Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Méltó kezekben a legnagyobb kitüntetés

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Km1639 09-11
Km1639 09-11
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 1 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Méltó kezekben a legnagyobb kitüntetés (15)

Anuncio

Más reciente (20)

Méltó kezekben a legnagyobb kitüntetés

  1. 1. 2014. augusztus 21-e fontos idõpontja az éle-temnek, ugyanis amikor reggel felébredtem, rögtön beléptem a nyolcvanadik életévembe. 1956 õszén, Budapesten, 21 éves ko-romban nem gondoltam volna, hogy ilyen hosszú ideig fogok élni. Akkoriban a barátaim-mal úgy éreztük, hogy egy harmincéves focista már idõs, sõt már öreg lett, azu-tán lassan minden megvál-tozott. Azt pedig végképp nem hittem, hogy augusz-tus 20-án egymást érik a születésnapi felköszönté-sek, e-mailen és a Facebookon egyaránt. Sosem gondoltam, hogy ennyire népszerû K Ö Z É L E T 2014. szeptember 13. – 37. szám – 9. oldal lennék, de úgy látszik, az emberek figyelmesek, kö-szönöm szépen mindenki-nek, barátoknak, olvasók-nak a jókívánságokat, bár mindenkinek nem tudtam válaszolni, túl sokan vol-tatok! A Facebookon ír-tam köszönetet, de nem vagyok biztos abban, hogy az mindenkihez el-jutott, hiába, jóval a kom-puter használata elõtt szü-lettem. A nap Magyarországon Szent István napja, így névnapom is ekkor van, bár amióta külföldön élünk, ezt nem szoktuk tartani. Mostanában újra sokan érkeznek az USA-ba fiatal magyarok, akik visszahozzák az otthoni szokásokat. Nehéz ezt megszokni, decemberben is van egy Ist-ván nap, amit én sosem tar-tottam névnapnak. Szüle-imre nehezteltem gyerek-koromban: míg más kissrác születés- és névnapra is ka-pott felköszöntést és fõleg ajándékot, nekem csak egy ilyen nap jutott. Hosszú éle-tem folyamán hozzászok-tam mindehhez, nem is ér-tem, minek hoztam fel ok nélkül. Az elmúlt héten szóvá tettem, hogy az amerikai sajtó egy jelentõs része cikkekben támadja Orbán Viktort és Magyarország politikai vezetését, kivált-képp a kormányfõ Tusványoson mondott be-szédével kapcsolatban. Persze, amikor az ame-rikai sajtó jelentõs részé-rõl írok, ez az ország kele-ti részén megjelenõ lapok-ra szorítkozik, azok közül is a New York Times és a Washington Post közölt egy-egy cikket, amelyben eléggé messzire mennek, a tárgy és fõleg a magyar nyelv ismerete nélkül. Bár a két lap a legismer-tebbek közé tartozik, de a véleményeik az eldugott ol-dalakon nem sokat jelente-nek a hatalmas ország la-kosai számára. Még Nixon elnöksége alatt volt az a szójárás, vajon mit jelent ez Peoriában, abban a kon-zervatívnak ítélt, cca. száz-húszezres lakosú, Illinois államban lévõ városban. Az amerikai közvéle-mény a tévéhírekbõl érte-sül a világ fontos esemé-nyeirõl, ahol a magyarok-ról nem esik szó már évek, sõt évtizedek óta. Amennyiben Orbán el-határozná, hogy katonai csapatokkal bevonul Kár-pátaljára, az front-page hír lenne, de Tusványosról semmit sem tud az átlag amerikai olvasó. Magyar-országról sem sokat. Az ATV Egyenes be-széd címû mûsorában Kálmán Olga kérte Simonyi András volt wa-shingtoni nagykövetet, mondjon véleményt az Orbán-beszédrõl. Az egy-kori diplomata véleménye szerint: „Belekeveredtünk (mármint a magyar politi-ka) egy olyan társaságba - oroszok, kínaiak, indiai-ak, szingapúriak és a törö-kök –, ahová nem tarto-zunk. Magyarországon a felszín alatt csendben gyû-lik a gõz a társadalomban, Orbán túlságosan elbiza-kodott, ami a biztos jele a vég közeledtének” – írta Simonyi a Huffington Postban megjelent cikké-ben. Hát, nem tudom kik, és hányan olvassák a Huffington Postot, jóma-gam például sohasem hal-lottam róla. Majd azzal folytatta, azelõtt Orbán Viktor kedvence volt az amerikai újságíróknak és politikusoknak, de most megdöbbenve látják, hogy Magyarországon egy hib-rid rendszer mûködik, amelyet a miniszterelnök tusnádfürdõi beszédében próbált megmagyarázni. Magyarországgal eddig nem foglalkoztak sokat Amerikában, most igen, ilyen negatív sajtóvissz-hangra nem volt példa. A rossz amerikai sajtóvissz-hang valós probléma, amelyet a diplomáciának kell megoldani. Amerikában azonban azt is jól látják, hogy van itt egy tehetséges vérprofi politikus Orbán Viktor személyében, vele szem-ben pedig egy gyenge el-lenzék, akik között van-nak jó szándékú amatõrök és vannak közöttük bohó-cok is, és ezt kint is jól lát-ják. Végül Winston Chur-chillt idézte, aki a II. világ-háború után mondotta: „a gyõzelem után nagyvona-lúnak kell lenni.” Kálmán Olga másik in-terjúalanya Kuncze Gábor egykori belügyminiszter volt, az a bukott SZDSZ-es liberális politikus, aki ta-vasszal az országgyûlési választáson a szigetszent-miklósi körzetben indult, ahol Bóna Zoltán fideszes képviselõ ellenében vere-séget szenvedett. Az SZDSZ egykori elnö-ke, híven önmagához, a következõkkel reagált a Washington Postban meg-jelent írásra: „Nem szeret-ném, ha minden magyar állampolgárt büntetné-nek, mert Orbán Viktor agya Tusnádfürdõn el-szállt.” Az egykori liberális pártvezér 2010-ben vissza-vonult a politikai élettõl, a választáson nem indult, idén tavasszal pedig az lett látható, hogy esélye sincs a visszatérésre. Magam ré-szérõl örülök annak, hogy az SZDSZ és személyileg Kuncze, Demszky és má-sok is eltûntek már a poli-tikai porondról, remélhe-tõleg a MSZP és vezetõi is hamarosan követik õket. Késõbb olvastam az interneten, hogy a cseh konzervatívokra számít-hat a magyar kormányfõ. „A Ludové Novinyi terje-delmes összeállításban állt ki Orbán Viktor mellett, le-hozva a teljes tusványosi beszédet, mellérakva egy publicisztikát, amelyben írják, hogy érthetetlen a hisztéria Orbán személye és mondatai körül, mert semmi olyat nem mon-dott, ami indokolná a nagy felháborodást. Egy harma-dik írásban pedig az Or-bán által bedobott munka-alapú államot elemzik, eb-ben inkább semleges ál-láspontot képviselve.” Néhány nappal au-gusztus 20-a elõtt irodal-mi körökben elterjedt a hír, hogy a kormány a leg-magasabb kitüntetésben részesíti Kertész Imre No-bel- díjas írót. Késõbb ki-derült, hogy Kertész Imre és Rubik Ernõ feltaláló, a Mária Terézia királynõ ál-tal 1764-ben alapított Szent István Rend díjat veszik át a Sándor-palotá-ban. A hír Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum igazgatója a Heti Válasz-ban írt cikke után került nyilvánosságra. Kertész kitüntetését mindkét ol-dal – a jobb és a bal – ke-ményen támadta és kriti-zálta. A jobbikos képviselõ, Duró Dóra az államfõhöz, Áder Jánoshoz címzett kritikus hangú levelet, míg Miklós Gábor az index.hu-ban kijelentette: Kertész Imre lett a kormány holokausztbohóca. Az ef-fajta kritikák semmit sem használnak az amúgy is kettészakadt politikai né-zeteket valló társadalom-nak. Azt elképzelni sem tu-dom, hogy a fenti szemé-lyek kit találnának alkal-masnak a legnagyobb álla-mi kitüntetésre. Érdekes-nek tartom, hogy Rubik Ernõ mérnök, feltaláló ki-tüntetését senki sem tá-madta. Az olvasóim jól ismerik a Kertész Imrérõl kialakult pozitív véleményemet. Személyes barátságunk feleségével, Kertész Mag-dával közel ötven évvel ezelõtt, Chicagóban kez-dõdött, késõbb, amikor Budapesten hozzáment Imréhez, a férjét is megis-merhettük. Jó humorú, intelligens, kedves és kellemes úriem-ber, aki szívesen látott vendég a baráti társasá-gokban. Amikor Chicagó-ban járt, volt nálunk, az Evanstonban lévõ laká-sunkban, amint mi is min-dig meglátogatjuk õket Budapesten. 2001-ben egy német könyvkiadó Berlinbe hív-ta, és ösztöndíjat kapott egy könyvre, egy évre rá, 2002-ben kapta a Nobel-díjat. Lett nagy felháboro-dás, fõként a jobboldali nézeteket vallók körében. A Szent István Rend ünne-pélyes átadásán Kertész Imre a feleségén keresztül juttatta el a sajtóhoz a vé-leményét: „A konszenzus megte-remtésének a vágyáról és elodázhatatlan szükséges-ségérõl szól a díj elfogadá-sa és átvétele.” Mit mond-jak, pont ez nem érdekli a mai napon sem a bal, sem pedig a jobboldalon civó-dó magyar értelmiséget. Még Chicagóban sokat vitatkoztam, néha vesze-kedtem is olyanokkal, akik következetesen Imre Kertésznek szólították az írót. Egy ilyen alkalommal megkérdeztem az illetõt – a nevét nem tartom szük-ségesnek leírni –, megmu-tatná- e nekem a driver li-cencét. Csodálkozva né-zett rám, mire közöltem, azért érdekel, mert az enyém Stephen Harmath névre van kiállítva, gondo-lom, az övén is keresztnév után a vezetéknév követ-kezik. Mint kiderült, John Kucsera – nem ez az igazi neve – volt a hajtási iga-zolványba írva. Dühösen mondta, hogy ez itt Ame-rikában így szokás, ez a hivatalos neve az útlevé-len is. Kérdeztem: az nem za-var téged, hogy Németor-szágban ugyanez szoká-sos? Az ott élõ Imre Ker-tész nevét gúnyolod, mint-ha õ nem lenne magyar. A derék ember nem értette, hogy miért hoztam fel, ezt a számára bizonyra máig érthetetlen, magyarázha-tatlan kérdést. Nem magyarázkod-tam, reménytelen egy ilyen ember. Kertész Imre Magyarországon szüle-tett, egész életében ma-gyarul írt, Nobel-díjat ka-pott a Sorstalanság címû könyvéért. Vele szemben egy mûveletlen, talán ja-nitor vitatkozik velem, akit legfeljebb erõs ma-gyar akcentusa miatt gon-dolnak magyarnak az amerikai polgárok. Az nem baj, ha egy tu-datlan, mûveletlen ember-nek ez a véleménye, de vannak tanult emberek is, akik más okok miatt talál-nak problémát Kertész Im-rével és mûveivel. Az okok annyira világosak és kézenfekvõek, hogy nincs értelme taglalni õket. Kertész Imrérõl a 2002. szeptember 26-án megje-lent Magyarságban írtam laudációt az irodalmi Nobel-díjal kapcsolatban. Kedvem lenne lehozni még egyszer, hiszen néze-tem nem változott, de ed-dig még sohasem közöl-tem korábban már megje-lent cikket, ezt pedig nem is tudnám, mert a tavalyi nagy költözködésben mind a cikk, mind a kéz-irat elkallódott. Kertész Imrének ez-úton gratulálok az új, nagyszerû kitüntetéshez, betegségéhez türelmet és megnyugvást kívánok! AMERIKAI KRÓNIKA Harmath István Méltó kezekben a legnagyobb kitüntetés Kertészék budai lakásán, ül: Kertész Imre, körülötte állnak Harmath Ilona, Kertész Magda és hátul Harmath István Kertész Imre a mi evanstoni lakásunkban vendégeskedett 2004. október 24-én Kálmán Olga mûsorvezetõ Orbán Viktor miniszterelnök gratulál Kertész Imre Nobel-díjas írónak és feleségének, Magdának Simonyi András volt washingtoni nagykövet Kuncze Gábor korábbi belügyminiszter

×