Se ha denunciado esta presentación.

Bảng giá dây cáp điện cadisun 2018

0

Compartir

Cargando en…3
×
1 de 1
1 de 1

Bảng giá dây cáp điện cadisun 2018

0

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Nguyên Tâm cập nhật liên tục và chính xác thông tin bảng giá 2018 của các hãng sản xuất dây cáp tại Việt Nam. www.daycap.com.vn Hotline: 0988423986

Nguyên Tâm cập nhật liên tục và chính xác thông tin bảng giá 2018 của các hãng sản xuất dây cáp tại Việt Nam. www.daycap.com.vn Hotline: 0988423986

Más Contenido Relacionado

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 14 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 14 días de Scribd

Ver todo

Bảng giá dây cáp điện cadisun 2018

  1. 1. c«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i vµ x©y dùng NGUY£N T¢M Add: Số 76 An D­¬ng, ph­êng Yªn Phô, quËn T©y Hå, Hµ Néi Tel: 024 3717 3982 Fax: 024 37173426 Email: nguyentam@daycap.com.vn Website:daycap.com.vn Sè sîi §K Sè sîi §K VN§/m m 1 CV 1x16 7 1.40 44,914 100 2 CV 1x25 7 1.60 69,927 100 3 CV 1x35 7 1.70 98,015 100 4 CV 1x50 7 2.00 135,217 100 5 CV 1x70 7 2.13 190,921 100 6 CV 1x95 7 2.30 267,041 2,000 7 CV 1x120 7 2.51 334,307 2,000 8 CV 1x150 7 2.60 416,582 1,000 9 CV 1x185 19 1.82 522,106 1,000 10 CV 1x240 19 2.00 682,846 1,000 11 CV 1x300 19 2.13 855,092 1,000 12 CV 1x400 19 2.25 1,109,125 500 BẢNG GIÁ 2018 §¬n gi¸ (§· bao gåm VAT ChiÒu dµi ®ãng gãiTrung tÝnhTªn s¶n phÈm Nhµ ph©n phèi Nguyªn T©m D©y pha B¶ng gi¸ s¶n phÈm d©y vµ c¸p ®iÖn CADI-SUN® c¸p ®ång ®¬n bäc c¸ch ®iÖn PVC CADI-SUN® TT Xin liªn hÖ: 02437173426 - 02437170497 - 02437173982 Hotline: 0988423986 KÕt cÊu ruét dÉn 12 CV 1x400 19 2.25 1,109,125 500 13 CV 1x500 19 2.30 1,388,266 500 14 CV 1x630 19 2.51 1,751,845 500 15 CV 1x800 19 2.60 2,234,271 500 - S¶n phÈm ®¹t yªu cÇu theo tiªu chuÈn qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9001 : 2008 - S¶n phÈm kh«ng ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng sÏ kh«ng xuÊt ra thÞ tr­êng - Cung øng hµng ho¸ nhanh chãng, kÞp thêi theo ®óng yªu cÇu cña kh¸ch hµng GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN TM & XD NGUYÊN TÂM Ngày 01 tháng 01 năm 2018

×