Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

งานนำเสนอ1

112 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

งานนำเสนอ1

 1. 1.  การรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด อาบนำ้า ทุก วัน อย่า งน้อ ยวัน ละ 2 ครั้ง   การอาบนำ้าให้สะอาด จะต้อง ใช้สบู่ฟอกทุกส่วนของร่างกายให้ ทัว และมีการขัดถูขี้ไคล บริเวณลำา ่ คอ รักแร้ แขนขา ง่ามนิ้วมือ ง่าม นิวเท้า ขาหนีบ โดยเฉพาะอวัยวะ ้ เพศต้องรักษาความสะอาดเป็น พิเศษ หลังจากนันล้างด้วยนำ้าและ ้ ทีสำาคัญควรเช็ดตัวให้แห้งด้วยผ้า ่
 2. 2. สระผม อย่า งน้อ ยสัป ดาห์ล ะ 2 ครั้ง การสระผมจะช่วยให้ผมและ หนังศีรษะสะอาด ไม่สกปรกหรือมี . กลิ่นเหม็น ใช้แชมพูทเหมาะสมกับสภาพผม ี่ ของเราสระผมจนสะอาด แล้วเช็ด ผมให้แห้ง พร้อมทังหวีผมให้เรียบร้อย ้
 3. 3. การรัก ษาอนามัย ของดวงตา . หากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา ควรลืมตาในนำ้าสะอาด อย่าใช้ . ดูโทรทัศน์ในระยะห่างอย่างน้อย 1 นิวมือขยี้ตา ้ เมตรครึ่ง นหนังสือในขณะทีรถ ไม่ควรอ่า ่ กำาลังแล่น ตรวจสายตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 4. 4.  . การรัก ษาอนามัย ของหู เวลาอาบนำ้าหรือสระผมควรระวัง อย่าให้นำ้าเข้าหูให้เอียงหูข้าง . หากมีนำ้าเข้าหู . เมื้นลง.มลงเข้าหู อย่าพยายาม นั อมีแ ่ แคะ ให้ใช้นำ้ามัน มะกอก หรือนำ้ามันพืช หยอดหูทงไว้ ิ้
 5. 5.  . การรัก ษาอนามัย ของจมูก . . ควรใช้ผ้าสะอาดชุบนำ้าหมาดๆ เช็ดในรูจมูกเบาๆ ไม่ควรสังนำนทีกแรงๆ เมือเป็น ไม่ควรอยูใ ้ามู ทมอากาศสกปรก ่ ่ ่ ี่ ี ่ หวัอมีฝุ่นละอองมากๆ หรืด หากมีอาการผิดปกติที่จมูกควรรีบ ปรึกษาแพทย์
 6. 6.  . ตัด เล็.บ มือ เล็บ เท้า ให้ส ั้น อยู่ เสมอ มือและเท้าเป็นส่วนหนึงของ ่ ร่างกายทีสำาคัญ ต้องมีการดูแล .. ่ . รักษาไม่ปล่อยให้เล็บมือเล็บเท้า ยาว การปล่อยให้เล็บยาว โดยไม่ ดูแลความสะอาดจะทำาให้เชื้อโรคที่ สะสมอยูตามซอกเล็บ ติดไปกับ ่ อาหาร เป็นการนำาเชื้อโรคเข้าสู่ ร่างกายทางปากโดยตรงทำาให้เกิด โรคอุจจาระร่วง ก่อนและหลังรับ ประทานอาหาร และหลังจากเข้า ส้วมแล้วต้องล้างมือด้วยสบู่ให้
 7. 7.  . . ถ่า ยอุจ จาระเป็น เวลาทุก วัน . ควรฝึกขับถ่ายอุจจาระให้เป็น .. เวลาทุกวัน ในตอนเช้า อย่าให้ ท้องผูกบ่อยๆ เพราะจะทำาให้เกิดโรคริดสีดวง ทวารและเป็นมะเร็งใน ลำาไส้ใหญ่ได้
 8. 8.  . ใส่เ สื้อ.ผ้า ทีส ะอาด ไม่อ ับ ่ ชื้น และให้ค วามอบอุ่น เพีย งพอ การรัก.ษาความสะอาดของ . . เสื้อผ้าเครื่องนุงห่ม และเครื่อง ่ นอนเป็นสิงสำาคัญต้องมีการ ่ ทำาความสะอาดด้วยสบู่ หรือผง ซักฟอกทุกครั้งนำาไปผึ่งหรือ ตากแดดให้แห้ง ประการสำาคัญ การสวมเสื้อผ้า ต้อใช้ให้เหมาะ สมกับสภาพอากาศ ไม่ใส่เสือ ้ ผ้าซำ้าๆ หรือซักไม่สะอาด อับ ชื้น เพราะจะทำาให้เกิดโรค
 9. 9.  . การทำ.า ความสะอาดแว่น ตา เอาแป้งฝุ่นทีใช้สำาหรับทาตัว ่ ของคุ.ณโปรยลงไปที่กระจก . . แว่นตา ต่อจากนันก็เช็ดถูกระ ้ จกด้วยผ้านุม ๆ กระจกจะใส ่ เอานำ้าอุ่นมาผสมกับ สะอาดขึ้น เมทิลแอลกอฮอล์อย่างเจือจาง นำาสำาลีมาพันทีปลายไม้จิ้มฟัน ่ ลงไปชุบ จากนันไปเช็ดตาม ้ ขอบหรือซอกหรือตามกรอบ แว่นตา ซึ่งบริเวณเหล่านีมกจะ ้ ั มีฝุ่นเกาะทำาความสะอาดได้ ยาก เท่านี้แว่นตาก็จะใสสะอาด
 10. 10.  . . การทำา ความสะอาด โทรศัพ ท์ ถ้าโทรศัพท์ในบ้านสกปรกมี . รอยด่างดำา ใช้สำาลีชุบยาล้าง .. เล็บมาเช็ดเครื่องโทรศัพท์ตาม ส่วนต่าง ๆ ของโทรศัพท์ ซึงสิง ่ ่ สกปรกก็จะหมดไป
 11. 11.  . การดูแ ลแปรงสีฟ น . ั เพือรักษาคุณภาพของ ่ .. แปรงสีฟน รวมทังรักษา . ั ้ คุณภาพของสุขภาพของคุณ คุณควรที่จะทำาแปรงสีฟันให้ แห้งเสมอ
 12. 12. การดูแ ลรองเท้า . . เมือกลับถึงบ้าน ไม่ควรเอา ่ รองเท้าเก็บใส่ตู้ทันที ให้ทิ้งไว้ .. ข้างนอกสักหนึงวันแล้วค่อย . ่ เก็บในตู้เพราะแต่ละวันทีใส่ ่ รองเท้า อาจมีเหงื่อออกทีเท้า่ ทำาให้รองเท้าชื้นต้องปล่อยให้ แห้งก่อน แล้วจึงทำาความ สะอาดรองเท้าก่อนใส่ตู้
 13. 13. รั.ก ษาดูแ ลเสื้อ ผ้า แขวนเสื้อผ้าในไม้แขวนเสื้อให้ ถูกวิธ.ี ซัก รีด รักษาให้ .. ่ สะอาดอยูเสมอ ควรจะแขวนเสือชุด หรือเสือ ้ ้ โค้ทในทันทีทถอดออกจากตัว ี่ ไม่ควรวางพาดไว้บนเก้าอี้เป็น เวลาหลายชั่วโมง ติดกระดุมหรือรูดซิปขึ้นเพื่อให้ ได้รูปทรง
 14. 14.  . จัด ทำา โดยนายสุร ศั.ก ดิ์ .บัญ ชาเมฆ

×