Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Фінансовий облік. Тема: Облік запасів

15.319 visualizaciones

Publicado el

Фінансовий облік. Тема: Облік запасів

Publicado en: Educación, Tecnología
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Фінансовий облік. Тема: Облік запасів

 1. 1. <ul><li>Тема 9. Облік запасів </li></ul><ul><li>Тема 10. Облік витрат виробництва та випуску готової продукції </li></ul><ul><li>ПЛАН </li></ul><ul><li>Порядок формування первісної вартості з різних запасів з різних джерел. Характеристика транспортно-заготівельних витрат їх склад та порядок розподілу </li></ul><ul><li>Синтетичний та аналітичний облік руху запасів </li></ul><ul><li>Документальне оформлення та облік прямих витрат виробництва </li></ul><ul><li>Документальне оформлення та облік браку виробництва </li></ul><ul><li>Синтетичний та аналітичний облік загальновиробничих витрат </li></ul><ul><li>Рекомендована література: 4, 15-17, 20-22, 28, 34, 47,48, 50-63, 64-71, 82. </li></ul>
 2. 2. За П(С)БО 9 запаси це: активи, які утримуються підприємством для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності, активи, які перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва, утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, а також управління підприємством.
 3. 3. Шляхи надходження запасів на підприємство 1. Від підзвітної особи Прибуткова накладна Прибутковий ордер М-4 Акт про приймання матеріалів М-7 Довіреність М-2 Накладна
 4. 4. Шляхи надходження запасів на підприємство 2. Від постачальника (автотранспортом) П О С Т А Ч А Л Ь Н И к С К Л А Д Товарно-транспортна накладна 1-ТН Податкова накладна Рахунок-фактура Прибуткова накладна Прибутковий ордер М-3, М-4 Акт про приймання матеріалів М-7
 5. 5. мішок Склад №2 Цех Склад №1 Лімітно-забірна карта М-8, М-9 Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів М-11 Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів М-11
 6. 6. ОЦІНКА ЗАПАСІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ первісна вартість при надходженні фактичні витрати собівартість за П(С)БО 16 справедлива вартість балансова вартість ідентифікована собівартість при вибутті (списанні) запасів середньозважена собівартість FIFO нормативні затрати ціна продажу первісною вартістю на дату балансу за найменшою з двох оцінок чистою вартістю реалізації
 7. 8. Первісна оцінка запасів Витрати, які входять до первісної вартості Придбаних за плату Це їх собівартість : - суми, що сплачуються згідно з договором - суми ввізного мита; - суми непрямих податків, які не відшкодовуються підприємству; затрати на заготівлю, вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування запасів до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування та відсотки за комерційний кредит постачальників; - інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. Безоплатно отриманих Визнається їх справедлива вартість Внесених до статутного капіталу Визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість Виготовлених власними силами на підприємстві Визнається собівартість їх виробництва Отриманих в обмін на подібні запаси Дорівнює балансовій вартості переданих запасів . Якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість. Придбаних в обмін на неподібні запаси Дорівнює справедливій вартості переданих запасів , збільшених (зменшених) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) в процесі обміну
 8. 9. понаднормові витрати та нестачі запасів проценти за користування позиками витрати на збут загальногосподарські та інші витрати, які безпосередньо не пов’язані з придбанням і доставкою запасів та приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях
 9. 10. 4,62 грн.
 10. 11. 4,55 грн. 4,50 грн. 4,65 грн. 4,40 грн. Виробничий цех Постачальник Склад
 11. 13. Дебет Рахунок 20 “ Виробничі запаси” Кредит надходження запасів з різних джерел (від постачальників, підзвітних осіб, власного виробництва, засновників підприємства тощо) вибуття (списання) запасів на різні цілі (виробництво та інші внутрішньогосподарські потреби, відпускання на сторону), а також суми уцінки виробничих запасів
 12. 14. № Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 1 Оприбуткування виробничих запасів, одержаних від постачальників: — на купівельну вартість запасів (без ПДВ) 20 63 30 000 — на суму ПДВ 641 63 6000 2 Перерахування постачальникам вартості одержаних виробничих запасів 63 31 36 000 3 Придбано матеріали за рахунок підзвітних коштів, в т.ч. ПДВ Відображено ПДВ у складі придбаних запасів 20 641 372 372 12 000 2 000 4 Одержано виробничі запаси в рахунок погашення заборгованості по неоплаченому капіталу 20 46 2 500 5 Відображені розрахунки з транспортними підприємствами щодо перевезення виробничих запасів (без ПДВ) 20 63 (685) 1000 Відображено ПДВ 641 63 2000 7 Оприбутковані безоплатно одержані виробничі запаси за справедливою вартістю 20 718 500 8 Списано виробничі запаси, використані у операційній діяльності 23, 91, 92, 93, 941 20 10 000 9 Відображено втрати від знецінення запасів (уцінка) 946 20 150
 13. 15. Приклад Залишок ТЗВ по бензину на початок місяця становить 500 грн., залишок бензину на складі – 35 000 грн. № Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 1 Придбано бензин у постачальника на суму 30 000,00 20 63 25 000,00 — в т.ч. ПДВ 641 63 5 000,00 2 Затверджено звіт начальника цеху по відрядженню (мета відрядження – придбання бензину) 20 ТЗВ 372 250,00 3 Прийнято до оплати рахунок транспортної компанії за перевезення бензину 20 ТЗВ 685 1000,00 4 Списано бензин, використаний на утримування автомобіля апарату управління 92 20 2 500,00 5 Списано бензин, витрачений під час транспортування готової продукції до покупців 93 20 1 200,00 7 Списано ТЗВ 92 20 ТЗВ 72,5 93 20 ТЗВ 34,8
 14. 16. 1) заг. ∑ ТЗВ = 1 000,00 + 250,00 = 1 250,00; 2) % ТЗВ = 3) ∑ ТЗВ92 = 2 500,00 × 2,9% = 72,5 грн. 4) ∑ ТЗВ93 = 1 200,00 × 2,9% = 34,8 грн.
 15. 17. Товари – товарно-матеріальні цінності, що надійшли на підприємство з метою подальшого продажу. Товари – товарно-матеріальні цінності, що надійшли на підприємство з метою подальшого продажу. Дебет Рахунок 28 “ Товари” Кредит надходження товарів з різних джерел (від постачальників, підзвітних осіб тощо) вибуття (списання) товарів
 16. 18. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з придбання товарів Залишок ТНпоч. – 3 000 грн., залишок товарів поч. – 28 000 грн. Кореспонденція рахунків при відображенні операцій реалізації товарів № п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума Дебет Кредит 1 Отримано товари від постачальника на підприємствах оптової торгівлі на підприємствах роздрібної торгівлі на суму 36 000 грн. 281 282 631 30 000 2 Одночасно на суму податкового кредиту з ПДВ 641 631 6 000 3 Нараховано торгівельну націнку 45% 281 282 285 13 500 4 Визнано дохід від реалізації товарів 361, 301, 311 702 60 000 5 Визнано податкові зобов’язання з ПДВ 702 641 10 000 6 Списано суму торговельної націнки на реалізовані товари методом «сторно» 285 282 ? 7 Списано собівартість реалізованих товарів 902 281, 282 ? 8 Отримано виручку від реалізації товарів 311 361 60 000
 17. 19. Розрахунок середнього відсотка торгівельної націнки: Втн = (ТНп + ТНзв) / (Тп + Тзв), де Втн - середній відсоток торгівельної націнки; ТНп - залишок торговельних націнок на початок звітного місяця ТНзв – сума торгівельних націнок за звітний місяць Тп - продажна (роздрібна) вартість залишку товарів на початок звітного місяця Тзв - продажна (роздрібна) вартість одержаних у звітному місяці товарів Втн = (3000 + 13 500) / (28000 + 30000) *100% = 16500/58000 = 28,4 % Розрахунок торгівельної націнки, що припадає на реалізовані товари: ТНреал = Треал * Втн, де ТНреал – сума торгівельної націнки на реалізовані товари; Треал – продажна вартість реалізованих товарів. ТНреал = 60 000 * 28,4% = 17 040 грн. Розрахунок собівартості реалізованих товарів: Среал = Треал – Тнреал, де Среал – собівартість реалізованих товарів Среал = 60 000 – 17 040 = 42 960 грн.
 18. 20. Витратами звітного періоду визнають або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком його зменшення у результаті вилучення або розподілу між власниками), за умови, що ці витрати можна достовірно оцінити.
 19. 21. Вид витрат Склад витрат Матеріальні витрати (рахунки 20, 22) витрати на сировину, матеріали, купівельні напівфабрикати та комплек­туючі вироби, придбані у сторонніх організацій, паливо і енергію, тару, будівельні матеріали, запасні частини, МШП, використані в операційній діяльності підприємства Витрати на оплату праці (рахунок 66) нарахована основна, додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати Відрахування на соціальні заходи (рахунок 65) нарахування на фонд оплати праці Єдиного соціального внеску Амортизація (рахунок 13) включається сума нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів із застосуванням методів, передбаче­них П(С)БО 7 &quot;Основні засоби&quot; Інші операційні витрати (рахунки 63, 685,372,64) витрати на відрядження; оплата послуг банків; податки, збори та інші обов'язкові платежі; витрати на рекламу, на організацію прийомів, презентацій та свят; витрати на зв'язок; витрати на оплату послуг транспорт­них, страхових та посередницьких організацій; оплата участі в семіна­рах, витрати на професійну підготовку та перепідготовку працівників; ви­трати на проведення аудиту; сплачена орендна плата (за оперативну оренду); оплата мита та митних зборів при експорті; витрати на охорону праці, на перевезення працівників Групування витрат за економічними елементами
 20. 22. розрахунок амортизаційних відрахувань акти списання матеріалів накладні лімітно-забірні картки розрахунково-платіжні відомості (по заробітній платі) розрахунок відрахувань Єдиного соціального внеску (довільна форма) розрахунок розподілу та списання ТЗВ (довільна форма) Звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт
 21. 23. Дебет Рахунок 23 “ Виробництво” Кредит збільшення прямих виробничих витрат (списання запасів, нарахування зарплати, амортизації на виробничі основні засоби тощо) Зменшення прямих виробничих витрат (отримання готової продукції з виробництва, списання вартості браку тощо)
 22. 24. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Дебет Кредит 1 2 3 Списано на виробництво виробничі запаси, МШП 23 20, 22 Списано ТЗВ 23 20ТЗВ Нараховано заробітну плату основним виробничим працівникам 23 661 Нараховано Єдиний соціальний внесок на фонд оплати праці 23 651 Нараховано амортизацію на необоротні активи, що використовувалися при виготовленні продукції 23 131, 132, 133 Прийнято до оплати рахунок сторонньої організації за послуги при виготовленні продукції 23 641 685 685 Списано змінні та постійні розподілені загальновиробничі витрати 23 91 Списано остаточні втрати від браку 23 24 Списано на виробництво напівфабрикати власного виробництва 23 25 Оприбутковано готову продукцію з виробництва 26 23 Оприбутковано відходи із виробництва 209 23 Виявлено брак у виробництві 24 23 Виявлено нестачу у незавершеному виробництві при інвентаризації 947 23 Виявлено надлишки у незавершеному виробництві при інвентаризації 23 719
 23. 25. Внутрішній Виправний Зовнішній Невиправний За місцем виявлення За характером дефектів
 24. 26. Не вважається браком Продукти, вироби, напівфабрикати, виготовлені за особливими підвищеними технічними вимогами, у тому разі, якщо вони не відповідають цим вимогам, але відповідають стандартам чи технічним умовам на аналогічні продукти або вироби широкого вжитку Втрати від сортності, тобто переведення продукції в нижчий сорт за якістю
 25. 27. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ БРАКУ актом на брак (на виявлені дефекти) довільної форми; виявлений брак оформляється: повідомленням листком про брак
 26. 28. ПОБУДОВА СИНТЕТИЧНОГО І АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ БРАКУ Облік браку Аналітичний облік Синтетичний облік Рахунок 24 “ Брак у виробництві ” за відповідними субрахунками <ul><li>Ведуть за: </li></ul><ul><li>Видами виробництва продукції; </li></ul><ul><li>У розрізі статей калькуляції </li></ul>
 27. 29. Дебет Рахунок 24 “ Брак у виробництві” Кредит Витрати через виявлений брак (невиправний, остаточний та витрати на виправлення браку), витрати на понаднормовий гарантійний ремонт Вартість відходів відбракованої продукції, вартість утримання з винуватців браку, списання втрат від браку
 28. 30. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Дебет Кредит 1 2 3 Виявлено брак у виробництві 24 23 Відображено витрати на усунення браку 24 20, 22, 661, 651, 685 Оприбутковано відходи від браку 209 24 Утримано із зарплати винної особи вартість виявленого браку 661 24 Пред’явлено претензії сторонній організації, винній у виникненні браку 374 24 Списано остаточні втрати від браку 23 24 Списано на витрати вартість втрат від браку , якщо винних осіб не встановлено 94 24
 29. 31. Остаточні втрати від браку розраховуються Вартість виявленого браку + Витрати на усунення браку – Оприбутковані відходи від браку – Суми, утримані з винних осіб
 30. 32. <ul><li>Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління, відрахування на соціальні заходи і медичне страхування апарату управління, витрати на оплату службових відряджень, персоналу, дільниць тощо); </li></ul><ul><li>Амортизація основних засобів загальновиробничого призначення; </li></ul><ul><li>Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення; </li></ul><ul><li>Витрати на утримання , експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення; </li></ul><ul><li>Витрати на удосконалення технології і організації виробництва; </li></ul><ul><li>Витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання виробничих приміщень; </li></ul><ul><li>Витрати на обслуговування виробничого процесу; </li></ul><ul><li>Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього середовища; </li></ul><ul><li>Інші витрати. </li></ul>
 31. 33. <ul><li>Облік загальновиробничих витрат здійснюється на рахунку 91 “Загальновиробничі витрати” – за дебетом відображають суму визнаних витрат, за кредитом – щомісячне, за відповідним розподілом списання цих витрат на рахунки 23 “Виробництво” та 90 “Собівартість реалізації” </li></ul>Бухгалтерські проводки по рахунку 91 “Загальновиробничі витрати” № Зміст господарської операції Дебет Кредит 1 Нараховано амортизацію по основних засобах і нематеріальних активах з/в призначення 91 13 2 Віднесено виробничі запаси, МШП на з/в витрати 91 20, 22 3 Оплачені з/в витрати з каси підприємства, поточного рахунку 91 30, 31 4 Списано витрати по відрядженню на з/в витрати 91 372 5 Віднесено частину витрат майбутніх періодів на з/в витрати 91 39 6 Створено резерв для оплати відпусток 91 471 7 Віднесено витрати робіт і послуг відрядників на з/в витрати 91 63 8 Нараховано зарплату працівникам з/в призначення 91 66 9 Проведено відрахування ні зарплату до фондів соціального спрямування 91 65 10 Віднесено на з/в витрати вартість робіт і послуг, виконаних дочірніми підприємствами 91 685 11 Списано з/в витрати на виробництво в частині змынних ы постійних розподілених 23 91 12 Списано з/в витрати на собівартість реалізованої продукції в частині постійних нерозподілених 90 91

×