Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

บทที่ 8 การเก็บเกี่ยวและสถานการณ์การผลิต

544 visualizaciones

Publicado el

รายวิชา การปลูกยางพารา ปวช.3/2
วษท.ฉะเชิงเทรา

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

บทที่ 8 การเก็บเกี่ยวและสถานการณ์การผลิต

 1. 1. บทที่ 8 การเก็บเกี่ยวและสถานการณ์การ ผลิต
 2. 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิต 1. โครงสร้างเปลือกยางและท่อน้ายาง ท่อน้ำยำงจะเรียงตัวกัน ออกมำจำกเยื่อเจริญรอบลำต้นตำมแนวดิ่งเป็นชั้น ๆ จนถึงเปลือก กำรกรีด ยำงจึงต้องกรีดเอียงจำกซ้ำยบนลงมำขวำล่ำง เพื่อ้ต้ตัดกับท่อน้ำยำง 2. ความลึกของการกรีด กำรกรีดยำง้ต้ได้น้ำยำงมำกจึงต้องกรีด ้ต้ลึก้กล้เยื่อเจริญมำกที่สุด 3. ขนาดของงานกรีด ตมำยถึง จำนวนต้นยำงที่คนกรีด 1 คน สำมำรถกรีดได้้นแต่ละวัน โดยปกติแล้วกำรกรีดแบบครึ่งลำต้นจะสำมำรถ กรีดได้คนละประมำณ 450 – 500 ต้น/วัน
 3. 3. 4. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกรีดยาง ช่วงเวลำกำรกรีดยำงที่ต้น ยำง้ต้น้ำยำงดี คือ อยู่ระตว่ำง 03.00 – 06.00 น. ส่วนกำรกรีดยำง ตลังเวลำ 06.00 น. ไปแล้วจะได้ปริมำณน้ำยำงลดลงเรื่อย ๆ ตำม 5. ความสิ้นเปลืองเปลือก กำรกรีดยำงที่ดีควรสิ้นเปลืองเปลือกไม่ เกิน 25 เซนติเมตร/ปี 6. ความคมของมีด มีกำรกรีดยำงด้วยมีดที่คมจะทำ้ต้ตัดท่อน้ำ ยำงดีขึ้นและจะสิ้นเปลืองเปลือกน้อยกว่ำกำรกรีดด้วยมีดที่ไม่คม
 4. 4. อุปกรณ์กรีดยาง
 5. 5. การเปิ ดกรีดหน้ายาง 1. ขนาดของต้นยางที่เหมาะสม ควรเปิดกรีดเมื่อต้นยำงมีขนำด เส้นรอบต้นไม่ต่ำกว่ำ 50 เซนติเมตร ที่ระดับควำมสูง 150 เซนติเมตร จำกพื้นดิน โดยมีจำนวนต้นเปิดกรีดไม่น้อยกว่ำครึ่งตนึ่งของจำนวนต้นยำง ทั้ง 2. ระดับความสูงของการเปิ ดกรีด กำรเปิดกรีดตน้ำแรกสำมำรถ เปิดกรีดได้ตั้งแต่ระดับควำมสูง 100 – 150 เซนติเมตร แต่นิยมเปิด กรีดที่ระดับควำมสูง 150 เซนติเมตรจำกพื้นดิน
 6. 6. 3. ความลาดชันของรอยกรีด กำรเปิดกรีดควร้ต้ควำมลำดชัน ของรอยกรีดทำมุม 30 – 35 องศำกับแนวขนำนพื้นดิน ทั้งนี้เพื่อ้ต้น้ำ ยำงไตลได้สะดวก ไม่ไตลออกนอกรอยกรีด ทำ้ต้ได้ผลผลิตเต็มที่ และควร รักษำระดับควำมลำดชันตำมที่กำตนดไว้โดยตลอดระยะกำรกรีด 4. อุปกรณ์การเปิ ดกรีด อุปกรณ์ที่จำเป็นสำตรับกำรเปิดกรีดตน้ำ ยำง ได้แก่ ไม้เปิดกรีด มีดเจ๊บง รำงรองรับน้ำยำง ลวดรับถ้วยน้ำยำง ถ้วยรับ น้ำยำง เป็นต้น กำรเปิดกรีดยำงที่ถูกวิธี
 7. 7. การกรีดยางหน้าปกติ คือกำรกรีดยำงตน้ำล่ำงที่ระดับควำมสูงของ ตน้ำกรีดที่ระดับตั้งแต่ 150 เซนติเมตรจำกพื้นดินลงมำ ตลัก้นกำรกรีดมีอยู่ว่ำ กรีดได้น้ำยำงมำกที่สุด ต้นยำงเสียตำยน้อย ที่สุด กรีดได้นำนที่สุดและสิ้นเปลืองเปลือกน้อยที่สุด เพรำะฉะนั้นกำรกรีด ยำงไม่ควรกรีดทุกวันตรือกรีดติดต่อกันตลำยวัน เพรำะแม้ว่ำจะได้ผลผลิต สูงแต่อำจก่อ้ต้เกิดผลกระทบกำรต้นยำง
 8. 8. การกรีดยางหน้าสูง เป็นกำรนำน้ำยำงออกจำกต้นยำงโดยกำรกรีด ยำงที่ระดับควำมสูง 150 เซนติเมตรจำกพื้นดินข้นไป ตรือกรีดสูงกว่ำกำร กรีดยำงตน้ำปกติ ้ช้กับต้นยำงที่มีอำยุมำก้กล้โค่น ตรือเปลือกตน้ำล่ำงมีปัญตำไม่ สำมำรถกรีด้ต้ผลผลิตได้ตำมปกติ ซึ่งเปลือกตน้ำสูงที่กรีดเป็นเปลือกเดิมที่ ตนำและสมบูรณ์ สำมำรถเพิ่มผลผลิตได้มำกกว่ำกำรกรีดปกติบนเปลือก งอก้ตม่ประมำณ 1 – 3 เท่ำ
 9. 9. กำรกรีดยำง
 10. 10. การกรีดก่อนโค่น เมื่อเปลือกของตน้ำกรีดปกติบำง้ต้ผลผลิต ลดลง และประสงค์จะโค่นยำงเพื่อปลูกแทน ตรือปลูกพืชอื่นแทนยำง ควร้ช้ วิธีกำรกรีดยำงตน้ำสูงก่อนกำรโค่น 1 – 6 ปี เพื่อ้ต้ได้รับผลตอบแทนจำก ยำงสูงสุด สำตรับระบบกรีดยำงที่แนะนำมี 2 ระบบ คือ 2.1 กำรกรีดก่อนโค่นควบคู่กับสำรเคมีเร่งน้ำยำงควำมเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ 2.2 กำรเจำะตนึ่งรอยวันเว้นวัน ร่วมกับกำร้ช้แก๊สเอทธีลีน (1PC d/3+gas) ้ต้กับต้นยำงก่อนโค่น 1 – 2 ปี มีต้นทุนสูงกว่ำ กำร้ช้สำรเคมีเร่งน้ำยำงปกติ
 11. 11. กำรเก็บน้ำยำง
 12. 12. การจาหน่ายน้ายางสด น้ายางสด คือ น้ำยำงธรรมชำติที่กรีดได้จำกต้นยำงพำรำ มี ลักษณะเป็ นของเตลวสีขำวขุ่นคล้ำยน้ำนม มีกลิ่นตอมเล็กน้อย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. เนื้อยำงประมำณ 35 เปอร์เซ็นต์ 2. ส่วนที่เป็นน้ำและสำรอื่น ๆ ประมำณ 65 เปอร์เซ็นต์
 13. 13. น้ำยำงสดที่ได้จำกสวนยำงจะยังคงสภำพเป็นของเตลวอยู่ได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง ตลังจำกนั้นจะเริ่มจับตัวเป็นเม็ดพริก (ยำงบูด) อันเนื่องจำก สำเตตุตลำยประกำร จำเป็นต้องเติมสำรเคมีรักษำน้ำยำงเพื่อป้ องกันกำรจับ ตัวก่อนกำตนด ชนิดของสำรเคมีเก็บรักษำน้ำยำงไม่้ต้จับตัว มี 2 ชนิด คือ 1. แอมโมเนีย เป็นของเตลวและก๊ำซไม่มีสี กลิ่นฉุนจัด เป็น อันตรำยต่อผิวตนังและประสำทตำ ละลำยได้ทั้ง้นน้ำ แอลกอฮอล์ และอี เธอร์ 2. โซเดียมซัลไฟท์ เป็ นผงตรือผลึกสีขำว ละลำย้นน้ำและ แอลกอฮอล์้นท้องตลำดมีจำตน่ำย้นลักษณะของผงสีขำว
 14. 14. การผลิตยางแผ่นคุณภาพดี ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมน้ำยำง ขั้นตอนที่ 2 กำรทำควำมสะอำดอุปกรณ์ ขั้นตอนที่ 3 กำรกรองน้ำยำง ขั้นตอนที่ 4 กำรตวงน้ำยำง้ส่ตะกง ขั้นตอนที่ 5 กำรผสมน้ำกับน้ำยำง ขั้นตอนที่ 6 กำรเลือก้ช้น้ำกรดและกำรผสมน้ำกรด ขั้นตอนที่ 7 กำร้ช้น้ำกรดผสมน้ำยำง ขั้นตอนที่ 8 กำรกวำดฟองน้ำยำง
 15. 15. ขั้นตอนที่ 9 ควร้ช้แผ่นสังกะสี ตรือวัสดุอื่น้ดก็ได้ปิดตะกงเพื่อป้ องกันมิ้ต้ ฝุ่นละออง ขั้นตอนที่ 10 กำรนวดแผ่นยำง ขั้นตอนที่ 11 กำรรีดแผ่นยำงด้วยเครื่องรีดลื่น ขั้นตอนที่ 12 กำรรีดแผ่นยำงด้วยเครื่องรีดดอก ขั้นตอนที่ 13 กำรล้ำงแผ่นยำง ขั้นตอนที่ 14 กำรผึ่งแผ่นยำง ขั้นตอนที่ 15 กำรเก็บยำงแผ่นเพื่อรอจำตน่ำย กำรทำยำงแผ่น กำรรมควันยำง กำรทำยำงแท่ง ยำงเครพและยำงก้อนถ้วย
 16. 16. สถานการณ์การผลิต แนวโน้ม รำคำยำงมีแนวโน้มปรับตัวลดลง้นทิศทำงเดียวกับรำคำ ตลำดโตเกียว โดยมีปัจจัยลบมำจำกกำรแข็งค่ำของเงินเยนและเงินบำท ...... ประกอบกับนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ จีนและควำมอ่อนแอของเศรษฐกิจยูโรโซน ซึ่งส่งผลต่ออุปสงค์ยำง้น ภำพรวม ...... ขณะที่ธนำคำรกลำงสตรัฐฯ (เฟด) แสดงควำมกังวลภำวะผันผวน ้นตลำดกำรเงินและภำวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ...... อย่ำงไรก็ตำม ภำวะฝนตกตนักทำงภำค้ต้ของไทยและรำคำน้ำมัน ที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับมำตรกำรซื้อยำงของรัฐบำลยังเป็นปัจจัยตนุน รำคำยำงได้้นระดับตนึ่ง
 17. 17. F.O.B. (Bangkok) คือ Free on Board of Bangkok ตมำยถึง รำคำ สินค้ำส่งมอบ ณ ท่ำเรือกรุงเทพ รวม ค่ำบริกำรอื่น ๆ เช่น ค่ำตู้คอนเทนเนอร์ ค่ำแรงงำน้นกำรโตลดสินค้ำ เป็น ต้น F.O.B price คือ รำคำ ณ ท่ำเรือต้นทำงที่ระบุ ซึ่งเป็นเงื่อนไข รำคำซื้อขำยสินค้ำระตว่ำงประเทศที่สภำตอกำรค้ำระตว่ำงประเทศ (International Chamber of Commerce) ได้กำตนด ไว้เพื่อเป็นข้อตกลง้นกำรส่งมอบทำงกำรค้ำระตว่ำงประเทศที่ผู้ซื้อและ ผู้ ขำยต้ องนำมำระบุ้นสัญญำซื้อขำยและเงื่ อนไขที่สำคัญๆ F.O.B,C.I.F, C and F, F.A.S EXW. เป็นต้น
 18. 18. รำคำยำง เดือนกุมภำพันธ์ 2559 และรำคำ F.O.B

×