Group5

burin rujjanapan
burin rujjanapandeveloper, teacher, webmaster en Nation University
กลุ่มที่ 5
ท้องถิ่นตัวอย่าง
นายอนันต์ ปิ่นน้อย
   5459018
 ส.อ.วีระชาติ หล้า
 มะณี 5459020
เทศบาลตำาบล
 เสริมซ้าย
สภาพทั่วไป
1. ประวัติและความเป็นมาของ
 ตำาบลเสริมซ้าย
  เทศบาลตำาบลเสริมซ้ายเป็น
 ตำาบลหนึงที่อยู่ในเขตปกครอง
     ่
 ของอำาเภอเสริมงาม โดยได้ ยก
 ฐานะเป็น สภาตำาบลมีอำานาจ
ลักษณะที่ตงและอาณาเขต
     ั้
ลักษณะที่ตง เทศบาลตำาบล
       ั้
เสริมซ้าย ปัจจุบันตังอยู่เลขที่
          ้
147 หมู่ที่ 8 บ้านนาสันติสุข
อำาเภอเสริมงาม จังหวัดลำาปาง
ใช้อาคารสำานักงานหลังใหม่ซึ่ง
ก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2552
ตังอยู่ห่างจากที่วาการอำาเภอไป
 ้        ่
เขตการปกครอง
จำานวนหมูบ้านในเขตเทศบาลตำาบลเสริม
      ่
 ซ้าย มี 10 หมูบ้าน ได้แก่
        ่
 1. บ้านแม่ตำา        6.
 บ้านนาเดา
 2. บ้านสบแม่ทำา       7.
 บ้านนำ้าหลง
 3. บ้านนาจะลา        8.
 บ้านนาสันตสุข
สภาพทางเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพ
  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
 เกษตรกรรม ได้แก่ ทำานา ทำาไร่ ทำา
  สวน และเลี้ยงสัตว์ บางส่วนมี
  อาชีพค้าขาย รับจ้างทัวไป โดย
             ่
 ออกไปรับจ้างทำางานนอกพื้นที่เป็น
      ส่วนใหญ่
ข้อจำากัดการพัฒนาด้านการ
 ประกอบอาชีพของประชาชน
  ประชาชนมีการศึกษาตำ่า และมี
รายได้นอยมีการอพยพเคลื่อนย้าย
    ้
ไปทำางานในโรงงาน-อุตสาหกรรม
 และไปทำางานต่างประเทศ นอก
ฤดูกาลทำานาประชาชนจะว่างงาน
มาก ซึ่งการประกอบอาชีพหลักคือ
เกษตรกรรม ส่วนการค้าขาย รับ
ราชการ และลูกจ้าง เป็นอาชีพทีมี
               ่
หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล
   ตำาบลเสริมซ้าย
-   ธนาคาร 1 แห่ง (มีธนาคารอยูใน
                ่
 อำาเภอ 1 แห่ง คือ ธกส.)
- โรงแรม …-...แห่ง
- ปั๊มนำ้ามันและก๊าช…9…แห่ง
- ร้านค้า…81…แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก…
 1...แห่ง
การโทรคมนาคม
• ที่ทำาการไปรษณีย์อนุญาต
 เอกชน 1 แห่ง
• ตูโทรศัพท์สาธารณะ หมู่ที่ 1
  ้
 – 10 มีจำานวน 20 ตู้ ประจำา
 หมู่บ้านละประมาณ 2 แห่ง
 บริการโทรศัพท์สาธารณะมี
 จำานวนทั้งหมด 20 แห่ง
การบริหารงานในเทศบาล
     ตำาบลเสริมซ้าย 3
มีโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น
 ฝ่าย ดังนี้
1. ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภา
 เทศบาลตำาบลเสริมซ้าย มีหน้าที่คอยตรวจ
  สอบการทำางานของฝ่ายบริหารให้เป็นไป
  ด้วยความถูกต้องและมีอำานาจอืน ๆ ตามที่
                ่
        กฎหมายบัญญัติ
2. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี
  รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกฯ และ
         เลขานายกฯ
3. ฝ่ายปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล
ที่ปรึกษา,เลขานุการ  นายกเทศมนตรี
                   สภาเทศบาล


  รองนายกฯ             รองนายกฯ
           ปลัดเทศบาล  สำานักปลัดเทศบาล   กองคลัง   กองช่าง
กลยุทธ์
  กลยุทธ์ในการบริหารจัดการเทคโนโลยี
  สารสนเทศที่ดีและเตรียมพร้อมกับ
สถานการณ์ปจจุบัน และอนาคต โดยสรุป
       ั
         ได้ 6 ข้อดังนี้
1. มีกลยุทธ์ในการรับผิดชอบดูแลเรือง่
 การประหยัดงบประมาณ การใช้จ่าย
  ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   การจัดซือจัดจ้างระบบเทคโนโลยี
        ้
สารสนเทศ จำาเป็นต้องใช้งบประมาณค่อน
 ข้างสูง การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี
  ใหม่จึงเป็นความท้าทายขององค์กร
2. กำาหนดแผนยุทธ์ศาสตร์ด้าน
ความปลอดภัยระบบสารสนเทศให้
ชัดเจนและนำาไปปฏิบัติจริงได้
   แผนยุทธ์ศาสตร์ในระยะยาวควร
 กำาหนดออกมาให้ชดเจน เพื่อเป็น
          ั
  แนวทางในการดำาเนินการด้าน
  สารสนเทศและการรักษาความ
 ปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ จากนัน้
แผนระยะกลางและแผนระยะสั้น ก็ควร
3. เพิ่มความรู้และมีความรอบรู้เพื่อ
ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้
เทคโนโลยีทเหมาะสมและไม่ล้า
         ี่
สมัย
   การเลือกใช้เทคโนโลยี การหมั่น
 เข้าร่วมฟังงานสัมมนาเทคโนโลยีใหม่
   ๆ ก็เป็นเรืองจำาเป็นขององค์กร
        ่
 ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นเดียวกัน ซึ่ง
 ก็คงต้องปลีกเวลาการทำางานบ้างเพื่อ
 เพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ทีเป็นประโยชน์
             ่
4. นำาองค์กรเข้าสูมาตรฐานกำาหนด
          ่
ความปลอดภัยสารสนเทศทีสากล   ่
ให้การยอมรับและเตรียมพร้อมสำาหรับ
การตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ
    การนำามาตรฐานสากลด้านความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ เช่น มาประยุกต์
  ใช้บางส่วน ถือเป็นเรื่องจำาเป็นต้องให้
 ความสำาคัญเช่นกัน โดยองค์กรอาจจะไม่
 จำาเป็นต้องได้รับใบรับรองมาตรฐาน ใน
 กรณีที่องค์กรมองว่าประโยชน์ที่ได้รบจาก
                   ั
 การได้รับใบรับรองมาตรฐานด้านความ
5. รักษาความสัมพันธ์ทดีกบผู้ร่วมงาน
             ี่ ั
และพัฒนาการสือสารกับผู้ร่วมงานให้มี
          ่
ความชัดเจนและความเข้าใจในทิศทาง
เดียวกัน
  ปัญหานายกเทศมนตรีในหลายองค์กร คือ
 ไม่สามารถอธิบายการทำางานด้านสารสนเทศ
 ต่าง ๆ ให้ผู้บริหารระดับสูง เช่น ผูปฏิบัตงาน
                  ้   ิ
 เข้าใจ และให้การสนับสนุนได้อย่างมากพอ
  ทำาให้หลายโครงการด้านสารสนเทศ ไม่
        ประสบความสำาเร็จ
   ควรต้องมีทักษะในการพูดคุย การติดต่อ
 ตลอดจนการนำาเสนอในรูปแบบมืออาชีพ ที่มี
  ความชัดเจน และ ง่ายต่อการเข้าใจของผู้
6. เตรียมรับสถานการณ์ฉกเฉินด้านความ
               ุ
ปลอดภัยสารสนเทศที่อาจเกิดขี้นได้
    ควรจัดทำาแผนรองรับ เพื่อให้องค์กรพร้อมกับ
 การเตรียมรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นและส่ง
   ผลกระทบต่อการทำางานโดยรวมขององค์กร
   กล่าวโดยสรุป เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ และ
การสื่อสาร เข้ามามีบทบาทสำาคัญต่อการดำาเนินงาน
 ขององค์กรในปัจจุบน การกำาหนดกลยุทธ์ในการ
           ั
 บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษา
 ความปลอดภัยสารสนเทศเป็นเรื่องสำาคัญที่ต้องจัด
 ทำาขึนผูถือปฏิบติด้านนี้จะต้องมีความรับผิดชอบใน
    ้ ้    ั
 เรืองดังกล่าวโดยปริยาย ทั้งนี้ เนืองจากในอนาคต
  ่               ่
 กฏหมายต่าง ๆ ทีกำาลังจะถูกประกาศใช้ เช่น กฏ
          ่
จุดแข็ง
ข้อดีของการนำาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร
     ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ
 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานของบุคลากร
       ให้มีความสะดวกรวดเร็ว
   2. เพิ่มคุณภาพการให้บริการประชาชน
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบการ
        ตัดสินใจของผู้บริหาร
4. ช่วยให้เกิดการติดต่อสือสารได้สะดวกรวดเร็ว
             ่
  ทำาให้เกิดการประหยัดต้นทุนการดำาเนินการ
จุดอ่อน
ข้อเสียของนำาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ
1. ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง เทคโนโลยี
 สารสนเทศเป็นเครื่องมือที่มีราคาแพง บางอย่าง
 ไม่สามารถนำามาใช้ได้ทันที แต่จะต้องมีความรู้
 ความเข้าใจก่อน คือต้องได้รับการอบรมให้ความ
 รู้ความเข้าใจเสียก่อนจึงจะใช้ได้อย่างถูกต้อง
 เหมาะสม
2. เทคโนโลยีทำาให้เกิดช่องว่างความไม่เข้าใจ
 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนผู้ใช้บริการ
เทศบาลตำาบลเสริมซ้ายในปัจจุบันได้
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือใช้ใน
               ่
การบริหารงานในเทศบาลและใช้เป็น
เครื่องมือในการบริการประชาชน ดังนี้
    1. คอมพิวเตอร์
    2. เครื่องปริ้นเตอร์
    3. เครืองโปรเจ๊คเตอร์
        ่
    4. อินเตอร์เน็ต
    5. เฟสบุค ๊
    6. โปรแกรม Microsoft Office
สรุป
   เทศบาลตำาบลเสริมซ้าย อำาเภอเสริมงาม
 จังหวัดลำาปาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ่
รูปแบบเทศบาลเป็นนิตบุคคลตามพระราชบัญญัติ
           ิ
          สภาตำาบล
   การให้บริการแก่ประชาชนเป็นหนึ่งในอำานาจ
 หน้าที่ที่องค์กรปกครองท้องถินทุกท้องถิ่นควร
               ่
 ตระหนักและให้ความสำาคัญ การให้การบริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพทำาให้ประชาชนพึง
 พอใจเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนย่อมมาจาก
 การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
  ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด คณะผู้บริหาร
เทศบาลทำาโดยนายกเทศมนตรีควรจะมีนโยบายที่
 ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
  การจัดการ (Management Information
System) เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาเท่าเทียม
กับองค์กรอืน ๆ ทำาให้บุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติ
       ่
 งานสะดวกรวดเร็วในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
สรุป (ต่อ)
   ระบบสารสนเทศทำาให้การปฏิบตงานมีความ
                  ั ิ
 รวดเร็วมากขึ้น โดยการใช้กระบวนการประมวล
ผลข้อมูลซึ่งจะทำาให้สามารถเก็บรวบรวม ประเมิน
 ผลและปรับปรุงข้อมูลให้กับสมัยได้อย่างรวดเร็ว
 ระบบสารสนเทศ ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มี
ขนาดใหญ่หรือมีปริมาณมากช่วยในการทำาให้การ
 เข้าถึงข้อมูล ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลด
ต้นทุนในการติดต่อสื่อสารทำาให้เกิดการประหยัด
 เช่น การรับส่งเอกสารจากหน่วยงานที่เราจะไป
ติดต่อ ไม่ตองเสียเวลา เสียค่าใช้จายในการเดิน
      ้            ่
          ทาง เป็นต้น
     ระบบสารสนเทศจึงมีความสำาคัญและ
 ประโยชน์ตอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำาให้
       ่
ขอบจบการนำาเสนอ
 ขอบคุณครับ
1 de 23

Más contenido relacionado

La actualidad más candente(18)

20190409 social-media-backup20190409 social-media-backup
20190409 social-media-backup
Boonlert Aroonpiboon1.6K vistas
Information Technology for Knowledge societyInformation Technology for Knowledge society
Information Technology for Knowledge society
Boonlert Aroonpiboon693 vistas
บทที่ 6บทที่ 6
บทที่ 6
Rathapon Silachan509 vistas
mild gegeemild gegee
mild gegee
Inthuon Innowon468 vistas
Digital Economy Plan of Thailand : SlideDigital Economy Plan of Thailand : Slide
Digital Economy Plan of Thailand : Slide
Boonlert Aroonpiboon2.9K vistas
เบญจศีลเบญจศีล
เบญจศีล
Tongsamut vorasan465 vistas
ICT 2020ICT 2020
ICT 2020
Boonlert Aroonpiboon7.4K vistas
20160530 Digital Thailand Master Plan20160530 Digital Thailand Master Plan
20160530 Digital Thailand Master Plan
National Science and Technology Development Agency (NSTDA) - Thailand733 vistas

Similar a Group5(20)

Part1Part1
Part1
Warakon Phommanee589 vistas
Resource2Resource2
Resource2
Nuttie Naa222 vistas
ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไพบูลย์ วงษ์ปาน581 vistas
งานคอมเกดงานคอมเกด
งานคอมเกด
G'ad Smile248 vistas
งานคอมเกดงานคอมเกด
งานคอมเกด
G'ad Smile320 vistas
บทที่ 6newบทที่ 6new
บทที่ 6new
Rathapon Silachan655 vistas
A0141 20A0141 20
A0141 20
DuangratSombunan108 vistas
ผลกระทบ อนาคต-คุณธรรมItผลกระทบ อนาคต-คุณธรรมIt
ผลกระทบ อนาคต-คุณธรรมIt
สราวุฒิ จบศรี304 vistas
RoietRoiet
Roiet
suriyan_r314 vistas
RoietRoiet
Roiet
atommm264 vistas

Más de burin rujjanapan

Peer visit with SECI ModelPeer visit with SECI Model
Peer visit with SECI Modelburin rujjanapan
1.1K vistas6 diapositivas
Train edoc 25561203Train edoc 25561203
Train edoc 25561203burin rujjanapan
461 vistas22 diapositivas
22 Facebook tips22 Facebook tips
22 Facebook tipsburin rujjanapan
768 vistas27 diapositivas
how to compose bloghow to compose blog
how to compose blogburin rujjanapan
421 vistas18 diapositivas

Más de burin rujjanapan(20)

Peer visit with SECI ModelPeer visit with SECI Model
Peer visit with SECI Model
burin rujjanapan1.1K vistas
Train edoc 25561203Train edoc 25561203
Train edoc 25561203
burin rujjanapan461 vistas
Introduction of nation university 2013Introduction of nation university 2013
Introduction of nation university 2013
burin rujjanapan491 vistas
22 Facebook tips22 Facebook tips
22 Facebook tips
burin rujjanapan768 vistas
how to compose bloghow to compose blog
how to compose blog
burin rujjanapan421 vistas
how to use youtube.comhow to use youtube.com
how to use youtube.com
burin rujjanapan922 vistas
how to use bloggerhow to use blogger
how to use blogger
burin rujjanapan537 vistas
signup facebook and use it for tourismsignup facebook and use it for tourism
signup facebook and use it for tourism
burin rujjanapan692 vistas
Facebook signup v.560628Facebook signup v.560628
Facebook signup v.560628
burin rujjanapan557 vistas
Moodle19 on class server for NTU studentsMoodle19 on class server for NTU students
Moodle19 on class server for NTU students
burin rujjanapan309 vistas
Fb coverFb cover
Fb cover
burin rujjanapan819 vistas
Fb cover sampleFb cover sample
Fb cover sample
burin rujjanapan607 vistas

Group5

 • 3. สภาพทั่วไป 1. ประวัติและความเป็นมาของ ตำาบลเสริมซ้าย เทศบาลตำาบลเสริมซ้ายเป็น ตำาบลหนึงที่อยู่ในเขตปกครอง ่ ของอำาเภอเสริมงาม โดยได้ ยก ฐานะเป็น สภาตำาบลมีอำานาจ
 • 4. ลักษณะที่ตงและอาณาเขต ั้ ลักษณะที่ตง เทศบาลตำาบล ั้ เสริมซ้าย ปัจจุบันตังอยู่เลขที่ ้ 147 หมู่ที่ 8 บ้านนาสันติสุข อำาเภอเสริมงาม จังหวัดลำาปาง ใช้อาคารสำานักงานหลังใหม่ซึ่ง ก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2552 ตังอยู่ห่างจากที่วาการอำาเภอไป ้ ่
 • 5. เขตการปกครอง จำานวนหมูบ้านในเขตเทศบาลตำาบลเสริม ่ ซ้าย มี 10 หมูบ้าน ได้แก่ ่ 1. บ้านแม่ตำา 6. บ้านนาเดา 2. บ้านสบแม่ทำา 7. บ้านนำ้าหลง 3. บ้านนาจะลา 8. บ้านนาสันตสุข
 • 6. สภาพทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ได้แก่ ทำานา ทำาไร่ ทำา สวน และเลี้ยงสัตว์ บางส่วนมี อาชีพค้าขาย รับจ้างทัวไป โดย ่ ออกไปรับจ้างทำางานนอกพื้นที่เป็น ส่วนใหญ่
 • 7. ข้อจำากัดการพัฒนาด้านการ ประกอบอาชีพของประชาชน ประชาชนมีการศึกษาตำ่า และมี รายได้นอยมีการอพยพเคลื่อนย้าย ้ ไปทำางานในโรงงาน-อุตสาหกรรม และไปทำางานต่างประเทศ นอก ฤดูกาลทำานาประชาชนจะว่างงาน มาก ซึ่งการประกอบอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม ส่วนการค้าขาย รับ ราชการ และลูกจ้าง เป็นอาชีพทีมี ่
 • 8. หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล ตำาบลเสริมซ้าย -   ธนาคาร 1 แห่ง (มีธนาคารอยูใน ่ อำาเภอ 1 แห่ง คือ ธกส.) - โรงแรม …-...แห่ง - ปั๊มนำ้ามันและก๊าช…9…แห่ง - ร้านค้า…81…แห่ง - โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก… 1...แห่ง
 • 9. การโทรคมนาคม • ที่ทำาการไปรษณีย์อนุญาต เอกชน 1 แห่ง • ตูโทรศัพท์สาธารณะ หมู่ที่ 1 ้ – 10 มีจำานวน 20 ตู้ ประจำา หมู่บ้านละประมาณ 2 แห่ง บริการโทรศัพท์สาธารณะมี จำานวนทั้งหมด 20 แห่ง
 • 10. การบริหารงานในเทศบาล ตำาบลเสริมซ้าย 3 มีโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น ฝ่าย ดังนี้ 1. ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภา เทศบาลตำาบลเสริมซ้าย มีหน้าที่คอยตรวจ สอบการทำางานของฝ่ายบริหารให้เป็นไป ด้วยความถูกต้องและมีอำานาจอืน ๆ ตามที่ ่ กฎหมายบัญญัติ 2. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกฯ และ เลขานายกฯ 3. ฝ่ายปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล
 • 11. ที่ปรึกษา,เลขานุการ นายกเทศมนตรี สภาเทศบาล รองนายกฯ รองนายกฯ ปลัดเทศบาล สำานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง
 • 12. กลยุทธ์ กลยุทธ์ในการบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศที่ดีและเตรียมพร้อมกับ สถานการณ์ปจจุบัน และอนาคต โดยสรุป ั ได้ 6 ข้อดังนี้ 1. มีกลยุทธ์ในการรับผิดชอบดูแลเรือง่ การประหยัดงบประมาณ การใช้จ่าย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดซือจัดจ้างระบบเทคโนโลยี ้ สารสนเทศ จำาเป็นต้องใช้งบประมาณค่อน ข้างสูง การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี ใหม่จึงเป็นความท้าทายขององค์กร
 • 13. 2. กำาหนดแผนยุทธ์ศาสตร์ด้าน ความปลอดภัยระบบสารสนเทศให้ ชัดเจนและนำาไปปฏิบัติจริงได้ แผนยุทธ์ศาสตร์ในระยะยาวควร กำาหนดออกมาให้ชดเจน เพื่อเป็น ั แนวทางในการดำาเนินการด้าน สารสนเทศและการรักษาความ ปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ จากนัน้ แผนระยะกลางและแผนระยะสั้น ก็ควร
 • 14. 3. เพิ่มความรู้และมีความรอบรู้เพื่อ ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ เทคโนโลยีทเหมาะสมและไม่ล้า ี่ สมัย การเลือกใช้เทคโนโลยี การหมั่น เข้าร่วมฟังงานสัมมนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็เป็นเรืองจำาเป็นขององค์กร ่ ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นเดียวกัน ซึ่ง ก็คงต้องปลีกเวลาการทำางานบ้างเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ทีเป็นประโยชน์ ่
 • 15. 4. นำาองค์กรเข้าสูมาตรฐานกำาหนด ่ ความปลอดภัยสารสนเทศทีสากล ่ ให้การยอมรับและเตรียมพร้อมสำาหรับ การตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบระบบ สารสนเทศ การนำามาตรฐานสากลด้านความ ปลอดภัยระบบสารสนเทศ เช่น มาประยุกต์ ใช้บางส่วน ถือเป็นเรื่องจำาเป็นต้องให้ ความสำาคัญเช่นกัน โดยองค์กรอาจจะไม่ จำาเป็นต้องได้รับใบรับรองมาตรฐาน ใน กรณีที่องค์กรมองว่าประโยชน์ที่ได้รบจาก ั การได้รับใบรับรองมาตรฐานด้านความ
 • 16. 5. รักษาความสัมพันธ์ทดีกบผู้ร่วมงาน ี่ ั และพัฒนาการสือสารกับผู้ร่วมงานให้มี ่ ความชัดเจนและความเข้าใจในทิศทาง เดียวกัน ปัญหานายกเทศมนตรีในหลายองค์กร คือ ไม่สามารถอธิบายการทำางานด้านสารสนเทศ ต่าง ๆ ให้ผู้บริหารระดับสูง เช่น ผูปฏิบัตงาน ้ ิ เข้าใจ และให้การสนับสนุนได้อย่างมากพอ ทำาให้หลายโครงการด้านสารสนเทศ ไม่ ประสบความสำาเร็จ ควรต้องมีทักษะในการพูดคุย การติดต่อ ตลอดจนการนำาเสนอในรูปแบบมืออาชีพ ที่มี ความชัดเจน และ ง่ายต่อการเข้าใจของผู้
 • 17. 6. เตรียมรับสถานการณ์ฉกเฉินด้านความ ุ ปลอดภัยสารสนเทศที่อาจเกิดขี้นได้ ควรจัดทำาแผนรองรับ เพื่อให้องค์กรพร้อมกับ การเตรียมรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นและส่ง ผลกระทบต่อการทำางานโดยรวมขององค์กร กล่าวโดยสรุป เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ และ การสื่อสาร เข้ามามีบทบาทสำาคัญต่อการดำาเนินงาน ขององค์กรในปัจจุบน การกำาหนดกลยุทธ์ในการ ั บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษา ความปลอดภัยสารสนเทศเป็นเรื่องสำาคัญที่ต้องจัด ทำาขึนผูถือปฏิบติด้านนี้จะต้องมีความรับผิดชอบใน ้ ้ ั เรืองดังกล่าวโดยปริยาย ทั้งนี้ เนืองจากในอนาคต ่ ่ กฏหมายต่าง ๆ ทีกำาลังจะถูกประกาศใช้ เช่น กฏ ่
 • 18. จุดแข็ง ข้อดีของการนำาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานของบุคลากร ให้มีความสะดวกรวดเร็ว 2. เพิ่มคุณภาพการให้บริการประชาชน 3. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบการ ตัดสินใจของผู้บริหาร 4. ช่วยให้เกิดการติดต่อสือสารได้สะดวกรวดเร็ว ่ ทำาให้เกิดการประหยัดต้นทุนการดำาเนินการ
 • 19. จุดอ่อน ข้อเสียของนำาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 1. ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง เทคโนโลยี สารสนเทศเป็นเครื่องมือที่มีราคาแพง บางอย่าง ไม่สามารถนำามาใช้ได้ทันที แต่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจก่อน คือต้องได้รับการอบรมให้ความ รู้ความเข้าใจเสียก่อนจึงจะใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 2. เทคโนโลยีทำาให้เกิดช่องว่างความไม่เข้าใจ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนผู้ใช้บริการ
 • 20. เทศบาลตำาบลเสริมซ้ายในปัจจุบันได้ เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือใช้ใน ่ การบริหารงานในเทศบาลและใช้เป็น เครื่องมือในการบริการประชาชน ดังนี้ 1. คอมพิวเตอร์ 2. เครื่องปริ้นเตอร์ 3. เครืองโปรเจ๊คเตอร์ ่ 4. อินเตอร์เน็ต 5. เฟสบุค ๊ 6. โปรแกรม Microsoft Office
 • 21. สรุป เทศบาลตำาบลเสริมซ้าย อำาเภอเสริมงาม จังหวัดลำาปาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ่ รูปแบบเทศบาลเป็นนิตบุคคลตามพระราชบัญญัติ ิ สภาตำาบล การให้บริการแก่ประชาชนเป็นหนึ่งในอำานาจ หน้าที่ที่องค์กรปกครองท้องถินทุกท้องถิ่นควร ่ ตระหนักและให้ความสำาคัญ การให้การบริการ ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพทำาให้ประชาชนพึง พอใจเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนย่อมมาจาก การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด คณะผู้บริหาร เทศบาลทำาโดยนายกเทศมนตรีควรจะมีนโยบายที่ ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การจัดการ (Management Information System) เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาเท่าเทียม กับองค์กรอืน ๆ ทำาให้บุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติ ่ งานสะดวกรวดเร็วในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
 • 22. สรุป (ต่อ) ระบบสารสนเทศทำาให้การปฏิบตงานมีความ ั ิ รวดเร็วมากขึ้น โดยการใช้กระบวนการประมวล ผลข้อมูลซึ่งจะทำาให้สามารถเก็บรวบรวม ประเมิน ผลและปรับปรุงข้อมูลให้กับสมัยได้อย่างรวดเร็ว ระบบสารสนเทศ ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มี ขนาดใหญ่หรือมีปริมาณมากช่วยในการทำาให้การ เข้าถึงข้อมูล ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลด ต้นทุนในการติดต่อสื่อสารทำาให้เกิดการประหยัด เช่น การรับส่งเอกสารจากหน่วยงานที่เราจะไป ติดต่อ ไม่ตองเสียเวลา เสียค่าใช้จายในการเดิน ้ ่ ทาง เป็นต้น ระบบสารสนเทศจึงมีความสำาคัญและ ประโยชน์ตอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำาให้ ่