Se ha denunciado esta presentación.

Bảng giá dây cáp điện CADISUN tháng 11 năm 2016

0

Compartir

1 de 2
1 de 2

Bảng giá dây cáp điện CADISUN tháng 11 năm 2016

0

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Nguyên Tâm Jsc. Là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dây cáp điện trên toàn quốc. Với nhiều năm kinh nghiệm. Xin liên hệ: 0437173426, 0437173982, 0437170497 ( www.daycap.com.vn )

Nguyên Tâm Jsc. Là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dây cáp điện trên toàn quốc. Với nhiều năm kinh nghiệm. Xin liên hệ: 0437173426, 0437173982, 0437170497 ( www.daycap.com.vn )

Más Contenido Relacionado

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 14 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 14 días de Scribd

Ver todo

Bảng giá dây cáp điện CADISUN tháng 11 năm 2016

  1. 1. C«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i vµ x©y dùng Nguyªn T©m VPGD: Sè 26 ngâ 75 Hång Hµ, Ph­êng Phóc X¸, Ba §×nh, Hµ Néi Tel: 04.3 7173982 - 0437170497 Fax: 04.37173426 Email: nguyentam@daycap.com.vn website: www.daycap.com.vn C«ng ty chóng t«i tr©n träng th«ng b¸o tíi Quý kh¸ch b¶ng b¸o gi¸ vËt t­ d©y c¸p CADI-SUN nh­ sau: STT Chñng lo¹i vËt t­ §V tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 CXV 3x2.5+1x1.5 m 1 27,350 27,350 2 CXV 3x4+1x2.5 m 1 39,754 39,754 3 CXV 3x6+1x4 m 1 54,817 54,817 4 CXV 3x8+1x6 m 1 - 5 CXV 3x10+1x6 m 1 83,103 83,103 6 CXV 3x14+1x8 m 1 - 7 CXV 3x14+1x10 m 1 - 8 CXV 3x16+1x8 m 1 - 9 CXV 3x16+1x10 m 1 126,400 126,400 10 CXV 3x22+1x11 m 1 - 11 CXV 3x25+1x14 m 1 - 12 CXV 3x25+1x16 m 1 194,753 194,753 13 CXV 3x30+1x16 m 1 - 14 CXV 3x35+1x16 m 1 256,176 256,176 B¶NG GI¸ CADISUN ¸p dông th¸ng 11 n¨m 2016 14 CXV 3x35+1x16 m 1 256,176 256,176 15 CXV 3x35+1x25 m 1 274,971 274,971 16 CXV 3x38+1x22 m 1 - 17 CXV 3x38+1x25 m 1 - 18 CXV 3x50+1x25 m 1 357,337 357,337 19 CXV 3x50+1x35 m 1 377,900 377,900 20 CXV 3x60+1x30 m 1 - 21 CXV 3x60+1x35 m 1 - 22 CXV 3x70+1x35 m 1 501,724 501,724 23 CXV 3x70+1x50 m 1 529,021 529,021 24 CXV 3x75+1x38 m 1 - 25 CXV 3x80+1x50 m 1 - 26 CXV 3x95+1x50 m 1 693,930 693,930 27 CXV 3x95+1x70 m 1 735,189 735,189 28 CXV 3x100+1x50 m 1 - 29 CXV 3x100+1x60 m 1 - 30 CXV 3x120+1x60 m 1 - 31 CXV 3x120+1x70 m 1 884,872 884,872 32 CXV 3x120+1x95 m 1 940,294 940,294 33 CXV 3x125+1x70 m 1 - 34 CXV 3x125+1x95 m 1 - 35 CXV 3x150+1x70 m 1 1,066,555 1,066,555 36 CXV 3x150+1x95 m 1 1,121,505 1,121,505 37 CXV 3x150+1x120 m 1 1,172,575 1,172,575 38 CXV 3x185+1x95 m 1 1,353,130 1,353,130 39 CXV 3x185+1x120 m 1 1,404,486 1,404,486 40 CXV 3x185+1x150 m 1 1,465,114 1,465,114 41 CXV 3x200+1x100 m 1 -41 CXV 3x200+1x100 m 1 - 42 CXV 3x240+1x120 m 1 1,752,963 1,752,963
  2. 2. 43 CXV 3x240+1x150 m 1 1,813,775 1,813,775

×