Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Want more Updates 
http://tanbircox.blogspot.com
আপনার ই−বুক বা pdf ররডাররর Menu Bar এর View অপশনরি তে রিক করর Auto /Auto...
Want more Updates 
http://tanbircox.blogspot.com
জীবন বাাঁচারনার জনয জীরবকা রিিারব মানুষ তকান না তকান কাজ করর থারক। এই কা...
Want more Updates 
http://tanbircox.blogspot.com
প্রথরমই জীবরনর েক্ষয রিক করর তনো উরচে। বেরির তে মুিূরেকই আপরন থারকন না ...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 166 Anuncio

Career development guide

Descargar para leer sin conexión

জীবন বাঁচানোর জন্য জীবিকা হিসাবে মানুষ কোন না কোন কাজ করে থাকে। এই কাজ করার মাধ্যমেই মানুষ কোন একটি বিষয়ে নিজেকে দক্ষ করে জীবিকার পথ হিসেবে তা বেছে নেয়। জীবিকার পথ হিসেবে মানুষ যে পন্থাকে বেছে নেয় তাই মূলত তার ক্যারিয়ার যেমন একজন ডাক্তার তার জীবিকা হিসেবে ডাক্তারি করে থাকেন। এখানে ডাক্তারি করাটাকে তিনি ক্যারিয়ার হিসেবে নিয়েছেন। আর এজন্য তিনি কোন হাসপাতালে কাজ করেন। সুতরাং আরেকটি বিষয় এখানে চলে আসে যে, কাজ করা আর ক্যারিয়ার এ দুটি বিষয় পরষ্পর সম্পর্ক যুক্ত হলেও একই বিষয় নয়। মূলত মানুষ তার ক্যারিয়ার ঠিক করতে বা লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে।

জীবন বাঁচানোর জন্য জীবিকা হিসাবে মানুষ কোন না কোন কাজ করে থাকে। এই কাজ করার মাধ্যমেই মানুষ কোন একটি বিষয়ে নিজেকে দক্ষ করে জীবিকার পথ হিসেবে তা বেছে নেয়। জীবিকার পথ হিসেবে মানুষ যে পন্থাকে বেছে নেয় তাই মূলত তার ক্যারিয়ার যেমন একজন ডাক্তার তার জীবিকা হিসেবে ডাক্তারি করে থাকেন। এখানে ডাক্তারি করাটাকে তিনি ক্যারিয়ার হিসেবে নিয়েছেন। আর এজন্য তিনি কোন হাসপাতালে কাজ করেন। সুতরাং আরেকটি বিষয় এখানে চলে আসে যে, কাজ করা আর ক্যারিয়ার এ দুটি বিষয় পরষ্পর সম্পর্ক যুক্ত হলেও একই বিষয় নয়। মূলত মানুষ তার ক্যারিয়ার ঠিক করতে বা লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে।

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Career development guide (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Career development guide

 1. 1. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com আপনার ই−বুক বা pdf ররডাররর Menu Bar এর View অপশনরি তে রিক করর Auto /Automatically Scroll অপশনরি রিরেক্ট করুন (অথবা িরািরর তেরে  Ctrl + Shift + H ) এবার ↑ up Arrow বা ↓ down Arrow তে রিক করর আপনার পড়ার িুরবধা অনুিারর স্ক্রে স্পীড রিক করর রনন।
 2. 2. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com জীবন বাাঁচারনার জনয জীরবকা রিিারব মানুষ তকান না তকান কাজ করর থারক। এই কাজ করার মাধযরমই মানুষ তকান একরি রবষরে রনরজরক দক্ষ করর জীরবকার পথ রিরিরব ো তবরে তনে। জীরবকার পথ রিরিরব মানুষ তে পন্থারক তবরে তনে োই মূেে োর কযাররোর তেমন একজন ডাক্তার োর জীরবকা রিরিরব ডাক্তারর করর থারকন। এখারন ডাক্তারর করািারক রেরন কযাররোর রিরিরব রনরেরেন। আর এজনয রেরন তকান িািপাোরে কাজ কররন। িুেরাাং আররকরি রবষে এখারন চরে আরি তে, কাজ করা আর কযাররোর এ দুরি রবষে পরষ্পর িম্পকক েুক্ত িরেও একই রবষে নে। মূেে মানুষ োর কযাররোর রিক কররে বা েরক্ষয তপৌঁোরনার জনয রবরিন্ন ধররনর কাজ করর থারক। আরও একরি উদািরণ রদরে বো োে -একজন োি তকান একরি িাধারন রবষরে গ্রাজুরেশন বা স্নােক করার পর িেে তকান প্ররেষ্ঠারন মারককরিাং রবিারে চাকরর রনরেন। রকন্ত এ িমরে োর কযাররোর তক মারককরিাং বোিা রিক িরব না। কারণ এক বের পর রেরন িেরো অনয একরি তকাম্পানীরে তিেি বা রবক্রে রবিারে অথবা রিিাবরক্ষণ রবিারে চাকরর রনরেন। এিারব করেক বের কাজ করার পর রেরন রিদ্ধান্ত রনরে পাররন তে রেরন তকান রবিারে রনরজরক দক্ষ কররবন এবাং পরবেকীকারে তি রবষরেই রনরজর কযাররোর তেরী কররবন বা তি রবষরেই উচ্চপদ গ্রিণ কররবন। এ িমরে রেরন োর কযাররোররর একরি প্রথম এবাং প্রধান ধাপ অরেক্রম কররবন। িুেরাাং আমরা বেরে পারর তে, কযাররোররর জনয আমারদররক রবরিন্ন পেকারে কাজ কররে িে। এ অবস্থাে পরবেকীকারে আমারদর রিদ্ধান্ত রনরে িরব, তকান পন্থা বা রবষেরক কযাররোর রিরিরব তবরে তনো তেরে পারর। এ রিদ্ধান্ত তনোর অনযেম উপাে িরছে কযাররোর পররকল্পনা। একজন বযরক্ত েে শুরু তথরক োর কযাররোর পররকল্পনা কররে পাররবন রেরন েে োড়াোরড় তিই েরক্ষয তপৌঁোরে পাররবন। কযাররোর পররকল্পনার জনয তে রবষেরি দরকার ো িরো, িাফেয িম্পরকক ধারণা থাকা।
 3. 3. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com প্রথরমই জীবরনর েক্ষয রিক করর তনো উরচে। বেরির তে মুিূরেকই আপরন থারকন না তকন আপরন িরবষযরে রক িরে চান রকাংবা িরবষযরে আপনার অবস্থান তকাথাে িরব ো আপনারকই তিরব রনরে িরব। রনরজর রনরদকষ্ট প্ল্যান থাকরে িারো, না থাকরে এখনই রিক করর তনওো উরচে। কযাররোর গ্রাফ রচন্তা কররই জীবন -োপরনর ধারা রনেন্ত্রণ করা উরচে। এ তক্ষরি মা -বাবার পরামশক গ্রিণ করার পাশাপারশ আপনার েরদ বাড়রে তকারনা ইছে া থারক েরব োও েথাথক িমরে িবার িামরন প্রকাশ কররে িরব। েরদ রক্ররকিার বা নৃেযরশল্পী িরে চান, েরব রনেরমে একারডরমক পড়ারশানার পাশাপারশ তখো বা নাচ এবাং রনরজর শারীররক রফিরনরির উপরও তজার রদরে িরব। মরন রাখরে িরব, িাবনার পারখরা ইরছে কররেই ডানা তমেরে পারর। োই বরে রনরজর অবস্থা বুঝার তচষ্টা বাদ তদওো চেরব না। আপনার িক্ষমো আপনার স্বপ্নরক েরদ রনেন্ত্রণ কররে না পারর েরব তবরশর িাে িমেই স্বপ্ন দুুঃস্বপ্ন রকাংবা আরক্ষরপর রবষেব্তু িরে দাাঁড়াে। কখনও েরদ মরন িে বাস্তবো স্বপ্ন তথরক অরনক দূরর, েরব মনরক কষ্ট রদরে িরেও তিই পথ তথরক রনরজরক িরররে রনরে পাররে িমে আপনারক বািাবা রদরব। আপনার জীবনধারাে তেই িমেিাই আিুক না তকন েড্ডারেকা প্রবারি ো িািারনার তকারনা প্ররোজন তনই। বরাং রনরজরক জানার আর রনরজর তচষ্টারক িমথকন তদোই আিে কাজ। আপরন েরদ অাংরক দুবকে িন আর আপনার ধযানজ্ঞান িরে থারক বড় রবজ্ঞানী িরে ওিার, েরব জীবরনর অাংকই অরনকিা উরে োরব। অনযরদরক িারিরেয আপনার চরম দখে, অথচ মরনর তিের রকাংবা অরিিাবরকর রিদ্ধারন্ত আপরন রনরজরক খুাঁরজ তনন কমারিকর তকারনা রবষরে, েরব আপনার িরবষযে িমেরক িিােো কররব না এেিু কু । তচষ্টা কররে িরব িারবকক ফোফেিা তেন িামঞ্জিযপূণক িে। রনরজর দুবকেো বা শরক্তর জােো িম্পরকক রনরিে না িওো তেরে িমেরক মারনরে তনো আপনার িরে উিরব না। িপ্তারির শুরুরে রকাংবা প্ররেরদন রনরজর জনয একরি প্ল্যান রাখা উরচে। িরে পারর ো ডােরররে রেরখ রকাংবা তমাবাইে িু -ডু রের ো রেপ র বদ্ধ করর। শুধু প্ল্যান নে তচষ্টা কররে িরব এই রেরখ তনওো জীবন প্রণােীরক েথািম্ভব ফরো করা। প্রথম রদরক অবশয রুরিন তমরন চেরে একিু িমিযা িরে পারর। শুধু পড়ারশানা নে রকাংবা িারাক্ষণ কযাররোর রনরে িাবনা নে একজন রনরিকজাে েরুরণর প্ররেরদরনর রুরিরন থাকা উরচে খারনকিা তখোধুো, খারনকিা আড্ডা রকাংবা একিু তনরি দুরনোিা তদরখ তনওো ইেযারদ কাজও। মরন রাখুন, বন্ধু রদর িারথ মজা কররে কররেও অরনক রকেুই তশখা োে।
 4. 4. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com কথা কম বো মন্দ নে। োই বরে পরামশকরবিীন রিদ্ধান্ত গ্রিণ রকাংবা প্ররোজরনও মুখ না তখাোর অিযািরক তো রকেুরেই িারো বো োে না। েরব অরেররক্ত কথা বোর অথকই রচন্তা কম করা, ো কম বুরদ্ধমারনরাই করর থারক। তে ক্ষু দ্র রচন্তা করর োর কাে তথরক বৃিৎ রকেু আশা করা োে না। আবার তে বড় রচন্তা কররব এবাং রচন্তার আরোরক কমকপ্ররচষ্টা চাোরব, িুরনরদকষ্ট পররকল্পনা রনরে রনরদকষ্ট েরক্ষয েুিরব, তি তোি থাকরব এিাও েুরক্তিঙ্গে িরে পারর না। আররা রবস্তাররে জানারছে ফারেমা খােুন রনরজর অবস্থান ও িামথকযরর বযাপারর িরচেন তথরকই পররকল্পনা ও রিদ্ধান্ত রনরে িে। শুধু উপরর তদখা রকাংবা শুধুই রনরচ তদখার মারঝ োি নে; বরাং ক্ষরেই তবরশ। রনরজর বযাপারর পররপূণক িরচেনোই িামরন এরেরে রনরে পারর। অরনক রবকল্প েখন একিরঙ্গ িামরন আরি, োর মধয তথরক িবরচরে গ্রিণরোেয, উপেুক্ত রবকল্পরি তবরে তনোর নাম রিদ্ধান্ত। জীবরনর প্ররেযকরি পরদ, এমন িাজার বার আমারদর রবকল্প তবরে রনরে িরছে । কখরনা আমরা িরিকিা রনরে পারর, কখরনা িরে োে িু ে। িেরো আপরন তে রিদ্ধান্তিা িারো বুঝরবন, রকন্তু ো গ্রিণ কররে পাররেন না, এমনরিও িরে পারর। রনরজর মরের ওপর রস্থর থাকা িারো, েরদ তি মে িরিক িে। পািাড়, পবকে, বৃক্ষরারজ রশর উাঁচু করর দাাঁরড়রে আরে রস্থর অরস্তরের দৃষ্টান্ত রিরিরব। রস্থরোরেই কেযাণ। ঘন ঘন মে বদোরনা তবাকারম। খড়কু রিাই শুধু উরেশযিীনিারব তিরি চরে। োই উরেশয িুরনরদকষ্টকরণ এবাং রিদ্ধারন্ত অিে -অরবচে থাকরে দৃব িাংকল্পবদ্ধ িরে িরব, করিন প্ররেজ্ঞা রনরে িরব। এ বযাপারর রচন্তা -িাবনা অরে রক্তক। কথা কম বো মন্দ নে। োই বরে পরামশকরবিীন রিদ্ধান্ত গ্রিণ রকাংবা প্ররোজরনও মুখ না তখাোর অিযািরক তো রকেুরেই িারো বেরে পারর না। েরব অরেররক্ত কথা বোর অথকই রচন্তা কম করা, ো কম বুরদ্ধমারনরাই করর থারক। তে ক্ষু দ্র রচন্তা করর োর কাে তথরক বৃিৎ রকেু আশা করা োে না। আবার তে বড় রচন্তা কররব এবাং রচন্তার আরোরক কমকপ্ররচষ্টা চাোরব, িুরনরদকষ্ট পররকল্পনা রনরে রনরদকষ্ট েক্ষযপারন েুিরব, তি তোি থাকরব -এিাও েুরক্তিঙ্গে িরে পারর না। রচন্তা তকান মারপর, তকান পেকারের তিরি রনণকে কররে পাররেই তকান মারপর মানুষ তিরি তবাঝা অরনকিা িিজ িরব। ইছে ার তশষ তনই। িব ইছে া পূরণ িওোর নে। ইছে া অপূরণ থারক বরেই মানুষ আররা তবাঁরচ থাকরে চাে। তবাঁরচ থাকরে চাে বরেই নানা কমকপ্ররচষ্টা, েৎপরো, িাংগ্রাম ও বাস্তবো। েরদ ইছে াই না থারক, েরব মানুষ তবাঁরচ থাকরে পারর না, জীবরন স্থরবরো তনরম আরি, অরনরিে িরে পরড় জীবরনর েরেপ্রবাি। রিদ্ধান্তগুরো কখরনা মামুরে রবষে, আবার কখরনাবা খুব গুরুেপূণক রবষরের ওপর িরে থারক। একজন বযরক্ত িকােরবো ঘুম তথরক নাস্তাে কী খারবন, তকান কাপড় পররবন -এ তথরক শুরু িে রিদ্ধান্ত তনোর পাো এবাং ো রনজ রনজ অবস্থানরিরদ কখরনা কখরনা রাষ্ট্রীে রিদ্ধান্ত পেকন্ত িরে পারর। অথকাৎ প্ররেযকিা িমে রিদ্ধারন্তর প্ররোজন িে। কারক তিাি তদব, তকান রবষরে পড়ব, তকান তপশা গ্রিণ করব, তকান ব্র্যান্ড পেন্দ করব, রজরনি তকানগুরো রকনব -িাজারিা প্ররের রিরড় আমারদর রিদ্ধান্ত রনরে িে। এ রিদ্ধান্ত গ্রিরণর িমে আমরা প্রােই ইেস্তে করর, কােরক্ষপণ করর। আবার কখরনা হুি করর রিদ্ধান্ত রনই, ো পরবেকীকারে িু ে বরে প্রমারণে িে। কােককর রিদ্ধান্ত গ্রিরণ আমারদর রকেু রবষে মরন রাখরে িরব। রচন্তাশরক্ত : রিদ্ধান্ত গ্রিরণর জনয আমরা বযবিার করর আমারদর রচন্তাশরক্ত। োই রিদ্ধান্ত গ্রিরণর পূবকশেক িরছে রচন্তাশরক্ত শারণে করা, েরব িমেমরো িরিক রচন্তা তশষ করর রেরন িরিক রিদ্ধান্ত রনরে পাররবন, রেরনই বুরদ্ধমান। বুরদ্ধমত্তা ও রিদ্ধান্ত গ্রিণ : বুরদ্ধমত্তা পররমাপ কররে আধুরনক িাংজ্ঞা প্রদান করা িে। এরে বো িে, রেরন একই ধররনর করেকরি িম্ভাবয িমাধারনর মধয তথরক িবকরেষ্ঠরি দ্রুেেম িমরে তবরে রনরে পাররন, বুরদ্ধ েে তবরশ, িরিক রিদ্ধান্ত গ্রিণ মারনই বুরদ্ধমত্তার পররচে।
 5. 5. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com রচন্তা ও আরবে : রচন্তার তক্ষরি আরবেরকও মূেয রদরে িরব। েরব ো অবশযই তে রক্তক িরে িরব। তে রবষরে রিদ্ধান্ত রনরে িরব, োরক দু’িারব তদখা তেরে পারর। একরি িরছে পুররা রবষেরি িামরগ্রকিারব মূেযােন করর একরি একক রিদ্ধান্ত গ্রিণ অথবা ওই রবষেরিরক তোি তোি িারে রবিক্ত করর প্ররেরি িারের জনয আোদা রিদ্ধান্ত রনরে এরপর মূে রিদ্ধান্তরি রনরে িরব। প্ররের উত্তর খুাঁজুন : রিদ্ধান্ত গ্রিরণর িমে তে রবষেরি িবরচরে গুরুেপূণক, ো িরো আপনার মরনর প্রে। তক? তক নে? তকন? তকন নে? কীিারব? কীিারব নে? কখন? তকাথাে? কী? তকানরি? তকানরি নে? প্রিৃ রে প্ররের উত্তর খুাঁজুন। এরপর তে রক্তকিারব রবষেরি িম্পরকক স্বছে ধারণা তেরর কররে িরব। মরন রাখুন, আপনার রিদ্ধান্ত তেন শেিাে তে রক্তক িে। মরন রাখরবন, পুররা রবষেরি েে োড়াোরড় িম্পাদন করা োে, েেই িারো। অরনক িমে অরনযর িরঙ্গ আোরপর প্ররোজন িরে পারর। পরামরশকর প্ররোজন িরে পারর। তি তক্ষরি রনরজরক তোি করর তদখার রকেু তনই। তখাোমন রনরে রনিকর করা োে, এমন মানুরষর িরঙ্গ পরামশক কররে পাররন। এরে আপনার রবষেরির অজানা রদকগুরো আপনার িামরন আিরে পারর। এ তথরকও রনরে পাররন িরিক রিদ্ধান্ত, েরব আপনার রিদ্ধান্ত আপনার রনরজর। িবাই িেরো রিদ্ধারন্তর রবরিন্ন রদক রনরে আরোচনা কররব, োর মরধয তথরক আপনারকই রিদ্ধান্ত রনরে িরব। এ রবষরে কাউরক অপরাধী করার রচন্তা না থাকাই িারো। েজ্জা, িাংরকাচ আপনার রিদ্ধান্তরক ক্ষরেগ্রস্ত কররে পারর। োই রিদ্ধান্ত িওো চাই দৃব। তোমার জীবরনর েক্ষয বা উরেশয- স্কু রে এই রবষরে রচনা তেরখরন এমন রশক্ষাথকী কমই আরে। তমািামুরি রনরিেিারব বো োে, তকউ িরে চাে ডাক্তার, তকউ ইঞ্জরনোর, তকউ আবার রশক্ষক ইেযারদ। শখ অনুোেী এই রকরশার বেি তথরক শুরু করা উরচে কযাররোর পররকল্পনা। কারণ প্ররোজনীে প্র্তু রে তনোর আিে িমে এই বেিিাই। েরদ প্র্তু রেরি িরিক িে েরব পররকল্পনা অনুোেী এরেরে তেরে পাররে বেি বাড়ার িারথ িারথ পররকল্পনারির বাস্তব রূপোি িম্ভব। আর তিিা আমারদর প্ররচষ্টা, ইছে া, আগ্রি এবাং প্ররোজনীে দক্ষোর ওপরই রনিকর কররব । এরক্ষরি আপনার বযরক্তেে িামথকয, দক্ষো, আগ্রি, রুরচ, উৎিাি, মূেযরবাধ, স্বপ্ন এবাং গুণাবরেরক প্রাধানয রদরে িরব। আর এই স্বপ্নরক বাস্তরব রূপ রদরে িিােো করর কযাররোর পররকল্পনা। েক্ষয রনধকারন কররে িরব ধীরর িুরহি , বুরঝ শুরন , রনরজর প্ররোজন , ইছে া আর তমধা অনুোেী । আজরকর এই পৃরথবীরে তকান তপশাই খারাপ নে । কাররা তে রবষরে দক্ষো আরে োর উরচে তি রবষরেই পড়ারশানা করা । িরে পারর তিিা রক্ররকিার , োেক , রচিরশল্পী বা অনয তে তকান রকেু । প্ররেিার িারথ িারথ পররেম থাকরে তে তকউ উন্নরের চরম শীরষক তপ োরে পাররব । োই জীবরনর েরেপথ রনধকারন কররে িরব একদম শুরু তথরকই । েক্ষয রহির কররে রনজ প্ররোজনিা জানাও খুবই গুরুেপুনক। ধরুন , আপনার পররবার আরথককিারব স্বছে ে নে । পড়ারেখা চোকােীন আপনারক তো িারপািক রদরেই পাররব না বরাং আপনারকই পররবাররর দারেে রনরে িরব অরে অল্প বেরি । োিরে আপনারক এমন একিা চাকু রী তবরে রনরে িরব তেখারন আপরন অল্প িমরেই অথক উপাজকন কররে পাররন । এরকম রকেু তপশা িরছে , তিনাবারিনী , রবমানবারিনী , তন বারিনীর চাকরী , তমররন ইরজজরনোররাং , রডরপ্ল্ামা ইেযারদ । েরব এধররনর তপশার প্রথম শেক শারীররকিারব আপনারক রফি থাকরে িরব। তে রশক্ষাথকী অনািক এবাং মা ািক ইরেিাি রনরে পড়াশুনা করররে, পাশ করর তবর িবার পরর রবশ্বরবদযােে বা তকান করেরজর অধযাপরকর চাকরর না তপরে োরক অনয তকান তজনাররে োইরন তেরে িরব। এরক্ষরি োর চার বা পাাঁচ বেররর পড়াশুনািা, চাকরর তক্ষরি তেমন তকান কারজই আিরব না। আমারদর তদরশর তপ্রক্ষাপরি এরকম আরও রকেু উদািরণ
 6. 6. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com তদো তেরে পারর – বাাংো, িাষােত্ত্ব, দশকন, রাষ্ট্ররবজ্ঞান, আরককওেরজ, মরনারবজ্ঞান, ইিোরমর ইরেিাি প্রিৃ রে। আরথকক িামকথযরক িমন্বে করর এইিব িাবরজক্ট রিরেক্ট করািা রশক্ষাথকীর জনয জরুরী। বেকমান েুে বারনরজযর েুে। আর বারনজয েেরদন থাকরব, অথকনীরে, মারককরিাং, রফনযান্স, রিিাবরবজ্ঞান, বযবস্থাপনা, বযবিাে প্রশািন, বযাাংরকাং প্রিৃ রে রবষরের চারিদা রদনরদন বৃরদ্ধ তপরে থাকরব। োরা রবরিন্ন বারনরজযক, রশল্পপ্ররেষ্ঠান, বযাাংক- বীমািি রবরিন্ন আরথকক প্ররেষ্ঠারন কযাররোর েড়রে আগ্রিী অথবা রকেুরদন চাকরী করর রনরজই তকান বারনরজযক প্ররেষ্ঠারনর উরদযাক্তা িবার স্বপ্ন তদরখ; োরা এই রবষেগুরে রবরবচনাে আনরে পারর। রবশ্বরবদযােে বা করেরজ তিশন জরি না পররে, এই রবষরে অনািক বা মা ািক কররও তমািামুরি দ্রুে একরি চাকরর পাওো তেরে পারর। এরক্ষরি একরি বযাপার উরেখ করা দরকার তে, িিযো আর বারনরজযর প্রিাররর িারথ িারথ ইাংরররজর প্ররোজনীেোিাও রবশ্ববযাপী বৃরদ্ধ পারছে । বাাংোরদশও এই প্ররোজনীেো কম নে। তদরশ িাে ইাংররজী জানা একজন রশক্ষরকর প্ররোজনীেো তে কেিু কু ো পাবরেক পরীক্ষাগুরেরে ইাংরররজ রবষরে ফোফে তথরকই িিরজ বুঝা োে। আমারদর তদরশ রবরিএি-এর চাকরীর মেকাদা এখনও মানুরষর মরন অরনক উপরর। অরনক রশক্ষাথকীই িরবষযরে রনরজরক রবরিএি অরফিার রিিারব তদখরে পেন্দ করর। োরদর িারেকি রবরিএি, পাবরেক িারিকি করমশনিি িরকারী রবরিন্ন প্ররেষ্ঠারনর চাকরর োরা রবরিএিিু ক্ত িাধারণ তকান রবষে উচ্চরশক্ষার জনয তবরে রনরে পারর। এরক্ষরি, িাবরজরক্টরির েুেনাে অবরজরক্টি রবষে রনবকাচন বুরদ্ধমারনর কাজ িরে পারর। একিা িমে রেে, েখন মা-বাবারা োাঁরদর তমধাবী িন্তানরক িরবষযরে ডাক্তার অথবা ইরজজরনোর রিিারব তদখরে পেন্দ কররেন। বযবিা-বারনরজযর প্রিার িরেও এই দুরি রবষরের মূেযােণ রকন্তু এখনও করম োেরন। েরব, ইরজজরনোররাং-এর তবশ রকেু নেুন শাখার রবস্তার িরেরে এবাং একরির েুেনাে আররকরি শাখার গুরুরের োরেময িরেরে। ইরজজরনোররাং অথবা রবজ্ঞান-এর নেুন তে রবষেগুরে আজকাে তবশী চাকরীর তক্ষরি তেরী িরছে ো িরো – করম্পউিার িারেন্স এন্ড ইরজজরনোররাং, তিক্সিাইে ইরজজরনোররাং, তেদার তিকরনােরজ, তিরেকরমউরনরকশন, করমউরনরকশন তিকরনােরজ, রিরারমক তিকরনােরজ, আরবান (নের উন্নেন) মযারনজরমন্ট, তজরনরিক ইরজজরনোররাং, বারোরিকরনােরজ, কৃ রষরবজ্ঞান প্রিৃ রে। আরও রকেু রবষে, ো বেকমান অবস্থার তপ্রক্ষাপরি েরথষ্ট চারিদার িৃরষ্ট কররে এবাং িামরনর রদনগুরেরেও কররব োর রদরক েক্ষয করা তেরে পারর। িিরপিারেরি মযারনজরমন্ট, তিারিে মযারনজরমন্ট, ইরন্টররের রডজাইরনাং, ফযাশন রডজাইরনাং, েনমাধযম ও িাাংবারদকো, রফল্ড এন্ড আযরনরমশন, গ্রারফক্স রডজাইরনাং প্রিৃ রে অনযেম। অরনরকই আজকাে এগুরের মরধয রনরজর তঝাাঁক অনুোেী তকান একরি রবষে রনরে পড়াশুনা তশষ করর রনরজই তকান ফামক রদরে বিরেন। এোড়া আইন রবষরে পড়াশুনা তশরষও চাকররর পাশাপারশ তপশােে চচকা চারেরে োওো োে। বেকমান প্ররেরোরেোমূেক চাকররর বাজারর তনিওোকক োড়া চাকরর পাওো দুুঃিাধয। োই আপনারক তোোরোেমুখী িরে িরব। অরনক িমে তদখা োে, একিা িারো চাকররর রবজ্ঞাপন প্রকারশে িরেরে, োর জনয আপরন উপেুক্ত। রকন্তু রবজ্ঞাপনরি আপনার দৃরষ্টরোচর িেরন, তি তক্ষরি আপরন চাকররর িুরোেরি িারারবন। োই চাকররর েথযগুরো তপরে েরড় েুেুন তনিওোকক। এজনয আপরন তে কাজগুরো কররে পাররন- - রনরজর তনিওোকক বৃরদ্ধ করুন । িবার িারথ তোোরোে রাখার তচষ্টা করুন । এরি কযাররোর েিরন িিােক। - পুররনা বন্ধু রদর তখাাঁজখবর রনন। তকননা োরদর কারে আপরন তপরে পাররন প্ররোজনীে তকারনা েথয। - রবরিন্ন িামারজক কমককারে অাংশগ্রিণ করুন। িাাংেিরনক তোেযো বাড়ারে রবরিন্ন িাংেিরন েুক্ত তিান। - কযাররোর রররেরিড িিা-িরমরে ও জব তফোরগুরোর তখাাঁজ রাখুন। - চাকরর িাংক্রান্ত রবরিন্ন রবষরের ওপর কমকশাোে অাংশগ্রিণ করুন। - রবরিন্ন কররপাররি িাউরজর ওরেবিাইি ব্র্াউজ করুন। - অনুিূ রে বা আইরডো প্রকারশর িমে আপনার তোোরোে দক্ষো কারজ োোন।
 7. 7. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com মরস্তষ্কজাে অপার িম্ভাবনারক কারজ োরেরে বযরক্তেে িফেোর িারথ িারথ মানবজারেরক উপকৃ ে করাই কযাররোর িাবনার মূে উরেশয। কযাররোর রশক্ষা এবাং প্ররশক্ষরণর িারথ িম্পরককে রবষে। তেখারন আনুষ্ঠারনক রশক্ষা রকাংবা প্ররশক্ষণ তনই, কযাররোর তিখারন অনুপরস্থে। এ কাররণ অরশরক্ষে একজন কৃ ষক এবাং রশরক্ষে একজন কৃ রষরবদ েখন কৃ রষরক জীরবকা অজকরনর তক্ষি রিরিরব অবেম্বন কররন, েখন কৃ ষরকর জনয ‘কৃ রষ’ তপশা িরেও কৃ রষরবরদর জনয ো ‘কযাররোর’। োোড়া, কযাররোর অথক শুধু তপশা নে, তপশার অরেররক্ত বযরক্তর িিজাে গুণাবরে, জীবরনর েক্ষয, উচ্চাকাক্সক্ষা, োরেে রবশ্বাি ও আদশক, িন্তুরষ্ট, মানরবক দারেে, অথক প্রারপ্ত ইেযারদ রবষেগুরো কযাররোরর ওেরপ্রােিারব অন্তিু কক্ত। বেকমারন তপশারদরররের (Professionalism) িারথ তবরশ্বক তচেনা )Globalization) িাংেুক্ত িওোে কযাররোর িাবনাে আিরে নানামারিক পররবেকন। কযাররোর অথক Career-এর আরিধারনক অথক জীবরনর পরথ অগ্রেরে, জীবনােন, রবকাশক্রম, জীরবকা অজকরনর উপাে বা বৃরত্ত ইেযারদ। Cambridge International Dictionary of English-এ কযাররোররর তে িাংজ্ঞা প্রদান করা িরেরে ো িরো -“রশক্ষা বা প্ররশক্ষরণর রিরত্তরে অরজকে এমন এক কমক তেখারন বযরক্তর িমগ্র কমকজীবরন গুণেে এবাং অরিজ্ঞো িম্পরককে উত্তররাত্তর িমৃরদ্ধ আরি, দারেরের বযাপকো বৃরদ্ধ পাে এবাং জীবন োপরন পেকাপ্ত অরথকর রনিেো থারক।” প্ররোজন িুস্পষ্ট িারেকি েরব কযাররোর অজকরন একরি িুস্পষ্ট ও িুউচ্চ িারেকি মানুরষর িাধনা ও েরেরক করেকগুণ বারড়রে রদরে পারর। মূেে এর অিারবই আমরা রনরজরক একরি িুন্দর পেকারে উন্নীে কররে পারর। তে িমে পারিয িাম্রাজয রেে রবশ্ববযাপী এক অপরারজে শরক্ত আর মুিেমারনরা রেে িারেরোনা িামানয ক’জনার রমরেে শরক্ত, রিক তিই িমেই মুিরেম শরক্ত কেৃকক পাররিযর পদানে িওোর তঘাষণা রদরেরেরেন আোির রািূে )িা(।এরি একরদরক তেমন কারফররদর িািািারির কারণ িরেরেে অপররদরক মুিেমানরদররক দীপ্ত িািিী ও পররেমী করররেে। আর এিারবই পরবেকীরে পারিয রবজে িম্ভব িরেরেে। এক কািুররোর তেরে িুদৃব স্বপ্ন তদরখরেে তি আরমররকার তপ্ররিরডন্ট িরব। িাধনার বরে রেরনই িরেরেরেন আব্র্ািাম রেঙ্কন। িুেরাাং কযাররোর অজকন বা তম রেক িাফরেযর জনয একরি িুস্পষ্ট ও িুউচ্চ িারেকি রনধকারণ অেযন্ত জরুরর। েরব ইছে া কররেই রক িবরকেু করা িম্ভব? আরম ো িরে চাই ো রক শুধুমাি ইছে ার তজাররই িওো োরব? না, েরব ইছে ািাই তো আরে। মরনর মরধয ইছে া না জােরে তিরদরক অগ্রির িওো তকারনাক্ররমই িম্ভব নে। এখারন আমরা তপশা রিরিরব িরিক রবষেরক বাোই করর তনোর বযাপাররিরকই েুরে ধরার তচষ্টা করা িরব। প্রকৃ েপরক্ষ এক এক তপশার দারব এক এক ধররনর গুণাবরের। তক তকান্ তপশাে োওোর জনয উপরোেী ো রনধকাররে িরে থারক বহুোাংরশ োর িিজাে গুণাবরের উপরর। এই গুণাবরে এবাং বযরক্তেে আগ্রি ধরর রিিাব কররে িে তক তকান্ তপশাে রনরোরজে কররব রনরজরক। বেকমান িমরে জেৎরি বড় তবরশ প্ররেরোরেোপূণক িরে পরড়রে। আর বাাংোরদরশর অবস্থা তো আররা তবরশ গুরুের। জনিাংখযার অনুপারে আমারদর তদরশ িুরোে -িুরবধা রনোন েই অপ্রেুে। এ অবস্থাে একরি িুন্দর তপশা অজকন প্রকৃ ে অরথকই িুকরিন িরে পরড়রে। বেকমান িমরে এ তদরশর তে তকারনা েুবরকর পারথকব জীবরনর প্ররোজরন এই অজকনিু কু র জরনয ঘাম ঝরারে িে বহুরদন োবৎ। িযাাঁ, এর জনয িরিক পররকল্পনা ও দৃব পদরক্ষরপর রবকল্প তনই। িবার জীবরন একরি চূড়ান্ত িারেকি থারক। আর মুিরেম রিরিরব আমারদর িারেকি তো অরিন্ন। দুরনো আোি রাব্বুে আোমীরনর তদখারনা পরথ রবচরণ করর বযরক্ত, পররবার, িমাজ, জারে েথা িমগ্র রবরশ্বর কেযাণ িাধন করর পরকারে
 8. 8. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com মিান প্রিু র িন্তুরষ্ট অজকরনর মধয রদরেই তি েরক্ষযর পররিমারপ্ত। রকন্তু তিিা এরকবারর িিজ কাজ নে। এজনয জীবরনর প্ররেরিা রিাঁরড় খুব িেকক ও রবচক্ষণোর িারথ িপরক তেরে িে। িামানযেম িু রের কাররণ পা ফিরক রনরচ পরড় োওোর আশঙ্কা থারক। িেরো পরবেকীরে আবারও রিাঁরড়র ধাপগুরো অরেক্রম করা োে, রকন্তু েেক্ষরণ তো পার িরে তেরে অরনক িমে। অনযরদরক জীবরনর অরন্তমেগ্নও েেক্ষরণ দররাজাে কড়া নাড়রে শুরু করর তদে। োই প্রথম তথরকই েক্ষযিা িরে িরব অিু ি এবাং তি অনুোেীই জীবনরক পররচারেে কররে িরব। েরদ েক্ষযই রিক না থারক োিরে িবরকেুই এরোরমরো িরে োে। েন্তবযিীন কচুররপানা বা তকারনা কু রিা পারনরে পড়রে ো তেউরের োরে োরে তকবে তিরিই তেরে থারক। কখরনা েীব্র্ বাোি োরক োইনচুযে করর রবপরীে রদরক রনরে োে। এক িমে তি িেরো তকারনা তেউরের ঘূরণকরে িারররেই োে। রকন্তু তে কচুররপানারির রশকড় থারক রনরচ প্রেরম্বে, তি তো এিারব রনরজরক তিরি তেরে রদরে নারাজ। শে প্ররেকূ েোর মারঝও তি তচষ্টা করর রনরজরক রস্থর রাখরে। তকারনা ঘূরণক োরক িিরজই োইনচু যে কররে পারর না। বরাং ডােপাো রবস্তার করর রনরজর দখেদাররে আররা পাকারপাক্ত করর তনে। এ কাররণই জীবরনর েক্ষয রিক করাই কযাররোর প্ল্ারনাংরের প্রথম ধাপ। রকন্তু অেযন্ত পররোরপর রবষে, এরদরশর অরধকাাংশ েুবরকর তক্ষরিই রিদ্ধান্তিীনো পররেরক্ষে িে। ফরে োরা পারর না িরিক তপশারি তবরে রনরেও। োই প্ররোজন কযাররোর প্ল্ারনাং অথকাৎ প্রথরম তপশা রনবকাচন এবাং পরর তি অনুোেী রনরজরক েরড় তোো। কযাররোর প্ল্ারনাং অদূর িরবষযরে করণীে কােকিমরষ্টর অরগ্রম িুরচরন্তে রববরণই পররকল্পনা। এিা আমরা তকাথাে আরে এবাং িরবষযরে তকাথাে তেরে চাই োর মধযকার তিেুবন্ধন। কযাররোর িাংক্রান্ত পররকল্পনা প্রণেন এবাং ো বাস্তবােরনর পদ্ধরেরকই কযাররোর প্ল্ারনাং বরে। কযাররোর প্ল্ারনাং িরছে জীবনবযাপী একিা রনরন্তর প্ররচষ্টার নাম ো তপশা রনধকারণ, চাকরর, চাকররর িারথ িারথ জীবনোপন, চাকরর তথরক অবির, তদশ ও তদরশর মানুরষর স্বাথক িাংরক্ষণ ইেযারদ রবষেরক অন্তিু কক্ত করর। বাস্তবিম্মে, িমরোপরোেী এবাং পেন্দিই কযাররোর রনবকাচরনর তক্ষরি কযাররোর প্ল্ারনাং মূেে িববেিী মানুরষর তক্ষরিই প্ররোজয। তপশা রনবকাচরনর তক্ষরি োরা রিদ্ধান্তিীনোে তিারেন, কযাররোর প্ল্ারনাং োরদর েরথাপেুক্ত রিদ্ধান্ত গ্রিরণ প্ররোজনীে রনরদকশনা রদরে পারর। োোড়া রশক্ষা, অরিজ্ঞো ও চাকরর তখাাঁজার তক্ষরিও একজন কযাররোর িরচেন মানুরষর জনয কযাররোর প্ল্ারনাংরের িিরোরেো অপররিােক। পদ্ধরে প্ররোজনীে রশক্ষা তশরষ তকারনা তপশাে প্ররবরশর পূরবক একজন বযরক্তরক কযাররোর পররকল্পনা প্রণেন কররে িে। বাাংোরদরশর চাকররর বাজার েীব্র্ প্ররেরোরেোপূণক িওোে এই পররকল্পনা প্রণেন রবষেরি িূক্ষ্ম পেকরবক্ষণ এবাং রবরবচনাপ্রিূে িওো প্ররোজন। চাকররপ্রাথকীরদর জনয চারস্তর রবরশষ্ট রনম্নরেরখে কযাররোর প্ল্ারনাং পদ্ধরেরি রবরবচনা করা তেরে পারর- ক) আত্মপ্রকৃ রে োচাই : রনরজর প্রকৃ রেরবরুদ্ধ তকারনা তপশা বযরক্তর জীবরন িবকাঙ্গীণ িফেো আনরে পারর না। এ কাররণ কযাররোর প্ল্ারনাং পদ্ধরের এই স্তরর একজন চাকররপ্রাথকীরক মরন রাখরে িরব তে, প্রেযারশে চাকরররি তেন োর িিজাে পেন্দ বা আগ্রি এবাং আদশক, রবশ্বাি ও মূেযরবারধর পররপন্থী না িে এবাং বযরক্তেে রবশ্বাি ও আদশকরক োেন করার অরধকার ক্ষু ণ্ণ না করর। এোড়া রশক্ষা এবাং শারীররক ও মানরিক দক্ষোরক িামরন তররখ তপশা পেন্দ করা জরুরর। কারণ রশক্ষাজীবরন অরজকে রবষেই েরদ কমকরক্ষরির রবষে িে োিরে তিরক্ষরি অরনক িুরবধা িে। খ) তপশা রনবকাচরনর উপাে : িীরমে ধারণার ওপর রিরত্ত করর কযাররোর রিরিরব তকারনা তপশারক কযাররোর পররকল্পনাে তনো উরচে নে। কারক্সক্ষে তপশারি কযাররোর পররকল্পনাে স্থান তদোর আরে তি িম্পরকক প্ররোজনীে পিন-পািন এবাং পরীক্ষা খুবই জরুরর। তপশা িম্পরকক ধারণা ও েথয িাংগ্ররির জনয তে রবষেগুরোর িািােয তনো তেরে পারর োর মরধয প্রধান িরো- ✬ িাংরিষ্ট তপশাে রনরোরজে বযরক্তবরেকর পরামশক।
 9. 9. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com ✬ তপশাদার কযাররোর কাউরন্সেররদর কাউরন্সরোং বা পরামশক। ✬ তপশার তক্ষিিমূরি (অরফি, আদােে, রমে, ফযাক্টরর ইেযারদ) িররজরমরন ভ্রমণ। ✬ খেকােীন চাকরর,Internship, Volunteer, িারিকরির মাধযরম পূরবকই ধারণা তনো। ✬ িাংরিষ্ট তপশা িম্পরকক রেরখে বই এবাং েথযবহুে িাক্ষাৎকাররর মাধযরম। ে) তপশা রনরদকষ্টকরণ : এই ধারপ একজন রশক্ষাথকী- ✬ িম্ভাবয তপশারক রনরদকষ্ট কররব। ✬ এই তপশারক মূেযােন কররব। ✬ বযরেক্রম রকেু থাকরে তিগুরোরক পরীক্ষা-রনরীক্ষা করর তদখরব। ✬ তপশা অজকরনর তক্ষরি স্বল্পরমোরদ এবাং দীঘকরমোরদ উিে অপশনই রনধকারণ কররব। ঘ) প্ররোজনীে উপকরণ : প্রেযারশে চাকরররি পাওোর জনয প্ররোজনীে জ্ঞানেে এবাং উপকরণেে উন্নরে করার তচষ্টা কররে িরব। তেমন- ✬ প্ররোজনরবারধ অরেররক্ত রশক্ষা বা তেরনাংরের উৎিগুরো েদন্ত কররব। ✬ চাকরর তখাাঁজার তক শে রনধকারণ কররব। ✬ জীবনবৃত্তান্ত রেখরব। ✬ চাকররর িাক্ষাৎকাররর জনয প্র্তু রে তনরব। ✬ িারো আরবদনপি তেখার অরিজ্ঞো অজকন কররব। ✬ প্ররোজরন তকারচাংরের িািােয তনরব। এ পেকারে কযাররোররর স্তররবনযাি রনরে আরোকপাে করা প্ররোজন। একজন বযরক্তর কযাররোর মূেে রনরম্নাক্ত পাাঁচরি স্তরর পররবারিে িে- ১. স্বপ্নমে স্তর বা িমে : রশক্ষাজীবরনর শুরু তথরক কমকজীবরন প্ররবরশর আে পেকন্ত িমেই স্বপ্নমে িমে বা স্তর। অরধকাাংশ মানুষ জীবরনর প্রথম পাঁরচশ বের অরেক্রম করার িরঙ্গ িরঙ্গ স্বপ্নমে িমে অরেক্রম করর। এ িমে কযাররোর িম্পরককে নানা প্রেযাশা বা স্বপ্ন একজন বযরক্তর মরন জন্ম তনে, োর অরধকাাংশই অবাস্তব এবাং অেীক। এইিব কযাররোর িাবনা করেক বেররর মরধযই অপ্রারপ্তরে রূপ তনে। পররণরেরে বযরক্ত িোশাে রনমরজ্জে িে। ২. প্ররেষ্ঠার স্তর : কযাররোর প্ল্ারনাংরে একজন বযরক্তর রশক্ষা তশরষ চাকরর িন্ধান এবাং প্রথম চাকরর গ্রিরণর িমেিা প্ররেষ্ঠার িমে রিরিরব রবরবরচে। বাাংোরদরশর তপ্ররক্ষরে এ স্তররর তমোদ ২৫ তথরক ৩৫ পেকন্ত এই দশ বেররর মরধযই িীমাবদ্ধ। ৩. মধযবেকী স্তর : কযাররোররর এই পেকারে একজন বযরক্ত োর কমকেৎপরোে ক্রমােে উৎকষক িাধন করর অথবা রস্থরে পাে অথবা কমকেৎপরোে িািা পড়রে শুরু করর। কযাররোরর এই িমেিার তমোদই িবরচরে দীঘক। এরদরশ ৩৫ তথরক ৫৫ বের বেি পেকন্ত িমেরক আমরা একজন বযরক্তর কযাররোররর মধযবেকী স্তর রিরিরব অরিরিে কররে পারর। ৪. রস্থরে স্তর : কযাররোররর এই িমেিারে একজন মানুষ োর তপশা িম্পরকক নেুন রকেুই তশরখ না, রকাংবা তশখার আগ্রিও থারক না। এ পেকারে বযরক্ত োর কােকিম্পাদন প্ররক্রোে পূবকবেকী বেরগুরোর েুেনাে কম দক্ষোর পররচে রদরে শুরু করর। িাধারণে ৫৫ তথরক কযাররোরর রস্থরের স্তর শুরু িে।
 10. 10. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com কারিে কযাররোর অজকরন তনিওোরককাং বা তোোরোে অেযন্ত গুরুেপূণক। কথাে আরে ‘চাকরর তপরে মামার তজার োরে’। আর তনিওোরককাং এই মামা িৃরষ্টরে তবশ িিােক। িুেরাাং বুরদ্ধমারনর কাজ িরো তনিওোরককাংরের মাধযরম মামা িাংগ্রি করা। আর কারিে চাকরর বা পদরি বারেরে তনো। আবার বযবিারে িফেো অজকরনর জনযও তনিওোরককাংরের রবকল্প তনই। রকন্তু কীিারব তেরর কররবন তনিওোকক? তনিওোকক িৃরষ্টরে অপররিােক ৫ উপাদান আরোরচে িরেরে এই রনবরন্ধ। ১. রবজরনি কাডক রবজরনি কাডক। োরক আমরা রিরজরিাং কাডক রিরিরবই তবরশ রচরন। বেকমান রডরজিাে েুরেও তোি এই রজরনিরি তবশ গুরুেপূণক। কাররা িারথ নেুন পররচরের তক্ষরি রকাংবা তকারনা অনুষ্ঠারন কাউরক তদোর মরো তকারনা রজরনি আপনার থাকা চাই। আর তিরি িরে পারর আপনার রবজরনি কাডক। কারণ, আপরন অনুষ্ঠান তথরক চরে তেরেও আপনার কাডকরি তথরক োরব িাংরিষ্ট বযরক্তর িারে। আর োাঁরক আপনার কথা স্মরণ করররে তদরব এই কাডক। আপরন েরদ রশক্ষাথকী বা তবকার তিান েরব কারডক আপনার নাম, তমাবাইে নম্বর, ইরমইে রিকানা উরেখ করুন। আর েরদ তকারনা প্ররেষ্ঠারন চাকরর কররন রকাংবা রনরজরই তকারনা প্ররেষ্ঠান থারক েরব নাম, তমাবাইে নম্বর ও ইরমইে রিকানা োড়াও আপনার পদরব এবাং প্ররেষ্ঠারনর নাম উরেখ কররে িু েরবন না। মাি আড়াইশ’ তথরক রেনশ’ িাকাে ১ িাজার কাডক তেরর করা োরব। ২. বযরক্তেে ইরমইে অযারেি তনিওোরককাংরের তক্ষরি অবশযই বযরক্তেে ইরমইে রিকানা বযবিার রনরিে করুন। কখরনাই প্ররেষ্ঠান প্রদত্ত ইরমইে রিকানা বযবিার কররবন না। কারণ আজ আপরন তেখারন চাকরর কররেন, কাে তিখারন চাকরর না-ও কররে পাররন। িুেরাাং তনিওোরককাংরে প্রারেষ্ঠারনক বা বযবিারেক ইরমইে রিকানা বযবিার কররবন না। োোড়া আপনার িম্পরকক রবরশষ পররচে প্রদান করর এমন রিকানাও বযবিার কররবন না। তেমন : foodie327@ অথবা talk2susie@ ইেযারদ। েরব আপনার তপশােে পররচে বিন করর এমন শব্দ বযবিার করা তেরে পারর। তেমন : journalist@। প্ররেষ্ঠান রনরজর মারেকানাধীন িরে প্রারেষ্ঠারনক ইরমইে রিকানা বযবিার কররে পাররন। েরব একান্ত বযরক্তেে রিকানা থাকা বাঞ্ছনীে। ৩. িামারজক রমরডোে উপরস্থরে বেকমারন কাররা িারথ প্রথম পররচরের পর অরধকাাংশ মানুষই আপনারক িামারজক তোোরোে মাধযরম তখাাঁজ কররে পাররন। তি তক্ষরি তফিবুক, িু ইিার, রবরশষ করর LinkedIn প্রিৃ রে তনিওোরকক েুক্ত িরে োন। LinkedIn একরি প্ররফশনাে তনিওোকক। এরে আপনার তপ্রাফাইে না থাকরে আজই একরি তেরর করুন। আর তপ্রাফাইে থাকরে আপ িু তডি রাখুন। এখানকার গ্রুপগুরো ইেরনার কররবন না। রবরিন্ন রবশ্বরবদযােে, করেজ অযাোমনাই রকাংবা রশল্প প্ররেষ্ঠানরকরিক গ্রুপগুরোরে রনরজরক িাংেুক্ত রাখুন। এিব গ্রুপ চাকরর তখাাঁজার তবশ উপেুক্ত স্থান। এোড়া তফিবুক গ্রুপ রকাংবা তপইরজও রবরিন্ন চাকররর খবরাখবর পাওো োে। এগুরো কাররা িারথ তোোরোরের উত্তম জােোও বরি। েরব তকারনা তপা বা েরব আপরোরডর তক্ষরি িেকক থাকু ন। তকননা তকারনা তকারনা চাকররদাো এখন তফিবুরক আপনার তপ্রাফাইে ও যািাি তদরখ আপনার ‘ যািাি’ িম্পরকক ধারণা রনরে পাররন। ৪. আপ িু তডি রিরি রনরজর বযরক্তেে করম্পউিার বা েযাপিরপ একরি আপ িু তডি রিরি রাখুন। রনরজর করম্পউিার না থাকরে বন্ধু -বান্ধব বা অনয কাররা করম্পউিারর আপরডি করর তপনোইরি রাখরে পাররন। এমনরক আপরন েরদ এখনই চাকররপ্রেযাশী না িন েবুও। কারণ তে তকারনা িমে আপনার দরকার িরে পারর এরি। আর আোমী রদরনর প্র্তু রে কখরনা ক্ষরেকর িে না।
 11. 11. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com এমনও িরে পারর তে, তকারনা অনুষ্ঠারন একজরনর িারথ আপনার িাক্ষাৎ িরো রেরন আপনার কারে রিরি চাইরেন। আর আপরন ো আপরডি করর তদরবন বরে এক িপ্তাি তদরর কররেন! ৫. িরিক দৃরষ্টিরঙ্গ িবকরশষ উপাদান রকন্তু অেযন্ত গুরুেপূণক রবষে িরছে আপনার দৃরষ্টিরঙ্গ বা অযারিরচউড। রেরন আপনারক িািােয কররবন এমন কাউরক তখাাঁজার পররবরেক আপরন োরক িািােয কররবন োরক খুাঁজুন। িুরোেিন্ধানী তোরকর বযাপারর মানুষ িেকক থারক। োই কাররা রবজরনি কাডক িাংগ্রি করর তকারনা িুরোে বা আনুকু েয পাওোর তক্ষরি ো বযবিাররর পররবরেক দীঘক তমোরদ িম্পকক েরড় েুেুন। তনিওোকক রাোরারে তেরর করার তকারনা রবষে নে। আবার রবরিন্ন অনুষ্ঠান রকাংবা তপ্রাগ্রারম অাংশগ্রিরণর মাধযরমই চাকরর পাওো বা বযবিারে িাফেয অজকন করা িম্ভব নে। জীবরনর িকে তক্ষরি তনিওোকক তেররই িফে তনিওোরককাংরের তোপনিূি। জীবন বাাঁচারনার জনয জীরবকা রিিারব মানুষ তকান না তকান কাজ করর থারক। এই কাজ করার মাধযরমই মানুষ তকান একরি রবষরে রনরজরক দক্ষ করর জীরবকার পথ রিরিরব ো তবরে তনে। জীরবকার পথ রিরিরব মানুষ তে পন্থারক তবরে তনে োই মূেে োর কযাররোর তেমন একজন ডাক্তার োর জীরবকা রিরিরব ডাক্তারর করর থারকন। এখারন ডাক্তারর করািারক রেরন কযাররোর রিরিরব রনরেরেন। আর এজনয রেরন তকান িািপাোরে কাজ কররন। িুেরাাং আররকরি রবষে এখারন চরে আরি তে, কাজ করা আর কযাররোর এ দুরি রবষে পরষ্পর িম্পকক েুক্ত িরেও একই রবষে নে। মূেে মানুষ োর কযাররোর রিক কররে বা েরক্ষয তপৌঁোরনার জনয রবরিন্ন ধররনর কাজ করর থারক। আরও একরি উদািরণ রদরে বো োে -একজন োি তকান একরি িাধারন রবষরে গ্রাজুরেশন বা স্নােক করার পর িেে তকান প্ররেষ্ঠারন মারককরিাং রবিারে চাকরর রনরেন। রকন্ত এ িমরে োর কযাররোর তক মারককরিাং বোিা রিক িরব না। কারণ এক বের পর রেরন িেরো অনয একরি তকাম্পানীরে তিেি বা রবক্রে রবিারে অথবা রিিাবরক্ষণ রবিারে চাকরর রনরেন। এিারব করেক বের কাজ করার পর রেরন রিদ্ধান্ত রনরে পাররন তে রেরন তকান রবিারে রনরজরক দক্ষ কররবন এবাং পরবেকীকারে তি রবষরেই রনরজর কযাররোর তেরী কররবন বা তি রবষরেই উচ্চপদ গ্রিণ কররবন। এ িমরে রেরন োর কযাররোররর একরি প্রথম এবাং প্রধান ধাপ অরেক্রম কররবন। িুেরাাং আমরা বেরে পারর তে, কযাররোররর জনয আমারদররক রবরিন্ন পেকারে কাজ কররে িে। এ অবস্থাে পরবেকীকারে আমারদর রিদ্ধান্ত রনরে িরব, তকান পন্থা বা রবষেরক কযাররোর রিরিরব তবরে তনো তেরে পারর। এ রিদ্ধান্ত তনোর অনযেম উপাে িরছে কযাররোর পররকল্পনা। একজন বযরক্ত েে শুরু তথরক োর কযাররোর পররকল্পনা কররে পাররবন রেরন েে োড়াোরড় তিই েরক্ষয তপৌঁোরে পাররবন। কযাররোর পররকল্পনার জনয তে রবষেরি দরকার ো িরো, িাফেয িম্পরকক ধারণা থাকা। িাফেয অজকরন কী গুণাবেী থাকা উরচে:  িাধারণ জ্ঞান  রনজ রবষরে পররপূণক জ্ঞান  আত্মপ্রেযে  বুরদ্ধমত্তা
 12. 12. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com  কাজ করার দক্ষো  তনেৃে  িু ে তথরক রশক্ষা তনোর দক্ষো  িৃজনশীেো  আত্মরবশ্বাি  েথােথ বাচনিরঙ্গ  অরনযর বযাপারর িাংরিষ্ট থাকা  িােয উপররাক্ত গুণাবেী োরা অজকন করররেন োরাই িাফেয োি করর থারকন। এই গুণগুরো জন্মিূরি না থাকরেও কারজর মাধযরম অজকন িম্ভব। রনরজরক জানুন, তদখুন তো আপনার মরধয এই গুণিমূি আরে রকনা:  িিমরমকো  িািযরি  তি জনযরবাধ  রবশ্বাি অজকন -এর দক্ষো কযাররোর পররকল্পনা -এর জনয অবশযই আপনারক েক্ষয রিক কররে িরব। এজনয ো কররবন:  আপনার েক্ষযগুরে রিক কররবন  েক্ষযগুরে কােরজ রেখরবন  েক্ষযগুরে িুরনরদকষ্ট িরে িরব  েক্ষযগুরে গুরুে অনুোেী তেণীবদ্ধ কররে িরব  প্ররেরদন েক্ষযগুরে স্মরণ কররে িরব েক্ষয রিক করার জনয S M A R T তিকরনক বযবিার করা তেরে পারর। এখারন োর বযাখযা তদো িে: S = Specific বা িুরনরদকষ্ট M = Measurable বা পররমাপরোেয A = Achievable বা অজকনরোেয R = Realistic বা বাস্তবধমকী T = Timeframe বা িমেকািারমা িাফরেযর জনয আরও ো জানরে িরব: SEE Factors S = Smile বা িািযমে E = Eye Contact বা মনরোে E = Enthusiasm বা উরদযাে
 13. 13. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com আরও ৮ রি রনরদকশনা িে :  ইরেবাচক দৃরষ্টিরঙ্গ  ইরেবাচক দৃরষ্টিরঙ্গ বজাে রাখা  িমোনুবেকী িওো  প্রস্তে থাকা  রনরজর েক্ষয িম্পরকক িরচেন থাকা  রনেন্ত্ররণ রাখা  িরিকিারব কাজ করা  পররপূণকিারব কাজ িম্পন্ন করা কযাররোর পররকল্পনা এবাং িাফরেযর জনয আররকরি গুরুেপূণক রবষে িে িমে বযবস্থাপনা। আপনারক অবশযই িমে বযবস্থাপনা জানরে িরব। এর জনয ো কররে িরব:  আপনার প্ররেরদরনর কাজগুরো রেরপবদ্ধ করুন  প্ররেরি কারজ এখন আপরন েরড় কে িমে বযে কররেন ো রনরূপণ /রিক করুন  প্ররেরি কারজ েরড় কেিু কু িমে প্ররোজন ো তবর করুন  প্ররেরি কারজ েরড় আপরন কেিু কু িমে অরেররক্ত বযে কররন ো তবর করুন  এখন রিদ্ধান্ত রনন কীিারব আপরন আপনার িমে বযে কররবন? িমে বযবস্থাপনা আপনার জীবরনর তমাড় ঘুরড়রে রদরে পারর, েরদ আপরন িরিকিারব ো প্ররোে কররে পাররন। প্ররে রারে ঘুমারনার আরে আোমীকাে আপনার করণীে কাজগুরে একরি কােরজ রেরপবদ্ধ করুন এবাং োরপারশ তকান িমরে ো কররবন ো রেখুন। আপনার িারের অরেররক্ত িমে অনয তকান প্ররোজনীে কারজ বযে করুন। কযাররোর পররকল্পনার জনয আররকরি গুরুেপূণক রবষে িরছে কারজর চারপর বযবস্থাপনা: আমারদর তদরশ এ রবষেরিরক খুব কম গুরুে তদো িে। আপরন েরদ চাপ কমারে না পাররন, েরব ো আপনার কযাররোররর জনয বাধা িরে দাাঁড়ারব। আমরা অরনক তনরেবাচক পরররবরশর মরধয বড় িরছে , এর ফরে কারজর চাপ বযবস্থাপনা আমারদর জনয খুবই প্ররোজনীে। চাপ কমারনা ও বযবস্থাপনার জনয আমারদর ো কররে িরব :  রনরজর উপর রবশ্বাি রাখা  তনরেবাচক তোকরদর এরড়রে চো  িবরকেু িিরজ গ্রিণ করা  মাথা িান্ডা রাখা  িব িমে ইরেবাচক দৃরষ্টিরঙ্গ বজাে রাখা  তনরেবাচক রবষেরক ইরেবাচকিারব তদখা তমরডরিশন অরনক িমে আমারদর চাপ কমারে পারর, োই তমরডরিশন করা তেরে পারর। বাাংোরদরশ এখন এর বযাপক চচকা িরছে । উপররাক্ত রবষেগুরের প্ররে মরনারোেী িরে আপরন িিরজই আপনার কযাররোর পররকল্পনা কররে পাররবন। কারণ কযাররোর পররকল্পনা এর জনয আপনারকই িরিক রিদ্ধান্ত রনরে িরব। আপরন অনয কাররা কাে তথরক উপরদশ রনরেও রনরজর রিদ্ধান্ত রনরজই তনরবন। কখরনা অনয কাররা রিদ্ধান্ত তেন -আপনার ওপর চারপরে না তদো িে।
 14. 14. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com একরি িাে কযাররোর েরড় তোোর জনয অবশযই দক্ষোর উন্নেন প্ররোজন। রকন্ত দক্ষো রবষেরি অরনক বযাপক এবাং একরি দক্ষো, একরি দক্ষোর উপর রনিকরশীে। আপরন শুধু একরি বা দুইরি রবষরে দক্ষো অজকন কররে িাফেয োি কররবন, এিা মরন করা রিক না। িাফেয োি করার জনয েে তবশী দক্ষো অজকন করা োে েেই একরি িুন্দর ও িফে কযাররোর এর রদরক আপরন এরেরে তেরে পাররবন। স্বিাবেই প্রে জারে, তকান তকান দক্ষো অবশযই উন্নেন করা প্ররোজন। তে দক্ষোগুরে অবশযই উন্নেন কররে িরব ো িে: ✬ আইরি ✬ করমউরনরকশন ✬ বযবস্থাপনা করমউরনরকশন দক্ষো: আপরন রকিারব অনয একজন বযরক্তর কারে িুন্দরিারব আপনারক উপস্থাপনা কররে পাররেন, োই িে আপনার করমউরনরকশন দক্ষো। অথকাৎ আপনার কথা -বােকা , আচার -বযবিার এর মাধযরম আপরন আপনারক কেিা আকষকণীে করর েুেরবন অনযরদর কারে। ✬ করমউরনরকশন দক্ষোে দক্ষ িরে িরে আপনারক রনরন্মাক্ত রবষে গুরে চচকা কররে িরব। তেমন -আপনার িাধারন জ্ঞান ও বুরদ্ধমত্তা বযবিার করবত ন িব িমে। ✬ আপনার আত্মরবশ্বাি বাড়ারে িরব এবাং বাচনিরঙ্গর উন্নরে িাধন করার তচষ্টা কররবন। বাচনিরঙ্গর উন্নেরনর জনয উপরস্থে বক্তৃ ো বা রবেকক প্ররেরোরেোে অাংশগ্রিন করা উরচে রনেরমেিারব। এমনরক বন্ধু -বান্ধব রমরে এই কাজরি কররে পাররন রনরজরদর দক্ষো উন্নেরনর জনয। ✬ তপাষাক -পররছে রদর বযপারর েকবান িউন এবাং ো আপনারক মানাে এবাং অনযরা পেন্দ করর ো পররধান করুন ✬ আপনার রবরিন্ন মুদ্রারদাষ পররিার করুন এবাং িারের নখ, চুরের খুশরক এবাং অনযানয তরাে -জীবানু িম্পরকক িেকক থাকু ন। ✬ আেনার িামরন অথবা বন্ধু রদর িারথ কথা বো চচকা করুন এবাং আঞ্চরেকো েেিা পারুন পররিার করুন। বযবস্থাপনা দক্ষো: আপনার কযাররোর তক িুন্দর কররে বযবস্থাপনা দক্ষোে আপনার দক্ষো থাকা প্ররোজন। বযবস্থাপনা দক্ষোে আপরন দক্ষো তদখারে পাররে আপরন িিরজ অনযরদর তচারখ পড়রবন এবাং আপরন ধীরর ধীরর কযাররোররর শীরষক তপৌঁোরে পাররবন। বযবস্থাপনা দক্ষো বাড়ারনার জনয আপনারক ো কররে িরব, ো িে : ✬ আপনারক তনেৃরের গুনাবেী চচকা কররে িরব। তনো িাবরেই তনো িওো োে না। েরব রনরজর উপর রবশ্বাি রাখরে িরব এবাং তনেৃে তদবার মানরিকো থাকরে িরব। ✬ তে তকান কাজ িারে রনরে ো িুন্দর িারব তশষ করার মানরিকো থাকরে িরব। মাঝ পরথ তকান কাজ েরদ করিন
 15. 15. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com মরন করর তেরড় তদন, োিরে বুঝরবন আপনার মরধয বযবস্থাপনা দক্ষোর অিাব ররেরে। তকান কাজ করিন মরন িরে রচন্তা করর তবর কররবন রকিারব ো অনয উপারে িম্পন্ন করা োে। কারা আপনারক এই রবষরে িািােয কররে পারর ইেযারদ। ✬ বযবস্থাপনা দক্ষোর অনযেম একরি প্রধান রবষে িে িমে বযবস্থাপনা। এর পাশাপারশ মানুরষর রবশ্বাি অজকন করাও একরি বযবস্থাপনা দক্ষো। আপনার তি জনযরবাধ আপনারক রবশ্বাি অজকরন িিােো কররব। ✬ িু ে তথরক িরিকিা রশক্ষা তনবার দক্ষো থাকরে িরব। োর িারথ িারথ িািযরি তবাধ আপনারক একজন দক্ষ বযবস্থাপক রিরিরব প্ররেরষ্ঠে কররে িিােো কররব। আইরি দক্ষো: বেকমান িমে আপরন েরদ করম্পউিার না জারনন, োিরে আপনারক রশরক্ষে বো োরব না। শুনরে খারাপ োেরেও এিাই িরেয। আবার োর মারন আপরন করম্পউিারর উচ্চরশরক্ষে িরবন ো নে। আইরি দক্ষো বেরে তবাঝাে করম্পউিার বযবিার করর রচরি বা তকান ডকু রমন্ট রেখরে, িুন্দরিারব রপ্রন্ট করা জানরে িরব। জানরে িরব কীিারব করম্পউিার বযবিার করর আপরন ডািা মযারনজরমন্ট কররে পাররন। করম্পউিার বযবিার করর কীিারব একরি তপ্ররজরন্টশন কররে পাররন। এোড়া ইন্টাররনি বযবিারও িােিারব জানরে িরব। এর পাশাপারশ েরদ করম্পউিার এর িাডকওেযার ও তমইনিযারনন্স জানা থারক েরব আপরন আইরি দক্ষোর প্রধান ধাপগুরো পূণক কররবন। িবকরশষ বো োে, কযাররোর পররকল্পনার জনয আপরন ওপরর উরেরখে দক্ষোগুরের েেগুরে আেে কররে পাররবন, আপনার িম্ভাবনা েেই উজ্জে িরব। কযাররোর প্ল্ারনাং এর এই িু েগুরো পররিার করুন: ✬ আপরন ো িাে পাররন োর িারথ আপনার পেরন্দর পাথককয িৃরষ্ট করা: অরনরকই বরে আপনার েো িাে োই বরে আপরন এই রিদ্ধান্ত রনরেন তে আপরন িারা জীবন আচার অনুষ্ঠারন োন তেরে কারিরে রদরবন। এ রিদ্ধান্ত আপনার জনয িু ে িরে পারর, েরদ না আপরন এিা রবচার কররন তে তপশা রিিারব োন োওোিা উপরিাে কররে পাররবন রকনা। আপরন তকান বযপারর িাে োর আরে গুরুেপূণক িরো আপরন রক কররে পেন্দ কররন। আপরন ো কররে পেন্দ কররন োরে আপরন েরথষ্ট দক্ষ না িরেও পররেম ও িাধনার বরে আপরন ো অজকন কররে পাররন। ✬ শরখর িারথ তপশার পাথককয না করা আপরন িেে তদ ড়ারনা, আইন, বইপড়া, এবাং ঝু রড় বানারনা পেন্দ কররন। আপরন িেে িাবরেন -এিবগুরো তক্ষক্ররক একরি তপশাে আনা োে রকনা। উরনগ্ন িওোর রকেু নাই। আপনার এরকম রকেু কররে িরব না। তকান একরি িাধারন তপশা আপনার িবগুো শখ তমিারব এরকম তিরব বিািা একিা বড় রকরমর িু ে। মরন রাখরবন এর অথক এই নে তে আপরন আপনার তপশারক পেন্দ কররেন না। আপরন আিরে তপশার উপর আপনার শখরক গুরুে রদরছে ন ✬ তপশার একরি রদরকর িারথ অবস্থার িামরগ্রক পাথককয না করা অরনক িমে তকউ তকউ তকান তপশা রস্থর করার িমে এমন তিরব বরিন তে োরা তেমন রকেু না কররই ো িরে তেরে পাররবন। তেমন -তকউ রেখরে পেন্দ কররন। তেখারেরখর তপশার িুরোেগুরো না তদরখই তিরব রনন তে একজন তেখক িরে োরবন এিা িু ে। এমনও িরে পারর তকবে উপনযারিক, িাাংবারদক ও করপরাইিাররর মে তেখক িরে চাইরেন েখন এর স্থরে রেরন একজন মন্ত্রী, জনিাংরোে -িিকারী ,িম্পাদক অথবা িরকারী েরবকারী িওোর রচন্তা কররে পাররেন।
 16. 16. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com িাফরেযর িুরনরদকষ্ট িাংজ্ঞা তনই। েবুও িাফেয োরির জনয আধুরনক এই করপকাররি কােচাররর েুরে গ্রািকিুেি আচরণরক অেযন্ত গুরুে তদওো িে। বযবিা রকাংবা অরফি, িব তক্ষরিই এমন আচরণ প্ররেষ্ঠান রকাংবা কমকীর জনয িাফেয রনরে আরি। গ্রািকিুেি আচরণ রনরে এই তেখাে জানারছে ন আফররন জািান কমকরক্ষরি িাফরেযর জনয উন্মুখ থারকন িকরেই। েরব িকরেই রক িফেো পান? এই প্ররের উত্তর িরন্দিােীেিারবই িরব 'না'। কিন্তু কিন সিলে সফেতার তিই রশখরর তপৌঁোরে পাররন না? আিরে িাফরেযর জনয িুরনরদকষ্ট তকারনা মাপকারি তনই। প্ররেরি তক্ষরির জনযই িাফরেযর আোদা আোদা রনোমক ররেরে। করিার পররেম, িেো, রনষ্ঠা প্রিৃ রে গুণাবেী অবশয প্ররেরি তক্ষরিই িাফরেযর পূবকশেক। েরব এর বাইররও আোদা আোদা কারজ িাফরেযর জনয আোদা আোদা রবষে অনুিরণ কররে িে। েরব রবরিন্ন প্ররেষ্ঠারন োরা উচ্চপরদ আিীন ররেরেন, োরদর িকরের জনযই একরি রবষে তমরন চো প্ররোজন। আর ো িরো অধীনস্ত িকরের িারথ আন্তররক িম্পকক বজাে রাখা। একজন বযবিােী তেমন োর প্ররেরি কা মার বা গ্রািরকর িারথ েথািম্ভব আন্তররক বযবিার কররন, তেমরন উচ্চপদস্থরদরও অধীনস্তরদর প্ররে তেমন বযবিার রনরিে কররে িে। ব্তু েপরক্ষ আধুরনক করপকাররি কােচারর িিকমকী িকরের িারথই গ্রািরকর মরো আচরণ করা েুরক্তেুক্ত। করপকাররি কােচাররর মরো বযবিারেও গ্রািকরদর িারথ আচরণ অেযন্ত গুরুেপূণক। আপনার িিকমকীর িারথ আপনার কা মার-তফাকািড অযারিিরমরন্টর উপর এখারন করেকরি ধারণা তদওো িরো ো আপনার কযাররোর এবাং বযবিাে িিােো কররব। ✬ আপনার কমকচারীরা িরছে প্ররেরবম্ব। োরা আপনার জনয কাজ করর োরা আত্মিীন নে। োরদর নানা আচররণই রনরজর চাকরর িম্পরকক োরদর অনুিূ রের বরিুঃপ্রকাশ ঘরি। আপরন েরদ আপনার কমকীরদর িারথ িদ্রো ও িম্মানজনক আচরণ কররন ো আপরন আপনার কা মাররর িরঙ্গ কররন, োিরে পরবেকী িমরে োরদর আচররণও এরি প্রকাশ পারব। 'িাউ িু রথাংক োইক দয ওোল্ডকি তগ্ররি রনউ রমরডো মেেি'-এর তেখক মারিকো তেিন িানকার বরেন, আপনার কমকীরাই আপনার বযবিার প্ররেরবম্ব। আপরন েরদ চান তে আপনার কমকীরা আপনার জনয কাজ করর েরবকে তবাধ করুক, োিরে োরদর িারথ তিিারবই আচরণ কররে িরব। কমকীরা েরদ অরফি বা বযবিা প্ররেষ্ঠারনর প্ররে অনুেে এবাং আন্তররক তবাধ না করর, োর প্রিাব অনযরদর মরধযও রবরশষ করর কা মাররদর মরধযও জােরব। এিা কখনই কাময িরে পারর না। ✬ রবশ্বস্ত কা মার রিরিরব আপনার কমকীরদর মূেযােন করুন। োিরে িবিমে োরা আপনার িারথ থাকরব। িারেরন্টর মরো আপরন আপনার কমকীরদর অাংশগ্রিণ এবাং িামরথকযর কথা কখনও িু রে োরবন না। উৎিাি তদওো িারো েরব বাস্তব পুরস্কার আরও তবরশ িারো। কমকীরদর প্ররণাদনা রনরিে কররে করম্পনরিশন বা ক্ষরেপূরণ তদওোর পযারকজ এবাং তবানাি তপ্রাগ্রাম চােু করুন। আপনার অরফি বা বযবিা প্ররেষ্ঠারন এমন একরি পরররবশ বজাে রাখুন োরে কমকীরা আপনার বযবিার িারথ িাংরিষ্ট িরে তেরে পারর; প্ররেষ্ঠান বা আপনার িাফরেযর িারথও তেন োরা একাত্ম িরে পারর। এরে করর প্ররেষ্ঠারনর প্ররে োরা অরনক তবরশ অনুেে িরব এবাং প্ররেষ্ঠারনর িাফরেয রনরজরাও েরবকে িরব। ফরে োরদর কারজর তপ্ররণা তবরড় োরব।

×