Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a הצבת מטרות(20)

Publicidad

הצבת מטרות

  1. ‫הצבת מטרות לחינוך אישי‬ ‫דוד ילין‬ ‫תלמיד‬ ‫הורים‬ ‫מורה‬ ‫לב התכנית הוא חוזה עליו חתומים‬ ‫התלמיד, ההורים והמורה/חונך‬
  2. ‫תחומי ההתפתחות הכלולים‬ ‫בחוזה‬ ‫לימודים‬ ‫‪‬‬ ‫פעילות חברתית‬ ‫‪‬‬ ‫פעילות קהילתית‬ ‫‪‬‬ ‫תרבות ודרך ארץ‬ ‫‪‬‬ ‫תרבות הגוף‬ ‫‪‬‬
  3. ‫תהליך חקר התנהגותי משותף ומודרך‬ ‫רקע אישי ומשפחתי, תאור המצב הנוכחי (בוחן‬ ‫‪‬‬ ‫מציאות)‬ ‫מה מעניין את הילד‬ ‫‪‬‬ ‫מה הילד רוצה להשיג וכיצד‬ ‫‪‬‬ ‫תכנית הפעולה‬ ‫‪‬‬ ‫קשיים צפויים ודרכי פעולה‬ ‫‪‬‬ ‫מדדים להצלחה‬ ‫‪‬‬ ‫תכנית תקופתית המחולקת לחודש, שבוע ויום‬ ‫‪‬‬
  4. ‫גורמים מסייעים בהשגת היעדים‬ ‫הורים – חיזוק חיובי, הדרכה וסיוע, דוגמה אישית,‬ ‫‪‬‬ ‫עידוד ללמידה מטעויות‬ ‫מורים – ייעוץ, כיוון ליעדים, הפיכת קשיים‬ ‫‪‬‬ ‫להזדמנויות‬ ‫תלמידים – קבוצות לימוד, שיתוף באסטרטגיות‬ ‫‪‬‬ ‫לימוד, שיתוף בקשיים‬ ‫אתר בית ספר וכיתתי להחלפת חוויות, טיפים,‬ ‫‪‬‬ ‫חיזוקים ומידע‬
  5. ‫הכשרה‬ ‫הקמת צוות היגוי מוסדי‬ ‫‪‬‬ ‫הכשרת מורים וצוות בית ספרי בליווי יועצות‬ ‫‪‬‬ ‫הקמת מערך מפגשי תלמידים ומורים בקבוצות למידה‬ ‫‪‬‬ ‫ומשוב קטנות‬ ‫הכשרת הורים ראשונית‬ ‫‪‬‬ ‫הכשרת הורים מנחים‬ ‫‪‬‬ ‫העברת טיפים ומשובים בתקשורת וירטואלית ומפגשים‬ ‫‪‬‬ ‫קבוצתיים‬ ‫הכשרת סטודנטים כמערך תמיכה למתקשים‬ ‫‪‬‬
Publicidad