Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

การสร้าง Family care team หมอครอบครัว

22.607 visualizaciones

Publicado el

การสร้าง Family care team หมอครอบครัว

Publicado en: Atención sanitaria
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

การสร้าง Family care team หมอครอบครัว

 1. 1. Family Care Team : ทีมหมอครอบครวั Page 1 Powerpoint Templates Goal:เป้าหมาย ทีมหมอครอบครัว -มีทีมหมอครอบครัว ดูแล ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ประดุจญาติมิตร ทุกครอบครัว - มมีกกาารดดูแแลลรร่วมกกันถถึงบบ้าานแแลละะหนน่วยบรริกกาารอยย่าางใใกกลล้ชชิดแแลละะททั่วถถึง - ได้รับการดูแลครอบคลุมทุกมิติ รักษา ส่งเสริม ป้องกัน องค์รวม ต่อเนื่อง ผสมผสาน - มมีกกาารรรับ-สส่งตต่อททุกรระะดดับ ตตั้งแแตต่ครอบครรัว ชชุมชน รพ.สต.แแลละะ รพ.อยย่าางใใกกลล้ชชิดเเหหมมาาะะสม - ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลครอบคลุมครบถ้วน - ครอบครรัว ชชุมชน มมีคววาามสสุข มมีคคุณภภาาพชชีววิตทที่ดดีขขึ้น -ประชาชน “อุ่นใจ” มีญาติทั่วไทย เป็นหมอครอบครัว Powerpoint Templates Page 2
 2. 2. o ทีีมหมอ ครอบครัวเป็น ใ รเปทีมงานใหญ่ ใครคือทีมหมอครอบครัว ? ญ o มีบุคลากรวิชาชีพทำงาน ร่่ว ม กัน ทั้ง ร ะ ดับ โ ร ง พ ย า บ า ล โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพสต.) และภาคประชาชนใน ํํ่้ระดับหม่บ้าน Powerpoint Templates Page 3 อำเภอ ตาบล หมู่บ้าน ดมูบาคำนิยาม ■ หมอครอบครัว : บุคลากรสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรขึ้นไปที่ปฏฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ที่รับผิดชอบของรพ.สต./ศสม.โดยรับผิดชอบประชากรประมาณ 1,250 -2,500 คน/หมอปรระะจจำาครอบครรัว ■ แพทย์ที่ปรึกษา : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว/ แพทย์เฉพาะทางท่ี่มีความสนใจในงานบริการระดับปฐมภูมิ
 3. 3. ททีมหมอครอบครรัวคคือใใคคร ทีมหมอครอบครัว : คือ ทีมสหวิชาชีพด้านการแพทย์และ สาธารณสุข รวมถึึง อสม. อปท. ชุมชน ภาคประชาชน และผู้้ทีี่ เกี่ยวข้องในการดููแลสุุขภาพของประชาชน ทีมหมอครอบครวัั ทำหน้าที่ : มีหน้าที่รับผิดชอบสุขภาพแต่ละครอบครัวตามพื้นทีั รั่บผิิดชอบ ใให้้คํำปรึึกษา ใให้้คํำแนะนํำ ใให้้การบริิการ ทีี่จํำเปป็็น ดูแลปัญหา กาย จิต สังคม แก่ครอบครัว ชุมชน อย่างต่อเนื่อง เป็น องค์รวมและมีส่วนร่วมกับทุกภาคีสุขภาพ รวมท้ั้ง การประสานการ ส่งต่อไปยังหน่วย บริการทุกระดับอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมกับ ผู้ป่วย Powerpoint Templates Page 6
 4. 4. องคปป์รระะกอบททีมหมอครอบครววั ระดับอำเภอ ประกอบด้วย แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพ เช่นแพทย์เวชศาสตร์/ แพทย์ เเฉฉพพาาะะททาาง / แแพพทยย์ททั่วไไปป/ททันตแแพพทยย์/เเภภสสัชกร/พยยาาบบาาลเเววชปฎฎิบบัตติ /พยยาาบบาาล วิชาชีพ/กายภาพบำบัด /นักสังคมสงเคราะห์ / นักสุขภาพจิต ในรพ. และ ททีมจจาาก สสอ. หน้าที่ เป็น ที่ปรึกษา พี่เลี้ยง สนับสนุนบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพ ี่ Powerpoint Templates Page 7 แก่ทีมตำบล ชุมชน องคปป์รระะกอบททีมหมอครอบครววั รระะดดับตตำาบล ประกอบด้วย บุคลากรใน รพ.สต. เช่นพยาบาลเวชปฏิบัติ นักวิชาการ สาธารณสุข เจ้้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เจ้้าหน้้าที่บริหารงานสาธารณสุข ทันตาภิบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆ หน้าที่ เปป็นหมอครอบครัว ดูแลปปัญหาสุขภารักษาพยาบาลเบืื้องต้้น ประสานส่งต่อเมืื่อเกิน ความสามารถ มุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเสริมพลังการพึ่งพาตนเอง เชื่อมประสานองค์์กรท้้องถ่ิ่น ภาครัฐอื่นๆ ขจัดทุกข์์ เพิ่่มสุข ก่อให้้เกิดการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต ให้กับครอบครัวและชุมชน เป็นพี่เลี้ยงทีมชุมชน Powerpoint Templates Page 8
 5. 5. องคปป์รระะกอบททีมหมอครอบครววั รระดดับชชุมชน ประกอบด้วย ภาคประชาชนในพื้นที่นั้น เช่น อสม. อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา นักบริบาล แกนนำครอบครัว และ ประชาคม หนน้าาทที่ ช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแลตนเองหรือ ให้การบริบาลเบื้องต้น ทำหน้าที่ประดุจญาติของผู้ป่วยและครอบครัว ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ททาางกกาารแแพพทยย์แแลละะสสาาธธาารณสสุข เเมมื่อตต้องไไปปรรักษษาาตต่อทที่รพสต.หรรือรพช. ช่วยเหลือดูแลขจัดทุกข์ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ เสริมสร้าง คณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัว ชมชน Powerpoint Templates Page 9 คุชวทดรชุแนวทางดำเนินการ ■ พืื้นทีี่เขตชนบท(รพสต.) : บุคลากรสาธารณสุขใในรพสต.แบ่่งพืื้นทีี่ทีี่รัับผิิดชอบโโดยรัับผิิดชอบ ประชากรประมาณ 1,250 -2,500 คน/หมอประจำครอบครัว โดยเพิ่มการมีแพทย์ที่ปรึกษา จากรพช.ทุกรพสต.เพื่อให้คำปรึกษาและรับส่งต่อและมีทีมหมอประจำครอบครัว ซึ่งเป็น ุ ้ ทีมสหวิชาชีพจากรพ.รวมทั้งมีทีมสุขภาพในชุมชน เช่น อสม,จิตอาสา,นักบริบาล,อปท,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน คอยช่วยเหลือในการดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ■ พื้นที่เขตเมือง(ศสม.) : ทุกชุมชนในเขตเทศบาลมีทีมหมอประจำครอบครัวทุกชุมชนโดยมี แพทย์ผู้รับผิดชอบศสม.เป็นแพทย์ที่ปรึกษา(แพทย์ 1คนต่อ1 ศสม.) ■ พื้นที่เขตอำเภอเมืองนอกเขตเทศบาล/ท้องถิ่น: ดำเนินการเหมือนพื้นที่รพสต.โดยที่รพศ./ รพท.มอบหมมาายใใหห้มมีแแพพทยย์ทที่ปรรึกษษาาๆๆลละะ1-3รรพสต.หรรือจจัดหหาาแแพพทยย์ใใหห้ปฏฏิบบัตติงงาานใในนเเคครรือขข่าาย รพสต.ที่รวมกลุ่มในขนาดที่เหมาะสม
 6. 6. ผงัโครงสร้างทีมหมอครอบครวั ทีมอำเภอ ทีมตำบล ทีมชุมชน ครอบครวั 1 ทอาทีมสหสาขาวิชาชีพจาก รพช. เช่น แพทย์/ทันต แพทย์/เภสัช/พยาบาล เช่น อสม./อปท./ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/แกน นำ/จิตอาสา/ภาคีอื่นๆ จนท.สธ.จาก รพ.สต. เช่น พบาลเวช/นวก/ ... 20 เวช/นักจิต/นักกาย/ นักโภชนาการ และ ทีมจาก สสอ ทันตา/จพง./ แพทย์/แผนไทย / จนท สธ อื่นๆ 1 ท. อสม. 1,250‐2,500 ดูแลรพ.สต. 1-3 แห่ง/ทีม ดูแลความเสี่ยง ตามกลุ่มอายุ ..อ... อสม. 20 หมอครอบครัว/ 1,250‐2,500 พี่เลี้ยงทีมชุมชน ที่ปรึกษา/พี่ เลี้ยงทีมตำบล ช่วยเหลือดูแล เลทตาลุครอบครัว/ผูู้ ป่วย CBL,KM ระบบให้คำปรึกษา-รับและส่งต่อ เครืื่องมืือใใน การทำงานของ ทีมหมอ ครอบครรัว 12
 7. 7. กรอบ เป้าหมาย กระบวนการ แแลละะผลลลัพธธ์ของนโโยยบบาาย FCT INPUT Process Output Outcome 1. มอบนโยบาย สร้าง ความร่วมมือของ หน่วยงานทุกระดับ 1. ใช้การจัดการตาม ระบบการพัฒนา เครือข่ายสุขภาพ 1. มีทีมหมอครอบครัว ครอบคลุมทุกพื้นที่ 2. ทีมหมอครอบครัวมี 1. ครอบครัว ชุมชน มีสถานะ สุขภาพที่ดีขึ้น มีความเป็น ุธรรมในการเข้าถึงบริการ 2. ปรับ/จัดโครงสร้างทีม หมอครอบครัวให้ เหมาะสมตามบริบทุ อำเภอ : DHS 2. การนำกระบวนการ เรียนร้ตามบริบทพื้นที่ ศักยภาพดูแลให้บริการ ตาม หลักเวชศาสตร์ครอบครัว 3. ครอบครัวและชุมชนได้รับ 2. ครอบครัว ชุมชน มี ความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ รท ดีขึ้น ได้รับการปกป้อง และทรัพยากรที่มีอยู่ 3. พัฒนาทีมหมอ ครอบครัวให้มีคณภาพ เรรูรพท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน พื้นที่ โดยใช้ : CBL KM ในการเสริมศักยภาพ ุ การดูแลครอบคลุมทุกมิติ ทั้ง ในหน่วยบริการและที่บ้าน อย่างใกล้ชิดดุจญาติ ด้านสังคมและการเงินจาก ความเสี่ยงทางด้าน สุขภาพ รใหมคุครอบคลุมทุกพื้นที่ 4. สนับสนุนทรัพยากรงบ ิิ่ รศทีม 3. ใช้หลักเวชศาสตร์ ครอบครัวั ใิุ ให้บริการ 4. เสริมพลังสร้าง แรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติ ้ ญ 4.มีระบบการรับ-ส่งต่อ ประสานในทุกระดับอย่าง ใกล้ชิด 3. ระบบดูแลสุขภาพมี ความสามารถในการ ตอบสนองปัญหาสุขภาพ ่่็ Powerpoint Templates Page 13 เพิมเติม ูู 5. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับ การดูแลครอบคลุมครบถ้วน และกลุ่มเสี่ยงที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ หลลักกกาาร Family care team สสู่กกาารปฏฏิบบัตติ •การจัดการโครงสร้าง family care team และ capacity building •การ tracer ระบบโดยใช้ผู้สูงอายุติดเตียง palliative care คนพิการ •การบูรณาการกับ งานประจำ ,dhs, service plan Powerpoint Templates Page 14
 8. 8. ประชากรไทย ปี 2557 จำนวน 65 ล้านคน - ผู้สูงอายุทัง้หมด (ร้อยละ๑๔ ของประชากร)จำนวน ๙.๑ ล้านคน ผผู้สสูงออาายยุตติดเเตตียง (รร้อยลละะ๑.๘ ของผผู้สสูงออาายยุ) จจำานวน ๑๖๖๓,๘๘๖๖๐ คน - ผู้พิการ จำนวน ๑,๕๘๐,๕๒๕ คน - ผู้ป่วยระยะสุดท้าย Palliative care จำนวน ๒๗,๗๘๕ คน รวม ทั้้ง 3 กลุ่ม 1,776,110 คน Goal Health Family ประชาชน Need Essential Care Team รพ.,สสอ สุขภาพดี Care รพสต. อปท. อสม. สธ. รพศ. จิตอาสา กระทรวงอื่น รพท. โ สรพ. กรรมการ สธ. จังหวัด สปสช. DHS นโย บาย สสส. FCT (สบรส.) สสจ. สช . สพช.
 9. 9. Goal Family ประชาชน Health Need Essential Care รพ.,สสอ Care สุขภาพดี Team รพสต. อปท. อสม. รพศ. จิตอาสา สธ. โ สป Service plan รพท. . กรม DHS นโย บาย สบรส. จวเขต จังหวัด กรรมการ สสจ. FCT สำนัก นโยบาย สบส. กรรมการขับเคลื่อนนโยบายในสธ. • ทัันตกรรม • ผ้สงอาย กรมการแพทย์ กรมอนามัย ผูสูยุกรมสุสขภาพจิจต • Palliative care • Long term care กรมแพทย์แผนไทย กรมควบคุมโรค • Family medicine (สบพช.,สบช) • Family care team (สบรส.,สนย,สบส) Powerpoint Templates Page 18
 10. 10. Roadmap Family Care Team ระยะสั้น Roadmap Family Care Team ระยะกลาง Roadmap Family Care Team ระยะยาว Powerpoint Templates Page 19 ระยะสั้น ส่ื่อสารนโยบายลงสู่ทุกระดับ มีแนวทาง คู่มือ รููปแบบการดำเนินการ ระยะกลาง สนับสนุนการทำงาน FCT ติดตาม เสริมพลัง เพิ่ม capacity building R&D M&E ระยะยาว ทศวรรษการพัฒนาปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว สนับสนุนทรัพยากร (คน,เงิน,ของ) ให้เป็นรูปธรรม
 11. 11. Roadmap Family Care Team •มอบนโยบาย ทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ จัดทำ concept paper ของ family care team พฤศจิกายน พฤศจิกายน • ตั้งคณะทำงานและขับเคลื่อน family care team ให้เป็นรูปธรรม • ตั้งคณะทำงานเฉพาะประเด็น เช่น การบร พฤศจิกายนิหารจัดการ ประชาสัมพันธ์ จัดทำองค์ ตทาเดเชจสพธ จทาค ความรู้ การประสานงาน การผลิตและพัฒนาบุคลากร • จัดเวทีชี้แจงแนวทางการดำเนินการ family care team ต่อผ้บริหารและผ้ปฏิบัติ จน 22ธค.57 จทชดาเนตผูรผูฏบต • คัดเลือกอำเภอนำร่องที่มีความพร้อม 250 อำเภอ โดยใช้ประเด็น คนพิการ palliative care และผ้สงอายติดเตียง ธันวาคม ผูสูยุตเต• ทีมผู้บริหาร ออกติดตาม ชื่นชม เสริมพลังให้กำลังใจ 4 ภาค/12 เขต • จัดเวทีเสนอผลงาน family care team มค.-เมย. มมิถถุนนาายน จทPowerpoint Templates Page 21 Roadmap Family Care Team ระยะสั้น 17 พฤศจิกายน ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 21 พฤศจจิิกกาายน ประชุมเตรียมการร่วมกับ สธ.และ ส.ต่างๆ พฤศจิกายน ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 28 พฤศจิกายน ธันวาคม ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ปํิ จธ22ั ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ 22 ธันวาคม จัั ดงาน ki kick k off ff f family il care team Powerpoint Templates Page 22
 12. 12. กกํำาาาหนดกกาาาาร 22 ธค. 57 เเเชชช้้าาา - เสนอ Multivision / ละคร - แแถถลงนโโยยบบาาย แแลละะแแนนวททาางสส่่กกููาารปฏฏิิบบััตติิ - อภภิิปรราาาาย FCT (motto) - แแนนวททาางกกาารสนนัับสนนนุุกกาารดดํำาเเนนิินกกาาร จากส.ตต่่าางๆๆ แแลละะกรมตต่่่าางๆๆ บบ่่าาย - นนํำาเเสสนอ Best practice จจาากพพ้ืื้นททีี่่ทกกุุรระะดดัับ ิิป ปปํํิิ Powerpoint Templates Page 23 - อภรราายสรปุุผลกกาารดดาาเเนนนกกาาร - รปปููแแบบบกกาารจจััดงงาาน ชชืืืื่่องงาาน โโโลลโโโโกก้้้้ Mascot Motto - ผผ้้รรููัับผผิิดชอบแแตต่่ลละะงงาาน - งบประมาณ - กกาาาารปรระะะะชชาาาาสสััมพพัันธธ์์ สสืื่่อสสาาาาร - เอกสาร - บททููนนิิทรรศกกาาร - กกาาาารเเเเขขข้้าาาารร่่วมปรระะะะชมมุุ พพ้ืื้นททีี่่นนํำาาารร่่อง 250 ออํำาาเเเภภอ - สถถาานททีี่่ Powerpoint Templates Page 24
 13. 13. เเเออกสสาาารททีี่่ตต้้องเเเตตรรีียม - Concept Paper FCT - ววิิดดิิททััััศนน์์์์,logo,motto - Fact Sheet - รปปููแแบบบกกาารททํำางงาานของ FCT - เเออกสสาาร concept DHS - แแแแนนวททาาาางดดํำาาาเเเเนนนิินกกาาาาร DHS แแแแลลละะะะ BEST PRACTICE Powerpoint Templates Page 25 กลลุ่มเเปป้าาหมมาาย สธ. ผผู้บรริหหาารกรระะทรวงสธธาารณสสุข  สสจ./ ผอ.รพศ. /ผอ.รพท. /รพช./สสอ. ผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ  พม. มท.  ศธ. Powerpoint Templates Page 26
 14. 14. เนื้อหา จัดบูทนิทรรศการ - Family care team - คนพิิการ - Palliative Care - ผูู้สููงอายุุติดเตียง Powerpoint Templates Page 27 สถานทีี่เมืืองทองธานีี คณะอนุกรรมการดำเนินงานประสานการจัดงาน เเจจ้าาภภาาพหลลัก สบรส. Powerpoint Templates Page 28
 15. 15. คนไไไไททย ไไไไมมม่่ทอดททิิ้้งกกััน Powerpoint Templates Page 29

×