Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
ส.ว.
ส.ว.
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (14)

Más de thnaporn999 (19)

Anuncio

กกต.

 1. 1. มารู้จัก *** ก.ก.ต. *** กันดีกว่า
 2. 2. *** ก.ก.ต. *** คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ 1 คน กรรมการอื่นๆ ที่กษัตริย์ทรงแต่งตั้ง จานวน 4 คน
 3. 3. **คุณสมบัติของกกต.** 1. มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด มีอายุ ไม่ต่ากว่า 40 ปีบริบูรณ์ 2. การศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 4. 4. **คุณสมบัติของกกต.** 3. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามไม่ ให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 4. ไม่เป็น ส.ส. ส.ว. ข้าราชการ การเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่น
 5. 5. **คุณสมบัติของกกต.** 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกพรรค การเมืองในระยะ 5 ปี ก่อนดารงตาแหน่ง 6. ไม่เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนตุลาการ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 6. 6. **คุณสมบัติของกกต.** 7. ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามไม่ให้ ดารงตาแหน่งทางการเมือง 8. พ้นกาหนด 5 ปี หลังจากเคยถูก ส.ว.มีมติให้ถอนออกฯ
 7. 7. **การพ้นจากตาแหน่ง** 1. ตาย ลาออก 2. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะหรือ การกระทาอันต้องห้าม 3. ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ความผิด อันประมาท
 8. 8. **การพ้นจากตาแหน่ง** 4. ส.ว. มีมติโดยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ให้ถอดถอน ออกจากตาแหน่ง เนื่องจากการทุจริต หรือร่ารวยผิดปกติฯ
 9. 9. **อานาจหน้าที่** 1. ควบคุมและดาเนินการจัด ให้มีการเลือกตั้งและ การออกเสียงประชามติ 2. จัดทาทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้งจากหลักฐานทะเบียนบ้าน 3. ออกประกาศกาหนดการว่าด้วย การเลือกตั้ง ส.ส.และส.ว.
 10. 10. **อานาจหน้าที่** 4. แต่งตั้งคณะกรรมการการ เลือกตั้งประจาจังหวัดฯ 5. กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การรับรอง การเพิก ถอนวาระการดารงตาแหน่ง การพ้นวาระ ค่าตอบแทนของกรรมการหรือองค์กรเอกชน ที่มีส่วนร่วม
 11. 11. **อานาจหน้าที่** 6. รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทราบในกรณีที่มีการเลือกตั้งไม่สุจริต หรือไม่เที่ยงธรรม 7. ออกระเบียบวิธีการสืบสวนสอบสวนและ วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ที่เกิดใน การเลือกตั้ง
 12. 12. **อานาจหน้าที่** 8. สืบสวน สอบสวน หาข้อเท็จจริง และวินิจฉัย ชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 9. มีอานาจแจ้งพนักงานสอบสวน เพื่อดาเนินการฟ้องคดีต่อศาล
 13. 13. **อานาจหน้าที่** 10. สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียง ประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้ง หรือให้มี การนับคะแนนใหม่ 11. ประกาศผลการเลือกตั้ง 12. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี และข้อสังเกตเสนอต่อรัฐสภา
 14. 14. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 1.กกต. 5 คน 2. กกต.จว. 434 คน (คณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัด) 3. กกต.เขต 3,600 คน (คณะกรรมการเลือกตั้งเขต)
 15. 15. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 4. กนค. (กรรมการนับคะแนน) ตามความเหมาะสม 5. กปน. มีมากหรือน้อยกว่า 7 คน (กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง)

×