Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Adobe photoshop by tanbircox

100.404 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Adobe photoshop by tanbircox

 1. 1. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comআ঩নায ই‚ফুক ফা pdf রযডারযয Menu Bar এয View অ঩঱নরি তে রিক করয Auto /Automatically Scroll অ঩঱নরির঳ররক্ট করুন (অথফা ঳যা঳রয তমরে  Ctrl + Shift + H )। এফায ↑ up Arrow ফা ↓ down Arrow তে রিক করয আ঩নায঩ড়ায ঳ুরফধা অনু঳ারয স্ক্রর স্পীড রিক করয রনন।পরিা঳঩ চারু কযরর এয ফাভরিরক তিখরে ঩ারফন িু রফক্স। তকান মন্ত্র খাযা঩ ঴র৞ তগরর তমভন একরি তছাি িু র ফরক্সযভরধে ত঳রাই তযঞ্জ, প্লা঳, স্ক্রু ইেোরি থারক তেভরন পরিা঳র঩ ছরফয কাজ কযায ঳ভ৞ িু রফক্স অেোন্ত জরুযী একরিরফল৞।রচত্র-১ িু র ফক্স
 2. 2. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comআ঳ুন এক এক করয ঳ফ িু র ফরক্সয কাজ তজরন তনই। এখারন প্রা৞ ৩০ যকভ িু র আরছ। আররাচনায ঳ুরফধারেে আভযাএরিযরক ৬ রি গ্রুর঩ বাগ কযরছ। প্ররেরি িু রর আফায িু তথরক রেনরি করয ঳াফ িু র আরছ। িু ররয উ঩য যাইি রিককযররই এগুররা ঩া঑৞া মা৞। আ঳ুন তজরন তনইপ্রথভ বাগ-Marquee Tool চায প্রকাযক. Rectangular Marquee Tool: এরি রির৞ আ঩রন চায তকানা আকারয ইরভরজ র঳ররক্ট কযরে ঩ারযন। নযভাররড্র্োগ করয র঳ররক্ট কযা মারফ। আয মরি আ঩রন র঱পি ধরয ড্র্োগ করযন ো঴রর ফগোকারয র঳ররক্ট ঴রফ।খ. Elliptical Marquee Tool: এরি রির৞ আ঩রন ফৃত্তাকারয ইরভরজ র঳ররক্ট কযরে ঩ারযন। নযভারর ড্র্োগ করয র঳ররক্টকযা মারফ। আয মরি আ঩রন র঱পি ধরয ড্র্োগ করযন ো঴রর ফগোকারয র঳ররক্ট ঴রফ।গ. Single Row Marquee Tool: এরি রির৞ আ঩রন ইরভরজ Row আকারয িাগ বারফ র঳ররক্ট কযরে ঩াযরফন।ঘ. Single Column Marquee Tool: এরি রির৞ আ঩রন ইরভরজ Column আকারয িাগ বারফ র঳ররক্ট কযরে ঩াযরফন।Marquee Tool এয তম তকান একরি র঳ররক্ট কযরর ষ্ট্োন্ডাডে িু রফারয রনরচয রচরত্রয ভে আ঳রফ।এখান তথরক আ঩রন অ঩঱ন ঩রযফেেন করয রফরবন্ন কাজ কযরে ঩ারযন। তমভন আরভ মরি Feather 10 Px করযRectangular Marquee Tool রির৞ র঳ররক্ট করয Alt+Backspace রিই ো঴রর এভন ঴রফ
 3. 3. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comএই িু ররিয নাভ Move Tool এরি রির৞ আ঩রন আ঩নায ইরভরজয তকান তর৞াযরক ভুবকযারে ঩ারয। (তর৞ায ঳ম্পরকে একিু ঩রয মারি) । আ঩রন এখারন রিক কযররই িুই ফা েরোরধক তর৞াযথাকরর এোকরিব তর৞াযরি র঳ররক্ট ঴রফ এফং আ঩রন ড্র্োগ করয Move কযারে ঩ারযন।ইরভরজয রফরবন্ন স্থারন র঳ররক্ট কযরে এয জুরড় তনই। Lasso Tool রেন প্রকায।ক. Lasso Tool: এরিরক একরি ত঩নর঳র বাফুন। ত঩নর঳ররয ভে চা঩ রির৞ মেিু কু আঁকারফন োয঩য তছরড় রিররই ঐঅং঱িু কু র঳ররক্ট ঴রফ।খ. Polygonal Lasso Tool: ধরুন আ঩নায ঴ারে খুরি ঑ োয ঳ারথ ফাঁধা ঳ুো তি঑৞া ঴ররা। এরিরক োই ভরন করুন।প্রথরভ এক মা৞গা৞ রিক করয রনন খুরি ঩ুরে মারফ। োয঩য আফায আরযক জা৞গা৞ রিক করুন। ো঴রর আরযকরিখুরি ঩ুেরফ। এবারফ ইরভরজয রফরবন্ন জা৞গা র঳ররক্ট কযরে ঩াযরফন।গ. Magnetic Lasso Tool: মাযা আভায ভে অর঳ োযা এরি ফেফ঴ায কযরে ঩ারযন। এরিরে তেভন তকান ঩রযশ্রভ঴রফ না। শুধু ইরভরজয তমখারন তমখারন মারফন ত঳খারন এরি যং ঩াথেকে তিরখ র঳ররক্ট করয মারফ। েরফ এরে বারপরাপর না আ঱াকযাই বার।ধরুন ঩া঳র঩ািে ঳াইরজয তকান ইরভরজ ফোকগ্রাউন্ড র঴র঳রফ আরছ নীর আ঩রন঴ারকা নীর কযরে চারিন। ো঴রর োড়াোরড় করয Magic Wand Tool ফেফ঴ায করয নীর এয উ঩য রিককরুন। ো঴রর নীর অং঱িু কু র঳ররক্ট ঴রফ। ো঴রর আ঩রন ঳঴রজই তম তকান কারায র঳ররক্ট কযরে ঩াযরফন।঴ো বাই, ফুঝরে ত঩রযরছন ো঴রর এরি রির৞ আ঩রন তম তকান এক যং এয উ঩য রিক করযই ত঳ অং঱িু কুর঳ররক্ট ঴র৞ মারফ।এরি ফেফ঴ায করয আ঩রন ইরভজরক তম তকান ঳াইরজ Crop ফা রয঳াইজ কযরে ঩াযরফন।এরিরে রিক কযরর ষ্ট্োন্ডাডে িু রফারয রনরচয ভে আ঳রফ। এখারন আ঩রন ঳াইজ রির৞ ক্র঩ কযরে ঩ারযন।(তফানা঳ রি঩঳- ফেেভান ইরভরজয ঳াইজ তিখায জনে Front Image এ রিক করুন।পরিা঳঩ চারু কযরর এয ফাভরিরক তিখরে ঩ারফন িু রফক্স। তকান মন্ত্র খাযা঩ ঴র৞ তগরর তমভন একরি তছাি িু র ফরক্সয ভরধেত঳রাই তযঞ্জ, প্লা঳, স্ক্রু ইেোরি থারক তেভরন পরিা঳র঩ ছরফয কাজ কযায ঳ভ৞ িু রফক্স অেোন্ত জরুযী একরি রফল৞।
 4. 4. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comচকৎকায একরি িু র। এরে রেনরি ঩ািে আরছ।ক. Healing Brugh Tool: একস্থান তথরক কর঩ করয আরযকস্থারন আনায জনে উ঩মুক্ত ব্রা঱। এই িু ররি ঳রক্র৞ করযতমখান তথরক কর঩ করয আনরফন শুধুভাত্র রকরফাডে তথরক Alt চা঩ রির৞ রিক করুন। ো঴ররই ঴রফ। োয঩য তমখারনড্র্োগ কযরফন ত঳খারনই কর঩ ঴র৞ মারফ।খ. Patch Tools: এিা তরর঳ািু ররয ভেই েরফ ঴৞ে একিু রফর঱লত্ব আরছ। এিা রিক করয ঳রক্র৞ করুন। ো঴ররষ্ট্োন্ডাডে িু রফারয এভন রচত্র তিখরে ঩ারফন।োয঩য তরর঳ািু ররয ভেই আকান োয঩য Use Pattern এ রিক করুন। ঳ুন্দয একিা ঩োিার্ে ঴র৞ মারফ।গ. Color Replacement Tool: এক কারারযয ঩রযফরেে আরযক কারায তি঑৞ায জনে এরি ফেফ঴ায ঴৞। কারায঩োরররি শুধুভাত্র কারায র঳ররক্ট করয ড্র্োগ করুন।পরিা঳র঩য ঳ফরচর৞ কামেকযী িু র ঴র এইরি।ব্রা঱ ঳ম্পরকে এয আরগ ত঩াষ্ট্ রির৞রছ। ব্রা঱ িু র র঳ররক্ট কযরর ষ্ট্োন্ডাডে িু রফারয এভন তিখরে ঩ারফন।
 5. 5. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comএখান তথরক রফরবন্ন ব্রা঱ র঳ররক্ট কযরে ঩াযরফনব্রার঱য ষ্ট্াইর ঑ ঳াইজ রনধোযর্ কযরে ঩াযরফনরফরবন্ন প্রকায ভুড রিরে ঩াযরফন এফং আয঑ অরনক রকছুই কযরে ঩াযরফন।
 6. 6. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comএখানকায ব্রা঱ িু রর িুইরি িু র আরছ। একরি ব্রা঱ আরযকরি ত঩নর঳র।এখারন িুরি িু র আরছ।ক. Clone Stamp Tool: এরিয ফেফ঴ায Healing Brugh Tool এয ভেই। একস্থান তথরক কর঩ করয আরযকস্থারনআনায জনে উ঩মুক্ত ব্রা঱। এই িু ররি ঳রক্র৞ করয তমখান তথরক কর঩ করয আনরফন শুধুভাত্র রকরফাডে তথরক Alt চা঩রির৞ রিক করুন। ো঴ররই ঴রফ। োয঩য তমখারন ড্র্োগ কযরফন ত঳খারনই কর঩ ঴র৞ মারফ।খ. Pattern Stamp Tool: ঩োিানে ঳ম্পরকে এয আরগ আররাচনা ঴র৞রছ। োয঩য঑ ফররছ রফরবন্ন ঩োিানে তি঑৞ায জনেএরিয ফেফ঴ায।
 7. 7. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comএরি ঳রক্র৞ কযরর ষ্ট্োন্ডাডে িু রফায তথরক আ঩রন রফরবন্ন ঩োিানে ঩ছন্দ করয ছরফরে প্রর৞াগ কযরে ঩ারযন।আ঩নাযা ঴৞ে ইরভজরক রফরবন্ন ইরপক্ট রির৞ বরয তপরররছন। ইরপক্ট রিরে রিরেনাক, ভুখ তচারখয অফস্থা এরকফারয কার঴র ঴র৞ তগরছ। (ব৞ ঩ারফন না আ঩নায না আ঩নায ছরফয) তো এফায প্রাথরভকঅফস্থা৞ রপরযর৞ আনরে ফেফ঴ায করুন এই িু ররি।এখারন িুরিা িু র ঩ারফন। ফেফ঴ায করয তিখুন তকানরি তকভন।নাভ শুরনই ফুরঝ তগরছন!! ঴ো ভ঱াই এরি রির৞ ভুছরে ফা রডররি কযরে ঴৞। এরে রেনরি িু রআরছ।ক. Eraser Tool: এিা র঳ররক্ট করয ড্র্োগ করয আ঩রন অপ্রর৞াজনী৞ অং঱ ভুছরে ঩াযরফন।খ. Background Eraser Tool: ধরুন, আ঩নায তকান ছরফরে শুধুভাত্র নীর অং঱িু কু রডররি কযরে ঴রফ। ো঴রর এরির঳ররক্ট করয ভাঝখারন প্লা঳ অং঱ নীররয উ঩য তযরখ রিক করুন। নীর অং঱িু কু রডররি ঴র৞ মারফ। আ঱াকরয ফুঝরেত঩রযরছন।গ. Magic Eraser Tool: ফোকগ্রাউন্ড ইরযজায িু র আয এইরিয কাজ একই শুধুভাত্র একিু প্রাথেকে ঴র ফোকগ্রাউন্ডইরযজায িু র রির৞ ইরযজ কযরর িু ররিয আকারযয স্থারনয অং঱িু কু ইরযজ ঴রফ। আয এরি রির৞ ইরযজ কযরর মেিু কুএক কারায আরছ োয ঳ফিু কু ই ইরযজ/রডররি ঴রফ।
 8. 8. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comরগ্ররডন্ট ঴র রফরবন্ন কারারযয ঳ভন্ব৞। এখারন িুইরি িু র আরছ।ক. Gradient Tool: রনরচয রচত্ররি তিখুন। এরি ঴র একরি রগ্ররডন্ট।রগ্ররডন্ট িু র ঳রক্র৞ কযরর ষ্ট্োন্ডাডে িু রফারয এযকভ তিখরে ঩ারফন।এখারন রফরবন্ন রগ্ররডন্ট রনফোচন, ঳াইজ ঑ রফরবন্ন ঩রযফেেন কযরে ঩াযরফন।খ. Paint Bucket Tool: এই িু র রির৞ রফরবন্ন যকভ ঩োিানে রিরে ঩ারযন। েরফ এজনে অফ঱েই Fill তথরক ঩োিানের঳ররক্ট করুন।
 9. 9. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comঅ঩ারযরিং র঳রষ্ট্ভ র঴র঳রফ উইরন্ডাজ ইউজ করযন অথচ পরিা এরডরিং এয কারজ ভাষ্ট্ায ঳পি঑৞োয এরডাফ তকাম্পারনয পরিা঱঩ইউজ করযন না এভন ফোরক্ত খুরজ ঩া঑৞া িা৞। রিক ত঳ই ভভে উ঩ররি করযই আজ তথরক পরিা঱র঩য উ঩য রন৞রভে তরখায তচষ্ট্াথাকরফ। পরিা঱র঩ কাজ কযরে তগরর এফং ত঳ই কারজ গরে আনরে তম ঳ফ কভন কভান্ড ফা ঱িেকাি যর৞রছ এখারন োয রকছুকভান্ড ঱িেকািে েুরর ধযা ঴র৞রছ ঳ংরিপ্ত ফনেনা ঳঴।পরিা঱র঩য তফর঳ক রকছু কভান্ড:— ছরফয রফরবন্ন অং঱ মখন রফফরধেে করয তিখা ঴৞, এই কভান্ডরি েখন ঴োন্ডিু ররক রনর৞ আর঳ ঑ দ্রুে কামে-঳ভাধা৞ ঳া঴ামে করয. এভনরক এই ঴োন্ড িু র রক্র৞াযে অফস্থা৞ আ঩রন CTRLফািন তচর঩, রফফধেন কযরে ঩াযরফন, রফফধেন িূ র঳ এ না রগর৞ই। একইবারফ আ঩রন ALT রক ধরয, িু র঳঩রযফেেন ছাড়াই রফফধেন করভর৞ আনরে ঩ারযন।— এই কভান্ডরি আ঩নারক রফফধেক িু র঳ র঴র঳রফ রফফধেন কযরে রিরফ। ঴োন্ডিু রর঳য ভে ALT ফািরন তচর঩ ধরয যাখরর েেিন এিা রফফধেন করভর৞ আনরে ঳া঴ামে কযরফ।— ঩ুরযা ছরফিারক আ঩নায তচারখয ঳াভরন েু ররধযরে এিা ঳ফরচর৞ দ্রুেেয কভান্ড। এিা কররার এয ঳ারথ ঱ূনে(০) তচর঩ ধযরে ঴রফ, ইংরযজী ―঑‖ ন৞।— অরনক কামেকরয একিা িু র঳ ঴র ব্রা঱ িু র, ভাস্ক রনর৞ কাজ কযায ঳ভ৞।এভনরক আরভ রনরজ঑ ঴োন্ড িু র ঑ জুভ িু র এয ঩া঱া঩ার঱ ব্রা঱ িু র ইউজ কযরছ।— কভ-তফর঱ ঳ফাই বু র করয, ঳ংর঱াধরনয উ঩া৞ আনডু িু ররি।— এিা আ঩নারক কারজয জনে অরনকজা৞গা করয রিরফ, রফরবন্ন ঩োররি ঴াইড করয, মা আ঩নায কাজ কযায ঳ভ৞ জুভ কযায তথরক রফযে যাখরফ।
 10. 10. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com[ (Decrease Brush Size/ব্রা঱ ঳াইজ তছাি কযন) -- দ্রুে ব্রা঱ ঳াইজ তছাি কযা৞ ফেফহৃে] (Increase Brush Size/ ব্রা঱ ঳াইজ ফড় কযন) — ফড় অঞ্চররয জনে ব্রা঱ ঳াইজ রফফধেরনফেফহৃেShift + [ (Decrease Brush Softness/ব্রার঱য তকাভরো কভারনা) -- ২৫% করয ব্রার঱যতকাভরো কভারনায তিরত্র ফেফহৃেShift + ] (Increase Brush Softness/ব্রার঱য তকাভরো ফাড়ারনা) —২৫% করয ব্রার঱য তকাভরোফাড়ারনায তিরত্র ফেফহৃে1->0 (Tool Opacity)স্বিো িু র — আরভ ঳াধাযনে ব্রার঱য স্বিো ৫-১০% ফাড়াই ফা কভাই রকন্তুরকছু তিরত্র অরনক তফর঱ স্বি কযায প্রর৞াজন ঩রড়। শুধু ১ তথরক ০ ঩মেন্ত ১০ রি অরেয তমরকানএকিা চা঩ রিন, এিা ১০%-১০০% ঩মেন্ত স্বি ঴রফ।আ঩রন আরযা রন৞ন্ত্রন চাইরর, প্রথভ অরেয ঩য঩যই রিেী৞ অেরি চা঩ুন এফং আ঩রন ত঳ই অরেযই ঱েকযা স্বিো ঩ারফন। তমভন ৪ চা঩রর঩ারফন ৪০% স্বিো, তমখারন ৪ এফং ৩ ঳ারথ ঳ারথ চা঩রর ঩ারফন ৪৩%।Ctrl + Shift + N (New Layer)নেুন তর৞ায — এিা আ঩নায জনে ডা৞ারগফক্স রনর৞ আ঳রফ মাফেেভান তর৞ায উ঩য নেুন তর৞ায স্থা঩ন কযরফ।Ctrl + Alt + Shift + N (New Layer No Dialog)ডা৞ারগফক্স঴ীন তর৞ায — এই িু ররি আ঩নাযজনে তকান ডা৞ারগ ফক্সরফ঴ীন নেুন তর৞ায তেযী কযরফ।Ctrl + Alt + Shift + K (Show Keyboard Commands/রক-তফাডে কভান্ড তিখান) — মরি আ঩রন এগুররায তকানকভান্ড বু রর মান অথফা অনে কভান্ড তচক কযরে চান ো঴রর এই কভান্ডরি ফেফ঴ায কযরে ঴রফ।এখারন শুধু ভাত্র প্রর৞াজনী৞ রকছু কভারন্ডয উল্লরখ কযা আরছ । এছাড়া঑ কাজরক আরযা গরে঱ীর কযরে আরযা অরনক঱িেকাি কভান্ড আরছ মা এডবান্স তররবররয জনে প্ররমাজে, আ঱া করয ফারক আরযা রকছু কভান্ড রনর৞ ঩যফেেীরে ঴ারজয঴র৞ মারফা।
 11. 11. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comপরিা঱র঩য জনে আরযা রকছু কভান্ড ঱িেকাি রনর৞ ঴ারজয ঴রাভ আফারযা। আজরক িু র঳ তভনুয ঱িেকাি গুররা জানরফা঩া঱া঩র঱ আভায ঩ছরন্দয রকছু তিকরনক ত঱৞ায কযরফা। এছাড়া঑ রকবারফ ভাউর঳য ভাধেরভ দ্রুে িু র঳ আ৞ত্ব কযা মা৞ো঑ তিখরফা। আ঱া করয কারজ রাগরফ। Eraser Tool এয জনে আ঩নারক ঱িেকাি চা঩রে ঴রফ E Cycle Screen Modes ঩িো জুরড় পরিা঱঩রক তিখরে চা঩ুন F Gradient / Paint Bucket Tool এয জনে আ঩নারক চা঩রে ঴রফ G Hand Tool ত঩রে আ঩রন চা঩রফন H Eyedropper / Sampler / Measure Tool এয জনে রক-তফাডে তথরক I চা঩ুন। Spot Healing / Healing / Patch / Red Eye এয তিরত্র J Slice Tool এয জনে K Lasso Tool ত঩রে L Marquee Tool ঩াফায জনে M Notes / Audio Annotation Tool ফেফ঴ারয N Dodge / Burn / Sponge Tool এয তিরত্র O Pen / Freeform Pen Tool এয জনে P Standard / Quick Mask Mode ত঩রে Q Blur / Sharpen / Smudge Tool ত঩রে চা঩ুন R Clone / Pattern Stamp Tool এয তিরত্র S Type Tool (Vertical / Horizontal) ত঩রে T Shape Tool এয জনে U
 12. 12. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com Move Tool এয িরত্র V Magic Wand Tool ফেফ঴ারয W চা঩ুন Switch Colors ত঩রে ঴রর X History / Art History Brush Tool ফেফ঴ারয Y Zoom Tool এয জনে Z Hand Tool (toggle) এয তিরত্র Spaceপাইর ঑র঩ন কযরেPC এয িরত্র – CTRL + OMac এয জনে- CMD + Oপাইর ত঳ইব কযরেPC এয তিরত্র – CTRL + SMac এয জনে – CMD + Sপাইর তিাজ কযরেPC তে – CTRL + WMac এ – CMD + Wর঳ররক঱ান কর঩ কযরেPC তে – CTRL + CMac এ – CMD + Cর঳ররক঱ান ত঩ষ্ট্ কযরেPc তে - CTRL + VMacএ – CMD + Vরপরযর৞ আনরেPC তে – CTRL + ALT + ZMac এ – CMD + ALT + ZInvert selectionPC – CTRL + IMac – CMD + Iর঳ররক঱ান ফন্ধ কযরেPC তে – CTRL + DMac এ – CMD + D঳ফে রকছু র঳ররক্ট কযরেPC তে – CTRL + AMac এ – CMD + Aস্বাধীনবারফ রু঩ান্তয কযরেPC তে – CTRL + TMac এ – CMD + T
 13. 13. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comUnlock canvas: ‗F‘ রক িুইফায চা঩ুন, অফরজক্টরক ঩ুরযা স্ক্রীন জুরড় তিখরেSub-Tools দ্রুে ত঩রে : ঳াধাযনে তকান িু রর঳য ঳াফ িু র঳ খুররে ভাউ঳ তচর঩ ধরয যাখায তকান প্রর৞াজন ঩রড়,রকন্তুশুধু ALT তচর঩ ভাউ঳ রিককযায ভাধেরভ ঳ারথ ঳ারথই ত঩র৞ মারফন ঩রযফরেেে ঳াফ িু র঳।প্রথভে আভায ফাভ ঴াে ঳ফ ঳ভ৞ রক-তফারডেয উ঩য থারক আয ডান ঴াে ভাউর঳঩ুরযা ঩িো৞ রনর৞ আ঳ায জনে ‗F‘ িুইফায চার঩Space + click অফরজক্টরক নড়ারনায তিরত্রALT + Scroll রফফধেন ফাড়ারনা ফা কভারনায জনেCTRL + T তমভন তেভন বারফ ঘুযারনায জনেএফায একরি ভজায েথে রিরি, ত঳িা ঴র আ঩রন রকবারফ অরেস্বত্তয িু র঳রক ভাউর঳য ভাধেরভ দ্রুে ফেফ঴ায কযরফন।঴া এিা ১ ঳প্তাইর঴ই ঳ম্ভফ!! রক রফশ্বা঳ ঴রিনা? আ঳রর ো঴রর তজরন রনন অদ্ভুে রি঩঳রি। ত঳িা ঴র আ঩রন কাজ কযায঳ভ৞ তম িু র঳ই ফেফ঴ায কযরফন োয উ঩য ভাউ঳ রনন, িাউরর঳য নাভিা একফায ঩ড়ু ন, রচরেয রিরক োকান, এফাযরিক করুন। এবারফ ভাত্র ১ ঳প্তা঴ কাজ করুন। তিখরফন আজফ রন৞ভরি কাজ কযরছ, এফং অরনক দ্রুে আ঩রন িু র঳গুররা রনর৞ কাজ কযরে ঩াযরছন।
 14. 14. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comভাযরকউ িু র রির৞ আ৞োকায,তগারাকায,ফগোকায রফরবন্ন আকৃ রে তেযী কযা মা৞।Elliptical or Rectangular িু রর঳ররক্ট করয রিক ঑ ড্র্াগ করয আ৞োকায ফা উ঩ফৃত্তাকায আকৃ রে তেযী কযা মা৞।রকরফাডে ঱িেকাি=M or Shift Mর঳ররক঱ন কযা
 15. 15. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com঳ািাকাররা ডো঱গুররা রনরিে঱ করয কেিু কু র঳ররক্ট কযা ঴র৞রছ।এয ফাইরয রিক করয অনে আরযকরি র঳ররক঱ন কযরে঩ারযন।ভাযরকউ অ঩঱নউ঩রয ফাভ রিরক অফরস্থে।প্রথভ ৪রি আইকন রির৞ ভুর র঳ররক঱ন তথরক র঳ররক্টকৃ ে আরযা রকছু অং঱ ফাি ফা তমাগকযরে ঩ারযন।আইকনগুররায উ঩য ভাউ঳ যাখররই তিখা৞ তকানরি তকান্ কাজ করয।আইরকানগুররায ঳ারথ ঳ভ৞ রিন।঩রয কারজ আ঳রফ অরবজ্ঞো ফাড়ারে।একিা র঳ররক঱ন তেযী কযা।র঳ররক্টকৃ ে আরযকরি র঳ররক঱ন ভূর র঳ররক঱রনয ঳ারথ তমাগ কযা।
 16. 16. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comর঳ররক্টকৃ ে তকান অং঱ ফাি তি৞া।িুরি র঳ররক঱ন আড়াআরড় বারফ স্থা঩ন।এয঩য feather অ঩঱ন ঑ Anti Alias ফক্স অফরস্থে। feather র঳ররক্টকৃ ে অংর঱য তকানাগুরর ভ঳ৃন করয।Anti Alias তচকফরক্স রিকভাকে থাকরর তগারাকায র঳ররক঱রনয ঳ভ৞ র঳ররক঱নরক rough ঴঑৞া তথরক যিা করয।঩যফেেী তঘালনা না তি৞া প্রমেন্ত রিকভাকে রির৞ই যাখুন।োয঩রযই ৩রি অ঩঱ন রনর৞ Style box অফরস্থে।Normal র঳ররক্ট কযা থাকরর ইিাভে র঳রক঱ন তেযী কযরে঩াযরফন।Fixed ratio র঳ররক্ট কযা থাকরর ডান রিরকয ফরক্স Height Weight মা রিক কযরফন র঳ররক঱ন঑ তেভন঴রফ।
 17. 17. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comElliptical ভাযরকউ িু রএই িু ররি োয নাভ অনুমা৞ী উ঩ফৃত্ত তেযী করয।Shift তচর঩ ধরয রিক করয Perfect উ঩ফৃত্ত তেযী কযরে ঩াযরফন।Rectangular ভাযরকউ িু রএ িু ররি ফেফ঴ায করয আ৞েরিত্র ফা ফগে তেযী কযরে ঩ারযন।Shift তচর঩ ধরয রিক করয perfect ফগেরিত্র তেযীকযরে ঩ারযন।রি঩঳: Ctrl+D তপ্র঳ করয র঳ররক঱ন ফারের কযরে ঩ারযন।
 18. 18. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comগ্রারড৞োন্ট িু ররি পরিা঱র঩ খুফই গুযত্ব঩ূনে ঑ উ঩কাযী িু র রফর঱ল করয ঑র৞ফ রডজাইনাযরিয জনে।এ িু ররি ত঩ইন্টফারকি িু ররয ঳ারথই থারক।িু ররি তফয কযরে G এফং োয঩য Shift+G তপ্র঳ করুন ো঴রর ঩ারাক্ররভ গ্রারড৞োন্ট িু র ঑ত঩ইন্ট ফারকি িু র আ঳রে থাকরফ।এ িু ররিয ফেফ঴ায ঳঴জ রকন্তু ফুঝরে রকছুিা ঳ভ৞ রাগরে ঩ারয।র঳ররক্টকৃ ে তকান অং঱ ফা তকান কোনবার঳য উ঩য রির৞ভাউ঳ ঩র৞ন্টাযরি রিক করয তচর঩ ধরয ড্র্াগ করুন )িানুন(।ড্র্াগ)িান(মে রতা ঴রফ গ্রারড৞োন্ট এয গ্রারু঑ েে রতা঴রফ।এ িু ররয ঳ভস্ত রন৞ন্ত্রন ঩র৞ন্টারযয ড্র্ারগং )িারনয(এয উ঩য রনবেয করয।Shift key তচর঩ ধরয িানরর তিখুনরকবারফ গ্রারড৞োন্ট িা তেযী ঴৞।গ্রারড৞োন্ট িু র র঳ররক্ট করয ড্র্াগ করয Fill কযা।এ িু ররিরে িিো আনরে ঴রর অরনক ঳ভ৞ ঑ অনু঱ীররনয প্রর৞াজন।এয উ঩রযবারগয যং এয ঳ারথ ঳ভ৞ফো৞ করুন এফং রফরবন্ন বারফ গ্রারড৞োন্ট তি৞ায তচষ্ট্া করুন,িু ররিয রবেরযয অনোনে তফর঱রষ্ট্য ঳ারথ ঩রযচ৞঴঑৞ায আরগ।
 19. 19. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comগ্রারড৞োন্ট িু র অ঩঱ন ফাযএ অ঩঱ন ফাযরি )খন্ড(গ্রারড৞োন্টরক ঩রযফেেন কযায ভে অরনক তফর঱ষ্ট্ে ফ঴ন করয।গ্রারড৞োন্ট িু ররি র঳ররক্ট কযররই উ঩রযPreset(=঩ূরফেই রিক করয যাখা মন্ত্ররি রকবারফ কাজ কযরফ (঳঴ আইকন গুররা তিখারফ।এখারন ইিাভে তফর঱ষ্ট্ে রিক কযরে ঩াতযন।উ঩রযই ফরররছ তম গ্রারড৞োন্ট ঩রযফেেনরমাগে।গ্রারড৞োন্ট এরডিরয ইিাভে তফর঱ষ্ট্ে রিক করয তি৞া মা৞।গ্রারড৞োন্ট িু র অ঩঱ন ফারযঅফরস্থে গ্রারড৞োন্ট িু র আইকনরিয ডারন ড্র্঩ডাউন রররে রিক করুন।এই এরডিযরি পরিা঱র঩য রফল্ট ইন Preset এয ররে ঳঴ ঴ারজয করয ঑ প্ররেরি Preset এয রফস্তারযে ররে আর঳।এই Presetগুররা ঩রযফেেনরমাগে।প্রথভ িুরি রপল্ড আ঩নারক গ্রারড৞োন্ট এয নাভ এফং ধযন ঩রযফেেরনয ঳ুরমাগ তি৞।২ ধযরনয গ্রারড৞োন্ট আরছ Solid ঑ Noise.঩যফেেী রপল্ডরি িুরি যং এয রভরনস্থর ভ঳ৃন কযরে ঩ারয।এরি ফেফ঴ায করয তিখুন রক ঘরি।
 20. 20. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comNew ফািরন রিক করয নুেুন গ্রারড৞োন্ট তেযী করয Preset এয ইরিভে নাভ রির৞ ত঳ব কযরে ঩ারযন।এরডিরযয রনরচইরভজরি /ছরফরি রপ্ররবউ র঴র঳রফ কাজ করয।এই ছরফয উ঩রয ঑ রনরচ স্লাইডায /রনরিে঱ক থারক।উ঩রযয স্লাইডাযগুররাযনাভ Opacity Stopper আয রনরচযগুররায নাভ Color Stopper .স্লাইডায গুররা রিক ফা ড্র্াগ ১ -১০০এয ভরধে বোরু ত঳ি কযামা৞।এগুররা গ্রারড৞োন্ট এয রভরনস্থর ভ঳ৃন করয ঑ অনে তকান ইরভরজয উ঩য গ্রারড৞োন্ট তেযী করয।আ঩রন অরেরযক্ত স্লাইডাযতমাগ কযরে ঩ারযন ইরভরজয (মায উ঩রয রনরচ স্লাইডায অফরস্থে (঳ীভানা৞ রিরকয ভাধেরভ।উ঩রযয এফং রনরচয স্লাইরডয ভরধে ঩াথেকে ঴রি উ঩রযয গুরর Opacity(=অনিো (ত঳ি করয আয রনরচয গুরর গ্রারড৞োন্ট এযতকান ঩র৞রন্ট যং ত঳ি কযরে ফেফহৃে ঴৞।প্ররেরি স্লাইডায এয ভাঝখারন অফরস্থে ঩র৞ন্টরি ইরিভে ঳রযর৞ গ্রারড৞োন্ট এয ভরধে ঩রযফেেন আনা মা৞।আফায ইরিভেস্লাইডায঑ তমাগ কযা মা৞।এিা তথরকই অনুভান কযা ঴৞ তম গ্রারড৞োন্ট এ অ঳ংখে ঩রযফেেন ঴রে ঩ারয।এজনেই এ িু ররি ঑র৞ফরডজাইন ঑ তডরবরর঩য তিরত্র অেেন্ত গুযত্ব঩ূনে।
 21. 21. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comগ্রারড৞োন্ট এয ধযন/Typeগ্রারড৞োন্ট এয অ঩঱ন ফারয অফরস্থে রফরবন্ন আইকনগুরররে রিক করয গ্রারড৞োন্ট এয ধযন ঩াল্টারনা তমরে঩ারয।এখারন ৫ রি ধযন আরছ।LinearRadialAngleReflectedDiamondরডপল্ট র঴র঳রফ Linear র঳ররক্ট কযা থারক।অনোনে গুরর র঳ররক্ট কযরর তকভন ঴৞ চরুন একফায তচাখ ফুররর৞ তনই।তযরড৞ার গ্রারডর৞ন্ট )Radial Gradient)এনরজর গ্রারডর৞ন্ট )Angle Gradient)
 22. 22. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comডা৞ভন্ড গ্রারডর৞ন্ট )Diamond Gradient)Reverse check box এ রিক কযা থাকরর এখন তমভন তিখারি োয রফ঩যীে যকভ তিখাে।Opacity ঑ BlendingOption ফেফ঴ায করয ঳ুন্দয ঳ুন্দয ইরপক্ট তেযী কযরে ঩ারযন।পরিা঱঩ ত঩ইন্ট ফারকি িু র রিউরিারয৞ার (Photoshop paint Bucket Tool)ত঩ইন্ট ফারকি িু ররি পরিা঱র঩ একরি গুযত্ব঩ূনে িু র আভযা ঳ফাই জারন।রকরফাডে তথরক G তফাোভ তচর঩ িু ররিরে একর঳঳ তন৞ামা৞।চরুন রথর৞িরয তিখা মাক রক রক ঩া঑৞া মা৞ িু ররি অ঩ারয঱ন করয।
 23. 23. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comত঩ইন্ট ফারকি িু র Gএ িু ররি রির৞ র঳ররক্টকৃ ে অং঱ ঩ূযন/র঩ইন্ট কযা মা৞।কোনবা঳ ত঩ইন্ট কযাতমকান ঳াইরজয একরি নেুন ডকু রভন্ট খুরুন।঳ািায কাছাকারছ তকান যং রির৞ তপাযগ্রাউন্ড রপর করয রিন। কোনবা঳রি নেুন যং রির৞ যাঙ্গারনায জনে এয তমরকানতকাথা঑ রিক করুন ফা Alt+Backspace চা঩ুন।
 24. 24. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com঩ুরযা কোনবা঳ তগ্ররক তপরায তচর৞ আ঩রন ইরি কযরর Rectangular Marque Tool রির৞ রনরিেষ্ট্ অং঱ র঳ররক্ট করযরপর(র঩ইন্ট) কযরে ঩ারযন।একিা র঳ররক঱ন রপর কযা
 25. 25. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comিু রগুরররে তঘাযাঘুরয করয কাজ কযায তচর৞ Alt+Backspace তচর঩ ঳঴রজ তপাযগ্রাউন্ড কারায কযা মা৞।ত঩ইন্ট ফারকি িু র অ঩঱নত঩ইন্ট ফারকি িু রর রনরনাক্ত অ঩঱নগুররা ঩ারফন- Tool Presets Pattern Filling Gradients Blending Options and Modes Opacity Settingত঩ইন্ট ফারকি িু র অ঩঱ন ফাযঅ঩঱ন ফাযরি একরি তছাি ত঩ইন্ট ফারকি িু র এয আইকন কাররা অোরযা রচে ঳঴ শুরু ঴র৞রছ।এখারন রিক কযরররপ্রর঳ি ঳঴ (঩ূরফেই রিককৃ ে) রকছু ত঩ইন্ট ফারকি িু র ঳঴ খুররফ।রবেরয ঳ম্ভফে িু র রপ্রর঳রিয ররে ঱ূনে তিখরে঩ারফন।এয ডানরিরক অফরস্থে িুরি আইকরনয উ঩রযয অোরযা আইকরন রিক কযরর নেুন ড্র্঩ডাউন োররকা তথরকনেুন িু র রপ্রর঳ি তেযী কযরে ঩াযরফন।নেুন িু র রপ্রর঳ি তেযী কযাG তচর঩ ত঩ইন্ট ফারকি িু র Active করুন এফং Opacity 50% করুন।
 26. 26. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comত঩ইন্ট ফারকি িু র ঩োররি খুরর নেুন রপ্রর঳ি তেযীয জনে পাকা ত঩জরিরে রিক করুন।নেুনরিয রপ্রর঳রিয ইরিভে নাভ রিননেুন ত঩ইন্ট ফারকি িু ররি ৫০% Opacity রির৞ রপর কযা ঴র৞রছ অথোৎ যংরি এখন স্বি ঴রফ।নেুন তম িু য রপ্রর঳িরিতেযী কযা ঴র এয Opacity ঑ ৫০% ঴রফ পরর এই িু র রপ্রর঳িরি রির৞ উক্ত ত঳রিং ফোফ঴ায কযা মারফ ফায ফায নেুনকরয Opacity রিক কযায ঩রযফরেে।িু র রপ্রর঳রিয ভুর ধাযনা ঴রি তেযীকৃ ে এই রপ্রর঳ি ত঳রিং঳ ত঳ব করয পরিা঱র঩ ঩রয ফোফ঴ায কযরে ঩াযরফন।঩োিানে রির৞ রপর কযাত঩ইন্ট ফারকি আইকরনয একিু ডারন একিা ড্র্঩ডাউন তভনু আরছ তমখারন িুরি অ঩঱ন আরছ -foreground andpattern উ঩রয তপাযগ্রাউন্ড ত঳রিংর঳য উিা঴যন তি৞া ঴র৞রছ এফায রকবারফ ঩োিানে রির৞ রপর কযা মা৞ ো তিরখ।G তচর঩ ত঩ইন্ট ফারকি িু র Active করুন।রপর অ঩঱ন রিক করুন Pattern.এখান তথরক তমরকান ঩োিানে র঳ররক্ট করুন।
 27. 27. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comকোনবার঳য তমরকান জা৞গা৞ রিক করুন ঩োিানে রি রির৞ পর কযরে।পরিা঱র঩ রফল্ট ইন ঩োিানে঩োিানে ঩োররি আফায খুরর উ঩রযয ডান রিরক অোরযা রচেরে রিক করুনএই োররকা তথরক রনরচয রিরক অফরস্থে ঩োিানে গ্রু঩ তথরক তমরকান গ্রু঩ র঳ররক্ট করুন।
 28. 28. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comAppend Option রি র঳ররক্ট কযরর ঩োিানে ঩োরররি নেুন ঩োিানে মুক্ত ঴রফ।আয Ok কযরর ফেেভান ঩োররি রিনেুনরিয িাযা প্ররেস্থার঩ে ঴রফ।
 29. 29. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comআ঳রর ষ্ট্াইর ঴র অরনকগুররা কারজয ঩োরকজ। এরে আ঩রন এক রিরকই আ঩নায তিক্সি রডজাইন কযরে ঩াযরফন।ষ্ট্াইর এফং রগ্ররডন্ট একইবারফ কাজ করয এখারন ষ্ট্াইর রনর৞ ফরা ঴র৞রছ। আ঩নাযা রগ্ররডন্ট ঑ একইবারফ ফেফ঴াযকযরে ঩াযরফন পরিা঳র঩য রগ্ররডন্ট িু ররয ঳া঴ারমে।ফেফ঴াযরফরধশুধু ষ্ট্াইর ঳ম্পরকে জানরর তো ঴রফ না। ষ্ট্াইর ফেফ঴ায কযরে জানরে ঴রফ। প্রথরভই তজরন রনই ষ্ট্াইর এয অফস্থান।ষ্ট্াইর ফায রস্ক্ররন আনরে পরিা঳র঩য Window>Styles এ মান এযকভ একরি ফায চরর আ঳রফএই ফারয আয঑ িুইরি িোফ আরছ রনরচ িুইরিয ফর্েনা তি঑৞া ঴র১। Swatches এখারন রফরবন্ন কারায তছাি থাতনাইর আকারয থাকরফ মা ঳঴রজইফেফ঴ায কযা মা৞২। Color আ঩নায ইরভজ আযরজরফ ভুরড থাকরর রেন রি কারায এয ঩োিানে, র঳এভ঑৞াইরক ভুরড থাকরর চাযরি কারাযআয তগ্র ভুরড থাকরর তগ্র কারায থারক। এখান তথরক঑ কারায ফেফ঴ায কযা মা৞।ধরুন আ঩রন এখন একরি তিক্সি এ ষ্ট্াইর অোপ্লাই কযরে চারিন এয জনে আ঩নারক আ঴াভরয রকছুই কযা রাগরফ না।শুধু িাই঩ িু ররয ঳া঴ারমে আ঩নায তিক্সি ররখুন আরভ ররখরাভ ’’’
 30. 30. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comোয঩য র঳ম্পরর আ঩নায তরখা ব্লক করয ষ্ট্াইরফায এয ষ্ট্াইরর ১রি রিক করুনোয঩য তিখুন আ঩নায তিক্সি এয অফস্থাতিখররন তো কে ঳঴রজ ষ্ট্াইর রির৞ আ঩রন আ঩নায তিক্সি রডজাইন কযরে ঩াযরছন। এজনে আ঩নারক রকন্তু পরিা঳র঩অরবজ্ঞ ঴঑৞া রাগরফ না। এখারন আরভ শুধু তিক্সি এ ষ্ট্াইর ফেফ঴ায কযা তিরখর৞রছ। ইিা কযরর আ঩রন তরর঳া িু র,ভাযরকউরযক িু র, ইর঩রিকার িু র ইেোরিয ঳া঴রমে প্রর৞াজনী৞ অং঱ ব্লক/র঳ররক্ট করয রফরবন্ন রডজাইন কযরে ঩ারযন।অরনরক ইন্টাযরনি তথরক ষ্ট্াইর ডাউনররাড করযন। আফায ফাজারয ষ্ট্াইর এয র঳রড঑ রকনরে ঩া঑৞া মা৞। ষ্ট্াইররেনবারফ ফেফ঴ায কযা মা৞। রনরচ োয ফর্েনা তি঑৞া ঴রতম ষ্ট্াইর ডাউনররাড করযরছন োয এক্সরিন঱রন .asl থারক। এরিয উ঩য ডাফর রিক কযররপরিা঳঩ ঑র঩ন ঴রফ। এখন আ঩রন ষ্ট্াইর ফায এ রগর৞ তিখুন আ঩নায ডাউনররাডকৃ ে ষ্ট্াইর অোকরিব ঴র৞রগরছ।এ ঩দ্ধরেরে ইনষ্ট্র/কর঩র঩ষ্ট্ কযাই বার। এ ঩দ্ধরেরে আ঩রন প্রথরভ পরিা঳র঩প্ররফ঱ করুন। োয঩য ষ্ট্াইর ফায এয তভনুরে রগর৞ ষ্ট্াইররয তপাল্ডায রচরনর৞ রিন। ো঴রর ত঳ই ষ্ট্াইর অোকরিব ঴র৞মারফ। ঳ফরচর৞ বার ঴৞ আ঩রন C:Program FilesAdobePhotoshop CSPresetsStyles এই তপাল্ডারযষ্ট্াইররয .asl এক্সরিন঱রনয পাইরগুররা কর঩ করয ত঩ষ্ট্ কযরর। কাযন ো঴রর আ঩নারক ফায ফায ষ্ট্াইর অোকরিবকযরে ঴রফ না।
 31. 31. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com৩। প্রথরভ পরিা঳র঩ মান। োয঩য ষ্ট্াইর ফায এয তভনুরে মান ত঳খান তথরক Load Styels এ রিক করুন। আ঩নাযডাউনররাড কযা ষ্ট্াইর এয তরারক঱ন রচরনর৞ রিন। োয঩য ষ্ট্াইর এ রিক করয ঑র঩ন এ রিক করুন।অরনক নেুন ফেফ঴ায কাযীযা (র঳ররক্ট কযরে) ভোরজক ঑৞ান্ড ঑ভোগরনরিক তরর঳া িু র ফেফ঴ায করয । অথচ ত঩ন িু রফেফ঴ায কযরর অরনক তিরত্রই এয তচর৞তফর঱ ঳ুরফধা ঩া঑৞া ঳ম্ভফ ।
 32. 32. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comঅরনরকই Image র঴র঳রফ কর঩ করয ফা যাোয ইরভজ ফেফ঴ায করয মা জুভ কযরর তপরি মা৞ ।আরভ রনরজ অরনকরকই তিরখরছ মাযা ঴রযক যকরভয যং রনর৞ গ্রারডর৞ন্ট ফারনর৞ রডজাইরন ফেফ঴ায করয মা তভারি঑িৃরে-নন্দন ন৞ । প্রা৞ কাছা করছ যং এফং ঴ারকা তথরক গাঢ় করয ২-৩ রি যংরঙয গ্রারডর৞ন্ট রনর৞ কাজ কযররই ঳ুন্দয঴৞।আরভ঑ এযকভ বু র কযোভ ঳ুন্দয ফেফ঴ারযয জনে C=90, M=60, Y=30, K=100, যাখুন । তিখুন তকভন ঴৞।
 33. 33. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comঅরনক ভাত্রারেরযত্ত রপল্টায ফেফ঴ায করয ছরফয তভৌররকত্ব ঴াযা৞।পরিা঱র঩ ররগা ফানারনায তচো ফাি তি৞া ঊরচে । ইরারেিয ফেফ঴ায করুন ।অরনরকই 72 র঩িররয ছরফ রনর৞ র঩ন্ট কযায কাজকরয তিরখরছ । তমিা আ঩নারক বার ভারনয ছরফ রিরফ না।
 34. 34. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comআ঩রন তম প্রগ্রারভই কাজ করুন না তকন আ঩নারক Shortcut গুররা জানরে ঴রফ ো না ঴রর অরনক ঳ভ৞ অ঩চ৞ ঴রফ।পরিা঱র঩য তিরত্র অরনক তফর঱ ঳ভ঳ো ঴রে ঩ারয । ঳ভ৞ অ঩চ৞ ঴৞ আয঑ তফর঱।নেুন ফেফ঴ায কারযযা Layer ঑ Folder ফেফ঴ায না কযা৞ অরনক ঳ভ঳ো৞ ঩রড়।ছরফ ঳ািা কাররা কযরে অরনক অরবজ্ঞ রডজাইনাযরক ঑রিরখ Image-Adjustment-Desaturate.ফেফ঴ায ঴রফ।ো না করয Image-Adjust>Channel Mixer ফেফ঴াযকরয Monochromeতচক করয বার ভারনয ছরফ ঩া঑৞ামায়্।Pmbossed.঑ dropshadow এযিুরি ফেফ঴ারযয তেরত্র ঳েেকোয ঳ারথ ঑ ঴ারকা বারফ ফেফ঴ায কযা উরচে ।Guide ঑ Gridএয ভাধেরভ তর৞াযরক ঳঴রজই ঳ুরফধাজনক মা৞গা৞ ফা঳ারনা মা৞ অথচ অরনরকই একাজরি কযরে আর঳ো করয।
 35. 35. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comইন্টাযরনি ঴রে ঳ংগ্র঴ীে http://techtunes.com.bd/tuner/tanbir_cox http://tunerpage.com/archives/author/tanbir_cox http://somewhereinblog.net/tanbircox http://pchelplinebd.com/archives/author/tanbir_cox http://prothom-aloblog.com/blog/tanbir_coxhttp://facebook.com/tanbir.coxhttp://facebook.com/tanbir.ebookshttp://tanbircox.blogspot.com

×