Publicidad
Tim1
Tim1
Próximo SlideShare
Zapisnik veca s17Zapisnik veca s17
Cargando en ... 3
1 de 2
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Tim1(20)

Publicidad

Más de Основна школа "Миливоје Боровић" Мачкат(20)

Publicidad

Tim1

  1. ОШ ''Миливоје Боровић'' ЗАСПИСНИК СА САСТАНКА СТУЧНОГ ВЕЋА:__НАСТАВНИКА ЈЕЗИКА И ДРУШТБЕНИХ ПРЕДМЕТА__( ПРВА СЕДНИЦА)__________________________ Датум састанка: 11. септембар 2013. године Име и презиме одсутних чланова Нема одсутних чланова актива Клузула да ли је члан тима оправдано одсутан / Дневни ред: 1. Доношење плана рада рада за школску 2013/2014. 2. Договор о уџбеницима, приручницима,литратури, сређивању средстава неопходних за извођенје наставе ; 3.Организовање рада секција, допунске и додатне наставе ( планови) ; 4. Припремање и подела ритма писмених задатака: 5. Текућа питања. Преглед садржаја рада/дискусије: У Мачкату 11.септембра 2013. године Кабинет историје и географије Основна школа “Миливоје Боровић” Мачкат Састанак Актива, је у 10:00 часова отворила преседник Стручног већа за школску 2013/2014. , Татјана Крповић, наставник српског језика и књижевности. 1.План рада Стручног већа наставника језика и друшвених предмета Сви присутни су једногласно усвојили План рада Актива. 2. Присутни наставници су се договорили да ће од Издавачких кућа набавити потребан матријал за наставу( Годишње планове, припреме , месечне планове. Наставници користе уџбенике "Клетт", "Логос", "Завод за уџбенике и наставна средства" .Остале наставне маеријале Школа ће набављати у скалду са својим маријалним могућностима.Наставници у сарадњи са ученицима могу правити плакате, зидне новине, итд... 3. Наставници у складу са расподелом радног времена водиће секције и организовати часове допунске и додатне наставе.Годишњи план рада Школе . Планове ће директору Школе предати заједно са Годишњим плановима, месечним, као и планове Секција, допунске, додатне наставе. 4. У договору са осталимнаставницима који имају контролне вежбе , писмене задатке, провере направиће се план да ученици не би били оптерећени.
  2. ОШ ''Миливоје Боровић'' Закључци и мере које се предузимају: 1. Донет је план рада за школску2013/2014. 2. Наставници су договорили око уџбеника,литратуре, неопходних средстава за извођење наставе. 3. Наставници су се договорили око секција, допунске и додатне наставе. 4.Наставниси су се договорили око ритма писмених и контролних задатака. Председник Стучног већа: _Татјана Крповић____________________________ Предато директору дана: ___20.09.2013.__________________________ Директор: ________________
Publicidad