Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 6 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Hva Er Lut (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Hva Er Lut

  1. 1. Lærerutdanning på ungdomstrinnet ( LUT )
  2. 2. Hensikten med Ny Lærerutdanning på Ungdomstrinnet ( LUT ) <ul><li>Utvikle den faglig kompetente læreren. </li></ul><ul><li>Utvikle den didaktisk sterke læreren som er i stand til å tilrettelegge sin undervisning ut i fra varierte arbeidsmåter som er tilpasset den enkelte elev </li></ul><ul><li>Utvikle den sosialt kompetente læreren som har en grunnleggende innsikt i norske ungdommers oppvekstvilkår og som er i stand til å administrerer en balanse mellom tydelig lærings/klasseledelse og inkluderende og motiverende læringsfellesskap </li></ul>” Norske 15-åringer gjør det stadig dårligere på skolen, og ligger langt under OECD-gjennomsnittet i matte og naturfag. De rapporterer om mer bråk, uro og sløsing med tid enn samtlige OECD-land” (Forskning .no). Mattias Øhra 07
  3. 3. Hensikten med Ny Lærerutdanning på Ungdomstrinnet ( LUT ) <ul><li>Utvikle den endrings- og utviklingskompetente læreren som er i stand til å utvikle skolen og læringsfellesskapet i et komplekst samfunn </li></ul><ul><li>Utvikle den yrkesetiske beviste læreren som er i stand til å opprette dialog med ungdom basert på profesjonsetiske prinsipper. </li></ul><ul><li>Utvikle den læreren som ivaretar et profesjonsperspektiv, og som er i stand til å avlese ungdomskulturen og videre beherske de kulturteknikker som ungdom i dag benytter. </li></ul><ul><li>Utvikle den læreren som aktivt trekker inn lokale institusjoner og organisasjoner i læringsfellesskapet </li></ul>” Norske elever har en urealistisk selvoppfatning. De tror de er flinke, men presterer dårlig. Kan det skyldes lave krav? Elevene arbeider mye på egen hånd, og lite tid brukes på at læreren forklarer.” (Aftenposten 05) Mattias Øhra 07
  4. 4. Profesjonskompetansen har følgende mål: <ul><li>Den enkelte student skal i samarbeid med øvingslærer og faglærere kunne dokumentere forholdet mellom egne teoretiske ferdigheter og evnen til å operasjonalisere disse i samtlige praksisperioder i studiet </li></ul><ul><li>Studenten må kunne utvikle og analysere forholdet mellom det å kunne et fag, og det og kunne lære bort faget til andre. Evnen til å kunne reflektere over forholdet mellom fag og profesjon, mellom teori og praksis, vil derfor være avgjørende. </li></ul><ul><li>Den enkelte student skal kunne benytte IKT i undervisningen og som et sentralt verktøy for differensiering </li></ul>” Vi gir like mye lekser som andre, men har langt mindre kontroll av hjemmearbeidet. I andre land blir lekser rettet, og elevene får tilbakemelding.” (Aftenposten 05) Mattias Øhra 07
  5. 5. Profesjonskompetansen har følgende mål: <ul><li>Studentene må kunne benytte alle de ulike digitale verktøyene som muliggjør multimodalitet og som fordrer at studenten selv kan språkliggjøre sin egen tilpasset opplæring og de arbeidsmåter som hun selv opplever best for sitt eget studiearbeid. Studenten må derfor være i stand til å benytte varierte multimedia og publiseringsverktøy </li></ul><ul><li>Gjennom bruk av digitale mapper skal den enkelte student kunne iaktta og reflektere over sin egen og andre medstudenters læringsprosess </li></ul>Mattias Øhra 07
  6. 6. Profesjonskompetansen har følgende mål: <ul><li>Den enkelte student skal utvikle og reflektere over egne lærings strategier </li></ul><ul><li>Studenten skal i sin mappe redegjøre for arbeidsmåter, pensum, IKT verktøy osv som hun benytter. Videre skal hun redegjøre for tidsbruk og grad av utholdenhet i sitt skolearbeid. </li></ul><ul><li>Hun skal lage en profil av egen læringsstrategi som skal drøftes med lærere og medstudenter minst fire ganger i året </li></ul>Mattias Øhra 07

×