Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Alapjogvédelem és alkotmányosság

1.102 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Alapjogvédelem és alkotmányosság

 1. 1. Alapjogvédelem ésalkotmányosságDr. Szajbély Katalin
 2. 2. Alapjogvédelem: elvontfogalom/gyakorlati szükségszerűség?• Alapjogok kialakulása: polgári forradalmak• 2. generáció• 3. generáció• Mindennapi életünket átfogógaranciarendszer, védelmüknek az adottszituáción túlmutató jelentősége is van• (pl. egyházak szabályozása,bűncselekmények elévülhetetlensége)
 3. 3. Jogelvek• az alapjogvédelem kontextusa, háttere,értelmezési kerete, segédeszköze• Jogállamiság:– jogbiztonság– visszaható hatály tilalma• Hatalommegosztás: elválasztás ésegyensúly• /Emberi méltósághoz való jog: anyajog,szubszidiárius alapjog/
 4. 4. Alkotmányvédelem intézményeiMagyarországon• tárgyiasult formában: Alkotmány (Alaptörvény), azon keresztül anemzetközi és európai uniós normák és egyezmények• Intézményi szinten:– Alkotmánybíróság (elsődlegesen a jogi normák alkotmányossága,másodsorban az egyének alapvető jogainak védelme felett őrködik)– Ombudsman (Alapvető jogok biztosa) (elsődlegesen egyénijogvédelem, másodlagosan a jogrendszer alkotmányossága)– Köztársasági elnök – előzetes szűrő funkció – választási regisztráció• Elvi jelleggel:– /Kormány/– /országgyűlési képviselők ¼-e/
 5. 5. Alkotmány• Legmagasabb szintű jogi norma, ajogrendszer alapja• Szabályozza az államhatalmi ágakfeladatait, egymáshoz való viszonyát ésaz alapvető jogokat• 1949. évi XX. törvény (teljes revízió: 1989)• Magyarország Alaptörvénye (2012. január1.-től)
 6. 6. Alkotmány kontra Alaptörvény• elsietett kodifikáció, szakmai közvélemény bevonásánakhiányosságai, átláthatatlan előkészítési és szövegezésifolyamat• félelmek• Alaptörvény + mögöttes Alkotmánybírósági gyakorlat,nemzetközi egyezmények garantálják: valós és komplexvédelem• Néhány „repedés”: költségvetési tárgyú törvényekfelülvizsgálatának korlátozása• Legitimációs, „ideológiai”, megfogalmazásbeliproblémák, néhol nem felel meg teljes mértékben akortárs nemzetközi alkotmányossági trendeknek – elvigondok mellett gyakorlati alkalmazhatósága – jelenlegiformájában – kétségtelen
 7. 7. Alapjogvédelmi intézmények -Alkotmánybíróság• jelenlegi funkciójában a rendszerváltás ótalétezik• Fő feladata a jogrendszer alkotmányosságánakbiztosítása, a jogalkotás kontrollja, ezt különféleeljárásokban teszi• 2012. óta változás:– absztrakt utólagos normakontroll: actio popularismegszüntetése– egyéni jogvédelmi funkció kiterjesztése: „valódi”alkotmányjogi panasz
 8. 8. Alapvető jogok biztosa• Ombudsmani intézmény a rendszerváltás ótalétezik Magyarországon• Fő funkciója: egyének alapvető jogainakvédelme az alapjog-sértő hatóságijogalkalmazással szemben• Alaptörvénnyel lényegi változások:– egységes ombudsmani rendszer (külön biztosokbeolvasztása)– absztrakt jogvédelmi funkció jelentősége megnő:állampolgári beadványok gyakorlatilag egyetlencsatornája az Alkotmánybíróság irányában
 9. 9. Jogrendszer alkotmányosságánakkontrolljaElőzetes kontroll:• államfő indítványoz• Alkotmánybíróság határoz• /jogalkotó reagál/Utólagos kontroll jellemző folyamata:• /állampolgárok jeleznek/• alapvető jogok biztosa indítványoz• Alkotmánybíróság határoz• /jogalkotó reagál/
 10. 10. Az alapvető jogok biztosánakindítványozási tevékenysége - 2012• 758 olyan beadvány, amelyben a panaszos kifejezettenalkotmánybírósági felülvizsgálatot kért• Az alapvető jogok biztosa:– 20 indítványt nyújtott be panasz alapján – kiválasztás dilemmái:postás vagy indítványozó?– 4 indítványt nyújtott be hivatalból– összesen 12, a korábbi évekből származó indítványt tartott fenn• Az Alkotmánybíróság:– összesen 15 ügyben hozott döntést 2013. február végéig– 8 esetben hozott az indítványnak legalább részben helyt adódöntést
 11. 11. Ombudsmani indítványok• „hot potato”• első indítvány: az Alaptörvény Átmenetirendelkezései: alkotmányvédelmi funkció,szimbolikus jelentőség, de számoskonkrét, alapvető jogokat sértő részelem• Alkotmánybíróság döntött:megsemmisítette ---- IV. Alaptörvény-módosítás??
 12. 12. Hallgatói szerződésekAz alapvető jogok biztosa két indítványt nyújtottbe:1) hallgatói szerződésekkel kapcsolatos Kormányrendeletmegsemmmisítését kérte: formai okból (törvényiszabályozás követelménye) és tartalmi érvekkel(önrendelkezési jog, munka és foglalkozás szabadmegválasztása) – AB formai okból semmisítette meg2) Jogalkotó a felsőoktatási törvénybe foglalta a támadottszabályokat: tartalmi érvek alapján ismét indítványAB döntésére várunk, DE! 4. Alaptörvény-módosításterve…
 13. 13. Hajléktalanság• több ízben fordult Alkotmánybírósághoz e témakörben: atestület következetesen helyt adott• sarokpontok: az egyenlő méltóság elve alapján nemszankcionálható a hajléktalan-státusz, a szegénység nembűn, a hajléktalanság megoldandó szociálpolitikai kérdés(munkája során több éve kiemelt terület, helyszíni vizsgálatok,projektek, együttműködés civil szervezetekkel)• NEM állítja az ombudsman:– hogy a hajléktalanoknak az utcán kell élniük: humánus, szakmaimegoldásokat sürget, civil szervezetekkel együttműködve– hogy nem kell szankcionálni a hajléktalan személyek általelkövetett bűncselekményeket, szabálysértéseketAlkotmánybíróság rendre helyt ad az indítványoknak,DE! 4. Alaptörvény-módosítás terve…
 14. 14. MédiatörvényCivil szervezett „beadvány-áradata”:Ombudsmani indítvány a Médiatanácsmegválasztásával összefüggésben:-konkrét részletszabály (elnök mandátuna)megsemmisítését kérte, és azt, hogy a testületvizsgálja meg, összességében megvalósulnak-ea szükséges alkotmányos garanciákJogalkotó:részletszabály módosításaAB döntésére várunk, közben nemzetközijavaslatra jogszabály-módosítási tervek
 15. 15. Család fogalma• Új családvédelmi törvény: családfogalom kizárólagférfi és nő házasságán alapul (és közös gyermeklétén):– Ombudsman szerint szexuális irányultságonalapuló hátrányos megkülönböztetés(Alaptörvény!)– Emberi méltóság, magán-és családi élethez valójog szükségtelen és aránytalan korlátozásaAlkotmánybíróság megsemmisítette!DE! 4. Alkotmánymódosítás terve
 16. 16. Alkotmánybírósági indítványok agyermekek jogainak védelmébenGyermekek jogai speciális fókuszban:• 2008 óta fókuszált projektmunka• indítvány: alaptörvényt és nemzetközi egyezményeket sért aszabálysértési törvénynek az a rendelkezése, amely afiatalkorúak esetében lehetővé teszi az elzárás, illetve aszabálysértési őrizet elrendelését –AB döntésére várunkiskolaidőben a rendőrség intézkedhet a tanítási időben utcánlófráló gyermekekkel szemben – az Alkotmánybíróság nemadott helyt• Köznevelési törvény: 3 éves kortól kötelező óvodáztatás - azAlkotmánybíróság nem adott helyt
 17. 17. Egyházakról szóló törvényOmbudsman indítványa:• Sérti a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz valójogot, hogy Országgyűlés maga dönt az egyházkéntelismeréséről, törvényben szabályozott mérlegelésiszempontok és jogorvoslat nélkül (150-ből 27 egyházmaradt)• Hatalommegosztás elvével összeegyeztethetetlenmegoldásAB megsemmisítette, DE! 4. Alaptörvény-módosítás…
 18. 18. „Felülalkotmányozás”• Új jelenség, új fogalom• Reakció??• Vizsgálhatja-e az Alkotmánybíróság az Alaptörvénymódosítását?– pozitivista szemlélet: felülvizsgálat kizárt– értékközpontú, természetjogias érvelés: igen– Alaptörvény alkotmányos státusza, koherenciája: igenAlkotmánybíróság álláspontja szerint:– 2010 előtt: NEM– 2010 óta: árnyalódó álláspont: beépülési parancs, belsőkoherencia
 19. 19. Államfő? Ombudsman?Dilemmák: „szuperalkotmányozó”/”szuper-Alkotmánybíróság”Következmények???--- Radbruch-formula
 20. 20. Köszönöm a figyelmet!

×