiĢim
etkinliği arttırılmalıdır.
Sosyal sorumluluğun getirdiği hassasiyetten
dolayı bir amaca yönelik pazarlama
uygulamasının pazara sunulmadan önce ön
testlerle denenmesi tavsiye edilmektedir. Bu
denem hem hedef kitleyi hem de hedef kitle
dıĢında denenmelidir. Amaca yönelik
pazarlama uygulamasında uyumlu bir
ortaklık olursa taraflar uygulamanın süresini
uzatabilir veya aynen kabul edebilirler ancak
bazı olumsuzluklar süreyi kısaltabilirler yada
ortaklık mesajın da revizyona gidebilirler.
Amaca yönelik pazarlama ticari bir boyut
taĢıdığından ölçülebilir sonuçlar üzerine
kuruludur. Bu sebeple amaca yönelik
pazarlama baĢlamadan ve
tamamlandıktan sonra ölçümler yapılarak
baĢta ortaya konulan amaçlara ne kadar
ulaĢtığı hesaplanmalıdır. Daha sonra
uygulamanın bitiminde yapılacak
değerlendirmenin kamuoyuna
duyurulması hem ortaklar arasında iyi
niyetin, açıklığın sağlandığını kar amacı
gütmeyen kuruluĢlarla derin bir iliĢkinin
gerçekleĢtiğini göstermektedir. Diğer
taraftan amaca yönelik pazarlama
uygulamasıyla hedeflenen amaca ne
kadar ulaĢıldığına iliĢkin düzenli raporların
yayınlanması, Ģirket iletiĢiminde
tekrarlanması iĢletme de hedef kitlesi
açısından dikkat çekici konunun
oluĢmasını da sağlayacaktır.
Amaca yönelik pazarlamada iĢletme verimliliği arttırmaya yönelik çalıĢmalar
genellikle sosyal yardım etkinliklerine ayrılan ödeneklerin yeniden
odaklanması ile gerçekleĢir bu anlamda iĢletme, amaca yönelik pazarlama ile
ilgili tüketici iletiĢimi için uygun yatırımın miktarını ayırmalı uygun iletiĢim
araçların seçerek kullanmalıdır. Ayrıca müĢterilerinin yanında düzenli bir
iletiĢim kanalı oluĢturmak için Ģirket ve bölüm toplantıları düzenlemelidir.
Verimliliği arttırmada önemli diğer bir unsur ise üçüncü Ģahıslar ile iliĢkilerdir
iĢletme devlet yetkilileri ile kar amacı gütmeyen kuruluĢların bağlantılı olduğu
kuruluĢlarla da iliĢki kurmalıdır. Bu kurumlara marka bilincini oluĢturmalıdır.
Bu faaliyetlere ek olarak kar amacı gütmeyen kurumlara aynı yardımlar
yapılarak proje ile ilgili özel ürünler üretip bunların satıĢında elde edilecek
karları bağıĢlayarak toplum tarafından sevilen ünlülerin desteğini alarak da
verimliliği arttırma çalıĢmalarında bulunabilirler.
Kar amacı gütmeyen kurumların elde edeceği faydalar şunlardır;
*Amaçların tanıtımını ve bilinirliğini arttırmak,
*Kar amacı gütmeyen kurum ile destekçileri arasında var olan iliĢkileri
güçlendirmek ve yeni destekçiler kazanmak
*Üyelerin desteğini arttırarak yardımların devamını sağlamak ve hizmet
alanını geniĢlettirmek
*Destekçi kuruluĢları arttırmak
*Yönetimsel faaliyetleri geliĢtirmek
Amaca yönelik pazarlamanın ürüne ve işletmeye yönelik yararları da şu
şekilde sıralanır;
*Ürünlerin yoğun reklam kargaĢasından kurtarmak
*Olumlu tanıtım
*SatıĢ gücü iliĢkilerini ve ticareti geniĢletmeyi sağlamak
*Kurumsal imajı farklılaĢtırmak ve geliĢtirmek
Kısaca iĢletme açısından bakıldığında müĢterilerin sosyal konularda
sorumlu olduğunu algıladıkları iĢletmeleri daha olumu değerlendirildikleri ve
onların yeni ürünlerine karĢı daha duyarlı davrandıkları görülmektedir.
GÜLSÜM DOĞAN

 SĠNEM ARABACI

   MERYEM ÇELĠK BĠZĠ DĠNLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN TEġEKKÜR EDERĠZ
1 de 26

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

BütünleşikBütünleşik
BütünleşikGülçin Ün
3.1K vistas20 diapositivas
Sosyal Medya StratejisiSosyal Medya Stratejisi
Sosyal Medya StratejisiKamra Interactive
12.3K vistas17 diapositivas
Ampla Brand BookAmpla Brand Book
Ampla Brand BookBeto Lima Branding
4K vistas33 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Büyüme Stratejileri - Pazarlama StratejileriBüyüme Stratejileri - Pazarlama Stratejileri
Büyüme Stratejileri - Pazarlama Stratejileri
National University of Ireland, Galway 14.7K vistas
BütünleşikBütünleşik
Bütünleşik
Gülçin Ün3.1K vistas
Sosyal Medya StratejisiSosyal Medya Stratejisi
Sosyal Medya Stratejisi
Kamra Interactive12.3K vistas
Ampla Brand BookAmpla Brand Book
Ampla Brand Book
Beto Lima Branding4K vistas
Brand Management - Brand & BrandingBrand Management - Brand & Branding
Brand Management - Brand & Branding
Theresia Lusiyanti1.7K vistas
19. bölüm sosyal pazarlama19. bölüm sosyal pazarlama
19. bölüm sosyal pazarlama
Suleyman Bayindir6.9K vistas
Yeşil pazarlamaYeşil pazarlama
Yeşil pazarlama
Gülçin Ün13.7K vistas
NIVEA Marketing Communication AnalysisNIVEA Marketing Communication Analysis
NIVEA Marketing Communication Analysis
Siriwan Siriwangsanti70.5K vistas
Yakıcı cihazlar ve montajı582 yim261 (1)Yakıcı cihazlar ve montajı582 yim261 (1)
Yakıcı cihazlar ve montajı582 yim261 (1)
Iklimlendirme Sogutma4.3K vistas
Dijital Pazarlama SunumuDijital Pazarlama Sunumu
Dijital Pazarlama Sunumu
Onur Can Koç11K vistas
Evian's case studyEvian's case study
Evian's case study
NIKHIL NEHRA3.4K vistas
Basics in Brand ManagementBasics in Brand Management
Basics in Brand Management
Johanna Heinonen4.9K vistas
Marka kimliğiMarka kimliği
Marka kimliği
Qelender Memmedli5.6K vistas
The Components of Brand DNAThe Components of Brand DNA
The Components of Brand DNA
3 Colours Rule100 vistas
Brand valueBrand value
Brand value
Yasser El Azzawy1.3K vistas

Destacado(17)

İlişkisel Pazarlamaİlişkisel Pazarlama
İlişkisel Pazarlama
Suleyman Bayindir8.8K vistas
3P_Ürün Yerleştirme Sunumu3P_Ürün Yerleştirme Sunumu
3P_Ürün Yerleştirme Sunumu
3P_Product Placement Production2.9K vistas
Web1 0-web2-0 21-temmuz_2010Web1 0-web2-0 21-temmuz_2010
Web1 0-web2-0 21-temmuz_2010
Ozan Güzelkan11.8K vistas
Utility Marketing @muratdurakUtility Marketing @muratdurak
Utility Marketing @muratdurak
Murat DURAK10.7K vistas
12.bölüm pazarlamada sanal topluluklar12.bölüm pazarlamada sanal topluluklar
12.bölüm pazarlamada sanal topluluklar
Suleyman Bayindir472 vistas
Doğrudan PazarlamaDoğrudan Pazarlama
Doğrudan Pazarlama
Elif Nağme Gür4.5K vistas
PostmodernizmPostmodernizm
Postmodernizm
Gokhan Gokkurt7.3K vistas
Postmodern PazarlamaPostmodern Pazarlama
Postmodern Pazarlama
SELENGCN7.8K vistas
Doğrudan pazarlamaDoğrudan pazarlama
Doğrudan pazarlama
Suleyman Bayindir7.9K vistas
1 pazarlama-cevre1 pazarlama-cevre
1 pazarlama-cevre
cll-o13.4K vistas
Pazarlama İkeleri 6. bölüm NİŞ PazarlamaPazarlama İkeleri 6. bölüm NİŞ Pazarlama
Pazarlama İkeleri 6. bölüm NİŞ Pazarlama
Suleyman Bayindir14.3K vistas
Marka SunumMarka Sunum
Marka Sunum
guest13b2d013.9K vistas
LobicilikLobicilik
Lobicilik
Burhan Kadakal6.1K vistas
MARKA STRATEJİLERİ VE MARKA YÖNETİMİMARKA STRATEJİLERİ VE MARKA YÖNETİMİ
MARKA STRATEJİLERİ VE MARKA YÖNETİMİ
Ege Ihracatci Birlikleri68.5K vistas

Similar a 14.bölüm Amaca yönelik pazarlama

Gerilla Halkla İlişkilerGerilla Halkla İlişkiler
Gerilla Halkla İlişkilersenaerguvan
757 vistas10 diapositivas
Sponsorluk reçetesiSponsorluk reçetesi
Sponsorluk reçetesiKİYMET GUZELİS
420 vistas3 diapositivas
Reklamcılık 6.haftaReklamcılık 6.hafta
Reklamcılık 6.haftakobikobi
1.1K vistas54 diapositivas

Similar a 14.bölüm Amaca yönelik pazarlama(20)

19. bölüm sosyal pazarlama19. bölüm sosyal pazarlama
19. bölüm sosyal pazarlama
Suleyman Bayindir3.6K vistas
Gerilla Halkla İlişkilerGerilla Halkla İlişkiler
Gerilla Halkla İlişkiler
senaerguvan757 vistas
Sponsorluk reçetesiSponsorluk reçetesi
Sponsorluk reçetesi
KİYMET GUZELİS420 vistas
Reklamcılık 6.haftaReklamcılık 6.hafta
Reklamcılık 6.hafta
kobikobi1.1K vistas
Bütünleşik Pazarlama iİletişimiBütünleşik Pazarlama iİletişimi
Bütünleşik Pazarlama iİletişimi
Mehmet KUZU3.5K vistas
Kurumsal İletişimde SponsorlukKurumsal İletişimde Sponsorluk
Kurumsal İletişimde Sponsorluk
Hande Tercan2.4K vistas
15. bölüm etkinlik pazarlamasi15. bölüm etkinlik pazarlamasi
15. bölüm etkinlik pazarlamasi
Suleyman Bayindir8.5K vistas
REKLAMCILIĞIN TEMELLERİ 3.HAFTAREKLAMCILIĞIN TEMELLERİ 3.HAFTA
REKLAMCILIĞIN TEMELLERİ 3.HAFTA
Kader Korkmaz870 vistas
Gerilla örneğiGerilla örneği
Gerilla örneği
melikekbl648 vistas
Gerilla örneğiGerilla örneği
Gerilla örneği
melikekbl191 vistas
sosyalpazarlama sunumsosyalpazarlama sunum
sosyalpazarlama sunum
OMActivities3.1K vistas
Sosyal medya pazarlamasıSosyal medya pazarlaması
Sosyal medya pazarlaması
mercangrel165 vistas
Etkinlik PazarlamaEtkinlik Pazarlama
Etkinlik Pazarlama
Didem Papatya, MBA8.4K vistas
Reklamciliğin temelleri̇ 5.HAFTAReklamciliğin temelleri̇ 5.HAFTA
Reklamciliğin temelleri̇ 5.HAFTA
Kader Korkmaz502 vistas

Más de Suleyman Bayindir(20)

4. bölüm fiyatlama  i̇şletme 20144. bölüm fiyatlama  i̇şletme 2014
4. bölüm fiyatlama i̇şletme 2014
Suleyman Bayindir3.9K vistas
3. bölüm mal (ürün)  i̇şletme 20143. bölüm mal (ürün)  i̇şletme 2014
3. bölüm mal (ürün) i̇şletme 2014
Suleyman Bayindir10.3K vistas
2. bölüm pazarlama yönetimi  i̇şletme 20142. bölüm pazarlama yönetimi  i̇şletme 2014
2. bölüm pazarlama yönetimi i̇şletme 2014
Suleyman Bayindir4.3K vistas
Viral PazarlamaViral Pazarlama
Viral Pazarlama
Suleyman Bayindir9.6K vistas
Uluslararası PazarlamaUluslararası Pazarlama
Uluslararası Pazarlama
Suleyman Bayindir14.1K vistas
İzinli Pazarlamaİzinli Pazarlama
İzinli Pazarlama
Suleyman Bayindir3.1K vistas
Databases MarketingDatabases Marketing
Databases Marketing
Suleyman Bayindir1.2K vistas
Ağızdan Ağıza PazarlamaAğızdan Ağıza Pazarlama
Ağızdan Ağıza Pazarlama
Suleyman Bayindir8.7K vistas
Buzz MarketingBuzz Marketing
Buzz Marketing
Suleyman Bayindir2.5K vistas
Retro Pazarlama (marketing)Retro Pazarlama (marketing)
Retro Pazarlama (marketing)
Suleyman Bayindir11.5K vistas
Mobil pazarlamaMobil pazarlama
Mobil pazarlama
Suleyman Bayindir2.6K vistas
En çok tıklanan 20 web sitesiEn çok tıklanan 20 web sitesi
En çok tıklanan 20 web sitesi
Suleyman Bayindir16.6K vistas
Sosyal medya’da marka yaratmakSosyal medya’da marka yaratmak
Sosyal medya’da marka yaratmak
Suleyman Bayindir1.6K vistas
İnternette Sansürİnternette Sansür
İnternette Sansür
Suleyman Bayindir785 vistas
İnternette Reklam Uygulama Şekilleriİnternette Reklam Uygulama Şekilleri
İnternette Reklam Uygulama Şekilleri
Suleyman Bayindir1.9K vistas
Elektronik Ticarette Müşteri İlişkileriElektronik Ticarette Müşteri İlişkileri
Elektronik Ticarette Müşteri İlişkileri
Suleyman Bayindir2K vistas
E devletE devlet
E devlet
Suleyman Bayindir1.3K vistas
Dayanıklı tüketim mallarıDayanıklı tüketim malları
Dayanıklı tüketim malları
Suleyman Bayindir2.1K vistas
CRMCRM
CRM
Suleyman Bayindir807 vistas

14.bölüm Amaca yönelik pazarlama

 • 1. Amaca yönelik pazarlama iĢletmelerin dagınık ve ufak harcamaları yapılan kısa süreli reklama dönük yardım faaliyetlerini artık daha uzun vadeli stratejık ve programlanmıĢ hale getirme Çabalarının sonucudur. Kapsam olarak gelir elde etmeyi hedeflerken aynı zamanda sosyal bir sorunla ilgili çözümü amaç edinerek destek sağlamaktadır.
 • 2. AMACA YÖNELİK PAZARLAMA ÖZELLİKLERİ 1.ĠĢletmenin sosyal bir sorun veya amaçla bütünleĢmesi 2.iĢletmenin sosyal konuyla ilgili olarak bazen kar amacı gütmeyen bir kurumla ortaklaga girmesi 3.Elde edilen kar kuruma bağıĢlanır 4.ĠĢletme tarafından sosyal konuya verilen bu desteğin pazarlama mesajlarına iĢlenmelidir
 • 3. AMACA YÖNELİK PAZARLAMA İLE SOSYAL SORUMLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİ Sosyal sorumluluk;iĢletmenin ekonomik ve hukuki Ģartlarını iĢ ahlakını hem örgüt içi hem de örgüt dıĢı ilgili kiĢi ve kurumların beklentilerini dikkate alarak bu dogrultusun da yürütülen bir çalıĢma strateji olarak ifade edilmektedir. 2 yaklaĢım vardır. •KLASİK SORUMLULUK YAKLASIMI ĠĢletmenin tek sorumluluğu karı maksimize etmektir.Kimse sorumlu değildir.Zaten sosyal sorumlulugu yerıne getirmektedir.Çünkü elde ettği kar genel ekonomiyi ve toplumun sorun cözme kapasitesini artırıcaktır •MODERN SOSYAL SORUMLULUK YAKLAŞIMI Ġyi yaparak daha iyi gerçekleĢtirmek fikrini benimsemiĢtir.Bu anlayıĢ sosyal sorumluluklarını benimseyen iĢletmelere yaptığı maliyetleri toplum tarafından geri ödenecegine savunmaktadır
 • 4. AMACA YÖNELİK PAZARLAMA VE SOSYAL PAZARLAMA Hem amaca yönelik pazarlamanın hem de sosyal pazarlamanın temelinde toplumla ilgili bir sorunu ele alıp bu sorunla ilgili çözüm noktaları üzerinde çalıĢmaların yapılması yer almaktadır.Bu açıdan her ikisi de iĢletmesinin olumlu bir imaja sahip olmasına ve bunu geliĢtirmesine katkı sağlamaktadır.Ancak amaca yönelik pazarlamada iĢletme ürünlerinin satıĢı da ön planda tutulmaktadır.
 • 5. AMACA YÖNELİK PAZARLAMA VE SPONSORLUK Sponsorluk sosyal konuların yanında sportif faaliyetler sanat olayları sergiler ile sinema radyo ve tv programlarını da kapsayan geniĢ bir alanda degerlendirilmektedir,Ancak amaca yönelik pazarlamada ise sadece sosyal konulara yönelik proje ve uygulamalar göz önünde bulundurulmaktadır.Sponsorluk amaca yönelik pazarlamada ki gibi çeĢitli menfaatlerin güdülmesine dayalı olarak yapılmaktadır.
 • 6. AMACA YÖNELİK PAZARLAMA VE KURUMSAL BAĞIŞLAR Amaca yönelik pazarlamanın ön koĢullarından biri ürünün satıĢına bağlı olmasına bu iki kavram arasındaki temel farkı ortaya koymaktadır.Kurumsal pazarlama ise hiçbir cıkar söz konusu olmaksızın yardım etme temeli vardır.iĢletmelerin kurumsal bagıs yapmalarını sebebı marka imaji saglama kamoyunda iyi niyet sempati elde etme gıbı amaç gutmektedir.
 • 7. Amaca yönelik pazarlama ve bunun gibi pazarlama stratejileriyle kurulan iliĢki, sosyal sorunları ve yardımı teĢvik eder. Ürün, amaca yönelik pazarlama açısından ele alındığın da, bir iĢletmenin mal ve hizmetleri aracılığı ile sosyal sorunlara yardım etmesine dayalı bir hayırseverlik faaliyetinin aracı olarak ifade edilebilir. Amaca yönelik pazarlama etkisinin uzun dönemli olması desteklenen ürüne bağlı olmaktadır. Bazı denemeler sonucu ürün kalitesinin gerçekten yüksek olduğu görülürse uzun dönemli sağlam bir etki oluĢmakta, düĢük olduğu görülürse de o ürün artık önemsenmemektedir.
 • 8. Bir amaç ile iĢletmenin birleĢmesi, marka ve amaç arasında olumlu bir durum oluĢturarak müĢterilerin harekete geçmesinde yönlendiri- ci olmaktadır. Smith ve akorn tarafından yapılan amaca yönelik pazarlamaya karĢı tüketicilerin tepkilerini ölçen ticari bir araĢtırma sonucu da, tüketicilerin neredeyse yarısının (%46) sosyal sorunlarla ilgilenen iĢletmeleri desteklemek için marka değiĢtirebilecekleri ve yine araĢtırmaya cevap veren tüketicilerin üçte birinin (%30) ise sadece hayırsever amaçlarda bulunmasından dolayı o üreticiyi desteklemek için ürünlerini almaya eğilimli oldukları görülmüĢtür.
 • 9. Amaca yönelik pazarlama faaliyetleri hedef pazara bağlı olarak firma etkinliklerinin coğrafi kapsamı dikkate alındığında genellikle ulusal, bölgesel ve yerel programlar halinde yürütülmektedir. Yani iĢletmenin hedef pazarı ve aynı zamanda iliĢkilendirilen amaç belirli bir coğrafi bölgeye özgü olduğunda ise bölgesel veya yerel düzeyde programlar olarak yürütüldüğü görülmektedir. Migros’un Bedensel Engelliler DayanıĢma Derneği ile birlikte “Bedensel Engelliler Özgür Olmalı” sloganıyla yürüttüğü faaliyetleridüzeydeki Uluslararası bir ulusal nitelikteki bir uygulamadır. uygulamaya ise Avon kozmetik firması örnek gösterilebilir. Göğüs Kanseri derneği ile iĢbirliğine girerek pembe kurdeleli ürünlerin satıĢıyla dünya genelinde uygulama baĢlatmıstır.
 • 10. Amaca yönelik pazarlama sayesinde popüler sosyal bir amaç ile marka birleĢtirildiği için marka, ahlaki bir boyut kazanarak geliĢmektedir. Böylece yöneticilerde rekabet üstünlüğünü korumada Ģirket sorumluluğuna yönelik tüketici ilgisini kullanarak Ģirketin imajını güçlendirme ve satıĢları arttırma konusunda fırsatlar elde etmektedir.büyük çaptaki kar amacı gütmeyen kuruluĢlar üye veya Özellikle destekçileriyle ilgili kapsamlı bir veri tabanına mevcut olmakla birlikte çoğu alanda aktif gönüllere de sahiptirler. Bu açıdan kapsamlı iletiĢim materyalleri, önemli reklamlar ve iletiĢim kampanyaları hazırlarlar ve bazıları parekende satıĢ noktaları ile katalogla pazarlama faaliyetlerinde bile bulunmaktadırlar.
 • 11. Amaca yönelik pazarlama genellikle bir iĢletmenin markası ile sosyal veya çevresel bir sorunu birbiriyle eĢleĢtiren faaliyetlere dayan maktadır. Bu bağlamda amaca yönelik pazarlama nın baĢarısı bir anlamda marka ve amaç arasındaki uyuma bağlıdır. ĠĢletmeler amaca yönelik pazarlama çalıĢmala rında amaçla ilgili olarak bazen kar amacı bir kurumla ortaklık kurma, bazen doğrudan sosyal amaca yönelme bazen de karma yöntem olmak üzere üç yol izleyebilirler.
 • 12. Kar amacı gütmeyen örgütler, misyonu para kazanmak veya kar elde etmekten ziyade iĢletmelerin karlı görmediği alanlarda yatırımlar yaparak toplumsal yardımlaĢma ile sosyal barıĢı sağlamayı amaçlayan ve genellikle gönüllü çalıĢanlardan oluĢan hizmet üretimi ağırlıklı kuruluĢlardır. Avrupa’daki hem Ģirket hem de amaç açısından iyi çalıĢan amaca yönelik pazarlama birleĢmelerinden biri olan BirleĢmiĢ Milletler gözlükçü zinciri “Dünya Gözlerimin Önünde” “Dollond & Aitchision Opticans” kampanyasında YaĢlılara Yardım Derneği ile birleĢerek, gözlüklerin yeniden kullanımı için müĢterilerinin eski gözlüklerini topladı. Bu birleĢmenin iyi çalıĢmasına iliĢkin baĢarıyı sağlayan önemli noktalar Ģunlardır: 1) Hem Ģirketin hem de kar amacı gütmeyen kuruluĢum değerleri, kültürü, marka stratejileri uyumlu olmalıdır. 2) PaylaĢılan pazarlama programları bir ortak yatırım Ģeklinde değerlendirilmelidir. 3) ĠliĢkinin baĢarı ya da baĢarısızlığını değerlendirmek için her iki tarafında ölçülebilir amaçları, hedefleri olmalıdır.
 • 13. Genel olarak zayıf bir markaya sahip olan iĢletmeler, kamuoyunda güçlü bir imaja sahip kar amacı gütmeyen kuruluĢlarla ortaklığa girerek daha saygın ve arzulanan marka değerlerine ulaĢmayı amaçlar. Ancak iĢletmenin veya markanın otoritesi yüksek, saygın güçlü ise en zor durumları bile kendi baĢına halledebilecek prestij, statü ve kaynaklara sahip olabilir. Ayrıca hem iĢletmenin hem de kar amacı gütmeyen kuruluĢun markası güçlüyse, her iki tarafta marka ya da kurum ismini duyurma ve bilinirliğini arttırma rekabetine girerek kendini ön plana çıkarmayı amaçlayacaktır. Bu nedenle böyle durumlarda, iĢletme doğrudan sosyal amaca yönelmektedir.
 • 14. Bu yöntem kar amacı gütmeyen kuruluĢlarla ortaklık ile doğrudan sosyal amaca yönelmenin arasında yer almaktadır. ĠĢletmeler bu yöntemi, yetenekli ve kendini adamıĢ bir grup insanla hizmet veren küçük bir kar amacı gütmeyen kuruluĢun geliĢtirilmesi için kurumsal kaynaklarını kullanmaktadır.
 • 15. Bir amaca yönelik pazarlama uygulamasında iĢletme içindeki en üst noktadaki yöneticileri bunu anlamaları ve faydalarını kavraması Ģarttır. Bu nedenle amaca yönelik pazarlama uygulaması yapılırken ilk adımın Ģirket içinde atılması gerekmektedir. Çünkü üst yöneticilerin destek vermesi uygulamaya kaynak, uzun ömür ve prestij sağlar. Buda baĢarılı bir Ģekilde amaca yönelik pazarlama sistemini ortaya çıkmasını sağlayacaktır. ĠĢletme içerisinde görüĢ birliği olduğu sürece güvenli bir Ģekilde yola devam edilir. Bundan sonraki aĢama ise markanın ne olduğu ve amaca yönelik pazarlamanın ona nasıl değerler ekleyeceği anlamına gelen alan tanımlaması yapılır ve daha sonra ki iĢlemlerle süreç sona erer. (kamuoyuna duyurmak)
 • 16. Amaca yönelik pazarlama uygulamalarında öncelikle iĢletme ve kar amacı gütmeyen kuruluĢ alan belirlenmesi yapılır. Bu açıdan iĢletme ürettiği ürünün özelliğini, tüketicilerin algılaması gibi unsurları dikkate alarak önceliklerini belirler. Bunun gibi kar amacı gütmeyen kuruluĢların neye hizmet ve niçin kurulduklarını belirleyen bir alan ortaya koymalıdırlar. Eğer ortaklık söz konusu ise kendi alanlarına uygun ortak belirlemelidirler. Alan açık ve net bir Ģekilde tanımlanıp sosyal sorumlulukla ilgili konu ortaya çıktıktan sonra sıra, kar amacı gütmeyen kuruluĢlarla marka arasındaki uyumu en iyi bir Ģekilde sağlayacak ortakların bulunması veya direk sosyal amaca yönelik ise sosyal amacın belirlenmesi aĢamasına gelinir. Eğer ortaklık kurulacak ise dört noktaya dikkat edilmeli: kreatif brif, özen gösterme, sözleĢme görüĢleri ve taahhüt olmak üzere dört noktaya dikkat edilmesi gerekir.
 • 17.  Kreatif brif hem kurumun incelenmesini hem de potansiyel ortağa sunulacak Ģartları içermesinden dolayı bu aĢamanın en önemli aĢamasıdır. “planlanan amaca yönelik pazarlama uygulamasının nasıl yararlı olabileceği” sorusuna cevap arayacaktır. Ortakları seçerken çok dikkatli olunması gerekir. Kar zarar olasılıklarını belirlemeli ortağın iĢletmeye uygun olup olunmamasına da özellikle dikkat edilmelidir. Çünkü amaca yönelik pazarlamada kurulun her hangi bir ortaklığın olumsuz reklam ya da olumsuz bir durumu diğer tarafında olumsuz etkiler. Dolayısıyla iĢletme ortak seçerken kreatir brif oluĢturması en sağlam Ģeklidir.
 • 18.  Özen göstermenin özünde uzun vadeli ve karĢılıklı fayda getirecek bir iliĢkiye girmek üzere yeterli ortak noktada buluĢan iĢletmenin, markanın, kar amacı gütmeyen kuruluĢun veya sosyal amacın belirlenmesi yatmaktadır. Özen gösterme her iki tarafın açıklık ve dürüstlüğünü göstermektedir. Örneğin; kar amacı gütmeyen kuruluĢlar iyi niyetli olmalarına rağmen ilgilenen konu bazında farklı görüĢlerde olan destekçilere de sahip olabilirler. Diğer taraftan derin bir iliĢki kurabilmek için sorumluluk alanı içerisinde mantıklı çözümler sunmalıdır. Sonuç olarak iĢletmenin kamuoyundaki algılanması ve basına bağlı olduğu konulara özen göstermelidir.
 • 19. Amaca yönelik pazarlamada kar amacı gütmeyen bir kurumla kurulacak iĢ birliği konusunda iki tarafında nasıl ve ne ölçüde bir katılımda bulunacağını açıkça ifade eden bir sözleĢme imzalanmalıdır. SözleĢme iki unsurdan oluĢmaktadır para ve zaman parasal boyutu Ģirketin ve markanın ortaklık iliĢkisidir. Zaman ise ortaklığın süresinin ne kadar olacağı belirlenir ve en az iki veya üç yıl olmalıdır. Fazla detaylı bir sözleĢme olmaktan ise basit ve dolambaçlı olmayan bir sözleĢmeyi seçmek daha doğru olacaktır
 • 20. ĠĢletmenin taahhüdü kendisini amaca yönelik pazarlama açısından sosyal bir fikre adama ile açıklanmaktadır. Hatta iĢletmenin amacına ulaĢması için kar amacı olmayan kuruluĢları da yanına alarak kamuoyu önünde taahhüt etmesi amaca yönelik pazarlamada en etkili yöntemdir. Ancak günümüzde üst düzey yönetim değiĢiklerinin yaygın olduğunu düĢünürsek taahhüt’ün gerçekleĢmesi için kesinlikle üst düzey yönetiminin genel desteği gerekmektedir. BaĢa gelen herkes kendi değiĢiklerini yaptırdığı için yeni değiĢikliklere zemin hazırlanmalıdır. Bu noktada amaca yönelik pazarlamada baĢarıyı yakalamak için sosyal bir amaca adanan sürecin uzun ömürlü ve devamlı olması gerekir.
 • 21. Amaca yönelik pazarlamada ortakların üzerinde durması gereken önemli konulardan biride bu uygulama ile ilgili tüketici iletiĢiminin nasıl sağlanacağıdır. Bu acıdan marka iletiĢim bütçesinin bir kısmını uygulamaya ait değerlerin reklamını yapmaya ayırmak hem iĢletme hem kar amacı gütmeyen kuruluĢ acısından avantaj sağlayacaktır. Sosyal konulara yönelik birçok gönüllü kuruluĢunun tanınmıĢ ünlü destekçileri de mevcuttur. ĠĢte bu tanınmıĢ ve gönüllü kuruluĢlarla ortaklık kurmak tüketicilerle kurulacak iletiĢimi ve amaca yönelik pazarlamanın desteklenmesini de arttıracaktır. KuruluĢun reklam ve programlarını planlayarak sezonluk Ģartlar ve zaman çizelgesi de göz önünde bulundurulup bunların uygun olduğu zamanlarda medya da kullanılarak iletiĢim etkinliği arttırılmalıdır.
 • 22. Sosyal sorumluluğun getirdiği hassasiyetten dolayı bir amaca yönelik pazarlama uygulamasının pazara sunulmadan önce ön testlerle denenmesi tavsiye edilmektedir. Bu denem hem hedef kitleyi hem de hedef kitle dıĢında denenmelidir. Amaca yönelik pazarlama uygulamasında uyumlu bir ortaklık olursa taraflar uygulamanın süresini uzatabilir veya aynen kabul edebilirler ancak bazı olumsuzluklar süreyi kısaltabilirler yada ortaklık mesajın da revizyona gidebilirler.
 • 23. Amaca yönelik pazarlama ticari bir boyut taĢıdığından ölçülebilir sonuçlar üzerine kuruludur. Bu sebeple amaca yönelik pazarlama baĢlamadan ve tamamlandıktan sonra ölçümler yapılarak baĢta ortaya konulan amaçlara ne kadar ulaĢtığı hesaplanmalıdır. Daha sonra uygulamanın bitiminde yapılacak değerlendirmenin kamuoyuna duyurulması hem ortaklar arasında iyi niyetin, açıklığın sağlandığını kar amacı gütmeyen kuruluĢlarla derin bir iliĢkinin gerçekleĢtiğini göstermektedir. Diğer taraftan amaca yönelik pazarlama uygulamasıyla hedeflenen amaca ne kadar ulaĢıldığına iliĢkin düzenli raporların yayınlanması, Ģirket iletiĢiminde tekrarlanması iĢletme de hedef kitlesi açısından dikkat çekici konunun oluĢmasını da sağlayacaktır.
 • 24. Amaca yönelik pazarlamada iĢletme verimliliği arttırmaya yönelik çalıĢmalar genellikle sosyal yardım etkinliklerine ayrılan ödeneklerin yeniden odaklanması ile gerçekleĢir bu anlamda iĢletme, amaca yönelik pazarlama ile ilgili tüketici iletiĢimi için uygun yatırımın miktarını ayırmalı uygun iletiĢim araçların seçerek kullanmalıdır. Ayrıca müĢterilerinin yanında düzenli bir iletiĢim kanalı oluĢturmak için Ģirket ve bölüm toplantıları düzenlemelidir. Verimliliği arttırmada önemli diğer bir unsur ise üçüncü Ģahıslar ile iliĢkilerdir iĢletme devlet yetkilileri ile kar amacı gütmeyen kuruluĢların bağlantılı olduğu kuruluĢlarla da iliĢki kurmalıdır. Bu kurumlara marka bilincini oluĢturmalıdır. Bu faaliyetlere ek olarak kar amacı gütmeyen kurumlara aynı yardımlar yapılarak proje ile ilgili özel ürünler üretip bunların satıĢında elde edilecek karları bağıĢlayarak toplum tarafından sevilen ünlülerin desteğini alarak da verimliliği arttırma çalıĢmalarında bulunabilirler.
 • 25. Kar amacı gütmeyen kurumların elde edeceği faydalar şunlardır; *Amaçların tanıtımını ve bilinirliğini arttırmak, *Kar amacı gütmeyen kurum ile destekçileri arasında var olan iliĢkileri güçlendirmek ve yeni destekçiler kazanmak *Üyelerin desteğini arttırarak yardımların devamını sağlamak ve hizmet alanını geniĢlettirmek *Destekçi kuruluĢları arttırmak *Yönetimsel faaliyetleri geliĢtirmek Amaca yönelik pazarlamanın ürüne ve işletmeye yönelik yararları da şu şekilde sıralanır; *Ürünlerin yoğun reklam kargaĢasından kurtarmak *Olumlu tanıtım *SatıĢ gücü iliĢkilerini ve ticareti geniĢletmeyi sağlamak *Kurumsal imajı farklılaĢtırmak ve geliĢtirmek Kısaca iĢletme açısından bakıldığında müĢterilerin sosyal konularda sorumlu olduğunu algıladıkları iĢletmeleri daha olumu değerlendirildikleri ve onların yeni ürünlerine karĢı daha duyarlı davrandıkları görülmektedir.
 • 26. GÜLSÜM DOĞAN SĠNEM ARABACI MERYEM ÇELĠK BĠZĠ DĠNLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN TEġEKKÜR EDERĠZ