Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Modul 1 ciljevi(20)

Publicidad

Más de Основна школа "Миливоје Боровић" Мачкат(20)

Publicidad

Modul 1 ciljevi

 1. JAЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА НАСТАВНИКА ЗА ВАСПИТНИ РАД
 2. Општи циљ програма: -повећање компетенција наставника за превенцију и решавање васпитних проблема у складу са ЗOС в-ња и о-ња и Правилником о оцењивању ученика у основном о-њу и в-њу и упознавање са начином спровођења Протокола о поступању у установи у случају НЗи З.
 3. Узроци заостајања васпитног рада -релативно низак ниво педагошког и психолошког образовања наставника -недостатак конкретнијег планирања и програмирања васпитног рада -не схватање улоге наставника у школи -пребацивање васпитне улоге на ОС, родитеља,педагога, психолога НОВЕМБАР 2011 ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ
 4. • Под васпитањем се подразумева укупност утицаја, тј сви они утицаји које врши друштво, друштвене групе посебно организоване институције и појединци помоћу разних средстава , под условом да су сви утицаји усмерени ка остваривању постављеног циља васпитања. НОВЕМБАР 2011 ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ
 5. Ко је на вас имао највећи васпитни утицај и каква сте осећања гајили према тој особи? Kaкве су вам поруке упућивали?
 6. Најважнији фактори формирања личности су породица, школа и вршњаци. ПОРОДИЦА -веома је важан однос родитеља према детету, али и међусобни однос родитеља -битно је да дете има осећај сигурности и да осећа да родитељи брину о њему и да га воле -родитељи представљају узор деци НОВЕМБАР 2011 ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ
 7. ШКОЛА -главни чинилац у стицању знања, вештина, главни фактор образовања и важна установа васпитања и формирања ставова, вредности и друштвених норми -у школи се стварају услови за друштвени живот и она значајно делује на развој личности појединца НОВЕМБАР 2011 ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ
 8. ВРШЊАЦИ -група вршњака знатно утиче на то које ће врености млади тежити да остваре и шта ће им бити идеали -посебно утичу на развој интересовања, начин одевања, одмарања, забављања, начин говора и изражавања НОВЕМБАР 2011 ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ
 9. Васпитни рад обухвата многобројне активности и настојања наставника да изазову и одрже планиране промене у понашању и развоју личности ученика. Фазе васпитног рада: -планирање -програмирање -евалуација НОВЕМБАР 2011 ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ
 10. Васпитни рад -директан или индиректан -превентиван или куративан НОВЕМБАР 2011 ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ
 11. Понашање је активан однос појединца према околини. -говор -начин мишљења -емоционално доживљавање -реаговање НОВЕМБАР 2011 ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ
 12. Законска регулатива васпитног рада са ученицима НОВЕМБАР 2011 ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ
 13. Каква је улога, обавеза наставника , родитеља и ученика у школи
 14. З А К О Н О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
 15. Члан 103. Права детета и ученика Члан 112. Обавезе ученика Ученик има обавезу да: 1.редовно похађа наставу и извршава школске обавезе; 2.поштује школска правила, одлуке директора и органа школе; 3.ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље; НОВЕМБАР 2010 ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ
 16. 4.у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи; 5.не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника; 6.поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи; 7.благовремено правда изостанке; 8.чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија; 9.стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике. Н•ОВЕ МБАР 2011 ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ
 17. Одговорност ученика Члан 113. Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског , старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.
 18. Задаци наставника и васпитача Члан 118. Задатак наставника јесте да својим компетенцијама осигура постизање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа, уважавајући принципе образовања, предзнања, потребе, интересовања и посебне могућности детета и ученика.
 19. ПРАВИЛA ПОНАШАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА УЧЕНИКА
 20. Родитељ, односно сатаратељ ученика дужан је да : -прати понашање, учење и успех свог детета, односно редовно се информише о томе -сарађује са одељењским стерешином, предметним наставницима и педаого-психолошком службом -поштује налоге и предлоге дежурног наставника -редовно присуствује родитељским састанцима -пружа помоћ Школи у остваривању васпитног рада -доприноси остваривању планираних задатака Школе у побољшању услова живота и рада у школи
 21. Међусобни односи запослених у Школи, ученика и родитеља, односно старатеља треба да буду засновани на узајамном поштовању, разумевању и сарадњи у оставаривању васпитно-образовне улоге школе.
Publicidad