Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ĐỘNG MẠCH CẢNH VÀ ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÒN

7.036 visualizaciones

Publicado el

TIM MẠCH

Publicado en: Salud y medicina
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint---- LÀM NỘI DUNG HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền)
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

ĐỘNG MẠCH CẢNH VÀ ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÒN

 1. 1. ThS.BS. LÊ QUANG TUYỀN BỘ MÔN GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH CẢNH ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÒN
 2. 2. ĐỘNG MẠCH CẢNH ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÒN MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1- MÔ TẢ ĐƯỢC ĐƯỜNG ĐI CỦA ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG 2- MÔ TẢ ĐƯỢC ĐƯỜNG ĐI, LIÊN QUAN, PHÂN NHÁNH CỦA ĐỘNG MẠCH CẢNH NGOÀI 4- KỂ TÊN VÀ THÔNG TIN LIÊN QUAN CỦA CÁC PHÂN NHÁNH CỦA CÁC ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÒN 3- MÔ TẢ ĐƯỢC ĐƯỜNG ĐI, LIÊN QUAN, PHÂN NHÁNH CỦA ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG
 3. 3. ÑM DÖÔÙI ÑOØN( p) CAÙC NHAÙNH BEÂN CUÛA ÑM DÖÔÙI ÑOØN ÑM CAÛNH CHUNG ( p) ÑM CAÛNH NGOAØI ÑM CAÛNH TRONG HEÄ THOÁNG ÑM CAÛNH ĐỘNG MẠCH CẢNH - DƯỚI ĐÒN 1- ĐẠI CƯƠNG:
 4. 4. ĐỘNG MẠCH CẢNH TAM GIÁC CHẨM TAM GIÁC VAI ĐÕN TAM GIÁC DƯỚI HÀM TAM GIÁC CẢNH TAM GIÁC CỔ
 5. 5. KHÔÙP ÖÙC - ÑOØN ÑM CAÙNH TAY - ÑAÀU ÑM CAÛNH CHUNG P ÑM DÖÔÙI ÑOØN P CUNG ÑM CHUÛ ÑM CAÛNH CHUNG T ÑM DÖÔÙI ÑOØN T BÔØ TREÂN SUÏN GIAÙP ÑM CAÛNH NGOAØI ÑM CAÛNH TRONG ĐỘNG MẠCH CẢNH- DƯỚI ĐÒN 2- ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG:
 6. 6. ĐỘNG MẠCH CẢNH THẦN KINH HOÀNH (P) ĐM NGOẠI TÂM MẠC THẦN KINH HOÀNH (T)
 7. 7. ÑM CAÛNH CHUNG T KHÍ QUAÛN PHOÅI – MAØNG PHOÅI TK LANG THANG TK HOAØNH ĐỘNG MẠCH CẢNH- DƯỚI ĐÒN 2- ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG: 2.1- ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG T: 2.1.1- ĐOẠN NGỰC:
 8. 8. ÑM CAÛNH CHUNG TM CAÛNH TRONG TK LANG THANG THAÂN GC COÅ BAO CAÛNH C. VAI MOÙNG CÔ ÖÑC TUYEÁN GIAÙP ĐỘNG MẠCH CẢNH- DƯỚI ĐÒN
 9. 9. ÑM CAÛNH NGOAØI ÑM CAÛNH TRONG ÑM HAØM ÑM THAÙI DÖÔNG NOÂNG 2- ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG: 2.2-ĐỘNG MẠCH CẢNH NGOÀI:
 10. 10. ÑM GIAÙP TREÂN ÑM LÖÔÕI ÑM MAËT ÑM HAÀU LEÂN ÑM CHAÅM ÑM TAI SAU PHÂN NHÁNH ĐỘNG MẠCH CẢNH NGOÀI ĐỘNG MẠCH CẢNH- DƯỚI ĐÒN
 11. 11. ĐỘNG MẠCH CẢNH- DƯỚI ĐÒN 2- ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG: 2.2-ĐỘNG MẠCH CẢNH NGOÀI: 1- ĐỘNG MẠCH MẶT ĐM KHẨU CÁI LÊN ĐM GÓC ĐM MÔI TRÊN ĐM MÔI DƯỚI ĐM DƯỚI CẰM ĐM HẠNH NHÂN
 12. 12. ĐỘNG MẠCH CẢNH- DƯỚI ĐÒN 2- ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG: 2.2-ĐỘNG MẠCH CẢNH NGOÀI: 2- ĐỘNG MẠCH GIÁP TRÊN BÓ MẠCH TK THANH QUẢN TRÊN ĐM CỰC TRÊN TUYẾN GIÁP NHÁNH ĐM NHẪN GIÁP NHÁNH ĐM DƯƠÍ MÓNG
 13. 13. ĐỘNG MẠCH CẢNH- DƯỚI ĐÒN 2- ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG: 2.2-ĐỘNG MẠCH CẢNH NGOÀI: 3- ĐỘNG MẠCH LƯỠI ĐM LƯỠI SÂU ĐM LƯNG LƯỠI ĐM DƯỚI LƯỠI ĐM TRÊN MÓNG CƠ MÓNG LƯỠI
 14. 14. ÑM THAÙI DÖÔNG SAÂU ÑM CHAÂN BÖÔÙM NGOAØI ÑM CÔ CAÉN ÑM MAØNG NAÕO GIÖÕA ÑM NHĨ TRƯỚC ÑM HUYEÄT RAÊNG DÖÔÙI ÑM CHAÂN BÖÔÙM TRONG ÑM CB-K.CAÙI ÑM DÖÔÙI OÅ MAÉT ÑM HUYEÄT RAÊNG TREÂN ÑM MAÙ ÑM CAÛNH NGOAØI ÑM HAØM (TRONG HỐ CHAÂN BƯỚM KHẨU CAÙI ) ĐỘNG MẠCH CẢNH- DƯỚI ĐÒN 2- ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG: 2.2-ĐỘNG MẠCH CẢNH NGOÀI: 2.2.1- ĐÕNG MẠCH HÀM:
 15. 15. ÑM THAÙI DÖÔNG NOÂNG NHAÙNH ÑÆNH NHAÙNH TRAÙN ÑM TAI TRÖÔÙC ÑM GOØ MAÙ OÅ MAÉT ÑM MAËT NGANG ĐỘNG MẠCH CẢNH- DƯỚI ĐÒN 2- ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG: 2.2- ĐỘNG MẠCH CẢNH NGOÀI: 2.2.2- ĐỘNG MẠCH THÁI DƯƠNG NÔNG:
 16. 16. ĐỘNG MẠCH CẢNH- DƯỚI ĐÒN XOANG CẢNH: TK X XOANG CẢNHTIỂU THÊ CẢNH 1 cm
 17. 17. ĐỘNG MẠCH CẢNH- DƯỚI ĐÒN NGOÀI SỌ TRONG X. ĐÁ TRONG SỌ 2- ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG: 2.3- ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG:
 18. 18. ĐỘNG MẠCH CẢNH- DƯỚI ĐÒN ĐM CẢNH TRONG 2- ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG: 2.3- ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG: TK V 1 TK V 2 TK IV TK III TK V I
 19. 19. ĐỘNG MẠCH CẢNH- DƯỚI ĐÒN 2- ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG: 2.3- ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG: ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA ĐỘNG MẠCH NÃO TRƯỚC ĐỘNG MẠCH MẠCH MẠC TRƯỚC ĐỘNG MẠCH THÔNG SAU ĐỘNG MẠCH NÃO SAU WILLIS
 20. 20. ĐỘNG MẠCH CẢNH- DƯỚI ĐÒN 3- ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÕN: 3.1- ĐOẠN CỔ: CƠ BẬC THANG TRƯỚC TRONG NGOÀI SAU
 21. 21. ĐỘNG MẠCH CẢNH- DƯỚI ĐÒN 3- ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÕN: 3.1- ĐOẠN CỔ: ĐOẠN TRONG CƠ BẬC THANG TK HOÀNH TK X QUAI DƯỚI ĐÕN 1- THÂN GIÁP CỔ ĐM GIÁP DƯỚI ĐM NGANG CỔ ĐM TRÊN VAI
 22. 22. ĐỘNG MẠCH CẢNH- DƯỚI ĐÒN 3- ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÕN: ĐOẠN TRONG CƠ BẬC THANG 2- ĐM ĐỐT SỐNG ĐM NỀN LỖ CHẨM LỖ NGANG 3- ĐM NGỰC TRONG
 23. 23. ĐỘNG MẠCH CẢNH- DƯỚI ĐÒN 3- ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÕN: ĐOẠN SAU CƠ BẬC THANG 4- THÂN SƯỜN CỔ ĐM CỔ SÂU ĐM GIAN SƯỜN TRÊN CÙNG(2)

×