Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ประกาศเปิดสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล

3.425 visualizaciones

Publicado el

 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sé el primero en recomendar esto

ประกาศเปิดสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล

 1. 1. ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ------------------------------------------ ด้วยโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) โดยได้รับอานาจจากเทศบาลตาบลแม่สาย ตามคาสั่งเลขที่ 139 / 2553 สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง การมอบอานาจให้ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) มี ความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จานวน 10 รายการ ในวงเงิน 182,450 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารการสอบราคาซื้อ เลขที่ 2 /2556 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี คาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ กาหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 30 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 น.- 16.30 น. ใน วันและเวลาราชการ ณ ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างระดับอาเภอ ที่ว่าการอาเภอแม่สาย อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และ กาหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่งานพัสดุ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ระหว่างวันที่ 15 ถึง 30 กรกฎาคม 2556 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5373-2988 หรือสายด่วน ท.1 โทรศัพท์หมายเลข 08-1796-0492 ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 (นายสุภาพ คาวาง) ผู้อานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตาบลแม่สาย
 2. 2. เอกสารการสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2556 การซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ---------------------------------- โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี สากล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จานวน 10 รายการ ภายในวงเงิน 182,450 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยห้า สิบบาทถ้วน) รายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล ลาดับที่ รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ จานวน/ หน่วยนับ ราคากลาง หมายเหตุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 กีต้าร์เบส พร้อมสายแจ็ค ,กระเป๋ากีตาร์ กีต้าร์เบสไฟฟ้า พร้อมสายแจ็ค ,กระเป๋ากีตาร์เบส คีย์บอร์ด พร้อม Adaptor และขาตั้ง กลองชุด 5 ใบ พร้อมขาตั้งฉาบตรง ขาตั้งฉาบบูม ,ขาฉาบไฮแฮท , ขาตั้งสแนร์ เก้าอี้กลอง และกระเดื่องกลอง ฉาบชุด พร้อมกล่องใส่ฉาบ ตู้แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า ตู้แอมป์กีตาร์เบสไฟฟ้า ตู้แอมป์คีย์บอร์ด อัลโต้แซคโซโฟน พร้อมกล่องใส่ น้ามันคีย์ออย , ค๊อกกรีส ,ขาตั้ง ลิ้นแซค และผ้าเช็ดเครื่อง ทรัมเปท พร้อมกล่องใส่ ,น้ามันวาวล์ และผ้าเช็ดเครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 ชุด 1 ชุด 1 ตู้ 1 ตู้ 1 ตู้ 1 เครื่อง 1 เครื่อง 9,500 9,500 23,450 28,000 8,600 12,200 10,700 14,000 45,000 21,500 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 182,450 รวม 10 รายการ ในวงเงิน 182,450 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่า เก็บอยู่ในสภาพที่จะ ใช้งานได้ทันที สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO พร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทฯ กาหนดระยะเวลารับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี มีใบรับประกันของบริษัทจากประเทศผู้ผลิต อย่างถูกต้องและชัดเจน และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบ ราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้ 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 1.1 รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ 1.2 แบบใบเสนอราคา 1.3 แบบสัญญาซื้อ – ขาย 1.4 แบบหนังสือค้าประกัน - หลักประกันสัญญา 1.5 บทนิยาม (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม / 1.6 แบบบัญชี…
 3. 3. - 2 - 1.6 แบบบัญชีเอกสาร (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม ระเบียบของทางราชการ 2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่ เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 3. หลักฐานการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ- บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาบัตร ประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้า ร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสาเนา หนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) (4) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (1) 3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 (2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (2) / 4. การยื่นซอง...
 4. 4. - 3 - 4. การยื่นซองเสนอราคา 4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ โดยไม่มีการขูดลบ ตก หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ เติมแก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อม ทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง 4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมหรือราคา ต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและ ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากร อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ราคาที่ เสนอจะต้องเสนอกาหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองเสนอราคาโดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้อง รับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 4.3 ผู้เสนอราคาต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของที่รองรับไป พร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ โรงเรียนฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจ ทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคา จะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบภายใน………วัน 4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน…………..(หน่วย) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือ ประกอบพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ โรงเรียนฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว โรงเรียนฯ จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการเปิดซอง สอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2556” ยืนต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบ ราคา ในระหว่างวันที่ 15 ถึง 30 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้างระดับอาเภอ ที่ว่าการอาเภอแม่สาย อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อพ้นกาหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอ ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอ ราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาก่อนหรือขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอ ราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็น การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก และโรงเรียนฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะ กรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว / ผู้เสนอราคา...
 5. 5. - 4 - ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นสิ้นสุด คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างระดับอาเภอ ที่ว่าการอาเภอแม่สาย อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ผู้ว่าราชการ จังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์ แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียนฯ จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมต่อรายการ 5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอ ราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือหลงผิดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่ สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนฯ เท่านั้น 5.3 โรงเรียนฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้:- (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร สอบราคาของโรงเรียนฯ (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ ทั้งหมดในใบเสนอราคา (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญหรือมีผล ทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น (4) ราคาที่เสนอมีขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง ตราประทับ (ถ้ามี) กากับไว้ 5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญาคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ โรงเรียนฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนฯ มีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 5.5 โรงเรียนฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่ไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และ อาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อ เลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนฯเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนฯ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็น ผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น / 5.6 ในกรณี…
 6. 6. - 5 - 5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ตามที่ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 โรงเรียนฯ มีอานาจที่จะตัด รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากการประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.7 และโรงเรียนฯ จะพิจารณาลงโทษ ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 6. การทาสัญญาซื้อขาย 6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการของทางราชการนับ แต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ โรงเรียนฯ จะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้ 6.2 ในกรณีผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบภายใน 5 วันทาการของทางราชการหรือ โรงเรียนฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาซื้อ ขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับโรงเรียนฯ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้โรงเรียนฯ ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่าง หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1) เงินสด (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทาการของทางราชการ (3) หนังสือค้าประกันสัญญาของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2) (4) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคาร แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้แบบ หนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2) (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอยเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา(ผู้ขาย) พ้น จากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 7. อัตราค่าปรับ ค่าปรับตามสัญญาซื้อขายให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน 8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน - ปี นับถัดจากวันที่ผู้ ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง ความชารุด - บกพร่อง 9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 9.1 เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดย ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) / การลงนาม...
 7. 7. - 6 - การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อโรงเรียนฯ ได้รับการโอนเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) เข้าบัญชีสถานศึกษา และมีงบประมาณเพียงพอที่จะ ดาเนินการได้ 9.2 เมื่อโรงเรียนฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี ดังนี้:- (1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ- กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดย เรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การพาณิชย์นาวี 9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ กาหนดระบุในข้อ 6 โรงเรียนฯ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ละทิ้งงานตาม ระเบียบของทางราชการ 9.4 โรงเรียนฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) (นายสุภาพ คาวาง) ผู้อานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตาบลแม่สาย วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556

×