Publicidad

Pravilnik o-normi-casova-u-os

наставник српског језика и књижевности at Основна школа "Миливоје Боровић" Мачкат en Основна школа "Миливоје Боровић" Мачкат
26 de Aug de 2015
Pravilnik o-normi-casova-u-os
Pravilnik o-normi-casova-u-os
Pravilnik o-normi-casova-u-os
Pravilnik o-normi-casova-u-os
Publicidad
Pravilnik o-normi-casova-u-os
Pravilnik o-normi-casova-u-os
Próximo SlideShare
Rim - skulptura i slikarstvoRim - skulptura i slikarstvo
Cargando en ... 3
1 de 6
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Pravilnik o-normi-casova-u-os(20)

Publicidad

Más de Основна школа "Миливоје Боровић" Мачкат(20)

Publicidad

Pravilnik o-normi-casova-u-os

  1. PRAVILNIK O NORMI ČASOVA NEPOSREDNOG RADA SA UČENICIMA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I VASPITAČA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/92 i 2/2000) Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuje se norma časova neposrednog rada sa učenicima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi, okviru 40-časovne radne nedelje. Član 2 Rad nastavnika raspoređuje se na: 1. izvođenje obavezne nastave; 2. obavljanje popravnog, razrednog i drugih ispita; 3. neposredni rad sa učenicima u izbornoj nastavi i drugim oblicima obrazovno-vaspitnog rada; 4. pripremanje i planiranje nastave; i 5. ostale poslove. Član 3 Nastavnik ima 24 časa nedeljno neposrednog rada sa učenicima. Nastavnik razredne nastave ima do 20 časova obavezne nastave nedeljno, saglasno nastavnom planu i programu. Nastavnik predmetne nastave ima 20 časova, a nastavnik predmeta jezika i književnosti i matematike ima 18 časova obavezne nastave nedeljno. Nastavnik stranog jezika kao izbornog predmeta, u III i IV razredu ima 20, a u ostalim razredima 18 časova nastave nedeljno. Nastavnik koji nastavu izvodi individualno sa učenicima ima 22 časa obavezne nastave nedeljno. Član 4
  2. Nastavniku predmetne nastave može se odrediti najviše 26 časova obavezne nastave nedeljno u toku jedne školske godine, ukoliko se konkursom ne može obezbediti nastavnik koji ispunjava propisane uslove. Član 5 U okviru neposrednog rada sa učenicima od 24 časa nedeljno pored obavezne nastave, nastavnik ima i sledeće obaveze: 1. čas odeljenskog starešine i odeljenske zajednice: - od I do IV razreda sa jednim časom nedeljno, odnosno 36 časova godišnje; - od V do VII razreda u svakom odeljenju po dva časa nedeljno, odnosno 72 časa godišnje; - u VIII razredu dva časa nedeljno, odnosno 68 časova godišnje. 2. izbornu nastavu u VII razredu sa 40 časova, a u VIII razredu sa 60 časova godišnje; 3. hor od I do IV razreda sa 111 časova, a od V do VIII razreda sa 136 časova godišnje; 4. orkestar sa tri časa nedeljno, odnosno sa 114 časova godišnje; 5. dodatni obrazovno-vaspitni rad sa učenicima od IV do VII razreda sa jednim časom nedeljno, odnosno 36 časova godišnje, a za učenike VIII razreda sa jednim časom nedeljno, odnosno 34 časova godišnje; 6. sportske aktivnosti sa učenicima od IV do VII razreda sa jednim časom nedeljno, odnosno 36 časova godišnje, a za učenike VIII razreda sa jednim časom nedeljno, odnosno 34 časova godišnje; 7. društveno-koristan rad sa učenicima od I do VIII razreda sa 1 do 3 dana, odnosno 5 do 15 časova godišnje u skladu sa mogućnostima učenika i potrebama društvene sredine; 8. društvene i slobodne aktivnosti sa grupom učenika sa 1 časom nedeljno; 9. priprema učenika za učestvovanje u verifikovanim takmičenjima sa 1 do 3 dana; 10. kulturne i druge aktivnosti u skladu sa potrebama učenika i društvene sredine sa 1 do 3 dana; 11. ekskurzija u trajanju od 1 do 3 dana godišnje, saglasno nastavnom planu i programu; 12. dopunska nastava sa učenicima od I do VIII razreda sa jednim časom nedeljno za učenike koji zaostaju u savlađivanju nastavnog programa;
  3. 13. korektivno-pedagoški rad sa po jednim do dva časa nedeljno za učenike sa manjim smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju, zavisno od potreba učenika; 14. pripremna nastava pre početka ispitnog roka za učenike od V do VIII razreda upućene na popravni ispit, najmanje 5 dana sa po 2 časa dnevno za svaki predmet. Član 6 Nastavnici obavljaju popravne, razredne i druge ispite u vreme i na način utvrđen opštim aktom škole, a u skladu sa školskim kalendarom. Član 7 Ostali poslovi nastavnika u 40-časovnoj radnoj nedelji raspoređuju se, u skladu sa zakonom, godišnjim programom rada škole, i obuhvataju: 1. vođenje školske evidencije i izdavanje javnih isprava; 2. rad u stručnim organima škole; 3. rukovođenje stručnim aktivom, laboratorijom, kabinetom, ili školskom radionicom; 4. stručno usavršavanje; 5. mentorski rad; 6. rad sa roditeljima; 7. dežurstvo u školi; i 8. angažovanje u realizaciji sportskih, rekreativnih i kulturnih aktivnosti učenika; 9. druge poslove utvrđene godišnjim programom rada škole. Član 8 Nastavnik, stručni saradnik i vaspitač pripravnik, ima 2 časa manje nedeljno od 24, odnosno 30 časova neposrednog rada sa učenicima s ciljem uspešnijeg savlađivanja pripravničkog staža. Nastavnik, stručni saradnik i vaspitač-mentor pripravnik ima 1 čas manje nedeljno od 24, odnosno 30 časova neposrednog rada sa učenicima s ciljem pružanja pomoći pripravniku. Član 9
  4. Nastavnik može imati i veći broj od 24, odnosno 26 časova nastave nedeljno, utvrđeni u čl. 3 i 4 ovog pravilnika. Ako nastavnik ima veći broj od propisanih časova obavezne nastave, neće obavljati druge poslove iz člana 5 ovog pravilnika, tako da mu ukupan broj časova ne prelazi 40 časova rada nedeljno. Član 10 Za pripremanje i planiranje obavezne nastave i neposrednog rada u izbornoj nastavi utvrđuje se za nastavnika predmetne nastave 10 časova, a za nastavnika predmeta jezika i književnosti i matematike 12 časova nedeljno. Godišnjim programom rada škole utvrđuje se struktura radnog vremena nastavnika, tako da časovi neposrednog rada sa učenicima, iz čl. 3 i 5 ovog pravilnika, iznose 24 časa, priprema i planiranje nastave 10, odnosno 12 časova. Član 11 U okviru nedeljnog punog radnog vremena stručni saradnik i vaspitač ima 30 časova neposrednog rada sa učenicima, roditeljima učenika, nastavnicima i drugim stručnim saradnicima škole, na ostvarivanju programa rada i 10 časova nedeljno za pripremu i planiranje tih poslova. Član 12 Rad stručnih saradnika u okviru 30 časova nedeljno obuhvata: 1. praćenje i proučavanje razvoja i napredovanja učenika u učenju i vladanju; 2. savetodavni rad sa učenicima; 3. profesionalnu orijentaciju; 4. vaspitno-obrazovni i korektivni rad sa učenicima koji imaju teškoće u razvoju; 5. učešće u planiranju i programiranju obrazovno-vaspitnog rada nastavnika škole; 6. pedagoško-instruktivni rad i saradnja sa nastavnicima i drugim stručnim saradnicima na unapređenju obrazovno-nastavnog rada; 7. saradnju i savetodavni rad sa roditeljima; 8. učešće u stručnim organima škole; 9. saradnju sa stručnim institucijama i društvenom sredinom; i 10. druge poslove saglasno statutu škole.
  5. Član 13 Rad vaspitača u celodnevnom i produžnom boravku u osnovnoj školi i vaspitača u domu učenika u okviru 30 časova nedeljno, obuhvata: 1. vaspitanje i čuvanje učenika; 2. preduzimanje preventivnih mera radi očuvanja zdravlja učenika; 3. pomaganje u učenju i radu; 4. podsticanje učenika na samostalan rad i sticanje radnih navika; 5. podsticanje takmičarskog duha i boljih rezultata u radu; 6. programiranje i realizovanje aktivnosti učenika u slobodnom vremenu: radno- tehničkih, proizvodnih, humanitarnih, sportskih, kulturno-umetničkih, zabavnih i drugih aktivnosti. Član 14 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku". Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o normi časova neposrednog rada sa učenicima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/2000) Član 3 Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku".
  6. Član 13 Rad vaspitača u celodnevnom i produžnom boravku u osnovnoj školi i vaspitača u domu učenika u okviru 30 časova nedeljno, obuhvata: 1. vaspitanje i čuvanje učenika; 2. preduzimanje preventivnih mera radi očuvanja zdravlja učenika; 3. pomaganje u učenju i radu; 4. podsticanje učenika na samostalan rad i sticanje radnih navika; 5. podsticanje takmičarskog duha i boljih rezultata u radu; 6. programiranje i realizovanje aktivnosti učenika u slobodnom vremenu: radno- tehničkih, proizvodnih, humanitarnih, sportskih, kulturno-umetničkih, zabavnih i drugih aktivnosti. Član 14 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku". Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o normi časova neposrednog rada sa učenicima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/2000) Član 3 Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku".
Publicidad