Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

BỆNH BASEDOW

BỆNH BASEDOW

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

BỆNH BASEDOW

 1. 1. Bệnh Basedow Th.s Vò BÝch Nga
 2. 2. §¹i c¬ng • Thêng gÆp ë n÷: 20-50 tuæi • Mang tÝnh gia ®×nh:HLA-B8; DR3;BW35 • BÖnh tù miÔn dÞch: KT kh¸ng gi¸p
 3. 3. TriÖu chøng l©m sµng -Bíu gi¸p to, bíu m¹ch -BÖnh lý m¾t Basedow -Phï niªm tríc x¬ng chµy
 4. 4. TriÖu chøng ®Æc hiÖu • TriÖu chøng m¾t
 5. 5. TriÖu chøng ®Æc hiÖu • Phï niªm
 6. 6. • Tim m¹ch: nhÞp tim nhanh, HA t¨ng • ¡n khoÎ, gÇy sót c©n • Da nãng Èm • Run ®Çu chi • Rèi lo¹n tiªu ho¸ • Rèi lo¹n kinh nguyÖt, gi¶m t×nh dôc, liÖt d¬ng • Rèi lo¹n t©m thÇn
 7. 7. TriÖu chøng cËn l©m sµng • FT4, FT3 t¨ng • TSH siªu nhËy gi¶m • §é tËp trung I131↑, cã gãc ch¹y • KT :TSI(+), KT kh¸ng microsom (+), KT kh¸ng thyroglobulin (+). • §T§,S¢ tuyÕn gi¸p • §M↑, Ca+↑,Cholesterol↓, BC↓, CHCS↑…
 8. 8. Mét sè thÓ l©m sµng ®Æc biÖt • ThÓ thÇn kinh: móa vên, liÖt 2 chi díi • ThÓ tiªu ho¸: vµng da, n«n • ThÓ huyÕt häc: XHGTC • ThÓ RLCH Ca-P: mÊt níc, lo·ng x¬ng • ThÓ kÕt hîp bÖnh tù miÔn kh¸c: §T§, suy TT • ThÓ c¬ ®Þa: ngêi giµ, PN cã thai.. • ThÓ kh¸c: teo c¬, vó to nam giíi
 9. 9. ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh • L©m sµng -H/C cêng gi¸p: m¹ch↑, gÇy sót, run tay, da nãng Èm… -T/C ®Æc hiÖu: bíu gi¸p m¹ch, låi m¾t, phï niªm • CËn l©m sµng -FT3↑,FT4↑,TSH↓ -TSI(+)
 10. 10. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt -B/C ®¬n thuÇn cêng giao c¶m -U tuû TT -NghiÖn rîu
 11. 11. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt - Do dïng hormon gi¸p: L thyroxin . TS dïng thuèc . Kh«ng cã tr/c m¾t . §é tËp trung iod phãng x¹ ë tuyÕn gi¸p thÊp  0 . Thyroglobulin  . KT 
 12. 12. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt -Do iod . TS dïng thuèc iod , cordaron, bezodiazon, thuèc c¶n quang. . Kh«ng cã biÓu hiÖn m¾t . Iod m¸u t¨ng, iod niÖu t¨ng . §é tËp trung iod phãng x¹ ë tuyÕn gi¸p thÊp  0
 13. 13. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt -Nh©n ®éc gi¸p tr¹ng (Adenome toxique). . Sê: nh©n gi¸p . Kh«ng cã triÖu chøng m¾t . Kh«ng cã phï niªm tríc x¬ng chµy . Siªu ©m: nh©n ®Æc  . X¹ h×nh tuyÕn gi¸p: Nh©n nãng . Thö nghiÖm querido
 14. 14. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt - Viªm tuyÕn gi¸p b¸n cÊp Dequerwain . TuyÕn gi¸p ®au . H/C cóm tríc ®ã . H/C viªm: m¸u l¾ng  . X¹ h×nh tuyÕn gi¸p: ®é tËp trung iod . Siªu ©m: nh©n ®Æc . Cêng gi¸p tho¸ng qua: 4 tuÇn . Tù hÕt
 15. 15. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt -Viªm tuyÕn gi¸p Hashimoto . Bíu gi¸p to kh«ng ph¶i bíu m¹ch . TiÕn triÓn  suy gi¸p
 16. 16. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt -Do u tuyÕn yªn tiÕt TSH . HiÕm gÆp . TSH  . ThÞ trêng th¸i d¬ng thu hÑp . IRM: U tuyÕn yªn
 17. 17. ChÈn ®o¸n biÕn chøng • Hoµn c¶nh: - kh«ng ®îc C§ vµ §T - NhiÔm khuÈn, chÊn th¬ng - PT hoÆc §T b»ng I131 kh«ng ®îc chuÈn bÞ. * TriÖu chøng: - RLYT: vËt v· mª s¶ng h«n mª kh«ng DHTKKT. - T0 40C, tim nhanh 140- 160 /p, v· må h«i - RLTH: Øa ch¶y, n«n - Suy tim, phï phæi b¸n cÊp - MÖt mái, suy nhîc, hoµng ®¶m nhÑ
 18. 18. ChÈn ®o¸n biÕn chøng - Ngo¹i t©m thu - Lo¹n nhÞp hoµn toµn: rung nhÜ - C¬n nhÞp nhanh kÞch ph¸t trªn thÊt - Suy tim - §T§ - X Quang tim phæi- Siªu ©m tim
 19. 19. ChÈn ®o¸n biÕn chøng * LiÖt c¬ vËn nh·n * Låi m¾t ¸c tÝnh: - TiÕn triÓn nhanh - Nh¾m m¾t kh«ng kÝn: viªm loÐt gi¸c m¹c - Tæn th¬ng thÇn kinh thÞ gi¸c  thÞ lùc, mï
 20. 20. §iÒu trÞ ChØ ®Þnh khi: - BÖnh míi b¾t ®Çu - ThÓ nhÑ vµ võa - Bíu to võa, kh«ng cã nh©n - BN cã thÓ tu©n thñ §T kÐo dµi ≥ 18 th¸ng
 21. 21. §iÒu trÞ • KGTTH: thiouracil – mercaptoimidazol TÊn c«ng: 4-6 tuÇn: Carbimazol 20 - 40 mg/ng Propylthiouracine 200 - 400 mg/ng Cñng cè- duy tr×:18th T/D phô: ↓BC, viªm gan, dÞ øng
 22. 22. §iÒu trÞ • Lugol • ChÑn beta giao c¶m • An thÇn
 23. 23. §iÒu trÞ ChØ ®Þnh: - Khi thÊt b¹i b»ng ®iÒu trÞ néi khoa - Bíu gi¸p qu¸ to, cã nh©n, t¸i ph¸t sau §T néi - Kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®iÒu trÞ kÐo dµi - Tai biÕn ®iÒu trÞ nh gi¶m b¹ch cÇu
 24. 24. §iÒu trÞ • Nguyªn t¾c: - §iÒu trÞ néi Ýt nhÊt 6 tuÇn tríc mæ - Lugol 5% XX giät- XL giät/ngµy (10 ngµy tríc khi mæ) Tai biÕn: + Cêng gi¸p cÊp + Suy cËn gi¸p + C¾t thÇn kinh quÆt ngîc + Suy gi¸p
 25. 25. §iÒu trÞ ChØ ®Þnh: - Bíu gi¸p nhu m« to võa - T¸i ph¸t sau phÉu thuËt. - Chèng C§ phÉu thuËt - Sau thÊt b¹i ®iÒu trÞ néi khoa. Yªu cÇu: §TT I131 tríc khi ®iÒu trÞ Chèng chØ ®Þnh : cã thai, cho con bó
 26. 26. §iÒu trÞ • BiÕn chøng -C¬n cêng gi¸p cÊp: 24-28h -Suy gi¸p
 27. 27. §iÒu trÞ c¬n nhiÔm ®éc gi¸p cÊp • Chèng l¹i c¸c biÓu hiÖn cña cêng gi¸p -↓ tæng hîp hormon gi¸p: PTU: 250mg/6h/lÇn ( 200-400mg/ngµy), Carbimazol: 40-60mg/ngµy -↓ phãng thÝch hormon gi¸p Lugol 5% 5-10 giät/4h/lÇn. -↓ t¸c dông cña hormon gi¸p ë ngo¹i biªn Propranolol 40-80mg/ngµy
 28. 28. §iÒu trÞ c¬n nhiÔm ®éc gi¸p cÊp • Chèng l¹i c¸c rèi lo¹n kh¸c -§iÒu chØnh rèi lo¹n níc- ®iÖn gi¶i, chó ý ®Õn bï kali -H¹ sèt, tr¸nh dïng aspirine? -§iÒu trÞ suy tim : digitalis, lîi tiÓu, thë oxy. -An thÇn -§iÒu trÞ nhiÔm khuÈn nÕu cã -Hydrocortison hemisuccinat tiªm TM hoÆc prednison 40mg/ngµy

×