Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de System Media Kft.(17)

Publicidad

Az ingatlan berbeadasbol szarmazo gyakorlati problemak és megoldasuk – Online jogi kepzes

 1. A bérbeadásból származó gyakorlati problémák és megoldásuk 2015. szeptember 22. dr. Fónyiné dr. Kazareczki Andrea csoportvezető bíró címzetes törvényszéki bíró 11
 2. I. A bérleti szerződés 22
 3. 1) Minden szerződés annyit ér, amennyit betartanak belőle, de…………..!!!!!!!!!!!!! Jogi környezet: - 2013. évi V. törvény, új Ptk – a hatálybalépést (2014.március 15.) követően megkötött szerződésekre alkalmazandó; - Ptk. 6:331.§ - bérlet általános szabályai; - Ptk. 6:342.§ - lakásbérlet szabályai; - 1993. évi LXXVIII. törvény – a Lakástörvény; 33
 4. 2) Új ill. eltérő szabályok az új Ptk-ban - Lakás vagy emberi tartózkodásra alkalmas más helyiség állapota vagy használata az egészséget veszélyezteti, a bérlő a szerződést felmondhatja; erről a jogról érvényesen nem mondhat le; - Csak a bérbeadó hozzájárulásával lehet harmadik személynek albérletbe vagy használatba adni; ALBÉRLET TÉVES FOGALMA A GYAKORLATBAN! - Bérlőtárs, társbérlő fogalma; 44
 5. - A bérlő a bérbeadót terhelő munkálatokat a bérbeadó helyett és költségére elvégezheti, ha azokat a bérbeadó nem végzi el (nem tesz különbséget a szükséges és egyéb költségek között); - Új, hogy rendelkezik az egy hónapnál rövidebb bérletről: bérleti díj esedékessége, felmondás; - A felmondás joga a bérbeadót nem csak a bérleti díj, hanem a bérlőt terhelő költségek és terhek meg nem fizetése esetén is megilleti; - Felmondási jog az azonnali felmondás helyett; 55
 6. - A törvényes zálogjog nemcsak a hátralékos bérleti díj és járulékai, hanem a költségek erejéig is illeti az ingatlan bérbeadóját; - A bérleti díj gyakoriságához képest differenciáltan szabályozza a felmondási időt; - Rendezi azt az esetet, ha a felmondás nem a törvényi felmondási idő betartásával történik (nem kell újra felmondani); - Pontosítja a bérlő örökösei által gyakorolható felmondási idő kezdeti időpontját; 66
 7. - Bérelt dolog tulajdonjogának átruházása esetén a bérbeadó és az új tulajdonos egyetemlegesen felel a bérbeadó kötelezettségeinek teljesítéséért; - Új: az új tulajdonos a határozott idejű szerződést felmondhatja, ha a bérlő a bérleti viszony fennállása vagy lényeges feltételei tekintetében megtévesztette; - Bármely ingó, ingatlan bérlet esetén a bérlő a követelése kiegyenlítéséig használat nélkül visszatarthatja a dolgot; - Jogosulatlan visszatartás esetén a kikötött bérleti díjat kell fizetnie; 77
 8. - Kaució mértékéről új szabály: ha meghaladja a havi bérleti díj háromszorosát, a bérlő kérelmére a bíróság mérsékelheti (de érvényes!); - A bérlő nem gyakorolhatja az elvitel jogát, ha a bérbeadó megváltásként megfelelő kártalanítást ajánl fel és az a bérlő lényeges jogi érdekét nem sérti (eltérő az általános dologbérleti szabályoktól); - Az elviteli jogot a felek egyébként a szerződésben megfelelő ellentételezéssel korlátozhatják vagy kizárhatják; 88
 9. - A határozatlan időre kötött lakásbérletet lehet felmondani; - Van rendes és rendkívüli felmondás, de csak az okok különböznek; rendessel bármelyik fél, rendkívülivel csak a bérbeadó, előzetes felszólítás után ( kivéve súlyosok); - Ha a rendes felmondás nem a határidő betartásával történik, a felmondás közlését követő 2. hónap végére felmondottnak kell tekinteni; 99
 10. 2) A bérleti szerződés tartalmi elemei - Felek pontos megjelölése, személyi adatok (bérbeadó magánszemély adóazonosító jele és személyi száma ne szerepeljen benne); - A bérlet tárgyának nagyon pontos megjelölése, utalás jellegére; - A bérlemény állapotának részletes körülírása (fotók, videó); 1010
 11. - Határozott vagy határozatlan időre szól; - Bérleti díj összege, gyakorisága, fizetési módja, emelésének lehetősége, gyakorisága, módja; - Kaució, elszámolási kötelezettség; - Közüzem díjak típusai, fizetési módja, órák átírása – ADÓ! - Közös költség – csak akkor fizeti a bérlő, ha kifejezett rendelkezés van a szerződésben; a tulajdonos felel a társasház vagy lakásszövetkezet felé akkor is, ha van ilyen kikötés; 1111
 12. - Felmondás szabályai ill. visszautalás a Ptk-ra ill. Ltv-re; - Visszaadás módjára vonatkozó rendelkezések; - Mellékletek: - állapotfelmérés, fényképek, videofelvétel - birtokbaadási jegyzőkönyv - leltár, állapot megjelöléssel - mérőórák állása; - Forma: nem kötelező, de célszerű teljes bizonyító erejű magánokiratban; 1212
 13. 3) Néhány gondolat a felmondásról - Írásban - Törvényi határidő betartásával - Kézbesítési vélelem kikötése a szerződésben - Bizonyítható legyen a felmondási ok (tartozáselismerő nyilatkozat, tanúk, fotók stb.) - Egyoldalú nyilatkozat, nincs szükség elfogadásra - Szerződésben a „felmondottnak kell tekinteni” kikötés érvénytelen 1313
 14. - Érvényes felmondás esetén megszűnik a szerződés, a volt bérlő jogcím nélküli használóvá válik →kiürítés - A hátralék utólagos megfizetése nem éleszti fel a bérleti jogviszonyt! - Nincs helye felmondás érvénytelensége iránti megállapítási keresetnek (Pp.123.§) – kiürítési perben lehet ellenkérelemként rá hivatkozni; 1414
 15. II. A VÉGREHAJTÁS 1515
 16. 1) A közjegyzői okirat • Ha a bérleti szerződés közjegyző által szerkesztett okiratban van, lehetőség nyílik a per nélküli, „közvetlen” végrehajtásra;  A végrehajtás elrendelésére az okiratot szerkesztő közjegyzőnek van hatásköre (nem a bíróságnak!) és illetékessége (Vht. 23/C§ (1) bek.);  MOKK 29. iránymutatás: okiratot szerkesztő közjegyzőn azt kell érteni, aki azon az álláshelyen működik, melyen az alapokiratot készítő közjegyző működött; 1616
Publicidad