สุขฯ ม.2 หน่วย 9

S
หน่ วยการเรียนรู้ ที
                การช่ วยเหลือฟื นฟูผู้ตดสารเสพติด
                           ิ
 รายวิชา สุ ขศึกษา                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
 ชันมัธยมศึกษาปี ที                              เวลาเรียน ชัวโมง

1.มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชีวัด
   พ . ม. /      ระบุวธีการ ปั จจัย และแหล่งทีช่วยเหลือฟื นฟูผทีติดสารเสพติด
                ิ                    ู้

2.สาระสํ าคัญ/ความคิดรวบยอด
  การเรี ยนรู ้เกียวกับวิธีการ ปั จจัย และแหล่งทีช่วยเหลือฟื นฟูผทีติดสารเสพติด จะช่วยให้มีความเข้าใจ
                                  ู้
และสามารถให้คาแนะนํา หรื อช่วยเหลือแก่ผทีติดสารเสพติดได้อย่างถูกต้อง
         ํ             ู้

3.สาระการเรียนรู้
    . สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
      วิธีการ ปั จจัย และแหล่งทีช่วยเหลือฟื นฟูผติดสารเสพติด
                           ู้
    . สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิน
     -

4.สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
    .    ความสามารถในการสื อสาร
    .    ความสามารถในการคิด
        ) ทักษะการคิดวิเคราะห์            ) ทักษะการคิดอย่างมีวจารณญาณ
                                          ิ
        ) ทักษะการสํารวจค้นหา
    .    ความสามารถในการใช้ ทกษะชี วต
                   ั  ิ
         ) กระบวนการทํางานกลุ่ม


5.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
   1. ใฝ่ เรี ยนรู ้           . มีความรับผิดชอบ             . มีจิตสาธารณะ


                          227
6.ชินงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
   บทความ เรื อง การช่วยเหลือฟื นฟูผติดสารเสพติด
                   ู้

7.การวัดและการประเมินผล
   . การประเมินก่ อนเรียน
    - แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที
   . การประเมินระหว่ างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
     ) ใบงานที . เรื อง ความสําคัญในการฟื นฟูผติดสารเสพติด
                            ู้
    2) ใบงานที . เรื อง วิธีการบําบัดฟื นฟูผติดสารเสพติด
                        ู้
     ) ประเมินการนําเสนอผลงาน
     ) สังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล
    5) สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
   . การประเมินหลังเรียน
    - แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที
   . การประเมินชิ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
    - ประเมินบทความ เรื อง การช่วยเหลือฟื นฟูผติดสารเสพติด
                           ู้

8.กิจกรรมการเรียนรู้
    นักเรี ยนทําแบบทดสอบก่ อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที

             กิจกรรมที การช่ วยเหลือฟื นฟูผ้ ูติดสารเสพติด

 วิธีสอนแบบกระบวนการสื บค้ นข้ อมูล และ
 วิธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการสร้ างความตระหนัก               เวลา ชั วโมง

   1. ครู นาตัวอย่างข่าวเกียวกับการจับกุมผูคายาเสพติด มาอ่านให้นกเรี ยนฟัง
       ํ                ้้           ั
   2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสนทนาเกียวกับข่าวดังกล่าว แล้วครู ตงประเด็นคําถามให้นกเรี ยนร่ วมกัน
                                  ั         ั
    วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็น โดยครู คอยอธิ บายเพิมเติมเพือให้นกเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ
                                     ั
    มากยิงขึน ทังนีครู ควรเน้นยําให้นกเรี ยนตระหนักถึงภัยทีเกิดขึนจากการมีส่วนเกียวข้องกับ
                     ั
    สารเสพติด


                        228
3. ให้นกเรี ยนศึกษาความรู ้เรื อง วงจรการแพร่ ระบาดของสารเสพติด จากหนังสื อเรี ยน หรื อหนังสื อ
       ั
  ค้นคว้าเพิมเติม ตามความเหมาะสม จากนันครู และนักเรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นเกียวกับ
  วิธีการหยุดยังวงจร หรื อการแพร่ ระบาดของสารเสพติด เพือฝึ กให้นกเรี ยนมีความคิดหรื อมุมมอง
                                     ั
  ทีกว้างขึน
4. ครู ถามนักเรี ยนว่า หากนักเรี ยนมีเพือน หรื อมีคนรู ้จกทีติดสารเสพติด นักเรี ยนมีความรู ้สึกอย่างไร
                             ั
  ต่อผูทีติดสารเสพติด โดยนักเรี ยนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลาย
     ้
5. ครู ให้อาสาสมัครนักเรี ยน - คน ออกมาพูดแสดงความรู ้สึกทีมีต่อผูติดสารเสพติด ให้เพือนฟัง
                                      ้
  ทีหน้าชันเรี ยน (ครู ประเมินการแสดงความคิ ดเห็น หรื อเหตุผลของนักเรี ยน หากนักเรี ยนรู้ สึก
  รั งเกียจ / เฉยๆ / เห็นใจ ครู ควรอธิ บายเพิมเติมให้ นักเรี ยนมีความเข้ าใจเพิมขึนเกียวกับวิธีการอยู่
  ร่ วมกันในสั งคมอย่ างมีความสุ ขและปลอดภัย)
6. ครู นาแนวคิดเกียวกับผูติดสารเสพติดมาสนทนากับนักเรี ยน เพือให้นกเรี ยนร่ วมกันอภิปราย
      ํ       ้                         ั
  และแสดงความคิดเห็น ดังนี

     มนุษย์ไม่ได้เลวโดยสันดาน การกระทําผิดอาจเกิดจากการคบเพือนไม่ดี ร่ วมกับ
     การได้รับการอบรมเลียงดูมาในสภาพแวดล้อมทีไม่ดี

7. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปผลการอภิปรายในประเด็นดังกล่าว แล้วครู ให้นกเรี ยนศึกษาความรู ้
                                        ั
  เรื อง ความสําคัญและปั จจัยในการฟื นฟูผติดสารเสพติด จากหนังสื อเรี ยน หรื อหนังสื อค้นคว้า
                       ู้
  เพิมเติม ตามความเหมาะสม
8. นักเรี ยนทําใบงานที . เรือง ความสํ าคัญในการฟื นฟูผ้ ูติดสารเสพติด เสร็ จแล้วนําส่ งครู ผสอน
                                               ู้
9. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่ม - คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาความรู ้เรื อง
  วิธีการบําบัดฟื นฟูผติดสารเสพติด จากหนังสื อเรี ยน หรื อหนังสื อค้นคว้าเพิมเติม หรื อแหล่งข้อมูล
            ู้
  อืนๆ ตามความเหมาะสม
                            ํ
10. ครู ให้นกเรี ยนวางแผนการทํางานร่ วมกัน โดยครู กาหนดระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า และรวบรวม
         ั
   ข้อมูล ตามความเหมาะสม
11. ให้นกเรี ยนแต่ละกลุ่มนําข้อมูลทีได้มาร่ วมกันวิเคราะห์และสรุ ปความรู ้ร่วมกัน แล้วให้นกเรี ยน
       ั                                      ั
  วางแผนการนําเสนอความรู ้ดวยวิธีการทีสร้างสรรค์ เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ การเล่นละครเพลง
                ้
  การโต้วาที เป็ นต้น เพือให้กลุ่มอืนๆ มีความรู ้ความเข้าใจ และดึงดูดความสนใจได้ดี
12. ครู จบสลากลําดับในการนําเสนอผลงานของนักเรี ยน เมือนักเรี ยนนําเสนอผลงานครบทุกกลุ่มแล้ว
     ั
  ครู ให้ขอเสนอแนะ หรื อชมเชยนักเรี ยนเป็ นรายกลุ่ม เพือเป็ นการเสริ มกําลังใจ
        ้
 . ครู ตงประเด็นคําถามเพือเป็ นการประเมินความรู ้ความเข้าใจของนักเรี ยน ดังนี
      ั
                       229
- การสมัครใจเข้ารับการฟื นฟูมีประโยชน์อย่างไร
    - ครอบครัวมีความสําคัญต่อผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูอย่างไร
    - การบําบัดฟื นฟูผติดสารเสพติดแบบจิราสา มีลกษณะอย่างไร
              ู้              ั
    - การบําบัดทางใจ มีความสําคัญอย่างไร
   . นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปประเด็นสําคัญของวิธีการบําบัดฟื นฟูผติดสารเสพติด โดยมีแนวทาง
                                     ู้
    ในการสรุ ป ดังนี
    1) รู ปแบบการฟื นฟูผติดสารเสพติด
                ู้
    2) องค์ประกอบทีเกียวข้องกับการฟื นฟูผติดสารเสพติด
                        ู้
    3) ขันตอนในการฟื นฟูผติดสารเสพติด
                 ู้
   . ครู ให้นกเรี ยนทําใบงานที . เรือง วิธีการบําบัดฟื นฟูผ้ ูติดสารเพติด เสร็ จแล้วนําส่ งครู ผสอน
        ั                                         ู้


            กิจกรรมที แหล่ งช่ วยเหลือฟื นฟูผ้ ูติดสารเสพติด

วิธีสอนแบบบรรยาย และวิธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ :
กระบวนการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ                             เวลา ชั วโมง

 1. ครู ให้นกเรี ยนอาสาสมัคร หรื อสุ่ มเรี ยกนักเรี ยน - คน ออกมาเล่าประสบการณ์การร่ วมโครงการ
        ั
   หรื อกิจกรรมทีมีส่วนร่ วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดให้เพือฟังทีหน้าชัน
   เรี ยน พร้อมกับบอกประโยชน์และชักชวนให้เพือนเข้าร่ วมโครงการหรื อกิจกรรมดังกล่าว
 2. ครู ยกตัวอย่าง “โครงการ TO BE NUMBER ONE” ซึ งเป็ นโครงการทีมีบทบาทสําคัญในการ
   รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิ ริวฒนา     ั
   พรรณวดี เป็ นองค์ประธาน ซึ งกลยุทธ์สาคัญของโครงการนี คือ
                        ํ
   1) การรณรงค์ปลุกจิตสํานึกและสร้างกระแสนิยมทีเอือต่อการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
   2) การเสริ มสร้างภูมิคุมกันทางจิตให้แก่เยาวชน
               ้
   3) การสร้างและพัฒนาเครื อข่ายเพือการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
 3. ครู เน้นยําให้นกเรี ยนตระหนักถึงภัยของสารเสพติด และการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ทีเป็ นประโยชน์
           ั
   ต่อตนเองและสังคม
 4. ครู ถามนักเรี ยนว่า นักเรี ยนรู ้จกแหล่งทีให้ความช่วยเหลือฟื นฟูผติดสารเสพติดหรื อไม่ หากนักเรี ยน
                    ั               ู้
   รู ้จก ให้นกเรี ยนยกตัวอย่างให้เพือนฟัง
     ั    ั
 5. ครู ให้นกเรี ยนศึกษาความรู ้เรื อง แหล่งช่วยเหลือฟื นฟูผติดสารเสพติด จากหนังสื อเรี ยน หรื อหนังสื อ
       ั                       ู้
   ค้นคว้าเพิมเติม ตามความเหมาะสม
                         230
. ครู อธิ บายให้นกเรี ยนเข้าใจว่า หน่วยงานเหล่านีมีศกยภาพเพียงพอในการให้ความช่วยเหลือ รักษา
            ั                  ั
    ผูติดสารเสพติด และเน้นยําให้นกเรี ยนตระหนักว่า สารเสพติดเป็ นภัยทีร้ายแรงทีส่ งผลกระทบ
     ้               ั
    ต่อผูเ้ สพเอง ครอบครัว และสังคม ทังนีการเรี ยนรู ้เกียวกับวิธีการ ปั จจัย และแหล่งทีช่วยเหลือฟื นฟู
    ผูทีติดสารเสพติด จะช่วยให้มีความเข้าใจ และสามารถให้คาแนะนํา หรื อช่วยเหลือแก่ผทีติดสาร
      ้                            ํ             ู้
    เสพติดได้อย่างถูกต้อง
   . ครู ให้นกเรี ยนแต่ละคนเขียนบทความ เรื อง การช่วยเหลือฟื นฟูผติดสารเสพติด โดยให้ครอบคลุม
         ั                            ู้
    ประเด็นตามทีกําหนด

     นักเรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที

9.สื อ/แหล่ งการเรียนรู้
   9.1 สื อการเรี ยนรู้
     1) หนังสื อเรี ยน สุ ขศึกษา ม.
     ) ตัวอย่างข่าวเกียวกับการจับกุมผูคายาเสพติด
                      ้้
      ) ใบงานที . เรื อง ความสําคัญในการฟื นฟูผติดสารเสพติด
                           ู้
     4) ใบงานที . เรื อง วิธีการบําบัดฟื นฟูผติดสารเพติด
                         ู้
   . แหล่ งการเรียนรู้
     ) ห้องสมุด
     2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
       www.pcuinnovation.com/pcu/955
       www.uttaradit.police.go.th/ya005.html
       www.navy.mi.th/wiwat2/wiwat2_his.htm
                         231
การประเมินชินงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
       แบบประเมินบทความ เรือง การช่ วยเหลือฟื นฟูผู้ตดสารเสพติด
                              ิ

                        คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
รายการประเมิน
              ดีมาก (4)        ดี (3)       พอใช้ (2)     ปรับปรุง ( )
. การอธิบายวิธีการ อธิบายวิธีการในการ อธิบายวิธีการในการ อธิบายวิธีการในการ      อธิบายวิธีการในการ
 ในการฟื นฟูผู้ตด ฟื นฟูผติดสารเสพติด ฟื นฟูผติดสารเสพติด ฟื นฟูผติดสารเสพติด
          ิ    ู้          ู้          ู้      ฟื นฟูผติดสารเสพติด
                                               ู้
 สารเสพติด     ได้ถูกต้อง ละเอียด  ได้ถูกต้อง ชัดเจน   ได้ถูกต้อง ชัดเจน  ได้ถูกต้อง ชัดเจน
           ชัดเจน        เป็ นส่วนใหญ่     เป็ นบางส่วน     เพียงส่วนน้อย
. การวิเคราะห์    วิเคราะห์ปัจจัยในการ วิเคราะห์ปัจจัยในการ วิเคราะห์ปัจจัยในการ  วิเคราะห์ปัจจัยในการ
 ปัจจัยในการฟื นฟู ฟื นฟูผติดสารเสพติด ฟื นฟูผติดสารเสพติด ฟื นฟูผติดสารเสพติด
              ู้          ู้          ู้      ฟื นฟูผติดสารเสพติด
                                               ู้
 ผู้ตดสารเสพติด ได้ถูกต้อง ละเอียด
   ิ                  ได้ถูกต้อง       ได้ถูกต้อง      ได้ถูกต้อง
           ครอบคลุมทัง ปั จจัย เป็ นส่วนใหญ่      เป็ นบางส่วน     เพียงส่วนน้อย
                     ครอบคลุมทัง ปั จจัย ครอบคลุม ปัจจัย     ครอบคลุม ปัจจัย
. การระบุแหล่ งที ระบุแหล่งทีช่วยเหลือ ระบุแหล่งทีช่วยเหลือ ระบุแหล่งทีช่วยเหลือ   ระบุแหล่งทีช่วยเหลือ
 ช่ วยเหลือฟื นฟู  ฟื นฟูผทีติดสารเสพ ฟื นฟูผทีติดสารเสพ ฟื นฟูผทีติดสารเสพ
              ู้          ู้          ู้      ฟื นฟูผทีติดสารเสพ
                                               ู้
 ผู้ทติดสารเสพติด ติดตามลักษณะการ
    ี                 ติดตามลักษณะการ    ติดตามลักษณะการ   ติดตามลักษณะการ
           ดําเนินงานได้ถูกต้อง ดําเนินงานได้ถูกต้อง ดําเนินงานได้ถูกต้อง  ดําเนินงานได้ถูกต้อง
            แห่งขึนไป     - แห่ง         - แห่ง         แห่ง                   เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
               ช่ วงคะแนน          ระดับคุณภาพ
                   -            ดีมาก
                  -              ดี
                   -            พอใช้
                 ตํากว่า           ปรับปรุ ง
                         232
แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที

คําชี แจง  ให้นกเรี ยนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุ ดเพียงข้อเดียว
         ั

1.   ข้อใดเป็ นวงจรการแพร่ ระบาดของยาเสพติด
    ก. ผูซือ ผูขาย
      ้    ้
    ข. ผูขาย ผูส่งยา ผูติดสาร
       ้    ้  ้
    ค. ผูขายรายใหญ่ ผูขายรายย่อย ผูติดสาร
        ้      ้     ้
    ง. ผูแทนจําหน่าย ผูขายรายย่อย ผูติดสาร
         ้      ้     ้

 .   ข้อใดไม่ ใช่ รูปแบบการฟื นฟูผติดสารเสพติด
                  ู้
    ก. การบําบัดแบบจิตอาสา
    ข. การบําบัดฟื นฟูแบบจิราสา
    ค. การฟื นฟูผติดสารเสพติดแบบเข้มข้นทางสายใหม่
            ู้
    ง. การฟื นฟูแบบผูป่วยนอกตามรู ปแบบกาย จิต สังคมบําบัด
             ้

 .   ข้อใดกล่าวถึงรู ปแบบการฟื นฟูผติดสารเสพติดแบบชุมชนบําบัดได้อย่างถูกต้อง
                    ู้
    ก. นําครอบครัวเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการบําบัดฟื นฟู
    ข. ให้ผติดสารเสพติดมารายงานตัวทีสํานักงานคุมประพฤติเป็ นประจํา
       ู้
                          ่
    ค. สร้างชุมชนจําลองให้ผเู ้ ลิกสารเสพติดมาอยูรวมกัน เพือให้เปลียนแปลงและพัฒนาตนเองได้
    ง. ให้ความรู ้แก่ผติดสารเสพติดเกียวกับโทษการใช้สารเสพติด ผูเ้ สพจะได้ไม่กลับไปใช้สารเสพติด
             ู้

 .            ั ้
    การบําบัดทางจิตให้กบผูติดสารเสพติด หมายถึงอะไร
    ก. การแก้ไขพฤติกรรมของผูใช้สารเสพติด
                 ้
    ข. การรักษาโรคแทรกซ้อนทีเกิดจากการใช้สารเสพติด
    ค. การสะกดจิตเพือให้ผติดสารเสพติดเลิกเสพได้อย่างเด็ดขาด
                ู้
         ํ
    ง. การให้กาลังใจ หรื อรักษาอาการทางจิตทีเกิดจากเซลล์สมองถูกทําลาย
                          233
.  หน่วยงานใดต่อไปนีไม่ มีหน้าทีช่วยเหลือฟื นฟูผติดสารเสพติด
                         ู้
  ก. กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
           ้
  ข. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  ค. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
  ง. กรมการปกครอง

.  หากนักเรี ยนมีเพือนติดสารเสพติด นักเรี ยนควรทําอย่างไร
  ก. เลิกคบกับเพือน
  ข. ไม่พดกับเพือน
      ู
  ค. แสดงท่าทางรังเกียจเพือน
  ง. แนะนําให้เพือนเลิกเสพสารเสพติด และเข้ารับการบําบัด

.  เพราะเหตุใด วัยรุ่ นจึงหลงผิดไปติดสารเสพติดได้ง่าย
        ่
  ก. เพราะอยูในวัยอยากรู ้อยากลอง
  ข. เพราะสารเสพติดหาซือได้ง่าย
  ค. เพราะเห็นตัวอย่างจากคนในครอบครัว
  ง. เพราะถูกกระตุนจากสิ งเร้าต่างๆ รอบตัว
            ้

  อ่ านกรณีศึกษาต่ อไปนี แล้ วตอบคําถามข้ อ -

       เด่นกับดวงเป็ นเพือนกัน ทัง คน กําลังเรี ยนอยู่ชนมัธยมศึกษาปี ที ในโรงเรี ยนแห่ ง
                                  ั
    หนึง ทังคู่เป็ นเด็กเรี ยนดี และชอบทํากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน
       วันหนึ งคุณครู ประจําชันได้แจ้งผลคะแนนเก็บประจําภาคเรี ยนให้นกเรี ยนทุกคนทราบ
                                            ั
    ผลปรากฏว่า ดวงได้คะแนนเก็บมากกว่าเด่ น เด่ นรู ้ สึกเครี ยดมาก เพราะตนเองสอบได้ที
    ของห้องทุกปี ถ้าสอบปลายภาคได้คะแนนน้อยกว่าดวงอีก ก็จะไม่ได้ที และตังใจว่าจะต้อง
    เอาชนะดวงให้ได้ เด่นจึงพยายามอ่านหนังสื อให้มากกว่าเดิ ม บางครังอ่านอยู่จนดึ ก เมือตืน
    ขึ นมาตอนเช้าทําให้รู้สึ กอ่อนเพลี ย และเรี ย นไม่ รู้เรื อง จึ ง ไปปรึ ก ษาพี พงษ์ ซึ งเป็ นรุ่ นพี ที
              ้ ่
    โรงเรี ยน และมีบานอยูในละแวกเดียวกัน พีพงษ์ให้ยาบ้ากับเด่นมา เม็ด บอกว่าให้เด่นกิน
    ก่อนอ่านหนังสื อทุกวัน เพราะยานี เป็ นยาขยัน จะทําให้เด่นรู ้ สึกสดชื น อ่านหนังสื อได้นาน
    และจดจําได้ดี ถ้าหมดแล้วให้เด่นมาซื อได้อีก พีพงษ์จะขายให้ในราคาพิเศษ

                          234
.   หากนักเรี ยนเป็ นเด่น นักเรี ยนจะรับประทานยาทีพีพงษ์ให้มาหรื อไม่ เพราะเหตุใด
    ก. รับประทาน เพราะจะช่วยทําให้ชนะดวงได้
    ข. รับประทาน เพราะเป็ นยาขยันทําให้อ่านหนังสื อได้นาน และจดจําได้ดี
    ค. ไม่รับประทาน เพราะหากรับประทานหมดแล้ว อาจไม่มีเงินไปซือเพิม
    ง. ไม่รับประทาน เพราะยาดังกล่าวเป็ นสารเสพติด ก่อให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์ต่อร่ างกาย

.   หากนักเรี ยนเป็ นเด่น นักเรี ยนจะทําอย่างไรเพือให้ได้ผลการเรี ยนดีตามทีตังใจไว้
    ก. มุ่งมันตังใจอ่านหนังสื อทุกคืนจนถึงเช้า
    ข. เสพยาบ้าเพือกระตุนให้อ่านหนังสื อได้นานขึน
               ้
    ค. ไม่คิดเอาชนะใคร ตังใจเรี ยน และหมันทบทวนความรู ้อยูเ่ สมอ
    ง. เลิกทํากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน เอาเวลาทีเหลือทังหมดไปเรี ยนพิเศษ

  . การช่วยเหลือฟื นฟูผติดสารเสพติดมีประโยชน์ต่อสังคม ยกเว้ นข้อใด
             ู้
   ก. ให้โอกาสผูกระทําผิดได้กลับสู่ สังคม
           ้
   ข. ทําให้มีผใช้แรงงานเพิมมากขึน
         ู้
   ค. ช่วยลดปั ญหาอาชญากรรม
   ง. ทําให้สังคมสงบสุ ข
      เฉลย     แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที 9

           1. ค      .ก      .ค      .ง      .ข
           .ง      .ก      .ง      .ค      .ข
                          235
แผนการจัดการเรียนรู้ ที 1

 เรือง การช่ วยเหลือฟื นฟูผ้ ติดสารเสพติด
               ู                         เวลา ชัวโมง
 หน่ วยการเรียนรู้ ที 9 การช่ วยเหลือฟื นฟูผู้ติดสารเสพติด         ชันมัธยมศึกษาปี ที

1.สาระสํ าคัญ/ความคิดรวบยอด
   สารเสพติด เป็ นภัยอันตรายทีคุกคามคนในสังคม การเรี ยนรู้เกียวกับวิธีการ ปั จจัย และแหล่งที
ช่วยเหลือฟื นฟูผทีติดสารเสพติด จะช่วยให้มีความเข้าใจ และสามารถให้คาแนะนํา หรื อช่วยเหลือแก่ผที
        ู้                          ํ             ู้
ติดสารเสพติดได้อย่างถูกต้อง

2.ตัวชีวัด/จุดประสงค์ การเรียนรู้
   2.1  ตัวชี วัด
      พ . ม. / ระบุวธีการ ปั จจัย และแหล่งทีช่วยเหลือฟื นฟูผทีติดสารเสพติด
                ิ                  ู้
   2.2  จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
       ) อธิ บายวงจรการแพร่ ระบาดของสารเสพติดได้
       ) บอกความสําคัญของการฟื นฟูผติดสารเสพติดได้
                       ู้
       ) ระบุวธีการ และปั จจัยทีเกียวข้องกับการฟื นฟูผติดสารเสพติดได้
           ิ                   ู้
      4) อธิ บายวิธีการบําบัดฟื นฟูผติดสารเสพติดได้
                     ู้

3.สาระการเรียนรู้
    .  สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
        วิธีการ ปั จจัย และแหล่งทีช่วยเหลือฟื นฟูผติดสารเสพติด
                             ู้
    .  สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิน
      -

4.สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
    .  ความสามารถในการสื อสาร
    .  ความสามารถในการคิด
       ) ทักษะการคิดวิเคราะห์
       ) ทักษะการคิดอย่างมีวจารณญาณ
                 ิ
       ) ทักษะการสํารวจค้นหา

                         236
.   ความสามารถในการใช้ ทกษะชี วต
                ั   ิ
       ) กระบวนการทํางานกลุ่ม

5.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
   . ใฝ่ เรี ยนรู ้
   . มีความรับผิดชอบ
   . มีจิตสาธารณะ

6.กิจกรรมการเรียนรู้
     นักเรี ยนทําแบบทดสอบก่ อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที


                        ชั วโมงที

   . ครู นาตัวอย่างข่าวเกียวกับการจับกุมผูคายาเสพติด มาอ่านให้นกเรี ยนฟัง
       ํ                ้้             ั
   . ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสนทนาเกียวกับข่าวดังกล่าว แล้วครู ตงประเด็นคําถามให้นกเรี ยนร่ วมกัน
                                    ั          ั
    วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็น โดยครู คอยอธิ บายเพิมเติมเพือให้นกเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ
                                        ั
    มากยิงขึน ทังนีครู ควรเน้นยําให้นกเรี ยนตระหนักถึงภัยทีเกิดขึนจากการมีส่วนเกียวข้องกับ
                     ั
    สารเสพติด
   . ให้นกเรี ยนศึกษาความรู ้เรื อง วงจรการแพร่ ระบาดของสารเสพติด จากหนังสื อเรี ยน หรื อหนังสื อ
          ั
    ค้นคว้าเพิมเติม ตามความเหมาะสม
   . ครู และนักเรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นเกียวกับวิธีการหยุดยังวงจร หรื อการแพร่ ระบาดของ
    สารเสพติด เพือฝึ กให้นกเรี ยนมีความคิดหรื อมุมมองทีกว้างขึน
                 ั
   . ครู ถามนักเรี ยนว่า หากนักเรี ยนมีเพือน หรื อมีคนรู ้จกทีติดสารเสพติด นักเรี ยนมีความรู ้สึกอย่างไร
                               ั
    ต่อผูทีติดสารเสพติด โดยนักเรี ยนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลาย
        ้
   . ครู ให้อาสาสมัครนักเรี ยน - คน ออกมาพูดแสดงความรู ้สึกทีมีต่อผูติดสารเสพติด ให้เพือนฟัง
                                         ้
    ทีหน้าชันเรี ยน (ครู ประเมินการแสดงความคิ ดเห็น หรื อเหตุผลของนักเรี ยน หากนักเรี ยนรู้ สึก
    รั งเกียจ / เฉยๆ / เห็นใจ ครู ควรอธิ บายเพิมเติมให้ นักเรี ยนมีความเข้ าใจเพิมขึนเกียวกับวิธีการอยู่
    ร่ วมกันในสั งคมอย่ างมีความสุ ขและปลอดภัย)
  7. ครู นาแนวคิดเกียวกับผูติดสารเสพติดมาสนทนากับนักเรี ยน เพือให้นกเรี ยนร่ วมกันอภิปราย
         ํ      ้                          ั
    และแสดงความคิดเห็น ดังนี
                         237
มนุษย์ไม่ได้เลวโดยสันดาน การกระทําผิดอาจเกิดจากการคบเพือนไม่ดี ร่ วมกับ
     การได้รับการอบรมเลียงดูมาในสภาพแวดล้อมทีไม่ดี

8. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปผลการอภิปรายในประเด็นดังกล่าว แล้วครู ให้นกเรี ยนศึกษาความรู ้
                                      ั
  เรื อง ความสําคัญและปั จจัยในการฟื นฟูผติดสารเสพติด จากหนังสื อเรี ยน หรื อหนังสื อค้นคว้า
                     ู้
  เพิมเติม ตามความเหมาะสม
9. นักเรี ยนทําใบงานที . เรือง ความสํ าคัญในการฟื นฟูผ้ ูติดสารเสพติด เสร็ จแล้วนําส่ งครู ผสอน
                                              ู้

                       ชั วโมงที

1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่ม - คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาความรู ้เรื อง
  วิธีการบําบัดฟื นฟูผติดสารเสพติด จากหนังสื อเรี ยน หรื อหนังสื อค้นคว้าเพิมเติม หรื อแหล่ง
            ู้
  ข้อมูลอืนๆ ตามความเหมาะสม
                           ํ
2. ครู ให้นกเรี ยนวางแผนการทํางานร่ วมกัน โดยครู กาหนดระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า และรวบรวม
      ั
  ข้อมูล ตามความเหมาะสม
3. ให้นกเรี ยนแต่ละกลุ่มนําข้อมูลทีได้มาร่ วมกันวิเคราะห์และสรุ ปความรู ้ร่วมกัน แล้วให้นกเรี ยน
    ั                                         ั
  วางแผนการนําเสนอความรู ้ดวยวิธีการทีสร้างสรรค์ เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ การเล่นละครเพลง
                ้
  การโต้วาที เป็ นต้น เพือให้กลุ่มอืนๆ มีความรู ้ความเข้าใจ และดึงดูดความสนใจได้ดี

                       ชั วโมงที

1. ครู สอบถามถึงภาระงานทีได้มอบหมายให้ทา แล้วให้นกเรี ยนแต่ละกลุ่มเตรี ยมความพร้อมในการ
                       ํ     ั
  นําเสนอผลงาน
2. ครู จบสลากลําดับในการนําเสนอผลงานของนักเรี ยน เมือนักเรี ยนนําเสนอผลงานครบทุกกลุ่มแล้ว
    ั
  ครู ให้ขอเสนอแนะ หรื อชมเชยนักเรี ยนเป็ นรายกลุ่ม เพือเป็ นการเสริ มกําลังใจ
      ้
 . ครู ตงประเด็นคําถามเพือเป็ นการประเมินความรู ้ความเข้าใจของนักเรี ยน ดังนี
     ั
  - การสมัครใจเข้ารับการฟื นฟูมีประโยชน์อย่างไร
  - ครอบครัวมีความสําคัญต่อผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูอย่างไร
  - การบําบัดฟื นฟูผติดสารเสพติดแบบจิราสา มีลกษณะอย่างไร
           ู้             ั
  - การบําบัดทางใจ มีความสําคัญอย่างไร
                      238
. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปประเด็นสําคัญของวิธีการบําบัดฟื นฟูผติดสารเสพติด โดยมีแนวทาง
                                     ู้
    ในการสรุ ป ดังนี
     ) รู ปแบบการฟื นฟูผติดสารเสพติด
                ู้
     ) องค์ประกอบทีเกียวข้องกับการฟื นฟูผติดสารเสพติด
                         ู้
     ) ขันตอนในการฟื นฟูผติดสารเสพติด
                 ู้
   . ครู ให้นกเรี ยนทําใบงานที . เรือง วิธีการบําบัดฟื นฟูผ้ ูติดสารเพติด เสร็ จแล้วนําส่ งครู ผสอน
         ั                                         ู้

7.การวัดและประเมินผล

       วิธีการ             เครืองมือ               เกณฑ์
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรี ยน      แบบทดสอบก่อนเรี ยน            ร้อยละ ผ่านเกณฑ์
ตรวจใบงานที .           ใบงานที .                 ร้อยละ ผ่านเกณฑ์
ตรวจใบงานที .           ใบงานที .                 ร้อยละ ผ่านเกณฑ์
ประเมินการนําเสนอผลงาน      แบบประเมินการนําเสนอผลงาน         ระดับคุณภาพ ผ่านเกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม   แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม      ระดับคุณภาพ ผ่านเกณฑ์

8.สื อ/แหล่ งการเรียนรู้
   8.1  สื อการเรี ยนรู้
      ) หนังสื อเรี ยน สุ ขศึกษา ม.
      2) ตัวอย่างข่าวเกียวกับการจับกุมผูคายาเสพติด
                       ้้
      ) ใบงานที . เรื อง ความสําคัญในการฟื นฟูผติดสารเสพติด
                            ู้
      4) ใบงานที . เรื อง วิธีการบําบัดฟื นฟูผติดสารเพติด
                          ู้
   8.2  แหล่ งการเรียนรู้
      1) ห้องสมุด
      2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
        www.pcuinnovation.com/pcu/955
        www.uttaradit.police.go.th/ya005.html
        www.navy.mi.th/wiwat2/wiwat2_his.htm
                         239
ใบงานที . เรือง ความสํ าคัญในการฟื นฟูผู้ตดสารเสพติด
                              ิ

คําชี แจง ให้นกเรี ยนตอบคําถามทีกําหนดให้ถูกต้อง
       ั

    นโยบายการฟื นฟูผติดสารเสพติด ส่ งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผูติดสารเสพติดอย่างไร
            ู้                   ้
    นโยบายการฟื นฟูผติดสารเสพติด ส่ งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม หรื อประเทศชาติอย่างไร
            ู้
    ปั จจัยสําคัญทีมีผลต่อการฟื นฟูผติดสารเสพติดให้ประสบความสําเร็ จ มีอะไรบ้าง
                    ู้
                        240
ใบงานที . เรือง ความสํ าคัญในการฟื นฟูผู้ตดสารเสพติด
                               ิ

คําชี แจง ให้นกเรี ยนตอบคําถามทีกําหนดให้ถูกต้อง
       ั

    นโยบายการฟื นฟูผติดสารเสพติด ส่ งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผูติดสารเสพติดอย่างไร
              ู้                 ้
    - ให้ โอกาสผู้ติดสารเสพติดได้ กลับตัวกลับใจเป็ นคนดี
    - ช่ วยให้ ผ้ ติดสารเสพติดไม่ ต้องมีประวัติด่างพร้ อย
           ู
    - ส่ งผลดีต่อสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิ ตของผู้ติดสารเสพติ ด
    นโยบายการฟื นฟูผติดสารเสพติด ส่ งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม หรื อประเทศชาติอย่างไร
             ู้
    - ลดการสู ญเสี ยทรั พยากรมนุษย์ ทีอาจมีศักยภาพในการช่ วยพัฒนาประเทศได้
    - ช่ วยลดปั ญหาอาชญากรรมได้ ในทางอ้ อม
    - ช่ วยลดปั ญหาผู้ต้องโทษล้ นเรื อนจํา และลดค่ าใช้ จ่ายที ต้ องดูแลเลียงดูผ้ ต้องโทษ
                                           ู    ปั จจัยสําคัญทีมีผลต่อการฟื นฟูผติดสารเสพติดให้ประสบความสําเร็ จ มีอะไรบ้าง
                     ู้
    - ผู้ติดสารเสพติดต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับพระราชบัญญัติฟืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
      สารเสพติด พ.ศ.
    - ผู้ติดสารเสพติดจะต้ องมีความมุ่งมันในการเลิกสารเสพติด และจะต้ องตังใจอย่ างเด็ดเดียว
      ที จะไม่ กลับมาใช้ สารเสพติดอี กหลังจากพ้ นการฟื นฟู
    - ผู้ติดสารเสพติดจะต้ องมีความยินยอมพร้ อมใจที จะเข้ ารั บการอบรมในกระบวนการฟื นฟู
      เช่ น การเข้ าค่ าย การถูกคุมประพฤติ เป็ นต้ น
                        241
ใบงานที . เรือง วิธีการบําบัดฟื นฟูผู้ตดสารเสพติด
                             ิ
ตอนที
คําชี แจง ให้นกเรี ยนเลือก หรื อจับสลากรู ปแบบการฟื นฟูผติดสารเสพติดตามทีกําหนดให้ คนละ ประเภท
       ั                     ู้
     แล้วอธิ บายวิธีหรื อขันตอนในการฟื นฟูผติดสารเสพติดให้ถูกต้อง
                        ู้
        ชุมชนบําบัด
        การฟื นฟูผติดสารเสพติดแบบเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST Model)
               ู้
        การฟื นฟูแบบผูป่วยนอกตามรู ปแบบกาย จิต สังคมบําบัด (Matrix Program)
                 ้
        การบําบัดฟื นฟูผติดสารเสพติดแบบจิราสา
                  ู้
        โปรแกรมสํานักงานคุมประพฤติ         รู ปแบบการฟื นฟูผติดสารเสพติด คือ
                  ู้


         วิธีหรื อขันตอนในการฟื นฟูผติดสารเสพติด
                       ู้
                       242
ตอนที
คําชี แจง ให้นกเรี ยนตอบคําถามทีกําหนดให้ถูกต้อง
       ั

   1. การฟื นฟูผติดสารเสพติดมีองค์ประกอบสําคัญอะไรบ้าง
          ู้
   2. การฟื นฟูผติดสารเสพติด ครอบครัวและญาติมีบทบาทและมีส่วนสําคัญอย่างไร
          ู้
                        243
ใบงานที . เรือง วิธีการบําบัดฟื นฟูผู้ตดสารเสพติด
                              ิ
ตอนที
คําชี แจง ให้นกเรี ยนเลือก หรื อจับสลากรู ปแบบการฟื นฟูผติดสารเสพติดตามทีกําหนดให้ คนละ ประเภท
       ั                     ู้
     แล้วอธิ บายวิธีหรื อขันตอนในการฟื นฟูผติดสารเสพติดให้ถูกต้อง
                        ู้
        ชุมชนบําบัด
        การฟื นฟูผติดสารเสพติดแบบเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST Model)
               ู้
        การฟื นฟูแบบผูป่วยนอกตามรู ปแบบกาย จิต สังคมบําบัด (Matrix Program)
                 ้
        การบําบัดฟื นฟูผติดสารเสพติดแบบจิราสา
                  ู้
        โปรแกรมสํานักงานคุมประพฤติ         รู ปแบบการฟื นฟูผติดสารเสพติด คือ
                  ู้


         วิธีหรื อขันตอนในการฟื นฟูผติดสารเสพติด
                       ู้
                       244
ตอนที
คําชี แจง ให้นกเรี ยนตอบคําถามทีกําหนดให้ถูกต้อง
       ั

   1. การฟื นฟูผติดสารเสพติดมีองค์ประกอบสําคัญอะไรบ้าง
          ู้
     การฟื นฟูผ้ ติดสารเสพติด มีองค์ ประกอบสําคัญที จะต้ องดําเนินการไปพร้ อมๆ กัน คื อ การบําบัด
           ู
     แบบองค์ รวม ได้ แก่ การบําบัดทางกายของผู้ติดสารเสพติด เพราะมีอาการข้ างเคี ยงหรื อมีพิษ
     ตกค้ างจากการเสพ และอาจมีโรคแทรกซ้ อน การบําบัดทางจิ ต เป็ นการให้ กาลังใจ หรื อการรั กษา
                                         ํ
     อาการทางจิ ตที เกิดขึนจากเซลล์ สมองถูกทําลาย และบําบัดชุมชน โดยการปราบปรามการค้ า
     สารเสพติด แหล่ งมัวสุ มเสพยา และจัดให้ มีสภาพแวดล้ อมเป็ นชุมชนสี ขาว   2. การฟื นฟูผติดสารเสพติด ครอบครัวและญาติมีบทบาทและมีส่วนสําคัญอย่างไร
          ู้
     ครอบครั วและญาติมีบทบาทและมีส่วนสําคัญในการฟื นฟูผ้ ติดสารเสพติด เพราะถือเป็ น
                                   ู
     การบําบัดทางจิ ตที เป็ นกําลังใจ และให้ ความเข้ าอกเข้ าใจ และให้ ความช่ วยเหลือในการจัด
     สภาพแวดล้ อมในครอบครั วให้ เกิดบรรยากาศที ดี มีความปลอดภัย
                         245
แบบประเมินการนําเสนอผลงาน


 ลําดับ                                            คุณภาพการปฏิบัติ
                รายการประเมิน
  ที                                         4        3        2        1
  1   นําเสนอเนื อหาในผลงานได้ถูกต้อง
  2   การลําดับขันตอนของเนื อเรื อง
  3   การนําเสนอมีความน่าสนใจ
  4   การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในกลุ่ม
  5   การตรงต่อเวลา
                              รวม

                           ลงชือ..............................................................................ผูประเมิน
                                                                      ้
                              ......................./.........................../........................เกณฑ์ การให้ คะแนน
   ผลงานหรื อพฤติกรรมสมบูรณ์ชดเจน
                 ั          ให้      คะแนน
   ผลงานหรื อพฤติกรรมค่อนข้างสมบูรณ์        ให้      คะแนน
   ผลงานหรื อพฤติกรรมมีขอบกพร่ องเป็ นบางส่ วน
              ้             ให้      คะแนน
   ผลงานหรื อพฤติกรรมมีขอบกพร่ องมาก
               ้            ให้      คะแนน

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
      ช่ วงคะแนน      ระดับคุณภาพ
        18-20        ดีมาก
        14-17         ดี
        10-13        พอใช้
      ตํากว่า        ปรับปรุ ง
                        246
แบบสั งเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม


               การแบ่ ง
     ชือ – สกุล          ความร่ วมมือ  การแสดง     การรับฟัง     ความมีนําใจ      รวม
ลําดับ           หน้ าทีกัน
     ของผู้รับการ         กันทํากิจกรรม  ความคิดเห็น   ความคิดเห็น     ช่ วยเหลือกัน
  ที          อย่ างเหมาะสม
      ประเมิน                                               คะแนน
                             ลงชือ...................................................ผูประเมิน
                                                           ้
                                 ............../.................../................

     เกณฑ์ การให้ คะแนน                 เกณฑ์ การตัดสินคุณภาพ
     ดีมาก       =                 ช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ
     ดี        =                   18-20     ดีมาก
     พอใช้       =                   14-17      ดี
     ปรับปรุ ง     =    1               10-13     พอใช้
                                ตํากว่า     ปรับปรุ ง
                         247
แผนการจัดการเรียนรู้ ที 2

 เรือง แหล่ งช่ วยเหลือฟื นฟูผ้ ตดสารเสพติด
                 ู ิ                      เวลา 1 ชัวโมง
 หน่ วยการเรียนรู้ ที 9 การช่ วยเหลือฟื นฟูผู้ติดสารเสพติด        ชันมัธยมศึกษาปี ที

1.สาระสํ าคัญ/ความคิดรวบยอด
   แหล่งช่วยเหลือฟื นฟูผทีติดสารเสพติด มีบทบาทสําคัญทีจะช่วยและสนับสนุนให้ผติดสารเสพติดสามารถ
              ู้                         ู้
รักษาตนเองได้สาเร็ จ
        ํ

2.ตัวชีวัด/จุดประสงค์ การเรียนรู้
   2.1  ตัวชี วัด
      พ . ม. /    ระบุวธีการ ปั จจัย และแหล่งทีช่วยเหลือฟื นฟูผทีติดสารเสพติด
                  ิ                  ู้
   2.2  จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
      ) บอกแหล่งทีช่วยเหลือฟื นฟูผทีติดสารเสพติดได้
                      ู้
      ) แนะนําแหล่งทีช่วยเหลือฟื นฟูผทีติดสารเสพติดได้ถกต้อง เหมาะสม
                       ู้         ู

3.สาระการเรียนรู้
   .  สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
       วิธีการ ปั จจัย และแหล่งทีช่วยเหลือฟื นฟูผติดสารเสพติด
                            ู้
   .  สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิน
      -

4.สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
   .  ความสามารถในการสื อสาร
   .  ความสามารถในการคิด
      ) ทักษะการคิดอย่างมีวจารณญาณ
                  ิ
   4.3  ความสามารถในการใช้ ทกษะชี วต
                 ั  ิ

                        248
1) กระบวนการทํางานกลุ่ม


5.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  1. ใฝ่ เรี ยนรู ้
  2. มีความรับผิดชอบ
  3. มีจิตสาธารณะ

6.กิจกรรมการเรียนรู้

   . ครู ให้นกเรี ยนอาสาสมัคร หรื อสุ่ มเรี ยกนักเรี ยน - คน ออกมาเล่าประสบการณ์การร่ วมโครงการ
         ั
    หรื อกิจกรรมทีมีส่วนร่ วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดให้เพือนฟังทีหน้าชัน
    เรี ยน พร้อมกับบอกประโยชน์และชักชวนให้เพือนเข้าร่ วมโครงการหรื อกิจกรรมดังกล่าว
   . ครู ยกตัวอย่าง “โครงการ TO BE NUMBER ONE” ซึ งเป็ นโครงการทีมีบทบาทสําคัญในการ
    รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิ ริวฒนา     ั
    พรรณวดี เป็ นองค์ประธาน ซึ งกลยุทธ์สาคัญของโครงการนี คือ
                         ํ
    4) การรณรงค์ปลุกจิตสํานึกและสร้างกระแสนิยมทีเอือต่อการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
    5) การเสริ มสร้างภูมิคุมกันทางจิตให้แก่เยาวชน
                ้
    6) การสร้างและพัฒนาเครื อข่ายเพือการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
  3. ครู เน้นยําให้นกเรี ยนตระหนักถึงภัยของสารเสพติด และการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ทีเป็ นประโยชน์
             ั
    ต่อตนเองและสังคม
  4. ครู ถามนักเรี ยนว่า นักเรี ยนรู ้จกแหล่งทีให้ความช่วยเหลือฟื นฟูผติดสารเสพติดหรื อไม่ หากนักเรี ยน
                     ั                 ู้
    รู ้จก ให้นกเรี ยนยกตัวอย่างให้เพือนฟัง
        ั    ั
  5. ครู ให้นกเรี ยนศึกษาความรู ้เรื อง แหล่งช่วยเหลือฟื นฟูผติดสารเสพติด จากหนังสื อเรี ยน หรื อหนังสื อ
          ั                      ู้
    ค้นคว้าเพิมเติม ตามความเหมาะสม
  6. ครู อธิ บายให้นกเรี ยนเข้าใจว่า หน่วยงานเหล่านีมีศกยภาพเพียงพอในการให้ความช่วยเหลือ รักษา
              ั                ั
    ผูติดสารเสพติด และเน้นยําให้นกเรี ยนตระหนักว่า สารเสพติดเป็ นภัยทีร้ายแรงทีส่ งผลกระทบ
      ้                ั
    ต่อผูเ้ สพเอง ครอบครัว และสังคม ทังนีการเรี ยนรู ้เกียวกับวิธีการ ปั จจัย และแหล่งทีช่วยเหลือฟื นฟู
    ผูทีติดสารเสพติด จะช่วยให้มีความเข้าใจ และสามารถให้คาแนะนํา หรื อช่วยเหลือแก่ผทีติดสาร
       ้                           ํ             ู้
    เสพติดได้อย่างถูกต้อง
  7. ครู ให้นกเรี ยนแต่ละคนเขียนบทความเรื อง การช่วยเหลือฟื นฟูผติดสารเสพติด โดยให้ครอบคลุม
           ั                         ู้

                         249
ประเด็นทีกําหนด ดังนี

      1) การอธิ บายวิธีการในการฟื นฟูผติดสารเสพติด
                      ู้
      2) การวิเคราะห์ปัจจัยในการฟื นฟูผติดสารเสพติด
                       ู้
      3) การระบุแหล่งทีช่วยเหลือฟื นฟูผทีติดสารเสพติด
                        ู้

      นักเรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที

7.การวัดและประเมินผล

        วิธีการ             เครืองมือ          เกณฑ์
ประเมินบทความ เรื อง การช่วยเหลือ แบบประเมินบทความ เรื อง      ระดับคุณภาพ ผ่านเกณฑ์
ฟื นฟูผติดสารเสพติด
    ู้             การช่วยเหลือฟื นฟูผติดสารเสพติด
                           ู้
สังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน     ระดับคุณภาพ ผ่านเกณฑ์
                 รายบุคคล
ตรวจแบบทดสอบหลังเรี ยน      แบบทดสอบหลังเรี ยน        ร้อยละ ผ่านเกณฑ์


8.สื อ/แหล่ งการเรียนรู้
   8.1   สื อการเรี ยนรู้
        ) หนังสื อเรี ยน สุ ขศึกษา ม.
   8.2   แหล่ งการเรียนรู้
       1) ห้องสมุด
       2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
         www.pcuinnovation.com/pcu/955
         www.uttaradit.police.go.th/ya005.html
         www.navy.mi.th/wiwat2/wiwat2_his.htm
                         250
แบบประเมินบทความ เรือง การช่ วยเหลือฟื นฟูผู้ตดสารเสพติด
                              ิ

ชือ-นามสกุล                       เลขที                 ชัน


 ลําดับ                                                          คุณภาพผลงาน
                  รายการประเมิน
  ที
     การอธิ บายวิธีการในการฟื นฟูผติดสารเสพติด
                    ู้
     การวิเคราะห์ปัจจัยในการฟื นฟูผติดสารเสพติด
                    ู้
     การระบุแหล่งทีช่วยเหลือฟื นฟูผทีติดสารเสพติด
                    ู้
                                     รวม

                             ลงชือ..............................................................................ผูประเมิน
                                                                        ้
                                              /              /
                                   ....................... ........................... ........................เกณฑ์ การให้ คะแนน                         เกณฑ์ การตัดสินคุณภาพ
  ดีมาก        =    4                     ช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ
  ดี         =                             -    ดีมาก
  พอใช้        =                            -      ดี
  ปรับปรุ ง      =    1                         -    พอใช้
                                       ตํากว่า   ปรับปรุ ง
                        251
แบบสั งเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล


                    ความมีนําใจ
     ชือ – สกุล                  การรับฟัง    การแสดง                  รวม
ลําดับ         ความมีวนัย
                ิ     เอือเฟื อ                 การตรงต่ อเวลา
     ของผู้รับการ                 ความคิดเห็น   ความคิดเห็น
  ที                  เสียสละ
      ประเมิน                                                คะแนน
                              ลงชือ...................................................ผูประเมิน
                                                           ้
                                 ............../.................../................

เกณฑ์ การให้ คะแนน
    ปฏิบติหรื อแสดงพฤติกรรมอย่างสมําเสมอ
        ั                   ให้  คะแนน
    ปฏิบติหรื อแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง
         ั                  ให้  คะแนน
    ปฏิบติหรื อแสดงพฤติกรรมบางครัง
      ั                     ให้  คะแนน
    ปฏิบติหรื อแสดงพฤติกรรมน้อยครัง
       ั                    ให้  คะแนน
เกณฑ์ การตัดสินคุณภาพ
          ช่ วงคะแนน   ระดับคุณภาพ
            18-20      ดีมาก
            14-17       ดี
            10-13      พอใช้
           ตํากว่า      ปรับปรุ ง

                           252
บันทึกหลังหน่ วยการเรี ยนรู้ อิงมาตรฐาน
   ตอนที   นักเรี ยนมีความรู ้ความสามารถตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชีวัดของหน่วยการเรี ยนรู ้
        ต่อไปนี พ . (ม. / )
     ด้านความรู ้               ( จํานวน            คน คิดเป็ นร้ อยละ           )
     ด้านสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน     ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สรุปผลจากการประเมินชินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) ประจําหน่ วยการเรียนรู้
 ระดับคุณภาพดีมาก   จํานวน             คน คิดเป็ นร้ อยละ
 ระดับคุณภาพดี     จํานวน             คน คิดเป็ นร้ อยละ
 ระดับคุณภาพพอใช้   จํานวน             คน คิดเป็ นร้ อยละ
 ระดับคุณภาพปรับปรุง จํานวน              คน คิดเป็ นร้ อยละ


 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข             ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ทได้ รับมอบหมาย
                                ี
ข้อเสนอแนะ
                                       ลงชือ
                                     (                )
                                    ตําแหน่ง

                          253
ตอนที   การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพือเตรียมความพร้ อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   ร้ อยละ
     ระดับการศึกษาขันพืนฐาน
. นักเรียนมีคณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมทีพึงประสงค์
        ุ
  . . เป็ นนักเรี ยนที ดีของโรงเรี ยน
     1) ความซือสัตย์ สุจริ ต
      ) มีวนย  ิ ั
      ) มุ่งมันในการทํางาน
  . . เป็ นลูกที ดีของพ่ อแม่ ผู้ปกครอง
          ่
      ) อยูอย่างพอเพียง
      ) มีความเอืออาทร
      ) มีความกตัญ ูกตเวที
  . เป็ นสมาชิ กที ดีของชุมชน
      ) รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
      ) รักความเป็ นไทย
      ) มีจิตสาธารณะ
. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีดี
  . มีสุขภาพดี มีนาหนัก ส่ วนสูง และสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์
              ํ
     รวมทังรู้ จักดูแลตนเองให้ มีความปลอดภัย
    1) สุขภาพดี
     ) มีนาหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
            ํ
     ) รู ้จกวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัย
         ั
  . มีสุขภาพจิ ตดี มีมนุษยสัมพันธ์ ทีดีต่อผู้อืน และมีสุนทรี ยภาพ
     ) มีสุขภาพจิตดี
     ) มีมนุษยสัมพันธ์ดี
     ) มีสุนทรี ยภาพ
. นักเรียนมีความใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน
  . มีนิสัยรั กการอ่ าน สนใจ แสวงหาความรู้ จากแหล่ งต่ างๆ รอบตัว และสามารถเรี ยนรู้
     ด้ วยตนเองได้
     ) รักการอ่าน สนใจการอ่าน
     ) สนใจแสวงหาความรู ้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว
     ) สามารถเรี ยนรู ้ดวยตนเอง
                ้
  . นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ เป็ นที มได้
     ) ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
     ) เรี ยนรู ้เป็ นทีม

                        254
ตอนที  การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพือเตรียมความพร้ อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก           ร้ อยละ
     ระดับการศึกษาขันพืนฐาน
 . สามารถใช้ เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้
     ) การรู ้จกเลือกใช้เทคโนโลยี
          ั
     ) มีทกษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
        ั
     ) มีการเรี ยนรู ้ การสื อสาร การทํางาน
. นักเรียนคิดเป็ น
  . มีความสามารถในการคิดเป็ นระบบ
     ) สามารถจําแนกแยกแยะองค์ประกอบ
     ) สามารถพิจารณาความสัมพันธ์เชือมโยง
     ) สามารถกําหนดประเด็น วิเคราะห์ประเด็น
     ) สามารถประสมประสาน และหลอมองค์ประกอบต่างๆ ได้ สามารถสรุ ปความคิดได้
      ต่อยอดความคิดได้
  . มีความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์
     ) มีความรู ้ความเข้าใจในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
     ) สามารถใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์
     ) มีผลงานจากความคิดสร้างสรรค์
  . ความสามารถในการคิดแก้ ปัญหา
     ) มีการศึกษาข้อมูลเพือการตัดสิ นใจ
     ) ตัดสิ นใจได้อย่างสมเหตุสมผล
     ) ใช้กระบวนการในการคิดแก้ปัญหา
     ) สามารถคิดแก้ปัญหาได้
. นักเรียนมีผลสัมฤทธิตามหลักสูตร (ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวัดข้ อ...............................)
  . กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย
  . กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์
  . กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
  . กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  . กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
  . กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ
  . กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
  . กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
                             255

Recomendados

สุขฯ ม.2 หน่วย 10 por
สุขฯ ม.2 หน่วย 10สุขฯ ม.2 หน่วย 10
สุขฯ ม.2 หน่วย 10supap6259
34.2K vistas29 diapositivas
ตัวอย่างการสร้างข้อสอบ por
ตัวอย่างการสร้างข้อสอบตัวอย่างการสร้างข้อสอบ
ตัวอย่างการสร้างข้อสอบwanchalerm sotawong
81.5K vistas7 diapositivas
สุขฯ ม.2 หน่วย 6 por
สุขฯ ม.2 หน่วย 6สุขฯ ม.2 หน่วย 6
สุขฯ ม.2 หน่วย 6supap6259
33.9K vistas28 diapositivas
ข้อสอบอ่านจับใจความสำคัญ ป.6 por
ข้อสอบอ่านจับใจความสำคัญ ป.6ข้อสอบอ่านจับใจความสำคัญ ป.6
ข้อสอบอ่านจับใจความสำคัญ ป.6sapatchanook
132.1K vistas52 diapositivas
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5 ใหม่1 por
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5  ใหม่1ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5  ใหม่1
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5 ใหม่1sripayom
87.2K vistas43 diapositivas
สุขฯ ม.2 หน่วย 8 por
สุขฯ ม.2 หน่วย 8สุขฯ ม.2 หน่วย 8
สุขฯ ม.2 หน่วย 8supap6259
42.3K vistas31 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

สุขฯ ม.2 หน่วย 2 por
สุขฯ ม.2 หน่วย 2สุขฯ ม.2 หน่วย 2
สุขฯ ม.2 หน่วย 2supap6259
42.7K vistas26 diapositivas
หน่วย 1 por
หน่วย 1หน่วย 1
หน่วย 1ศิวากรณ์ บุญนิล
166.9K vistas29 diapositivas
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 วอลเลย์บอล por
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 วอลเลย์บอล แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 วอลเลย์บอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 วอลเลย์บอล krooKob
99K vistas13 diapositivas
การศึกษารายกรณี ครูธัญญา ซื่อตรง por
การศึกษารายกรณี ครูธัญญา ซื่อตรงการศึกษารายกรณี ครูธัญญา ซื่อตรง
การศึกษารายกรณี ครูธัญญา ซื่อตรงKru Tew Suetrong
87.8K vistas60 diapositivas
สุขฯ ม.2 หน่วย 5 por
สุขฯ ม.2 หน่วย 5สุขฯ ม.2 หน่วย 5
สุขฯ ม.2 หน่วย 5supap6259
31.6K vistas26 diapositivas
ชุดกิจกรรม เรื่อง รายงานการศึกษาค้นคว้า ชุด รูปแบบและจุดมุ่งหมายของรายงาน por
ชุดกิจกรรม เรื่อง รายงานการศึกษาค้นคว้า ชุด รูปแบบและจุดมุ่งหมายของรายงานชุดกิจกรรม เรื่อง รายงานการศึกษาค้นคว้า ชุด รูปแบบและจุดมุ่งหมายของรายงาน
ชุดกิจกรรม เรื่อง รายงานการศึกษาค้นคว้า ชุด รูปแบบและจุดมุ่งหมายของรายงานSAKANAN ANANTASOOK
7.9K vistas56 diapositivas

La actualidad más candente(20)

สุขฯ ม.2 หน่วย 2 por supap6259
สุขฯ ม.2 หน่วย 2สุขฯ ม.2 หน่วย 2
สุขฯ ม.2 หน่วย 2
supap625942.7K vistas
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 วอลเลย์บอล por krooKob
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 วอลเลย์บอล แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 วอลเลย์บอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 วอลเลย์บอล
krooKob99K vistas
การศึกษารายกรณี ครูธัญญา ซื่อตรง por Kru Tew Suetrong
การศึกษารายกรณี ครูธัญญา ซื่อตรงการศึกษารายกรณี ครูธัญญา ซื่อตรง
การศึกษารายกรณี ครูธัญญา ซื่อตรง
Kru Tew Suetrong87.8K vistas
สุขฯ ม.2 หน่วย 5 por supap6259
สุขฯ ม.2 หน่วย 5สุขฯ ม.2 หน่วย 5
สุขฯ ม.2 หน่วย 5
supap625931.6K vistas
ชุดกิจกรรม เรื่อง รายงานการศึกษาค้นคว้า ชุด รูปแบบและจุดมุ่งหมายของรายงาน por SAKANAN ANANTASOOK
ชุดกิจกรรม เรื่อง รายงานการศึกษาค้นคว้า ชุด รูปแบบและจุดมุ่งหมายของรายงานชุดกิจกรรม เรื่อง รายงานการศึกษาค้นคว้า ชุด รูปแบบและจุดมุ่งหมายของรายงาน
ชุดกิจกรรม เรื่อง รายงานการศึกษาค้นคว้า ชุด รูปแบบและจุดมุ่งหมายของรายงาน
SAKANAN ANANTASOOK7.9K vistas
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ por sripayom
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
sripayom26.5K vistas
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4 por Thanawut Rattanadon
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
Thanawut Rattanadon23.2K vistas
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย por พัน พัน
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย
พัน พัน80.1K vistas
วิวัฒนาการการศึกษาไทยและการศึกษาโลก por Chainarong Maharak
วิวัฒนาการการศึกษาไทยและการศึกษาโลกวิวัฒนาการการศึกษาไทยและการศึกษาโลก
วิวัฒนาการการศึกษาไทยและการศึกษาโลก
Chainarong Maharak55.1K vistas
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน por pupphawittayacom
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
pupphawittayacom154.7K vistas
แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป4 por Itt Bandhudhara
แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป4แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป4
แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป4
Itt Bandhudhara196.2K vistas
ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 por Thanawut Rattanadon
ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Thanawut Rattanadon145K vistas
แผ่นพับแนะนำตนเอง สำหรับประเมิน คศ.2 ประเมิน คศ.3 แผ่นพับสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย por KiiKz Krittiya
แผ่นพับแนะนำตนเอง สำหรับประเมิน คศ.2 ประเมิน คศ.3 แผ่นพับสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยแผ่นพับแนะนำตนเอง สำหรับประเมิน คศ.2 ประเมิน คศ.3 แผ่นพับสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
แผ่นพับแนะนำตนเอง สำหรับประเมิน คศ.2 ประเมิน คศ.3 แผ่นพับสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
KiiKz Krittiya33.1K vistas
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ por kruood
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
kruood15.2K vistas
แบบประเมินผลชิ้นงาน por pacharawalee
แบบประเมินผลชิ้นงานแบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงาน
pacharawalee76.7K vistas

Destacado

แบบทดสอบ สุขศึกษา ม.2 por
แบบทดสอบ สุขศึกษา ม.2แบบทดสอบ สุขศึกษา ม.2
แบบทดสอบ สุขศึกษา ม.2teerachon
45.3K vistas34 diapositivas
การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด por
การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด
การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดsarawut chaicharoen
3.3K vistas7 diapositivas
การฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด por
การฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดการฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด
การฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดsarawut chaicharoen
3.8K vistas6 diapositivas
สุขฯ ม.2 หน่วย 4 por
สุขฯ ม.2 หน่วย 4สุขฯ ม.2 หน่วย 4
สุขฯ ม.2 หน่วย 4supap6259
40.1K vistas32 diapositivas
สุขฯ ม.2 หน่วย 3 por
สุขฯ ม.2 หน่วย 3สุขฯ ม.2 หน่วย 3
สุขฯ ม.2 หน่วย 3supap6259
29.6K vistas25 diapositivas
กระบวนการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติดแนวใหม่ por
กระบวนการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติดแนวใหม่กระบวนการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติดแนวใหม่
กระบวนการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติดแนวใหม่Isara Chiawiriyabunya
14.1K vistas65 diapositivas

Destacado(20)

แบบทดสอบ สุขศึกษา ม.2 por teerachon
แบบทดสอบ สุขศึกษา ม.2แบบทดสอบ สุขศึกษา ม.2
แบบทดสอบ สุขศึกษา ม.2
teerachon45.3K vistas
การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด por sarawut chaicharoen
การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด
การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด
sarawut chaicharoen3.3K vistas
การฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด por sarawut chaicharoen
การฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดการฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด
การฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด
sarawut chaicharoen3.8K vistas
สุขฯ ม.2 หน่วย 4 por supap6259
สุขฯ ม.2 หน่วย 4สุขฯ ม.2 หน่วย 4
สุขฯ ม.2 หน่วย 4
supap625940.1K vistas
สุขฯ ม.2 หน่วย 3 por supap6259
สุขฯ ม.2 หน่วย 3สุขฯ ม.2 หน่วย 3
สุขฯ ม.2 หน่วย 3
supap625929.6K vistas
กระบวนการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติดแนวใหม่ por Isara Chiawiriyabunya
กระบวนการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติดแนวใหม่กระบวนการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติดแนวใหม่
กระบวนการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติดแนวใหม่
Isara Chiawiriyabunya14.1K vistas
หลักในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด por pluakdeang Hospital
หลักในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลักในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
หลักในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
pluakdeang Hospital4.9K vistas
สุขฯ ม.2 หน่วย 1 por supap6259
สุขฯ ม.2 หน่วย 1สุขฯ ม.2 หน่วย 1
สุขฯ ม.2 หน่วย 1
supap625945.2K vistas
ลูกเสือกับการดูแลเยียวยา ช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด por Duangnapa Inyayot
ลูกเสือกับการดูแลเยียวยาช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลูกเสือกับการดูแลเยียวยาช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ลูกเสือกับการดูแลเยียวยา ช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
Duangnapa Inyayot8.5K vistas
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องสารเสพติด por guestf57acc
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องสารเสพติดแผนจัดการเรียนรู้เรื่องสารเสพติด
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องสารเสพติด
guestf57acc10.9K vistas
ยาเสพติดให้โทษ por poegpanda11
ยาเสพติดให้โทษยาเสพติดให้โทษ
ยาเสพติดให้โทษ
poegpanda118.4K vistas
สารเสพติด por Aobinta In
สารเสพติดสารเสพติด
สารเสพติด
Aobinta In13.2K vistas
ชุดการสอนวิชาสุขศึกษา เรื่องการปฐมพยาบาล ชั้น ป.5 por sripayom
ชุดการสอนวิชาสุขศึกษา เรื่องการปฐมพยาบาล ชั้น ป.5ชุดการสอนวิชาสุขศึกษา เรื่องการปฐมพยาบาล ชั้น ป.5
ชุดการสอนวิชาสุขศึกษา เรื่องการปฐมพยาบาล ชั้น ป.5
sripayom20.8K vistas
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาพดีมีความสุข por Hathaichon Nonruongrit
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาพดีมีความสุขชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาพดีมีความสุข
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สุขภาพดีมีความสุข
โครงงานยาเสพติด por พัน พัน
โครงงานยาเสพติดโครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติด
พัน พัน103K vistas
ผลงานนักเรียนทักษะการปฏิเสธ ชั้นม. 2 por tassanee chaicharoen
ผลงานนักเรียนทักษะการปฏิเสธ ชั้นม. 2ผลงานนักเรียนทักษะการปฏิเสธ ชั้นม. 2
ผลงานนักเรียนทักษะการปฏิเสธ ชั้นม. 2
tassanee chaicharoen7.4K vistas
หน่วยการเรียนรู้ por nitirot
หน่วยการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
nitirot3.9K vistas
หน่วย1 ใบงาน 2-3 por giggle036
หน่วย1 ใบงาน 2-3หน่วย1 ใบงาน 2-3
หน่วย1 ใบงาน 2-3
giggle0361.5K vistas
4. ข้อสอบ o net - สุขศึกษาฯ (มัธยมปลาย) 0 (1) por Preeyaporn Chamnan
4. ข้อสอบ o net - สุขศึกษาฯ (มัธยมปลาย) 0 (1)4. ข้อสอบ o net - สุขศึกษาฯ (มัธยมปลาย) 0 (1)
4. ข้อสอบ o net - สุขศึกษาฯ (มัธยมปลาย) 0 (1)
Preeyaporn Chamnan24.4K vistas

Similar a สุขฯ ม.2 หน่วย 9

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา por
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษาหน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษาtassanee chaicharoen
1.9K vistas10 diapositivas
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศพัฒนา2012 por
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศพัฒนา2012หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศพัฒนา2012
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศพัฒนา2012tassanee chaicharoen
551 vistas10 diapositivas
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยFuangFah Tingmaha-in
216 vistas22 diapositivas
ระดับครูมือใหม่1 por
ระดับครูมือใหม่1ระดับครูมือใหม่1
ระดับครูมือใหม่1Kiw E D
194 vistas13 diapositivas
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย por
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วยPamkritsaya3147
156 vistas21 diapositivas

Similar a สุขฯ ม.2 หน่วย 9(20)

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา por tassanee chaicharoen
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษาหน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา
tassanee chaicharoen1.9K vistas
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศพัฒนา2012 por tassanee chaicharoen
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศพัฒนา2012หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศพัฒนา2012
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เพศพัฒนา2012
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por FuangFah Tingmaha-in
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูมือใหม่1 por Kiw E D
ระดับครูมือใหม่1ระดับครูมือใหม่1
ระดับครูมือใหม่1
Kiw E D194 vistas
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย por Pamkritsaya3147
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
Pamkritsaya3147156 vistas
การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนตาบอด เรื่อง การนวดฝ่าเท้า por Ipst Thailand
การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนตาบอด เรื่อง การนวดฝ่าเท้าการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนตาบอด เรื่อง การนวดฝ่าเท้า
การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนตาบอด เรื่อง การนวดฝ่าเท้า
Ipst Thailand1K vistas
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว... por Kobwit Piriyawat
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...
Kobwit Piriyawat126.7K vistas
เทคนิคการสอน por kittitach06709
เทคนิคการสอนเทคนิคการสอน
เทคนิคการสอน
kittitach067097.6K vistas
หลักสูตร por Pat1803
หลักสูตรหลักสูตร
หลักสูตร
Pat1803508 vistas
แผนการเรียนรู้บูรณาการ por tassanee chaicharoen
แผนการเรียนรู้บูรณาการแผนการเรียนรู้บูรณาการ
แผนการเรียนรู้บูรณาการ
tassanee chaicharoen6.9K vistas

สุขฯ ม.2 หน่วย 9

 • 1. หน่ วยการเรียนรู้ ที การช่ วยเหลือฟื นฟูผู้ตดสารเสพติด ิ รายวิชา สุ ขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปี ที เวลาเรียน ชัวโมง 1.มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชีวัด พ . ม. / ระบุวธีการ ปั จจัย และแหล่งทีช่วยเหลือฟื นฟูผทีติดสารเสพติด ิ ู้ 2.สาระสํ าคัญ/ความคิดรวบยอด การเรี ยนรู ้เกียวกับวิธีการ ปั จจัย และแหล่งทีช่วยเหลือฟื นฟูผทีติดสารเสพติด จะช่วยให้มีความเข้าใจ ู้ และสามารถให้คาแนะนํา หรื อช่วยเหลือแก่ผทีติดสารเสพติดได้อย่างถูกต้อง ํ ู้ 3.สาระการเรียนรู้ . สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง วิธีการ ปั จจัย และแหล่งทีช่วยเหลือฟื นฟูผติดสารเสพติด ู้ . สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิน - 4.สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน . ความสามารถในการสื อสาร . ความสามารถในการคิด ) ทักษะการคิดวิเคราะห์ ) ทักษะการคิดอย่างมีวจารณญาณ ิ ) ทักษะการสํารวจค้นหา . ความสามารถในการใช้ ทกษะชี วต ั ิ ) กระบวนการทํางานกลุ่ม 5.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. ใฝ่ เรี ยนรู ้ . มีความรับผิดชอบ . มีจิตสาธารณะ 227
 • 2. 6.ชินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) บทความ เรื อง การช่วยเหลือฟื นฟูผติดสารเสพติด ู้ 7.การวัดและการประเมินผล . การประเมินก่ อนเรียน - แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที . การประเมินระหว่ างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ) ใบงานที . เรื อง ความสําคัญในการฟื นฟูผติดสารเสพติด ู้ 2) ใบงานที . เรื อง วิธีการบําบัดฟื นฟูผติดสารเสพติด ู้ ) ประเมินการนําเสนอผลงาน ) สังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 5) สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม . การประเมินหลังเรียน - แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที . การประเมินชิ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) - ประเมินบทความ เรื อง การช่วยเหลือฟื นฟูผติดสารเสพติด ู้ 8.กิจกรรมการเรียนรู้ นักเรี ยนทําแบบทดสอบก่ อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที กิจกรรมที การช่ วยเหลือฟื นฟูผ้ ูติดสารเสพติด วิธีสอนแบบกระบวนการสื บค้ นข้ อมูล และ วิธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการสร้ างความตระหนัก เวลา ชั วโมง 1. ครู นาตัวอย่างข่าวเกียวกับการจับกุมผูคายาเสพติด มาอ่านให้นกเรี ยนฟัง ํ ้้ ั 2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสนทนาเกียวกับข่าวดังกล่าว แล้วครู ตงประเด็นคําถามให้นกเรี ยนร่ วมกัน ั ั วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็น โดยครู คอยอธิ บายเพิมเติมเพือให้นกเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ ั มากยิงขึน ทังนีครู ควรเน้นยําให้นกเรี ยนตระหนักถึงภัยทีเกิดขึนจากการมีส่วนเกียวข้องกับ ั สารเสพติด 228
 • 3. 3. ให้นกเรี ยนศึกษาความรู ้เรื อง วงจรการแพร่ ระบาดของสารเสพติด จากหนังสื อเรี ยน หรื อหนังสื อ ั ค้นคว้าเพิมเติม ตามความเหมาะสม จากนันครู และนักเรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นเกียวกับ วิธีการหยุดยังวงจร หรื อการแพร่ ระบาดของสารเสพติด เพือฝึ กให้นกเรี ยนมีความคิดหรื อมุมมอง ั ทีกว้างขึน 4. ครู ถามนักเรี ยนว่า หากนักเรี ยนมีเพือน หรื อมีคนรู ้จกทีติดสารเสพติด นักเรี ยนมีความรู ้สึกอย่างไร ั ต่อผูทีติดสารเสพติด โดยนักเรี ยนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลาย ้ 5. ครู ให้อาสาสมัครนักเรี ยน - คน ออกมาพูดแสดงความรู ้สึกทีมีต่อผูติดสารเสพติด ให้เพือนฟัง ้ ทีหน้าชันเรี ยน (ครู ประเมินการแสดงความคิ ดเห็น หรื อเหตุผลของนักเรี ยน หากนักเรี ยนรู้ สึก รั งเกียจ / เฉยๆ / เห็นใจ ครู ควรอธิ บายเพิมเติมให้ นักเรี ยนมีความเข้ าใจเพิมขึนเกียวกับวิธีการอยู่ ร่ วมกันในสั งคมอย่ างมีความสุ ขและปลอดภัย) 6. ครู นาแนวคิดเกียวกับผูติดสารเสพติดมาสนทนากับนักเรี ยน เพือให้นกเรี ยนร่ วมกันอภิปราย ํ ้ ั และแสดงความคิดเห็น ดังนี มนุษย์ไม่ได้เลวโดยสันดาน การกระทําผิดอาจเกิดจากการคบเพือนไม่ดี ร่ วมกับ การได้รับการอบรมเลียงดูมาในสภาพแวดล้อมทีไม่ดี 7. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปผลการอภิปรายในประเด็นดังกล่าว แล้วครู ให้นกเรี ยนศึกษาความรู ้ ั เรื อง ความสําคัญและปั จจัยในการฟื นฟูผติดสารเสพติด จากหนังสื อเรี ยน หรื อหนังสื อค้นคว้า ู้ เพิมเติม ตามความเหมาะสม 8. นักเรี ยนทําใบงานที . เรือง ความสํ าคัญในการฟื นฟูผ้ ูติดสารเสพติด เสร็ จแล้วนําส่ งครู ผสอน ู้ 9. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่ม - คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาความรู ้เรื อง วิธีการบําบัดฟื นฟูผติดสารเสพติด จากหนังสื อเรี ยน หรื อหนังสื อค้นคว้าเพิมเติม หรื อแหล่งข้อมูล ู้ อืนๆ ตามความเหมาะสม ํ 10. ครู ให้นกเรี ยนวางแผนการทํางานร่ วมกัน โดยครู กาหนดระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า และรวบรวม ั ข้อมูล ตามความเหมาะสม 11. ให้นกเรี ยนแต่ละกลุ่มนําข้อมูลทีได้มาร่ วมกันวิเคราะห์และสรุ ปความรู ้ร่วมกัน แล้วให้นกเรี ยน ั ั วางแผนการนําเสนอความรู ้ดวยวิธีการทีสร้างสรรค์ เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ การเล่นละครเพลง ้ การโต้วาที เป็ นต้น เพือให้กลุ่มอืนๆ มีความรู ้ความเข้าใจ และดึงดูดความสนใจได้ดี 12. ครู จบสลากลําดับในการนําเสนอผลงานของนักเรี ยน เมือนักเรี ยนนําเสนอผลงานครบทุกกลุ่มแล้ว ั ครู ให้ขอเสนอแนะ หรื อชมเชยนักเรี ยนเป็ นรายกลุ่ม เพือเป็ นการเสริ มกําลังใจ ้ . ครู ตงประเด็นคําถามเพือเป็ นการประเมินความรู ้ความเข้าใจของนักเรี ยน ดังนี ั 229
 • 4. - การสมัครใจเข้ารับการฟื นฟูมีประโยชน์อย่างไร - ครอบครัวมีความสําคัญต่อผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูอย่างไร - การบําบัดฟื นฟูผติดสารเสพติดแบบจิราสา มีลกษณะอย่างไร ู้ ั - การบําบัดทางใจ มีความสําคัญอย่างไร . นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปประเด็นสําคัญของวิธีการบําบัดฟื นฟูผติดสารเสพติด โดยมีแนวทาง ู้ ในการสรุ ป ดังนี 1) รู ปแบบการฟื นฟูผติดสารเสพติด ู้ 2) องค์ประกอบทีเกียวข้องกับการฟื นฟูผติดสารเสพติด ู้ 3) ขันตอนในการฟื นฟูผติดสารเสพติด ู้ . ครู ให้นกเรี ยนทําใบงานที . เรือง วิธีการบําบัดฟื นฟูผ้ ูติดสารเพติด เสร็ จแล้วนําส่ งครู ผสอน ั ู้ กิจกรรมที แหล่ งช่ วยเหลือฟื นฟูผ้ ูติดสารเสพติด วิธีสอนแบบบรรยาย และวิธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ เวลา ชั วโมง 1. ครู ให้นกเรี ยนอาสาสมัคร หรื อสุ่ มเรี ยกนักเรี ยน - คน ออกมาเล่าประสบการณ์การร่ วมโครงการ ั หรื อกิจกรรมทีมีส่วนร่ วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดให้เพือฟังทีหน้าชัน เรี ยน พร้อมกับบอกประโยชน์และชักชวนให้เพือนเข้าร่ วมโครงการหรื อกิจกรรมดังกล่าว 2. ครู ยกตัวอย่าง “โครงการ TO BE NUMBER ONE” ซึ งเป็ นโครงการทีมีบทบาทสําคัญในการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิ ริวฒนา ั พรรณวดี เป็ นองค์ประธาน ซึ งกลยุทธ์สาคัญของโครงการนี คือ ํ 1) การรณรงค์ปลุกจิตสํานึกและสร้างกระแสนิยมทีเอือต่อการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด 2) การเสริ มสร้างภูมิคุมกันทางจิตให้แก่เยาวชน ้ 3) การสร้างและพัฒนาเครื อข่ายเพือการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด 3. ครู เน้นยําให้นกเรี ยนตระหนักถึงภัยของสารเสพติด และการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ทีเป็ นประโยชน์ ั ต่อตนเองและสังคม 4. ครู ถามนักเรี ยนว่า นักเรี ยนรู ้จกแหล่งทีให้ความช่วยเหลือฟื นฟูผติดสารเสพติดหรื อไม่ หากนักเรี ยน ั ู้ รู ้จก ให้นกเรี ยนยกตัวอย่างให้เพือนฟัง ั ั 5. ครู ให้นกเรี ยนศึกษาความรู ้เรื อง แหล่งช่วยเหลือฟื นฟูผติดสารเสพติด จากหนังสื อเรี ยน หรื อหนังสื อ ั ู้ ค้นคว้าเพิมเติม ตามความเหมาะสม 230
 • 5. . ครู อธิ บายให้นกเรี ยนเข้าใจว่า หน่วยงานเหล่านีมีศกยภาพเพียงพอในการให้ความช่วยเหลือ รักษา ั ั ผูติดสารเสพติด และเน้นยําให้นกเรี ยนตระหนักว่า สารเสพติดเป็ นภัยทีร้ายแรงทีส่ งผลกระทบ ้ ั ต่อผูเ้ สพเอง ครอบครัว และสังคม ทังนีการเรี ยนรู ้เกียวกับวิธีการ ปั จจัย และแหล่งทีช่วยเหลือฟื นฟู ผูทีติดสารเสพติด จะช่วยให้มีความเข้าใจ และสามารถให้คาแนะนํา หรื อช่วยเหลือแก่ผทีติดสาร ้ ํ ู้ เสพติดได้อย่างถูกต้อง . ครู ให้นกเรี ยนแต่ละคนเขียนบทความ เรื อง การช่วยเหลือฟื นฟูผติดสารเสพติด โดยให้ครอบคลุม ั ู้ ประเด็นตามทีกําหนด นักเรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที 9.สื อ/แหล่ งการเรียนรู้ 9.1 สื อการเรี ยนรู้ 1) หนังสื อเรี ยน สุ ขศึกษา ม. ) ตัวอย่างข่าวเกียวกับการจับกุมผูคายาเสพติด ้้ ) ใบงานที . เรื อง ความสําคัญในการฟื นฟูผติดสารเสพติด ู้ 4) ใบงานที . เรื อง วิธีการบําบัดฟื นฟูผติดสารเพติด ู้ . แหล่ งการเรียนรู้ ) ห้องสมุด 2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ www.pcuinnovation.com/pcu/955 www.uttaradit.police.go.th/ya005.html www.navy.mi.th/wiwat2/wiwat2_his.htm 231
 • 6. การประเมินชินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) แบบประเมินบทความ เรือง การช่ วยเหลือฟื นฟูผู้ตดสารเสพติด ิ คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน รายการประเมิน ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง ( ) . การอธิบายวิธีการ อธิบายวิธีการในการ อธิบายวิธีการในการ อธิบายวิธีการในการ อธิบายวิธีการในการ ในการฟื นฟูผู้ตด ฟื นฟูผติดสารเสพติด ฟื นฟูผติดสารเสพติด ฟื นฟูผติดสารเสพติด ิ ู้ ู้ ู้ ฟื นฟูผติดสารเสพติด ู้ สารเสพติด ได้ถูกต้อง ละเอียด ได้ถูกต้อง ชัดเจน ได้ถูกต้อง ชัดเจน ได้ถูกต้อง ชัดเจน ชัดเจน เป็ นส่วนใหญ่ เป็ นบางส่วน เพียงส่วนน้อย . การวิเคราะห์ วิเคราะห์ปัจจัยในการ วิเคราะห์ปัจจัยในการ วิเคราะห์ปัจจัยในการ วิเคราะห์ปัจจัยในการ ปัจจัยในการฟื นฟู ฟื นฟูผติดสารเสพติด ฟื นฟูผติดสารเสพติด ฟื นฟูผติดสารเสพติด ู้ ู้ ู้ ฟื นฟูผติดสารเสพติด ู้ ผู้ตดสารเสพติด ได้ถูกต้อง ละเอียด ิ ได้ถูกต้อง ได้ถูกต้อง ได้ถูกต้อง ครอบคลุมทัง ปั จจัย เป็ นส่วนใหญ่ เป็ นบางส่วน เพียงส่วนน้อย ครอบคลุมทัง ปั จจัย ครอบคลุม ปัจจัย ครอบคลุม ปัจจัย . การระบุแหล่ งที ระบุแหล่งทีช่วยเหลือ ระบุแหล่งทีช่วยเหลือ ระบุแหล่งทีช่วยเหลือ ระบุแหล่งทีช่วยเหลือ ช่ วยเหลือฟื นฟู ฟื นฟูผทีติดสารเสพ ฟื นฟูผทีติดสารเสพ ฟื นฟูผทีติดสารเสพ ู้ ู้ ู้ ฟื นฟูผทีติดสารเสพ ู้ ผู้ทติดสารเสพติด ติดตามลักษณะการ ี ติดตามลักษณะการ ติดตามลักษณะการ ติดตามลักษณะการ ดําเนินงานได้ถูกต้อง ดําเนินงานได้ถูกต้อง ดําเนินงานได้ถูกต้อง ดําเนินงานได้ถูกต้อง แห่งขึนไป - แห่ง - แห่ง แห่ง เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ ช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ - ดีมาก - ดี - พอใช้ ตํากว่า ปรับปรุ ง 232
 • 7. แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที คําชี แจง ให้นกเรี ยนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุ ดเพียงข้อเดียว ั 1. ข้อใดเป็ นวงจรการแพร่ ระบาดของยาเสพติด ก. ผูซือ ผูขาย ้ ้ ข. ผูขาย ผูส่งยา ผูติดสาร ้ ้ ้ ค. ผูขายรายใหญ่ ผูขายรายย่อย ผูติดสาร ้ ้ ้ ง. ผูแทนจําหน่าย ผูขายรายย่อย ผูติดสาร ้ ้ ้ . ข้อใดไม่ ใช่ รูปแบบการฟื นฟูผติดสารเสพติด ู้ ก. การบําบัดแบบจิตอาสา ข. การบําบัดฟื นฟูแบบจิราสา ค. การฟื นฟูผติดสารเสพติดแบบเข้มข้นทางสายใหม่ ู้ ง. การฟื นฟูแบบผูป่วยนอกตามรู ปแบบกาย จิต สังคมบําบัด ้ . ข้อใดกล่าวถึงรู ปแบบการฟื นฟูผติดสารเสพติดแบบชุมชนบําบัดได้อย่างถูกต้อง ู้ ก. นําครอบครัวเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการบําบัดฟื นฟู ข. ให้ผติดสารเสพติดมารายงานตัวทีสํานักงานคุมประพฤติเป็ นประจํา ู้ ่ ค. สร้างชุมชนจําลองให้ผเู ้ ลิกสารเสพติดมาอยูรวมกัน เพือให้เปลียนแปลงและพัฒนาตนเองได้ ง. ให้ความรู ้แก่ผติดสารเสพติดเกียวกับโทษการใช้สารเสพติด ผูเ้ สพจะได้ไม่กลับไปใช้สารเสพติด ู้ . ั ้ การบําบัดทางจิตให้กบผูติดสารเสพติด หมายถึงอะไร ก. การแก้ไขพฤติกรรมของผูใช้สารเสพติด ้ ข. การรักษาโรคแทรกซ้อนทีเกิดจากการใช้สารเสพติด ค. การสะกดจิตเพือให้ผติดสารเสพติดเลิกเสพได้อย่างเด็ดขาด ู้ ํ ง. การให้กาลังใจ หรื อรักษาอาการทางจิตทีเกิดจากเซลล์สมองถูกทําลาย 233
 • 8. . หน่วยงานใดต่อไปนีไม่ มีหน้าทีช่วยเหลือฟื นฟูผติดสารเสพติด ู้ ก. กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ้ ข. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ค. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ง. กรมการปกครอง . หากนักเรี ยนมีเพือนติดสารเสพติด นักเรี ยนควรทําอย่างไร ก. เลิกคบกับเพือน ข. ไม่พดกับเพือน ู ค. แสดงท่าทางรังเกียจเพือน ง. แนะนําให้เพือนเลิกเสพสารเสพติด และเข้ารับการบําบัด . เพราะเหตุใด วัยรุ่ นจึงหลงผิดไปติดสารเสพติดได้ง่าย ่ ก. เพราะอยูในวัยอยากรู ้อยากลอง ข. เพราะสารเสพติดหาซือได้ง่าย ค. เพราะเห็นตัวอย่างจากคนในครอบครัว ง. เพราะถูกกระตุนจากสิ งเร้าต่างๆ รอบตัว ้ อ่ านกรณีศึกษาต่ อไปนี แล้ วตอบคําถามข้ อ - เด่นกับดวงเป็ นเพือนกัน ทัง คน กําลังเรี ยนอยู่ชนมัธยมศึกษาปี ที ในโรงเรี ยนแห่ ง ั หนึง ทังคู่เป็ นเด็กเรี ยนดี และชอบทํากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน วันหนึ งคุณครู ประจําชันได้แจ้งผลคะแนนเก็บประจําภาคเรี ยนให้นกเรี ยนทุกคนทราบ ั ผลปรากฏว่า ดวงได้คะแนนเก็บมากกว่าเด่ น เด่ นรู ้ สึกเครี ยดมาก เพราะตนเองสอบได้ที ของห้องทุกปี ถ้าสอบปลายภาคได้คะแนนน้อยกว่าดวงอีก ก็จะไม่ได้ที และตังใจว่าจะต้อง เอาชนะดวงให้ได้ เด่นจึงพยายามอ่านหนังสื อให้มากกว่าเดิ ม บางครังอ่านอยู่จนดึ ก เมือตืน ขึ นมาตอนเช้าทําให้รู้สึ กอ่อนเพลี ย และเรี ย นไม่ รู้เรื อง จึ ง ไปปรึ ก ษาพี พงษ์ ซึ งเป็ นรุ่ นพี ที ้ ่ โรงเรี ยน และมีบานอยูในละแวกเดียวกัน พีพงษ์ให้ยาบ้ากับเด่นมา เม็ด บอกว่าให้เด่นกิน ก่อนอ่านหนังสื อทุกวัน เพราะยานี เป็ นยาขยัน จะทําให้เด่นรู ้ สึกสดชื น อ่านหนังสื อได้นาน และจดจําได้ดี ถ้าหมดแล้วให้เด่นมาซื อได้อีก พีพงษ์จะขายให้ในราคาพิเศษ 234
 • 9. . หากนักเรี ยนเป็ นเด่น นักเรี ยนจะรับประทานยาทีพีพงษ์ให้มาหรื อไม่ เพราะเหตุใด ก. รับประทาน เพราะจะช่วยทําให้ชนะดวงได้ ข. รับประทาน เพราะเป็ นยาขยันทําให้อ่านหนังสื อได้นาน และจดจําได้ดี ค. ไม่รับประทาน เพราะหากรับประทานหมดแล้ว อาจไม่มีเงินไปซือเพิม ง. ไม่รับประทาน เพราะยาดังกล่าวเป็ นสารเสพติด ก่อให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์ต่อร่ างกาย . หากนักเรี ยนเป็ นเด่น นักเรี ยนจะทําอย่างไรเพือให้ได้ผลการเรี ยนดีตามทีตังใจไว้ ก. มุ่งมันตังใจอ่านหนังสื อทุกคืนจนถึงเช้า ข. เสพยาบ้าเพือกระตุนให้อ่านหนังสื อได้นานขึน ้ ค. ไม่คิดเอาชนะใคร ตังใจเรี ยน และหมันทบทวนความรู ้อยูเ่ สมอ ง. เลิกทํากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน เอาเวลาทีเหลือทังหมดไปเรี ยนพิเศษ . การช่วยเหลือฟื นฟูผติดสารเสพติดมีประโยชน์ต่อสังคม ยกเว้ นข้อใด ู้ ก. ให้โอกาสผูกระทําผิดได้กลับสู่ สังคม ้ ข. ทําให้มีผใช้แรงงานเพิมมากขึน ู้ ค. ช่วยลดปั ญหาอาชญากรรม ง. ทําให้สังคมสงบสุ ข เฉลย แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที 9 1. ค .ก .ค .ง .ข .ง .ก .ง .ค .ข 235
 • 10. แผนการจัดการเรียนรู้ ที 1 เรือง การช่ วยเหลือฟื นฟูผ้ ติดสารเสพติด ู เวลา ชัวโมง หน่ วยการเรียนรู้ ที 9 การช่ วยเหลือฟื นฟูผู้ติดสารเสพติด ชันมัธยมศึกษาปี ที 1.สาระสํ าคัญ/ความคิดรวบยอด สารเสพติด เป็ นภัยอันตรายทีคุกคามคนในสังคม การเรี ยนรู้เกียวกับวิธีการ ปั จจัย และแหล่งที ช่วยเหลือฟื นฟูผทีติดสารเสพติด จะช่วยให้มีความเข้าใจ และสามารถให้คาแนะนํา หรื อช่วยเหลือแก่ผที ู้ ํ ู้ ติดสารเสพติดได้อย่างถูกต้อง 2.ตัวชีวัด/จุดประสงค์ การเรียนรู้ 2.1 ตัวชี วัด พ . ม. / ระบุวธีการ ปั จจัย และแหล่งทีช่วยเหลือฟื นฟูผทีติดสารเสพติด ิ ู้ 2.2 จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ ) อธิ บายวงจรการแพร่ ระบาดของสารเสพติดได้ ) บอกความสําคัญของการฟื นฟูผติดสารเสพติดได้ ู้ ) ระบุวธีการ และปั จจัยทีเกียวข้องกับการฟื นฟูผติดสารเสพติดได้ ิ ู้ 4) อธิ บายวิธีการบําบัดฟื นฟูผติดสารเสพติดได้ ู้ 3.สาระการเรียนรู้ . สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง วิธีการ ปั จจัย และแหล่งทีช่วยเหลือฟื นฟูผติดสารเสพติด ู้ . สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิน - 4.สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน . ความสามารถในการสื อสาร . ความสามารถในการคิด ) ทักษะการคิดวิเคราะห์ ) ทักษะการคิดอย่างมีวจารณญาณ ิ ) ทักษะการสํารวจค้นหา 236
 • 11. . ความสามารถในการใช้ ทกษะชี วต ั ิ ) กระบวนการทํางานกลุ่ม 5.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ . ใฝ่ เรี ยนรู ้ . มีความรับผิดชอบ . มีจิตสาธารณะ 6.กิจกรรมการเรียนรู้ นักเรี ยนทําแบบทดสอบก่ อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที ชั วโมงที . ครู นาตัวอย่างข่าวเกียวกับการจับกุมผูคายาเสพติด มาอ่านให้นกเรี ยนฟัง ํ ้้ ั . ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสนทนาเกียวกับข่าวดังกล่าว แล้วครู ตงประเด็นคําถามให้นกเรี ยนร่ วมกัน ั ั วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็น โดยครู คอยอธิ บายเพิมเติมเพือให้นกเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ ั มากยิงขึน ทังนีครู ควรเน้นยําให้นกเรี ยนตระหนักถึงภัยทีเกิดขึนจากการมีส่วนเกียวข้องกับ ั สารเสพติด . ให้นกเรี ยนศึกษาความรู ้เรื อง วงจรการแพร่ ระบาดของสารเสพติด จากหนังสื อเรี ยน หรื อหนังสื อ ั ค้นคว้าเพิมเติม ตามความเหมาะสม . ครู และนักเรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นเกียวกับวิธีการหยุดยังวงจร หรื อการแพร่ ระบาดของ สารเสพติด เพือฝึ กให้นกเรี ยนมีความคิดหรื อมุมมองทีกว้างขึน ั . ครู ถามนักเรี ยนว่า หากนักเรี ยนมีเพือน หรื อมีคนรู ้จกทีติดสารเสพติด นักเรี ยนมีความรู ้สึกอย่างไร ั ต่อผูทีติดสารเสพติด โดยนักเรี ยนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลาย ้ . ครู ให้อาสาสมัครนักเรี ยน - คน ออกมาพูดแสดงความรู ้สึกทีมีต่อผูติดสารเสพติด ให้เพือนฟัง ้ ทีหน้าชันเรี ยน (ครู ประเมินการแสดงความคิ ดเห็น หรื อเหตุผลของนักเรี ยน หากนักเรี ยนรู้ สึก รั งเกียจ / เฉยๆ / เห็นใจ ครู ควรอธิ บายเพิมเติมให้ นักเรี ยนมีความเข้ าใจเพิมขึนเกียวกับวิธีการอยู่ ร่ วมกันในสั งคมอย่ างมีความสุ ขและปลอดภัย) 7. ครู นาแนวคิดเกียวกับผูติดสารเสพติดมาสนทนากับนักเรี ยน เพือให้นกเรี ยนร่ วมกันอภิปราย ํ ้ ั และแสดงความคิดเห็น ดังนี 237
 • 12. มนุษย์ไม่ได้เลวโดยสันดาน การกระทําผิดอาจเกิดจากการคบเพือนไม่ดี ร่ วมกับ การได้รับการอบรมเลียงดูมาในสภาพแวดล้อมทีไม่ดี 8. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปผลการอภิปรายในประเด็นดังกล่าว แล้วครู ให้นกเรี ยนศึกษาความรู ้ ั เรื อง ความสําคัญและปั จจัยในการฟื นฟูผติดสารเสพติด จากหนังสื อเรี ยน หรื อหนังสื อค้นคว้า ู้ เพิมเติม ตามความเหมาะสม 9. นักเรี ยนทําใบงานที . เรือง ความสํ าคัญในการฟื นฟูผ้ ูติดสารเสพติด เสร็ จแล้วนําส่ งครู ผสอน ู้ ชั วโมงที 1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่ม - คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาความรู ้เรื อง วิธีการบําบัดฟื นฟูผติดสารเสพติด จากหนังสื อเรี ยน หรื อหนังสื อค้นคว้าเพิมเติม หรื อแหล่ง ู้ ข้อมูลอืนๆ ตามความเหมาะสม ํ 2. ครู ให้นกเรี ยนวางแผนการทํางานร่ วมกัน โดยครู กาหนดระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า และรวบรวม ั ข้อมูล ตามความเหมาะสม 3. ให้นกเรี ยนแต่ละกลุ่มนําข้อมูลทีได้มาร่ วมกันวิเคราะห์และสรุ ปความรู ้ร่วมกัน แล้วให้นกเรี ยน ั ั วางแผนการนําเสนอความรู ้ดวยวิธีการทีสร้างสรรค์ เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ การเล่นละครเพลง ้ การโต้วาที เป็ นต้น เพือให้กลุ่มอืนๆ มีความรู ้ความเข้าใจ และดึงดูดความสนใจได้ดี ชั วโมงที 1. ครู สอบถามถึงภาระงานทีได้มอบหมายให้ทา แล้วให้นกเรี ยนแต่ละกลุ่มเตรี ยมความพร้อมในการ ํ ั นําเสนอผลงาน 2. ครู จบสลากลําดับในการนําเสนอผลงานของนักเรี ยน เมือนักเรี ยนนําเสนอผลงานครบทุกกลุ่มแล้ว ั ครู ให้ขอเสนอแนะ หรื อชมเชยนักเรี ยนเป็ นรายกลุ่ม เพือเป็ นการเสริ มกําลังใจ ้ . ครู ตงประเด็นคําถามเพือเป็ นการประเมินความรู ้ความเข้าใจของนักเรี ยน ดังนี ั - การสมัครใจเข้ารับการฟื นฟูมีประโยชน์อย่างไร - ครอบครัวมีความสําคัญต่อผูเ้ ข้ารับการฟื นฟูอย่างไร - การบําบัดฟื นฟูผติดสารเสพติดแบบจิราสา มีลกษณะอย่างไร ู้ ั - การบําบัดทางใจ มีความสําคัญอย่างไร 238
 • 13. . นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปประเด็นสําคัญของวิธีการบําบัดฟื นฟูผติดสารเสพติด โดยมีแนวทาง ู้ ในการสรุ ป ดังนี ) รู ปแบบการฟื นฟูผติดสารเสพติด ู้ ) องค์ประกอบทีเกียวข้องกับการฟื นฟูผติดสารเสพติด ู้ ) ขันตอนในการฟื นฟูผติดสารเสพติด ู้ . ครู ให้นกเรี ยนทําใบงานที . เรือง วิธีการบําบัดฟื นฟูผ้ ูติดสารเพติด เสร็ จแล้วนําส่ งครู ผสอน ั ู้ 7.การวัดและประเมินผล วิธีการ เครืองมือ เกณฑ์ ตรวจแบบทดสอบก่อนเรี ยน แบบทดสอบก่อนเรี ยน ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ตรวจใบงานที . ใบงานที . ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ตรวจใบงานที . ใบงานที . ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ประเมินการนําเสนอผลงาน แบบประเมินการนําเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม ระดับคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ 8.สื อ/แหล่ งการเรียนรู้ 8.1 สื อการเรี ยนรู้ ) หนังสื อเรี ยน สุ ขศึกษา ม. 2) ตัวอย่างข่าวเกียวกับการจับกุมผูคายาเสพติด ้้ ) ใบงานที . เรื อง ความสําคัญในการฟื นฟูผติดสารเสพติด ู้ 4) ใบงานที . เรื อง วิธีการบําบัดฟื นฟูผติดสารเพติด ู้ 8.2 แหล่ งการเรียนรู้ 1) ห้องสมุด 2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ www.pcuinnovation.com/pcu/955 www.uttaradit.police.go.th/ya005.html www.navy.mi.th/wiwat2/wiwat2_his.htm 239
 • 14. ใบงานที . เรือง ความสํ าคัญในการฟื นฟูผู้ตดสารเสพติด ิ คําชี แจง ให้นกเรี ยนตอบคําถามทีกําหนดให้ถูกต้อง ั นโยบายการฟื นฟูผติดสารเสพติด ส่ งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผูติดสารเสพติดอย่างไร ู้ ้ นโยบายการฟื นฟูผติดสารเสพติด ส่ งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม หรื อประเทศชาติอย่างไร ู้ ปั จจัยสําคัญทีมีผลต่อการฟื นฟูผติดสารเสพติดให้ประสบความสําเร็ จ มีอะไรบ้าง ู้ 240
 • 15. ใบงานที . เรือง ความสํ าคัญในการฟื นฟูผู้ตดสารเสพติด ิ คําชี แจง ให้นกเรี ยนตอบคําถามทีกําหนดให้ถูกต้อง ั นโยบายการฟื นฟูผติดสารเสพติด ส่ งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผูติดสารเสพติดอย่างไร ู้ ้ - ให้ โอกาสผู้ติดสารเสพติดได้ กลับตัวกลับใจเป็ นคนดี - ช่ วยให้ ผ้ ติดสารเสพติดไม่ ต้องมีประวัติด่างพร้ อย ู - ส่ งผลดีต่อสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิ ตของผู้ติดสารเสพติ ด นโยบายการฟื นฟูผติดสารเสพติด ส่ งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม หรื อประเทศชาติอย่างไร ู้ - ลดการสู ญเสี ยทรั พยากรมนุษย์ ทีอาจมีศักยภาพในการช่ วยพัฒนาประเทศได้ - ช่ วยลดปั ญหาอาชญากรรมได้ ในทางอ้ อม - ช่ วยลดปั ญหาผู้ต้องโทษล้ นเรื อนจํา และลดค่ าใช้ จ่ายที ต้ องดูแลเลียงดูผ้ ต้องโทษ ู ปั จจัยสําคัญทีมีผลต่อการฟื นฟูผติดสารเสพติดให้ประสบความสําเร็ จ มีอะไรบ้าง ู้ - ผู้ติดสารเสพติดต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับพระราชบัญญัติฟืนฟูสมรรถภาพผู้ติด สารเสพติด พ.ศ. - ผู้ติดสารเสพติดจะต้ องมีความมุ่งมันในการเลิกสารเสพติด และจะต้ องตังใจอย่ างเด็ดเดียว ที จะไม่ กลับมาใช้ สารเสพติดอี กหลังจากพ้ นการฟื นฟู - ผู้ติดสารเสพติดจะต้ องมีความยินยอมพร้ อมใจที จะเข้ ารั บการอบรมในกระบวนการฟื นฟู เช่ น การเข้ าค่ าย การถูกคุมประพฤติ เป็ นต้ น 241
 • 16. ใบงานที . เรือง วิธีการบําบัดฟื นฟูผู้ตดสารเสพติด ิ ตอนที คําชี แจง ให้นกเรี ยนเลือก หรื อจับสลากรู ปแบบการฟื นฟูผติดสารเสพติดตามทีกําหนดให้ คนละ ประเภท ั ู้ แล้วอธิ บายวิธีหรื อขันตอนในการฟื นฟูผติดสารเสพติดให้ถูกต้อง ู้ ชุมชนบําบัด การฟื นฟูผติดสารเสพติดแบบเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST Model) ู้ การฟื นฟูแบบผูป่วยนอกตามรู ปแบบกาย จิต สังคมบําบัด (Matrix Program) ้ การบําบัดฟื นฟูผติดสารเสพติดแบบจิราสา ู้ โปรแกรมสํานักงานคุมประพฤติ รู ปแบบการฟื นฟูผติดสารเสพติด คือ ู้ วิธีหรื อขันตอนในการฟื นฟูผติดสารเสพติด ู้ 242
 • 17. ตอนที คําชี แจง ให้นกเรี ยนตอบคําถามทีกําหนดให้ถูกต้อง ั 1. การฟื นฟูผติดสารเสพติดมีองค์ประกอบสําคัญอะไรบ้าง ู้ 2. การฟื นฟูผติดสารเสพติด ครอบครัวและญาติมีบทบาทและมีส่วนสําคัญอย่างไร ู้ 243
 • 18. ใบงานที . เรือง วิธีการบําบัดฟื นฟูผู้ตดสารเสพติด ิ ตอนที คําชี แจง ให้นกเรี ยนเลือก หรื อจับสลากรู ปแบบการฟื นฟูผติดสารเสพติดตามทีกําหนดให้ คนละ ประเภท ั ู้ แล้วอธิ บายวิธีหรื อขันตอนในการฟื นฟูผติดสารเสพติดให้ถูกต้อง ู้ ชุมชนบําบัด การฟื นฟูผติดสารเสพติดแบบเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST Model) ู้ การฟื นฟูแบบผูป่วยนอกตามรู ปแบบกาย จิต สังคมบําบัด (Matrix Program) ้ การบําบัดฟื นฟูผติดสารเสพติดแบบจิราสา ู้ โปรแกรมสํานักงานคุมประพฤติ รู ปแบบการฟื นฟูผติดสารเสพติด คือ ู้ วิธีหรื อขันตอนในการฟื นฟูผติดสารเสพติด ู้ 244
 • 19. ตอนที คําชี แจง ให้นกเรี ยนตอบคําถามทีกําหนดให้ถูกต้อง ั 1. การฟื นฟูผติดสารเสพติดมีองค์ประกอบสําคัญอะไรบ้าง ู้ การฟื นฟูผ้ ติดสารเสพติด มีองค์ ประกอบสําคัญที จะต้ องดําเนินการไปพร้ อมๆ กัน คื อ การบําบัด ู แบบองค์ รวม ได้ แก่ การบําบัดทางกายของผู้ติดสารเสพติด เพราะมีอาการข้ างเคี ยงหรื อมีพิษ ตกค้ างจากการเสพ และอาจมีโรคแทรกซ้ อน การบําบัดทางจิ ต เป็ นการให้ กาลังใจ หรื อการรั กษา ํ อาการทางจิ ตที เกิดขึนจากเซลล์ สมองถูกทําลาย และบําบัดชุมชน โดยการปราบปรามการค้ า สารเสพติด แหล่ งมัวสุ มเสพยา และจัดให้ มีสภาพแวดล้ อมเป็ นชุมชนสี ขาว 2. การฟื นฟูผติดสารเสพติด ครอบครัวและญาติมีบทบาทและมีส่วนสําคัญอย่างไร ู้ ครอบครั วและญาติมีบทบาทและมีส่วนสําคัญในการฟื นฟูผ้ ติดสารเสพติด เพราะถือเป็ น ู การบําบัดทางจิ ตที เป็ นกําลังใจ และให้ ความเข้ าอกเข้ าใจ และให้ ความช่ วยเหลือในการจัด สภาพแวดล้ อมในครอบครั วให้ เกิดบรรยากาศที ดี มีความปลอดภัย 245
 • 20. แบบประเมินการนําเสนอผลงาน ลําดับ คุณภาพการปฏิบัติ รายการประเมิน ที 4 3 2 1 1 นําเสนอเนื อหาในผลงานได้ถูกต้อง 2 การลําดับขันตอนของเนื อเรื อง 3 การนําเสนอมีความน่าสนใจ 4 การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในกลุ่ม 5 การตรงต่อเวลา รวม ลงชือ..............................................................................ผูประเมิน ้ ......................./.........................../........................ เกณฑ์ การให้ คะแนน ผลงานหรื อพฤติกรรมสมบูรณ์ชดเจน ั ให้ คะแนน ผลงานหรื อพฤติกรรมค่อนข้างสมบูรณ์ ให้ คะแนน ผลงานหรื อพฤติกรรมมีขอบกพร่ องเป็ นบางส่ วน ้ ให้ คะแนน ผลงานหรื อพฤติกรรมมีขอบกพร่ องมาก ้ ให้ คะแนน เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ ช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ 18-20 ดีมาก 14-17 ดี 10-13 พอใช้ ตํากว่า ปรับปรุ ง 246
 • 21. แบบสั งเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม การแบ่ ง ชือ – สกุล ความร่ วมมือ การแสดง การรับฟัง ความมีนําใจ รวม ลําดับ หน้ าทีกัน ของผู้รับการ กันทํากิจกรรม ความคิดเห็น ความคิดเห็น ช่ วยเหลือกัน ที อย่ างเหมาะสม ประเมิน คะแนน ลงชือ...................................................ผูประเมิน ้ ............../.................../................ เกณฑ์ การให้ คะแนน เกณฑ์ การตัดสินคุณภาพ ดีมาก = ช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ ดี = 18-20 ดีมาก พอใช้ = 14-17 ดี ปรับปรุ ง = 1 10-13 พอใช้ ตํากว่า ปรับปรุ ง 247
 • 22. แผนการจัดการเรียนรู้ ที 2 เรือง แหล่ งช่ วยเหลือฟื นฟูผ้ ตดสารเสพติด ู ิ เวลา 1 ชัวโมง หน่ วยการเรียนรู้ ที 9 การช่ วยเหลือฟื นฟูผู้ติดสารเสพติด ชันมัธยมศึกษาปี ที 1.สาระสํ าคัญ/ความคิดรวบยอด แหล่งช่วยเหลือฟื นฟูผทีติดสารเสพติด มีบทบาทสําคัญทีจะช่วยและสนับสนุนให้ผติดสารเสพติดสามารถ ู้ ู้ รักษาตนเองได้สาเร็ จ ํ 2.ตัวชีวัด/จุดประสงค์ การเรียนรู้ 2.1 ตัวชี วัด พ . ม. / ระบุวธีการ ปั จจัย และแหล่งทีช่วยเหลือฟื นฟูผทีติดสารเสพติด ิ ู้ 2.2 จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ ) บอกแหล่งทีช่วยเหลือฟื นฟูผทีติดสารเสพติดได้ ู้ ) แนะนําแหล่งทีช่วยเหลือฟื นฟูผทีติดสารเสพติดได้ถกต้อง เหมาะสม ู้ ู 3.สาระการเรียนรู้ . สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง วิธีการ ปั จจัย และแหล่งทีช่วยเหลือฟื นฟูผติดสารเสพติด ู้ . สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิน - 4.สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน . ความสามารถในการสื อสาร . ความสามารถในการคิด ) ทักษะการคิดอย่างมีวจารณญาณ ิ 4.3 ความสามารถในการใช้ ทกษะชี วต ั ิ 248
 • 23. 1) กระบวนการทํางานกลุ่ม 5.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. ใฝ่ เรี ยนรู ้ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตสาธารณะ 6.กิจกรรมการเรียนรู้ . ครู ให้นกเรี ยนอาสาสมัคร หรื อสุ่ มเรี ยกนักเรี ยน - คน ออกมาเล่าประสบการณ์การร่ วมโครงการ ั หรื อกิจกรรมทีมีส่วนร่ วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดให้เพือนฟังทีหน้าชัน เรี ยน พร้อมกับบอกประโยชน์และชักชวนให้เพือนเข้าร่ วมโครงการหรื อกิจกรรมดังกล่าว . ครู ยกตัวอย่าง “โครงการ TO BE NUMBER ONE” ซึ งเป็ นโครงการทีมีบทบาทสําคัญในการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิ ริวฒนา ั พรรณวดี เป็ นองค์ประธาน ซึ งกลยุทธ์สาคัญของโครงการนี คือ ํ 4) การรณรงค์ปลุกจิตสํานึกและสร้างกระแสนิยมทีเอือต่อการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด 5) การเสริ มสร้างภูมิคุมกันทางจิตให้แก่เยาวชน ้ 6) การสร้างและพัฒนาเครื อข่ายเพือการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด 3. ครู เน้นยําให้นกเรี ยนตระหนักถึงภัยของสารเสพติด และการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ทีเป็ นประโยชน์ ั ต่อตนเองและสังคม 4. ครู ถามนักเรี ยนว่า นักเรี ยนรู ้จกแหล่งทีให้ความช่วยเหลือฟื นฟูผติดสารเสพติดหรื อไม่ หากนักเรี ยน ั ู้ รู ้จก ให้นกเรี ยนยกตัวอย่างให้เพือนฟัง ั ั 5. ครู ให้นกเรี ยนศึกษาความรู ้เรื อง แหล่งช่วยเหลือฟื นฟูผติดสารเสพติด จากหนังสื อเรี ยน หรื อหนังสื อ ั ู้ ค้นคว้าเพิมเติม ตามความเหมาะสม 6. ครู อธิ บายให้นกเรี ยนเข้าใจว่า หน่วยงานเหล่านีมีศกยภาพเพียงพอในการให้ความช่วยเหลือ รักษา ั ั ผูติดสารเสพติด และเน้นยําให้นกเรี ยนตระหนักว่า สารเสพติดเป็ นภัยทีร้ายแรงทีส่ งผลกระทบ ้ ั ต่อผูเ้ สพเอง ครอบครัว และสังคม ทังนีการเรี ยนรู ้เกียวกับวิธีการ ปั จจัย และแหล่งทีช่วยเหลือฟื นฟู ผูทีติดสารเสพติด จะช่วยให้มีความเข้าใจ และสามารถให้คาแนะนํา หรื อช่วยเหลือแก่ผทีติดสาร ้ ํ ู้ เสพติดได้อย่างถูกต้อง 7. ครู ให้นกเรี ยนแต่ละคนเขียนบทความเรื อง การช่วยเหลือฟื นฟูผติดสารเสพติด โดยให้ครอบคลุม ั ู้ 249
 • 24. ประเด็นทีกําหนด ดังนี 1) การอธิ บายวิธีการในการฟื นฟูผติดสารเสพติด ู้ 2) การวิเคราะห์ปัจจัยในการฟื นฟูผติดสารเสพติด ู้ 3) การระบุแหล่งทีช่วยเหลือฟื นฟูผทีติดสารเสพติด ู้ นักเรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที 7.การวัดและประเมินผล วิธีการ เครืองมือ เกณฑ์ ประเมินบทความ เรื อง การช่วยเหลือ แบบประเมินบทความ เรื อง ระดับคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ ฟื นฟูผติดสารเสพติด ู้ การช่วยเหลือฟื นฟูผติดสารเสพติด ู้ สังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน ระดับคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ รายบุคคล ตรวจแบบทดสอบหลังเรี ยน แบบทดสอบหลังเรี ยน ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ 8.สื อ/แหล่ งการเรียนรู้ 8.1 สื อการเรี ยนรู้ ) หนังสื อเรี ยน สุ ขศึกษา ม. 8.2 แหล่ งการเรียนรู้ 1) ห้องสมุด 2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ www.pcuinnovation.com/pcu/955 www.uttaradit.police.go.th/ya005.html www.navy.mi.th/wiwat2/wiwat2_his.htm 250
 • 25. แบบประเมินบทความ เรือง การช่ วยเหลือฟื นฟูผู้ตดสารเสพติด ิ ชือ-นามสกุล เลขที ชัน ลําดับ คุณภาพผลงาน รายการประเมิน ที การอธิ บายวิธีการในการฟื นฟูผติดสารเสพติด ู้ การวิเคราะห์ปัจจัยในการฟื นฟูผติดสารเสพติด ู้ การระบุแหล่งทีช่วยเหลือฟื นฟูผทีติดสารเสพติด ู้ รวม ลงชือ..............................................................................ผูประเมิน ้ / / ....................... ........................... ........................ เกณฑ์ การให้ คะแนน เกณฑ์ การตัดสินคุณภาพ ดีมาก = 4 ช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ ดี = - ดีมาก พอใช้ = - ดี ปรับปรุ ง = 1 - พอใช้ ตํากว่า ปรับปรุ ง 251
 • 26. แบบสั งเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล ความมีนําใจ ชือ – สกุล การรับฟัง การแสดง รวม ลําดับ ความมีวนัย ิ เอือเฟื อ การตรงต่ อเวลา ของผู้รับการ ความคิดเห็น ความคิดเห็น ที เสียสละ ประเมิน คะแนน ลงชือ...................................................ผูประเมิน ้ ............../.................../................ เกณฑ์ การให้ คะแนน ปฏิบติหรื อแสดงพฤติกรรมอย่างสมําเสมอ ั ให้ คะแนน ปฏิบติหรื อแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง ั ให้ คะแนน ปฏิบติหรื อแสดงพฤติกรรมบางครัง ั ให้ คะแนน ปฏิบติหรื อแสดงพฤติกรรมน้อยครัง ั ให้ คะแนน เกณฑ์ การตัดสินคุณภาพ ช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ 18-20 ดีมาก 14-17 ดี 10-13 พอใช้ ตํากว่า ปรับปรุ ง 252
 • 27. บันทึกหลังหน่ วยการเรี ยนรู้ อิงมาตรฐาน ตอนที นักเรี ยนมีความรู ้ความสามารถตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชีวัดของหน่วยการเรี ยนรู ้ ต่อไปนี พ . (ม. / ) ด้านความรู ้ ( จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ ) ด้านสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สรุปผลจากการประเมินชินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) ประจําหน่ วยการเรียนรู้ ระดับคุณภาพดีมาก จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ ระดับคุณภาพดี จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ ระดับคุณภาพพอใช้ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ ระดับคุณภาพปรับปรุง จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ ปั ญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ทได้ รับมอบหมาย ี ข้อเสนอแนะ ลงชือ ( ) ตําแหน่ง 253
 • 28. ตอนที การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพือเตรียมความพร้ อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ร้ อยละ ระดับการศึกษาขันพืนฐาน . นักเรียนมีคณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมทีพึงประสงค์ ุ . . เป็ นนักเรี ยนที ดีของโรงเรี ยน 1) ความซือสัตย์ สุจริ ต ) มีวนย ิ ั ) มุ่งมันในการทํางาน . . เป็ นลูกที ดีของพ่ อแม่ ผู้ปกครอง ่ ) อยูอย่างพอเพียง ) มีความเอืออาทร ) มีความกตัญ ูกตเวที . เป็ นสมาชิ กที ดีของชุมชน ) รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ) รักความเป็ นไทย ) มีจิตสาธารณะ . นักเรียนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีดี . มีสุขภาพดี มีนาหนัก ส่ วนสูง และสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์ ํ รวมทังรู้ จักดูแลตนเองให้ มีความปลอดภัย 1) สุขภาพดี ) มีนาหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ํ ) รู ้จกวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัย ั . มีสุขภาพจิ ตดี มีมนุษยสัมพันธ์ ทีดีต่อผู้อืน และมีสุนทรี ยภาพ ) มีสุขภาพจิตดี ) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ) มีสุนทรี ยภาพ . นักเรียนมีความใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน . มีนิสัยรั กการอ่ าน สนใจ แสวงหาความรู้ จากแหล่ งต่ างๆ รอบตัว และสามารถเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองได้ ) รักการอ่าน สนใจการอ่าน ) สนใจแสวงหาความรู ้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว ) สามารถเรี ยนรู ้ดวยตนเอง ้ . นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ เป็ นที มได้ ) ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน ) เรี ยนรู ้เป็ นทีม 254
 • 29. ตอนที การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพือเตรียมความพร้ อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ร้ อยละ ระดับการศึกษาขันพืนฐาน . สามารถใช้ เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้ ) การรู ้จกเลือกใช้เทคโนโลยี ั ) มีทกษะกระบวนการทางเทคโนโลยี ั ) มีการเรี ยนรู ้ การสื อสาร การทํางาน . นักเรียนคิดเป็ น . มีความสามารถในการคิดเป็ นระบบ ) สามารถจําแนกแยกแยะองค์ประกอบ ) สามารถพิจารณาความสัมพันธ์เชือมโยง ) สามารถกําหนดประเด็น วิเคราะห์ประเด็น ) สามารถประสมประสาน และหลอมองค์ประกอบต่างๆ ได้ สามารถสรุ ปความคิดได้ ต่อยอดความคิดได้ . มีความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์ ) มีความรู ้ความเข้าใจในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ) สามารถใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ ) มีผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ . ความสามารถในการคิดแก้ ปัญหา ) มีการศึกษาข้อมูลเพือการตัดสิ นใจ ) ตัดสิ นใจได้อย่างสมเหตุสมผล ) ใช้กระบวนการในการคิดแก้ปัญหา ) สามารถคิดแก้ปัญหาได้ . นักเรียนมีผลสัมฤทธิตามหลักสูตร (ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวัดข้ อ...............................) . กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย . กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ . กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ . กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม . กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา . กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ . กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี . กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่ างประเทศ 255