Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Lesson plan for american literature2013 2014

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Lesson plan for american literature2013 2014

  1. 1. Батлав:...........................................Сургалтын албаны дарга Ю.Намсрай док.проф Àìåðèêèéí óðàí çîõèîë õè÷ýýëèéí õºòºëáºð Хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө Хичээлийн ангилал ХИЧЭЭЛИЙН НЭР МЗ УЛИРАЛ ХИЧЭЭЛИ ЙН ЗОРИЛГО, ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА СУРАХ БИЧИГ, ХИЧЭЭЛИ ЙН МАТЕРИА Л ШАЛГАЛТ, ДҮГНЭХ ЖУРАМ 2013-2014 оны I-р семестр /VII AL305 Америкийн уран зохиол АНГИ А.Эрдэнэтуул ХАРИУЦСАН БАГШ Англи хэлний тэнхим Тэнхим ГАРЫН ҮСЭГ АХБ4 АХO- 4 MАХБ4 КРЕДИТ Лекц 2 кредит, семинар 1 кредить Нийт 3 7 ХОНОГИЙН ЦАГ 6 ЦАГ Àìåðèêèéí óðàí çîõèîëûí õ¿ðýýíä àãóó èõ àìåðèê îðíû ò¿¿õ, ñî¸ëûã òàíèí ìýäýæ, àìåðèê àðä ò¿ìíèé á¿òýýñýí àìàí áîëîí áè÷ãèéí ýõ á¿òýýëèéã ýõ õýë äýýð íü óíøèæ òàíèëöàæ àíãëè õýëíèé ìýäëýãýý óëàì ñàéæðóóëàõàä ýíý õè÷ýýëèéí çîðèëãî îðøèíî. Çîðèëò: Àðä ò¿ìíèé á¿òýýñýí ò¿¿õýí ¿íýò ç¿éëèéí íýã áîëîõ óðàí çîõèîë íü àëèâàà àðä ò¿ìíèé îþóíû á¿òýýë áîëîõ, àðä ò¿ìíèé ñî¸ëûí íýã õýñýã áîëîõûã àìåðèêèéí óðàí çîõèîëûí õè÷ýýëýýð îëæ òàíèí ìýäýõ Àìåðèêèéí óðàí çîõèîëûí ¿å øàòûã äýëõèéí óðàí çîõèîëûí õºãæëèéí ç¿é òîãòîëòîé íèéö¿¿ëýí àâ÷ ¿çýõ Àìåðèêèéí óðàí çîõèîëûí ¿íäñýí óðñãàë ÷èãëýëèéí òàëààð ñóäëàõ Àìåðèêèéí àëäàðòàé çîõèîë÷äûí àìüäðàë óðàí á¿òýýëòýé òàíèëöàõ À. Íîì ñóðàõ áè÷èã 1.“English and American Literature” Saint Peterburg CORONA print, 2004. 2. Ford, Boris. “The Pelican Guide to American Literature” – London: Pengui, 1963. 3. Hecher M, J., Volovenchenko A., KolesnicovB. AmericanLiterature.- M.: Literature of Foreign Languages Publishing House, 1950. 4. À.Ýðäýíýòóóë “The American Literature” Ulaanbaatar, 2006 Á. Áóñàä : “Óòãà çîõèîë óðëàã “ ñîìèì, “Èëä áàíáàé” öóâðàë ýíõýòãýë 5. Улаанбаатар их сургуулийн номын сангийн фонд Б. Интернэт сайтууд: http://www.ccel.org - Çîõèîë÷ áîëîí íîìûí íýðýýð õàéæ óíøèõ áîëîìæòîé http://www.projo.com/book/ - 12000 íîìíîîñ ¿íýã¿é óíøèíà http://www.countrybookshop.co.uk/books/awards/nobel.phtml – øèëäýã 100 íîì http://www.allbookstores.com/bestsellers/ - òºð뺺ð õàéíà http://www.codebooks.com/bestintro.html - áýñòñýëëýð http://www.bestsellerreviews.com – çîõèîã÷äîîð õàéíà ßâöûí ä¿í 70 îíîî: Ñåìèíàðûí õè÷ýýëä îðîëöñîí èäýâõ ÷àðìàéëòûã 30 îíîîãîîð ä¿ãíýíý. Ãýðèéí óíøëàãààð óíøñàí ýõ çîõèîëûã 4,8,12,15 äóãààð 7 õîíîãò àìààð øàëãàæ òóñ á¿ð 2.5 íèéò 10 îíîîãîîð òîîöîæ ä¿ãíýíý.Óíøñàí ýõ çîõèîëîîð ýññý áè÷èæ èëòãýë òàâüæ õýëýëö¿¿ëæ 10 îíîîãîîð òîîöîæ ä¿ãíýíý. Óëèðàëûí ÿâöàä 2 óäàà 7, 15-ð äîëîî õîíîãò õè÷ýýëèéí àãóóëãààð 10 àñóóëòòàé ñîðèë àâ÷ òóñ á¿ðèéã 10 îíîîãîîð ä¿ãíýíý. Íèéò 20 îìîî.Ëåêö, ñåíèìàðûì õè÷ýýëèéì áîëîì ñóäàëñàì ýõ çîõèîëûì òýíäýãëýãýýг шалгаж хичээлийн идэвхэд хамтатган дүгнэнэ. Áàòëàõ øàëãàëòûã òåñò: 30 îíîî. ДОЛОО ХОНОГ Лекцийн хичээл Семинар
  2. 2. 1-р The Beginning of Literature in America: Historical Background Studying American literature in Mongolia 2 –р Native American Voices: Myths of Delaware and Navaho Colonalizm and Bredstreed The literature to 1750 Early American Literature Myths of Delaware and Navaho: The WALAM OLUM Enlightenment in America American Literature in the first half of the 19th century: Romanticism Romanticism: Ralph Waldo Emerson & Henry David Thoreau Benjamin Franklin Allen Poe: Life and Works Henry Wadsworth Longfellow, Walt Whitman 8-р Henry Wadsworth Longfellow, Walt Whitman, Emily Dickenson Romanticism and Reason: Mark Twain Stephen Crane, Henry James 9-р The American Short Story: O. Henry Short Story by O. Henry 10-р 11-р Realism and Reaction: Edwin Arlington Robinson Realism and Reaction: Theodore Dreiser, F. Scott Fitzgerald. Edwin Arlington Robinson Theodore Dreiser, F. Scott Fitzgerald. 12-р Realism and Reaction: Cark Sandburg, Jack London, Sinclair Life and works of Jack London 13-р 14-р Modern Voices in Prose and Poetry; Ernest Hemingway Modern American Drama: Arthur Miller Life and works of Ernest Hemingway Plays of Arthur Miller 15-р Modern American Literature: John Updike, Paul Theroux John Updike, Paul Theroux 16-р Course Review Îð÷èí ¿åèéí íýðò çîõèîë÷èä áîëîí áåñòñýëëýð¿¿ä 3-р 4-р 5-р 6-р 7-р 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, B.Stow Mark Twain, Stephen Crane, Henry James Ìàðê Òâåéíû Àìåðèêèéí óðàí çîõèîë õè÷ýýëýýð ãýðýýð óíøèõ ýõ çîõèîëûí æàãñààëò “A History of New- York”, “Rip Van Winkle”, “The Legend of sleepy Hollow” Fenimore Cooper “The last of the Mohicans”, “The Leaderstocking Tales”, “The Pathfinder”, (1789-1859) “The Two admirals”, “Red Rover” Edgar Allen Poe (1809-1859) “Tamerlane and other Poems”, “MS Found in a Bottle”, “the Fall of the House of Usher”, “The Black Cat”, “The Murders in Rue Murgue”, “The Raven” Henry Longfellow (1807-1882) “The Song of Hiawatha”, “Poets of Europe” Mark Twain (1835-1910) “The Adventures of Tom Sawyer”, “The Prince and the Pauper”, “The Adventures of Huckleberryn Finn”, O.Henry (1862-1910) “Gift of Maggy”, “the Last Leaf”, “The Four Million” Jack London (1876-1916) “The White Silence”, “The White Fang”, “The Son of the Wolf” Theodore Dreiser (1871-1945) “Sister Carrie”, “The Financier”, “The Titan”, “An American Tragedy” Francis S.Fitzgerald 1896-1940 “This side of Paradise”, “Great Gatsby”, William Faulkner (1897-1962) “Sartories”, “Ligth in August”, “The Bear” Ernest Hemingway (1899-1961) “The Old Man and the Sea”, “The Snows of Kilimangora”, “A Farewell to Arms”, “Th cat in the Rain” Margaret Mitchell(1900-1949) “Gone with the Wind” John Updike(1932) “Rabbit,Run”, “Rabbit at Rest”, “Rabbit is Rich” Washington Irving

×