Se ha denunciado esta presentación.

Bảng giá dây cáp điện CADISUN tháng 9 năm 2016

0

Compartir

Cargando en…3
×
1 de 1
1 de 1

Más Contenido Relacionado

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 14 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 14 días de Scribd

Ver todo

Bảng giá dây cáp điện CADISUN tháng 9 năm 2016

  1. 1. C«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i vµ x©y dùng Nguyªn T©m VPGD: Sè 26 ngâ 75 Hång Hµ, Ph­êng Phóc X¸, Ba §×nh, Hµ Néi Tel: 04.3 7173982 - 0437170497 Fax: 04.37173426 Email: nguyentam@daycap.com.vn website: www.daycap.com.vn Hà Nội, ngµy 1 th¸ng 9 n¨m 2016 Gi¸ b¸n sØ Gi¸ b¸n lÎ Sè sîi §K Sè sîi §K VN§/m VN§/m m 1 25362501 CXV 3x2.5+1x1.5 7 0.67 7 0.52 29,093 30,547 2,000 2 25362502 CXV 3x4+1x2.5 7 0.85 7 0.67 42,921 45,068 2,000 3 25362503 CXV 3x6+1x4 7 1.05 7 0.85 58,698 61,633 2,000 4 25362504 CXV 3x8+1x6 7 1.20 7 1.05 1,000 5 25362548 CXV 3x10+1x6 7 Compact 7 1.05 87,970 92,368 1,000 7 25362549 CXV 3x14+1x8 7 Compact 7 1.20 1,000 8 25362550 CXV 3x14+1x10 7 Compact 7 Compact 1,000 9 25362551 CXV 3x16+1x8 7 Compact 7 1.20 1,000 10 25362552 CXV 3x16+1x10 7 Compact 7 Compact 133,361 140,029 1,000 11 25362553 CXV 3x22+1x11 7 Compact 7 Compact 1,000 12 25362554 CXV 3x25+1x14 7 Compact 7 Compact 1,000 13 25362555 CXV 3x25+1x16 7 Compact 7 Compact 204,942 215,189 1,000 14 25362556 CXV 3x30+1x16 7 Compact 7 Compact 1,000 15 25362557 CXV 3x35+1x16 7 Compact 7 Compact 269,438 282,909 1,000 16 25362558 CXV 3x35+1x25 7 Compact 7 Compact 289,692 304,176 1,000 17 25362559 CXV 3x38+1x22 7 Compact 7 Compact 1,000 18 25362560 CXV 3x38+1x25 7 Compact 7 Compact 1,000 19 25362561 CXV 3x50+1x25 19 Compact 7 Compact 386,257 405,570 1,000 20 25362562 CXV 3x50+1x35 19 Compact 7 Compact 408,500 428,925 1,000 21 25362563 CXV 3x60+1x30 19 Compact 7 Compact 1,000 22 25362564 CXV 3x60+1x35 19 Compact 7 Compact 1,000 23 25362565 CXV 3x70+1x35 19 Compact 7 Compact 529,874 556,368 1,000 24 25362566 CXV 3x70+1x50 19 Compact 19 Compact 562,413 590,534 1,000 D©y pha §¬n gi¸ (§· bao gåm VAT 10%) KÕt cÊu ruét dÉn Trung tÝnh ChiÒu dµi ®ãng gãiTT M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm Trang 7 24 25362566 CXV 3x70+1x50 19 Compact 19 Compact 562,413 590,534 1,000 25 25362567 CXV 3x75+1x38 19 Compact 7 Compact 1,000 26 25362568 CXV 3x80+1x50 19 Compact 19 Compact 1,000 27 25362569 CXV 3x95+1x50 19 Compact 19 Compact 737,412 774,283 1,000 28 25362570 CXV 3x95+1x70 19 Compact 19 Compact 778,570 817,498 1,000 29 25362571 CXV 3x100+1x50 19 Compact 19 Compact 500 30 25362572 CXV 3x100+1x60 19 Compact 19 Compact 500 31 25362573 CXV 3x120+1x60 37 Compact 19 Compact 500 32 25362574 CXV 3x120+1x70 37 Compact 19 Compact 936,256 983,069 500 33 25362575 CXV 3x120+1x95 37 Compact 19 Compact 994,708 1,044,443 500 34 25362576 CXV 3x125+1x70 37 Compact 19 Compact 500 35 25362577 CXV 3x125+1x95 37 Compact 19 Compact 500 36 25362578 CXV 3x150+1x70 37 Compact 19 Compact 1,125,557 1,181,835 500 37 25362579 CXV 3x150+1x95 37 Compact 19 Compact 1,186,054 1,245,356 500 38 25362580 CXV 3x150+1x120 37 Compact 37 Compact 1,238,117 1,300,023 500 39 25362581 CXV 3x185+1x95 37 Compact 19 Compact 1,430,398 1,501,918 500 40 25362582 CXV 3x185+1x120 37 Compact 37 Compact 1,485,840 1,560,132 500 41 25362583 CXV 3x185+1x150 37 Compact 37 Compact 1,549,772 1,627,261 500 42 25362584 CXV 3x200+1x100 37 Compact 19 Compact 250 43 25362585 CXV 3x240+1x120 37 Compact 37 Compact 1,829,606 1,921,086 250 44 25362586 CXV 3x240+1x150 37 Compact 37 Compact 1,893,870 1,988,563 250 45 25362587 CXV 3x240+1x185 37 Compact 37 Compact 1,976,342 2,075,159 250 46 25362588 CXV 3x300+1x150 37 Compact 37 Compact 2,285,274 2,399,537 250 47 25362589 CXV 3x300+1x185 37 Compact 37 Compact 2,368,140 2,486,547 250 48 25362590 CXV 3x300+1x240 37 Compact 37 Compact 2,486,746 2,611,083 250 Ghi chó: C¸c s¶n phÈm cã tiÕt diÖn ≥10mm2,ruét dÉn bÖn Ðp chÆt cÊp 2 nªn ®­êng kÝnh danh ®Þnh ghi Compact C«ng ty cæ phÇn Nguyªn T©m Trang 7

×