Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ГЛОБАЛНИ ПЛАН
Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК школска:2015/2016. Разред: I I
Назив теме са садржајима
Циљеви и
задаци предм...
ГЛОБАЛНИ ПЛАН
Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК школска:2015/2016. Разред: I I
-Овладавање техником читања и
писања латиницом...
ГЛОБАЛНИ ПЛАН
Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК школска:2015/2016. Разред: I I
2. КЊИЖЕВНОСТ
Упознавање и схватање реченице к...
ГЛОБАЛНИ ПЛАН
Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК школска:2015/2016. Разред: I I
ма заједничком плану,у целини и по
деловима.
-...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

азив теме са садржајима

7.225 visualizaciones

Publicado el

GLOBALNI PLAN

Publicado en: Educación
  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

азив теме са садржајима

  1. 1. ГЛОБАЛНИ ПЛАН Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК школска:2015/2016. Разред: I I Назив теме са садржајима Циљеви и задаци предмета Образовни стандарди по нивоима Тип часа Време реализације Провера оствареност и образовних стандарда обрада утврђ. свега ЈЕЗИК 1.1.ГРАМАТИКА-Упознавање и схватање реченице као основне језичке категорије, репознавање и разумевање главних реченичних делова. -Упознавање са фонетским и морфолошким појмовима према захтевима програма. -Савладавање нових програмских захтева из правописа. 1.2.ПРАВОПИС -Развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује. -Поступно и систематично упознавање граматике и правописа језика. - Оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама. -Развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности. -Увежбавање и усавршавање гласног ОСНОВНИ НИВО 1.2.1.влада основном техником читања ћириличног и латиничног текста 1.3.7.препричава кратак једноставан текст 1.4.3.препознаје врсте реченица по комуникативној функцији(обавештајне,упитне,узви чне,заповедне) и по потврдности(потврдне и одричне) СРЕДЊИ НИВО 2.2.8.износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада-не допада,због чега му је занимљив;да ли се слаже са поступцима ликова или не 2.2.9.издваја делове текста који су му нејасни 2.2.10.вреднује примереност илустрација које прате текст;наводи разлоге за избор одређене илустрације НАПРЕДНИ НИВО 3.4.1.именује врсте и подврсте 24 16 40 септембар- октобар септембар- октобар писмене и контролне вежбе,говор не вежбе,наста вни листови,
  2. 2. ГЛОБАЛНИ ПЛАН Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК школска:2015/2016. Разред: I I -Овладавање техником читања и писања латиницом. -Мотивисање, подстцање и усмерење на читање лектире. -Увежбавање читања наглас; усавршавање читања у себи у функцији тумачења текста. -Уочавање и тумачење битних чинилаца текста према захтевима програма. -Симултано усвајање књижевних и функционалних појмова. читања и читања у себи. -Подстцање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности. -Развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима. Оперативни задаци: -Упознавање и схватање реченице као основне језичке категорије, препознавање и разумевање главних реченичних делова. -Упознавање са фонетским и морфолошким појмовима према захтевима програма. -Савладавање нових програмских захтева из правописа. -Овладавање техником читања и писања латиницом. -Мотивисање, речи(властите и заједничке именице;основне редне бројеве) ОСНОВНИ НИВО 1.3.3.почиње реченицу великим словом,завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком 1.3.4.употребљава велико слово приликом писања личних имена,назива места,назива школе СРЕДЊИ НИВО 2.3.2.употрeбљава велико слово приликом писања личних имена,места;правилно пише,пише гласове ч,ћ,ђ;правилно пише сугласник ј;речцу ли и не;употребљава запету при набрајању 2.4.6.одређује врсте реченица по комуникативној функцији и по потврдности 2.4.7.саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику 2.4.8.препознаје синонимију НАПРЕДНИ НИВО 3.5.1.тумачи особине,понашање и поступке ликова позивајући се на текст 3.5.2.уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту ОСНОВНИ НИВО 1.5.2.препознаје књизевне врсте(бајку и басну) 1.5.3.одређује главне догађаје и 60 33 15 32 75 65 Од новембра до фебруара март,април, мај,јун тестови знања,блиц вежбе лексичке вежбе,ортог рафске вежбе усмена и писмена вежбања
  3. 3. ГЛОБАЛНИ ПЛАН Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК школска:2015/2016. Разред: I I 2. КЊИЖЕВНОСТ Упознавање и схватање реченице као основне језичке категорије, препознавање и разумевање главних реченичних делова. -Упознавање са фонетским и морфолошким појмовима према захтевима програма.Савладавање нових програмских захтева из правописа. Овладавање техником читања и писања латиницом. -Мотивисање,подстицање и усмерење на читање лектире. -Увежбавање читања наглас; усавршавање читања у себи у функцији тумачења текста. Уочавање и тумачење битних чинилаца текста према захтевима програма. 3. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 3.1.Основни облици усменог и писменог изражавања: -Различите врсте препричавања:слободно,детаљно,пре подстцање и усмерење на читање лектире. -Увежбавање читања наглас; усавршавање читања у себи у функцији тумачења текста. -Уочавање и тумачење битних чинилаца текста према захтевима програма. -Симултано усвајање књижевних и функционалних појмова. ликове 1.5.4.одређије време и место дешавања радње у тексту СРЕДЊИ НИВО 2.5.3.препознаје риму стих истрофу у римској песми 2.5.4.одређује карактеристичне особине,осећања,изглед и поступке ликова 2.5.6.разликује приповедање од описивања и дијалога НАПРЕДНИ НИВО 3.5.1.тумачи особине,понашање и поступке ликовапозивајући се на текст 3.5.2.уочава узрочно последичне везе међу догађајима 3.5.3.тимачи идеје у књижевно уметничком тексту,аргументује их позивајући се на текст ОСНОВНИ НИВО 0.1.1.познаје основна начела вођења разговора:уме да започне разговор,учествује у њему и оконча га;пажљиво слуша саговорнике 0.1.2.користи форме учтивог обраћања СРЕДЊИ НИВО 0.1.4.уме да преприча изабрани текст на основу претходне израде плана 2.2.8.износи свој став о садржају аутодиктат, диктат,преп ричавање,оп исивање,диј алошке вежбе,тестов и знања,крите ријумски тестови
  4. 4. ГЛОБАЛНИ ПЛАН Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК школска:2015/2016. Разред: I I ма заједничком плану,у целини и по деловима. -Причање о догађајима и доживљајима-индивидуално и по заједничком плану,непосредно доживљених и по сећању,према низу слика. -Описивање слободно или по раније утврђеном плану,на основу непосредног посматрања.Стварање заједничког и индивидуалног плана описа. 3.2.Усмена и писмена вежбања Ортоепске вежбе; Ортографске вежбе; Аутодиктат и контролни диктат; Лексичке и семантичке вежбе; Синтаксичке вежбе; текста и образлаже га 2.2.9.издваја делове текста који су му нејасни НАПРЕДНИ НИВО 3.2.2.повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким системима(текст,табела) 3.2.7.објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту Свега 117 63 180

×