Se ha denunciado esta presentación.

Bảng giá dây cáp điện Cadisun năm 2016

0

Compartir

Cargando en…3
×
1 de 1
1 de 1

Más Contenido Relacionado

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 14 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 14 días de Scribd

Ver todo

Bảng giá dây cáp điện Cadisun năm 2016

  1. 1. C«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i vµ x©y dùng Nguyªn T©m 26 ngâ 75 Hång Hµ, Ph­êng Phóc X¸, Ba §×nh, Hµ Néi Tel: 04.3 7173982 Fax: 04.37173426 Email: nguyentam@daycap.com.vn website: www.daycap.com.vn §¬n gi¸ Gi¸ b¸n sØ Sè sîi §K Sè sîi §K VN§/m 1 25362501 CXV 3x2.5+1x1.5 7 0.67 7 0.52 29,093 2 25362502 CXV 3x4+1x2.5 7 0.85 7 0.67 42,921 3 25362503 CXV 3x6+1x4 7 1.05 7 0.85 58,698 5 25362548 CXV 3x10+1x6 7 Compact 7 1.05 87,970 10 25362552 CXV 3x16+1x10 7 Compact 7 Compact 133,361 13 25362555 CXV 3x25+1x16 7 Compact 7 Compact 204,942 15 25362557 CXV 3x35+1x16 7 Compact 7 Compact 269,438 16 25362558 CXV 3x35+1x25 7 Compact 7 Compact 289,692 19 25362561 CXV 3x50+1x25 19 Compact 7 Compact 386,257 20 25362562 CXV 3x50+1x35 19 Compact 7 Compact 408,500 23 25362565 CXV 3x70+1x35 19 Compact 7 Compact 529,874 24 25362566 CXV 3x70+1x50 19 Compact 19 Compact 562,413 27 25362569 CXV 3x95+1x50 19 Compact 19 Compact 737,412 28 25362570 CXV 3x95+1x70 19 Compact 19 Compact 778,570 D©y pha Trung tÝnh BẢNG GIÁ CADI-SUN NĂM 2016 ( Điện thoại tư vấn ) 0.988423986 TT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm KÕt cÊu ruét dÉn 25362569 CXV 3x95+1x50 737,412 28 25362570 CXV 3x95+1x70 19 Compact 19 Compact 778,570 32 25362574 CXV 3x120+1x70 37 Compact 19 Compact 936,256 33 25362575 CXV 3x120+1x95 37 Compact 19 Compact 994,708 36 25362578 CXV 3x150+1x70 37 Compact 19 Compact 1,125,557 37 25362579 CXV 3x150+1x95 37 Compact 19 Compact 1,186,054 38 25362580 CXV 3x150+1x120 37 Compact 37 Compact 1,238,117 39 25362581 CXV 3x185+1x95 37 Compact 19 Compact 1,430,398 40 25362582 CXV 3x185+1x120 37 Compact 37 Compact 1,485,840 41 25362583 CXV 3x185+1x150 37 Compact 37 Compact 1,549,772 43 25362585 CXV 3x240+1x120 37 Compact 37 Compact 1,829,606 44 25362586 CXV 3x240+1x150 37 Compact 37 Compact 1,893,870 45 25362587 CXV 3x240+1x185 37 Compact 37 Compact 1,976,342 46 25362588 CXV 3x300+1x150 37 Compact 37 Compact 2,285,274 47 25362589 CXV 3x300+1x185 37 Compact 37 Compact 2,368,140 48 25362590 CXV 3x300+1x240 37 Compact 37 Compact 2,486,746 Ghi chó: C¸c s¶n phÈm cã tiÕt diÖn ≥10mm2,ruét dÉn bÖn Ðp chÆt cÊp 2 nªn ®­êng kÝnh danh ®Þnh ghi Compact

×