Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
RREECCTTEESS II FFIIGGUURREESS PPLLAANNEESS
QUÈ APRENDREM ? 
1.Rectes, semirectes i segments 
2.Què és un polígon, els seus elements i 
quines classes hi ha. 
3.Class...
ELS ELEMENTS D’UN POLIGON 
Un polígon 
és una 
figura plana 
limitada per 
segments
Un polígon és uunnaa ffiigguurraa ppllaannaa lliimmiittaaddaa ppeerr sseeggmmeennttss 
Aplicant la definició digues 
quine...
CCllaasssseess ddee ppoollííggoonnss 
Els polígons es 
classifiquen, 
segons el nombre 
de costats en: 
Un polígon té el 
...
Indica el número 
de costats 
d’aquests polígons 
segons el nom 
DDEECCÀÀGGOONN 
HHEEPPTTÀÀGGOONN 
OOCCTTÀÀGGOONN 
QQUUAAD...
CCllaasssseess ddee ttrriiaanngglleess 
Podem classificar 
els triangles 
sseeggoonnss eellss sseeuuss 
ccoossttaattss en:...
CCllaasssseess ddee ttrriiaanngglleess 
Triangle acutangle 
PPooddeemm ccllaassssiiffiiccaarr 
eellss ttrriiaanngglleess 
...
Fixa’t en els 
triangles i 
classifica’ls a la 
taula A 
C 
B 
D E
Classificació ddeellss qquuaaddrriillààtteerrss 
Els quadrilàters són 
polígons de quatre 
costats. Es classifiquen 
en: 
...
Classificació ddeellss qquuaaddrriillààtteerrss 
Els 
paral·lelograms 
s’agrupen en: 
Rectangle Romboide 
4 angles rectes,...
Assenyala els costats paral·lels 
d’aquests quadrilàters i classifica’ls en 
paral·lelograms, trapezis i trapezoides 
A 
C...
EEllss ppoollííggoonnss rreegguullaarrss 
Els polígons que tenen tots 
els costats i els angles 
iguals s’anomenen polígon...
LLaa cciirrccuummffeerrèènncciiaa 
La circumferència és una línia 
corba tancada que té tots els 
punts a la mateixa distà...
EEll cceerrccllee 
Les parts del 
cercle són: 
El cercle és 
una línia corba 
tancada que té 
tots els punts 
a la mateixa...
Figures planes
Figures planes
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Figures planes

3.917 visualizaciones

Publicado el

planes

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

Figures planes

 1. 1. RREECCTTEESS II FFIIGGUURREESS PPLLAANNEESS
 2. 2. QUÈ APRENDREM ? 1.Rectes, semirectes i segments 2.Què és un polígon, els seus elements i quines classes hi ha. 3.Classes de triangles 4.Com dibuixar un triangle amb compàs 5.Els quadrilaters 6.Els poligons regulars 7.Els elements de la circumferència 8.Els elements del cercle QUÈ APRENDREM ? 1.Rectes, semirectes i segments 2.Què és un polígon, els seus elements i quines classes hi ha. 3.Classes de triangles 4.Com dibuixar un triangle amb compàs 5.Els quadrilaters 6.Els poligons regulars 7.Els elements de la circumferència 8.Els elements del cercle
 3. 3. ELS ELEMENTS D’UN POLIGON Un polígon és una figura plana limitada per segments
 4. 4. Un polígon és uunnaa ffiigguurraa ppllaannaa lliimmiittaaddaa ppeerr sseeggmmeennttss Aplicant la definició digues quines d’aquestes figures A són polígons D C B
 5. 5. CCllaasssseess ddee ppoollííggoonnss Els polígons es classifiquen, segons el nombre de costats en: Un polígon té el mateix nombre d’angles, de vèrtexs i de costats triangle 3 costats quadrat 4 costats pentàgon 5 costats heptàgon 7 costats octàgon 8 costats hexàgon 6 costats eneàgon 9 costats decàgon 10 costats
 6. 6. Indica el número de costats d’aquests polígons segons el nom DDEECCÀÀGGOONN HHEEPPTTÀÀGGOONN OOCCTTÀÀGGOONN QQUUAADDRRIILLÀÀTTEERR HHEEXXÀÀGGOONN
 7. 7. CCllaasssseess ddee ttrriiaanngglleess Podem classificar els triangles sseeggoonnss eellss sseeuuss ccoossttaattss en: Triangle equilàter Triangle isòsceles Triangle escalè 3 costats iguals 2 costats iguals 3 costats desiguals
 8. 8. CCllaasssseess ddee ttrriiaanngglleess Triangle acutangle PPooddeemm ccllaassssiiffiiccaarr eellss ttrriiaanngglleess sseeggoonnss eellss sseeuuss aanngglleess eenn:: Triangle rectangle Triangle obtusangle 3 angles aguts 1 angle recte 1 angle obtús
 9. 9. Fixa’t en els triangles i classifica’ls a la taula A C B D E
 10. 10. Classificació ddeellss qquuaaddrriillààtteerrss Els quadrilàters són polígons de quatre costats. Es classifiquen en: No tenen costats paral·lels Trapezoides Tenen dos costats paral·lels Trapezis Tenen els costats oposats paral·lels i iguals Paral·lelograms
 11. 11. Classificació ddeellss qquuaaddrriillààtteerrss Els paral·lelograms s’agrupen en: Rectangle Romboide 4 angles rectes, costats oposats iguals costats i angles oposats iguals 4 costats iguals, 4 angles rectes 4 costats iguals, angles oposats iguals Quadrat Rombe
 12. 12. Assenyala els costats paral·lels d’aquests quadrilàters i classifica’ls en paral·lelograms, trapezis i trapezoides A C E F B D
 13. 13. EEllss ppoollííggoonnss rreegguullaarrss Els polígons que tenen tots els costats i els angles iguals s’anomenen polígons regulars Els més coneguts són: Triangle equilàter Quadrat Pentàgon regular Hexàgon regular Octàgon regular
 14. 14. LLaa cciirrccuummffeerrèènncciiaa La circumferència és una línia corba tancada que té tots els punts a la mateixa distància del centre Els elements més importants són: Diàmetre Radi Corda Arc Centre
 15. 15. EEll cceerrccllee Les parts del cercle són: El cercle és una línia corba tancada que té tots els punts a la mateixa distància del centre arc diàmetre semicercle radi radi Sector circular corda Corona circular

×