Se ha denunciado esta presentación.

Bảng giá cáp ngầm cadisun năm 2017

0

Compartir

Próximo SlideShare
Báo giá quạt cắt gió
Báo giá quạt cắt gió
Cargando en…3
×
1 de 1
1 de 1

Más Contenido Relacionado

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 14 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 14 días de Scribd

Ver todo

Bảng giá cáp ngầm cadisun năm 2017

  1. 1. Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 5935-1/ IEC 60502-1 Quy c¸ch s¶n phÈm: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC §iÖn ¸p sö dông: 0.6/1kV Gi¸ b¸n sØ Gi¸ b¸n lÎ Sè sîi §K Sè sîi §K VN§/m VN§/m m 1 25462501 DSTA 3x2.5+1x1.5 7 0.67 7 0.52 39,222 41,183 2,000 2 25462502 DSTA 3x4+1x2.5 7 0.85 7 0.67 53,894 56,589 2,000 3 25462503 DSTA 3x6+1x4 7 1.05 7 0.85 71,233 74,794 2,000 4 25462504 DSTA 3x8+1x6 7 1.20 7 1.05 1,000 5 25462548 DSTA 3x10+1x6 7 compact 7 1.05 105,018 110,268 1,000 7 25462549 DSTA 3x14+1x8 7 compact 7 1.20 1,000 8 25462550 DSTA 3x14+1x10 7 compact 7 compact 1,000 9 25462551 DSTA 3x16+1x8 7 compact 7 1.20 1,000 10 25462552 DSTA 3x16+1x10 7 compact 7 compact 156,645 164,477 1,000 11 25462553 DSTA 3x22+1x11 7 compact 7 compact 1,000 12 25462554 DSTA 3x25+1x14 7 compact 7 compact 1,000 13 25462555 DSTA 3x25+1x16 7 compact 7 compact 236,453 248,276 1,000 14 25462556 DSTA 3x30+1x16 7 compact 7 compact 1,000 15 25462557 DSTA 3x35+1x16 7 compact 7 compact 308,714 324,149 1,000 16 25462558 DSTA 3x35+1x25 7 compact 7 compact 331,398 347,968 1,000 17 25462559 DSTA 3x38+1x22 7 compact 7 compact 1,000 18 25462560 DSTA 3x38+1x25 7 compact 7 compact 1,000 19 25462561 DSTA 3x50+1x25 7 compact 7 compact 427,636 449,018 1,000 20 25462562 DSTA 3x50+1x35 7 compact 7 compact 453,909 476,605 1,000 21 25462563 DSTA 3x60+1x30 19 compact 7 compact 1,000 22 25462564 DSTA 3x60+1x35 19 compact 7 compact 1,000 B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN® c¸p ngÇm 4 ruét (1 lâi trung tÝnh nhá h¬n) bäc c¸ch ®iÖn XLPE, bäc vá PVC TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm ChiÒu dµi ®ãng gãi KÕt cÊu ruét dÉn D©y pha Trung tÝnh §¬n gi¸ (§· bao gåm VAT 10%) BM-BG-C/1b-08 Trang 13 22 25462564 DSTA 3x60+1x35 19 compact 7 compact 1,000 23 25462565 DSTA 3x70+1x35 19 compact 7 compact 603,801 633,991 1,000 24 25462566 DSTA 3x70+1x50 19 compact 7 compact 636,625 668,457 1,000 25 25462567 DSTA 3x75+1x38 19 compact 7 compact 662,505 1,000 26 25462568 DSTA 3x80+1x50 19 compact 7 compact 715,961 500 27 25462569 DSTA 3x95+1x50 19 compact 7 compact 829,321 870,787 500 28 25462570 DSTA 3x95+1x70 19 compact 19 compact 878,266 922,179 500 29 25462571 DSTA 3x100+1x50 19 compact 7 compact 500 30 25462572 DSTA 3x100+1x60 19 compact 19 compact 500 31 25462573 DSTA 3x120+1x60 19 compact 19 compact 500 32 25462574 DSTA 3x120+1x70 19 compact 19 compact 1,055,710 1,108,496 500 33 25462575 DSTA 3x120+1x95 19 compact 19 compact 1,120,710 1,176,746 500 34 25462576 DSTA 3x125+1x70 19 compact 19 compact 500 35 25462577 DSTA 3x125+1x95 19 compact 19 compact 500 36 25462578 DSTA 3x150+1x70 19 compact 19 compact 1,268,178 1,331,587 500 37 25462579 DSTA 3x150+1x95 19 compact 19 compact 1,333,054 1,399,706 500 38 25462580 DSTA 3x150+1x120 19 compact 19 compact 1,392,648 1,462,280 500 39 25462581 DSTA 3x185+1x95 37 compact 19 compact 1,606,426 1,686,747 250 40 25462582 DSTA 3x185+1x120 37 compact 19 compact 1,666,821 1,750,162 250 41 25462583 DSTA 3x185+1x150 37 compact 19 compact 1,753,507 1,841,182 250 42 25462584 DSTA 3x200+1x100 37 compact 19 compact 250 43 25462585 DSTA 3x240+1x120 37 compact 19 compact 2,088,850 2,193,293 250 44 25462586 DSTA 3x240+1x150 37 compact 19 compact 2,163,725 2,271,911 250 45 25462587 DSTA 3x240+1x185 37 compact 37 compact 2,254,841 2,367,583 250 46 25462588 DSTA 3x300+1x150 37 compact 19 compact 2,600,637 2,730,669 250 47 25462589 DSTA 3x300+1x185 37 compact 37 compact 2,694,549 2,829,276 250 48 25462590 DSTA 3x300+1x240 37 compact 37 compact 2,831,088 2,972,642 250 CADI - SUN® cam kÕt - Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường - Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng - Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng - Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn CADI-SUN, ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2017 tæng gi¸m ®èc Ph¹m L­¬ng Hßa Ghi chó: C¸c s¶n phÈm cã tiÕt diÖn ≥10mm2, ruét dÉn bÖn Ðp chÆt cÊp 2 nªn ®­êng kÝnh danh ®Þnh ghi Compact Trang 13

×