Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Тема 3: Ритъм, метрум, размер, такт и темпо в музиката

52.955 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Тема 3: Ритъм, метрум, размер, такт и темпо в музиката

 1. 1. ЕЛЕМЕНТАРНА ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТАТЕМА N: 3 – РИТЪМ, МЕТРУМ, РАЗМЕР, ТАКТ И ТЕМПО В МУЗИКАТА Предмет: МУЗИКА Преподавател: ТЕОФИЛА ВАСИЛЕВА
 2. 2. Учител: Теофила ВасилеваПРЕГОВОР:
 3. 3.  Най-малкото разстояние между два1. ДИЕЗ тона;  Знак за алтерация,2. ПОЛУТОН който понижава с половин тон;3. БЕМОЛ  Наименование на октавова група;4. СУБКОНТРА  Тонове, които звучат еднакво, но се пишат и5. ЕНХАРМОНИЧНИ изговарят различно;ТОНОВЕ Знакповишава с който за алтерация, половин тон;
 4. 4. I.РИТЪМОпределение: движението, Учител: Теофила Василева което се поражда от организираното редуване на различни по времетраене тонове;
 5. 5. 1. РИТМИЧНИ НОТНИ СТОЙНОСТИ ГРАФИЧНОНАИМЕНОВАНИЕ ВРЕМЕТРАЕНЕ ИЗПИСВАНЕЦЯЛА 4 временаПОЛОВИНА 2 временаЧЕТВЪРТИНА 1 време ½ (Половин)ОСМИНА времеШЕСТНАДЕ- ¼ (четвърт)СЕТИНА време
 6. 6. 2. ПАУЗАОпределение: знак за отмерено мълчание; Учител: Теофила Василева
 7. 7. 3. ПРОМЯНА НА ОСНОВНИТЕ НОТНИ СТОЙНОСТИ Учител: Теофила Василева
 8. 8. А) ТОЧКУВАНЕ .Определение: точката,поставена след нотата, Учител: Теофила Василеваудължава времетраенетос половината от нейнатанотната стойност;
 9. 9. НАПИШЕТЕ ОТ КОЛКО ВРЕМЕНА СА СЪСТАВЕНИ СЛЕДНИТЕ РИТМИЧНИ ФИГУРИ: Учител: Теофила Василева
 10. 10. Б) ЛИГАТУРАОпределение: слива Учител: Теофила Василева стойностите на две и повече ноти с еднаква височина;
 11. 11. Учител: Теофила ВасилеваЛИГАТУРИТЕ:ОТКРИЙТЕ
 12. 12. В) ФЕРМАТА ( КОРОНА)Определение: знак за произволно удължаване Учител: Теофила Василева на нотната стойност;
 13. 13. Учител: Теофила Василева
 14. 14. II. МЕТРУМОпределение: повтарящия се Учител: Теофила Василева устойчив модел на ударени и неударени (силни и слаби; акцентирани и неакцентирани) времена;
 15. 15. 1. ВИДОВЕ МЕТРУМ Двувременен метрум: Учител: Теофила Василева 2 2 2 2 4 8  Тривременен метрум: 3 3 3 2 4 8
 16. 16. III. РАЗМЕРОпределение: писменият израз на метрума. Записва Учител: Теофила Василева се с две цифри, поставени една над друга в началото на първото петолиние;
 17. 17. ЧИСЛИТЕЛ-броя наметричнитевремена; Учител: Теофила ВасилеваЗНАМЕНАТЕЛ-нотнатастойност наедно време;
 18. 18. ВИДОВЕ РАЗМЕРИ1.1 ПРОСТИ 1.2 СЛОЖНИ А) Б) Равноделни Неравноделни
 19. 19. 1.1 ПРОСТИ РАЗМЕРИ• Определение – всички двувременни и Учител: Теофила Василева тривременни размери;
 20. 20. НАПИШЕТЕ ОТ КОЛКО ВРЕМЕНА СА СЪСТАВЕНИ СЛЕДНИТЕ РАЗМЕРИ: Учител: Теофила Василева
 21. 21. 2.2 СЛОЖНИ РАЗМЕРИОпределение – тези, коитосе образуват от сливането Учител: Теофила Василевана два и повече простиразмера;
 22. 22. ВИДОВЕ СЛОЖНИ РАЗМЕРИ
 23. 23. А) СЛОЖНИ РАВНОДЕЛНИ – когато простите размера са еднородни; Учител: Теофила Василева
 24. 24. НАПИШЕТЕ РАЗМЕРА :
 25. 25. НАПИШЕТЕ ПОДХОДЯЩИЯТ СЛОЖЕН РАЗМЕРА В СЛЕДНИЯ МУЗИКАЛЕН ОТКЪС: Учител: Теофила Василева
 26. 26. Б) ПРОСТИ НЕРАВНОДЕЛНИ – когато простите размери са разнородни; Учител: Теофила Василева
 27. 27. Учител: Теофила Василева
 28. 28. Учител: Теофила Василева
 29. 29. Учител: Теофила Василева
 30. 30. НАПИШЕТЕ ОТ КАКВИ НОТНИ СТОЙНОСТИ СА СЪСТАВЕНИ СЛЕДНИТЕ РАЗМЕРИ: Учител: Теофила Василева
 31. 31. IV. ТАКТОпределение: такт е тази част от нотният текст, която започва Учител: Теофила Василева от силно време и завършва пред следващото силно; Тактовете се разделят с тактова черта;
 32. 32. ПОСТАВЕТЕ ТАКТОВИТЕ ЧЕРТИ: Учител: Теофила Василева
 33. 33. АУФТАКТОпределение: когато в първия такт на музикалното произведение има непълен Учител: Теофила Василева брой времена, той се нарича ауфтакт (непълен такт); Последния такт също е непълен, защото допълва времената от ауфтакта;
 34. 34. Учител: Теофила ВасилеваОТКРЙТЕ АУФТАКТА:
 35. 35. V. ТЕМПООпределение: бързината Учител: Теофила Василева (скоростта), с която се изпълнява дадено музикално произведение;
 36. 36. ВИДОВЕ ТЕМПА1. БЪРЗИ – Allegro (весело), Vivo (живо), Presto (бързо), Vivace ; Учител: Теофила Василева2. БАВНИ – Largo (широко), Lento (протяжно), Adagio (бавно), Grave (тежко);3. УМЕРЕНИ – Andante (спокойно), Moderato (умерено), Sostenuto (сдържано), Allegretto (весело);
 37. 37. ОБОБЩЕНИЕ:ТЕМПО – Allegro, Largo, Andante…РИТЪМ –РАЗМЕР – 2 3 4 5 7 4 4 4 8 8ТАКТ –
 38. 38. ПОСОЧЕТЕ: РИТЪМА, РАЗМЕРА, ЛИГАТУРА, ФЕРМАТА И АУФТАКТ Учител: Теофила Василева
 39. 39. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Учител: Теофила Василева

×