Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
1“ เศรษฐกิจพอเพียง”พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศผู้อานวยการ สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าekkachais@hotmail.com
2ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงเกิดจาก ปัจจัยภายนอก / ภายใน ทั้งควบคุมได้ / คว...
3สังคมไทยในปัจจุบัน มีความแปลกแยก และเหลื่อมล้้า บริโภคนิยม ไม่ประหยัดและไม่มีการอดออม มุ่งเทศนิยมขาดการไทยนิยม เข้าสู...
4 ขาดเป้าหมายทางการเงิน ขาดวินัยในการออม ไม่รู้จักคาว่า “ประหยัด” (ฟุ่มเฟือย) ชอบใช้เงินอนาคต (บัตรเครดิต ฯลฯ) นิยมลั...
5ใช้วิธีคิดแบบเดิมๆ วิธีคิดกระบวนทัศน์แบบ “โง่ จน เจ็บ” วิธีท้าท้าโครงการ “ ไม่ล้ม ก็เลิก ” งานของหน่วยงาน “ ปักป้าย ถ่...
ปฐมบทของเศรษฐกิจพอเพียง (๒๕๑๗) เศรษฐกิจพอเพียง เกิดจากพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยพระอง...
7เราจะเริ่มต้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร เริ่มต้นที่ตัวเรา จัดระเบียบชีวิต ปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
8พึ่งตนเอง ทาพอที่จะใช้ ไม่ขอคนอื่น อยู่ได้ด้วยตนเอง ยืนบนขาตัวเอง
อัตลักษณ์ของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นประโยชน์สุขของตนและของประชาชนร่วมกัน (พระปฐมบรมราชโองการ) ไม่ปฏิเสธเงิน แต่ใช้เงินทางานไ...
10เศรษฐกิจพอเพียงเกิดได้ ถ้าใจปรารถนา
11บอกให้รู้ ท้าให้ดู อยู่ให้เห็น
12การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง“...ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ่มเฟ้อ ต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง...”
สอดคล้องสภาพธรรมชาติภูมิสังคมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
14• เน้นการพัฒนาคน• ระเบิดจากข้างใน• ปลุกจิตสานึก• พึ่งตนเองได้• ความพอเพียง• ขาดทุนคือกาไร• ทางานอย่างมีความสุข• คุ้มค่าม...
15
16การพัฒนาที่ยั่งยืน การดีขึ้นของเราต้องไม่ทาให้ผู้อื่นเลวลง การดีขึ้นต้องต่อเนื่องจากปัจจุบันและต้องไม่ทาลายอนาคต
17การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนการเจริญเติบโต (Growth)การกระจาย (Distribution)การส่งผ่านข้ามเวลา (Transfer over Times)
18เริ่มต้น: ง่ายๆจากแนวพระราชดาริสู่ความพอเพียง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเริ่มจากจุดเล็ก ทางสายกลาง ค่อยเป็นค่...
 เน้นการพัฒนาคน ระเบิดจากข้างใน ปลุกจิตส้านึก พึ่งตนเองได้ ความพอเพียง ขาดทุนคือก้าไร19 ท้างานอย่างมีความสุข คุ้มค...
20ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ (Moderation) ความมีเหตุผล (Reasonableness) การมีภูมิคุ้มกันตนเอง (Self Immunity)
21 เงื่อนไขความรู้ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ใช้เหตุผลวิทยาศาสตร์ เงื่อนไขคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ความเพียร ไม่โลภ...
22ความพอประมาณ การปฏิบัติตัว การดาเนินงาน การผลิต การพัฒนา อัตราเติบโตที่มั่นคง สมดุล ไม่รีบร้อน ไม่ก้าวกระโดด ไม่...
23ความมีเหตุผล ศักยภาพที่มีอยู่ ฐานทรัพยากร สภาพสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมา...
24การมีภูมิคุ้มกันตนเอง การมีระบบการผลิตที่หลากหลาย ผสมผสาน กระจายตลาด กระจายสินค้า ระบบตรวจสอบป้องกัน การประกันภัย...
25รางวัลความสาเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีปณิธานที่จะส่งเสริมประสบการณ์และนาแนวทางการปฏิบัติใน...
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการเชิดชูสูงสุดจากองค์การสหประชาชาติ (UN) นายโคฟี อันนัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ทูลเกล้...
27พระราชดารัสพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัวฯจากวารสารชัยพัฒนา ฉบับประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒“... เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานข...
28
29ผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง( ครู – ศึกษำนิเทศก์)เราได้น้าเข้าสู่ชีวิตหรือยังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือรากฐานของชีวิต
30การซื่อสัตย์ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน สุจริตต่อหน้าที่
31พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๐๖ งานทุกอย่างท้าด้วยน้้าใจ อย่าเพิ่งท้อแท้จะหมดกาลัง...
32พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒสงขลา การท้างานขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้วิชาการ...
33พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๖ การทางานให้มีคุณภาพสมบูรณ์ ต้องท้าความเ...
34มองแบบองค์รวม เข้ากับภูมิสังคม ควรศึกษางานและสภาพทั่วไปให้ทั่วถึง สภาพการณ์และอุปกรณ์ต่าง ๆไม่เหมือนที่คาดหมายไว้ สภา...
35มีลาดับขั้นตอนมุ่งคนส่วนใหญ่
36แก้ปัญหาจากจุดเล็ก
37อย่ายึดติดตาราและปริญญา
38ความสุข
39ท้างานเพื่ออะไรก็ท้าเพื่อความสุขทุกคนต้องการความสุขแต่ว่าถ้าความสุขเป็นของเฉพาะบุคคล ก็เป็นความสุขที่โง่
40
41ความสามัคคี
42มีความพอเพียงด้วยการอุดรูรั่วของชีวิตมีเงินเดือนเท่าไร จะต้องใช้ภายในเงินเดือน การทาแชร์นี้เท่ากับเป็นการกู้เงิน การกู้เ...
43ขาดทุนคือกาไร
44การมีส่วนร่วม
45การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบันได ๓ ขั้น เรียนรู้ – ศรัทธา ประยุกต์ใช้ กลายเป็นวัฒนธรรม
46ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชีถึงแนวการด้ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ทังครอบครัว ชุมชน รัฐ ให้ด้าเนินไปในทางสายก...
47มองแบบองค์รวม เข้ากับภูมิสังคม ควรศึกษางานและสภาพทั่วไป สภาพการณ์และอุปกรณ์ต่าง ๆไม่เหมือนที่คาดหมายไว้ สภาพของผู้ท้า...
48มีลาดับขั้นตอนมุ่งคนส่วนใหญ่
49การแบ่งปัน
50ประหยัด เรียบง่ายได้ประโยชน์ ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือไม่ต้องทั้งหมดหรือแม้แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอหมายความว่าถ้าทาได้...
51การมีส่วนร่วม
52การรู้รัก สามัคคี
53เราจะเริ่มต้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรเริ่มจะเริ่มต้นเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
54เราจะเริ่มต้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
55เราจะเริ่มต้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรปรับเปลี่ยนวิธีคิด
56
57
58
59
60
61ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
62
63การรู้รัก สามัคคี/ร่วมมือร่วมใจ
64ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข...
65คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย
66ไม่มีการแบ่งแยกความคิดเห็นปรองดองกันประสานงานกัน
4$4ภูแภูมิปัญญาไทย
ศก พพ กระทรวงการคลัง
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

ศก พพ กระทรวงการคลัง

977 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

ศก พพ กระทรวงการคลัง

 1. 1. 1“ เศรษฐกิจพอเพียง”พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศผู้อานวยการ สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าekkachais@hotmail.com
 2. 2. 2ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงเกิดจาก ปัจจัยภายนอก / ภายใน ทั้งควบคุมได้ / ควบคุมไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงมีลักษณะเป็นวัฎจักร มีทั้งขึ้นและลงเวลาขึ้นอย่าประมาท เวลาขาลงต้องรีบยับยั้ง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมีทั้งด้านวัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็ว/รุนแรง และกว้างขวาง
 3. 3. 3สังคมไทยในปัจจุบัน มีความแปลกแยก และเหลื่อมล้้า บริโภคนิยม ไม่ประหยัดและไม่มีการอดออม มุ่งเทศนิยมขาดการไทยนิยม เข้าสู่วัตถุนิยมมากกว่าธรรมนิยม ด้าเนินชีวิตแบบหยิบโหย่งแถมขี้โกง ขาดการมุมานะและขาดความซื่อสัตย์สุจริต มีความส่้าส่อน/ใฝ่ต่้า ขาดศักดิ์ศรีและใฝ่ดี)
 4. 4. 4 ขาดเป้าหมายทางการเงิน ขาดวินัยในการออม ไม่รู้จักคาว่า “ประหยัด” (ฟุ่มเฟือย) ชอบใช้เงินอนาคต (บัตรเครดิต ฯลฯ) นิยมลัทธิเอาอย่าง (“in – trend”) ชอบเด่นดัง (“จมไม่ลง”) ติดการพนัน ชอบก่อหนี้ (“หนี้นอกระบบ”) เกียจคร้าน อยาก/โลภ (“ไม่สันโดษ”)สัญญาณของความยากจน
 5. 5. 5ใช้วิธีคิดแบบเดิมๆ วิธีคิดกระบวนทัศน์แบบ “โง่ จน เจ็บ” วิธีท้าท้าโครงการ “ ไม่ล้ม ก็เลิก ” งานของหน่วยงาน “ ปักป้าย ถ่ายรูป” งาน Top-down แบบปูพรม “ กล้วยแขกทั้งต้าบล” วิสัยทัศน์แบบ “เงินเนรมิตได้ทุกอย่าง” ปรัชญาแบบ “มูลค่ามาก่อนคุณค่า” “พรุ่งนี้รวย” หลักการแบบ “เงินน้าหน้า ปัญญาตามหลัง”
 6. 6. ปฐมบทของเศรษฐกิจพอเพียง (๒๕๑๗) เศรษฐกิจพอเพียง เกิดจากพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยพระองค์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาแต่พระพุทธศักราช ๒๕๑๗“...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งใหม่แต่เราอยู่ อย่างพอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบ ช่วยกันรักษาส่วนร่วม ให้อยู่ที่พอสมควร ขอย้าพอควร พออยู่พอกิน มีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินีไปจากเราได้...”สนใจความ “อยู่เย็นเป็นสุข” มากกว่า “มั่งมีศรีสุข”สนใจความ “อยู่เย็นเป็นสุข” มากกว่า “มั่งมีศรีสุข”
 7. 7. 7เราจะเริ่มต้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร เริ่มต้นที่ตัวเรา จัดระเบียบชีวิต ปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
 8. 8. 8พึ่งตนเอง ทาพอที่จะใช้ ไม่ขอคนอื่น อยู่ได้ด้วยตนเอง ยืนบนขาตัวเอง
 9. 9. อัตลักษณ์ของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นประโยชน์สุขของตนและของประชาชนร่วมกัน (พระปฐมบรมราชโองการ) ไม่ปฏิเสธเงิน แต่ใช้เงินทางานไม่ใช่เป็นนาย (ไม่ปฏิเสธเมกะโปรเจ็ค) คานึงถึงหลักความสมดุลระหว่างความมั่งคั่งทางวัตถุ (materialwealth) คู่กับความมั่นคั่งทางจิตใจ (spiritual wealth) เป็นระบบเศรษฐกิจที่ให้ความสาคัญกับ “จริยธรรม” ทุกขั้นตอน เป็นระบบเศรษฐกิจที่มองมนุษย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์ ไม่ใช่แค่ทรัพยากรมนุษย์
 10. 10. 10เศรษฐกิจพอเพียงเกิดได้ ถ้าใจปรารถนา
 11. 11. 11บอกให้รู้ ท้าให้ดู อยู่ให้เห็น
 12. 12. 12การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง“...ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ่มเฟ้อ ต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง...”
 13. 13. สอดคล้องสภาพธรรมชาติภูมิสังคมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 14. 14. 14• เน้นการพัฒนาคน• ระเบิดจากข้างใน• ปลุกจิตสานึก• พึ่งตนเองได้• ความพอเพียง• ขาดทุนคือกาไร• ทางานอย่างมีความสุข• คุ้มค่ามากกว่าคุ้มทุน• บริการรวมที่จุดเดียว• ปลูกป่าในใจคน• การให้• รู้ รัก สามัคคีหลักการทรงงาน  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเริ่มจากจุดเล็ก คานึงภูมิสังคม พัฒนาอย่างองค์รวม ครบวงจร /บูรณาการ ไม่ติดตารา ทาให้ง่าย มีลาดับขั้นตอน มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก ประหยัด เรียบง่ายได้ประโยชน์ ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การมีส่วนร่วม ซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน34
 15. 15. 15
 16. 16. 16การพัฒนาที่ยั่งยืน การดีขึ้นของเราต้องไม่ทาให้ผู้อื่นเลวลง การดีขึ้นต้องต่อเนื่องจากปัจจุบันและต้องไม่ทาลายอนาคต
 17. 17. 17การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนการเจริญเติบโต (Growth)การกระจาย (Distribution)การส่งผ่านข้ามเวลา (Transfer over Times)
 18. 18. 18เริ่มต้น: ง่ายๆจากแนวพระราชดาริสู่ความพอเพียง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเริ่มจากจุดเล็ก ทางสายกลาง ค่อยเป็นค่อยไป ช้าๆแต่มั่นคง เท่าไรก็พอดี• ค้านึงภูมิสังคม• พัฒนาอย่างองค์รวม ครบวงจร / บูรณาการ• ไม่ติดต้ารา ท้าให้ง่าย มีล้าดับขั้นตอน• มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก• ประหยัด เรียบง่ายได้ประโยชน์• ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ• การมีส่วนร่วม• ซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน
 19. 19.  เน้นการพัฒนาคน ระเบิดจากข้างใน ปลุกจิตส้านึก พึ่งตนเองได้ ความพอเพียง ขาดทุนคือก้าไร19 ท้างานอย่างมีความสุข คุ้มค่ามากกว่าคุ้มทุน บริการรวมที่จุดเดียว ปลูกป่าในใจคน การให้ รู้ รัก สามัคคีเริ่มต้น: ง่ายๆจากแนวพระราชดาริสู่ความพอเพียง
 20. 20. 20ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ (Moderation) ความมีเหตุผล (Reasonableness) การมีภูมิคุ้มกันตนเอง (Self Immunity)
 21. 21. 21 เงื่อนไขความรู้ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ใช้เหตุผลวิทยาศาสตร์ เงื่อนไขคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ความเพียร ไม่โลภเกินไป2 เงื่อนไข
 22. 22. 22ความพอประมาณ การปฏิบัติตัว การดาเนินงาน การผลิต การพัฒนา อัตราเติบโตที่มั่นคง สมดุล ไม่รีบร้อน ไม่ก้าวกระโดด ไม่ใหญ่เกินไป ไม่เล็กเกินไป
 23. 23. 23ความมีเหตุผล ศักยภาพที่มีอยู่ ฐานทรัพยากร สภาพสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 24. 24. 24การมีภูมิคุ้มกันตนเอง การมีระบบการผลิตที่หลากหลาย ผสมผสาน กระจายตลาด กระจายสินค้า ระบบตรวจสอบป้องกัน การประกันภัย ตลาดล่วงหน้า กองทุนออมทรัพย์ มีเครือข่ายในการช่วยเหลือ
 25. 25. 25รางวัลความสาเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีปณิธานที่จะส่งเสริมประสบการณ์และนาแนวทางการปฏิบัติในการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันทรงคุณค่าอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน มาช่วยจุดประกาแนวความคิดในปรัชญาดังกล่าวสู่นานาประเทศต่อไปในองค์การสหประชาชาติทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลพร้อมทังประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ28 พฤษภาคม 2549ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สากล
 26. 26. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการเชิดชูสูงสุดจากองค์การสหประชาชาติ (UN) นายโคฟี อันนัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯถวายรางวัลThe Human Development Lifetime Achievement Award แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ปาฐกถาว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ และสามารถเริ่มได้จากการสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง สู่หมู่บ้าน และสู่เศรษฐกิจในวงกว้างขึ้นในที่สุด องค์การสหประชาชาติสนับสนุนให้ประเทศสมาชิก ๑๖๖ ประเทศยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน
 27. 27. 27พระราชดารัสพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัวฯจากวารสารชัยพัฒนา ฉบับประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒“... เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซาไป...”
 28. 28. 28
 29. 29. 29ผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง( ครู – ศึกษำนิเทศก์)เราได้น้าเข้าสู่ชีวิตหรือยังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือรากฐานของชีวิต
 30. 30. 30การซื่อสัตย์ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน สุจริตต่อหน้าที่
 31. 31. 31พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๐๖ งานทุกอย่างท้าด้วยน้้าใจ อย่าเพิ่งท้อแท้จะหมดกาลังใจ จงตั้งใจให้คิดดี ผ่อนคลายอุปสรรคต่างๆ ด้วยเหตุผลและหลักวิชา ทางานด้วยน้าใจต้องหวังผลงานนั้นเป็นส้าคัญ
 32. 32. 32พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒสงขลา การท้างานขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้วิชาการกับการสัมพันธ์ติดต่อและประสานกับผู้อื่น กระท้าด้วยจิตใจที่ใสสะอาดปราศจากอคติ กระทาด้วยความคิดเห็นที่อิสระเป็นกลาง ถูกต้องตามหลักเหตุผล
 33. 33. 33พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๖ การทางานให้มีคุณภาพสมบูรณ์ ต้องท้าความเห็นให้ถูกต้อง ใช้ปัญญาไตร่ตรองให้เหตุผลที่แท้ วางแผนด้วยหลักวิชา ร่วมมือปรองดองกัน มีความพากเพียรไม่ย่อหย่อน
 34. 34. 34มองแบบองค์รวม เข้ากับภูมิสังคม ควรศึกษางานและสภาพทั่วไปให้ทั่วถึง สภาพการณ์และอุปกรณ์ต่าง ๆไม่เหมือนที่คาดหมายไว้ สภาพของผู้ท้างานในระยะศึกษากับผู้ท้างานในระยะปฏิบัติงาน ดัดแปลงตัวเองให้เข้ากับสภาพในปัจจุบัน
 35. 35. 35มีลาดับขั้นตอนมุ่งคนส่วนใหญ่
 36. 36. 36แก้ปัญหาจากจุดเล็ก
 37. 37. 37อย่ายึดติดตาราและปริญญา
 38. 38. 38ความสุข
 39. 39. 39ท้างานเพื่ออะไรก็ท้าเพื่อความสุขทุกคนต้องการความสุขแต่ว่าถ้าความสุขเป็นของเฉพาะบุคคล ก็เป็นความสุขที่โง่
 40. 40. 40
 41. 41. 41ความสามัคคี
 42. 42. 42มีความพอเพียงด้วยการอุดรูรั่วของชีวิตมีเงินเดือนเท่าไร จะต้องใช้ภายในเงินเดือน การทาแชร์นี้เท่ากับเป็นการกู้เงิน การกู้เงินนี้นามาใช้ในสิ่งที่ไม่ทารายได้นั้นไม่ดี อันนี้เป็นข้อสาคัญ เพราะว่าถ้ากู้เงินและทาให้มีรายได้ ก็เท่ากับจะใช้หนี้ได้ไม่ต้องติดหนี้ ไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องเสียเกียรติ(พระราชดารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐)
 43. 43. 43ขาดทุนคือกาไร
 44. 44. 44การมีส่วนร่วม
 45. 45. 45การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบันได ๓ ขั้น เรียนรู้ – ศรัทธา ประยุกต์ใช้ กลายเป็นวัฒนธรรม
 46. 46. 46ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชีถึงแนวการด้ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ทังครอบครัว ชุมชน รัฐ ให้ด้าเนินไปในทางสายกลาง
 47. 47. 47มองแบบองค์รวม เข้ากับภูมิสังคม ควรศึกษางานและสภาพทั่วไป สภาพการณ์และอุปกรณ์ต่าง ๆไม่เหมือนที่คาดหมายไว้ สภาพของผู้ท้างานในระยะศึกษากับผู้ท้างานในระยะปฏิบัติงาน ดัดแปลงตัวเองให้เข้ากับสภาพในปัจจุบัน
 48. 48. 48มีลาดับขั้นตอนมุ่งคนส่วนใหญ่
 49. 49. 49การแบ่งปัน
 50. 50. 50ประหยัด เรียบง่ายได้ประโยชน์ ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือไม่ต้องทั้งหมดหรือแม้แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอหมายความว่าถ้าทาได้เศษหนึ่งส่วนสี่ของประเทศก็จะพอ นั้นไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระทา (พระราชดารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม๒๕๔๑)
 51. 51. 51การมีส่วนร่วม
 52. 52. 52การรู้รัก สามัคคี
 53. 53. 53เราจะเริ่มต้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรเริ่มจะเริ่มต้นเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
 54. 54. 54เราจะเริ่มต้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
 55. 55. 55เราจะเริ่มต้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรปรับเปลี่ยนวิธีคิด
 56. 56. 56
 57. 57. 57
 58. 58. 58
 59. 59. 59
 60. 60. 60
 61. 61. 61ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
 62. 62. 62
 63. 63. 63การรู้รัก สามัคคี/ร่วมมือร่วมใจ
 64. 64. 64ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข...
 65. 65. 65คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย
 66. 66. 66ไม่มีการแบ่งแยกความคิดเห็นปรองดองกันประสานงานกัน
 67. 67. 4$4ภูแภูมิปัญญาไทย

×