Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Quản lý quan hệ khách hàng

2.108 visualizaciones

Publicado el

Slide báo cáo đồ án lập trình quản lý quan hệ khách hàng c#

Publicado en: Ingeniería
 • Sé el primero en comentar

Quản lý quan hệ khách hàng

 1. 1. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 1 QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG • GVDH: Th.S Huỳnh Lý Thanh Nhàn • SV: Nguyễn Thiện An – DTH114081 ViEvents CRM
 2. 2. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 2 Nội dung Giới thiệu đề tài Phân tích Thiết kế Mười thành phần cơ bản 1 3 2 4
 3. 3. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 3 Giới thiệu đề tài1
 4. 4. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 4 Sự cần thiết của CRM (Customer RelationShip Management) • Mỗi khách hàng là một cơ hội kinh doanh • Luôn phải tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ => Triển khai CRM là một giải pháp.
 5. 5. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 5 Đặc tả yêu cầu • Quản lý thông tin khách hàng • Phân tích cơ hội kinh doanh • Đánh giá hiệu quả • Công ty tổ chức sự kiện ViEvents
 6. 6. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 6 Phân tích2
 7. 7. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 7 Mối quan hệ giữa các actor • Khách hàng có thể đăng đăng nhập vào hệ thống để xem các thông tin. • Nhân viên thực hiện các chức năng quy trình nghiệp vụ của hệ thống. • Admin là đối tượng chịu trách nhiệm quản trị hệ thống, giám sát việc sử dụng hệ thống của các đối tượng khác.
 8. 8. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 8 Sơ đồ usecase người dùng • Người dùng là các đối tượng sử dụng hệ thống. • Tất cả các actor đều kế thừa từ người dùng.
 9. 9. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 9 Sơ đồ usecase nhân viên • Nhóm KH và hợp đồng
 10. 10. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 10 Sơ đồ usecase nhân viên (tt) • Nhóm nhân viên và dịch vụ
 11. 11. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 11 Sơ đồ usecase khách hàng • Khách hàng là đối tượng cần quản lý trong hệ thống. • Khách hàng có thể đăng nhập vào hệ thống để xem các thông tin của mình.
 12. 12. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 12 Sơ đồ usecase admin • Admin là đối tượng chịu trách nhiệm quản trị hệ thống, giám sát việc sử dụng hệ thống của các đối tượng khác. Admin Xem danh muïcngöôøi duøng Reset maät khaåu ngöôøi duøng Caáu hình keát noái CSDL Sao löu CSDL Phuïchoài CSDL Xem thoâng tin keát noái CSDL Nhaäp xuaát Excel Xem nhaät kyùheäthoáng
 13. 13. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 13 Sơ đồ lớp Khaùch haøng +Hoïteân: String +Ñòachæ: String +Ñieän thoaïi: String +Email: String Nhaân vieân +Hoïteân: String +Ngaøy sinh: DateTime +Giôùi tính: Boolean +Heäsoálöông: Float +Ñieän thoaïi: String +Email: String +Ñòachæ: String Chöông trình +Teân chöông trình: String +Moâtaû: String Hôïp ñoàng +Soáhôïp ñoàng: Int +Ngaøy baét ñaàu: DateTime +Ngaøy keát thuùc: DateTime +Moâtaû: String +Soángöôøi tham gia: Int +Ñòañieåm: String +Möùc phaït: String Keáhoaïch chi traû +Giai ñoaïn: Int +Phí: Int +Moâtaûphí: String +Phöông thöùc thanh toaùn: String +Ngyaøthanh toaùn theo keâhoaïch: DateTime +Ngaøy thaät söïthanh toaùn: DateTime Phí phaït +Soáhôïp ñoàng: Int +Giai ñoaïn: Int +Phí phaït: Int Lieân heä +Thôøi gian: DateTime +Noäi dung: String +Hình thöùc: String +Ñoäquan troïng: Int +Ñaõgaûi quayeát: Boolean 0..* 1 0..* 1 1 1..* 1 0..1 1 0..* 0..* 1 1 0..* • Sơ đồ lớp của hệ thống.
 14. 14. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 14 Thiết kế3
 15. 15. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 15 Thiết kế kiến trúc • Lớp giao diện: hiển thị thông tin và xử lý lệnh người dùng thường là các form. • Lớp xử lý nghiệp vụ (bussiness layer): xử lý quy trình nghiệp vụ của ứng dụng. • Lớp dữ liệu (data access layer): xử lý truy vấn CSDL. • Lớp data provider: quản lý việc kết nối đến HQT CSDL, thực thi truy vấn.
 16. 16. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 16 Thiết kế CSDL • Lược đồ quan hệ cơ sở dữ liệu của hệ thống.
 17. 17. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 17 Thiết kế giao diện • Giao diện chính của chương trình lúc mới khởi động.
 18. 18. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 18 Thiết kế giao diện (tt) • Giao diện cập nhật thông tin khách hàng. • Được thiết kế ở dạng master – detail 3 cấp.
 19. 19. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 19 Thiết kế giao diện (tt) • Giao diện xuất báo cáo. • Bao gồm các tính năng cơ bản để in, xuất file.
 20. 20. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 20 Mười thành phần cơ bản 4
 21. 21. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 21 1. Form flash & kết nối CSDL file XML • Form flash và form kết nối CSDL. • Nội dung file XML ghi từ form kết nối.
 22. 22. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 22 2. Static class & phân quyền • Static class và hàm phân quyền
 23. 23. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 23 3. Form main & phím tắc • Giao diện chính của chương trình lúc mới khởi động.
 24. 24. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 24 4. Mô hình 3 lớp & tìm kiếm • Tìm kiếm nâng cao Mô hình 3 lớp
 25. 25. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 25 5. Sao lưu, phục hồi & hướng dẫn sử dụng • File .chm hướng dẫn cài đặt và sử dụng chương trình
 26. 26. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 26 6. Xử lý nghiệp vụ • Danh mục hợp đồng • Lập phiếu thanh toán
 27. 27. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 27 8. Import từ file excel • Hổ trợ nhập xuất dữ liệu từ các file excel và csv.
 28. 28. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 28 9. Báo cáo đơn, tham số • Báo cáo tham số • Báo cáo đơn
 29. 29. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 29 10. Sáng tạo, redesign report, kiểm thử… • Duyệt web • Thực thi truy vấn trực tiếp trên ứng dụng.
 30. 30. Hệ Thống Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Nguyễn Thiện An – DH12TH 30 Thank for listening

×