Giao an 4 Tuan 1

Giao an

ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
TuÇn1 Thùc hiÖn tõ 12 th¸ng 8 ®Õn 16 th¸ng 8 n¨m 2013
S¸ng thø hai, ngµy 12 th¸ng 8 n¨m 2013
TiÕt 1: Chµo cê
TiÕt 2: To¸n:
¤n tËp c¸c sè ®Õn 100.000
I. Môc tiªu: Gióp HS:
1. KiÕn thøc: ¤n tËp vÒ:
- C¸ch ®äc, viÕt c¸c sè ®Õn 100.000
- Ph©n tÝch cÊu t¹o sè.
2. KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng ®äc sè, kÜ n¨ng ph©n tÝch cÊu t¹o sè.
3.Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS tÝnh chÝnh x¸c, khoa häc.
II. ChuÈn bÞ
+ GV: - B¶ng phô
+ HS: - §å dïng häc to¸n, SGK, VBT
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
A.Giíi thiÖu bµi:(3'
)
- GV giíi thiÖu viÕt tªn bµi lªn b¶ng
B. Bµi míi:(30')
1. ¤n l¹i c¸ch ®äc sè, viÕt sè vµ c¸c
hµng.
a) GV viÕt sè: 83251 lªn b¶ng.
+ §äc sè vµ cho biÕt gi¸ trÞ cña tõng
hµng.
b) T¬ng tù nh trªn víi sè 83001, 80201,
80001.
c) Quan hÖ gi÷a 2 hµng liÒn kÒ.
? 1 chôc = ? ®¬n vÞ
? 1 tr¨m = ? chôc
....
? Hai hµng liÒn kÒ h¬n kÐm nhau bao
nhiªu ®¬n vÞ ?
? Nªu vÝ dô vÒ sè trßn chôc
? Nªu vÝ dô vÒ sè trßn tr¨m ?
? Nªu vÝ dô vÒ sè trßn ngh×n ?
2. Thùc hµnh:
Bµi 1: GV vÏ tia sè lªn b¶ng
- Nghe giíi thiÖu.
+ 1 HS ®äc sè vµ nªu
- HS ®øng t¹i chç ®äc sè vµ nªu.
= 10 ®¬n vÞ
= 10 chôc
- 10 ®¬n vÞ
10, 20, 30, ...
100, 200, ...
- HS nªu
- HS suy nghÜ lµm bµi
Phan ThÞ H¹nh - 1- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång
ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
a) ViÕt sè thÝch hîp vµo díi v¹ch cña
mçi tia sè:
0 1000 .... 3000
b) ViÕt sè thÝch hîp vµo chç (....)
36.000; 37.000; .....;
Bµi 2:
- §äc sè: 42571
? Sè nµy gåm? ®v? chôc? Tr¨m ?
ngh×n ? chôc ngh×n ?
- Cßn hµng tiÕp theo yªu cÇu líp lµm
vµo VBT.
Bµi 3:
- Gäi HS ®äc bµi
- GV viÕt lªn b¶ng
a) ViÕt mçi sè sau thµnh tæng theo
mÉu: 8723; 9171; 3082; 7006
MÉu: 8723 = 8000 + 700 + 20 + 3
- NhËn xÐt söa bµi
C. Cñng cè - dÆn dß:(3')
? Nªu c¸c bíc ®äc sè cã nhiÒu ch÷ sè ?
- VÒ lµm bµi tËp ë VBT + chuÈn bÞ
bµi sau.
- 1 HS lªn b¶ng, líp vë nh¸p.
- 1 HS lªn b¶ng líp BC
- 1 HS ®äc
- 1 ®¬n vÞ, 7 chôc,....
- 2 HS lªn b¶ng lµm, líp VBT
- 1HS ®äc.
- 3 HS lªn b¶ng
- Líp lµm b¶ng con
- NhËn xÐt bµi b¹n.
- HS tr¶ lêi
- Thùc hiÖn ë nhµ.
IV. Nh÷ng ®iÓm cÇn rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
TiÕt 3: TËp ®äc:
DÕ mÌn bªnh vùc kÎ yÕu
I. Môc tiªu: Gióp HS:
1. KiÕn thøc:
- §äc rµnh m¹ch, tr«i ch¶y; bíc ®Çu cã giäng ®äc phï hîp víi tÝnh c¸ch
cña nh©n vËt.( Nhµ Trß, DÕ MÌn).
- HiÓu néi dung bµi: Ca ngîi DÕ MÌn cã tÊm lßng nghÜa hiÖp - bªnh
vùc ngêi yÕu.
Phan ThÞ H¹nh - 2- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång
ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
- Ph¸t hiÖn ®îc nh÷ng lêi nãi, cö chØ cho thÊy tÊm lßng nghÜa hiÖp
cña DÕ MÌn;
Bíc ®Çu biÕt nhËn xÐt vÒ mét nh©n vËt trong bµi. ( tr¶ lêi ®îc c¸c c©u
hái trong SGK).
2. KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng ®äc tr«i ch¶y, kÜ n¨ng tr¶ lêi c©u hái. §èi víi
HSKG, cã kÜ n¨ng ®äc diÔn c¶m mét ®o¹n trong bµi, tr¶ lêi ®îc hÕt c¸c
c©u hái trong SGK.
3.Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS cã tÊm lßng nh©n hËu, biÕt bªnh vùc kÎ yÕu nh
nh©n vËt trong truyÖn.
II.ChuÈn bÞ
+ GV: - Tranh minh ho¹ (SGK)
- B¶ng phô viÕt s½n ®o¹n v¨n cÇn luyÖn ®äc.
+ HS: - SGK, VBT
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
A. Më ®Çu: (1')
- GV giíi thiÖu giíi thiÖu kh¸i qu¸t néi
dung ch¬ng tr×nh ph©n m«n TËp ®äc
líp 4.
- GV nãi s¬ qua néi dung 5 chñ ®iÓm
B. Bµi míi:30'
1. Giíi thiÖu bµi.
* GV giíi thiÖu chñ ®iÓm "Th¬ng ngêi
nh thÓ th¬ng th©n"
* Cho HS quan s¸t tranh ( SGK), giíi
thiÖu nhËn vËt trong tranh, sau ®ã giíi
thiÖu bµi, ghi tªn bµi lªn b¶ng.
2. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu
bµi.
a) LuyÖn ®äc:
- GV chia ®o¹n:
+ §1: Mét h«m… bay ®îc xa.
+ §2: T«i ®Õn gÇn …. ¨n thÞt em.
+§3: T«i xoÌ c¶ hai cµng … cña bän
nhÖn.
- Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n( 3lît)
+ LÇn 1: yªu cÇu HS t×m c¸c tõ khã,
dÔ lÉn khi ®äc bµi.
+ LÇn 2: Gi¶i thÝch c¸c tõ khã.
? §o¹n 1 cã 2 tõ khã hiÓu: cá xíc, Nhµ
- HS l¾ng nghe
- L¾ng nghe.
- Quan s¸t, l¾ng nghe, nh¾c l¹i
tªn bµi.
- HS ®äc nèi tiÕp 3 ®o¹n cña bµi.
- Nèi tiÕp nhau nªu.
- HS ®äc phÇn Chó gi¶i.
Phan ThÞ H¹nh - 3- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång
ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
Trß vËy trong SGK chó gi¶i 2 tõ nµy
ntn ?
- Gäi HS ®äc ®o¹n 2
- GV cho líp luyÖn ®äc theo N2
- Gäi mét nhãm ®äc nèi tiÕp ®o¹n toµn
bµi.
- GV nhËn xÐt
- Gäi HS ®äc c¶ bµi
- GV ®äc mÉu.
b) T×m hiÓu bµi:
+ TruyÖn cã nh÷ng nh©n vËt chÝnh
nµo?
+ KÎ yÕu ®îc DÕ MÌn bªnh vùc ë ®©y
lµ ai?
- Yªu cÇu HS ®äc ®o¹n 1
+ DÕ MÌn thÊy Nhµ Trß trong hoµn
c¶nh nh thÕ nµo?
- ý chÝnh cña ®o¹n 1 lµ g×?
- Yªu cÇu HS ®äc ®o¹n 2.
+T×m nh÷ng chi tiÕt cho thÊy chÞ Nhµ
Trß rÊt yÕu ít ?
+ Sù yÕu ít cña chÞ Nhµ Trß ®îc nh×n
qua con m¾t cña nh©n vËt nµo?
+ DÕ MÌn ®· thÓ hiÖn t×nh c¶m g× khi
nh×n Nhµ Trß?
- §o¹n 2 nãi lªn ®iÒu g×?
+Yªu cÇu HS ®äc thÇm vµ t×m nh÷ng
chi tiÕt cho thÊy Nhµ Trß bÞ øc hiÕp,
®e do¹?
+ §o¹n nµy lµ lêi cña ai?
+ Nhµ Trß bÞ bän nhÖn øc hiÕp ®e
do¹ ntn ?
+ Nh÷ng lêi nãi vµ cö chØ nµo nãi lªn
tÊm lßng nghÜa hiÖp cña DÕ MÌn ?
- 1HS ®äc
- Líp luyÖn ®äc theo cÆp
- 1nhãm ®äc, nhãm kh¸c nhËn
xÐt.
- L¾ng nghe
- 1HS ®äc, líp ®äc thÇm.
- Theo dâi.
- 1 HS tr¶ lêi: DÕ MÌn, chÞ Nhµ
Trß vµ bän nhÖn.
- Lµ chÞ Nhµ Trß.
- §äc thÇm.
- §ang ngåi gôc ®Çu khãc tØ tª
bªn t¶ng ®¸ cuéi.
- HSG: * Hoµn c¶nh DÕ MÌn gÆp
chÞ Nhµ Trß.
- 1HS ®äc, líp ®äc thÇm.
- Th©n h×nh chÞ bÐ nhá, gÇy
yÕu...
- HSK tr¶ lêi.
- HSK: … qua con m¾t ¸i ng¹i,
th«ng c¶m.
- HSKG: *H×nh d¸ng yÕu ít ®Õn
téi nghiÖp cña chÞ Nhµ Trß.
- §äc thÇm. Sau ®ã ph¸t biÓu.
- cña chÞ Nhµ Trß.
... Bän nhÖn ®· ®¸nh ®¸ Trß mÊy
bËn, lÇn nµy chóng ch¨ng t¬,
chÆn ®êng, ®e b¾t chÞ ¨n thÞt.
- HSK: + Lêi nãi: Em ®õng sî h·y
trë vÒ cïng víi t«i ®©y.
+ Cö chØ hµnh ®éng cña
DÕ MÌn: Ph¶n øng m¹nh mÏ: "xoÌ
c¶ 2 cµng ra; hµnh ®éng b¶o vÖ
che chë" : d¾t Nhµ Trß ®i.
- HS tr¶ lêi theo ý cña m×nh
- 4 HS nèi tiÕp ®äc c¶ bµi
Phan ThÞ H¹nh - 4- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång
ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
+ §äc lít toµn bµi vµ nªu 1 h×nh ¶nh
nh©n ho¸ mµ em thÝch ? V× sao ?
c) Híng dÉn ®äc diÔn c¶m:
- Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n c¶c
bµi HS ®äc bµi
- GV nhËn xÐt tõng HS ®äc vµ híng
dÉn ®äc tõng ®o¹n.
+ §äc lêi kÓ cña NhµTrß víi giäng ®¸ng
th¬ng
+ §äc lêi cña DÕ MÌn víi giäng m¹nh mÏ
- GV treo b¶ng phô chÐp ®o¹n: ... N¨m
tríc … ¨n hiÕp kÎ yÕu.
- GV ®äc mÉu
+ Nªu c¸ch ®äc ®o¹n v¨n trªn.
- Cho HS luyÖn ®äc theo cÆp
- GV tæ chøc cho ®¹i diÖn 3 tæ ®äc
thi.
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸.
C. Cñng cè - dÆn dß:3'
+ Bµi chia lµm mÊy ®o¹n ? Nªu ý
nghÜa mçi ®o¹n ?
+ Qua bµi nµy em häc ®îc g× ë nh©n
vËt DÕ MÌn ?
- NhËn xÐt tiÕt häc.
DÆn dß:- VÒ luyÖn ®äc + ChuÈn bÞ
bµi sau.
- L¾ng nghe
- HS tr¶ lêi
- 2 HS cïngbµn luyÖn ®äc.
- 3- 5 HS thi ®äc, líp theo dâi
nhËn xÐt.
- HS nªu.
- Lßng nghÜa hiÖp, bªnh vùc kÎ
yÕu, xo¸ bá ¸p bøc bÊt c«ng.
- Thùc hiÖn ë nhµ.
IV. Nh÷ng ®iÓm cÇn rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……… TiÕt 4: ChÝnh t¶:
DÕ mÌn bªnh vùc kÎ yÕu
I. Môc tiªu: Gióp häc sinh:
1. KiÕn thøc:
- Nghe viÕt ®óng chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng bµi chÝnh t¶ ; kh«ng m¾c
qu¸ 5 lçi trong bµi
- Lµm c¸c bµi tËp ph©n biÖt nh÷ng tiÕng cã ©m ®Çu (l/n) hoÆc (an/
ang) dÔ lÉn.
Phan ThÞ H¹nh - 5- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång
ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
2. KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng viÕt ®óng tèc ®é, kÜ n¨ng ph©n biÖt l/ n hoÆc an/
ang.
3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë ë tÊt c¶c¸c m«n häc.
II. ChuÈn bÞ
+ GV: - B¶ng phô viÕt s½n bµi tËp 2a
+ HS: - Vë chÝnh t¶, VBT
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
1. giíi thiÖu bµi:
GV giíi thiÖu, viÕt ®Ò bµi lªn b¶ng.
2. Híng dÉn nghe viÕt:(25')
- GV ®äc ®o¹n v¨n cÇn viÕt chÝnh t¶:
tõ ®Çu ®Õn vÉn khãc.
- Gäi HS ®äc l¹i ®o¹n v¨n.
- GV híng dÉn c¸ch tr×nh bµy t thÕ
ngåi viÕt.
- GV ®äc tõng c©u, tõng côm tõ .
- HS ®äc l¹i bµi.
- GV chÊm nhËn xÐt tõ 7 ®Õn 10 bµi.
- GV thu vë cßn l¹i vÒ chÊm.
3. Híng dÉn HS lµm bµi tËp chÝnh
t¶(10')
Bµi 2 (a)
- GV treo b¶ng phô.
- GV cho 2 ®éi lµm bµi trªn b¶ng díi
h×nh thøc thi tiÕp søc
- GV chia 2 ®éi: 1 nam, 1 ®éi n÷, mçi
®éi 7 ngêi.
- Phæ biÕn luËt ch¬i.
- NhËn xÐt c«ng bè ®éi nhÊt
KÕt qu¶ ®óng: lÈn, në nang, bÐo l¼n,
ch¾c nÞch, l«ng mµy, loµ xoµ, lµm
cho.
Bµi 3 (a):
- GV viÕt b¶ng.
- HS nh¾c l¹i tªn bµi.
- L¾ng nghe.
- HS ®äc thÇm
- L¾ng nghe
- HS viÕt bµi vµo vë.
- HS so¸t l¹i bµi.
- Tõng cÆp ®æi vë cho nhau so¸t
lçi cho nhau, tù söa nh÷ng lçi viÕt
sai bªn lÒ trang vë.
- 1HS ®äc bµi.
- Líp suy nghÜ lµm bµi vµo vë.
- L¾ng nghe
- HS ch¬i.
- HS díi líp theo dâi, nhËn xÐt.
- HS söa bµi.
+ HS ®äc bµi.
- HS thi gi¶i c©u ®è nhanh vµ
viÕt ®óng ra b¶ng.
- HS gi¬ b¶ng.
Phan ThÞ H¹nh - 6- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång
ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
- GV nhËn xÐt khen ngîi rót ra ®¸p ¸n
®óng (c¸i la bµn.
4. Cñng cè - dÆn dß:( 1')
- Tæng kÕt - nhËn xÐt tiÕt häc.
- DÆn dß:VÒ lµm c©u b bµi tËp 2, 3
vµ chuÈn bÞ bµi sau.
- 1sè HS ®äc l¹i c©u ®è vµ lêi gi¶i
®óng.
- Thùc hiÖn ë nhµ.
IV. Nh÷ng ®iÓm cÇn rót kinh nghiÖm sau tiªt d¹y:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ChiÒu thø hai, ngµy 12 th¸ng 8 n¨m 2013
TiÕt 1: RÌn TiÕng ViÖt: TËp ®äc, ChÝnh t¶:
DÕ mÌn bªnh vùc kÎ yÕu
I. Môc tiªu: Gióp HS:
- HiÓu néi dung bµi: Ca ngîi DÕ MÌn cã tÊm lßng nghÜa hiÖp -
bªnh vùc ngêi yÕu.
- Ph¸t hiÖn ®îc nh÷ng lêi nãi, cö chØ cho thÊy tÊm lßng nghÜa hiÖp
cña DÕ MÌn;
- Bíc ®Çu biÕt nhËn xÐt vÒ mét nh©n vËt trong bµi. ( tr¶ lêi ®îc c¸c
c©u hái trong SGK).
- Lµm c¸c bµi tËp ph©n biÖt nh÷ng tiÕng cã ©m ®Çu (l/n) hoÆc (an/
ang) dÔ lÉn.
- Gi¸o dôc HS lßng say mª s¸ng t¹o, ýthøc häc tèt bé m«n.
II. ChuÈn bÞ:
+ GV:- Mét sè BT thªm
+ HS: - Vë BT tr¾c nghiÖm vµ tù luËn TV 4 tËp I
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc:
- GV híng dÉn vµ yªu cÇu HS lµm c¸c BT trong VBT tr¾c nghiÖm vµ tù
luËn TiÕng ViÖt 4.
- GV theo dâi, gióp ®ì HS gÆp khã kh¨n.
- GV chÊm bµi cña HS, ch÷a bµi nhiÒu HS m¾c lçi
IV. Cñng cè dÆn dß:
Phan ThÞ H¹nh - 7- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång
ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
- NhËn xÐt chung giê häc
- DÆn: VÒ ch÷a l¹i bµi v¨n cña m×nh vµo vë « li.
……………………………………………………………………………………………………
…………………TiÕt 2: RÌn To¸n:
¤n tËp c¸c sè ®Õn 100 000
I. Môc tiªu: Gióp HS:
- Cñng cè vµ rÌn kÜ n¨ng cho HS vÒ cÊu t¹o sè, c¸ch tÝnh chu vi h×nh
ch÷ nhËt.
- RÌn kÜ n¨ng lµm bµi cho HS.
- Gi¸o dôc HS tÝnh cÈn thËn khi lµm bµi.
II. ChuÈn bÞ:
+ GV:- Mét sè BT thªm
+ HS: - Vë BT tr¾c nghiÖm vµ tù luËn TV 4 tËp I
II. Ho¹t ®éng d¹y - häc:
- GV híng dÉn vµ yªu cÇu HS lµm c¸c BT trong VBT tr¾c nghiÖm to¸n 4
tr.3
Bµi 1,2 ( HSTB, yÕu)
- Gäi HS ®äc, x¸c ®Þnh yªu cÇu.
- Yªu cÇu HS lµm VBT tr¾c nghÖm vµ tù luËn
Bµi 1,2,3 ( HSK, G)
- TiÕn hµnh t¬ng tù nh trªn.
- GV theo dâi, gióp ®ì HS yÕu.
* BT thªm: ( Dµnh cho HSKG)
Bµi 1: Cho c¸c ch÷ sè 1,4,7,9 em h·y:
a, ViÕt sè lín nhÊt cã 4 ch÷ sè trªn.
b, ViÕt sè bÐ nhÊt cã 4 ch÷ sè trªn.
Bµi 2: Cho c¸c ch÷ sè 1,3,5,4. H·y viÕt tÊt c¶ c¸c sè cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau
lËp
®îc bëi c¸c ch÷ trªn. TÝnh tæng c¸c sè võa t×m ®îc.
* §¸p ¸n:
Bµi 1:
a. 9741
b. 1479
Bµi 2:
a. 1354; 1345; 1534; 1543; 1435; 1453; 3154; 3145; 3541; 3514; 3451;
3415;
5134; 5143; 5314; 5341; 5431; 5413; 4153; 4135; 4351; 4315; 4531; 4513
- GV chÊm ch÷a bµi nhËn xÐt.
IV. Cñng cè dÆn dß:
- NhËn xÐt chung giê häc
Phan ThÞ H¹nh - 8- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång
ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
- DÆn: VÒ ch÷a l¹i bµi v¨n cña m×nh vµo vë « li.
TiÕt 3: LuyÖn viÕt:
Bµi 1
I.Môc tiªu:
- Gióp HS viÕt ®óng ®Ñp ®o¹n v¨n trong vë luyÖn viÕt líp 4 tËp 1
- Yªu cÇu HS viÕt hai kiÓu ch÷: ch÷ ®øng, ch÷ nghiªng nÐt ®Òu vµ
viÕt ®óng mÉu.
- Gi¸o dôc HS ý thøc tù rÌn ch÷, tÝnh cÈn thËn tØ mØ.
II. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
- Yªu cÇu HS ®äc ®o¹n v¨n trong vë luyÖn viÕt.
- GV nh¾c nhë HS tríc khi viÕt bµi.
- Yªu cÇu HS quan s¸t mÉu vµ chÐp l¹i.
- GV quan s¸t nh¾c nhë chung, chó ý nh¾c nhë gióp ®ì HS yÕu, HS
viÕt ch÷ xÊu.
- Thu chÊm, nhËn xÐt.
Thø ba, ngµy 13 th¸ng 8 n¨m 2013
TiÕt 1: LuyÖn tõ vµ c©u:
cÊu t¹o cña tiÕng
I. Môc tiªu: Gióp HS:
1. KiÕn thøc:
- N¾m ®îc cÊu t¹o c¬ b¶n (gåm 3 bé phËn ) cña ®¬n vÞ trong TiÕng
ViÖt.
- §iÒn ®îc c¸c bé phËn cÊu t¹o cña tõng tiÕng trong c©u tôc ng÷ ë
BT1 vµo b¶ng mÉu.
2. KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng ph©n tÝch cÊu t¹o cña tiÕng, kÜ n¨ng lµmc¸c BT.
3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS ý thøc ®èi víi m«n häc.
II. ChuÈn bÞ:
+ GV: - B¶ng phô vÏ s½n s¬ ®å cÊu t¹o cña tiÕng.
+ HS: - §äc bµi tríc.
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
A. Giíi thiÖu bµi:1'
Phan ThÞ H¹nh - 9- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång
ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
B. Bµi míi:30'
1, Giíi thiÖu bµi
- Nªu môc tiªu giê häc vµ ghi tªn bµi lªn
b¶ng.
2, PhÇn NhËn xÐt:
- GV ghi lªn b¶ng.
a) C©u tôc ng÷ díi ®©y cã bao nhiªu
tiÕng?.
- NhËn xÐt: (6 ®Õn 8 tiÕng)
b) §¸nh vÇn tiÕng "bÇu" - ghi l¹i c¸ch
®¸nh vÇn ®ã ?
- GV - NhËn xÐt.
c) TiÕng bÇu do nh÷ng bé phËn nµo
t¹o thµnh.- yªu cÇu HS th¶o luËn N2
- TiÕng bÇu gåm 3 bé phËn t¹o thµnh
©m ®Çu: b; vÇn: ©u; thanh (huyÒn).
d) Ph©n tÝch c¸c bé phËn t¹o thµnh
nh÷ng tiÕng trong trong c©u tôc ng÷
trªn.
- Gäi HS lªn b¶ng.
NhËn xÐt söa sai nÕu cã.
? TiÕng do nh÷ng bé phËn nµo t¹o
thµnh ?
? TiÕng nµo cã ®ñ c¸c bé phËn nh
tiÕng bÇu?
? TiÕng nµo kh«ng cã ®ñ c¸c bé phËn
nh tiÕng bÇu ?
* KÕt luËn: Trong mçi tiÕng bé phËn
vÇn vµ thanh b¾t buéc ph¶i cã mÆt.
Thanh ngang kh«ng ®îc ®¸nh dÊu khi
viÕt
3, PhÇn ghi nhí.
- GV treo b¶ng phô ghi phÇn ghi nhí.
- Gäi HS ®äc ghi nhí.
4. LuyÖn tËp:
Bµi 1:
- Gäi HS ®äc yªu cÇu cña bµi
- Yªu cÇu líp lµm bµi vµo vë bµi tËp.
- HS nh¾c l¹i tªn bµi.
- 1 HS ®äc phÇn nhËn xÐt.
- Líp ®äc thÇm vµ lÇn lît thùc
hiÖn c¸c yªu cÇu.
(§Ëp nhÑ tay lªn bµn biÓu thÞ sè
tiÕng)
- C¶ líp ®¸nh vÇn thÇm vµ ghi
c¸ch ®¸nh vÇn lªn b¶ng con.
- Th¶o luËn N2 - tr¶ lêi.
- 2 HS tr×nh bµy.
- HS nh¾c l¹i.
- 2 HS lªn b¶ng
- Líp lµm VBT
- NhËn xÐt bµi.
©m ®Çu,vÇn thanh
th¬ng, lÊy, bÝ, cïng ....
..... ¬i
- L¾ng nghe
- §äc thÇm ghi nhí SGK
- 4 HS ®äc.
- 1HS ®äc yªu cÇu bµi.
- Líp lµm bµi
- §¹i diÖn tæ b¸o c¸o kÕt qu¶.
- NhËn xÐt
Phan ThÞ H¹nh - 10- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång
ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
- NhËn xÐt söa sai.
Bµi 2:
- Gäi HS ®äc bµi
- Yªu cÇu HS th¶o luËn N2 sau ®ã lµm
bµi vµo VBT
- GV nhËn xÐt söa sai cho HS.
5, Cñng cè - dÆn dß:(3')
? Mçi tiÕng thêng cã mÊy bé phËn, lµ
nh÷ng bé phËn nµo ?
? Nh÷ng bé phËn nµo b¾t buéc ph¶i
cã trong tiÕng ?
+ Tæng kÕt - nhËn xÐt tiÕt häc.
- VÒ lµm bµi tËp + chuÈn bÞ bµi sau.
-1 HS ®äc yªu cÇu bµi.
- Líp lµm bµi theo N2
- §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶.
- 2 HS tr¶ lêi.
- Thùc hiÖn ë nhµ.
IV, Nh÷ng ®iÓm cÇn rót kinh nghiªm sau tiÕt d¹y:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
......................................
TiÕt 2: To¸n:
«n tËp c¸c sè ®Õn 100.000 (tiÕp theo)
I. Môc tiªu: Gióp HS :
1. KiÕn thøc:
- Thùc hiÖn phÐp céng vÒ c¸c sè cã ®Õn n¨m ch÷ sè; nh©n( chia) sè
®Õn n¨m ch÷ sè víi ( cho) sè cã mét ch÷ sè.
- BiÕt so s¸nh xÕp thø tù(®Õn 4sè) c¸c sè ®Õn 100 000.
2. KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp céng sè cã n¨m ch÷ sè, so s¸nh vµ
xÐp thø tù c¸c sè tù nhiªn.
3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS tÝnh chÝnh x¸c, khoa häc.
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
A. Bµi cò:(3')
- Yªu c©u HS ch÷a BT 2,3 trong VBT
- GV nhËn xÐt ghi ®iÓm.
B.Bµi míi: (30')
- 2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi, líp theo
dâi nhËn xÐt.
Phan ThÞ H¹nh - 11- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång
ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
1. Giíi thiÖu bµi .
- Nªu môc tiªu giê häc vµ ghi tªn b×a lªn
b¶ng.
2, LuyÖn tÝnh nhÈm:
GV ®äc c¸c phÐp tÝnh.
7000 + 2000 8000 -
2000
8000 : 2 4000 x 2
6000 : 3 2000 +
2950
- GV nªu kÕt qu¶ c¸c phÐp tÝnh.
- NhËn xÐt chung.
3. Thùc hµnh:
Bµi 1:
- Gäi HS b¸o c¸o kÕt qu¶
- NhËn xÐt.
? Muèn (+), (-), (x), (:) sè trßn ngh×n ta
lµm nh thÕ nµo ?
Bµi 2: GV viÕt lªn b¶ng.
a) 4637 + 8245 325 x 3
7035 - 2316 25968 : 3
- NhËn xÐt bµi:
Bµi 3: GV viÕt b¶ng
4327......3742
28676.....28676
5870........5890
97321......97400
? Nªu c¸ch so s¸nh 5870 ....... 5890 ?
- NhËn xÐt
? Nªu c¸ch so s¸nh 2 sè cã nhiÒu ch÷
sè ?
Bµi 4:
GV yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë ý a
- NhËn xÐt
C. Cñng cè - dÆn dß:(3')
? Muèn (x) víi sè trßn tr¨m, trßn
ngh×n, ... ta lµm ntn ?
-DÆn dß: VÒ lµm bµi tËp + ChuÈn bÞ
bµi sau.
- Nh¾c l¹i tªn bµi.
- HS tÝnh nhÈm trong ®Çu ghi
kÕt qu¶ vµo vë.
- HS so s¸nh bµi cña m×nh.
- HS tù lµm vµo vë
- HS b¸o c¸o kÕt qu¶.
- Gi÷ 3 ch÷ sè 0 thùc hiÖn nhÈm
c¸c ch÷ sè.
- HS ®äc bµi.
- 3 HS lªn b¶ng, líp BC.
- HS nhËn xÐt bµi b¹n.
- HS ®äc bµi.
- 4 HS lªn b¶ng, líp BC.
- HS nªu
- HS tù lµm vµo vë
- B¸o c¸o kÕt qu¶.
- .... thªm 2, 3, ... ch÷ sè 0 vµo
sau.
- Thùc hiÖn ë nhµ.
IV,Nh÷ng ®iÓm cÇn rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y:
Phan ThÞ H¹nh - 12- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång
ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Thø t, ngµy 14 th¸ng 8 n¨m 2013
TiÕt 1: KÓ chuyÖn:
Sù tÝch hå ba bÓ
I. Môc tiªu: Gióp HS :
1. KiÕn thøc:
- Nghe - kÓ l¹i tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh minh häa, kÓ nèi tiÕp
®îc toµn bé c©u chuyÖn Sù tÝch hå Ba BÓ ( do GV kÓ )
- HiÓu chuyÖn, biÕt trao ®æi víi b¹n vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn.
- HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: Gi¶i thÝch sù h×nh thµnh hå Ba BÓ
vµ ca ngîi nh÷ng con ngêi giµu lßng nh©n ¸i.
2. KÜ n¨ng:
- Cã kh¶ n¨ng nghe thÇy c« kÓ chuyÖn, nhí chuyÖn.
- Ch¨m chó theo dâi b¹n kÓ. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ ®óng lêi kÓ cña b¹n,
kÓ tiÕp ®îc lêi b¹n.
3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS cã lßng nh©n hËu, biÕt gióp ®ì ngêi kh¸c khi gÆp
khã kh¨n.
II. ChuÈn bÞ
+ GV: - Tranh phãng to ( Bé cÊp )
+ HS: - SGK TiÕng ViÖt 4 tËp I
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
A. Bµi cò: Kh«ng kiÓm tra
B.Bµi míi: (35')
1. Giíi thiÖu bµi .
- Nªu môc tiªu giê häc vµ ghi tªn b×a lªn
b¶ng.
2. GV kÓ chuyÖn “Sù tÝch Hå Ba BÓ”:
- GV kÓ chuyÖn lÇn 1 kÕt hîp gi¶i
nghÜa 1 sè tõ khã ®îc chó thÝch sau
truyÖn.
- GV kÓ chuyÖn lÇn 2 kÕt hîp chØ vµo
tranh minh häa phãng to.
.
- Nh¾c l¹i tªn bµi.
HS: Nghe GV kÓ.
- HS nghe kÓ, kÕt hîp nh×n tranh
minh häa, ®äc phÇn lêi díi mçi
bøc tranh.
Phan ThÞ H¹nh - 13- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång
ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
- GV kÓ lÇn 3.
3. Híng dÉn HS kÓ chuyÖn, trao ®æi
vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn.
a. KÓ chuyÖn theo nhãm:
- Gäi HS ®äc bµi tËp
- Yªu cÇu HS kÓ chuyÖn theo nhãm 4
HS (mçi em kÓ theo 1 tranh).1 em kÓ
l¹i toµn bé c©u chuyÖn.
b. Thi kÓ chuyÖn tríc líp:
? Ngoµi môc ®Ých gi¶i thÝch sù h×nh
thµnh hå Ba BÓ, c©u chuyÖn cßn nãi
víi ta ®iÒu g×?
- GV vµ c¶ líp b×nh chän b¹n kÓ hay
nhÊt, hiÓu c©u chuyÖn nhÊt.
C. Cñng cè - dÆn dß:(3')
- NhËn xÐt tiÕt häc, khen nh÷ng
em ch¨m chó nghe gi¶ng.
- DÆn dß: - VÒ nhµ kÓ l¹i c©u
chuyÖn cho ngêi th©n vµ chuÈn bÞ tr-
íc bµi sau.
- HS §äc lÇn lît yªu cÇu tõng bµi
tËp.
- Thùc hiÖn yªu cÇu
- 1 vµi tèp HS (mçi tèp 4 em) thi
kÓ tõng ®o¹n theo tranh.
- 1 vµi HS thi kÓ toµn bé c©u
chuyÖn.
- Trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u
chuyÖn.
- HSK: ca ngîi nh÷ng con ngêi
giµu lßng nh©n ¸i, kh¼ng ®Þnh
nh÷ng con ngêi giµu lßng nh©n ¸i
sÏ ®îc ®Òn ®¸p xøng ®¸ng.
- B×nh chän b¹n kÓ hay nhÊt
- Thùc hiÖn ë nhµ.
IV.Nh÷ng ®iÓm cÇn rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
TiÕt 3: To¸n:
«n tËp c¸c sè ®Õn 100000
I. Môc tiªu: Gióp HS:
1. KiÕn thøc:
Phan ThÞ H¹nh - 14- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång
ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
- TÝnh nhÈm, thùc hiÖn ®îc phÐp céng, phÐp trõ c¸c sè cã ®Õn n¨m
ch÷ sè; nh©n ( chia) c¸c sè ®Õn n¨m ch÷ sè víi (cho) c¸c sè cã mét ch÷ sè.
- TÝnh ®îc gi¸ trÞ cña biÓu thøc.( BT cÇn lµm: Bµi 1; Bµi 2(b); Bµi 3(a,b)
2. KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng céng, trõ, nh©n chia c¸c sè tù nhiªn. Gi¶i c¸c bµi
to¸n cã liªn quan.
3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS tÝnh cÈn thËn, khoa häc.
II. ChuÈn bÞ:
+ GV: - B¶ng phô.
+ HS: - §å dïng häc to¸n.
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
A. Bµi cò:(3')
- Yªu cÇu HS ch÷a bµi 2,3 trong VBT.
- NhËn xÐt, ghi ®iÓm.
B.Bµi míi:(30')
1, Giíi thiÖu bµi
- Nªu môc tiªu giê häc vµ ghi tªn bµi lªn
b¶ng.
2, Híng dÉn HS luyÖn tËp
Bµi 1: Gi¸o viªn cho HS tÝnh nhÈm
- NhËn xÐt
Bµi 2:a,
- Yªu cÇu HS lµm bµi.
- NhËn xÐt söa sai nÕu cã.
? Nªu c¸ch (+), (-) 2 sè cã nhiÒu ch÷
sè.
Bµi 3: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc
a) 3257 + 4659 - 1300
b) 6000 - 1300 x 2
- NhËn xÐt söa sai.
? Nªu c¸ch tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc ?
C. Cñng cè - dÆn dß:3'
- Tæng kÕt - nhËn xÐt tiÕt häc.
-DÆn dß: VÒ lµm bµi tËp + chuÈn bÞ
bµi sau.
- 2HS lªn b¶ng, líp theo dâi, nhËn
xÐt.
- Nghe giíi thiÖu.
- HS tÝnh nhÈm vµ nªu kÕt qu¶.
- 2 HS lªn b¶ng, líp VBT
- NhËn xÐt bµi b¹n.
- HS tr¶ lêi.
- 3 HS lªn b¶ng.
- Líp BC
- NhËn xÐt bµi b¹n
- 3 HS nªu.
- L¾ng nghe.
- Thùc hiÖn ë nhµ.
IV. Nh÷ng ®iÓm cÇn rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y:
Phan ThÞ H¹nh - 15- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång
ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
......................................
TiÕt 4: TËp ®äc:
mÑ èm
I. Môc tiªu: Gióp HS:
1. KiÕn thøc:
- §äc rµnh m¹ch, tr«i ch¶y; bíc ®Çu biiÕt ®äc diÔn c¶m 1,2 khæ th¬ víi
giäng nhÑ nhµng, t×nh c¶m.
- HiÓu néi dung bµi: T×nh c¶m yªu th¬ng s©u s¾c vµ tÊm lßng hiÕu
th¶o, biÕt ¬n cña b¹n nhá víi ngêi mÑ bÞ èm.( tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái 1,2,3;
thuéc Ýt nhÊt mét khæ trong bµi.
2. KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng ®äc lu lãat , HSTB cã kÜ n¨ng ®äc diÔn c¶m ®îc
mét ®o¹n trong bµi, tr¶ lêi ®îc mét sè c©u hái, HSKG ®äc diÔnc¶m ®îc
toµn bµi, tr¶ lêi ®îc hÕt c¸c c©u hái liªn quan ®Õn néi dung bµi, nªu ®îc néi
dung chÝnh cña bµi.
3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS häc tËp tÊm lßng hiÕu th¶o cña b¹n nhá trong bµi.
II. Chñ©n bÞ:
+ GV: - B¶ng phô viÕt khæ th¬ häc thuéc lßng
+ HS: - SGK, VBT
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
A. Bµi cò:(3')
- Gäi 2 HS lªn b¶ng.®äc phÇn 1 bµi
DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu
? Em häc ®îc ®iÒu g× ë DÕ MÌn ?
- NhËn xÐt ghi ®iÓm.
B. Bµi míi:30'
1. Giíi thiÖu bµi:
- GV dïng tranh (SGK), giíi thiÖu, ghi
tªn bµi lªn b¶ng.
2. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu
bµi:
a, LuyÖn ®äc
- 2 HS lªn b¶ng ®äc nèi tiÕp vµ
tr¶ lêi c©u hái.
- NhËn xÐt
- L¾ng nghe, nh¾c l¹i tªn bµi
- HS ®äc nèi tiÕp.
Phan ThÞ H¹nh - 16- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång
ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
- Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp theo khæ
th¬( 3 lît).
- Cho HS ®äc L1.
- KÕt hîp söa lçi ph¸t ©m, c¸ch ®äc cho
c¸c em.
+ Yªu cÇu HS t×m c¸c tõ khã, dÔ lÉn
khi ®äc bµi.
- Cho HS ®äc nèi L2.
- §äc t×m tõ khã, GV kÕt hîp cho HS
gi¶i nghÜa.
- Cho HS luyÖn ®äc theo cÆp.
- Goi HS ®äc toµn bµi
- GV mÉu
b) T×m hiÓu bµi.
- Yªu cÇu HS ®oc thÇm khæ 1 vµ tr¶
lêi c©u hái
? Em hiÓu c©u th¬: "L¸ trÇu .... bÊy
nay". C¸nh mµn .... sím tra muèn nãi
®iÒu g× ?.
? Sù quan t©m cña xãm lµng ®èi víi
mÑ b¹n nhá ®îc thÓ hiÖn qua nh÷ng
khæ th¬ nµo ?
- HS ®äc thÇm toµn bµi vµ tr¶ lêi c©u
hái.
? Nh÷ng chi tiÕt nµo trong bµi th¬ béc
lé t×nh yªu th¬ng s©u s¾c cña b¹n nhá
®èi víi mÑ ?
c) Híng dÉn ®äc diÔn c¶m vµ thuéc lßng
bµi th¬.
- Gäi HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n.
GV: §äc c¶ bµi víi giäng nhÑ nhµng,
t×nh c¶m: Khæ 1, 2: trÇm buån, khæ
3: lo l¾ng, khæ 4,5: vui h¬n khi mÑ ®·
khoÎ, diÔn trß; khæ 6, 7: giäng tha
thiÕt thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n.
- Nèi tiÕp nhau nªu.
- §äc phÇn Chó gi¶i trong SGK.
- Líp luyÖn ®äc theo N2.
- 1 HS K®äc
- Theo dâi.
-Thùc hiÖn yªu cÇu
- HS tr¶ lêi
- C« b¸c xãm lµng ... mang thuèc
vµo.
-Thùc hiÖn yªu cÇu
+ B¹n nhá th¬ng mÑ:
N¾ng ma .... tan
V× con .... nh¨n.
+ B¹n nhá mong mÑ chãng khái.
Con mong mÑ khoÎ dÇn dÇn.
+ B¹n nhá kh«ng qu¶n ng¹i lµm
mäi viÖc ®Ó mÑ vui: Ng©m th¬,
kÓ chuyÖn.
+ B¹n nhá thÊy mÑ lµ ngêi cã ý
nghÜa to lín ®èi víi m×nh: MÑ lµ
®Êt níc.
- 3HS nèi tiÕp ®äc c¶ bµi.
- L¾ng nghe.
- Theo dâi, t×m c¸ch ®äc.
- 2 HS cïng bµn luyÖn ®äc.
Phan ThÞ H¹nh - 17- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång
ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
- GV treo b¶ng phô chÐp 2 khæ th¬ 4,
5.
- GV ®äc mÉu.
- Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp.
- Gäi 1sè nhãm ®äc
- Tæ chøc cho HS thi ®äc.
- NhËn xÐt tuyªn d¬ng.
- Cho HS nhÈm thuéc bµi th¬.
- GV tæ chøc cho HS thi ®äc thuéc
khæ ®Õn bµi.
- NhËn xÐt , ghi ®iÓm
C. Cñng cè - dÆn dß:(3')
? Bµi th¬ cho biÕt t×nh c¶m cña b¹n
nhá víi mÑ ntn ?
- NhËn xÐt ghi b¶ng.
- Tæng kÕt - nhËn xÐt tiÕt häc.
- DÆn dß:VÒ häc thuéc + chuÈn bÞ
bµi sau.
- 2- 3nhãm ®äc,nhãm kh¸c nhËn
xÐt.
- 3 HS thi ®äc tríc lèp.
- NhËn xÐt.
- Líp ®äc nhÈm.
- 3-5 HS thi ®äc
- HSK:T×nh c¶m yªu th¬ng s©u
s¾c, sù hiÕu th¶o, lßng biÕt ¬n
cña b¹n nhá ®èi víi ngêi mÑ bÞ
èm.
- NhËn xÐt b¹n tr¶ lêi.
- Thùc hiÖn ë nhµ.
IV. Nh÷ng ®iÓm cÇn rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Thø n¨m, ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 2013
TiÕt 1: TËp lµm v¨n:
ThÕ nµo lµ kÓ chuyÖn?
I. Môc tiªu: Gióp HS:
1. KiÕn thøc:
- HiÓu nh÷ng ®ù¬c ®iÓm c¬ b¶n cña v¨n kÓ chuyÖn,
- Bíc ®Çu biÕt kÓ l¹i mét c©u chuyÖn ng¾n cã ®µu, cã cuèi, cã liªn
quan ®Õn 1,2 nh©n vËt vµ nãi lªn ®îc mét ®iÒu cã ý nghÜa.
2. KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng kÓ ®îc mét c©u chuyÖn ng¾n cã ®Çu cã cuèi vµ
nãi lªn mét ®iÒu cã ý nghÜa.
3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS ý thøc ®èi víi m«n häc.
II. ChuÈn bÞ:
+ Gv:- ViÕt s½n bµi v¨n Hå Ba BÓ lªn b¶ng líp.
Phan ThÞ H¹nh - 18- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång
ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
+ HS: - SGK, VBT
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
A. Bµi cò: KiÓm tra sù chuÈn bÞ
cña HS
B. Bµi míi:(33')
1, Giíi thiÖu bµi:
- Nªu môc tiªu giê häc vµ ghi tªn bµi
lªn b¶ng.
2,T×m hiÓu vÝ dô:
Bµi 1:
- Gäi HS ®äc yªu cÇu.
- Goi 2 HS kÓ tãm t¾t c©u chuyÖn
Sù tÝch hå Ba BÓ.
-Yªu cÇu HS th¶o luËn N4, sau ®ã
®¹i diÖn nhãm ph¸t biÓu,
GV nhËn xÐt , bæ sung.
Bµi 2
- Gäi HS ®äc bµi v¨n Hå Ba BÓ
+ Bµi v¨n cã nh÷ng nh©n vËt nµo?
+ Bµi v¨n cã nh÷ng sù kiÖn nµo x¶y
ra ®èi víi nh©n vËt?
+ Bµi v¨n giíi thiÖu nh÷ng g× vÒ hå
Ba BÓ?
+ Bµi Hå Ba BÓ víi bµi Sù tÝch Hå
Ba BÓ , bµi nµo lµ v¨n kÓ chuyÖn?
V× sao?
- Theo em thÕ nµo lµ v¨n kÓ
chuyÖn?
- GV nhËn xÐt, kÕt luËn.
3,Ghi nhí,
- Gäi HS ®äc ghi nhí(SGK).
- Yªu cÇu HS lÊy VD vÒ c¸c c©u
chuyÖn.
- GV nhËn xÐt, bæ sung.
4, LuyÖn tËp
Bµi 1:
- Gäi HS ®äc yªu cÇu.
- Nghe giíi thiÖu.
- 1 HS ®äc
- 2 HS kÓ, líp theo dâi
- Thùc hiÖn yªu cÇu, nhãm kh¸c
nhËn xÐt
- 2 HS ®äc.
+ Bµi v¨n kh«ng cã nh©n vËt.
+ Bµi v¨n kh«ng cã sù kiÖn nµo x¶y
ra.
+ Bµi v¨n giíi thiÖu vÒ vÞ trÝ, ®é
cao, chiÒu dµi, ®Þa h×nh, c¶nh
®Ñp cña hå Ba BÓ.
+ Bµi Sù tÝch hå Ba BÓ lµ v¨n kÓ
chuyÖn, v× cã nh©n vËt, cã cèt
truyÖn, cã ý nghÜa c©uchuyÖn. Bµi
Hå Ba BÓ kh«ng ph¶i bµi v¨n kÓ
chuyÖn mµ lµ bµi v¨n giíi thiÖu vÒ
hå Ba BÓ.
- HS tr¶ lêi, HS kh¸c nhËn xÐt.
- 3- 4 HS ®äc
- Nèi tiÕp nhau lÊy VD
- 1HS ®äc
- Lµm VBT
- Nèi tiÕp nhau ®äc
Phan ThÞ H¹nh - 19- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång
ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
-Yªu cÇu HS suy nghÜ vµ tù lµm
bµi.
- Goi HS ®äc c©u chuyÖn cña
m×nh.
- GV nhËn xÐt, söa sai.
Bµi 2:
- Gäi HS ®äc yªu cÇu.
- Gäi HS tr¶lêi c©u hái.
- GV nhËn xÐt, KL.
C. Cñng cè, dÆn dß: :(3')
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- DÆn dß: VÒ häc thuéc ghi nhí,
chuÈn bÞ bµi sau.
- 1 HS ®äc
- Nèi tiÕp nhau ph¸t biÓu
Thùc hiÖn ë nhµ.
VI. Nh÷ng ®iÓm cÇn rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
TiÕt 2: To¸n:
BiÓu thøc cã chøa mét ch÷
I. Môc tiªu: Gióp HS:
1. KiÕn thøc:
- Bíc ®Çu nhËn biÕt biÓu thøc chøa mét ch÷.
- BiÕt tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc chøa mét ch÷ khi thay ch÷ b»ng sè
2. KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc cã ch÷a mét ch÷.
3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS tÝnh chÝnh x¸c, khoa häc.
II. ChuÈn bÞ:
+ GV: - B¶ng nhãm.
+ HS: - §å dïng häc to¸n ,SGK,VBT.
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
Phan ThÞ H¹nh - 20- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång
ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
A. Bµi cò:(3')
- Yªu cÇu HS ch÷a bµi 2,3 trong VBT.
- NhËn xÐt, ghi ®iÓm.
B. Bµi míi:(30')
1, Giíi thiÖu bµi
- Nªu môc tiªu giê häc vµ ghi tªn bµi lªn
b¶ng.
2, Giíi thiÖu biÓu thøc cã chøa mét
ch÷.
a, BiÓu thøc cã chøa mét ch÷.
- Yªu cÇu HS ®äc bµi to¸n VD.
- Muèn biÕt b¹n lan cã tÊt c¶ bao nhiªu
quyÓn vë ta lµm thÕ nµo?
- GV treo b¶ng sè nh SGK , hái: NÕu
mÑ cho Lan thªm 1 quyÓn vë th× Lan
cã tÊt c¶ bao nhiªu quyÓn vë? - GV
®iÒn kq vµo b¶ng
- Lµm t¬ng tù vøi c¸c trêng hîp thªm
2,3,4,… quyÓn vë.
- Lan cã 3 quyÓn vë, nÕu mÑ cho Lan
thªm a quyÓn vë th× Lan cã tÊt c¶ bao
nhiªu quyÓn vë?
- GV giíi thiÖu: 3 + a ®îc gäi lµ biÓu
thøc cã chøa mét ch÷.
b, Gi¸ trÞ cña biÓu thøc chøa mét ch÷.
- NÕu a =1 th× 3 + a = ?
GV: khi ®ã ta nãi 4 lµ mét gi¸ trÞ cña
biÓu thøc 3+ a.
- T¬ng tù víi a = 2,3,4 …
- Khi biÕt mét gi¸ trÞ cô thÓ cña a,
muèn tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc 3+ a
ta lµm thÕ nµo?
- Mçi lÇn thay ch÷ b»ng sè ta tÝnh ®îc
g×?
3, LuyÖn tËp- thùc hµnh
Bµi 1:
Gäi HS ®äc , nªu yªu cÇu
- Yªu cÇu HS lµm bµi.
- GV nhËn xÐt, söa sai.
- 2HS lªn b¶ng, líp theo dâi, nhËn
xÐt.
- Nghe giíi thiÖu.
- 2 HS ®äc.
- HS tr¶ lêi.
- HS tr¶ lêi
- HS nªu
- L¾ng nghe.
- HSK tr¶ lêi - HS kh¸c nhËn xÐt.
- HSKtr¶ lêi- HS kh¸c nhËn xÐt.
- 2HS ®äc vµ nªu yªu cÇu.
- HS lªn b¶ng, L¬p lµm VBT.
- 1HS ®äc
Phan ThÞ H¹nh - 21- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång
ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
Bµi 2,:
- Gäi HS ®äc yªu cÇu.
- GV vÏ b¶ng sè nh SGK, Yªu cÇu HS
®iÒn b¶ng.
- GV nhËn xÐ, söa sai.
Bµi 3
- GoÞ HS ®äc ®Ò bµi.
- Yªu cÇu HS nªu biÓu thøc trong
phÇn b, yªu cÇu HS tù lµm bµi .
- GV cïng c¶ líp ch÷a bµi, chèt lêi gi¶i
®óng.
C. Cñng cè - dÆn dß:(2')
-Tæng kÕt, nhËn xÐt tiÕt häc.
-DÆn dß: VÒ lµm bµi tËp + chuÈn bÞ
bµi sau
- 2HS lªn b¶ng ®iÒn, líp lµm vë.
- 1HS ®äc
- 3 HS lªn b¶ng, Líp lµm b¶ng tay.
- Thùc hiÖn ë nhµ.
IV, Nh÷ng ®iÓm cÇn rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
S¸ng thø s¸u, ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2013
TiÕt 1: LuyÖn tõ vµ c©u:
LuyÖn tËp vÒ cÊu t¹o cña tiÕng
I. Môc tiªu: Gióp HS:
1. KiÕn thøc:
- §iÒn ®îc cÊu t¹o cña tiÕng theo ba phÇn ®· häc( ©m ®Çu, vÇn,
thanh)theo b¶ng mÉu ë BT1.
- NhËn biÕt ®îc c¸c tiÕng cã vÇn gièng nhau á BT2, BT3.( HS kh¸, giái,
nhËn biÕt ®îc c¸c cÆp tiÕng b¾t vµn víi nhau trong th¬( BT4); gi¶i ®îc
c©u ®è ë BT5.
2.KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng ph©n tÝch cÊu t¹o cña tiÕng, kÜ n¨ng nhËn biÕt
c¸c vÇn b¾t nhÞp víi nhau ë c¸c dßng th¬.
3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS tÝnh s¸ng t¹o, chÝnh x¸c.
II. ChuÈn bÞ:
+ GV: - B¶ng phô vÏ s½n s¬ ®å cÊu t¹o cña tiÕng vµ vÇn.
+ HS: -SGK, Vë bµi tËp.
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
Phan ThÞ H¹nh - 22- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång
ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
A. Bµi cò:(3')
- Yªu cÇu HS ph©n tÝch 3 bé phËn
cña tiÕng trong c©u: L¸ lµnh ®ïm l¸
r¸ch.
- NhËn xÐt ghi ®iÓm.
B. Bµi míi:(30')
1, Giíi thiÖu bµi:
- Giíi thiÖu ghi tªn bµi lªn b¶ng.
2, Híng dÉn HS lµm bµi tËp:
Bµi 1:
- GV kÎ khung ®Ó ph©n tÝch lªn b¶ng.
- Yªu cÇu líp lµm bµi theo nhãm.
- NhËn xÐt chèt ®¸p ¸n ®óng.
Bµi 2:
- Gäi HS ®äc yªu cÇu.
+ C©u tôc ng÷ viÕt theo thÓ th¬ nµo?
+ Trong c©u tôc ng÷ trªn, hai tiÕng nµo
b¾t vÇn víi nhau?
Bµi 3:
- Gäi HS ®äc yªu cÇu.
- Yªu cÇu HS lµm bµi.
- NhËn xÐt rót ra kÕt qu¶: C¸c cÆp cã
vÇn b¾t ®Çu víi nhau: "cho¾t - tho¾t",
"xinh - nghªnh".
+ CÆp cã vÇn gièng nhau hoµn toµn:
cho¾t - tho¾t.
+ CÆp cã vÇn kh«ng gièng nhau hoµn
toµn: xinh - nghªnh.
Bµi 4:( HSK)
? ThÕ nµo lµ 2 tiÕng b¾t vÇn víi
nhau ?
Bµi 5( HSK)
- Gäi HS ®äc yªu cÇu.
§©y lµ c©u ®è ch÷ (ghi tiÕng) nªn cÇn
t×m lêi gi¶i vµ c¸c ch÷ ghi tiÕng.
- 2 HS lªn b¶ng thùc hiÖn yªu
cÇu, líp vë nh¸p.
- NhËn xÐt.
- Nh¾c l¹i tªn bµi.
- HS ®äc bµi 1 (c¶ vÝ dô ) SGK.
- HS lµm bµi theo nhãm 2.
- §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶.
- Nhãm kh¸c nhËn xÐt
- 1HS ®äc.
- HSK tr¶ lêi.
- HSK: ngoµi - hoµi (vÇn khèng
(n).
- 1HS ®äc
- 1 HS lªn b¶ng. Líp VBT.
- NhËn xÐt bµi b¹n, so s¸nh bµi
m×nh.
- Nghe gi¶ng.
- Söa bµi nÕu sai.
+ Lµ 2 tiÕng cã vÇn gièng nhau
hoµn toµn, hoÆc kh«ng hoµn
toµn.
- HS nh¾c l¹i
- 1HS ®äc yªu cÇu bµi.
- HS gi¶i ®¸p c©u ®ã.
Phan ThÞ H¹nh - 23- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång
ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
- NhËn xÐt söa sai nÕu cã.
C. Cñng cè - dÆn dß:(3')
? TiÕng cã cÊu t¹o nh thÕ nµo, nh÷ng
bé phËn nµo nhÊt thiÕt ph¶i cã ? Nªu
vÝ dô.
- NhËn xÐt tiÕt häc
- DÆn dß:VÒ lµm bµi tËp + chuÈn bÞ
bµi sau.
- NhËn xÐt.
- HS tr¶ lêi.
- Thùc hiÖn ë nhµ.
IV, Nh÷ng ®iÓm cÇn rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
TiÕt 2: To¸n:
luyÖn tËp
I. Môc tiªu: Gióp HS:
1. KiÕn thøc:
- LuyÖn tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc cã chøa 1 ch÷.
- Lµm quen víi c«ng thøc tÝnh P h×nh vu«ng cã ®é dµi c¹nh lµ a.
- BT cÇn lµm: Bµi1; Bµi 2;( 2 c©u) ; Bµi 4( chän mét trong ba trêng
hîp).
2. KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc cã chøa mét ch÷, kÜ n¨ng
tÝnh chu vi h×nh vu«ng.
3. Th¸i ®é. Gi¸o dôc HS tÝnh chÝnh x¸c, khoa häc.
II. ChuÈn bÞ:
+ GV: - B¶ng nhãm
+ HS: - §å dïng häc to¸n.
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
A. Bµi cò: (3')
- Yªu cÇu HS ch÷a bµi 2,3 trong VBT.
- ? nh¾c l¹i c¸ch tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu
thøc cã chøa mét ch÷.
- NhËn xÐt, ghi ®iÓm.
B. Bµi míi: (30')
1, Giíi thiÖu bµi:
- 2HS lªn b¶ng, líp theo dâi, nhËn
xÐt
Phan ThÞ H¹nh - 24- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång
ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
- Gi¸o viªn giíi thiÖu, ghi tªn bµi lªn
b¶ng.
2, Bµi tËp:
Bµi 1: GV viÕt b¶ng.
a 6 x a
5 6x 5 = 30
7
10
? Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 6 x a víi a = 7 ?
? Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 6 x a víi a =
10 ?
- Yªu cÇu HS lµm bµi.
- Yªu cÇu HS ®æi chÐo bµi ®Ó kiÓm
tra kq cña nhau.
- NhËn xÐt söa sai nÕu cã.
Bµi 4:
- Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸ch tÝnh chu vi
h×nh vu«ng.
+ Nªu h×nh vu«ng cã c¹nh lµ a th× chu
vi h×nh vu«ng lµ bao nhiªu?
- GV giíi thiÖu: Gäi chu vi h×nh vu«ng
lµ P. Ta cã: P = a x 4
- Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi 4, sau ®ã
lµm bµi.
- GV cïng c¶ líp nhËn xÐt rót ra kÕt
qu¶ ®óng.
C. Cñng cè - dÆn dß: (3')
? Nªu c¸ch tÝnh gi¸ trÞ sè cña biÓu
thøc cã chøa 1 ch÷ ?
? Muèn tÝnh chu vi h×nh vu«ng ta lµm
thÕ nµo ?
- Tæng kÕt - nhËn xÐt tiÕt häc.
- DÆn dß:VÒ lµm bµi tËp + chuÈn bÞ
bµi sau.
- Nh¾c l¹i tªn bµi.
- HS ®äc bµi.
- HS nªu gi¸ trÞ cña biÓu thøc 6 x
a
víi a = 5 lµ 6 x 5 = 30
- HSTB nªu:
… = 6 x 7 = 42
..... = 6 x 10 = 60
- 3 HS lªn b¶ng, Líp lµm vë « li.
- Thùc hiÖn yªu cÇu.
- HSTB nh¾c l¹i
- HSK tr¶ lêi.
- 3HS lªn b¶ng, Líp lµm bµi vµo
VBT.
- HSTB tr¶ lêi.
- Thùc hiÖn ë nhµ.
IV, Nh÷ng ®iÓm cÇn rót kinh nghiªm sau tiÕt d¹y:
Phan ThÞ H¹nh - 25- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång
ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
TiÕt 3: TËp lµm v¨n:
Nh©n vËt trong truyÖn
I. Môc tiªu: Gióp HS:
1. KiÕn thøc:
- Bíc ®Çu hiÓu ®îc thÕ nµo lµ nh©n vËt
- NhËn biÕt ®îc tÝnh c¸ch cña tõng ngêi ch¸u( qua lêi nhËn xÐt cña bµ)
trong c©u chuyÖn Ba anh em.
- Bíc ®Çu biÕt kÓ tiÕp c©u chuyÖn theo t×nh huèng cho tríc, ®óng
tÝnh c¸ch cña nh©n vËt.
2. KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng kÓ chuyÖn theo lêi cña nh©n vËt.
3. Th¸i ®é: BiÕt häc tËp nh÷ng ®øc tÝnh tèt cña nh©n vËt trong truyÖn.
II. ChuÈn bÞ:
+ GV: - KÎ b¶ng ph©n lo¹i theo yªu cÇu bµi tËp 1.
+ HS: - SGK, Vë bµi tËp.
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
A. Bµi cò: (3')
- ThÕ nµo lµ v¨n kÓ chuyÖn? Cho VD.
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
B. Bµi míi:30'
1, Giíi thiÖu bµi:
- GV giíi thiÖu, ghi tªn bµi lªn b¶ng.
2, PhÇn NhËn xÐt:
Bµi 1:
- Gäi HS ®äc bµi.
? Nªu tªn nh÷ng truyÖn míi c¸c em ®·
häc ?
- Yªu cÇu HS lµm bµi.
- NhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
Bµi 2:
- 2HS lªn b¶ng , líp theo dâi, nhËn
xÐt.
- Nh¾c l¹i tªn bµi.
- 1 HS ®äc.
- DÕ mÌn bªnh vùc kÎ yÕu, sù
tÝch Hå Ba BÓ.
- 2 HS lªn b¶ng lµm.
- C¶ líp lµm VBT.
- NhËn xÐt bµi b¹n + b¸o c¸o kÕt
qu¶.
- Söa nÕu sai.
Phan ThÞ H¹nh - 26- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång
ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
- Gäi HS ®äc bµi.
- Yªu cÇu líp lµm bµi theo nhãm 2 HS
- NhËn xÐt rót ra kÕt qu¶ ®óng: (DÕ
mÌn kh¼ng kh¸i, cã lßng th¬ng ngêi,
ghÐt ¸p bøc bÊt c«ng, s½n sµng lµm
viÖc nghÜa ®Ó bªnh vùc nh÷ng kÎ yÕu
- DÕ mÌn che chë, gióp ®ì Nhµ Trß).
3. PhÇn ghi nhí:
- Gäi HS ®äc ghi nhí.
4, LuyÖn tËp:
Bµi 1:
- Gäi HS ®äc bµi
? Bµ nhËn xÐt vÒ tÝnh c¸ch cña tõng
ch¸u nh thÕ nµo ?
? Em cã ®ång ý víi nhËn xÐt cña bµ
kh«ng?
? Bµ cã nhËn xÐt nh vËy lµ nhê ®©u ?
- GV nhËn xÐt, KL vÒ tÝnh c¸ch tõng
nh©n vËt.
Bµi 2:
- Gäi HS ®äc yªu cÇu.
? NÕu b¹n nhá biÕt quan t©m ®Õn ng-
êi kh¸c b¹n Êy sÏ lµm g× ?
? NÕu b¹n nhá kh«ng biÕt quan t©m
®Õn ngêi kh¸c b¹n Êy sÏ hµnh ®éng ra
sao ?
- GVKL vÒ hai híng kÓ.
- Cho HS kÓ theo nhãm 4HS
- Cho HS thi kÓ chuyÖn
- NhËn xÐt tuyªn d¬ng HS.
C. Cñng cè - dÆn dß:(3')
? Nh©n vËt trong truyÖn lµ ai ?
? TÝnh c¸ch cña nh©n vËt béc lé qua
®©u ?
- 1HS ®äc bµi.
- Líp lµm bµi theo nhãm 2.
- §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶.
- Nhãm kh¸c nhËn xÐt.
- 3 HS ®äc.
- 1 HS ®äc bµi tËp.
- Líp ®äc thÇm bµi, quan s¸t tranh
vµ tr¶ lêi c©u hái.
+ Ni - ki - ta chØ nghÜ vÒ ham
thÝch riªng cña m×nh.
+ G« - sa: l¸u lØnh.
+ Chi - «m - ca nh©n hËu, ch¨m
chØ.
+ ..... cã.
- HSK: ...quan s¸t hµnh ®éng cña
mçi ch¸u.
- L¾ng nghe.
- HS thùc hiÖn yªu cÇu.
- 2HS ®äc
- Ch¹y l¹i n©ng em bÐ lªn...
- HS tr¶ lêi
- L¾ng nghe.
- KÓ theo nhãm.
- 3 - 5HS thi kÓ chuyÖn
- NhËn xÐt.
- HS tr¶ lêi.
- Thùc hiÖn ë nhµ.
Phan ThÞ H¹nh - 27- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång
ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
- Tæng kÕt - nhËn xÐt tiÕt häc.
- VÒ lµm bµi tËp + ChuÈn bÞ bµi sau.
IV, Nh÷ng ®iÓm cÇn rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
ChiÒu thø s¸u, ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2013
TiÕt 1: RÌn TiÕng ViÖt: LuyÖn tõ vµ c©u:
LuyÖn tËp vÒ cÊu t¹o cña tiÕng
I. Môc tiªu: Gióp HS:
- Cñng cè vµ hiÓu ®îc cÊu t¹o cña tiÕng theo ba phÇn ®· häc( ©m
®Çu, vÇn, thanh).
- NhËn biÕt ®îc c¸c tiÕng cã vÇn gièng nhau ( HS kh¸, giái, nhËn biÕt
®îc c¸c cÆp tiÕng b¾t vµn víi nhau trong th¬.
- Cã kÜ n¨ng ph©n tÝch cÊu t¹o cña tiÕng, kÜ n¨ng nhËn biÕt c¸c vÇn
b¾t nhÞp víi nhau ë c¸c dßng th¬.
- Gi¸o dôc HS tÝnh s¸ng t¹o, chÝnh x¸c.
II. ChuÈn bÞ:
+ GV: - Mét sè BT thªm
+ HS: - VBT tr¾c nghiÖm vµ tù luËn TiÕng ViÖt 4 tËp I
III. Ho¹t déng d¹y vµ häc:
- Híng dÇn HS lµm bµi tËp trong vë tù luËn vµ tr¾c nghiÖm TV 4 tËp 1
- HS lµm bµi vµo vë, GV ®i gióp ®ì häc sinh yÕu kÐm.
- ChÊm ch÷a sai kÞp thêi.
* BT thªm:( Dµnh cho HSKG)
Bµi 1: Ghi vµo b¶ng sau kÕt qu¶ ph©n tÝch cÊu t¹o cña tiÕng:
TiÕng ¢m ®Çu VÇn Thanh
khuya
nguÖch
ngo¹c
khuûu
quyÕt
cõu
tiÕng
uyªn
Bµi 2: Ghi l¹i c¸c tiÕng b¾t vÇn víi nhau trong khæ th¬ sau vµ nªu nhËn
xÐt vÒ c¸ch b¾t vÇn trong tõng cÆp tiÕng Êy:
Phan ThÞ H¹nh - 28- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång
ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4
Con chim chiÒn chiÖn
Bay vót vót cao
Lßng ®Çy yªu mÕn
Khóc h¸t ngät ngµo.
- GV chÊm, ch÷a bµi, nhËn xÐt chung.
TiÕt 3: RÌn to¸n:
KiÓm tra
I. Môc tiªu:
- KiÓm tra kiÕn thøc HS vÒ so s¸nh xÕp thø tù c¸c sè tù nhiªn, céng ,
nh©n , chia c¸c sè TN trong ph¹m vi 100 000. TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch
h×nh ch÷ nhËt
- RÌn kÜ n¨ng lµm bµi cho HS.
- Gi¸o dôc c¸c em tÝnh cÈn thËn.
II.§Ò bµi:
Bµi 1 :
a. XÕp c¸c sè sau theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín:
37 109; 29 0815 ; 48 725 ; 19 624 ; 20 001
b. XÕp c¸c sè sau theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ :
65 008 ; 27 912 ; 84 109 ; 12 754 ; 39 789
Bµi 2 : TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc :
a. 7536 - 124 x 5 b. ( 7536 + 124 ) : 5
Bµi 3 : T×m X :
a. 8034 - X = 3408 b. 2016 : X = 6
Bµi 4: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 24cm, chiÒu réng b»ng 4
1
chiÒu
dµi. TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt ®ã.
- GV thu, chÊm, ch÷a bµi.
* C¸ch ®¸nh gi¸:
- Bµi 1: 2 ®iÓm.( xÕp ®óng mçi ý ®îc 1 ®iÓm )
- Bµi 2: 2 ®iÓm.( tÝnh ®óng mçi ý ®îc 1 ®iÓm )
- Bµi 3: 2 ®iÓm.( lµm ®óng mçi phÐp tÝnh t×m X ®îc 1 ®iÓm )
- Bµi 4: 3 ®iÓm:
- Tr×nh bµy vµ ch÷ viÕt:1 ®iÓm.
TiÕt 4: Sinh ho¹t líp.
Phan ThÞ H¹nh - 29- Trêng TiÓu häc Thuþ
Hång

Recomendados

Giao an am nhac 7 por
Giao an am nhac 7Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7Thiên Đường Tình Yêu
596 vistas117 diapositivas
Ga lop 1 tuan 14 por
Ga lop 1  tuan 14Ga lop 1  tuan 14
Ga lop 1 tuan 14Nguyễn Tiến Thắng
288 vistas32 diapositivas
Giao an-day-he-lop-4-len-lop-5 por
Giao an-day-he-lop-4-len-lop-5Giao an-day-he-lop-4-len-lop-5
Giao an-day-he-lop-4-len-lop-5nhok Vy
484 vistas31 diapositivas
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 por
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014Thiên Đường Tình Yêu
81 vistas70 diapositivas
Giao an buoi chieu lop 1 por
Giao an buoi chieu lop 1Giao an buoi chieu lop 1
Giao an buoi chieu lop 1Trần Việt
165 vistas97 diapositivas
Giao an am nhac 820142015 por
Giao an am nhac 820142015Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015Thiên Đường Tình Yêu
310 vistas77 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015 por
Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015
Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015Thiên Đường Tình Yêu
1.2K vistas29 diapositivas
Td 9 ky 1 por
Td 9 ky 1Td 9 ky 1
Td 9 ky 1Hoa Phượng
332 vistas60 diapositivas
Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014 por
Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 8 nam hoc 20132014Thiên Đường Tình Yêu
479 vistas66 diapositivas
Tieng viet por
Tieng vietTieng viet
Tieng vietHạnh Nguyễn
164 vistas197 diapositivas
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du por
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day duGiao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day duThiên Đường Tình Yêu
631 vistas31 diapositivas
Giao an nhac 8 ca nam por
Giao an nhac 8 ca namGiao an nhac 8 ca nam
Giao an nhac 8 ca namThiên Đường Tình Yêu
281 vistas109 diapositivas

La actualidad más candente(14)

Giao an tin hoc lop 11 ca nam por Lã Văn Hải
Giao an tin hoc lop 11 ca namGiao an tin hoc lop 11 ca nam
Giao an tin hoc lop 11 ca nam
Lã Văn Hải699 vistas
Sachfx570 m shoanchinh por dosoan
Sachfx570 m shoanchinhSachfx570 m shoanchinh
Sachfx570 m shoanchinh
dosoan110 vistas
SKKN Xây Dựng Kế Hoạch Hoạt Động Thể Dục Thể Thao Trong Trường THCS por nataliej4
SKKN Xây Dựng Kế Hoạch Hoạt Động Thể Dục Thể Thao Trong Trường THCS SKKN Xây Dựng Kế Hoạch Hoạt Động Thể Dục Thể Thao Trong Trường THCS
SKKN Xây Dựng Kế Hoạch Hoạt Động Thể Dục Thể Thao Trong Trường THCS
nataliej411 vistas
Tt thanh tich huế 12 13 por kenhero
Tt thanh tich huế 12 13Tt thanh tich huế 12 13
Tt thanh tich huế 12 13
kenhero177 vistas

Similar a Giao an 4 Tuan 1

Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 trọn bộ por
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 trọn bộGiáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 trọn bộ
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 trọn bộmcbooksjsc
124 vistas31 diapositivas
Bai 35 Dieu Kien Can Cho Hat Nay Mam por
Bai 35 Dieu Kien Can Cho Hat Nay MamBai 35 Dieu Kien Can Cho Hat Nay Mam
Bai 35 Dieu Kien Can Cho Hat Nay Mamtrungtinh
1.1K vistas7 diapositivas
17 bai thuc hanh nang cao por
17 bai thuc hanh nang cao17 bai thuc hanh nang cao
17 bai thuc hanh nang caoMí Lót
193 vistas41 diapositivas
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 por
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014Thiên Đường Tình Yêu
222 vistas70 diapositivas
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2 por
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2
Giao an am nhac 7 nam hoc 20132014 2Thiên Đường Tình Yêu
292 vistas70 diapositivas
B giang thcs por
B giang thcsB giang thcs
B giang thcstvtham
222 vistas16 diapositivas

Similar a Giao an 4 Tuan 1(20)

Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 trọn bộ por mcbooksjsc
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 trọn bộGiáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 trọn bộ
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 trọn bộ
mcbooksjsc124 vistas
Bai 35 Dieu Kien Can Cho Hat Nay Mam por trungtinh
Bai 35 Dieu Kien Can Cho Hat Nay MamBai 35 Dieu Kien Can Cho Hat Nay Mam
Bai 35 Dieu Kien Can Cho Hat Nay Mam
trungtinh1.1K vistas
17 bai thuc hanh nang cao por Mí Lót
17 bai thuc hanh nang cao17 bai thuc hanh nang cao
17 bai thuc hanh nang cao
Mí Lót193 vistas
B giang thcs por tvtham
B giang thcsB giang thcs
B giang thcs
tvtham222 vistas
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat por trungtinh
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va HatBai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat
trungtinh1.5K vistas
Giao an vat li 7 ca nam por Hoa Phượng
Giao an vat li 7 ca namGiao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Hoa Phượng262 vistas
KẾ HOẠCH THỰC TẬP K42 ĐHKTQD por Ngọc Hà
KẾ HOẠCH THỰC TẬP K42 ĐHKTQDKẾ HOẠCH THỰC TẬP K42 ĐHKTQD
KẾ HOẠCH THỰC TẬP K42 ĐHKTQD
Ngọc Hà311 vistas
KẾ HOẠCH BÁO CÁO THỰC TẬP K42 KTQD por Ngọc Hà
KẾ HOẠCH BÁO CÁO THỰC TẬP K42 KTQDKẾ HOẠCH BÁO CÁO THỰC TẬP K42 KTQD
KẾ HOẠCH BÁO CÁO THỰC TẬP K42 KTQD
Ngọc Hà351 vistas
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8 por mcbooksjsc
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
mcbooksjsc424 vistas
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộ por mcbooksjsc
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộGiáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộ
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộ
mcbooksjsc663 vistas

Último

2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf por
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdfFred Hub
9 vistas7 diapositivas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...Nguyen Thanh Tu Collection
17 vistas92 diapositivas
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdfFred Hub
7 vistas8 diapositivas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...Nguyen Thanh Tu Collection
13 vistas127 diapositivas
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... por
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...Nguyen Thanh Tu Collection
6 vistas204 diapositivas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...Nguyen Thanh Tu Collection
6 vistas91 diapositivas

Último(20)

2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf por Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub9 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... por Nguyen Thanh Tu Collection
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
3. Phân tích định tính.pdf por Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub7 vistas
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... por Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf por Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 vistas
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub10 vistas
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...

Giao an 4 Tuan 1

 • 1. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 TuÇn1 Thùc hiÖn tõ 12 th¸ng 8 ®Õn 16 th¸ng 8 n¨m 2013 S¸ng thø hai, ngµy 12 th¸ng 8 n¨m 2013 TiÕt 1: Chµo cê TiÕt 2: To¸n: ¤n tËp c¸c sè ®Õn 100.000 I. Môc tiªu: Gióp HS: 1. KiÕn thøc: ¤n tËp vÒ: - C¸ch ®äc, viÕt c¸c sè ®Õn 100.000 - Ph©n tÝch cÊu t¹o sè. 2. KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng ®äc sè, kÜ n¨ng ph©n tÝch cÊu t¹o sè. 3.Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS tÝnh chÝnh x¸c, khoa häc. II. ChuÈn bÞ + GV: - B¶ng phô + HS: - §å dïng häc to¸n, SGK, VBT III. Ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS A.Giíi thiÖu bµi:(3' ) - GV giíi thiÖu viÕt tªn bµi lªn b¶ng B. Bµi míi:(30') 1. ¤n l¹i c¸ch ®äc sè, viÕt sè vµ c¸c hµng. a) GV viÕt sè: 83251 lªn b¶ng. + §äc sè vµ cho biÕt gi¸ trÞ cña tõng hµng. b) T¬ng tù nh trªn víi sè 83001, 80201, 80001. c) Quan hÖ gi÷a 2 hµng liÒn kÒ. ? 1 chôc = ? ®¬n vÞ ? 1 tr¨m = ? chôc .... ? Hai hµng liÒn kÒ h¬n kÐm nhau bao nhiªu ®¬n vÞ ? ? Nªu vÝ dô vÒ sè trßn chôc ? Nªu vÝ dô vÒ sè trßn tr¨m ? ? Nªu vÝ dô vÒ sè trßn ngh×n ? 2. Thùc hµnh: Bµi 1: GV vÏ tia sè lªn b¶ng - Nghe giíi thiÖu. + 1 HS ®äc sè vµ nªu - HS ®øng t¹i chç ®äc sè vµ nªu. = 10 ®¬n vÞ = 10 chôc - 10 ®¬n vÞ 10, 20, 30, ... 100, 200, ... - HS nªu - HS suy nghÜ lµm bµi Phan ThÞ H¹nh - 1- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång
 • 2. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 a) ViÕt sè thÝch hîp vµo díi v¹ch cña mçi tia sè: 0 1000 .... 3000 b) ViÕt sè thÝch hîp vµo chç (....) 36.000; 37.000; .....; Bµi 2: - §äc sè: 42571 ? Sè nµy gåm? ®v? chôc? Tr¨m ? ngh×n ? chôc ngh×n ? - Cßn hµng tiÕp theo yªu cÇu líp lµm vµo VBT. Bµi 3: - Gäi HS ®äc bµi - GV viÕt lªn b¶ng a) ViÕt mçi sè sau thµnh tæng theo mÉu: 8723; 9171; 3082; 7006 MÉu: 8723 = 8000 + 700 + 20 + 3 - NhËn xÐt söa bµi C. Cñng cè - dÆn dß:(3') ? Nªu c¸c bíc ®äc sè cã nhiÒu ch÷ sè ? - VÒ lµm bµi tËp ë VBT + chuÈn bÞ bµi sau. - 1 HS lªn b¶ng, líp vë nh¸p. - 1 HS lªn b¶ng líp BC - 1 HS ®äc - 1 ®¬n vÞ, 7 chôc,.... - 2 HS lªn b¶ng lµm, líp VBT - 1HS ®äc. - 3 HS lªn b¶ng - Líp lµm b¶ng con - NhËn xÐt bµi b¹n. - HS tr¶ lêi - Thùc hiÖn ë nhµ. IV. Nh÷ng ®iÓm cÇn rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TiÕt 3: TËp ®äc: DÕ mÌn bªnh vùc kÎ yÕu I. Môc tiªu: Gióp HS: 1. KiÕn thøc: - §äc rµnh m¹ch, tr«i ch¶y; bíc ®Çu cã giäng ®äc phï hîp víi tÝnh c¸ch cña nh©n vËt.( Nhµ Trß, DÕ MÌn). - HiÓu néi dung bµi: Ca ngîi DÕ MÌn cã tÊm lßng nghÜa hiÖp - bªnh vùc ngêi yÕu. Phan ThÞ H¹nh - 2- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång
 • 3. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 - Ph¸t hiÖn ®îc nh÷ng lêi nãi, cö chØ cho thÊy tÊm lßng nghÜa hiÖp cña DÕ MÌn; Bíc ®Çu biÕt nhËn xÐt vÒ mét nh©n vËt trong bµi. ( tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái trong SGK). 2. KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng ®äc tr«i ch¶y, kÜ n¨ng tr¶ lêi c©u hái. §èi víi HSKG, cã kÜ n¨ng ®äc diÔn c¶m mét ®o¹n trong bµi, tr¶ lêi ®îc hÕt c¸c c©u hái trong SGK. 3.Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS cã tÊm lßng nh©n hËu, biÕt bªnh vùc kÎ yÕu nh nh©n vËt trong truyÖn. II.ChuÈn bÞ + GV: - Tranh minh ho¹ (SGK) - B¶ng phô viÕt s½n ®o¹n v¨n cÇn luyÖn ®äc. + HS: - SGK, VBT III. Ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS A. Më ®Çu: (1') - GV giíi thiÖu giíi thiÖu kh¸i qu¸t néi dung ch¬ng tr×nh ph©n m«n TËp ®äc líp 4. - GV nãi s¬ qua néi dung 5 chñ ®iÓm B. Bµi míi:30' 1. Giíi thiÖu bµi. * GV giíi thiÖu chñ ®iÓm "Th¬ng ngêi nh thÓ th¬ng th©n" * Cho HS quan s¸t tranh ( SGK), giíi thiÖu nhËn vËt trong tranh, sau ®ã giíi thiÖu bµi, ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi. a) LuyÖn ®äc: - GV chia ®o¹n: + §1: Mét h«m… bay ®îc xa. + §2: T«i ®Õn gÇn …. ¨n thÞt em. +§3: T«i xoÌ c¶ hai cµng … cña bän nhÖn. - Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n( 3lît) + LÇn 1: yªu cÇu HS t×m c¸c tõ khã, dÔ lÉn khi ®äc bµi. + LÇn 2: Gi¶i thÝch c¸c tõ khã. ? §o¹n 1 cã 2 tõ khã hiÓu: cá xíc, Nhµ - HS l¾ng nghe - L¾ng nghe. - Quan s¸t, l¾ng nghe, nh¾c l¹i tªn bµi. - HS ®äc nèi tiÕp 3 ®o¹n cña bµi. - Nèi tiÕp nhau nªu. - HS ®äc phÇn Chó gi¶i. Phan ThÞ H¹nh - 3- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång
 • 4. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 Trß vËy trong SGK chó gi¶i 2 tõ nµy ntn ? - Gäi HS ®äc ®o¹n 2 - GV cho líp luyÖn ®äc theo N2 - Gäi mét nhãm ®äc nèi tiÕp ®o¹n toµn bµi. - GV nhËn xÐt - Gäi HS ®äc c¶ bµi - GV ®äc mÉu. b) T×m hiÓu bµi: + TruyÖn cã nh÷ng nh©n vËt chÝnh nµo? + KÎ yÕu ®îc DÕ MÌn bªnh vùc ë ®©y lµ ai? - Yªu cÇu HS ®äc ®o¹n 1 + DÕ MÌn thÊy Nhµ Trß trong hoµn c¶nh nh thÕ nµo? - ý chÝnh cña ®o¹n 1 lµ g×? - Yªu cÇu HS ®äc ®o¹n 2. +T×m nh÷ng chi tiÕt cho thÊy chÞ Nhµ Trß rÊt yÕu ít ? + Sù yÕu ít cña chÞ Nhµ Trß ®îc nh×n qua con m¾t cña nh©n vËt nµo? + DÕ MÌn ®· thÓ hiÖn t×nh c¶m g× khi nh×n Nhµ Trß? - §o¹n 2 nãi lªn ®iÒu g×? +Yªu cÇu HS ®äc thÇm vµ t×m nh÷ng chi tiÕt cho thÊy Nhµ Trß bÞ øc hiÕp, ®e do¹? + §o¹n nµy lµ lêi cña ai? + Nhµ Trß bÞ bän nhÖn øc hiÕp ®e do¹ ntn ? + Nh÷ng lêi nãi vµ cö chØ nµo nãi lªn tÊm lßng nghÜa hiÖp cña DÕ MÌn ? - 1HS ®äc - Líp luyÖn ®äc theo cÆp - 1nhãm ®äc, nhãm kh¸c nhËn xÐt. - L¾ng nghe - 1HS ®äc, líp ®äc thÇm. - Theo dâi. - 1 HS tr¶ lêi: DÕ MÌn, chÞ Nhµ Trß vµ bän nhÖn. - Lµ chÞ Nhµ Trß. - §äc thÇm. - §ang ngåi gôc ®Çu khãc tØ tª bªn t¶ng ®¸ cuéi. - HSG: * Hoµn c¶nh DÕ MÌn gÆp chÞ Nhµ Trß. - 1HS ®äc, líp ®äc thÇm. - Th©n h×nh chÞ bÐ nhá, gÇy yÕu... - HSK tr¶ lêi. - HSK: … qua con m¾t ¸i ng¹i, th«ng c¶m. - HSKG: *H×nh d¸ng yÕu ít ®Õn téi nghiÖp cña chÞ Nhµ Trß. - §äc thÇm. Sau ®ã ph¸t biÓu. - cña chÞ Nhµ Trß. ... Bän nhÖn ®· ®¸nh ®¸ Trß mÊy bËn, lÇn nµy chóng ch¨ng t¬, chÆn ®êng, ®e b¾t chÞ ¨n thÞt. - HSK: + Lêi nãi: Em ®õng sî h·y trë vÒ cïng víi t«i ®©y. + Cö chØ hµnh ®éng cña DÕ MÌn: Ph¶n øng m¹nh mÏ: "xoÌ c¶ 2 cµng ra; hµnh ®éng b¶o vÖ che chë" : d¾t Nhµ Trß ®i. - HS tr¶ lêi theo ý cña m×nh - 4 HS nèi tiÕp ®äc c¶ bµi Phan ThÞ H¹nh - 4- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång
 • 5. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 + §äc lít toµn bµi vµ nªu 1 h×nh ¶nh nh©n ho¸ mµ em thÝch ? V× sao ? c) Híng dÉn ®äc diÔn c¶m: - Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n c¶c bµi HS ®äc bµi - GV nhËn xÐt tõng HS ®äc vµ híng dÉn ®äc tõng ®o¹n. + §äc lêi kÓ cña NhµTrß víi giäng ®¸ng th¬ng + §äc lêi cña DÕ MÌn víi giäng m¹nh mÏ - GV treo b¶ng phô chÐp ®o¹n: ... N¨m tríc … ¨n hiÕp kÎ yÕu. - GV ®äc mÉu + Nªu c¸ch ®äc ®o¹n v¨n trªn. - Cho HS luyÖn ®äc theo cÆp - GV tæ chøc cho ®¹i diÖn 3 tæ ®äc thi. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸. C. Cñng cè - dÆn dß:3' + Bµi chia lµm mÊy ®o¹n ? Nªu ý nghÜa mçi ®o¹n ? + Qua bµi nµy em häc ®îc g× ë nh©n vËt DÕ MÌn ? - NhËn xÐt tiÕt häc. DÆn dß:- VÒ luyÖn ®äc + ChuÈn bÞ bµi sau. - L¾ng nghe - HS tr¶ lêi - 2 HS cïngbµn luyÖn ®äc. - 3- 5 HS thi ®äc, líp theo dâi nhËn xÐt. - HS nªu. - Lßng nghÜa hiÖp, bªnh vùc kÎ yÕu, xo¸ bá ¸p bøc bÊt c«ng. - Thùc hiÖn ë nhµ. IV. Nh÷ng ®iÓm cÇn rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ……… TiÕt 4: ChÝnh t¶: DÕ mÌn bªnh vùc kÎ yÕu I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: 1. KiÕn thøc: - Nghe viÕt ®óng chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng bµi chÝnh t¶ ; kh«ng m¾c qu¸ 5 lçi trong bµi - Lµm c¸c bµi tËp ph©n biÖt nh÷ng tiÕng cã ©m ®Çu (l/n) hoÆc (an/ ang) dÔ lÉn. Phan ThÞ H¹nh - 5- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång
 • 6. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 2. KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng viÕt ®óng tèc ®é, kÜ n¨ng ph©n biÖt l/ n hoÆc an/ ang. 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë ë tÊt c¶c¸c m«n häc. II. ChuÈn bÞ + GV: - B¶ng phô viÕt s½n bµi tËp 2a + HS: - Vë chÝnh t¶, VBT III. Ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. giíi thiÖu bµi: GV giíi thiÖu, viÕt ®Ò bµi lªn b¶ng. 2. Híng dÉn nghe viÕt:(25') - GV ®äc ®o¹n v¨n cÇn viÕt chÝnh t¶: tõ ®Çu ®Õn vÉn khãc. - Gäi HS ®äc l¹i ®o¹n v¨n. - GV híng dÉn c¸ch tr×nh bµy t thÕ ngåi viÕt. - GV ®äc tõng c©u, tõng côm tõ . - HS ®äc l¹i bµi. - GV chÊm nhËn xÐt tõ 7 ®Õn 10 bµi. - GV thu vë cßn l¹i vÒ chÊm. 3. Híng dÉn HS lµm bµi tËp chÝnh t¶(10') Bµi 2 (a) - GV treo b¶ng phô. - GV cho 2 ®éi lµm bµi trªn b¶ng díi h×nh thøc thi tiÕp søc - GV chia 2 ®éi: 1 nam, 1 ®éi n÷, mçi ®éi 7 ngêi. - Phæ biÕn luËt ch¬i. - NhËn xÐt c«ng bè ®éi nhÊt KÕt qu¶ ®óng: lÈn, në nang, bÐo l¼n, ch¾c nÞch, l«ng mµy, loµ xoµ, lµm cho. Bµi 3 (a): - GV viÕt b¶ng. - HS nh¾c l¹i tªn bµi. - L¾ng nghe. - HS ®äc thÇm - L¾ng nghe - HS viÕt bµi vµo vë. - HS so¸t l¹i bµi. - Tõng cÆp ®æi vë cho nhau so¸t lçi cho nhau, tù söa nh÷ng lçi viÕt sai bªn lÒ trang vë. - 1HS ®äc bµi. - Líp suy nghÜ lµm bµi vµo vë. - L¾ng nghe - HS ch¬i. - HS díi líp theo dâi, nhËn xÐt. - HS söa bµi. + HS ®äc bµi. - HS thi gi¶i c©u ®è nhanh vµ viÕt ®óng ra b¶ng. - HS gi¬ b¶ng. Phan ThÞ H¹nh - 6- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång
 • 7. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 - GV nhËn xÐt khen ngîi rót ra ®¸p ¸n ®óng (c¸i la bµn. 4. Cñng cè - dÆn dß:( 1') - Tæng kÕt - nhËn xÐt tiÕt häc. - DÆn dß:VÒ lµm c©u b bµi tËp 2, 3 vµ chuÈn bÞ bµi sau. - 1sè HS ®äc l¹i c©u ®è vµ lêi gi¶i ®óng. - Thùc hiÖn ë nhµ. IV. Nh÷ng ®iÓm cÇn rót kinh nghiÖm sau tiªt d¹y: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ChiÒu thø hai, ngµy 12 th¸ng 8 n¨m 2013 TiÕt 1: RÌn TiÕng ViÖt: TËp ®äc, ChÝnh t¶: DÕ mÌn bªnh vùc kÎ yÕu I. Môc tiªu: Gióp HS: - HiÓu néi dung bµi: Ca ngîi DÕ MÌn cã tÊm lßng nghÜa hiÖp - bªnh vùc ngêi yÕu. - Ph¸t hiÖn ®îc nh÷ng lêi nãi, cö chØ cho thÊy tÊm lßng nghÜa hiÖp cña DÕ MÌn; - Bíc ®Çu biÕt nhËn xÐt vÒ mét nh©n vËt trong bµi. ( tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái trong SGK). - Lµm c¸c bµi tËp ph©n biÖt nh÷ng tiÕng cã ©m ®Çu (l/n) hoÆc (an/ ang) dÔ lÉn. - Gi¸o dôc HS lßng say mª s¸ng t¹o, ýthøc häc tèt bé m«n. II. ChuÈn bÞ: + GV:- Mét sè BT thªm + HS: - Vë BT tr¾c nghiÖm vµ tù luËn TV 4 tËp I III. Ho¹t ®éng d¹y - häc: - GV híng dÉn vµ yªu cÇu HS lµm c¸c BT trong VBT tr¾c nghiÖm vµ tù luËn TiÕng ViÖt 4. - GV theo dâi, gióp ®ì HS gÆp khã kh¨n. - GV chÊm bµi cña HS, ch÷a bµi nhiÒu HS m¾c lçi IV. Cñng cè dÆn dß: Phan ThÞ H¹nh - 7- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång
 • 8. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 - NhËn xÐt chung giê häc - DÆn: VÒ ch÷a l¹i bµi v¨n cña m×nh vµo vë « li. …………………………………………………………………………………………………… …………………TiÕt 2: RÌn To¸n: ¤n tËp c¸c sè ®Õn 100 000 I. Môc tiªu: Gióp HS: - Cñng cè vµ rÌn kÜ n¨ng cho HS vÒ cÊu t¹o sè, c¸ch tÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt. - RÌn kÜ n¨ng lµm bµi cho HS. - Gi¸o dôc HS tÝnh cÈn thËn khi lµm bµi. II. ChuÈn bÞ: + GV:- Mét sè BT thªm + HS: - Vë BT tr¾c nghiÖm vµ tù luËn TV 4 tËp I II. Ho¹t ®éng d¹y - häc: - GV híng dÉn vµ yªu cÇu HS lµm c¸c BT trong VBT tr¾c nghiÖm to¸n 4 tr.3 Bµi 1,2 ( HSTB, yÕu) - Gäi HS ®äc, x¸c ®Þnh yªu cÇu. - Yªu cÇu HS lµm VBT tr¾c nghÖm vµ tù luËn Bµi 1,2,3 ( HSK, G) - TiÕn hµnh t¬ng tù nh trªn. - GV theo dâi, gióp ®ì HS yÕu. * BT thªm: ( Dµnh cho HSKG) Bµi 1: Cho c¸c ch÷ sè 1,4,7,9 em h·y: a, ViÕt sè lín nhÊt cã 4 ch÷ sè trªn. b, ViÕt sè bÐ nhÊt cã 4 ch÷ sè trªn. Bµi 2: Cho c¸c ch÷ sè 1,3,5,4. H·y viÕt tÊt c¶ c¸c sè cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau lËp ®îc bëi c¸c ch÷ trªn. TÝnh tæng c¸c sè võa t×m ®îc. * §¸p ¸n: Bµi 1: a. 9741 b. 1479 Bµi 2: a. 1354; 1345; 1534; 1543; 1435; 1453; 3154; 3145; 3541; 3514; 3451; 3415; 5134; 5143; 5314; 5341; 5431; 5413; 4153; 4135; 4351; 4315; 4531; 4513 - GV chÊm ch÷a bµi nhËn xÐt. IV. Cñng cè dÆn dß: - NhËn xÐt chung giê häc Phan ThÞ H¹nh - 8- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång
 • 9. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 - DÆn: VÒ ch÷a l¹i bµi v¨n cña m×nh vµo vë « li. TiÕt 3: LuyÖn viÕt: Bµi 1 I.Môc tiªu: - Gióp HS viÕt ®óng ®Ñp ®o¹n v¨n trong vë luyÖn viÕt líp 4 tËp 1 - Yªu cÇu HS viÕt hai kiÓu ch÷: ch÷ ®øng, ch÷ nghiªng nÐt ®Òu vµ viÕt ®óng mÉu. - Gi¸o dôc HS ý thøc tù rÌn ch÷, tÝnh cÈn thËn tØ mØ. II. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: - Yªu cÇu HS ®äc ®o¹n v¨n trong vë luyÖn viÕt. - GV nh¾c nhë HS tríc khi viÕt bµi. - Yªu cÇu HS quan s¸t mÉu vµ chÐp l¹i. - GV quan s¸t nh¾c nhë chung, chó ý nh¾c nhë gióp ®ì HS yÕu, HS viÕt ch÷ xÊu. - Thu chÊm, nhËn xÐt. Thø ba, ngµy 13 th¸ng 8 n¨m 2013 TiÕt 1: LuyÖn tõ vµ c©u: cÊu t¹o cña tiÕng I. Môc tiªu: Gióp HS: 1. KiÕn thøc: - N¾m ®îc cÊu t¹o c¬ b¶n (gåm 3 bé phËn ) cña ®¬n vÞ trong TiÕng ViÖt. - §iÒn ®îc c¸c bé phËn cÊu t¹o cña tõng tiÕng trong c©u tôc ng÷ ë BT1 vµo b¶ng mÉu. 2. KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng ph©n tÝch cÊu t¹o cña tiÕng, kÜ n¨ng lµmc¸c BT. 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS ý thøc ®èi víi m«n häc. II. ChuÈn bÞ: + GV: - B¶ng phô vÏ s½n s¬ ®å cÊu t¹o cña tiÕng. + HS: - §äc bµi tríc. III. Ho¹t ®éng d¹y - häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß A. Giíi thiÖu bµi:1' Phan ThÞ H¹nh - 9- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång
 • 10. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 B. Bµi míi:30' 1, Giíi thiÖu bµi - Nªu môc tiªu giê häc vµ ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2, PhÇn NhËn xÐt: - GV ghi lªn b¶ng. a) C©u tôc ng÷ díi ®©y cã bao nhiªu tiÕng?. - NhËn xÐt: (6 ®Õn 8 tiÕng) b) §¸nh vÇn tiÕng "bÇu" - ghi l¹i c¸ch ®¸nh vÇn ®ã ? - GV - NhËn xÐt. c) TiÕng bÇu do nh÷ng bé phËn nµo t¹o thµnh.- yªu cÇu HS th¶o luËn N2 - TiÕng bÇu gåm 3 bé phËn t¹o thµnh ©m ®Çu: b; vÇn: ©u; thanh (huyÒn). d) Ph©n tÝch c¸c bé phËn t¹o thµnh nh÷ng tiÕng trong trong c©u tôc ng÷ trªn. - Gäi HS lªn b¶ng. NhËn xÐt söa sai nÕu cã. ? TiÕng do nh÷ng bé phËn nµo t¹o thµnh ? ? TiÕng nµo cã ®ñ c¸c bé phËn nh tiÕng bÇu? ? TiÕng nµo kh«ng cã ®ñ c¸c bé phËn nh tiÕng bÇu ? * KÕt luËn: Trong mçi tiÕng bé phËn vÇn vµ thanh b¾t buéc ph¶i cã mÆt. Thanh ngang kh«ng ®îc ®¸nh dÊu khi viÕt 3, PhÇn ghi nhí. - GV treo b¶ng phô ghi phÇn ghi nhí. - Gäi HS ®äc ghi nhí. 4. LuyÖn tËp: Bµi 1: - Gäi HS ®äc yªu cÇu cña bµi - Yªu cÇu líp lµm bµi vµo vë bµi tËp. - HS nh¾c l¹i tªn bµi. - 1 HS ®äc phÇn nhËn xÐt. - Líp ®äc thÇm vµ lÇn lît thùc hiÖn c¸c yªu cÇu. (§Ëp nhÑ tay lªn bµn biÓu thÞ sè tiÕng) - C¶ líp ®¸nh vÇn thÇm vµ ghi c¸ch ®¸nh vÇn lªn b¶ng con. - Th¶o luËn N2 - tr¶ lêi. - 2 HS tr×nh bµy. - HS nh¾c l¹i. - 2 HS lªn b¶ng - Líp lµm VBT - NhËn xÐt bµi. ©m ®Çu,vÇn thanh th¬ng, lÊy, bÝ, cïng .... ..... ¬i - L¾ng nghe - §äc thÇm ghi nhí SGK - 4 HS ®äc. - 1HS ®äc yªu cÇu bµi. - Líp lµm bµi - §¹i diÖn tæ b¸o c¸o kÕt qu¶. - NhËn xÐt Phan ThÞ H¹nh - 10- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång
 • 11. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 - NhËn xÐt söa sai. Bµi 2: - Gäi HS ®äc bµi - Yªu cÇu HS th¶o luËn N2 sau ®ã lµm bµi vµo VBT - GV nhËn xÐt söa sai cho HS. 5, Cñng cè - dÆn dß:(3') ? Mçi tiÕng thêng cã mÊy bé phËn, lµ nh÷ng bé phËn nµo ? ? Nh÷ng bé phËn nµo b¾t buéc ph¶i cã trong tiÕng ? + Tæng kÕt - nhËn xÐt tiÕt häc. - VÒ lµm bµi tËp + chuÈn bÞ bµi sau. -1 HS ®äc yªu cÇu bµi. - Líp lµm bµi theo N2 - §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶. - 2 HS tr¶ lêi. - Thùc hiÖn ë nhµ. IV, Nh÷ng ®iÓm cÇn rót kinh nghiªm sau tiÕt d¹y: ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ...................................... TiÕt 2: To¸n: «n tËp c¸c sè ®Õn 100.000 (tiÕp theo) I. Môc tiªu: Gióp HS : 1. KiÕn thøc: - Thùc hiÖn phÐp céng vÒ c¸c sè cã ®Õn n¨m ch÷ sè; nh©n( chia) sè ®Õn n¨m ch÷ sè víi ( cho) sè cã mét ch÷ sè. - BiÕt so s¸nh xÕp thø tù(®Õn 4sè) c¸c sè ®Õn 100 000. 2. KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp céng sè cã n¨m ch÷ sè, so s¸nh vµ xÐp thø tù c¸c sè tù nhiªn. 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS tÝnh chÝnh x¸c, khoa häc. III. Ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS A. Bµi cò:(3') - Yªu c©u HS ch÷a BT 2,3 trong VBT - GV nhËn xÐt ghi ®iÓm. B.Bµi míi: (30') - 2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi, líp theo dâi nhËn xÐt. Phan ThÞ H¹nh - 11- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång
 • 12. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 1. Giíi thiÖu bµi . - Nªu môc tiªu giê häc vµ ghi tªn b×a lªn b¶ng. 2, LuyÖn tÝnh nhÈm: GV ®äc c¸c phÐp tÝnh. 7000 + 2000 8000 - 2000 8000 : 2 4000 x 2 6000 : 3 2000 + 2950 - GV nªu kÕt qu¶ c¸c phÐp tÝnh. - NhËn xÐt chung. 3. Thùc hµnh: Bµi 1: - Gäi HS b¸o c¸o kÕt qu¶ - NhËn xÐt. ? Muèn (+), (-), (x), (:) sè trßn ngh×n ta lµm nh thÕ nµo ? Bµi 2: GV viÕt lªn b¶ng. a) 4637 + 8245 325 x 3 7035 - 2316 25968 : 3 - NhËn xÐt bµi: Bµi 3: GV viÕt b¶ng 4327......3742 28676.....28676 5870........5890 97321......97400 ? Nªu c¸ch so s¸nh 5870 ....... 5890 ? - NhËn xÐt ? Nªu c¸ch so s¸nh 2 sè cã nhiÒu ch÷ sè ? Bµi 4: GV yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë ý a - NhËn xÐt C. Cñng cè - dÆn dß:(3') ? Muèn (x) víi sè trßn tr¨m, trßn ngh×n, ... ta lµm ntn ? -DÆn dß: VÒ lµm bµi tËp + ChuÈn bÞ bµi sau. - Nh¾c l¹i tªn bµi. - HS tÝnh nhÈm trong ®Çu ghi kÕt qu¶ vµo vë. - HS so s¸nh bµi cña m×nh. - HS tù lµm vµo vë - HS b¸o c¸o kÕt qu¶. - Gi÷ 3 ch÷ sè 0 thùc hiÖn nhÈm c¸c ch÷ sè. - HS ®äc bµi. - 3 HS lªn b¶ng, líp BC. - HS nhËn xÐt bµi b¹n. - HS ®äc bµi. - 4 HS lªn b¶ng, líp BC. - HS nªu - HS tù lµm vµo vë - B¸o c¸o kÕt qu¶. - .... thªm 2, 3, ... ch÷ sè 0 vµo sau. - Thùc hiÖn ë nhµ. IV,Nh÷ng ®iÓm cÇn rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y: Phan ThÞ H¹nh - 12- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång
 • 13. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thø t, ngµy 14 th¸ng 8 n¨m 2013 TiÕt 1: KÓ chuyÖn: Sù tÝch hå ba bÓ I. Môc tiªu: Gióp HS : 1. KiÕn thøc: - Nghe - kÓ l¹i tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh minh häa, kÓ nèi tiÕp ®îc toµn bé c©u chuyÖn Sù tÝch hå Ba BÓ ( do GV kÓ ) - HiÓu chuyÖn, biÕt trao ®æi víi b¹n vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn. - HiÓu ®îc ý nghÜa c©u chuyÖn: Gi¶i thÝch sù h×nh thµnh hå Ba BÓ vµ ca ngîi nh÷ng con ngêi giµu lßng nh©n ¸i. 2. KÜ n¨ng: - Cã kh¶ n¨ng nghe thÇy c« kÓ chuyÖn, nhí chuyÖn. - Ch¨m chó theo dâi b¹n kÓ. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ ®óng lêi kÓ cña b¹n, kÓ tiÕp ®îc lêi b¹n. 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS cã lßng nh©n hËu, biÕt gióp ®ì ngêi kh¸c khi gÆp khã kh¨n. II. ChuÈn bÞ + GV: - Tranh phãng to ( Bé cÊp ) + HS: - SGK TiÕng ViÖt 4 tËp I III. Ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS A. Bµi cò: Kh«ng kiÓm tra B.Bµi míi: (35') 1. Giíi thiÖu bµi . - Nªu môc tiªu giê häc vµ ghi tªn b×a lªn b¶ng. 2. GV kÓ chuyÖn “Sù tÝch Hå Ba BÓ”: - GV kÓ chuyÖn lÇn 1 kÕt hîp gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã ®îc chó thÝch sau truyÖn. - GV kÓ chuyÖn lÇn 2 kÕt hîp chØ vµo tranh minh häa phãng to. . - Nh¾c l¹i tªn bµi. HS: Nghe GV kÓ. - HS nghe kÓ, kÕt hîp nh×n tranh minh häa, ®äc phÇn lêi díi mçi bøc tranh. Phan ThÞ H¹nh - 13- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång
 • 14. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 - GV kÓ lÇn 3. 3. Híng dÉn HS kÓ chuyÖn, trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn. a. KÓ chuyÖn theo nhãm: - Gäi HS ®äc bµi tËp - Yªu cÇu HS kÓ chuyÖn theo nhãm 4 HS (mçi em kÓ theo 1 tranh).1 em kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn. b. Thi kÓ chuyÖn tríc líp: ? Ngoµi môc ®Ých gi¶i thÝch sù h×nh thµnh hå Ba BÓ, c©u chuyÖn cßn nãi víi ta ®iÒu g×? - GV vµ c¶ líp b×nh chän b¹n kÓ hay nhÊt, hiÓu c©u chuyÖn nhÊt. C. Cñng cè - dÆn dß:(3') - NhËn xÐt tiÕt häc, khen nh÷ng em ch¨m chó nghe gi¶ng. - DÆn dß: - VÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn cho ngêi th©n vµ chuÈn bÞ tr- íc bµi sau. - HS §äc lÇn lît yªu cÇu tõng bµi tËp. - Thùc hiÖn yªu cÇu - 1 vµi tèp HS (mçi tèp 4 em) thi kÓ tõng ®o¹n theo tranh. - 1 vµi HS thi kÓ toµn bé c©u chuyÖn. - Trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn. - HSK: ca ngîi nh÷ng con ngêi giµu lßng nh©n ¸i, kh¼ng ®Þnh nh÷ng con ngêi giµu lßng nh©n ¸i sÏ ®îc ®Òn ®¸p xøng ®¸ng. - B×nh chän b¹n kÓ hay nhÊt - Thùc hiÖn ë nhµ. IV.Nh÷ng ®iÓm cÇn rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. TiÕt 3: To¸n: «n tËp c¸c sè ®Õn 100000 I. Môc tiªu: Gióp HS: 1. KiÕn thøc: Phan ThÞ H¹nh - 14- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång
 • 15. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 - TÝnh nhÈm, thùc hiÖn ®îc phÐp céng, phÐp trõ c¸c sè cã ®Õn n¨m ch÷ sè; nh©n ( chia) c¸c sè ®Õn n¨m ch÷ sè víi (cho) c¸c sè cã mét ch÷ sè. - TÝnh ®îc gi¸ trÞ cña biÓu thøc.( BT cÇn lµm: Bµi 1; Bµi 2(b); Bµi 3(a,b) 2. KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng céng, trõ, nh©n chia c¸c sè tù nhiªn. Gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan. 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS tÝnh cÈn thËn, khoa häc. II. ChuÈn bÞ: + GV: - B¶ng phô. + HS: - §å dïng häc to¸n. III. Ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS A. Bµi cò:(3') - Yªu cÇu HS ch÷a bµi 2,3 trong VBT. - NhËn xÐt, ghi ®iÓm. B.Bµi míi:(30') 1, Giíi thiÖu bµi - Nªu môc tiªu giê häc vµ ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2, Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi 1: Gi¸o viªn cho HS tÝnh nhÈm - NhËn xÐt Bµi 2:a, - Yªu cÇu HS lµm bµi. - NhËn xÐt söa sai nÕu cã. ? Nªu c¸ch (+), (-) 2 sè cã nhiÒu ch÷ sè. Bµi 3: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc a) 3257 + 4659 - 1300 b) 6000 - 1300 x 2 - NhËn xÐt söa sai. ? Nªu c¸ch tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc ? C. Cñng cè - dÆn dß:3' - Tæng kÕt - nhËn xÐt tiÕt häc. -DÆn dß: VÒ lµm bµi tËp + chuÈn bÞ bµi sau. - 2HS lªn b¶ng, líp theo dâi, nhËn xÐt. - Nghe giíi thiÖu. - HS tÝnh nhÈm vµ nªu kÕt qu¶. - 2 HS lªn b¶ng, líp VBT - NhËn xÐt bµi b¹n. - HS tr¶ lêi. - 3 HS lªn b¶ng. - Líp BC - NhËn xÐt bµi b¹n - 3 HS nªu. - L¾ng nghe. - Thùc hiÖn ë nhµ. IV. Nh÷ng ®iÓm cÇn rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y: Phan ThÞ H¹nh - 15- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång
 • 16. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ...................................... TiÕt 4: TËp ®äc: mÑ èm I. Môc tiªu: Gióp HS: 1. KiÕn thøc: - §äc rµnh m¹ch, tr«i ch¶y; bíc ®Çu biiÕt ®äc diÔn c¶m 1,2 khæ th¬ víi giäng nhÑ nhµng, t×nh c¶m. - HiÓu néi dung bµi: T×nh c¶m yªu th¬ng s©u s¾c vµ tÊm lßng hiÕu th¶o, biÕt ¬n cña b¹n nhá víi ngêi mÑ bÞ èm.( tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái 1,2,3; thuéc Ýt nhÊt mét khæ trong bµi. 2. KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng ®äc lu lãat , HSTB cã kÜ n¨ng ®äc diÔn c¶m ®îc mét ®o¹n trong bµi, tr¶ lêi ®îc mét sè c©u hái, HSKG ®äc diÔnc¶m ®îc toµn bµi, tr¶ lêi ®îc hÕt c¸c c©u hái liªn quan ®Õn néi dung bµi, nªu ®îc néi dung chÝnh cña bµi. 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS häc tËp tÊm lßng hiÕu th¶o cña b¹n nhá trong bµi. II. Chñ©n bÞ: + GV: - B¶ng phô viÕt khæ th¬ häc thuéc lßng + HS: - SGK, VBT III. Ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS A. Bµi cò:(3') - Gäi 2 HS lªn b¶ng.®äc phÇn 1 bµi DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu ? Em häc ®îc ®iÒu g× ë DÕ MÌn ? - NhËn xÐt ghi ®iÓm. B. Bµi míi:30' 1. Giíi thiÖu bµi: - GV dïng tranh (SGK), giíi thiÖu, ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi: a, LuyÖn ®äc - 2 HS lªn b¶ng ®äc nèi tiÕp vµ tr¶ lêi c©u hái. - NhËn xÐt - L¾ng nghe, nh¾c l¹i tªn bµi - HS ®äc nèi tiÕp. Phan ThÞ H¹nh - 16- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång
 • 17. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 - Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp theo khæ th¬( 3 lît). - Cho HS ®äc L1. - KÕt hîp söa lçi ph¸t ©m, c¸ch ®äc cho c¸c em. + Yªu cÇu HS t×m c¸c tõ khã, dÔ lÉn khi ®äc bµi. - Cho HS ®äc nèi L2. - §äc t×m tõ khã, GV kÕt hîp cho HS gi¶i nghÜa. - Cho HS luyÖn ®äc theo cÆp. - Goi HS ®äc toµn bµi - GV mÉu b) T×m hiÓu bµi. - Yªu cÇu HS ®oc thÇm khæ 1 vµ tr¶ lêi c©u hái ? Em hiÓu c©u th¬: "L¸ trÇu .... bÊy nay". C¸nh mµn .... sím tra muèn nãi ®iÒu g× ?. ? Sù quan t©m cña xãm lµng ®èi víi mÑ b¹n nhá ®îc thÓ hiÖn qua nh÷ng khæ th¬ nµo ? - HS ®äc thÇm toµn bµi vµ tr¶ lêi c©u hái. ? Nh÷ng chi tiÕt nµo trong bµi th¬ béc lé t×nh yªu th¬ng s©u s¾c cña b¹n nhá ®èi víi mÑ ? c) Híng dÉn ®äc diÔn c¶m vµ thuéc lßng bµi th¬. - Gäi HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n. GV: §äc c¶ bµi víi giäng nhÑ nhµng, t×nh c¶m: Khæ 1, 2: trÇm buån, khæ 3: lo l¾ng, khæ 4,5: vui h¬n khi mÑ ®· khoÎ, diÔn trß; khæ 6, 7: giäng tha thiÕt thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n. - Nèi tiÕp nhau nªu. - §äc phÇn Chó gi¶i trong SGK. - Líp luyÖn ®äc theo N2. - 1 HS K®äc - Theo dâi. -Thùc hiÖn yªu cÇu - HS tr¶ lêi - C« b¸c xãm lµng ... mang thuèc vµo. -Thùc hiÖn yªu cÇu + B¹n nhá th¬ng mÑ: N¾ng ma .... tan V× con .... nh¨n. + B¹n nhá mong mÑ chãng khái. Con mong mÑ khoÎ dÇn dÇn. + B¹n nhá kh«ng qu¶n ng¹i lµm mäi viÖc ®Ó mÑ vui: Ng©m th¬, kÓ chuyÖn. + B¹n nhá thÊy mÑ lµ ngêi cã ý nghÜa to lín ®èi víi m×nh: MÑ lµ ®Êt níc. - 3HS nèi tiÕp ®äc c¶ bµi. - L¾ng nghe. - Theo dâi, t×m c¸ch ®äc. - 2 HS cïng bµn luyÖn ®äc. Phan ThÞ H¹nh - 17- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång
 • 18. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 - GV treo b¶ng phô chÐp 2 khæ th¬ 4, 5. - GV ®äc mÉu. - Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp. - Gäi 1sè nhãm ®äc - Tæ chøc cho HS thi ®äc. - NhËn xÐt tuyªn d¬ng. - Cho HS nhÈm thuéc bµi th¬. - GV tæ chøc cho HS thi ®äc thuéc khæ ®Õn bµi. - NhËn xÐt , ghi ®iÓm C. Cñng cè - dÆn dß:(3') ? Bµi th¬ cho biÕt t×nh c¶m cña b¹n nhá víi mÑ ntn ? - NhËn xÐt ghi b¶ng. - Tæng kÕt - nhËn xÐt tiÕt häc. - DÆn dß:VÒ häc thuéc + chuÈn bÞ bµi sau. - 2- 3nhãm ®äc,nhãm kh¸c nhËn xÐt. - 3 HS thi ®äc tríc lèp. - NhËn xÐt. - Líp ®äc nhÈm. - 3-5 HS thi ®äc - HSK:T×nh c¶m yªu th¬ng s©u s¾c, sù hiÕu th¶o, lßng biÕt ¬n cña b¹n nhá ®èi víi ngêi mÑ bÞ èm. - NhËn xÐt b¹n tr¶ lêi. - Thùc hiÖn ë nhµ. IV. Nh÷ng ®iÓm cÇn rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thø n¨m, ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 2013 TiÕt 1: TËp lµm v¨n: ThÕ nµo lµ kÓ chuyÖn? I. Môc tiªu: Gióp HS: 1. KiÕn thøc: - HiÓu nh÷ng ®ù¬c ®iÓm c¬ b¶n cña v¨n kÓ chuyÖn, - Bíc ®Çu biÕt kÓ l¹i mét c©u chuyÖn ng¾n cã ®µu, cã cuèi, cã liªn quan ®Õn 1,2 nh©n vËt vµ nãi lªn ®îc mét ®iÒu cã ý nghÜa. 2. KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng kÓ ®îc mét c©u chuyÖn ng¾n cã ®Çu cã cuèi vµ nãi lªn mét ®iÒu cã ý nghÜa. 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS ý thøc ®èi víi m«n häc. II. ChuÈn bÞ: + Gv:- ViÕt s½n bµi v¨n Hå Ba BÓ lªn b¶ng líp. Phan ThÞ H¹nh - 18- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång
 • 19. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 + HS: - SGK, VBT III. Ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS A. Bµi cò: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS B. Bµi míi:(33') 1, Giíi thiÖu bµi: - Nªu môc tiªu giê häc vµ ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2,T×m hiÓu vÝ dô: Bµi 1: - Gäi HS ®äc yªu cÇu. - Goi 2 HS kÓ tãm t¾t c©u chuyÖn Sù tÝch hå Ba BÓ. -Yªu cÇu HS th¶o luËn N4, sau ®ã ®¹i diÖn nhãm ph¸t biÓu, GV nhËn xÐt , bæ sung. Bµi 2 - Gäi HS ®äc bµi v¨n Hå Ba BÓ + Bµi v¨n cã nh÷ng nh©n vËt nµo? + Bµi v¨n cã nh÷ng sù kiÖn nµo x¶y ra ®èi víi nh©n vËt? + Bµi v¨n giíi thiÖu nh÷ng g× vÒ hå Ba BÓ? + Bµi Hå Ba BÓ víi bµi Sù tÝch Hå Ba BÓ , bµi nµo lµ v¨n kÓ chuyÖn? V× sao? - Theo em thÕ nµo lµ v¨n kÓ chuyÖn? - GV nhËn xÐt, kÕt luËn. 3,Ghi nhí, - Gäi HS ®äc ghi nhí(SGK). - Yªu cÇu HS lÊy VD vÒ c¸c c©u chuyÖn. - GV nhËn xÐt, bæ sung. 4, LuyÖn tËp Bµi 1: - Gäi HS ®äc yªu cÇu. - Nghe giíi thiÖu. - 1 HS ®äc - 2 HS kÓ, líp theo dâi - Thùc hiÖn yªu cÇu, nhãm kh¸c nhËn xÐt - 2 HS ®äc. + Bµi v¨n kh«ng cã nh©n vËt. + Bµi v¨n kh«ng cã sù kiÖn nµo x¶y ra. + Bµi v¨n giíi thiÖu vÒ vÞ trÝ, ®é cao, chiÒu dµi, ®Þa h×nh, c¶nh ®Ñp cña hå Ba BÓ. + Bµi Sù tÝch hå Ba BÓ lµ v¨n kÓ chuyÖn, v× cã nh©n vËt, cã cèt truyÖn, cã ý nghÜa c©uchuyÖn. Bµi Hå Ba BÓ kh«ng ph¶i bµi v¨n kÓ chuyÖn mµ lµ bµi v¨n giíi thiÖu vÒ hå Ba BÓ. - HS tr¶ lêi, HS kh¸c nhËn xÐt. - 3- 4 HS ®äc - Nèi tiÕp nhau lÊy VD - 1HS ®äc - Lµm VBT - Nèi tiÕp nhau ®äc Phan ThÞ H¹nh - 19- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång
 • 20. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 -Yªu cÇu HS suy nghÜ vµ tù lµm bµi. - Goi HS ®äc c©u chuyÖn cña m×nh. - GV nhËn xÐt, söa sai. Bµi 2: - Gäi HS ®äc yªu cÇu. - Gäi HS tr¶lêi c©u hái. - GV nhËn xÐt, KL. C. Cñng cè, dÆn dß: :(3') - NhËn xÐt tiÕt häc. - DÆn dß: VÒ häc thuéc ghi nhí, chuÈn bÞ bµi sau. - 1 HS ®äc - Nèi tiÕp nhau ph¸t biÓu Thùc hiÖn ë nhµ. VI. Nh÷ng ®iÓm cÇn rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. TiÕt 2: To¸n: BiÓu thøc cã chøa mét ch÷ I. Môc tiªu: Gióp HS: 1. KiÕn thøc: - Bíc ®Çu nhËn biÕt biÓu thøc chøa mét ch÷. - BiÕt tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc chøa mét ch÷ khi thay ch÷ b»ng sè 2. KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc cã ch÷a mét ch÷. 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS tÝnh chÝnh x¸c, khoa häc. II. ChuÈn bÞ: + GV: - B¶ng nhãm. + HS: - §å dïng häc to¸n ,SGK,VBT. III. Ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Phan ThÞ H¹nh - 20- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång
 • 21. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 A. Bµi cò:(3') - Yªu cÇu HS ch÷a bµi 2,3 trong VBT. - NhËn xÐt, ghi ®iÓm. B. Bµi míi:(30') 1, Giíi thiÖu bµi - Nªu môc tiªu giê häc vµ ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2, Giíi thiÖu biÓu thøc cã chøa mét ch÷. a, BiÓu thøc cã chøa mét ch÷. - Yªu cÇu HS ®äc bµi to¸n VD. - Muèn biÕt b¹n lan cã tÊt c¶ bao nhiªu quyÓn vë ta lµm thÕ nµo? - GV treo b¶ng sè nh SGK , hái: NÕu mÑ cho Lan thªm 1 quyÓn vë th× Lan cã tÊt c¶ bao nhiªu quyÓn vë? - GV ®iÒn kq vµo b¶ng - Lµm t¬ng tù vøi c¸c trêng hîp thªm 2,3,4,… quyÓn vë. - Lan cã 3 quyÓn vë, nÕu mÑ cho Lan thªm a quyÓn vë th× Lan cã tÊt c¶ bao nhiªu quyÓn vë? - GV giíi thiÖu: 3 + a ®îc gäi lµ biÓu thøc cã chøa mét ch÷. b, Gi¸ trÞ cña biÓu thøc chøa mét ch÷. - NÕu a =1 th× 3 + a = ? GV: khi ®ã ta nãi 4 lµ mét gi¸ trÞ cña biÓu thøc 3+ a. - T¬ng tù víi a = 2,3,4 … - Khi biÕt mét gi¸ trÞ cô thÓ cña a, muèn tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc 3+ a ta lµm thÕ nµo? - Mçi lÇn thay ch÷ b»ng sè ta tÝnh ®îc g×? 3, LuyÖn tËp- thùc hµnh Bµi 1: Gäi HS ®äc , nªu yªu cÇu - Yªu cÇu HS lµm bµi. - GV nhËn xÐt, söa sai. - 2HS lªn b¶ng, líp theo dâi, nhËn xÐt. - Nghe giíi thiÖu. - 2 HS ®äc. - HS tr¶ lêi. - HS tr¶ lêi - HS nªu - L¾ng nghe. - HSK tr¶ lêi - HS kh¸c nhËn xÐt. - HSKtr¶ lêi- HS kh¸c nhËn xÐt. - 2HS ®äc vµ nªu yªu cÇu. - HS lªn b¶ng, L¬p lµm VBT. - 1HS ®äc Phan ThÞ H¹nh - 21- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång
 • 22. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 Bµi 2,: - Gäi HS ®äc yªu cÇu. - GV vÏ b¶ng sè nh SGK, Yªu cÇu HS ®iÒn b¶ng. - GV nhËn xÐ, söa sai. Bµi 3 - GoÞ HS ®äc ®Ò bµi. - Yªu cÇu HS nªu biÓu thøc trong phÇn b, yªu cÇu HS tù lµm bµi . - GV cïng c¶ líp ch÷a bµi, chèt lêi gi¶i ®óng. C. Cñng cè - dÆn dß:(2') -Tæng kÕt, nhËn xÐt tiÕt häc. -DÆn dß: VÒ lµm bµi tËp + chuÈn bÞ bµi sau - 2HS lªn b¶ng ®iÒn, líp lµm vë. - 1HS ®äc - 3 HS lªn b¶ng, Líp lµm b¶ng tay. - Thùc hiÖn ë nhµ. IV, Nh÷ng ®iÓm cÇn rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… S¸ng thø s¸u, ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2013 TiÕt 1: LuyÖn tõ vµ c©u: LuyÖn tËp vÒ cÊu t¹o cña tiÕng I. Môc tiªu: Gióp HS: 1. KiÕn thøc: - §iÒn ®îc cÊu t¹o cña tiÕng theo ba phÇn ®· häc( ©m ®Çu, vÇn, thanh)theo b¶ng mÉu ë BT1. - NhËn biÕt ®îc c¸c tiÕng cã vÇn gièng nhau á BT2, BT3.( HS kh¸, giái, nhËn biÕt ®îc c¸c cÆp tiÕng b¾t vµn víi nhau trong th¬( BT4); gi¶i ®îc c©u ®è ë BT5. 2.KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng ph©n tÝch cÊu t¹o cña tiÕng, kÜ n¨ng nhËn biÕt c¸c vÇn b¾t nhÞp víi nhau ë c¸c dßng th¬. 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS tÝnh s¸ng t¹o, chÝnh x¸c. II. ChuÈn bÞ: + GV: - B¶ng phô vÏ s½n s¬ ®å cÊu t¹o cña tiÕng vµ vÇn. + HS: -SGK, Vë bµi tËp. III. Ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Phan ThÞ H¹nh - 22- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång
 • 23. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 A. Bµi cò:(3') - Yªu cÇu HS ph©n tÝch 3 bé phËn cña tiÕng trong c©u: L¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch. - NhËn xÐt ghi ®iÓm. B. Bµi míi:(30') 1, Giíi thiÖu bµi: - Giíi thiÖu ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2, Híng dÉn HS lµm bµi tËp: Bµi 1: - GV kÎ khung ®Ó ph©n tÝch lªn b¶ng. - Yªu cÇu líp lµm bµi theo nhãm. - NhËn xÐt chèt ®¸p ¸n ®óng. Bµi 2: - Gäi HS ®äc yªu cÇu. + C©u tôc ng÷ viÕt theo thÓ th¬ nµo? + Trong c©u tôc ng÷ trªn, hai tiÕng nµo b¾t vÇn víi nhau? Bµi 3: - Gäi HS ®äc yªu cÇu. - Yªu cÇu HS lµm bµi. - NhËn xÐt rót ra kÕt qu¶: C¸c cÆp cã vÇn b¾t ®Çu víi nhau: "cho¾t - tho¾t", "xinh - nghªnh". + CÆp cã vÇn gièng nhau hoµn toµn: cho¾t - tho¾t. + CÆp cã vÇn kh«ng gièng nhau hoµn toµn: xinh - nghªnh. Bµi 4:( HSK) ? ThÕ nµo lµ 2 tiÕng b¾t vÇn víi nhau ? Bµi 5( HSK) - Gäi HS ®äc yªu cÇu. §©y lµ c©u ®è ch÷ (ghi tiÕng) nªn cÇn t×m lêi gi¶i vµ c¸c ch÷ ghi tiÕng. - 2 HS lªn b¶ng thùc hiÖn yªu cÇu, líp vë nh¸p. - NhËn xÐt. - Nh¾c l¹i tªn bµi. - HS ®äc bµi 1 (c¶ vÝ dô ) SGK. - HS lµm bµi theo nhãm 2. - §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶. - Nhãm kh¸c nhËn xÐt - 1HS ®äc. - HSK tr¶ lêi. - HSK: ngoµi - hoµi (vÇn khèng (n). - 1HS ®äc - 1 HS lªn b¶ng. Líp VBT. - NhËn xÐt bµi b¹n, so s¸nh bµi m×nh. - Nghe gi¶ng. - Söa bµi nÕu sai. + Lµ 2 tiÕng cã vÇn gièng nhau hoµn toµn, hoÆc kh«ng hoµn toµn. - HS nh¾c l¹i - 1HS ®äc yªu cÇu bµi. - HS gi¶i ®¸p c©u ®ã. Phan ThÞ H¹nh - 23- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång
 • 24. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 - NhËn xÐt söa sai nÕu cã. C. Cñng cè - dÆn dß:(3') ? TiÕng cã cÊu t¹o nh thÕ nµo, nh÷ng bé phËn nµo nhÊt thiÕt ph¶i cã ? Nªu vÝ dô. - NhËn xÐt tiÕt häc - DÆn dß:VÒ lµm bµi tËp + chuÈn bÞ bµi sau. - NhËn xÐt. - HS tr¶ lêi. - Thùc hiÖn ë nhµ. IV, Nh÷ng ®iÓm cÇn rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TiÕt 2: To¸n: luyÖn tËp I. Môc tiªu: Gióp HS: 1. KiÕn thøc: - LuyÖn tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc cã chøa 1 ch÷. - Lµm quen víi c«ng thøc tÝnh P h×nh vu«ng cã ®é dµi c¹nh lµ a. - BT cÇn lµm: Bµi1; Bµi 2;( 2 c©u) ; Bµi 4( chän mét trong ba trêng hîp). 2. KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc cã chøa mét ch÷, kÜ n¨ng tÝnh chu vi h×nh vu«ng. 3. Th¸i ®é. Gi¸o dôc HS tÝnh chÝnh x¸c, khoa häc. II. ChuÈn bÞ: + GV: - B¶ng nhãm + HS: - §å dïng häc to¸n. III. Ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS A. Bµi cò: (3') - Yªu cÇu HS ch÷a bµi 2,3 trong VBT. - ? nh¾c l¹i c¸ch tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc cã chøa mét ch÷. - NhËn xÐt, ghi ®iÓm. B. Bµi míi: (30') 1, Giíi thiÖu bµi: - 2HS lªn b¶ng, líp theo dâi, nhËn xÐt Phan ThÞ H¹nh - 24- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång
 • 25. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 - Gi¸o viªn giíi thiÖu, ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2, Bµi tËp: Bµi 1: GV viÕt b¶ng. a 6 x a 5 6x 5 = 30 7 10 ? Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 6 x a víi a = 7 ? ? Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 6 x a víi a = 10 ? - Yªu cÇu HS lµm bµi. - Yªu cÇu HS ®æi chÐo bµi ®Ó kiÓm tra kq cña nhau. - NhËn xÐt söa sai nÕu cã. Bµi 4: - Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸ch tÝnh chu vi h×nh vu«ng. + Nªu h×nh vu«ng cã c¹nh lµ a th× chu vi h×nh vu«ng lµ bao nhiªu? - GV giíi thiÖu: Gäi chu vi h×nh vu«ng lµ P. Ta cã: P = a x 4 - Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi 4, sau ®ã lµm bµi. - GV cïng c¶ líp nhËn xÐt rót ra kÕt qu¶ ®óng. C. Cñng cè - dÆn dß: (3') ? Nªu c¸ch tÝnh gi¸ trÞ sè cña biÓu thøc cã chøa 1 ch÷ ? ? Muèn tÝnh chu vi h×nh vu«ng ta lµm thÕ nµo ? - Tæng kÕt - nhËn xÐt tiÕt häc. - DÆn dß:VÒ lµm bµi tËp + chuÈn bÞ bµi sau. - Nh¾c l¹i tªn bµi. - HS ®äc bµi. - HS nªu gi¸ trÞ cña biÓu thøc 6 x a víi a = 5 lµ 6 x 5 = 30 - HSTB nªu: … = 6 x 7 = 42 ..... = 6 x 10 = 60 - 3 HS lªn b¶ng, Líp lµm vë « li. - Thùc hiÖn yªu cÇu. - HSTB nh¾c l¹i - HSK tr¶ lêi. - 3HS lªn b¶ng, Líp lµm bµi vµo VBT. - HSTB tr¶ lêi. - Thùc hiÖn ë nhµ. IV, Nh÷ng ®iÓm cÇn rót kinh nghiªm sau tiÕt d¹y: Phan ThÞ H¹nh - 25- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång
 • 26. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. TiÕt 3: TËp lµm v¨n: Nh©n vËt trong truyÖn I. Môc tiªu: Gióp HS: 1. KiÕn thøc: - Bíc ®Çu hiÓu ®îc thÕ nµo lµ nh©n vËt - NhËn biÕt ®îc tÝnh c¸ch cña tõng ngêi ch¸u( qua lêi nhËn xÐt cña bµ) trong c©u chuyÖn Ba anh em. - Bíc ®Çu biÕt kÓ tiÕp c©u chuyÖn theo t×nh huèng cho tríc, ®óng tÝnh c¸ch cña nh©n vËt. 2. KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng kÓ chuyÖn theo lêi cña nh©n vËt. 3. Th¸i ®é: BiÕt häc tËp nh÷ng ®øc tÝnh tèt cña nh©n vËt trong truyÖn. II. ChuÈn bÞ: + GV: - KÎ b¶ng ph©n lo¹i theo yªu cÇu bµi tËp 1. + HS: - SGK, Vë bµi tËp. III. Ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS A. Bµi cò: (3') - ThÕ nµo lµ v¨n kÓ chuyÖn? Cho VD. - GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm. B. Bµi míi:30' 1, Giíi thiÖu bµi: - GV giíi thiÖu, ghi tªn bµi lªn b¶ng. 2, PhÇn NhËn xÐt: Bµi 1: - Gäi HS ®äc bµi. ? Nªu tªn nh÷ng truyÖn míi c¸c em ®· häc ? - Yªu cÇu HS lµm bµi. - NhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. Bµi 2: - 2HS lªn b¶ng , líp theo dâi, nhËn xÐt. - Nh¾c l¹i tªn bµi. - 1 HS ®äc. - DÕ mÌn bªnh vùc kÎ yÕu, sù tÝch Hå Ba BÓ. - 2 HS lªn b¶ng lµm. - C¶ líp lµm VBT. - NhËn xÐt bµi b¹n + b¸o c¸o kÕt qu¶. - Söa nÕu sai. Phan ThÞ H¹nh - 26- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång
 • 27. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 - Gäi HS ®äc bµi. - Yªu cÇu líp lµm bµi theo nhãm 2 HS - NhËn xÐt rót ra kÕt qu¶ ®óng: (DÕ mÌn kh¼ng kh¸i, cã lßng th¬ng ngêi, ghÐt ¸p bøc bÊt c«ng, s½n sµng lµm viÖc nghÜa ®Ó bªnh vùc nh÷ng kÎ yÕu - DÕ mÌn che chë, gióp ®ì Nhµ Trß). 3. PhÇn ghi nhí: - Gäi HS ®äc ghi nhí. 4, LuyÖn tËp: Bµi 1: - Gäi HS ®äc bµi ? Bµ nhËn xÐt vÒ tÝnh c¸ch cña tõng ch¸u nh thÕ nµo ? ? Em cã ®ång ý víi nhËn xÐt cña bµ kh«ng? ? Bµ cã nhËn xÐt nh vËy lµ nhê ®©u ? - GV nhËn xÐt, KL vÒ tÝnh c¸ch tõng nh©n vËt. Bµi 2: - Gäi HS ®äc yªu cÇu. ? NÕu b¹n nhá biÕt quan t©m ®Õn ng- êi kh¸c b¹n Êy sÏ lµm g× ? ? NÕu b¹n nhá kh«ng biÕt quan t©m ®Õn ngêi kh¸c b¹n Êy sÏ hµnh ®éng ra sao ? - GVKL vÒ hai híng kÓ. - Cho HS kÓ theo nhãm 4HS - Cho HS thi kÓ chuyÖn - NhËn xÐt tuyªn d¬ng HS. C. Cñng cè - dÆn dß:(3') ? Nh©n vËt trong truyÖn lµ ai ? ? TÝnh c¸ch cña nh©n vËt béc lé qua ®©u ? - 1HS ®äc bµi. - Líp lµm bµi theo nhãm 2. - §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶. - Nhãm kh¸c nhËn xÐt. - 3 HS ®äc. - 1 HS ®äc bµi tËp. - Líp ®äc thÇm bµi, quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái. + Ni - ki - ta chØ nghÜ vÒ ham thÝch riªng cña m×nh. + G« - sa: l¸u lØnh. + Chi - «m - ca nh©n hËu, ch¨m chØ. + ..... cã. - HSK: ...quan s¸t hµnh ®éng cña mçi ch¸u. - L¾ng nghe. - HS thùc hiÖn yªu cÇu. - 2HS ®äc - Ch¹y l¹i n©ng em bÐ lªn... - HS tr¶ lêi - L¾ng nghe. - KÓ theo nhãm. - 3 - 5HS thi kÓ chuyÖn - NhËn xÐt. - HS tr¶ lêi. - Thùc hiÖn ë nhµ. Phan ThÞ H¹nh - 27- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång
 • 28. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 - Tæng kÕt - nhËn xÐt tiÕt häc. - VÒ lµm bµi tËp + ChuÈn bÞ bµi sau. IV, Nh÷ng ®iÓm cÇn rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ChiÒu thø s¸u, ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2013 TiÕt 1: RÌn TiÕng ViÖt: LuyÖn tõ vµ c©u: LuyÖn tËp vÒ cÊu t¹o cña tiÕng I. Môc tiªu: Gióp HS: - Cñng cè vµ hiÓu ®îc cÊu t¹o cña tiÕng theo ba phÇn ®· häc( ©m ®Çu, vÇn, thanh). - NhËn biÕt ®îc c¸c tiÕng cã vÇn gièng nhau ( HS kh¸, giái, nhËn biÕt ®îc c¸c cÆp tiÕng b¾t vµn víi nhau trong th¬. - Cã kÜ n¨ng ph©n tÝch cÊu t¹o cña tiÕng, kÜ n¨ng nhËn biÕt c¸c vÇn b¾t nhÞp víi nhau ë c¸c dßng th¬. - Gi¸o dôc HS tÝnh s¸ng t¹o, chÝnh x¸c. II. ChuÈn bÞ: + GV: - Mét sè BT thªm + HS: - VBT tr¾c nghiÖm vµ tù luËn TiÕng ViÖt 4 tËp I III. Ho¹t déng d¹y vµ häc: - Híng dÇn HS lµm bµi tËp trong vë tù luËn vµ tr¾c nghiÖm TV 4 tËp 1 - HS lµm bµi vµo vë, GV ®i gióp ®ì häc sinh yÕu kÐm. - ChÊm ch÷a sai kÞp thêi. * BT thªm:( Dµnh cho HSKG) Bµi 1: Ghi vµo b¶ng sau kÕt qu¶ ph©n tÝch cÊu t¹o cña tiÕng: TiÕng ¢m ®Çu VÇn Thanh khuya nguÖch ngo¹c khuûu quyÕt cõu tiÕng uyªn Bµi 2: Ghi l¹i c¸c tiÕng b¾t vÇn víi nhau trong khæ th¬ sau vµ nªu nhËn xÐt vÒ c¸ch b¾t vÇn trong tõng cÆp tiÕng Êy: Phan ThÞ H¹nh - 28- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång
 • 29. ThiÕt kÕ bµi d¹y    To¸n + TiÕng ViÖt Líp 4 Con chim chiÒn chiÖn Bay vót vót cao Lßng ®Çy yªu mÕn Khóc h¸t ngät ngµo. - GV chÊm, ch÷a bµi, nhËn xÐt chung. TiÕt 3: RÌn to¸n: KiÓm tra I. Môc tiªu: - KiÓm tra kiÕn thøc HS vÒ so s¸nh xÕp thø tù c¸c sè tù nhiªn, céng , nh©n , chia c¸c sè TN trong ph¹m vi 100 000. TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt - RÌn kÜ n¨ng lµm bµi cho HS. - Gi¸o dôc c¸c em tÝnh cÈn thËn. II.§Ò bµi: Bµi 1 : a. XÕp c¸c sè sau theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín: 37 109; 29 0815 ; 48 725 ; 19 624 ; 20 001 b. XÕp c¸c sè sau theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ : 65 008 ; 27 912 ; 84 109 ; 12 754 ; 39 789 Bµi 2 : TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc : a. 7536 - 124 x 5 b. ( 7536 + 124 ) : 5 Bµi 3 : T×m X : a. 8034 - X = 3408 b. 2016 : X = 6 Bµi 4: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 24cm, chiÒu réng b»ng 4 1 chiÒu dµi. TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt ®ã. - GV thu, chÊm, ch÷a bµi. * C¸ch ®¸nh gi¸: - Bµi 1: 2 ®iÓm.( xÕp ®óng mçi ý ®îc 1 ®iÓm ) - Bµi 2: 2 ®iÓm.( tÝnh ®óng mçi ý ®îc 1 ®iÓm ) - Bµi 3: 2 ®iÓm.( lµm ®óng mçi phÐp tÝnh t×m X ®îc 1 ®iÓm ) - Bµi 4: 3 ®iÓm: - Tr×nh bµy vµ ch÷ viÕt:1 ®iÓm. TiÕt 4: Sinh ho¹t líp. Phan ThÞ H¹nh - 29- Trêng TiÓu häc Thuþ Hång