Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

סקירה תקופתית - מדיניות ורגולציה בתחומי הגז הטבעי והנפט בישראל

מאת: עו"ד נדב אולגן ועו"ד גל רוב, משרד עו"ד EBN

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

סקירה תקופתית - מדיניות ורגולציה בתחומי הגז הטבעי והנפט בישראל

 1. 1. 2173274_4 10,‫בינואר‬2017 ‫הנדון‬:‫סקירת‬‫מדיניות‬‫ורגולציה‬–‫טבעי‬ ‫גז‬‫ונפט‬ ‫במסגרת‬‫סקירה‬‫זו‬,‫יתוארו‬‫החלטותיהם‬‫של‬‫גופי‬‫הרגולציה‬‫הרלוונטיים‬‫שעניינן‬‫קביעת‬‫מדיניות‬‫והסדרה‬ ‫בתחומי‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬‫ונפט‬.‫הסקירה‬‫הנוכחית‬‫תתמקד‬‫בישראל‬. ‫סקירה‬‫זו‬‫ניתנת‬‫כשירות‬‫ללקוחותינו‬,‫האמור‬‫בה‬‫אינו‬‫מהווה‬‫משום‬‫חוות‬‫דעת‬,‫ייעוץ‬‫משפטי‬,‫המלצה‬‫או‬ ‫הצעה‬‫לפעול‬‫בדרך‬‫כלשהי‬.‫ארדינסט‬,‫בן‬‫נתן‬‫טולידאנו‬ ,‫ושות‬,'‫עורכי‬‫דין‬‫אינם‬‫נושאים‬‫באחריות‬‫כלשהי‬ ‫לנכונותם‬‫ודיוקם‬‫של‬‫הסקירה‬‫ופרטיה‬,‫ולא‬‫יישאו‬‫בשום‬‫מקרה‬‫באחריות‬‫לנזק‬‫מכל‬‫סוג‬‫ומין‬,‫שייגרם‬‫בגין‬ ‫השימוש‬‫במידע‬‫הכלול‬‫בסקירה‬‫זו‬. ‫בברכה‬, ‫אולגן‬ ‫נדב‬‫עו"ד‬ ,‫רוב‬ ‫גל‬‫עו"ד‬ , ‫דין‬ ‫עורכי‬ ,'‫ושות‬ ‫טולידאנו‬ ,‫נתן‬ ‫בן‬ ,‫ארדינסט‬
 2. 2. -2- 2173274_4 I‫עניינים‬ ‫תוכן‬ I‫תוכן‬‫עניינים‬................................................................................................2 II‫החלטות‬..................................................................................................3 1.‫עדכון‬‫מחיר‬‫הגז‬‫הטבעי‬‫המוצע‬‫על‬‫ידי‬‫בעלי‬‫הזכויות‬‫בחזקות‬‫לצרכנים‬‫פוטנציאליים‬–‫רבעון‬‫ראשון‬ 2017.......................................................................................................................3 2.‫עדכון‬‫תעריפי‬‫החלוקה‬‫לצרכנים‬‫בינוניים‬‫וגדולים‬‫באזור‬‫הנגב‬.................................................3 3.‫עדכון‬‫תעריפי‬‫החלוקה‬‫והחיבור‬‫לפי‬‫סל‬‫המדדים‬‫החל‬‫מיום‬1.11.2016......................................4 4.‫סקר‬‫אסטרטגי‬‫סביבתי‬‫לחיפוש‬‫והפקה‬‫של‬‫נפט‬‫ושל‬‫גז‬‫טבעי‬‫בים‬...........................................6 5.‫החלטה‬‫בנושא‬‫סכום‬‫השתתפות‬‫בעל‬‫רישיון‬‫החלוקה‬‫בעלויות‬‫המשותפות‬‫עבור‬‫חיבור‬‫מתקן‬PRMS ‫משותף‬‫לצרכני‬‫הולכה‬‫וצרכני‬‫חלוקה‬‫ושינוי‬‫אבני‬‫דרך‬‫לתשלום‬‫של‬‫בעל‬‫רישיון‬‫להקמה‬‫והפעלה‬‫של‬ ‫רשת‬‫חלוקה‬‫עבור‬‫מתקן‬PRMS......................................................................................7 III‫שימועים‬..................................................................................................9 6.‫הנחיות‬‫למתן‬‫בטחונות‬‫בקשר‬‫עם‬‫זכויות‬‫הנפט‬....................................................................9 IV‫כללי‬................................................................................................11 7.‫מ‬‫אישור‬ ‫תן‬‫העברת‬‫הבעלות‬‫ב‬‫חזקות‬‫תנין‬‫וכריש‬‫לחברת‬‫אנרג‬'‫יאן‬............................................11 8.‫המלצות‬‫מועצת‬‫הנפט‬‫מיום‬6.12.2016.............................................................................11 9.‫מכרז‬‫למתן‬‫סיוע‬‫להכנת‬‫בדיקת‬‫היתכנות‬‫ראשונית‬‫להקמה‬‫ותפעול‬‫של‬‫מפעל‬GTL‫בישראל‬.........12 10.‫המלצות‬‫מועצת‬‫הנפט‬‫מיום‬28.9.2016.............................................................................14
 3. 3. -3- 2173274_4 II‫החלטות‬ 1.‫עדכון‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫מחיר‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫המוצע‬‫פוטנציאליים‬ ‫לצרכנים‬ ‫בחזקות‬ ‫הזכויות‬ ‫בעלי‬–‫ראשון‬ ‫רבעון‬ 2017 ‫ביום‬2.1.2017‫פרסמה‬"( ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫רשות‬‫הרשות‬)"‫את‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫מחיר‬ ‫חלופות‬‫אותן‬‫נדרשים‬‫בעלי‬ ‫בחזקות‬ ‫הזכויות‬1 ‫להציע‬‫לצרכנים‬‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫ינהלו‬ ‫עמם‬ ‫פוטנציאליים‬‫ל‬ ‫בהמשך‬ ‫וזאת‬ ,‫החלטת‬ ‫ממשלה‬476‫מיום‬16.8.2015"‫"תמר‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משדה‬ ‫המופקת‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫כמות‬ ‫"הגדלת‬ ‫שעניינה‬ ‫נוספים‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫ושדות‬ "‫ו"תנין‬ "‫"כריש‬ ,"‫"לוויתן‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫שדות‬ ‫של‬ ‫מהיר‬ ‫ופיתוח‬"(‫ה‬‫מתווה‬)". ‫הרלוונטיי‬ ‫המחירים‬ ‫את‬ ‫הרשות‬ ‫פרסמה‬ ,‫למתווה‬ '‫ד‬ ‫לפרק‬ ‫בהתאם‬‫ם‬‫שנת‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫לרבעון‬2017 ‫הבסיס‬ ‫מחיר‬ ‫לרבות‬ ,‫קוגנרציה‬ ‫בטכנולוגיית‬ ‫חשמל‬ ‫ויצרני‬ ‫פרטיים‬ ‫חשמל‬ ‫יצרני‬ ‫עבור‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫של‬. ‫חלופה‬ ‫ל‬ ‫מחיר‬- MMBTU ‫בסיס‬ ‫מחיר‬$5.17 ‫קונבנציונאלי‬ ‫חשמל‬ ‫ליצרן‬ ‫ביחס‬ ‫מחירים‬ ‫של‬ ‫פשוט‬ ‫ממוצע‬2$4.7 ‫בקוגנרציה‬ ‫חשמל‬ ‫ליצרן‬ ‫ביחס‬ ‫מחירים‬ ‫של‬ ‫פשוט‬ ‫ממוצע‬3$4.7 ‫להחלטה‬ ‫קישור‬ ‫למתווה‬ ‫קישור‬ 2.‫הנגב‬ ‫באזור‬ ‫וגדולים‬ ‫בינוניים‬ ‫לצרכנים‬ ‫החלוקה‬ ‫תעריפי‬ ‫עדכון‬ ‫ביום‬8.12.2016"( ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫מועצת‬ ‫החלטת‬ ‫פורסמה‬‫הגז‬ ‫מועצת‬'‫מס‬ )"3/16‫התקבלה‬ ‫אשר‬ ‫ביום‬17.11.2016‫החלוקה‬ ‫תעריפי‬ ‫לעדכון‬)‫עודכנו‬ ‫לא‬ ‫החיבור‬ ‫(תעריפי‬‫וגדולים‬ ‫בינוניים‬ ‫לצרכנים‬ ‫בדין‬ ‫שינויים‬ ‫עקב‬ ‫הנגב‬ ‫באזור‬‫לסעיף‬ ‫בהתאם‬50"( ‫החלוקה‬ ‫לרישיון‬‫הרישיון‬‫לשימוע‬ ‫ובהמשך‬ )" ‫ביום‬ ‫פורסם‬ ‫אשר‬ ‫בנושא‬22.7.2014"(‫העדכון‬)".‫את‬ ‫מחליף‬ ‫העדכון‬‫הגז‬ ‫מועצת‬ ‫החלטת‬3/12‫לעניין‬ ‫הנגב‬ ‫באזור‬ ‫החלוקה‬ ‫תעריף‬‫כי‬ ‫קבעה‬ ‫אשר‬‫תעריף‬‫החלוקה‬‫והבינוניים‬ ‫הגדולים‬ ‫הצרכנים‬ ‫לכלל‬‫יהא‬ ‫בגובה‬0.0512₪‫למ"ק‬‫בצמוד‬‫ל‬‫המדדים‬ ‫סל‬4 . ‫לסעיף‬ ‫בהתאם‬50"( ‫בע"מ‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫נגב‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫לרישיון‬‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫נגב‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫רשות‬ ‫מנהל‬ ,)" "(‫המנהל‬‫ו‬ ‫חמש‬ ‫בתום‬ ‫החלוקה‬ ‫תעריף‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫רשאי‬ )"‫בתום‬‫הרישיון‬ ‫הענקת‬ ‫מיום‬ ‫שנים‬ ‫עשר‬5 ‫כי‬ ‫סבר‬ ‫בו‬ ‫במקרה‬.‫חלוקה‬ ‫רישיונות‬ ‫בעלי‬ ‫על‬ ‫השלכה‬ ‫לו‬ ‫יש‬ ‫אשר‬ ‫בדין‬ ‫שינוי‬ ‫חל‬ 1 ,‫כידוע‬.‫היחידה‬ ‫הפעילה‬ ‫החזקה‬ ‫הינה‬ ‫תמר‬ ‫חזקת‬ ‫זה‬ ‫למועד‬ ‫נכון‬ 2 ‫הקונבנציונאליים‬ ‫החשמל‬ ‫יצרני‬ ‫שלושת‬ ‫של‬ ‫בחוזים‬ ‫הקבועים‬ ‫המחירים‬ ‫של‬ ‫פשוט‬ ‫ממוצע‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫נקבע‬‫לפי‬ ‫ההצמדה‬ ‫ושל‬ ,‫הגדולים‬ .‫חוזים‬ ‫אותם‬ 3 ,‫המשוקלל‬ ‫הייצור‬ ‫לתעריף‬ ‫הצמודים‬ ‫הקוגנרציה‬ ‫בחוזי‬ ‫הממשלה‬ ‫החלטת‬ ‫במועד‬ ‫הקבועים‬ ‫המחירים‬ ‫של‬ ‫פשוט‬ ‫ממוצע‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫נקבע‬ .‫חוזים‬ ‫אותם‬ ‫לפי‬ ‫ההצמדה‬ ‫ושל‬ 4 ‫מועצה‬ ‫החלטת‬3/12‫מיום‬ ‫בישיבותיה‬ ‫שנתקבלה‬8.5.2012‫ומיום‬11.6.2012‫המימו‬ ‫אופי‬ ‫לקביעת‬‫צרכנים‬ ‫של‬ ‫החיבור‬ ‫תעריף‬ ,‫ן‬ ‫ביום‬ ‫שפורסמה‬ ,‫הנגב‬ ‫באזור‬ ‫והבינוניים‬ ‫הגדולים‬ ‫הצרכנים‬ ‫לכל‬ ‫החלוקה‬ ‫ותעריף‬ ,)‫ובינוניים‬ ‫(גדולים‬ ‫מרוחקים‬28.6.2012. 5 ‫ביום‬ ‫לה‬ ‫הוענק‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫נגב‬ ‫של‬ ‫החלוקה‬ ‫רישיון‬1.11.2009.
 4. 4. -4- 2173274_4 ‫תעריף‬‫שנים‬ ‫חמש‬ ‫בתום‬ ‫בזאת‬ ‫מעודכן‬ ‫החלוקה‬‫הרישיון‬ ‫לקבלת‬6 ‫להלן‬ ‫כמפורט‬: ‫מיום‬ ‫החל‬1.2.2017‫הנגב‬ ‫באזור‬ ‫והגדולים‬ ‫הבינוניים‬ ‫הצרכנים‬ ‫לכל‬ ‫החלוקה‬ ‫תעריף‬ ‫יעודכן‬‫שיעמוד‬ ‫כך‬ ‫על‬0.0707‫למ"ק‬ ‫ש"ח‬‫כ‬ ‫של‬ ‫(עליה‬-34%,)‫לעדכון‬ ‫עובר‬ ‫לתעריף‬ ‫ביחס‬ ‫אחוזים‬‫לסל‬ ‫מעודכן‬ ‫כשהוא‬ ‫ברישיון‬ ‫הקבוע‬ ‫המדדים‬7 ‫ברישיון‬ ‫הקבועים‬ ‫התעריפים‬ ‫עדכון‬ ‫הוראות‬ ‫עליו‬ ‫ויחולו‬8 ‫יתווסף‬ ‫זה‬ ‫לסכום‬ , .‫כדין‬ ‫מע"מ‬ ‫צרכן‬ ‫סוג‬‫מאוד‬ ‫גדול‬‫מאוד‬ ‫גדול‬‫גדול‬‫בינוני‬‫קטן‬‫מאוד‬ ‫קטן‬ ‫במ"ק‬ ‫שנתי‬ ‫צריכה‬ ‫סך‬‫מעל‬25 ‫מיליון‬ ‫מעל‬12 ‫מיליון‬ ‫מעל‬ ‫מיליון‬ ‫מעל‬ 100,000 ‫מעל‬ 10,000‫עד‬10,000 )‫למ"ק‬ ‫(ש"ח‬ ‫חלוקה‬ ‫תעריף‬0.00550.05010.07070.07070.43660.5457 ‫השינויים‬‫בגינם‬‫התעריף‬ ‫עודכן‬,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫כוללים‬‫להקמת‬ ‫דרישה‬‫והפעלת‬,)‫(סקאדה‬ ‫בקרה‬ ‫מרכז‬ ‫החלוקה‬ ‫רשת‬ ‫חיבור‬‫ל‬-PRMS‫גידול‬ ,‫המערכת‬ ‫הקמת‬ ‫של‬ ‫הזמנים‬ ‫בלוחות‬ ‫דחייה‬ ,‫רותם‬ ‫מישור‬ ‫ובטיחות‬ ‫ביטחון‬ ‫בהוצאות‬‫ו‬.‫והקמה‬ ‫בפיתוח‬ ‫השקעות‬ ‫תוספת‬ ‫להחלטה‬ ‫קישור‬ ‫להחלטה‬ ‫קישור‬3/12 3.‫מיום‬ ‫החל‬ ‫המדדים‬ ‫סל‬ ‫לפי‬ ‫והחיבור‬ ‫החלוקה‬ ‫תעריפי‬ ‫עדכון‬1.11.2016 ‫ביום‬1.11.2016‫הרשות‬ ‫פרסמה‬‫לתעריפי‬ ‫עדכון‬‫והחיבור‬ ‫החלוקה‬‫ל‬‫באזור‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬‫י‬‫חלוקה‬,‫נגב‬ ,‫מרכז‬ ,‫ירושלים‬‫והגליל‬ ‫חיפה‬ ,‫והעמקים‬ ‫חדרה‬‫רשת‬ ‫של‬ ‫והפעלה‬ ‫להקמה‬ ‫הרישיונות‬ ‫הוראות‬ ‫מכוח‬ ‫וזאת‬ , ‫באזור‬ ‫החלוקה‬‫אלו‬ ‫ים‬. 6 ‫בשנת‬ ‫החל‬ ‫הבחינה‬ ‫תהליך‬ ,‫להתכנס‬ ‫העדכון‬ ‫מועדת‬ ‫שמנעו‬ ‫טכניות‬ ‫מסיבות‬ ‫התעכב‬ ‫העדכון‬2014. 7 ‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫מדד‬ :‫המדדים‬ ‫סל‬–20%‫הבנייה‬ ‫תשומות‬ ‫מדד‬ ,–30%‫הקובע‬ ‫המטבע‬ ‫ומדד‬–50%. 8 ‫כל‬ ‫נעשה‬ ‫התעריף‬ ‫עדכון‬6‫מ‬ ‫יותר‬ ‫של‬ ‫שינוי‬ ‫עם‬ ‫או‬ ‫חודשים‬-4%.
 5. 5. -5- 2173274_4 ‫ל‬‫באזור‬ ‫החלוקה‬ ‫תעריפי‬ ‫עומדים‬ ‫העדכון‬ ‫אחר‬‫הנגב‬‫כדלקמן‬9 : ‫צרכן‬ ‫סוג‬‫מאוד‬ ‫גדול‬‫מאוד‬ ‫גדול‬‫גדול‬‫בינוני‬‫קטן‬‫מאוד‬ ‫קטן‬ ‫במ"ק‬ ‫שנתי‬ ‫צריכה‬ ‫סך‬‫מעל‬25 ‫מיליון‬ ‫מעל‬12 ‫מיליון‬ ‫מעל‬ ‫מיליון‬ ‫מעל‬ 100,000 ‫מעל‬ 10,000‫עד‬10,000 )‫למ"ק‬ ‫(ש"ח‬ ‫חלוקה‬ ‫תעריף‬0.00550.05010.05290.05290.43660.5457 )‫למ"ק‬ ‫(ש"ח‬ ‫חיבור‬ ‫תעריף‬1,504,341698,525643,9522,7291,637 )‫למטר‬ ‫(ש"ח‬ ‫מרוחק‬ ‫צרכן‬1,2796566561,3181,318 ‫הקודם‬ ‫מהתעריף‬ ‫שינוי‬1.44% ‫באזור‬ ‫החלוקה‬ ‫תעריפי‬ ‫עומדים‬ ‫העדכון‬ ‫לאחר‬‫המרכז‬:‫כדלקמן‬ ‫צרכן‬ ‫סוג‬‫מאוד‬ ‫גדול‬‫מאוד‬ ‫גדול‬‫גדול‬‫בינוני‬‫קטן‬‫קטן‬‫מאוד‬ ‫במ"ק‬ ‫שנתי‬ ‫צריכה‬ ‫סך‬‫מעל‬25 ‫מיליון‬ ‫מעל‬12 ‫מיליון‬ ‫מעל‬ ‫מיליון‬ ‫מעל‬ 100,000 ‫מעל‬ 10,000‫עד‬10,000 )‫למ"ק‬ ‫(ש"ח‬ ‫חלוקה‬ ‫תעריף‬0.00520.04740.14290.14430.16390.1703 )‫למ"ק‬ ‫(ש"ח‬ ‫חיבור‬ ‫תעריף‬1,421,89282,72451,7022,3621,417 )‫למטר‬ ‫(ש"ח‬ ‫מרוחק‬ ‫צרכן‬219217217217217 ‫הקודם‬ ‫מהתעריף‬ ‫שינוי‬0.10%- ‫באזור‬ ‫החלוקה‬ ‫תעריפי‬ ‫עומדים‬ ‫העדכון‬ ‫לאחר‬‫ירושלים‬:‫כדלקמן‬ ‫צרכן‬ ‫סוג‬‫מאוד‬ ‫גדול‬‫מאוד‬ ‫גדול‬‫גדול‬‫בינוני‬‫קטן‬‫מאוד‬ ‫קטן‬ ‫במ"ק‬ ‫שנתי‬ ‫צריכה‬ ‫סך‬‫מעל‬25 ‫מיליון‬ ‫מעל‬12 ‫מיליון‬ ‫מעל‬ ‫מיליון‬ ‫מעל‬ 100,000 ‫מעל‬ 10,000‫עד‬10,000 ‫חלוקה‬ ‫תעריף‬)‫למ"ק‬ ‫(ש"ח‬0.00550.05000.16980.25970.34970.4995 )‫למ"ק‬ ‫(ש"ח‬ ‫חיבור‬ ‫תעריף‬1,498,528649,362329,6769,9905,994 )‫למטר‬ ‫(ש"ח‬ ‫מרוחק‬ ‫צרכן‬599.41599.41599.41599.41599.41 ‫הקודם‬ ‫מהתעריף‬ ‫שינוי‬1.00% 9 ‫גדו‬ ‫לצרכנים‬ ‫החלוקה‬ ‫תעריף‬‫ביום‬ ‫עודכן‬ ‫ובינוניים‬ ‫לים‬8.12.2016‫ביום‬ ‫לתוקף‬ ‫ויכנס‬1.2.2017‫סעיף‬ ‫לעיל‬ ,1.
 6. 6. -6- 2173274_4 ‫באזור‬ ‫החלוקה‬ ‫תעריפי‬ ‫עומדים‬ ‫העדכון‬ ‫לאחר‬‫והעמקים‬ ‫חדרה‬:‫כדלקמן‬ ‫צרכן‬ ‫סוג‬‫מאוד‬ ‫גדול‬‫מאוד‬ ‫גדול‬‫גדול‬‫בינוני‬‫קטן‬‫מאוד‬ ‫קטן‬ ‫במ"ק‬ ‫שנתי‬ ‫צריכה‬ ‫סך‬‫מעל‬25 ‫מיליון‬ ‫מעל‬12 ‫מיליון‬ ‫מעל‬ ‫מיליון‬ ‫מעל‬ 100,000 ‫מעל‬ 10,000‫עד‬10,000 )‫למ"ק‬ ‫(ש"ח‬ ‫חלוקה‬ ‫תעריף‬0.00550.04990.07780.07780.19960.1996 )‫למ"ק‬ ‫(ש"ח‬ ‫חיבור‬ ‫תעריף‬1,496,999598,799299,4002,4951,497 )‫למטר‬ ‫(ש"ח‬ ‫מרוחק‬ ‫צרכן‬0649649649649 ‫הקודם‬ ‫מהתעריף‬ ‫שינוי‬0.91% ‫באזור‬ ‫החלוקה‬ ‫תעריפי‬ ‫עומדים‬ ‫העדכון‬ ‫לאחר‬‫והגליל‬ ‫חיפה‬:‫כדלקמן‬ ‫צרכן‬ ‫סוג‬‫מאוד‬ ‫גדול‬‫מאוד‬ ‫גדול‬‫גדול‬‫בינוני‬‫קטן‬‫מאוד‬ ‫קטן‬ ‫במ"ק‬ ‫שנתי‬ ‫צריכה‬ ‫סך‬‫מעל‬25 ‫מיליון‬ ‫מעל‬12 ‫מיליון‬ ‫מעל‬ ‫מיליון‬ ‫מעל‬ 100,000 ‫מעל‬ 10,000‫עד‬10,000 )‫למ"ק‬ ‫(ש"ח‬ ‫חלוקה‬ ‫תעריף‬0.00550.04990.19350.19360.19950.1995 )‫למ"ק‬ ‫(ש"ח‬ ‫חיבור‬ ‫תעריף‬1,496,572598,629299,3142,4941,497 )‫למטר‬ ‫(ש"ח‬ ‫מרוחק‬ ‫צרכן‬0649649649649 ‫הקודם‬ ‫מהתעריף‬ ‫שינוי‬0.44% ‫קישור‬‫ים‬‫לעדכוני‬‫התעריף‬–‫מרכז‬,‫נגב‬,‫ירושלים‬,‫והעמקים‬ ‫חדרה‬,‫והגליל‬ ‫חיפה‬. 4.‫בים‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫ושל‬ ‫נפט‬ ‫של‬ ‫והפקה‬ ‫לחיפוש‬ ‫סביבתי‬ ‫אסטרטגי‬ ‫סקר‬ ‫ביום‬15.12.2016‫ב‬ ‫הנפט‬ ‫יחידת‬ ‫פרסמה‬‫מ‬‫י‬‫במשרד‬ ‫הטבע‬ ‫אוצרות‬ ‫נהל‬‫האנרגיה‬ ,‫הלאומיות‬ ‫התשתיות‬ ‫והמים‬"(‫המשרד‬‫אסטרטגי‬ ‫סקר‬ ,)"‫בים‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫ושל‬ ‫נפט‬ ‫של‬ ‫והפקה‬ ‫לחיפוש‬ ‫סביבתי‬Strategic) Environment Assessment"( )‫הסקר‬)"‫מן‬ ‫כחלק‬ ,‫והפקה‬ ‫חיפוש‬ ‫רישיונות‬ ‫לקבלת‬ ‫התחרותי‬ ‫ההליך‬ ‫ביום‬ ‫שפורסם‬ ,‫בים‬ ‫טבעי‬ ‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫של‬15.11.2016,‫ו‬‫כי‬ ‫קבע‬‫מציע‬ ‫כל‬‫והמלצות‬ ‫מסקנות‬ ‫את‬ ‫לשקול‬ ‫נדרש‬ ‫הסקר‬‫הצע‬ ‫מגיבוש‬ ‫כחלק‬‫ת‬.‫ו‬ ‫ביום‬23.6.2016‫הציבור‬ ‫להערות‬ ‫הסקר‬ ‫טיוטת‬ ‫פורסמה‬.‫את‬ ‫נסקור‬ ‫להלן‬‫השינויים‬ ‫עיקרי‬‫חלו‬ ‫אשר‬ ‫ב‬‫של‬ ‫העדכני‬ ‫נוסחן‬‫המלצות‬‫הסקר‬: 4.1.‫הזכויות‬ ‫מתן‬ ‫ומיקום‬ ‫עיתוי‬-‫גבוהה‬ ‫רגישות‬ ‫בעלי‬ ‫גידול‬ ‫בבתי‬ ‫סיסמיים‬ ‫סקרים‬ ‫ביצוע‬ ‫הגבלת‬ .‫מאוד‬
 7. 7. -7- 2173274_4 4.2.‫אקולוגיה‬- 4.2.1.‫ביצוע‬‫נאותות‬ ‫בדיקת‬‫הזכויות‬ ‫מבקשי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫סביבתית‬‫בציבור‬ ‫ופרסומה‬. 4.2.2.‫ה‬ ‫במדינות‬ ‫למקובל‬ ‫בהתאם‬ ‫המידע‬ ‫ופרסום‬ ‫ים‬ ‫זיהום‬ ‫אירועי‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫דיווח‬- OECD. 4.2.3..‫לציבור‬ ‫והנגשתו‬ ‫הלאומי‬ ‫הימי‬ ‫המידע‬ ‫במרכז‬ ‫המידע‬ ‫ריכוז‬ 4.3.‫וניטור‬ ‫בקרה‬‫ההמלצות‬ ‫יישום‬ ‫אחר‬-‫הטבע‬ ‫אוצרות‬ ‫במינהל‬ ‫הסביבה‬ ‫אגף‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫דו"ח‬ ‫עריכת‬ ‫הגידול‬ ‫בתי‬ ,‫המידע‬ ‫פערי‬ ‫אודות‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫ירכז‬ ‫אשר‬ ,‫לשנתיים‬ ‫אחת‬ ,‫במשרד‬ ‫וכיו"ב‬;.‫המשרד‬ ‫באתר‬ ‫יפורסם‬ ‫הדו"ח‬ ‫לסקר‬ ‫קישור‬ ‫האנגלית‬ ‫בשפה‬ ‫הסקר‬ ‫לתקציר‬ ‫קישור‬ 5.‫הש‬ ‫סכום‬ ‫בנושא‬ ‫החלטה‬‫מתקן‬ ‫חיבור‬ ‫עבור‬ ‫המשותפות‬ ‫בעלויות‬ ‫החלוקה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫תתפות‬PRMS ‫של‬ ‫והפעלה‬ ‫להקמה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫לתשלום‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬ ‫ושינוי‬ ‫חלוקה‬ ‫וצרכני‬ ‫הולכה‬ ‫לצרכני‬ ‫משותף‬ ‫מתקן‬ ‫עבור‬ ‫חלוקה‬ ‫רשת‬PRMS ‫ביום‬15.9.2016‫החלטה‬ ‫הרשות‬ ‫פרסמה‬‫בעלויות‬ ‫החלוקה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫השתתפות‬ ‫סכום‬ ‫בנושא‬ ‫המשותפ‬‫ות‬10 ‫מתקן‬ ‫חיבור‬ ‫עבור‬PRMS"(‫המתקן‬)",‫חלוקה‬ ‫ולצרכני‬ ‫הולכה‬ ‫לצרכני‬ ‫משותף‬‫במתחם‬ ‫מתקני‬11 PRMS"(‫המתחם‬‫מתקן‬ ‫עבור‬ ‫חלוקה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫לתשלום‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬ ‫ושינוי‬ )"PRMS. ‫לכך‬ ‫ובהתאם‬ ,‫משותף‬ ‫מתקן‬ ‫החולקים‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫צרכני‬ ‫בין‬ ‫הצריכה‬ ‫יחסי‬ ‫התאמת‬ ‫הינה‬ ‫ההחלטה‬ ‫מטרת‬ ‫חלוקת‬ ‫קביעת‬‫מועדי‬ ‫דחיית‬ ‫באמצעות‬ ‫החלוקה‬ ‫לחברות‬ ‫סיוע‬ ‫וכן‬ ,‫במתקן‬ ‫המשותפות‬ ‫העלויות‬ ‫צרכני‬ ‫של‬ ‫הנצרכת‬ ‫הכמות‬ ‫היקף‬ ‫בו‬ ‫למועד‬ ‫עד‬ ‫וזאת‬ ,‫למתקנים‬ ‫ביחס‬ ‫ההולכה‬ ‫רישיון‬ ‫לבעל‬ ‫התשלום‬ .‫בהחלטה‬ ‫כאמור‬ ‫משמעותי‬ ‫יהא‬ ‫החלוקה‬ ‫רשת‬ :‫ההחלטה‬ ‫עיקרי‬ ‫את‬ ‫נסקור‬ ‫להלן‬ 5.1.‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫לייחס‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫המשותפות‬ ‫העלויות‬,‫תכנון‬ ,‫קרקע‬ ‫עלויות‬ ‫(כגון‬ ‫בנפרד‬ ‫מהצרכנים‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫לשימוש‬ ‫שמיועד‬ ‫המתחם‬ ‫בתוך‬ ‫ספציפי‬ ‫למתקן‬ ‫ייוחסו‬ )‫וכיו"ב‬ ‫משותף‬ ‫וציוד‬ ‫פיקוח‬ ‫ה‬ ‫במתקן‬ ‫המוזמנת‬ ‫לקיבולת‬ ‫יחסי‬ ‫באופן‬ ‫ולא‬ ,‫בהחלטה‬ ‫כמפורט‬ ,‫החלוקה‬-PRMS‫כמפורט‬ ‫בסעיף‬14(2‫מיום‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫לענייני‬ ‫המועצה‬ ‫בהחלטת‬ )25.6.200612 "(‫ההחלטה‬ ‫המקורית‬.)" 10 ‫בסעיף‬ ‫כמשמעותן‬14(2‫מיום‬ ‫מועצה‬ ‫להחלטת‬ )25.6.2006‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫הולכת‬ ‫מערכת‬ ‫לצרכני‬ ‫מונים‬ ‫"התקנת‬ ‫שעניינה‬–‫אמות‬ ."‫צרכנים‬ ‫חיבורי‬ ‫לעניין‬ ‫והוראות‬ ‫כללים‬ ,‫מידה‬ 11 ‫מתחם‬PRMS‫י‬ ‫לשרת‬ ‫נועד‬ ‫אשר‬.‫אחר‬ ‫מצרכן‬ ‫ותר‬ 12 ‫מיום‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫רשות‬ ‫מועצת‬ ‫החלטת‬25.6.2006‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫הולכת‬ ‫מערכת‬ ‫לצרכני‬ ‫מונים‬ ‫"התקנת‬ ‫שעניינה‬-‫כללים‬ ,‫מידה‬ ‫אמות‬ ."‫צרכנים‬ ‫חיבור‬ ‫לעניין‬ ‫והוראות‬
 8. 8. -8- 2173274_4 5.2.‫לצרכני‬ ‫להעביר‬ ‫ההולכה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫שעל‬ ‫המשותפות‬ ‫העלויות‬ ‫בגין‬ ‫המצטבר‬ ‫התשלום‬ ‫סך‬ ‫ההולכה‬ ‫רישיון‬ ‫לבעל‬ ‫לשלם‬ ‫החלוקה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫שעל‬ ‫המצטבר‬ ‫התשלום‬ ‫סך‬ ‫מתוך‬ ‫ההולכה‬ ‫חיבור‬ ‫כדמי‬13 "(‫חיבור‬ ‫כדמי‬ ‫המשותפות‬ ‫העלויות‬:‫להלן‬ ‫בנוסחה‬ ‫כמפורט‬ ‫יחושב‬ )" 5.3.‫ערך‬ ‫עלה‬ ‫בו‬ ‫במקרה‬‫ההולכה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫שעל‬ ‫המשותפות‬ ‫העלויות‬ ‫בגין‬ ‫המצטבר‬ ‫התשלום‬ ‫סך‬ ‫ההולכה‬ ‫לצרכני‬ ‫להעביר‬‫של‬ ‫הערך‬ ‫מעליית‬ ‫כתוצאה‬ ,‫המיוחסת‬ ‫השעתית‬ ‫הקיבולת‬ ‫סך‬‫במ"ק‬ ‫שבמתחם‬ ‫החלוקה‬ ‫רישיון‬ ‫לבעל‬ ‫המיועד‬ ‫למתקן‬‫ההפרש‬ ‫את‬ ‫ההולכה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫ישלים‬ , ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫בכל‬ ‫ישולמו‬ ‫אשר‬ ‫שווים‬ ‫תשלומים‬ ‫בארבעה‬ ‫הערך‬ ‫מעליית‬ ‫כתוצאה‬‫במשך‬ ‫שנה‬. 5.4.‫נקבעה‬ ‫וכן‬ ‫הקמתם‬ ‫החלה‬ ‫אשר‬ ‫גת‬ ‫קריית‬ ‫ומתחם‬ ‫נשר‬ ‫מתחם‬ ‫על‬ ‫תחולנה‬ ‫לא‬ ‫אלו‬ ‫הוראות‬ ‫בין‬ ‫המשותפות‬ ‫העלויות‬ ‫חלוקת‬‫לצרכן‬ ‫החלוקה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬‫רשת‬‫במסגרת‬ ‫ההולכה‬‫הסכמים‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫שנחתמו‬. 5.5.‫כי‬ ,‫יצוין‬‫ההבחנה‬‫סיים‬ ‫טרם‬ ‫אשר‬ ‫חלוקה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫על‬ ‫המוטלים‬ ‫התשלומים‬ ‫להסדרת‬ ‫ביחס‬ .‫ההחלטה‬ ‫במסגרת‬ ‫הוסדרה‬ ‫לא‬ ‫להחלטה‬ ‫בשימוע‬ ‫הופיעה‬ ‫אשר‬ ‫המתקן‬ ‫על‬ ‫לשלם‬ ‫ע‬ ‫החלוקה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫לתשלום‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬ ‫שינוי‬‫בור‬‫המתקן‬: 5.6.‫מתקני‬ ‫על‬ ‫יחול‬ ‫הדרך‬ ‫אבני‬ ‫שינוי‬‫ם‬‫שנחתם‬‫אליהם‬ ‫ביחס‬‫ל‬ ‫ההולכה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫בין‬ ‫הסכם‬‫בין‬ ‫ליום‬ ‫עד‬ ‫החלוקה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬15.7.2016,‫מתקני‬ ‫לגבי‬ ‫או‬‫ם‬‫ש‬‫י‬‫עד‬ ‫הסכם‬ ‫עבורם‬ ‫יחתם‬‫ליום‬ 31.12.2017,‫לאישור‬ ‫בכפוף‬‫ובכתב‬ ‫מראש‬‫ש‬‫ל‬‫המנהל‬. 5.7.‫מתקני‬‫ם‬‫בסעיף‬ ‫נכללים‬ ‫שלא‬5.6‫ל‬‫עיל‬‫בטבלה‬ ‫קבועים‬ ‫אשר‬ ‫הדרך‬ ‫אבני‬ ‫עליהם‬ ‫יחולו‬ ,2 ‫שבסעיף‬9.‫המקורית‬ ‫להחלטה‬ 5.8.‫מתקני‬ ‫לעניין‬PRMS‫היא‬ ‫שלהם‬ ‫הקיבולת‬ ‫ואשר‬ ‫החלוקה‬ ‫רישיונות‬ ‫בעלי‬ ‫את‬ ‫המשרתים‬‫עד‬ 40,000‫שעה‬ ‫מ"ק‬-‫מתקן‬ ‫עבור‬ ‫לתשלום‬ ‫הקבועות‬ ‫הדרך‬ ‫אבני‬PRMS,‫החלוקה‬ ‫רישיון‬ ‫לבעל‬ ‫בסעיף‬ ‫שנקבעו‬ ‫כפי‬9,‫בהחלטה‬ ‫המפורטות‬ ‫הדרך‬ ‫באבני‬ ‫ויוחלפו‬ ‫יעודכנו‬ ,‫המקורית‬ ‫להחלטה‬ 13 ‫מועצה‬ ‫להחלטות‬ ‫בהתאם‬'‫מס‬5/08‫מיום‬12.3.2008'‫ומס‬3/09‫מיום‬29.9.2009. ‫הקיבו‬‫השעתית‬ ‫לת‬(‫במ"ק‬)‫מתקן‬ ‫של‬ ‫ר‬ ‫לבעל‬ ‫המיועד‬‫י‬‫החלוקה‬ ‫שיון‬ ‫שבמתחם‬(‫ת‬‫עודכן‬‫ב‬-1.1.2017 ‫ל‬ ‫אחת‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬-3)‫שנים‬ ‫המשותפות‬ ‫העלויות‬ ‫ששילמו‬ ‫ההיסטוריות‬ ‫ההולכה‬ ‫צרכני‬‫בניכוי‬ , ‫ישר‬ ‫בקו‬ ‫פחת‬ * ‫המצרפית‬ ‫השעתית‬ ‫הקיבולת‬ ‫סך‬ ‫מתקני‬ ‫כלל‬ ‫לספק‬ ‫שיכולים‬ ‫במ"ק‬ ‫ה‬-PRMS‫במתחם‬ _____________________ __ ‫בעל‬ ‫שיעביר‬ ‫התשלום‬ ‫סך‬ ‫לצרכני‬ ‫ההולכה‬ ‫רישיון‬ ‫עלויות‬ ‫בגין‬ ‫ההולכה‬ ‫משותפות‬ = = =
 9. 9. -9- 2173274_4 ‫ש‬ ‫כך‬-80%( ‫השלישית‬ ‫הדרך‬ ‫באבני‬ ‫המשולמים‬ ,‫התשלום‬ ‫מסך‬40%( ‫והרביעית‬ )40%‫ישולמו‬ ,) ‫צריכת‬ ‫להיקף‬ ‫ובכפוף‬ ‫בהתאם‬‫שווים‬ ‫רבעוניים‬ ‫בתשלומים‬ ‫ולא‬ ,‫הרלוונטי‬ ‫במתקן‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ .‫קבועים‬ 5.9.‫מתקני‬ ‫לעניין‬PRMS‫היא‬ ‫שלהם‬ ‫הקיבולת‬ ‫ואשר‬ ‫החלוקה‬ ‫רישיונות‬ ‫בעלי‬ ‫את‬ ‫המשרתים‬ ‫מעל‬40,000‫שעה‬ ‫מ"ק‬-‫מתקן‬ ‫עבור‬ ‫לתשלום‬ ‫הקבועות‬ ‫הדרך‬ ‫אבני‬PRMS‫רישיון‬ ‫לבעל‬ ‫בסעיף‬ ‫שנקבעו‬ ‫כפי‬ ,‫החלוקה‬9‫יעוד‬ ,‫המקורית‬ ‫להחלטה‬‫המפורטות‬ ‫הדרך‬ ‫באבני‬ ‫ויוחלפו‬ ‫כנו‬ ‫ש‬ ‫כך‬ ,‫בהחלטה‬-80%( ‫השלישית‬ ‫הדרך‬ ‫באבני‬ ‫המשולמים‬ ,‫התשלום‬ ‫מסך‬20%‫הרביעית‬ ,) (20%( ‫והחמישית‬ )40%-‫הגז‬ ‫צריכת‬ ‫להיקף‬ ‫ובכפוף‬ ‫בהתאם‬ ‫ישולמו‬ ,)‫זו‬ ‫בהחלטה‬ ‫נוספה‬ ‫אשר‬ .‫קבועים‬ ‫שווים‬ ‫רבעוניים‬ ‫בתשלומים‬ ‫ולא‬ ,‫הרלוונטי‬ ‫במתקן‬ ‫הטבעי‬ 5.10.‫בעל‬ ‫בו‬ ‫במקרה‬‫ובעל‬ ,‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫החלוקה‬ ‫רישיון‬ ‫לבעל‬ ‫הסכום‬ ‫בהשבת‬ ‫החל‬ ‫ההולכה‬ ‫רישיון‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫הסכומים‬ ‫יקוזזו‬ ,‫הבאה‬ ‫הדרך‬ ‫אבן‬ ‫של‬ ‫התשלום‬ ‫בתנאי‬ ‫עמד‬ ‫החלוקה‬ ‫רישיון‬ .‫בהתאם‬ 5.11.‫ביחס‬ ‫החיבור‬ ‫דמי‬ ‫מתקציב‬ ‫היחסי‬ ‫לחלקו‬ ‫בהתייחס‬ ‫יחושב‬ ‫ספציפי‬ ‫תשלום‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הסכום‬ ‫ה‬ ‫לתעריף‬-PRMS‫ב‬ ‫כמפורט‬ ‫החלוקה‬ ‫לרשת‬.‫הרשות‬ ‫שפרסמה‬ ‫האחרון‬ ‫עדכון‬ ‫להחלטה‬ ‫קישור‬ III‫שימועים‬ 6.‫הנפט‬ ‫זכויות‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫בטחונות‬ ‫למתן‬ ‫הנחיות‬ ‫ביום‬16.11.2016‫ל‬ ‫הנחיות‬ ‫טיוטת‬ ‫את‬ ,‫הציבור‬ ‫להערות‬ ,‫במשרד‬ ‫טבע‬ ‫אוצרות‬ ‫מנהל‬ ‫פרסם‬‫מתן‬ ‫השימוע‬ .‫נפט‬ ‫זכויות‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫בטחונות‬‫מתייחס‬‫מיום‬ ‫להנחיות‬ '‫ב‬ ‫פרק‬ ‫לתיקון‬17.9.2014"(‫ההנחיות‬ ‫הקיימות‬‫הביטוח‬ ‫לפוליסות‬ ‫הנוגע‬ ,)""(‫השימוע‬.)"‫שינוי‬ ‫חל‬ ‫לא‬‫ל‬ ‫ביחס‬ ‫מהותי‬'‫א‬ ‫פרק‬‫להנחיות‬ ( ‫הקיימות‬‫ערבויות‬)‫בנקאיות‬. :‫השימוע‬ ‫עיקרי‬ ‫יפורטו‬ ‫להלן‬ ‫הביטוח‬ ‫דרישות‬ 6.1.‫הזכות‬ ‫בעל‬‫בין‬ ‫חברות‬ ‫אצל‬ ‫המקובלים‬ ‫הביטוחים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ,‫חשבונו‬ ‫על‬ ,‫יבטח‬-‫לחיפוש‬ ‫לאומיות‬ ‫לממונה‬ ‫ויגיש‬ ‫גז‬ ‫או‬ ‫נפט‬ ‫של‬ ‫הפקה‬ ‫או‬,‫שנתי‬ ‫באופן‬,‫אישור‬‫י‬‫להנחיות‬ ‫בהתאם‬ ‫ביטוח‬14 . 6.2.‫י‬ ‫הביטוחים‬‫י‬‫דירוג‬ ‫בעלות‬ ‫מוכרות‬ ‫ביטוח‬ ‫חברות‬ ‫אצל‬ ‫עשו‬(-A),‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫או‬,‫הדירוג‬ ‫מחברת‬ S&P"( ‫דומה‬ ‫בינ"ל‬ ‫מחברה‬ ‫מקביל‬ ‫דירוג‬ ‫או‬‫הדירוג‬ ‫חברות‬‫מ‬ ‫בשונה‬ ‫אך‬ ,)"‫האמור‬ ‫ן‬‫בהנחיות‬ ,‫הקיימות‬‫רשאי‬ ‫יהא‬ ‫זכות‬ ‫בעל‬‫ב‬ ‫גם‬ ‫לבטח‬‫אמצעות‬( ‫המדורגת‬ ‫ביטוח‬ ‫חברת‬BBB)‫גבוה‬ ‫או‬ ,‫יותר‬‫הדירוג‬ ‫חברות‬ ‫ע"י‬,‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫שחלקה‬ ‫ובלבד‬10%.‫הביטוח‬ ‫פוליסת‬ ‫היקף‬ ‫מסך‬ 14 .‫זה‬ ‫בשימוע‬ ‫נוסף‬ ‫אשר‬ ,‫להנחיות‬ '‫ב‬ ‫לנספח‬ ‫בהתאם‬ ‫יוגש‬ ‫הביטוח‬ ‫אישור‬
 10. 10. -10- 2173274_4 6.3."‫"שבויה‬ ‫ביטוח‬ ‫בחברת‬ ‫ביטוח‬(captive insurance company‫י‬ )‫י‬‫וחברת‬ ‫במידה‬ ‫עשה‬ ‫הביטוח‬,‫שלה‬ ‫המשנה‬ ‫מבטחי‬ ‫או‬,( ‫בדירוג‬ ‫מדורגים‬-A),‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫או‬.‫הדירוג‬ ‫חברות‬ ‫ע"י‬ 6.4.‫בד‬ ‫שירדה‬ ‫ביטוח‬ ‫חברת‬‫ירוג‬‫הביטוח‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬‫הפוליסה‬ ‫את‬ ‫ולהפעיל‬ ‫להמשיך‬ ‫תוכל‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬60,‫בלבד‬ ‫יום‬‫אלא‬‫באישור‬‫של‬ ‫מיוחד‬"( ‫הממונה‬‫הנ‬‫בד‬ ‫ירידה‬ ‫חיות‬‫י‬‫רוג‬.)" 6.5.‫כיסוי‬ ,‫הפחות‬ ‫לכל‬ ,‫ויכלול‬ ‫הנפט‬ ‫זכות‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫היקף‬ ‫לכיסוי‬ ‫יתאים‬ ‫הביטוח‬‫ל‬‫אובדן‬ ‫למתקנים‬ ‫(וביחס‬ ‫ונכסים‬ ‫לציוד‬ ,‫למתקנים‬ ‫נזק‬ ‫או‬‫שכורים‬–‫לדרוש‬ ‫הזכות‬ ‫בעל‬ ‫מחויב‬ ‫חיוניים‬ ‫ונכסים‬ ‫ציוד‬ ‫מתקנים‬ ‫לאותם‬ ‫ביחס‬ ‫ניקוי‬ ‫ופעולות‬ ‫הריסות‬ ‫סילוק‬ ‫לבטח‬ ‫מהמשכיר‬ ,‫הבאר‬ ‫על‬ ‫שליטה‬ ;‫תאונה‬ ‫בשל‬ ‫הנדרשות‬ ‫ניקוי‬ ‫ופעולות‬ ‫הריסות‬ ‫סילוק‬ ;)‫בשימושו‬ ‫הם‬ ‫כאשר‬ ‫סביבתי‬ ‫נזק‬ ‫או‬ ‫זיהום‬ ‫כל‬ ,‫מחדש‬ ‫קידוח‬‫ההפקה‬ ‫ו/או‬ ‫החיפוש‬ ‫מפעילות‬ ‫כתוצאה‬ ‫נגרם‬ ‫אשר‬; ‫שלישי‬ ‫לצד‬ ‫שנגרמה‬ ‫גופנית‬ ‫פגיעה‬ ‫או‬ ‫נזק‬ ‫או‬ ‫רכוש‬ ‫אובדן‬–‫שנגרמו‬‫החיפוש‬ ‫מפעילות‬ ‫כתוצאה‬ ‫ההפקה‬ ‫ו/או‬. 6.6.‫בביטוח‬ ‫יחזיקו‬ ‫מטעמו‬ ‫המשנה‬ ‫שקבלני‬ ‫לכך‬ ‫אחראי‬ ‫הזכות‬ ‫בעל‬‫מתאימים‬ ‫ים‬‫מכס‬ ‫אשר‬‫ים‬‫את‬ ‫הסיכונים‬‫העניין‬ ‫לפי‬ ,‫להם‬ ‫הרלוונטיים‬.‫מאמציו‬ ‫מיטב‬ ‫את‬ ‫יבצע‬ ‫הנפט‬ ‫זכות‬ ‫בעל‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ ‫להס‬,‫תביעה‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫ויתור‬ ‫דרת‬‫תחלוף‬.‫המשנה‬ ‫קבלני‬ ‫מצד‬ ‫המדינה‬ ‫כנגד‬ ‫וכיו"ב‬ 6.7.,‫להגיש‬ ‫נדרש‬ ‫הזכות‬ ‫בעל‬60,‫פעולה‬ ‫כל‬ ‫ביצוע‬ ‫לפני‬ ‫יום‬‫תכלול‬ ‫אשר‬ ‫מפורטת‬ ‫ביטוחים‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫קיצוני‬ ‫בתרחיש‬ ‫הכרוכות‬ ‫העלויות‬ ‫של‬ ‫הערכה‬ ‫ומתודולוגיית‬ ‫האחריות‬ ‫גבולות‬ ‫על‬ ‫הסבר‬ ‫איבוד‬.‫באר‬ ‫על‬ ‫שליטה‬ 6.8.‫הז‬ ‫בעל‬‫כי‬ ‫יוודא‬ ‫בנפט‬ ‫כות‬‫לכיסוי‬ ‫נוסף‬ ‫מבוטח‬ ‫יהיו‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫ומשרדי‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ,‫תחלוף/שיבוב‬ ‫זכות‬ ‫על‬ ‫מוותרת‬ ‫הביטוח‬ ‫וחברת‬ ,‫הנפט‬ ‫זכות‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫מחדל‬ ‫או‬ ‫למעשה‬ ‫אחריות‬ ‫כלפיהן‬ ‫חזרה‬ ‫או‬ ‫השתתפות‬ ,‫תביעה‬15 ‫לממונה‬ ‫בהודעה‬ ‫אלא‬ ‫לביטול‬ ‫תינתן‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫פוליסה‬ .30 .‫מראש‬ ‫יום‬ 6.9.‫הנפט‬ ‫זכות‬ ‫בעל‬‫יגיש‬30‫מדי‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫הפקה‬ ‫או‬ ‫פיתוח‬ ,‫חיפוש‬ ‫פעולת‬ ‫כל‬ ‫לפני‬ ‫עסקים‬ ‫ימי‬ ‫שנה‬‫הביטוח‬ ‫פוליסת‬ ‫בדבר‬ ‫בינלאומי‬ ‫ברוקר‬ ‫בחתימת‬ ‫או‬ ‫המבטח‬ ‫בחתימת‬ ‫אישור‬ ‫לממונה‬ ‫בשימוע‬ ‫הנזכרות‬ ‫להנחיות‬ ‫בהתאם‬. 6.10.‫הביטוח‬ ‫בדרישות‬ ‫עמד‬ ‫לא‬ ‫הזכות‬ ‫בעל‬ ‫בו‬ ‫במקרה‬‫בשימוע‬ ‫הנזכרות‬ ‫להנחיות‬ ‫בהתאם‬‫או‬ , ‫שהביטוח‬‫פקע‬ ‫או‬ ‫בוטל‬‫שהיא‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬‫רשאי‬ ,‫חלופי‬ ‫חדש‬ ‫ביטוח‬ ‫העמיד‬ ‫לא‬ ‫הזכות‬ ‫ובעל‬ ‫הערבות‬ ‫את‬ ‫לחלט‬ ‫הממונה‬‫הזכות‬ ‫בעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המועמדת‬‫ממנה‬ ‫חלק‬ ‫או‬. ‫לתוקף‬ ‫ההנחיות‬ ‫כניסת‬ 6.11.‫קיימים‬ ‫זכויות‬ ‫לבעלי‬ ‫ביחס‬ ‫לתוקף‬ ‫יכנסו‬ ‫ההנחיות‬-‫ביום‬1.1.2017. 15 .‫משנה‬ ‫קבלני‬ ‫של‬ ‫פוליסות‬ ‫כלפי‬ ‫וגם‬ ‫ציוד‬ ‫משכיר‬ ‫של‬ ‫בפוליסות‬ ‫גם‬ ‫רלוונטי‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬
 11. 11. -11- 2173274_4 6.12.‫הגישו‬ ‫אשר‬ ‫זכויות‬ ‫בעלי‬ ‫או‬ ,‫הפקה‬ ‫או‬ ‫פיתוח‬ ,‫חיפוש‬ ‫פעילות‬ ‫במהלך‬ ‫נמצאים‬ ‫אשר‬ ‫זכויות‬ ‫בעלי‬ ‫ההנחיות‬ ‫פרסום‬ ‫לפני‬ ‫אלו‬ ‫פעולות‬ ‫לאישור‬ ‫בקשה‬–‫עד‬ ‫הביטוח‬ ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫יגישו‬60‫יום‬‫מיום‬ 1.1.2017‫עד‬ ‫יוגש‬ ‫הביטוח‬ ‫אישור‬ .45.‫הביטוח‬ ‫תכנית‬ ‫הגשת‬ ‫מועד‬ ‫לאחר‬ ‫ימים‬ 6.13.‫ע‬ ‫לא‬ ‫הזכות‬ ‫בעל‬ ‫בו‬ ‫במקרה‬‫פקע‬ ‫או‬ ‫בוטל‬ ‫שהביטוח‬ ‫או‬ ,‫הביטוח‬ ‫בדרישות‬ ‫מד‬‫סיבה‬ ‫מכל‬ , ,‫שהיא‬‫חלק‬ ‫או‬ ‫הערבות‬ ‫את‬ ‫לחלט‬ ‫הממונה‬ ‫רשאי‬ ,‫חלופי‬ ‫חדש‬ ‫ביטוח‬ ‫העמיד‬ ‫לא‬ ‫הזכות‬ ‫ובעל‬ ,‫ממנה‬‫ו‬‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫בדרישות‬ ‫עמידה‬ ‫אי‬ ‫בכך‬ ‫לראות‬ ‫הממונה‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫כן‬‫הזכות‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫והוראות‬‫וכן‬ ,‫יה‬‫הזכות‬ ‫את‬ ‫לבטל‬‫הזכו‬ ‫לבעל‬ ‫ניתן‬ ‫אשר‬‫ת‬. 6.14.‫ככל‬‫כניס‬ ‫מועד‬ ,‫הנראה‬‫תן‬‫אלו‬ ‫הנחיות‬ ‫של‬ ‫לתוקף‬‫יעודכן‬.‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫החלטה‬ ‫תתפרסם‬ ‫כאשר‬ IV‫כללי‬ 7.‫מתן‬‫אישור‬‫העברת‬‫הבעלות‬‫ב‬‫אנרג'יאן‬ ‫לחברת‬ ‫וכריש‬ ‫תנין‬ ‫חזקות‬ ‫ביום‬13.12.2016( ‫תנין‬ ‫בחזקות‬ ‫הבעלות‬ ‫להעברת‬ ‫אישור‬ ‫האנרגיה‬ ‫שר‬ ‫העניק‬16-I( ‫וכריש‬ )17-I)"(‫תנין‬" "‫ו‬‫כריש‬)""( ‫בע"מ‬ ‫גז‬ ‫אנד‬ ‫אויל‬ ‫אנרג'יאן‬ ‫היוונית‬ ‫לחברה‬‫אנרג'יאן‬‫בהתאם‬ ‫הינה‬ ‫ההחלטה‬ .)"‫למתווה‬ ‫את‬ ‫ימכרו‬ ‫ולוויתן‬ ‫תמר‬ ‫בזכויות‬ ‫המחזיקות‬ ‫החברות‬ ‫לפיו‬‫אחזקותיהן‬‫אלו‬ ‫בחזקות‬‫הגברת‬ ‫לצורך‬ .‫הנפט‬ ‫מועצת‬ ‫להמלצות‬ ‫בהתאם‬ ‫נעשתה‬ ‫ההחלטה‬ .‫הטבעי‬ ‫והגז‬ ‫הנפט‬ ‫במשק‬ ‫התחרות‬ ‫לפרסום‬ ‫קישור‬ 8.‫מיום‬ ‫הנפט‬ ‫מועצת‬ ‫המלצות‬6.12.2016 8.1.‫לאישור‬ ‫המלצה‬‫הנאה‬ ‫וטובות‬ ‫זכויות‬ ‫לשעבוד‬ ‫מוגבלת‬ ‫שותפות‬ ‫תשתיות‬ ‫אוורסט‬ ‫בקשת‬ ‫ודלית‬ ‫תמר‬ ‫בחזקות‬–‫העברת‬ ‫הליך‬ ‫לסיום‬ ‫בכפוף‬ ‫השעבוד‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫המליצה‬ ‫הנפט‬ ‫מועצת‬ 3.5%"( ‫בע"מ‬ ‫מדיטרניאן‬ ‫אנרג'י‬ ‫נובל‬ ‫מהחזקות‬‫אנרג'י‬ ‫נובל‬‫לאוורסט‬ ‫בחזקות‬ )"‫תשתיות‬ ‫מוגבלת‬ ‫שותפות‬"(‫אוורסט‬)",‫ובכפוף‬‫ל‬‫החברות‬ ‫שאר‬ ‫הסכמת‬‫ולתנאים‬.‫הממונה‬ ‫שיקבע‬ 8.2.‫ל‬ ‫המלצה‬‫ו"כרי‬ "‫"תנין‬ ‫בחזקות‬ ‫זכויות‬ ‫העברת‬ ‫אישור‬"‫ש‬–‫הנפט‬ ‫מועצת‬‫אישור‬ ‫על‬ ‫המליצה‬ ( ‫תנין‬ ‫בחזקות‬ ‫הזכויות‬ ‫להעברת‬ ‫הבקשה‬16-I( ‫וכריש‬ )17-I‫דלק‬ ,‫אנרג'י‬ ‫מנובל‬ ‫המועצה‬ ) ‫קידוחים‬-‫מוגבלת‬ ‫שותפות‬‫חיפושי‬ ‫ואבנר‬‫נפט‬.‫לאנרג'יאן‬ 8.3.‫דרום‬ ‫לוויתן‬ ‫בחזקות‬ ‫התמלוג‬ ‫על‬ ‫ושעבוד‬ ‫תמלוג‬ ‫ורישום‬ ‫לאישור‬ ‫רציו‬ ‫בקשת‬ ‫לאישור‬ ‫המלצה‬ ‫וצפון‬–‫מועצת‬‫ה‬ ‫על‬ ‫ושעבוד‬ ‫רישום‬ ‫אישור‬ ‫על‬ ‫המליצה‬ ‫הנפט‬.‫לוויתן‬ ‫במאגר‬ ‫תמלוג‬ ‫קישור‬‫להמלצות‬
 12. 12. -12- 2173274_4 9.‫מפעל‬ ‫של‬ ‫ותפעול‬ ‫להקמה‬ ‫ראשונית‬ ‫היתכנות‬ ‫בדיקת‬ ‫להכנת‬ ‫סיוע‬ ‫למתן‬ ‫מכרז‬GTL‫בישראל‬ ‫בהמשך‬‫ל‬‫בעניין‬ ‫הממשלה‬ ‫החלטת‬‫לתחבורה‬ ‫בנפט‬ ‫התלות‬ ‫צמצום‬16 ‫גילויי‬ ‫ובעקבות‬‫ה‬‫גז‬‫ה‬‫טבעי‬ ,‫בישראל‬‫ביום‬ ‫המשרד‬ ‫פרסם‬13.10.2016'‫מס‬ ‫פומבי‬ ‫מכרז‬ ‫הראשית‬ ‫המדענית‬ ‫לשכת‬ ‫באמצעות‬ 55/2016‫למתן‬‫סי‬‫ראשונית‬ ‫היתכנות‬ ‫בדיקת‬ ‫להכנת‬ ‫וע‬(pre-feasibility)‫מפעל‬ ‫של‬ ‫ותפעול‬ ‫להקמה‬ GTL(Gas to Liquid)‫בישראל‬,‫ההנדסיות‬ ,‫הטכנולוגיות‬ ‫המשמעויות‬ ‫את‬ ‫ותבחן‬ ‫תנתח‬ ‫אשר‬ ‫כאמור‬ ‫מפעל‬ ‫מהקמת‬ ‫הנובעות‬ ‫והכלכליות‬ ,‫הסביבתיות‬"(‫ההיתכנות‬ ‫בדיקת‬.)" ‫ני‬ ‫הבהרה‬ ‫שאלות‬‫ליום‬ ‫עד‬ ‫להגיש‬ ‫היה‬ ‫תן‬15.12.2016;‫ליום‬ ‫עד‬ ‫להגיש‬ ‫ניתן‬ ‫הצעות‬12.1.2017. :‫המכרז‬ ‫עיקרי‬ ‫יפורטו‬ ‫להלן‬ 9.1.‫מפעל‬ ‫להקמת‬ ‫ההיתכנות‬ ‫בדיקת‬GTL‫תבוצע‬‫וביחס‬ ‫בישראל‬ ‫לפחות‬ ‫אחד‬ ‫ספציפי‬ ‫לאתר‬ ‫ביחס‬ ‫המייצר‬ ‫מפעל‬ ‫להקמת‬3,000.)‫יותר‬ ‫או‬ ‫אחד‬ ‫(ממודול‬ ‫לפחות‬ ‫ליום‬ ‫סינטטי‬ ‫דלק‬ ‫חביות‬ 9.2.‫הסיוע‬ ‫סכום‬–‫ל‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫המציע‬-50%‫ההיתכנות‬ ‫בדיקת‬ ‫ביצוע‬ ‫מעלות‬‫המציע‬ ‫הצעת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫או‬‫של‬ ‫סך‬200,000‫ש"ח‬‫מב‬ ‫הנמוך‬ ‫לפי‬ ,‫י‬.‫ניהם‬ 9.3.‫סף‬ ‫תנאי‬- 9.3.1.‫ל‬ ‫המציע‬ ‫על‬,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫הכוללים‬ ‫שונים‬ ‫סף‬ ‫בתנאי‬ ‫עמוד‬‫התקשר‬‫ות‬‫גופים‬ ‫עם‬ ‫המקצועיים‬ ‫הסף‬ ‫בתנאי‬ ‫עומדים‬ ‫אשר‬ ‫נוספים‬ ‫משתתפים‬‫הבאים‬: 9.3.1.1.‫ל‬ ‫שעשויה‬ ‫לאומית/מקומית‬ ‫תשתית‬ ‫בעל‬ ‫משתתף‬‫התאים‬ ‫ה‬ ‫מפעל‬ ‫להקמת‬GTL,‫ומוצריו‬ ‫נפט‬ ‫להולכת‬ ‫צנרת‬ ,‫זיקוק‬ ‫(מתקן‬ )'‫וכו‬ ‫ניפוק‬ ‫מתקן‬ 9.3.1.2.‫מפעל‬ ‫להקמת‬ ‫מוכחת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫בעל‬ ‫משתתף‬GTL. 9.3.1.3.‫ניהול‬ ‫או‬ ‫תכנון‬ ‫או‬ ‫הנדסי‬ ‫בייעוץ‬ ‫מוכח‬ ‫וניסיון‬ ‫ידע‬ ‫בעל‬ ‫משתתף‬ ‫פטרוכימיה‬ ‫או‬ ‫אנרגיה‬ ‫מפעלי‬ ‫שני‬ ,‫לפחות‬ ,‫להקמת‬ ‫פרויקט‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬100‫ארה‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬.‫מתקן‬ ‫לכל‬ ,‫לפחות‬ ‫"ב‬ 9.4.‫ההסכם‬ ‫תקופת‬–‫ל‬ ‫הסכם‬ ‫על‬ ‫יחתום‬ ‫הזוכה‬-12‫הזכות‬ ‫עומדת‬ ‫בלבד‬ ‫למשרד‬ ‫כאשר‬ ,‫חודשים‬ .‫מראש‬ ‫בהודעה‬ ,‫נוספת‬ ‫לשנה‬ ‫ההסכם‬ ‫תקופת‬ ‫את‬ ‫להאריך‬ ‫הבלעדית‬ 9.5.‫הזוכה‬ ‫ההצעה‬ ‫לבחירת‬ ‫תהליך‬–‫יבחנו‬ ‫ההצעות‬‫פי‬ ‫על‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫שיקבע‬ ‫ניקוד‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫וידורגו‬ :‫הבאים‬ ‫הקריטריונים‬(1)‫הקיימת‬ ‫המוצע/התשתית‬ ‫האתר‬ ‫של‬ ‫הבסיסית‬ ‫ההתאמה‬ ‫מידת‬‫בידי‬ ‫הנוספים‬ ‫המשתתפים‬ ‫הגופים‬ ‫ו/או‬ ‫המציע‬‫מפעל‬ ‫הקמת‬ ‫לצרכי‬GTL(25%)‫הסופי‬ ‫הניקוד‬ ‫מן‬; 16 ‫ממשלה‬ ‫החלטת‬5327‫מיום‬ "‫בתחבורה‬ ‫בנפט‬ ‫הישראלית‬ ‫התלות‬ ‫"הפחתת‬13.1.2013.
 13. 13. -13- 2173274_4 (2)‫מפעל‬ ‫להקמת‬ ‫בהצעה‬ ‫המוצעת‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫של‬ ‫הטכנולוגית‬ ‫הבשלות/הישימות‬ ‫מידת‬GTL (25%)‫הסופי‬ ‫הניקוד‬ ‫מן‬;(3)‫והיד‬ ‫הניסיון‬ ‫מידת‬‫של‬ ‫ותפעול‬ ‫בהקמה‬ ‫התכנוני‬ ‫או‬ ‫ההנדסי‬ ‫ע‬ ‫מפעל‬ ‫והקמת‬ ‫בכלל‬ ‫ופטרוכימיה‬ ‫אנרגיה‬ ‫מפעלי‬GTL‫בפרט‬(25%)‫הסופי‬ ‫הניקוד‬ ‫מן‬;(4)‫היקף‬ ‫ההצעה‬ ‫תכולת‬–‫ו‬ ‫אחד‬ ‫ספציפי‬ ‫מאתר‬ ‫ביותר‬ ‫היתכנות‬ ‫בדיקת‬‫היתכנות‬ ‫בדיקת‬ ‫/או‬‫מספר‬ ‫של‬ ‫באתר‬ ‫טכנולוגיות‬( ‫יחיד‬10%‫ו‬ )‫הסופי‬ ‫הניקוד‬ ‫מן‬-(5‫כללית‬ ‫התרשמות‬ )( ‫ההצעה‬ ‫מאיכות‬15% )‫הסופי‬ ‫הניקוד‬ ‫מן‬. ‫לבחור‬ ‫לא‬ ‫או‬ ,‫אחד‬ ‫בזוכה‬ ‫לבחור‬ ‫או‬ ,‫הדירוג‬ ‫סדר‬ ‫לפי‬ ‫זוכים‬ '‫במס‬ ‫לבחור‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫המשרד‬ .‫הבלעדי‬ ‫דעתו‬ ‫שיקול‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫זוכה‬ ‫באף‬ 9.6.‫בנקאית‬ ‫ערבות‬-‫הזוכה‬‫ימציא‬‫תוך‬14,‫להתקשרות‬ ‫וכתנאי‬ ,‫זכייתו‬ ‫על‬ ‫ההכרזה‬ ‫ממועד‬ ‫יום‬ ‫בסך‬ ‫בנקאית‬ ‫ערבות‬5%‫מסכ‬‫הסיוע‬ ‫ום‬‫עד‬ ‫בתוקף‬ ‫ותעמוד‬ ‫להסכם‬ ‫תצורף‬ ‫אשר‬60‫ימים‬ .‫ההתקשרות‬ ‫סיום‬ ‫ממועד‬ 9.7.‫ההיתכנות‬ ‫בדיקת‬-‫ההיתכנות‬ ‫בדיקת‬‫תכלול‬:‫הבאים‬ ‫הנושאים‬ ‫של‬ ‫ובדיקה‬ ‫ניתוח‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ , 9.7.1.‫ראשון‬ ‫חלק‬-‫האתר‬ ‫והתאמת‬ ‫הקיימים‬ ‫והאילוצים‬ ‫הצרכים‬ ‫של‬ ‫כללית‬ ‫בחינה‬ ‫מפעל‬ ‫להקמת‬GTL–‫והצרכים‬ ‫המשאבים‬ ‫ניתוח‬ ,‫המפעל‬ ‫והיקף‬ ‫גודל‬ ‫בחינת‬ ,‫סביבה‬ ‫(איכות‬ ‫הצפויות‬ ‫הרגולטוריות‬ ‫הדרישות‬ ‫מיפוי‬ ,‫הנדרשים‬ ‫הפיסיים‬ )‫ובטיחות‬ ‫בטחון‬‫הקיים‬ ‫האתר‬ ‫התאמת‬ ‫וניתוח‬‫מפעל‬ ‫להקמת‬GTL. 9.7.2.‫שני‬ ‫חלק‬-‫אפ‬‫של‬ ‫עקרוני‬ ‫טכני‬ ‫יון‬‫או‬ ‫מפעל‬‫פטימ‬‫א‬‫לי‬–‫קונפיגורציה‬ ‫זיהוי‬ ‫מפעל‬ ‫לתכנון‬ ‫מועדפת‬GTL‫סקירת‬ ;‫והתפעוליות‬ ‫הטכניות‬ ‫המשמעויות‬ ‫ובחינת‬ ‫הייצור‬ ‫מתקני‬ ‫עם‬ ‫האינטגרציה‬ ‫מידת‬ ‫סקירת‬ ;‫במתקן‬ ‫הנדרשים‬ ‫המרכיבים‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫הייצור‬ ‫בכושר‬ ‫ושינויים‬ ‫חיים‬ ‫משך‬ ,‫זמינות‬ ,‫נצילות‬ ‫אומדן‬ ;‫הקיימים‬ ‫א‬ ;‫המתקן‬ ‫של‬‫ו‬‫של‬ ‫בהיבט‬ ‫הייצור‬ ‫תהליכי‬ ‫על‬ ‫המוצע‬ ‫האתר‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫מדן‬ ,‫נצילות‬ ,‫יעילות‬‫משוערים‬ ‫זמנים‬ ‫לוחות‬ ‫הצגת‬ ;'‫וכו‬ ‫לוואי‬ ‫תוצרי‬ ,‫תפוקות‬ ‫היתרים‬ ‫קבלת‬ ,‫לתכנון‬ ‫הנדרש‬ ‫הזמן‬ ‫למשך‬ ‫התייחסות‬ ‫תוך‬ ,‫הפרויקט‬ ‫למימוש‬ .‫המפעל‬ ‫והקמת‬ 9.7.3.‫חלק‬‫שלישי‬-‫מפעל‬ ‫ותפעול‬ ‫להקמה‬ ‫כלכלית‬ ‫כדאיות‬ ‫בדיקת‬GTL–‫א‬‫ו‬‫מדן‬ ‫התוצר‬ ‫של‬ ‫הצפוי‬ ‫ערכם‬ ‫לגבי‬ ‫תחזית‬ ‫מתן‬ ;‫הצפויות‬ ‫והתפעול‬ ‫ההקמה‬ ‫עלויות‬‫ים‬ ‫א‬ ;‫כלכליות‬ ‫השלכות‬ ‫בעלי‬ ‫סיכונים‬ ‫מיפוי‬ ;‫מהמתקן‬ ‫הצפויים‬‫ו‬‫המדדים‬ ‫מדן‬ ‫המתקן‬ ‫לפעילות‬ ‫הצפויים‬-( ‫פנימי‬ ‫תשואה‬ ‫שיעור‬IRR‫תגמולים‬ ‫של‬ ‫נוכחי‬ ‫ערך‬ ,) ( ‫עתידיים‬NPV‫החזר‬ ‫ותקופת‬ )‫ההשקעה‬‫למספר‬ ‫רגישות‬ ‫ניתוחי‬ ‫ביצוע‬ ; ‫הגז‬ ‫מחיר‬ ‫לפי‬ ‫תרחישים‬‫טבעי‬‫ועו‬ ‫התוצרים‬ ‫של‬ ‫הצפוי‬ ‫המכירה‬ ‫מחיר‬ ,‫מיפוי‬ ;‫ד‬ ‫תכנון‬ ,‫רגולציה‬ ‫סיכוני‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ‫המדינה‬ ‫מצד‬ ‫נדרשים‬ ‫משלימים‬ ‫אמצעים‬ ‫של‬ .‫וביקוש‬ ‫אספקה‬
 14. 14. -14- 2173274_4 9.8.‫ההיתכנות‬ ‫בדיקת‬ ‫לביצוע‬ ‫זמנים‬ ‫לוחות‬- 9.8.1.‫ראשון‬ ‫חלק‬ ‫השלמת‬–‫תוך‬4;‫ההסכם‬ ‫על‬ ‫החתימה‬ ‫ממועד‬ ‫חודשים‬ 9.8.2.‫שני‬ ‫חלק‬ ‫השלמת‬–8;‫ההסכם‬ ‫על‬ ‫החתימה‬ ‫ממועד‬ ‫חודשים‬ 9.8.3.‫שלישי‬ ‫חלק‬ ‫השלמת‬-‫תוך‬12.‫ההסכם‬ ‫על‬ ‫החתימה‬ ‫ממועד‬ ‫חודשים‬ .‫בנפרד‬ ‫ושלב‬ ‫שלב‬ ‫לכל‬ ‫המשרד‬ ‫באישור‬ ‫ומותנה‬ ‫מדורג‬ ‫הינו‬ ‫הבדיקה‬ ‫שלבי‬ ‫ביצוע‬ 9.9.‫הסיוע‬ ‫כספי‬ ‫העברת‬ ‫אופן‬–‫הסיוע‬ ‫כספי‬‫ב‬ ‫לזוכה‬ ‫ישולמו‬-3:‫תשלומים‬ 9.9.1.30%.‫ההיתכנות‬ ‫בדיקת‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫החלק‬ ‫אישור‬ ‫לאחר‬ ‫ישולם‬ ‫הסיוע‬ ‫מסכום‬ 9.9.2.30%‫איש‬ ‫לאחר‬ ‫ישולם‬ ‫הסיוע‬ ‫מסכום‬.‫ההיתכנות‬ ‫בדיקת‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫החלק‬ ‫ור‬ 9.9.3.40%.‫ההיתכנות‬ ‫בדיקת‬ ‫של‬ ‫השלישי‬ ‫החלק‬ ‫אישור‬ ‫לאחר‬ ‫ישולם‬ ‫הסיוע‬ ‫מסכום‬ ‫למכרז‬ ‫קישור‬ 10.‫מיום‬ ‫הנפט‬ ‫מועצת‬ ‫המלצות‬28.9.2016 10.1."‫"תמר‬ ‫חזקות‬I/12‫ודלית‬I/13 ‫של‬ ‫להעברה‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫המליצה‬ ‫הנפט‬ ‫מועצת‬3%‫של‬ ‫אופציה‬ ‫וכן‬1%"‫"תמר‬ ‫בחזקות‬ I/12‫ודלית‬I/13–‫מנ‬‫לאוורסט‬ ‫אנרג'י‬ ‫ובל‬‫לביטוח‬ ‫חברה‬ ‫הראל‬ ‫מקבוצת‬,‫בכפוף‬,‫היתר‬ ‫בין‬ , ‫העסקה‬ ‫להשלמת‬‫סופי‬ ‫באופן‬‫ול‬‫המתווה‬ ‫בהוראות‬ ‫עמידה‬. ‫בכל‬ ‫חיובית‬ ‫עקרונית‬ ‫עמדה‬ ‫הביעה‬ ‫המועצה‬‫ל‬ ‫לבקשה‬ ‫הנוגע‬‫אלה‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫שעבוד‬‫הדגישה‬ ‫אך‬ , ‫לשם‬ ‫במועצה‬ ‫נוסף‬ ‫דיון‬ ‫ויידרש‬ ‫וייתכן‬ ,‫הבהרה‬ ‫הדורשים‬ ‫נושאים‬ ‫כוללת‬ ‫שהוגשה‬ ‫הבקשה‬ ‫כי‬ .‫סופי‬ ‫אישור‬ 10.2.)‫בים‬ ‫והפקתו‬ ‫נפט‬ ‫לחיפושי‬ ‫פעולה‬ ‫(עקרונות‬ ‫הנפט‬ ‫תקנות‬ ‫טיוטת‬‫התשע"ה‬ ,)‫(תיקון‬-2015- ‫ביום‬8.7.2015‫פרס‬‫המשרד‬ ‫ם‬,‫הציבור‬ ‫לשימוע‬ ,‫את‬‫פעולה‬ ‫(עקרונות‬ ‫הנפט‬ ‫תקנות‬ ‫טיוטת‬ )‫בים‬ ‫והפקתו‬ ‫נפט‬ ‫לחיפושי‬‫התשע"ה‬ ,)‫(תיקון‬-2015"(‫הנפט‬ ‫תקנות‬ ‫טיוטת‬,)"‫ה‬‫כוללות‬ ‫קידוח‬ ‫מפעילי‬ ‫של‬ ‫ולניסיונם‬ ‫והמקצועית‬ ‫הכלכלית‬ ‫ליכולתן‬ ‫התייחסות‬/‫ו‬‫חברות‬ ‫או‬‫אשר‬ ‫בקשות‬ ‫הגישו‬ ‫ו/או‬ ‫להגיש‬ ‫עתידים‬.‫ונפט‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫של‬ ‫לחיפושים‬ ‫רישיונות‬ .‫הערות‬ ‫למועצה‬ ‫אין‬ ‫זה‬ ‫ובשלב‬ ‫למועצה‬ ‫הוצגה‬ ‫הנפט‬ ‫תקנות‬ ‫טיוטת‬ ‫ביום‬ ‫משרדנו‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פורסמה‬ ‫התיקון‬ ‫לתוכן‬ ‫בנוגע‬ ‫סקירה‬15.7.2015–‫לסקירה‬ ‫קישור‬.
 15. 15. -15- 2173274_4 10.3.‫רישיון‬370"‫"ישי‬-:‫הבאות‬ ‫הבקשות‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫המליצה‬ ‫המועצה‬ 10.3.1.‫בחברת‬ ‫השליטה‬ ‫העברת‬‫לימיטד‬ ‫גרופ‬ ‫אנרג'י‬ ‫ג'נסיס‬‫המחזיקה‬‫השקעות‬ ‫בפרנדום‬ ‫בע"מ‬"(‫פנדרום‬‫ברישיון‬ ‫שמחזיקה‬ )"370,"‫/"ישי‬‫ש‬ ‫כך‬‫מחברת‬ ‫תעבור‬ ‫השליטה‬ ‫בע"מ‬ ‫אחזקות‬ ‫נורישה‬‫לחברת‬‫אנרגיה‬ ‫תגליות‬ ‫אדן‬.‫בע"מ‬. 10.3.2.‫של‬ ‫העברה‬23.5%‫פרנדום‬ ‫מזכויות‬‫בע"מ‬ ‫גז‬ ‫אנד‬ ‫אויל‬ ‫נאממאקס‬ ‫לחברת‬ "(‫נאממאקס‬)"‫אנרגיה‬ ‫מקורות‬ ‫ישראלית‬ ‫הזדמנות‬ ‫ולחברת‬–‫מוגבלת‬ ‫שותפות‬ "(‫ישראלית‬ ‫הזדמנות‬.)" 10.3.3.‫העברת‬9%‫של‬ ‫מזכויותיה‬‫ל‬ ‫בע"מ‬ ‫השקעות‬ ‫דאדן‬ ‫חברת‬,‫ישראלית‬ ‫הזדמנות‬ ‫נאממאקס‬.‫ופרנדום‬ 10.4.‫רישיון‬403"‫"חתרורים‬–‫לאישור‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫המליצה‬ ‫המועצה‬‫תמלוג‬‫לאחר‬ , ‫סעיף‬ ‫בהוראות‬ ‫עמדה‬ ‫לא‬ ‫שהחברה‬13(4‫להנחיות‬ )‫סעיף‬ ‫לעניין‬76‫התשי"ב‬ ,‫הנפט‬ ‫לחוק‬-1952 ‫על‬ ‫עולה‬ ‫ערכם‬ ‫אשר‬ ‫חוזיים‬ ‫תמלוגים‬ ‫העברת‬ ‫המגבילות‬5%‫וינוצל‬ ‫שיופק‬ ‫הנפט‬ ‫מערך‬ ‫הזכות‬ ‫במסגרת‬17 . ‫להמלצות‬ ‫קישור‬ 17 ‫שע‬ ‫חוזיים‬ ‫תמלוגים‬ ‫הממונה‬ ‫יאשר‬ ‫חריגים‬ ‫במקרים‬‫על‬ ‫עולה‬ ‫רכם‬5%‫על‬ ‫עולה‬ ‫אינו‬ ‫שערכם‬ ‫ובתנאי‬10%‫וינוצל‬ ‫שיופק‬ ‫הנפט‬ ‫מערך‬ .‫הזכות‬ ‫במסגרת‬

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

מאת: עו"ד נדב אולגן ועו"ד גל רוב, משרד עו"ד EBN

Vistas

Total de vistas

778

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

210

Acciones

Descargas

5

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×