Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

PEC Escola La Sèquia

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
PEC
(PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE)
Projecte Educatiu
ÍNDEX
1.- Marc Legal 4
2.- Definició Institucional (Qui som?)
2.1.- La realitat del centre i el seu ento...
Projecte Educatiu
4.2.3.- La convivència a l´escola 16
4.3.- El projecte lingüístic 17
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 17 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a PEC Escola La Sèquia (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

PEC Escola La Sèquia

 1. 1. PEC (PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE)
 2. 2. Projecte Educatiu ÍNDEX 1.- Marc Legal 4 2.- Definició Institucional (Qui som?) 2.1.- La realitat del centre i el seu entorn 5 2.2.- Trets d´identitat i caràcter propi 5 2.3.- Característiques del context escolar 7 2.4.- Necessitats educatives de l´alumnat 7 3.- Objectius del centre (Què pretenem?) 3.1.- Justificació dels objectius 8 3.2.- Objectius del centre 8 3.2.1.- En relació amb el desenvolupament, aprenentatges i resultats acadèmics dels alumnes 8 3.2.2.- En relació a la cohesió social (inclusió, equitat i coeducació) 11 3.2.3.- En relació amb la vinculació amb l´entorn 12 4.- Concreció i desenvolupament del projecte (Com ho fem?) 4.1.- Criteris d´organització pedagògica 4.1.1.- Criteris per concretar el currículum 13 4.1.2.- Criteris metodològics 13 4.1.3.- Criteris organitzatius 14 4.1.4.- Criteris d´avaluació 14 4.1.5.- Criteris per a l´atenció a la diversitat 15 4.2.- Criteris d´estructura organitzativa i gestió 4.2.1.- Òrgans de govern i coordinació 16 4.2.2.- Participació de la comunitat educativa 16
 3. 3. Projecte Educatiu 4.2.3.- La convivència a l´escola 16 4.3.- El projecte lingüístic 17
 4. 4. Projecte Educatiu Escola La Sèquia.  Camí Vell de Santpedor, 36-38. 08243 Manresa. / 938730299  a8063898@xtec.cat Pàgina 4 1.- MARC LEGAL. El projecte educatiu de l´escola la Sèquia s´emmarca en els documents legals següents: - Constitució, Art. 27 - Estatut de Catalunya, Art. 21 - Llei d´Educació de Catalunya - Llei d´Educació de Catalunya. Cap. 1 - Llei de Normalització lingüística. Art. 3 - Ordres i altres Resolucions que regulen els ensenyaments. Per tant, el nostre objectiu és donar, als nostres alumnes, una educació que desenvolupi la seva personalitat, en el respecte en els principis democràtics de convivència i als drets i llibertats. Al mateix temps volem que obtinguin una bona formació acadèmica de manera que estiguin capacitats per desenvolupar-se a la societat amb garanties d´èxit.
 5. 5. Projecte Educatiu Escola La Sèquia.  Camí Vell de Santpedor, 36-38. 08243 Manresa. / 938730299  a8063898@xtec.cat Pàgina 5 2.- DEFINICIÓ INSTITUCIONAL (Qui som?) 2.1.- La realitat del centre i del seu entorn. L´escola la Sèquia va començar a funcionar el curs 2005-06, en un lloc provisional, al sector de la Parada. En un principi amb dos grups de P3, al qual es va afegir un tercer grup mixt format per alumnes de P4 i de P5. Es va començar amb 55 alumnes, tot i que durant el curs hi va haver altes i baixes i es va acabar amb 61 alumnes. Pel que fa a la plantilla, en un principi va estar constituïda pel director i dues mestres d´Educació Infantil, però ràpidament es va ampliar a 4 mestres. Tot això era fruit de la pròpia història del centre (de nova creació) i del context socioeducatiu en el que va sorgir: una ciutat, Manresa, amb unes escoles plenes; per la qual cosa aquesta nova escola, la Sèquia, havia d´anar absorbint bona part de la immigració que arribava a la ciutat. En el curs 2006-07 es va estrenar l´actual edifici ubicat al sector de la Parada Nova. Les noves instal·lacions es van haver d´utilitzar quan encara hi havia molts espais per acabar d´adequar. Aquest fet, juntament amb d´altres deficiències que van anar sortint en l´edifici, van suposar un esforç afegit per part de la plantilla d´aquell moment. Actualment l ´escola té al voltant d´uns 500 alumnes. És una escola de doble línia, tot i que alguns nivells estan triplicats. La inestabilitat de la plantilla en els seus primers anys d´història i el creixement exponencial del nombre d´alumnes (i mestres) ha definit la singularitat d´aquesta escola, la qual cosa ha comportat que fins fa poc no es pogués començar a definir una línia clara: cap a on volem anar?. De mica en mica, però, i fruit d´ una trajectòria de 10 anys de vida, s´han anat recollint i incorporant projectes i iniciatives que han configurat el perfil que el centre mostra en l´actualitat. 2.2.- Trets d´identitat i caràcter propi. El Projecte Educatiu de l´escola la Sèquia s´emmarca en els valors definits per la Constitució i per l´Estatut i es regeix pels principis generals següents: a) El respecte dels drets i dels deures. b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d´una societat democràtica. c) La universalitat i l´ equitat com a garantia d´igualtat d´oportunitats.
 6. 6. Projecte Educatiu Escola La Sèquia.  Camí Vell de Santpedor, 36-38. 08243 Manresa. / 938730299  a8063898@xtec.cat Pàgina 6 d) El pluralisme. e) La inclusió escolar i la cohesió social. f) La qualitat de l´educació que possibilita l´assoliment de les competències bàsiques. g) El coneixement de Catalunya i l´arrelament dels alumnes al país. h) El respecte i el coneixement del propi cos. i) El respecte i la preservació del medi ambient. j) La coeducació. k) L´afavoriment de l´educació més enllà de l´escola. l) El respecte per les diferents creences religioses. D´aquests valors esmentats, se´n deriven els nostres trets d´identitat: 1) Escola Pública: som una escola pública, i per tant depenent del Departament d´Ensenyament, oberta a tots els alumnes. 2) Laica: on cap persona és discriminada per la seva confessionalitat o aconfessionalitat religiosa. 3) Llengua: la llengua vehicular de l´escola la Sèquia és el català. Contempla la incorporació progressiva i sistemàtica de la llengua castellana i de la llengua estrangera en els termes que marca la llei. Els costums i tradicions de Catalunya es treballen de manera periòdica i transversal per tal de donar a conèixer els principals trets d´identitat del país. 4) Aprenentatge competencial: prioritzem un aprenentatge competencial, respectant els diferents ritmes dels nostres alumnes. 5) Inclusiva: facilitant la integració dels alumnes al seu context sòcio- cultural, treballant valors com el diàleg, la tolerància, el respecte, la comprensió i, sobretot, una actitud solidària envers els altres. 6) Pluralisme i valors democràtics: presentant als alumnes la idea d´una societat plural, en creences i ideologies. En el marc d´aquesta pluralitat no oblidem el respecte envers les diferents cultures i l´estimació per allò que és propi. Potenciant els valors democràtics per tal que l´infant se senti part integrant d´una societat, adoptant un paper actiu, renovador i crític.
 7. 7. Projecte Educatiu Escola La Sèquia.  Camí Vell de Santpedor, 36-38. 08243 Manresa. / 938730299  a8063898@xtec.cat Pàgina 7 7) Coeducadora: fonamentant la nostra pràctica en el principi democràtic del respecte mutu i la igualtat, evitant cap mena de discriminació. 8) Procés integral: entenent l´educació com un procés integral en el que els alumnes adquireixen una actitud positiva envers la diversitat, els valors de generositat i respecte envers els altres i envers l´entorn i unes normes, valors i hàbits que els faciliti les relacions humanes dins el context de la tolerància, la solidaritat i la pau. 9) Hàbits de salut: potenciant l´adquisió d´una hàbits de salut, tant en els aspectes físics com mentals. 10) Participativa: aprofitant les aportacions de tota la comunitat educativa. 2.3.- Característiques del context escolar. En un principi, la nostra escola mostrava dues realitats força diferents: una de més homogènia, a l´Educació Infantil i una situació més heterogènia a la Primària que eren el reflex de la pròpia història de l´escola (escola de nova creació) i del context sòcio-educatiu en el que va sorgir: una ciutat, Manresa, amb les escoles plenes; per la qual cosa aquesta nova escola, la Sèquia, va haver d´acollir aquesta població que anava arribant. En aquests moments, el centre, acull un alumnat divers i amb un cert equilibri pel que fa a l´origen sòcio-cultural. Aquest alumnat és principalment de la zona educativa que ens correspon. La ubicació del centre en una zona que encara està en procés d´urbanització fa que quedem una mica aïllats, enmig del barri que ja hi havia i el barri nou. Aquest fet, dificulta la idea de pertinença a un barri pròpiament dit. Això, en alguns moments, determina que la vinculació entre l´escola i l´entorn més immediat no sigui tan fàcil. És per aquest motiu que l´escola sempre té molt present totes aquelles activitats que puguin ajudar a reforçar aquesta vinculació entre uns i altres. 2.4.- Necessitats educatives de l´alumnat. Les necessitats educatives del nostre alumnat són les que se´n deriven de la pròpia diversitat de la població escolar que atenem, deixant clar que l´escola no té un tant per cent molt elevat ni de famílies desestructurades, ni d´ immigració... Tant l’índex d´alumnes amb NEE (motrius, físiques, psíquiques i sensorials), com l´índex d´alumnes amb necessitats educatives específiques (amb situació econòmica desafavorida) està per sota de la mitjana de Catalunya.
 8. 8. Projecte Educatiu Escola La Sèquia.  Camí Vell de Santpedor, 36-38. 08243 Manresa. / 938730299  a8063898@xtec.cat Pàgina 8 Els mitjans per atendre aquesta diversitat a la nostra escola són: - La TEI (P3). - Les especialistes d´EE. - Els reforços que se’n deriven de la planificació horària de cada mestre. - Els desdoblaments. - El SEP. - El projecte PUNTAL (Projecte extern al centre). Els criteris per l´organització i el funcionament d´aquests mitjans per atendre la diversitat estan especificats amb més concreció en les NOFC. 3.- OBJECTIUS DEL CENTRE (Què pretenem?) 3.1.- Justificació dels objectius. Com ja hem comentat amb anterioritat, els principals eixos que defineixen el nostre projecte d´escola són el resultat de les aportacions de moltes i variades experiències, de tots i cadascun dels mestres que han anat passant per l´escola, deixant la seva particular empremta: “La Sèquia és fruit de l´esforç de tot i cadascú de nosaltres treballant per un objectiu comú”. 3.2.- Objectiu del centre. 3.2.1.- En relació amb el desenvolupament, aprenentatges i resultats acadèmics dels alumnes. - Potenciem el treball de les llengües per crear persones amb una bona competència lingüística i comunicativa: o Treballant la llengua catalana, sempre que és possible, de forma desdoblada (EI, CI) i, en grups més reduïts, (CM, CS) on combinem la informàtica, el servei de préstec de la biblioteca... amb el treball dels pilars bàsics de la llengua (Lectura, CL i Expressió escrita), la qual cosa ens permet poder atendre d’una forma més individualitzada els nostres alumnes. o Aplicant les habilitats bàsiques de comunicació a projectes com “Ràdio Gota” (CS), on els alumnes més grans de l´escola, 5è i 6è, porten a terme un programa diari de ràdio que emeten per tots els alumnes.
 9. 9. Projecte Educatiu Escola La Sèquia.  Camí Vell de Santpedor, 36-38. 08243 Manresa. / 938730299  a8063898@xtec.cat Pàgina 9 o Compartint experiències amb els autors d’alguns dels llibres que llegim. o Utilitzant un mateix material de llengua a l´etapa de Primària, per donar continuïtat i coherència al treball que es fa i com es fa. o Treballant l´expressió oral amb activitats motivadores. o ... L´escola es comença a plantejar una metodologia més global a l´hora de treballar les llengües, tot eliminant la compartimentació que es dóna en l´horari en algunes matèries. - Treballem la llengua estrangera com a eina de comunicació futura perquè els nostres alumnes siguin capaços de moure’s en un context cada vegada més globalitzat: o Desdoblant, a tota Primària, una de les sessions d´anglès per tal de poder treballar amb grups més reduïts la part d´expressió oral. o Portant a terme intercanvis intercicle: alumnes de 6è, baixen a P5 un cop per setmana, a fer les rutines en anglès. o Impartint algunes de les sessions d´EF en anglès (donant ordres senzilles...). o Fent activitats extraescolars en anglès (des de P3 fins a 3r). o Planificant projectes futurs on la llengua anglesa sigui la protagonista: procurant comptar amb un auxiliar de conversa nadiu sempre que sigui possible, participant en Projectes (GEP: Grup Experimental Plurilingüe) per potenciar el treball de la llengua anglesa i aconseguir uns millors resultats. o ... - Fomentem els aprenentatges artístics en tots els seus vessants: o Planificant activitats plàstiques per tots els nivells de l’escola. o Assegurant el treball de diferents autors i tècniques a través d´una programació vertical. o Fomentant la sensibilitat artística i el sentit estètic (visitant exposicions, decorant l´escola...). o Donant a conèixer a tota la comunitat educativa els treballs elaborats, mitjançant exposicions... o Marcant directrius organitzatives que ens permetin, quan sigui possible, contemplar la figura d´un mestre especialista, tenir un espai apropiat per fer plàstica o tallers i treballar amb grups reduïts. o Impulsant el treball de la música, present a totes les nostres festes. o Assegurant més hores de música a través de tallers d’instruments...
 10. 10. Projecte Educatiu Escola La Sèquia.  Camí Vell de Santpedor, 36-38. 08243 Manresa. / 938730299  a8063898@xtec.cat Pàgina 10 o Participant en concerts amb d’altres escoles de la comarca, “Cantània” (6è). o Celebrant Sta. Cecília, amb petits concerts on, alguns dels nostres alumnes, interpreten peces musicals per a la resta de companys. o Intentant assegurar, sempre que es donin les condicions idònies, que l´especialista o algun altre mestre amb capacitats pugui intervenir també en EI. o Considerant el teatre i la dansa com a part important dels aprenentatges artístics. - Impulsem la psicomotricitat i l´educació física com a parts importants per aconseguir una educació integral dels nostres alumnes. o Creant les condicions òptimes a nivell d´horaris de les sessions, dels especialistes que intervenen, dels espais que s´utilitzen per poder desenvolupar aquesta àrea amb qualitat... Tot això en funció de la situació concreta de cada curs. - Treballem amb les noves tecnologies per tal de dotar els alumnes de les eines necessàries perquè esdevinguin persones competents tecnològicament: o Assistint a l´aula d´informàtica (des de P4 fins a 4t), en grups reduïts, per tal de treure un màxim profit d´aquestes sessions. o Integrant les noves tecnologies al dia a dia de l´aula dels alumnes de CS, aprofitant els recursos dels que disposa l´escola. o Aprofitant l´enorme ventall de possibilitats que ens ofereixen les pissarres digitals, els projectors... dels quals estan dotats totes les aules. o Aplicant les noves tecnologies als projectes vigents a la nostra escola (Projecte “RàdioGota”...). o Planificant projectes per poder anar dotant l´escola de nova tecnologia i mantenir l´actual. o Assegurant uns mínims, a través d´una programació vertical, perquè els nostres alumnes esdevinguin competents en acabar la Primària. PLA TAC El Pla de Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement desplega els objectius i accions necessàries per garantir el desenvolupament de la competència digital tant d’alumnes com de docents, avançant cap a la integració de les TIC en els àmbits del currículum. Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) incideixen cada vegada més en la vida de les persones i en conseqüència en el camp de l’educació.
 11. 11. Projecte Educatiu Escola La Sèquia.  Camí Vell de Santpedor, 36-38. 08243 Manresa. / 938730299  a8063898@xtec.cat Pàgina 11 És per això que l’alumnat, en acabar l’etapa de primària, ha de disposar de la Competència digital que l’ajudi a la inclusió digital, assolint de manera satisfactòria les competències bàsiques de l’àmbit digital, tal i com s’estableix en els articles 58 i 59 de la LEC (Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació). Del PLA TAC se’n desprenen dues grans línies de treball: - Integració de les TIC en el treball d’àrees. - Treball en la conscienciació del bon ús de les TIC i la conscienciació en un ús responsable. Per poder aconseguir-ho es podran crear al centre llocs de treball docents amb perfil professional seguint les disposicions marcades pels DOGC. 3.2.2.- En relació a la cohesió social (inclusió, equitat i coeducació). - Afavorir l´intercanvi d´alumnes per enriquir-los com a persones: o Intercanvis Intercicle: entre alumnes de 6è i P5 (activitat d´anglès), entre alumnes de CI i CM/CS, Projecte Tàndem, entre alumnes de CS i EI, com a col·laboradors en la celebració d´alguna festa o sortida... o Intercanvis d´alumnes dins del mateix cicle: tallers de plàstica, projecte “Ràdio Gota”, sortides,... o Intercanvis d´alumnes del mateix nivell: desdoblaments, tallers de plàstica, colònies... o Barreja de grups a finals de cada cicle amb la finalitat d´enriquir-nos amb unes relacions entre iguals més oberta i flexible. o ... - Treballar un eix comú a tota l´escola amb la idea de que tots pertanyem a una comunitat on cadascú pot afegir el seu granet de sorra, en funció de les seves possibilitats, per treballar un objectiu comú. -Potenciar valors com el respecte, la responsabilitat, l´esforç i la constància; valors imprescindibles en el procés d´aprenentatge dels nostres alumnes. - Treballar els valors democràtics amb els nostres alumnes: o Organitzant grups de representants d’alumnes de CS per opinar i pensar sobre alguns aspectes de la vida escolar. o ...
 12. 12. Projecte Educatiu Escola La Sèquia.  Camí Vell de Santpedor, 36-38. 08243 Manresa. / 938730299  a8063898@xtec.cat Pàgina 12 - Reforçar el treball de les emocions, necessàries en la formació dels nostres alumnes com a persones: o Pensant, organitzant i duent a terme activitats, des de P3 fins a 6è, per tal de poder treballar les emocions en els seus diferents vessants. o Planificant activitats en el Bloc de l´escola on pares i fills poden compartir propostes per reflexionar entorn de les emocions. o ... - Obrir l´escola a les famílies, com a peça clau en l´educació dels nostres alumnes, i per això ens enriquim amb la seva participació i col·laboració, en activitats que es planifiquen i s´organitzen des de l´escola. 3.2.3- En relació amb la vinculació amb l´entorn. - Utilitzar nous espais lúdic-educatius, “El bosc dels ocells”, on els nostres alumnes poden complementar el treball a l’aula amb un treball més en contacte amb la natura. - Obrir l´escola al barri i a la ciutat aprofitant tots els recursos interessants que ens ofereixen: o Fent sortides planificades per conèixer el barri i la ciutat on vivim tot observant, treballant i aprenent del que tenim més a prop. o Organitzant concerts, per Nadal, on els nostres alumnes surten pels carrers del barri a cantar les nadales que prèviament han treballat a la classe. o Intentant utilitzar, en primer terme, tots els serveis que ofereix el barri. o Impulsant la participació del barri en la revista escolar. o ... - Planificar sortides i colònies per complementar el treball a l’aula amb visites educatives a aquells llocs relacionats amb els aspectes curriculars treballats a la classe. - Fomentar l’hàbit d’assistir a diferents manifestacions culturals com el teatre, la música i la dansa. - Donar importància al treball de les tradicions de la cultura catalana:
 13. 13. Projecte Educatiu Escola La Sèquia.  Camí Vell de Santpedor, 36-38. 08243 Manresa. / 938730299  a8063898@xtec.cat Pàgina 13 o Recuperant la figura de l´Hereuó i la Pubillona, tot escollint entre els alumnes més grans ,un representant masculí i un altre femení, que assumiran aquests papers en les diferents celebracions escolars i de la ciutat (Festa Major). o Treballant els balls de bastons per amenitzar el concert de caramelles que fem per donar la benvinguda a la primavera. o Celebrant les festes típiques de la cultura catalana: la Castanyada, Dijous Gras, St. Jordi... o ... 4.- CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE (Com ho fem?) 4.1.- Criteris d´organització pedagògica. 4.1.1.- Criteris per concretar el currículum. Els criteris que orienten l´organització pedagògica del nostre centre definits per la LEC (article 77) han de contribuir al compliment dels principis del sistema educatiu i han de fer possible: a) La integració dels alumnes procedents dels diversos col·lectius, en aplicació del principi d´inclusió. b) El desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els permeti la plena integració social i laboral i la incorporació als estudis superiors com a resultat de l´acció educativa. c) La incentivació de l´esforç individual i grupal, especialment en el treball quotidià al centre educatiu. d) L´adequació dels processos d´ensenyament al ritme d´aprenentatge individual, per mitjà de l´aplicació de pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació i per mitjà de l´aplicació de pràctiques d´estímul per l´assoliment de l’excel·lència. e) La coeducació, que ha d´afavorir la igualtat entre l´alumnat. f) L´establiment de regles basades en els principis democràtics, que afavoreixin els hàbits de convivència i el respecte a l´autoritat del professorat. g) La implicació de les famílies en el procés educatiu. 4.1.2.- Criteris metodològics. CRITERIS METODOLÒGICS Utilitzar experiències variades, metodologies diverses, materials atractius... Aprendre de manera lúdica i dinàmica.
 14. 14. Projecte Educatiu Escola La Sèquia.  Camí Vell de Santpedor, 36-38. 08243 Manresa. / 938730299  a8063898@xtec.cat Pàgina 14 Prioritzar la utilització de materials propis, davant d´altres materials. Plantejar activitats, suficientment obertes, per poder atendre la diversitat existent a l´aula. Buscar reptes per generar curiositat. Establir sistemes adequats i variats d´agrupaments. Utilitzar el joc simbòlic, i d´altres tipus de joc, com a eina d´aprenentatge. Tenir en consideració les experiències i coneixement previs de l´alumnat per tal d´assegurar la construcció d´aprenentatges significatius. Desenvolupar habilitats, actituds, aptituds i aprenentatges significatius. Fomentar la seguretat i la confiança dels alumnes. Difondre el valor de compartir i de l´esforç, en contraposició a l´individualisme i l´autocomplaença. Fer-los conscients del seu moment d´aprenentatge. Partir del nivell de desenvolupament de l´alumnat, dels seus interessos i motivacions. Tenir en compte el moment evolutiu i motòric a l´hora de planificar les activitats. Garantir que el procés es basi en l´activitat vivenciada per l´alumnat. Afavorir l´adquisició de les competències bàsiques, tant les específiques de l´àrea com les generals. Escoltar els infants, atendre el que diuen i el que fan i facilitar-los la participació en el que els afecta, per desenvolupar-ne l´autonomia personal. Garantir als infants l´estabilitat i la regularitat necessària per a facilitar-los l´aprenentatge, i també l´autoestima en relació amb ells mateixos i el que aprenen. Proporcionar als nens eines que els permetin expressar les emocions. Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís de les famílies en el procés educatiu dels seus fills. ... 4.1.3.- Criteris Organitzatius. Tots els criteris organitzatius que regulen el funcionament de l´escola la Sèquia estan desplegats en les NOFC, concretament en els apartats 2.1 i 2.2. 4.1.4.- Criteris d´avaluació. L´avaluació al nostre centre té per finalitat contribuir a la millora de la qualitat del servei que presta l´escola i té com a referència l´assoliment de les competències de l´alumnat. L´avaluació en el nostre centre té un caràcter continu. El centre participa, com és preceptiu, en una avaluació externa: Avaluació Diagnòstica. Les proves arriben determinades des del Departament, però la seva correcció és interna i una avaluació externa que es fa a 6è: Competències Bàsiques.
 15. 15. Projecte Educatiu Escola La Sèquia.  Camí Vell de Santpedor, 36-38. 08243 Manresa. / 938730299  a8063898@xtec.cat Pàgina 15 Al nostre centre creiem, tal i com diu el nou currículum, que l´avaluació ha de servir per conèixer els resultats de l´aprenentatge (avaluació sumativa), per regular les dificultats i els errors dels alumnes (avaluació formativa) i per afavorir que aquests vagin aprenent a regular-se autònomament (avaluació formadora: autoavaluació i coavaluació). Som partidaris de compartir amb els alumnes el procés avaluador, fent-los partícips i protagonistes del seu procés d´aprenentatge. Per nosaltres és un procés constant que cal planificar en tres moments claus: en l´avaluació inicial o diagnòstica, en l´avaluació mentre s´està aprenent i en l´avaluació final, regulant-ne el procés d´ensenyament i aprenentatge i les dificultats i els errors dels alumnes. Aquesta avaluació, per tant, no s´ha de limitar tan sols als continguts conceptuals sinó que també ha de valorar l´adquisició i el desenvolupament de les competències. A tal fi, l´escola selecciona els continguts que resulten més significatius i aplica una avaluació que sigui útil per a l´activitat docent, gratificant per als seus alumnes en el seu aprenentatge i orientador per als mestres i per als alumnes en les seves actuacions. 4.1.5.- Criteris per a l´atenció a la diversitat. La intervenció educativa al nostre centre es regeix pel principi d´atenció a la diversitat, base d´una escola inclusiva. Els mecanismes que posem en pràctica per fer- la efectiva són organitzatius, curriculars i metodològics. Entre aquests mecanismes tenim: - Aula d´EE. - Desdoblament de grups d´alumnes. - Suport en el grup ordinari (mestre de reforç, TEI, vetllador/a...). - Suport escolar personalitzat (dins i fora de l´horari lectiu). - Permanència d´un curs més en el mateix cicle. - Coordinació amb els serveis educatius externs: EAP, CREDA, Assessor LIC, Projecte PUNTAL... L´escola disposa d´un protocol per atendre els alumnes d´EE i una comissió: CAD (Comissió d´Atenció a la Diversitat). Aquesta comissió, formada per l´equip directiu, els coordinadors/es de cada cicle, les especialistes d´EE, el/la coordinador,/a CLIC, representants de l´EAP i del CREDA i l´assessor LIC, es troba periòdicament al llarg del curs i té com a objectius revisar, valorar i organitzar les futures intervencions per poder atendre la diversitat de la millor manera possible, amb els recursos dels que disposa l´escola cada curs. Tot això queda àmpliament desplegat a les NOFC, en el punt 2.3., sobre atenció a la diversitat.
 16. 16. Projecte Educatiu Escola La Sèquia.  Camí Vell de Santpedor, 36-38. 08243 Manresa. / 938730299  a8063898@xtec.cat Pàgina 16 4.2.- Criteris d´estructura organitzativa i de gestió. 4.2.1.- Òrgans de govern i de coordinació. L´estructura organitzativa de l´escola la Sèquia comprèn: el consell escolar del centre, l´equip directiu, el claustre i els òrgans unipersonals de coordinació. La composició i el funcionament d´aquesta estructura queda detallada en el punt 1 de les NOFC que fa referència a l´estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre. 4.2.2.- Participació de la Comunitat Educativa. A l´escola la Sèquia, tots els mestres formen part del claustre que és l´òrgan de participació on es vehicula la gestió de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. Els mestres també poden participar en la presa de decisions a través dels cicles, als quals estan adscrits, i de les comissions de treball de les que formen part. Els objectius i les funcions de cada un d´aquests òrgans estan recollits en les NOFC, en els punts 1.3 i 2.1. El Consell Escolar és l´altre òrgan que configura l´estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre, en el qual també hi ha representació del sector de mestres. Les famílies participen en la vida de l´escola a través de la seva representació en el Consell Escolar, però també tenen d´altres canals de participació, creats recentment, com la figura del pare/mare delegat/da de cada grup classe. El grup de delegats/ades es troba periòdicament amb l´equip directiu. Les assemblees de l´AMPA, a algunes de les quals també assisteix l´equip directiu, és també un mitjà de participació de les famílies dins de la comunitat educativa. Sovint és, a través del representant de l´AMPA, que es coordinen i es gestionen tots els aspectes de participació relacionats amb el menjador (cuineres i monitors/es), amb el monitoratge de les activitats extraescolars i del servei d´acollida . Respecte el personal d´administració i serveis, ells també compten amb un representant en el consell escolar. 4.2.3.- La convivència a l´escola. L´escola, des dels seus inicis, disposa d´un Pla d´Acollida per facilitar la integració de tot l´alumnat dins de la realitat del centre. Com a escola inclusiva, entenem que l´educació ha d´oferir als nens altes expectatives d´èxit educatiu, independentment de les seves característiques, necessitats o discapacitats i oferir també l´oportunitat de créixer conjuntament, compartint experiències i situacions d´aprenentatge. Això es tradueix en: - a nivell d´aula: - introduir materials i eines de suport per atendre la diversitat; - treballar la tutoria personalitzada i entre iguals.
 17. 17. Projecte Educatiu Escola La Sèquia.  Camí Vell de Santpedor, 36-38. 08243 Manresa. / 938730299  a8063898@xtec.cat Pàgina 17 - organitzar l´espai de l´aula perquè es pugui treballar, tant en grup com a nivell individual. - tenir una estratègia flexible d´assignació de llocs per seure a l´aula que afavoreixi la coherència social del grup. - a nivell d´escola: - organitzar els horaris tenint en compte l´optimització dels recursos i l´atenció a la diversitat. - desenvolupar estratègies per aconseguir que tots els alumnes de l´escola puguin participar en les activitats que es programen. - potenciar activitats d´ensenyament-aprenentatge i, lúdiques, que afavoreixen l´intercanvi d´alumnes de diferents nivells. - programar activitats que permetin donar a conèixer les diferents habilitats dels nostres alumnes a la resta de companys. - a nivell d´entorn: - promoure la participació de les famílies en les diferents actuacions . 4.3.- El Projecte lingüístic. L´escola disposa d´un document base sobre el tractament de les llengües que es va elaborar durant els cursos 09-10 i 10-11 i que ha regit la vida del centre sobre aquest aspecte des de llavors. Tant la realitat canviant de l´escola, com la inquietud dels mestres per millorar la competència dels alumnes a nivell de llengües, ens anat allunyant una mica d´aquet document base. És per això que queda pendent de revisió i ampliació en els propers cursos. En l´actualitat, la llengua catalana continua sent la llengua vehicular i d´aprenentatge. La llengua castellana segueix introduint-se a cicle inicial, principalment de forma oral i, a partir de la primària, es va treballant de forma seqüenciada. Sempre que és possible i, les circumstàncies ho requereixen, es fan activitats en llengua castellana fora d´aquesta àrea. A nivell de llengua estrangera, l´escola està implicada actualment en un projecte d´anglès (projecte GEP).

×