Publicidad

Plan ov stariji razrediтanja

наставник српског језика и књижевности at Основна школа "Миливоје Боровић" Мачкат en Основна школа "Миливоје Боровић" Мачкат
7 de Dec de 2014
Plan ov stariji razrediтanja
Plan ov stariji razrediтanja
Próximo SlideShare
Tim1Tim1
Cargando en ... 3
1 de 2
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Plan ov stariji razrediтanja(20)

Más de Основна школа "Миливоје Боровић" Мачкат(20)

Publicidad

Plan ov stariji razrediтanja

  1. Руководиоци Одељењских већа за 2014/2015. Р. Б. НАЗИВ ВЕЋА РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА 1. Одељењско већe старијих разреда Татјана Крповић · Програм Одељењског већа старијих разреда
  2. Време реализације Активности/теме Начин реализац ије Носиоци реализације Септембар -Усвајање плана рада Одељењског већа -Усвајање распореда часова -План васпитно-образовних садржаја:редовна, допунска, додатна настава, слободне активности -Усвајање плана разредног старешине -Утврђивање и корелација реаспореда писмених задатака и контролних вежби - Договор око релације екскурзије ученика од 5. до 8. разреда -Текућа питања -писмени планови - усмени договор -предметни наставници- психолог- Одељењско веће Октобар - Укључивање ученика у допунску, додатну наставу и ваннаставне активности -Организација припремне наставе за полагање завршног испита -Организација и извођење екскурзије ученика 8. разреда -Укључивање родитеља у живот и рад школе -План професионалне оријентације - Обележавање Дечије недеље -Прослава Дана школе -Текућа питања -ТКДСХСА- психолог- Одељењско веће Новембар -Анализа успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода и предлог мера за побољшање успеха -Анализа реализације наставних и ваннаставних активности -Анализа реализоване екскурзије ученика 8. разреда -Угледни часови -Текућа питања - Одељењско - Психолог веће Децембар -Утврђивање успеха и владања ученика на крају првог полугодишта и резултати мера за побољшање успеха -Реализација васпитно-образовног рада и испуњеност фонда часова на крају првог полугодишта - Припрема за прославу Савиндана -Рад Одељењског већа у првом полугодишту -Текућа питања -писмени планови - усмени договор -ТКДСХСА-тим за професионалну оријентацију- психолог- Одељењско веће Јануар -Договор о ангажовању ученика за такмичења - Рад одељењског старешине и сарадња са родитељима -Учешће у прослави Савиндана Фебруар -Организовање и реализација школских такмичења, анализа резултата -Угледни часови -Предузимање мера за побољшање успеха Март - Праћење ученика на даљим такмичењима -Професионална оријентација ученика - Отворени часови Април - Анализа успеха и владања на крају трећег класификационог периода - Анализа учешћа ученика у ваннаставним активностима, такмичењима и постигнутим резултатима -Реализација садржаја васпитно-образовног рада Мај -Утврђивање успеха и владања ученика 8. разреда на крају школске године -Похвале и награде за ученике -Избор ђака генерације -Припреме за реализацију завршног испита -Реализација програма професионалне оријентације-анализа усмени договор психолог- Одељењско веће Јун -Утврђивање успеха и владања ученика од 5. до 7. разреда на крају школске године -Реализација васпитно-образовног процеса и фонда часова -Организација припремне наставе -Анализа реализованих екскурзија
Publicidad