Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ThS BS. LÊ QUANG TUYỀN
BỘ MÔN GIẢI PHẪU
GIẢI PHẪU
VÙNG CHI TRÊN
XƯƠNG CHI TRÊN
ĐAI VAI:
XƯƠNG CÁNH TAY
XƯƠNG VAI
XƯƠNG ĐÕN
MẶT TRƯỚC MẶT SAU
XƯƠNG CHI TRÊN
ĐƯỜNG THANG
ĐẦU TRONG
ĐẦU ỨC
DIỆN KHỚP ỨC
ĐẦU NGOÀI
ĐẦU CÙNG VAI
DIỆN KHỚP CÙNG VAI
BỜ SAU
BỜ TRƯỚC
RÃNH DƯ...
XƯƠNG CHI TRÊN
2- XƯƠNG VAI:
2.2- MÔ TẢ:
GAI VAI
MÕM CÙNG VAI
MÕM QUẠ
GÓC TRÊN
KHUYẾT VAI
HỐ DƯỚI VAI
GÓC DƯỚI
GÓC NGOÀI
Ổ...
XƯƠNG CHI TRÊN3- XƯƠNG CÁNH TAY:
3.2- MÔ TẢ:
3.2.1- ĐẦU TRÊN:
RÃNH TK QUAY
CỔ GIẢI PHẪU
RÃNH GIAN CỦ
CỦ BÉ
CỦ LỚN
CHỎM
MẶT...
XƯƠNG CHI TRÊN
3- XƯƠNG CÁNH TAY:
3.2- MÔ TẢ:
3.2.2- ĐẦU DƯỚI:
CHỎM CON
HỐ MÕM KHUỶU
HỐ VẸT
MÕM TRÊN
LỒI CẦU TRONG
MÕM TRÊ...
XƯƠNG CHI TRÊN
3- XƯƠNG CÁNH TAY:
3.2- MÔ TẢ:
3.2.3- THÂN XƯƠNG: BỜ TRƯỚC
BỜ NGOÀI
BỜ TRONG
MẶT SAU
XƯƠNG CHI TRÊN
XƯƠNG CHI TRÊN
4- XƯƠNG CẲNG TAY:
XƯƠNG QUAY
XƯƠNG TRỤ
ĐẦU TRÊN
ĐẦU TRÊN
ĐẦU DƯỚI ĐẦU DƯỚI
MÀNG GIAN CỐT
QUAY TRỤ
BỜ SAU
B...
XƯƠNG CHI TRÊN4- XƯƠNG CẲNG TAY:
4.1- XƯƠNG QUAY:
4.1.1- ĐẦU TRÊN:
CHỎM
LỒI CỦ QUAY
MÕM TRÂM QUAY
RÃNH CƠ DUỖI NGÓN TRỎ
CƠ...
XƯƠNG CHI TRÊN
MÕM TRÂM QUAY
MÕM TRÂM TRỤ
DIỆN KHỚP
XƯƠNG THUYỀN
KHUYẾT TRỤ
CHỎM XƯƠNG TRỤ
4- XƯƠNG CẲNG TAY:
4.1- XƯƠNG Q...
XƯƠNG CHI TRÊN
LỒI CỦ TRỤ
MÕM VẸT
MÕM KHUỶU
CHỎM TRỤ
MÕM TRÂM TRỤ
KHUYẾT RÕNG RỌC
4- XƯƠNG CẲNG TAY:
4.2- XƯƠNG TRỤ:
4.2.1...
XƯƠNG CHI TRÊN
5- XƯƠNG CỔ TAY:
THUYỀN
NGUYỆT
THÁP
ĐẬU
THANG
THÊ
CẢ
MÓC
XƯƠNG CHI TRÊN
2
1
3
4
5
6- XƯƠNG BÀN TAY:
XƯƠNG CỔ TAY
XƯƠNG ĐỐT BÀN
XƯƠNG ĐỐT NGÓN
ĐỐT GẦN
ĐỐT GIỮA
ĐỐT XA
NỀN
CHỎM
CƠ CHI TRÊN
NHÓM CƠ CHI TRÊN NỐI VỚI CỘT SỐNG
1- CƠ THANG
2- CƠ LƯNG RỘNG
3 - CƠ TRÁM LỚN
4- CƠ TRÁM BÉ
5- CƠ NÂNG VAI
CƠ CHI TRÊN
1- CƠ THANG
2- CƠ LƯNG RỘNG
3- CƠ NÂNG VAI
4- CƠ TRÁM BÉ
5- CƠ TRÁM LỚN
CƠ CHI TRÊN
NHÓM CƠ CHI TRÊN
NỐI VỚI THÀNH NGỰC
1- CƠ NGỰC LỚN
2- CƠ NGỰC BÉ
3- CƠ DƯỚI ĐÕN
4- CƠ RĂNG TRƯỚC
CƠ CHI TRÊN
BÓ ĐÕN
BÓ ỨC
BÓ THẲNG BỤNG
CƠ NGỰC LỚN
BÁM TẬN RÃNH
GIAN CỦ
KHÉP VÀ XOAY
TRONG CÁNH TAY
CƠ CHI TRÊN
CƠ NGỰC BÉ
BÁM TẬN MÕM QUẠ
KÉO XƯƠNG VAI XUỐNG
DƯỚI, NÂNG LỒNG NGỰC
3
5
4
CƠ DƯỚI ĐÕN
CƠ CHI TRÊN
CƠ RĂNG TRƯỚC
BÁM TẬN MẶT TRUOC
XƯƠNG VAI
NÂNG LỒNG NGỰC
CƠ CHI TRÊN
NHÓM CƠ VAI
1- CƠ DELTA
2- CƠ DƯỚI VAI
3- CƠ DƯỚI GAI
4- CƠ TRÊN GAI
5- CƠ TRÕN LỚN
6- CƠ TRÕN BÉ
CƠ CHI TRÊN
1- CƠ DELTA
2- CƠ TRÊN GAI
3- CƠ DƯỚI GAI
4- CƠ TRÕN BÉ
5- CƠ TRÕN LỚN
CƠ CHI TRÊN
6- CƠ DƯỚI VAI
CƠ CHI TRÊN
ĐẦU DÀI
ĐẦU NGẮN
NGUYÊN ỦY:
CỦ TRÊN Ổ CHẢO
NGUYÊN ỦY:
MÕM QUẠ
1- CƠ CÁNH TAY:
1.1- CƠ CÁNH TAY TRƯỚC:
1.1.1- L...
CƠ CHI TRÊN
1- CƠ CÁNH TAY:
1.1- CƠ CÁNH TAY TRƯỚC:
1.1.2- LỚP SÂU:
1- CƠ QUẠ- CÁNH TAY
NGUYÊN UỶ: MÕM QUẠ
BÁM TÂN: 1/3 TR...
CƠ CHI TRÊN
ĐẦU DÀI
ĐẦU NGOÀI
NGUYÊN ỦY:
CỦ DƯỚI Ổ CHẢO
NGUYÊN ỦY:
MẶT SAU XƯƠNG
CÁNH TAY
ĐẦU TRONG
NGUYÊN ỦY:
MẶT SAU
XƯƠ...
CƠ CHI TRÊN2- CƠ CẲNG TAY:
2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC:
2.1.1- LỚP NÔNG:
SẤP TRÕN
GẤP CỔ TAY QUAY
GAN TAY DÀI
GẤP CỔ TAY TRỤ
CƠ CHI TRÊN
2- CƠ CẲNG TAY:
2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC:
2.1.2- LỚP GIỮA:
CƠ GẤP CHUNG CÁC NGÓN NÔNG
NGUYÊN ỦY:
- MÕM TRÊN LỒI ...
CƠ CHI TRÊN
2- CƠ CẲNG TAY:
2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC:
2.1.2- LỚP SÂU:
1- GẤP CHUNG CÁC NGÓN SÂU
BÁM TẬN:
ĐỐT XA NGÓN 2- 5
NG...
CƠ CHI TRÊN
2- CƠ CẲNG TAY:
2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC:
2.1.2- LỚP SÂU:
3- CƠ SẤP VUÔNG
NGUYÊN ỦY:
¼ DƯỚI MẶT TRƯỚC X.TRỤ
BÁM ...
CƠ CHI TRÊN
2- CƠ CẲNG TAY:
2.2- CƠ CẲNG TAY SAU:
2.2.1- NHÓM NGOÀI( LÓP NÔNG):
1- CÁNH TAY QUAY
NGUYÊN ỦY:
- 2/3 TRÊN MÕM...
CƠ CHI TRÊN
2- CƠ CẲNG TAY:
2.2- CƠ CẲNG TAY SAU:
2.2.1- NHÓM NGOÀI:
2- CƠ DƯỖI CỔ TAY
QUAY DÀI
NGUYÊN ỦY:
- 1/3 DƯỚI MÕM ...
CƠ CHI TRÊN2- CƠ CẲNG TAY:
2.2- CƠ CẲNG TAY SAU:
2.2.2- LỚP NÔNG:
2.2.2.1- NHÓM SAU: 4 CƠ
1- CƠ KHUỶU
NGUYÊN ỦY:
MÕM TRÊN ...
CƠ CHI TRÊN
2- CƠ CẲNG TAY:
2.2- CƠ CẲNG TAY SAU:
2.2.2- NHÓM SAU:
2.2.2.1- LỚP NÔNG: 4 CƠ
2- CƠ DUỖI CÁC NGÓN
NGUYÊN ỦY:
...
CƠ CHI TRÊN
2- CƠ CẲNG TAY:
2.2- CƠ CẲNG TAY SAU:
2.2.2- NHÓM SAU:
2.2.2.1- LỚP NÔNG: 4 CƠ
4- CƠ DUỖI CỔ TAY TRỤ
NGUYÊN ỦY...
CƠ CHI TRÊN
2- CƠ CẲNG TAY:
2.2- CƠ CẲNG TAY SAU:
2.2.2- NHÓM SAU:
2.2.2.2- LỚP SÂU: 5 CƠ
1- CƠ DẠNG NGÓN CÁI DÀI
NGUYÊN Ủ...
CƠ CHI TRÊN
2- CƠ CẲNG TAY:
2.2- CƠ CẲNG TAY SAU:
2.2.2- NHÓM SAU:
2.2.2.2- LỚP SÂU: 5 CƠ
4- CƠ DUỖI NGÓN TRỎ
NGUYÊN ỦY:
M...
CƠ CHI TRÊN
2- CƠ CẲNG TAY:
2.2- CƠ CẲNG TAY SAU:
2.2.2- NHÓM SAU:
2.2.2.2- LỚP SÂU: 5 CƠ
5- CƠ NGỮA
NGUYÊN ỦY:
MÕM TRÊN L...
CƠ CHI TRÊN
1- GAN TAY:
1.1- LỚP SÂU:
1.1.2- CƠ GAN TAY:
NHÓM CƠ MÔ CÁI
NHÓM CƠ MÔ ÖT
NHÓM CƠ MÔ GIŨA
CƠ CHI TRÊN
CƠ DẠNG
NGÓN CÁI NGẮN
CƠ ĐỐI NGÓN CÁI
CƠ GẤP
NGÓN CÁI NGẮN
CƠ KHÉP NGÓN CÁI
3- CƠ BÀN TAY:
3.1- GAN TAY:
3.1.1...
CƠ CHI TRÊN
CƠ DẠNG
NGÓN ÖT NGẮN
CƠ ĐỐI NGÓN ÖT
CƠ GẤP
NGÓN ÖT NGẮN
3- CƠ BÀN TAY:
3.1- GAN TAY:
3.1.2- CƠ MÔ ÖT:
CƠ CHI TRÊN
1- GAN TAY:
1.1- LỚP SÂU:
1.1.2- CƠ GAN TAY:
1.1.2.3 - NHÓM CƠ MÔ GIỮA:
GÂN CƠ GCCN SÂU
GÂN CƠ GCCN NÔNG 2-5
G...
CƠ CHI TRÊN
3- CƠ BÀN TAY:
3.1- GAN TAY:
3.1.3- CƠ MÔ GIỮA:
GÂN GẤP CHUNG
CÁC NGÓN SÂU
GÂN GẤP CHUNG
CÁC NGÓN NÔNG
CƠ GIUN...
BÀN TAY
1- GAN TAY:
1.1- LỚP SÂU:
1.1.2- CƠ GAN TAY:
1.1.2.3 - NHÓM CƠ MÔ GIỮA:
1 2
3
CƠ GIAN CỐT GAN TAY
TÁC DỤNG:
-GẤP K...
BÀN TAY
CƠ GIAN CỐT MU TAY
134
2
1- GAN TAY:
1.1- LỚP SÂU:
1.1.2- CƠ GAN TAY:
1.1.2.3 - NHÓM CƠ MÔ GIỮA:
TÁC DỤNG:
-GẤP KH...
MẠCH MÁU CHI TRÊN
ĐỘNG MẠCH
DƯỚI ĐÕN(P)
ĐỘNG MẠCH
CHI TRÊN
NGUYÊN ỦY
MẠCH MÁU CHI TRÊN
ĐỘNG MẠCH NÁCH
ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY
ĐỘNG MẠCH CẲNG TAY
( QUAY- TRỤ)
ĐỘNG MẠCH BÀN TAY
- CUNG GAN TAY NÔNG
...
MẠCH MÁU CHI TRÊN
1- ĐỘNG MẠCH NÁCH:
1- ĐM NGỰC TRÊN
2- ĐM CÙNG VAI NGỰC
3- NGỰC NGOÀI
4- ĐM DƯỚI VAI
5- ĐM MŨ CÁNH TAY
TR...
MẠCH MÁU CHI TRÊN
2- ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY:
ĐM CÁNH TAY
ĐM BÊN TRỤ TRÊN
ĐM BÊN TRỤ DƯỚI
ĐM TRỤ
ĐM CÁNH TAY SÂU
ĐM QUAY
MẠCH MÁU CHI TRÊN
ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY
1- ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY SÂU
2- ĐỘNG MẠCH BÊN TRỤ TRÊN
3- ĐỘNG MẠCH BÊN TRỤ DƯỚI
MẠCH MÁU CHI TRÊN
ĐM TRỤ
ĐM GIAN CỐT CHUNG
ĐM QUẶT NGƯỢCTRỤ
ĐM GIAN CỐT TRƯỚC
TK GIAN CỐT TRƯỚC
ĐM QUAY
ĐM QUẶT NGƯỢC QUAY...
MẠCH MÁU CHI TRÊN
CƠ CÁNH TAY QUAY
ĐỘNG MẠCH QUAY
NHÁNH NÔNG TK QUAY
3- ĐỘNG MẠCH CẲNG TAY:
3.2- ĐỘNG MẠCH QUAY
ĐỘNG MẠCH
...
MẠCH MÁU CHI TRÊN
4- GAN TAY:
CUNG GAN TAY NÔNG
ĐỘNG MẠCH TRỤ
NHÀNH SÂU
ĐỘNG MẠCH TRỤĐỘNG MẠCH QUAY
NHÁNH GAN TAY NÔNG
ĐỘN...
MẠCH MÁU CHI TRÊN
CUNG GAN TAY SÂU
ĐỘNG MẠCH QUAY
ĐỘNG MẠCH TRỤ
NHÁNH
GAN TAY
SÂU ĐỘNG
MẠCH
TRỤ
ĐỘNG MẠCH
NGÓN CÁI CHÍNH
Đ...
MẠCH MÁU CHI TRÊN
CUNG GAN TAY SÂU
CUNG GAN TAY NÔNG
(NHÁNH GAN NGÓN CHUNG)
NHÁNH GAN
ĐỐT BÀN
CUNG GAN CỔ TAY
4- BÀN TAY:
MẠCH MÁU CHI TRÊN
ĐỘNG MẠCH QUAY
1- ĐỘNG MẠCH QUẶT NGƯỢC
QUAY
2- ĐỘNG MẠCH QUAY VÙNG
CẲNG TAY
3- ĐỘNG MẠCH GAN TAY NÔNG
VÙ...
MẠCH MÁU CHI TRÊN
ĐỘNG MẠCH TRỤ
2- ĐỘNG MẠCH
GIAN CỐT CHUNG
3- ĐỘNG MẠCH TRỤ
VÙNG CẲNG TAY
4- ĐỘNG MẠCH GAN
TAY SÂU GAN TA...
MẠCH MÁU CHI TRÊN
M TĨNH MẠCH
TM ĐẦU
TM GIỮA ĐẦU
TM GIỮA CẲNG TAY
TM NỀN
TM GIỮA NỀN
TM ĐẦU
TM NỀN
THẦN KINH CHI TRÊN
THẦN KINH CHI TRÊN
C 4
C 5
C 6
C 7
C 8
D 1
THÂNBÓ NGÀNH
1- ĐÁM RỐI CÁNH TAY:
THẦN KINH CHI TRÊN
1- ĐÁM RỐI CÁNH TAY:
TK CƠ BÌ
TK QUAY
TK NÁCH
RỄ NGOÀI TK GIỮA
RỄ TRONG TK GIỮA
TK BÌ CẲNG TAY TRONG
TK...
THẦN KINH CHI TRÊN
2- BÓ NGOÀI:
2.1- TK CƠ BÌ:
TK CƠ BÌ
CƠ QỤA- CÁNH TAY
TK BÌ CẲNG TAY NGOÀI
THẦN KINH CHI TRÊN
2- BÓ NGOÀI:
2.1- TK CƠ BÌ:
TK CƠ BÌ
CƠ QUẠ CÁNH TAY
TK BÌ CẲNG TAY NGOÀI
NHÀNH TK VẬN ĐỘNG
TẤT CẢ CƠ V...
THẦN KINH CHI TRÊN
2- BÓ NGOÀI:
2.2- TK GIỮA:
2.2.1- VÙNG CÁNH TAY:
RỄ NGOÀI
TK GIỮA RỄ TRONG
TK GIỮA
ĐỘNG MẠCH
CÁNH TAY
T...
THẦN KINH CHI TRÊN
2- BÓ NGOÀI:
2.2- TK GIỮA:
2.2.3- VÙNG CẲNG TAY:
THẦN KINH GIỮATHẦN KINH
GIAN CỐT TRƯỚC
VẬN ĐỘNG TẤT CẢ...
THẦN KINH CHI TRÊN
THẦN KINH TRỤ
CẢM GIÁC
3 NGÓN RƯỠI
NGOÀI
THẦN KINH GIỮA
NHÁNH NÔNG
THẦN KINH GIỮA
2- BÓ NGOÀI:
2.2- TK ...
THẦN KINH CHI TRÊN
THẦN KINH TRỤ
NHÁNH SÂU
THẦN KINH GIỮA
VẬN ĐỘNG 5 CƠ:
- DẠNG NGÓN CÁI NGẮN
- ĐỐI NGÓN CÁI
- GẤP NGÓN CÁ...
THẦN KINH CHI TRÊN
TỔN THUƠNG THẦN KINH GIỮA
THẦN KINH CHI TRÊN
3- BÓ SAU:
3.2- TK QUAY:
TK QUAY- ĐM CÁNH TAY SÂU
TK NÁCH- ĐM MŨ
CÁNH TAY SAU
NHÁNH CHO CƠ KHUỶU
ĐẦU DÀ...
THẦN KINH CHI TRÊN
3- BÓ SAU:
3.2- TK QUAY:
3.2.1- TK QUAY NÔNG:
TK QUAY
TK QUAY SÂU
TK QUAY NÔNG
CƠ CÁNH TAY QUAY
ĐỘNG MẠ...
THẦN KINH CHI TRÊN
3- BÓ SAU:
3.2- TK QUAY:
3.2.1- TK QUAY NÔNG:
HỐ LÀOTK QUAY NÔNG
CẢM GIÁC 3NGÓN ½
NGOÀI MU TAY
THẦN KINH CHI TRÊN
3- BÓ SAU:
3.2- TK QUAY:
3.2.2- TK QUAY SÂU:
TK QUAY
TK QUAY NÔNG
TK QUAY SÂU
NHÁNH GIAN CỐT SAU
CƠ NGỮ...
THẦN KINH CHI TRÊN
TỔN THUƠNG THẦN KINH QUAY
THẦN KINH CHI TRÊN
4- BÓ TRONG:
4.1- TK TRỤ:
4.1.2- VÙNG CẲNG TAY:
THẦN KINH TRỤ
VẬN ĐỘNG:
-CƠ GẦP CỔ TAY TRỤ
- ½ TRONG CƠ...
THẦN KINH CHI TRÊN
THẦN KINH TRỤ
NHÁNH NÔNG
THẦN KINH TRỤ
CẢM GIÁC 1 NGÓN RƯỠI TRONG
THẦN KINH GIỮA
4- BÓ TRONG:
4.1- TK T...
THẦN KINH CHI TRÊN
THẦN KINH TRỤ
NHÀNH NÔNG
THẦN KINH TRỤNHÁNH SÂU
THẦN KINH TRỤ
NHÁNH SÂU
THẦN KINH GIỮA
VẬN ĐỘNG TẤT CẢ ...
THẦN KINH CHI TRÊN
TỔN THUƠNG THẦN KINH TRỤ
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

[Bài giảng, chi dưới] giải phẫu vùng chi trên

98.069 visualizaciones

Publicado el

Giải phẫu

Publicado en: Educación

[Bài giảng, chi dưới] giải phẫu vùng chi trên

 1. 1. ThS BS. LÊ QUANG TUYỀN BỘ MÔN GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU VÙNG CHI TRÊN
 2. 2. XƯƠNG CHI TRÊN ĐAI VAI: XƯƠNG CÁNH TAY XƯƠNG VAI XƯƠNG ĐÕN MẶT TRƯỚC MẶT SAU
 3. 3. XƯƠNG CHI TRÊN ĐƯỜNG THANG ĐẦU TRONG ĐẦU ỨC DIỆN KHỚP ỨC ĐẦU NGOÀI ĐẦU CÙNG VAI DIỆN KHỚP CÙNG VAI BỜ SAU BỜ TRƯỚC RÃNH DƯỚI ĐÕN CỦ NÓN ẤN DÂY CHẰNG SƯỜN ĐÕN 1- XƯƠNG ĐÕN: 1.2- MÔ TẢ: MẶT TRÊN MẶT DƯỚI
 4. 4. XƯƠNG CHI TRÊN 2- XƯƠNG VAI: 2.2- MÔ TẢ: GAI VAI MÕM CÙNG VAI MÕM QUẠ GÓC TRÊN KHUYẾT VAI HỐ DƯỚI VAI GÓC DƯỚI GÓC NGOÀI Ổ CHẢO HỐ DƯỚI GAI HỐ TRÊN GAI MẶT TRƯỚC MẶT SAU
 5. 5. XƯƠNG CHI TRÊN3- XƯƠNG CÁNH TAY: 3.2- MÔ TẢ: 3.2.1- ĐẦU TRÊN: RÃNH TK QUAY CỔ GIẢI PHẪU RÃNH GIAN CỦ CỦ BÉ CỦ LỚN CHỎM MẶT TRƯỚC TRONG- NGOÀI MẶT SAU ĐẦU TRÊN ĐẦU DƯỚI LỒI CỦ DELTA BỜ TRƯỚC CỔ PHẪU THUẬT
 6. 6. XƯƠNG CHI TRÊN 3- XƯƠNG CÁNH TAY: 3.2- MÔ TẢ: 3.2.2- ĐẦU DƯỚI: CHỎM CON HỐ MÕM KHUỶU HỐ VẸT MÕM TRÊN LỒI CẦU TRONG MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI XƯƠNG TRỤ XƯƠNG QUAY RÕNG RỌC MẶT SAUMẶT TRƯỚC HỐ QUAY
 7. 7. XƯƠNG CHI TRÊN 3- XƯƠNG CÁNH TAY: 3.2- MÔ TẢ: 3.2.3- THÂN XƯƠNG: BỜ TRƯỚC BỜ NGOÀI BỜ TRONG MẶT SAU
 8. 8. XƯƠNG CHI TRÊN
 9. 9. XƯƠNG CHI TRÊN 4- XƯƠNG CẲNG TAY: XƯƠNG QUAY XƯƠNG TRỤ ĐẦU TRÊN ĐẦU TRÊN ĐẦU DƯỚI ĐẦU DƯỚI MÀNG GIAN CỐT QUAY TRỤ BỜ SAU BỜ TRƯỚC BỜ GIAN CỐT THÂN
 10. 10. XƯƠNG CHI TRÊN4- XƯƠNG CẲNG TAY: 4.1- XƯƠNG QUAY: 4.1.1- ĐẦU TRÊN: CHỎM LỒI CỦ QUAY MÕM TRÂM QUAY RÃNH CƠ DUỖI NGÓN TRỎ CƠ DUỖI CÁC NGÓN RÃNH CƠ DUỖI NGÓN CÁI DÀI RÃNH CƠ DUỖI CỔ TAY QUAY DÀI, NGẮN
 11. 11. XƯƠNG CHI TRÊN MÕM TRÂM QUAY MÕM TRÂM TRỤ DIỆN KHỚP XƯƠNG THUYỀN KHUYẾT TRỤ CHỎM XƯƠNG TRỤ 4- XƯƠNG CẲNG TAY: 4.1- XƯƠNG QUAY: 4.1.2- ĐẦU DƯỚI:
 12. 12. XƯƠNG CHI TRÊN LỒI CỦ TRỤ MÕM VẸT MÕM KHUỶU CHỎM TRỤ MÕM TRÂM TRỤ KHUYẾT RÕNG RỌC 4- XƯƠNG CẲNG TAY: 4.2- XƯƠNG TRỤ: 4.2.1- ĐẦU TRÊN: KHUYẾT QUAY
 13. 13. XƯƠNG CHI TRÊN 5- XƯƠNG CỔ TAY: THUYỀN NGUYỆT THÁP ĐẬU THANG THÊ CẢ MÓC
 14. 14. XƯƠNG CHI TRÊN 2 1 3 4 5 6- XƯƠNG BÀN TAY: XƯƠNG CỔ TAY XƯƠNG ĐỐT BÀN XƯƠNG ĐỐT NGÓN ĐỐT GẦN ĐỐT GIỮA ĐỐT XA NỀN CHỎM
 15. 15. CƠ CHI TRÊN NHÓM CƠ CHI TRÊN NỐI VỚI CỘT SỐNG 1- CƠ THANG 2- CƠ LƯNG RỘNG 3 - CƠ TRÁM LỚN 4- CƠ TRÁM BÉ 5- CƠ NÂNG VAI
 16. 16. CƠ CHI TRÊN 1- CƠ THANG 2- CƠ LƯNG RỘNG 3- CƠ NÂNG VAI 4- CƠ TRÁM BÉ 5- CƠ TRÁM LỚN
 17. 17. CƠ CHI TRÊN NHÓM CƠ CHI TRÊN NỐI VỚI THÀNH NGỰC 1- CƠ NGỰC LỚN 2- CƠ NGỰC BÉ 3- CƠ DƯỚI ĐÕN 4- CƠ RĂNG TRƯỚC
 18. 18. CƠ CHI TRÊN BÓ ĐÕN BÓ ỨC BÓ THẲNG BỤNG CƠ NGỰC LỚN BÁM TẬN RÃNH GIAN CỦ KHÉP VÀ XOAY TRONG CÁNH TAY
 19. 19. CƠ CHI TRÊN CƠ NGỰC BÉ BÁM TẬN MÕM QUẠ KÉO XƯƠNG VAI XUỐNG DƯỚI, NÂNG LỒNG NGỰC 3 5 4 CƠ DƯỚI ĐÕN
 20. 20. CƠ CHI TRÊN CƠ RĂNG TRƯỚC BÁM TẬN MẶT TRUOC XƯƠNG VAI NÂNG LỒNG NGỰC
 21. 21. CƠ CHI TRÊN NHÓM CƠ VAI 1- CƠ DELTA 2- CƠ DƯỚI VAI 3- CƠ DƯỚI GAI 4- CƠ TRÊN GAI 5- CƠ TRÕN LỚN 6- CƠ TRÕN BÉ
 22. 22. CƠ CHI TRÊN 1- CƠ DELTA 2- CƠ TRÊN GAI 3- CƠ DƯỚI GAI 4- CƠ TRÕN BÉ 5- CƠ TRÕN LỚN
 23. 23. CƠ CHI TRÊN 6- CƠ DƯỚI VAI
 24. 24. CƠ CHI TRÊN ĐẦU DÀI ĐẦU NGẮN NGUYÊN ỦY: CỦ TRÊN Ổ CHẢO NGUYÊN ỦY: MÕM QUẠ 1- CƠ CÁNH TAY: 1.1- CƠ CÁNH TAY TRƯỚC: 1.1.1- LỚP NÔNG: CƠ NHỊ ĐẦU CÁNH TAY BÁM TẬN: GÂN CƠ NHỊ ĐẦU LỒI CỦ QUAY TRẺ CÂN CƠ
 25. 25. CƠ CHI TRÊN 1- CƠ CÁNH TAY: 1.1- CƠ CÁNH TAY TRƯỚC: 1.1.2- LỚP SÂU: 1- CƠ QUẠ- CÁNH TAY NGUYÊN UỶ: MÕM QUẠ BÁM TÂN: 1/3 TRÊN XƯƠNG CÁNH TAY 2- CƠ CÁNH TAY NGUYÊN UỶ: 2/3 DƯỚI XƯƠNG CÁNH TAY BÁM TÂN: MÕM VẸT XƯƠNG TRỤ
 26. 26. CƠ CHI TRÊN ĐẦU DÀI ĐẦU NGOÀI NGUYÊN ỦY: CỦ DƯỚI Ổ CHẢO NGUYÊN ỦY: MẶT SAU XƯƠNG CÁNH TAY ĐẦU TRONG NGUYÊN ỦY: MẶT SAU XƯƠNG CÁNH TAY BÁM TÂN:: MÕM KHUỶU GÂN CƠ TAM ĐẦU 1- CƠ CÁNH TAY: 1.2- CƠ CÁNH TAY SAU: CƠ TAM ĐẦU CÁNH TAY
 27. 27. CƠ CHI TRÊN2- CƠ CẲNG TAY: 2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC: 2.1.1- LỚP NÔNG: SẤP TRÕN GẤP CỔ TAY QUAY GAN TAY DÀI GẤP CỔ TAY TRỤ
 28. 28. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC: 2.1.2- LỚP GIỮA: CƠ GẤP CHUNG CÁC NGÓN NÔNG NGUYÊN ỦY: - MÕM TRÊN LỒI CẦU TRONG - MÕM VẸT X. TRỤ BÁM TẬN: ĐỐT GIỮA X.ĐỐT NGÓN 2- 5 ĐỘNG TÁC: GẤP DỐT GẦN VÀ GẤP CỔ TAY
 29. 29. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC: 2.1.2- LỚP SÂU: 1- GẤP CHUNG CÁC NGÓN SÂU BÁM TẬN: ĐỐT XA NGÓN 2- 5 NGUYÊN ỦY: MẶT TRƯỚC- TRONG X. TRỤ VÀ MÀNG GIAN CỐT ĐỘNG TÁC: GẤP CỔ TAY GẤP ĐỐT XA 2- GẤP NGÓN CÁI DÀI NGUYÊN ỦY: ½ GIỮA MẶT TRƯỚC X. QUAY BÁM TẬN: ĐỐT XA NGÓN 1 ĐỘNG TÁC: GẤP NGÓN 1
 30. 30. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC: 2.1.2- LỚP SÂU: 3- CƠ SẤP VUÔNG NGUYÊN ỦY: ¼ DƯỚI MẶT TRƯỚC X.TRỤ BÁM TẬN: 1/4 DƯỚI MẶT TRƯỚC X. QUAY ĐỘNG TÁC: SẤP CẲNG TAY- BÀN TAY
 31. 31. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2.2.1- NHÓM NGOÀI( LÓP NÔNG): 1- CÁNH TAY QUAY NGUYÊN ỦY: - 2/3 TRÊN MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI - VÁCH GIAN CƠ NGOÀI BÁM TẬN: MÕM TRÂM QUAY ĐỘNG TÁC: GẤP SẤP CẲNG TAY
 32. 32. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2.2.1- NHÓM NGOÀI: 2- CƠ DƯỖI CỔ TAY QUAY DÀI NGUYÊN ỦY: - 1/3 DƯỚI MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI - VÁCH GIAN CƠ NGOÀI BÁM TẬN: NỀN XƯƠNG ĐỐT BÀN 2 ĐỘNG TÁC: DUỖI, DẠNG BÀN TAY 3- CƠ DƯỖI CỔ TAY QUAY NGẰN NGUYÊN ỦY: MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI BÁM TẬN: NỀN XƯƠNG ĐỐT BÀN 3 ĐỘNG TÁC: DUỖI, DẠNG BÀN TAY
 33. 33. CƠ CHI TRÊN2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2.2.2- LỚP NÔNG: 2.2.2.1- NHÓM SAU: 4 CƠ 1- CƠ KHUỶU NGUYÊN ỦY: MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI BÁM TẬN: BỜ NGOÀI MÕM KHUỶU MẶT SAU XƯƠNG TRỤ ĐỘNG TÁC: DUỖI CẲNG TAY
 34. 34. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2.2.2- NHÓM SAU: 2.2.2.1- LỚP NÔNG: 4 CƠ 2- CƠ DUỖI CÁC NGÓN NGUYÊN ỦY: MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI BÁM TẬN: NỀN XƯƠNG ĐỐT GIỮA NGÓN 2, 3, 4, ĐỘNG TÁC: DUỖI CỔ TAY, NGÓN TAY 3- CƠ DUỖI NGÓN ÖT NGUYÊN ỦY: MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI BÁM TẬN: NỀN XƯƠNG ĐỐT XA NGÓN 5 ĐỘNG TÁC: DUỖI NGÓN ÖT
 35. 35. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2.2.2- NHÓM SAU: 2.2.2.1- LỚP NÔNG: 4 CƠ 4- CƠ DUỖI CỔ TAY TRỤ NGUYÊN ỦY: MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI BÁM TẬN: NỀN XƯƠNG ĐỐT BÀN NGÓN 5 ĐỘNG TÁC: DUỖI, KHÉP BÀN TAY
 36. 36. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2.2.2- NHÓM SAU: 2.2.2.2- LỚP SÂU: 5 CƠ 1- CƠ DẠNG NGÓN CÁI DÀI NGUYÊN ỦY: MẶT SAU 1/3 TRÊN X. TRỤ, X. QUAY, MÀNG GIAN CỐT BÁM TẬN: NỀN XƯƠNG ĐỐT BÀN NGÓN 1 ĐỘNG TÁC: DẠNG NGÓN CÁI 2- CƠ DUỖI NGÓN CÁI NGẮN NGUYÊN ỦY: MẶT SAU 1/3 TRÊN X. TRỤ, X. QUAY, MÀNG GIAN CỐT BÁM TẬN: NỀN XƯƠNG ĐỐT GẦN NGÓN 1 ĐỘNG TÁC: DUỖI ĐỐT GẦN NGÓN CÁI
 37. 37. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2.2.2- NHÓM SAU: 2.2.2.2- LỚP SÂU: 5 CƠ 4- CƠ DUỖI NGÓN TRỎ NGUYÊN ỦY: MẶT SAU 1/3 DƯỚI X. TRỤ, MÀNG GIAN CỐT BÁM TẬN: GÂN DUỖI CÁC NGÓN (NGÓN 2) ĐỘNG TÁC: DUỖI NHÓN TRỎ 3- CƠ DUỖI NGÓN CÁI DÀI NGUYÊN ỦY: MẶT SAU 1/3 GIỮA X. TRỤ, MÀNG GIAN CỐT BÁM TẬN: NỀN XƯƠNG ĐỐT XA NGÓN 1 ĐỘNG TÁC: DUỖI ĐỐT XA NGÓN CÁI
 38. 38. CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2.2.2- NHÓM SAU: 2.2.2.2- LỚP SÂU: 5 CƠ 5- CƠ NGỮA NGUYÊN ỦY: MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI BÁM TẬN: MẶT NGOÀI, BỜ SAU X. QUAY ĐỘNG TÁC: NGỮA CẲNG TAY
 39. 39. CƠ CHI TRÊN 1- GAN TAY: 1.1- LỚP SÂU: 1.1.2- CƠ GAN TAY: NHÓM CƠ MÔ CÁI NHÓM CƠ MÔ ÖT NHÓM CƠ MÔ GIŨA
 40. 40. CƠ CHI TRÊN CƠ DẠNG NGÓN CÁI NGẮN CƠ ĐỐI NGÓN CÁI CƠ GẤP NGÓN CÁI NGẮN CƠ KHÉP NGÓN CÁI 3- CƠ BÀN TAY: 3.1- GAN TAY: 3.1.1- CƠ MÔ CÁI:
 41. 41. CƠ CHI TRÊN CƠ DẠNG NGÓN ÖT NGẮN CƠ ĐỐI NGÓN ÖT CƠ GẤP NGÓN ÖT NGẮN 3- CƠ BÀN TAY: 3.1- GAN TAY: 3.1.2- CƠ MÔ ÖT:
 42. 42. CƠ CHI TRÊN 1- GAN TAY: 1.1- LỚP SÂU: 1.1.2- CƠ GAN TAY: 1.1.2.3 - NHÓM CƠ MÔ GIỮA: GÂN CƠ GCCN SÂU GÂN CƠ GCCN NÔNG 2-5 GÂN CƠ GCCN NÔNG 3- 4
 43. 43. CƠ CHI TRÊN 3- CƠ BÀN TAY: 3.1- GAN TAY: 3.1.3- CƠ MÔ GIỮA: GÂN GẤP CHUNG CÁC NGÓN SÂU GÂN GẤP CHUNG CÁC NGÓN NÔNG CƠ GIUN 1 2 3 4 GẤP NGÓN TAY
 44. 44. BÀN TAY 1- GAN TAY: 1.1- LỚP SÂU: 1.1.2- CƠ GAN TAY: 1.1.2.3 - NHÓM CƠ MÔ GIỮA: 1 2 3 CƠ GIAN CỐT GAN TAY TÁC DỤNG: -GẤP KHỚP BÀN- ĐỐT - DUỖI KHỚP GIAN ĐỐT GẦN, GIAN ĐỐT XA - KHÉP CÁC NGÓN
 45. 45. BÀN TAY CƠ GIAN CỐT MU TAY 134 2 1- GAN TAY: 1.1- LỚP SÂU: 1.1.2- CƠ GAN TAY: 1.1.2.3 - NHÓM CƠ MÔ GIỮA: TÁC DỤNG: -GẤP KHỚP BÀN- ĐỐT - DUỖI KHỚP GIAN ĐỐT GẦN, GIAN ĐỐT XA - DANG CÁC NGÓN
 46. 46. MẠCH MÁU CHI TRÊN ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÕN(P) ĐỘNG MẠCH CHI TRÊN NGUYÊN ỦY
 47. 47. MẠCH MÁU CHI TRÊN ĐỘNG MẠCH NÁCH ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY ĐỘNG MẠCH CẲNG TAY ( QUAY- TRỤ) ĐỘNG MẠCH BÀN TAY - CUNG GAN TAY NÔNG - CUNG GAN TAY SÂU BỜ DƯỚI CƠ NGỰC LỚN CÁCH NẾP KHUỶU 3cm NẾP GẤP CỔ TAY
 48. 48. MẠCH MÁU CHI TRÊN 1- ĐỘNG MẠCH NÁCH: 1- ĐM NGỰC TRÊN 2- ĐM CÙNG VAI NGỰC 3- NGỰC NGOÀI 4- ĐM DƯỚI VAI 5- ĐM MŨ CÁNH TAY TRƯỚC 6- ĐM MŨ CÁNH TAY SAU NHÁNH ĐÒN NHÁNH CÙNG VAI NHÁNH DELTA NHÁNH NGỰC
 49. 49. MẠCH MÁU CHI TRÊN 2- ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY: ĐM CÁNH TAY ĐM BÊN TRỤ TRÊN ĐM BÊN TRỤ DƯỚI ĐM TRỤ ĐM CÁNH TAY SÂU ĐM QUAY
 50. 50. MẠCH MÁU CHI TRÊN ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY 1- ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY SÂU 2- ĐỘNG MẠCH BÊN TRỤ TRÊN 3- ĐỘNG MẠCH BÊN TRỤ DƯỚI
 51. 51. MẠCH MÁU CHI TRÊN ĐM TRỤ ĐM GIAN CỐT CHUNG ĐM QUẶT NGƯỢCTRỤ ĐM GIAN CỐT TRƯỚC TK GIAN CỐT TRƯỚC ĐM QUAY ĐM QUẶT NGƯỢC QUAY CƠ SẤP TRÕN GÂN CƠ NHỊ ĐẦU 3- ĐỘNG MẠCH CẲNG TAY: 3.1- ĐỘNG MẠCH TRỤ:
 52. 52. MẠCH MÁU CHI TRÊN CƠ CÁNH TAY QUAY ĐỘNG MẠCH QUAY NHÁNH NÔNG TK QUAY 3- ĐỘNG MẠCH CẲNG TAY: 3.2- ĐỘNG MẠCH QUAY ĐỘNG MẠCH QUẶT NGƯỢC QUAY
 53. 53. MẠCH MÁU CHI TRÊN 4- GAN TAY: CUNG GAN TAY NÔNG ĐỘNG MẠCH TRỤ NHÀNH SÂU ĐỘNG MẠCH TRỤĐỘNG MẠCH QUAY NHÁNH GAN TAY NÔNG ĐỘNG MẠCH QUAY CUNG GAN TAY NÔNG NHÁNH GAN NGÓN GHUNG NHÁNH GAN NGÓN RIÊNG
 54. 54. MẠCH MÁU CHI TRÊN CUNG GAN TAY SÂU ĐỘNG MẠCH QUAY ĐỘNG MẠCH TRỤ NHÁNH GAN TAY SÂU ĐỘNG MẠCH TRỤ ĐỘNG MẠCH NGÓN CÁI CHÍNH ĐỘNG MẠCH QUAY NGÓN TRỎ ĐỘNG MẠCH GAN ĐỐT BÀN CUNG GAN TAY SÂU 4- BÀN TAY:
 55. 55. MẠCH MÁU CHI TRÊN CUNG GAN TAY SÂU CUNG GAN TAY NÔNG (NHÁNH GAN NGÓN CHUNG) NHÁNH GAN ĐỐT BÀN CUNG GAN CỔ TAY 4- BÀN TAY:
 56. 56. MẠCH MÁU CHI TRÊN ĐỘNG MẠCH QUAY 1- ĐỘNG MẠCH QUẶT NGƯỢC QUAY 2- ĐỘNG MẠCH QUAY VÙNG CẲNG TAY 3- ĐỘNG MẠCH GAN TAY NÔNG VÙNG GAN TAY 4- ĐỘNG MẠCH NGÓN CÁI CHÍNH
 57. 57. MẠCH MÁU CHI TRÊN ĐỘNG MẠCH TRỤ 2- ĐỘNG MẠCH GIAN CỐT CHUNG 3- ĐỘNG MẠCH TRỤ VÙNG CẲNG TAY 4- ĐỘNG MẠCH GAN TAY SÂU GAN TAY ĐỘNG MẠCH GIAN CỐT TRƯỚC ĐỘNG MẠCH GIAN CỐT SAU ĐỘNG MẠCH QUẶT NGƯỢC GIAN CỐT 1- ĐỘNG MẠCH QUẶT NGƯỢC TRỤ
 58. 58. MẠCH MÁU CHI TRÊN M TĨNH MẠCH TM ĐẦU TM GIỮA ĐẦU TM GIỮA CẲNG TAY TM NỀN TM GIỮA NỀN TM ĐẦU TM NỀN
 59. 59. THẦN KINH CHI TRÊN
 60. 60. THẦN KINH CHI TRÊN C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 D 1 THÂNBÓ NGÀNH 1- ĐÁM RỐI CÁNH TAY:
 61. 61. THẦN KINH CHI TRÊN 1- ĐÁM RỐI CÁNH TAY: TK CƠ BÌ TK QUAY TK NÁCH RỄ NGOÀI TK GIỮA RỄ TRONG TK GIỮA TK BÌ CẲNG TAY TRONG TK BÌ CÁNH TAY TRONG TK TRỤ
 62. 62. THẦN KINH CHI TRÊN 2- BÓ NGOÀI: 2.1- TK CƠ BÌ: TK CƠ BÌ CƠ QỤA- CÁNH TAY TK BÌ CẲNG TAY NGOÀI
 63. 63. THẦN KINH CHI TRÊN 2- BÓ NGOÀI: 2.1- TK CƠ BÌ: TK CƠ BÌ CƠ QUẠ CÁNH TAY TK BÌ CẲNG TAY NGOÀI NHÀNH TK VẬN ĐỘNG TẤT CẢ CƠ VÙNG CÁNH TAY TRƯỚC
 64. 64. THẦN KINH CHI TRÊN 2- BÓ NGOÀI: 2.2- TK GIỮA: 2.2.1- VÙNG CÁNH TAY: RỄ NGOÀI TK GIỮA RỄ TRONG TK GIỮA ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY TK GIỮA ỐNG CÁNH TAY
 65. 65. THẦN KINH CHI TRÊN 2- BÓ NGOÀI: 2.2- TK GIỮA: 2.2.3- VÙNG CẲNG TAY: THẦN KINH GIỮATHẦN KINH GIAN CỐT TRƯỚC VẬN ĐỘNG TẤT CẢ CÁC CƠ VÙNG CẲNG TAY TRƯỚC NGOẠI TRỪ CƠ: -GẤP CỒ TAY TRỤ - ½ TRONG CƠ GẤP CHUNG CÁC NGÓN SÂU VẬN ĐỘNG CƠ SẤP VUÔNG
 66. 66. THẦN KINH CHI TRÊN THẦN KINH TRỤ CẢM GIÁC 3 NGÓN RƯỠI NGOÀI THẦN KINH GIỮA NHÁNH NÔNG THẦN KINH GIỮA 2- BÓ NGOÀI: 2.2- TK GIỮA: 2.2.4- BÀN TAY:
 67. 67. THẦN KINH CHI TRÊN THẦN KINH TRỤ NHÁNH SÂU THẦN KINH GIỮA VẬN ĐỘNG 5 CƠ: - DẠNG NGÓN CÁI NGẮN - ĐỐI NGÓN CÁI - GẤP NGÓN CÁI - CƠ GIUN 1, 2 2- BÓ NGOÀI: 2.2- TK GIỮA: 2.2.4- BÀN TAY:
 68. 68. THẦN KINH CHI TRÊN TỔN THUƠNG THẦN KINH GIỮA
 69. 69. THẦN KINH CHI TRÊN 3- BÓ SAU: 3.2- TK QUAY: TK QUAY- ĐM CÁNH TAY SÂU TK NÁCH- ĐM MŨ CÁNH TAY SAU NHÁNH CHO CƠ KHUỶU ĐẦU DÀI CƠ TAM ĐẦU NHÁNH BÌ CẲNG TAY SAU LỖ TAM GIÁC CÁNH TAY- TAM ĐẦU CƠ TRÕN LỚN ĐẦU DÀI CƠ TAM ĐẦU
 70. 70. THẦN KINH CHI TRÊN 3- BÓ SAU: 3.2- TK QUAY: 3.2.1- TK QUAY NÔNG: TK QUAY TK QUAY SÂU TK QUAY NÔNG CƠ CÁNH TAY QUAY ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY ĐỘNG MẠCH TRỤ ĐỘNG MẠCH QUAY BẮT MẠCH QUAY
 71. 71. THẦN KINH CHI TRÊN 3- BÓ SAU: 3.2- TK QUAY: 3.2.1- TK QUAY NÔNG: HỐ LÀOTK QUAY NÔNG CẢM GIÁC 3NGÓN ½ NGOÀI MU TAY
 72. 72. THẦN KINH CHI TRÊN 3- BÓ SAU: 3.2- TK QUAY: 3.2.2- TK QUAY SÂU: TK QUAY TK QUAY NÔNG TK QUAY SÂU NHÁNH GIAN CỐT SAU CƠ NGỮA VẬN ĐỘNG NHÓM CƠ DUỖI- NGỮA, NGOẠI TRỪ CƠ CÁNH TAY QUAY VÀ CƠ DUỖI CỔ TAY QUAY DÀI TK QUAY NÔNG: CẢM GIÁC 3NGÓN RƯỠI NGOÀI MU TAY TK QUAY NÔNG
 73. 73. THẦN KINH CHI TRÊN TỔN THUƠNG THẦN KINH QUAY
 74. 74. THẦN KINH CHI TRÊN 4- BÓ TRONG: 4.1- TK TRỤ: 4.1.2- VÙNG CẲNG TAY: THẦN KINH TRỤ VẬN ĐỘNG: -CƠ GẦP CỔ TAY TRỤ - ½ TRONG CƠ GẤP CHUNG -CÁC NGÓN SÂU CƠ GẤP CỔ TAY TRỤ
 75. 75. THẦN KINH CHI TRÊN THẦN KINH TRỤ NHÁNH NÔNG THẦN KINH TRỤ CẢM GIÁC 1 NGÓN RƯỠI TRONG THẦN KINH GIỮA 4- BÓ TRONG: 4.1- TK TRỤ: 4.1.3- VÙNG BÀN TAY:
 76. 76. THẦN KINH CHI TRÊN THẦN KINH TRỤ NHÀNH NÔNG THẦN KINH TRỤNHÁNH SÂU THẦN KINH TRỤ NHÁNH SÂU THẦN KINH GIỮA VẬN ĐỘNG TẤT CẢ CÁC CƠ GAN TAY, NGOẠI TRỪ: -DẠNG NGÓN CÁI NGẮN - ĐỐI NGÓN CÁI - GẤP NGÓN CÁI - CƠ GIUN 1, 2 4- BÓ TRONG: 4.1- TK TRỤ: 4.1.3- VÙNG BÀN TAY:
 77. 77. THẦN KINH CHI TRÊN TỔN THUƠNG THẦN KINH TRỤ

×