Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
.

sĩlv' `-aỂĨ`Ĩ 
›' Ữư=à ỹLỦvĨầ" `
` IIl“Iỵ` 1:11

 ŕrvrlr -ø 
* ` ŕ` `ŕ"°r-n”°.Ì

` ,ILỊIỊI l.'Ịl,l!'IIẫ!lỈỆ "ìq

. ›...
./M
_

0
Uμ` AAUA Ỉl`ơvV›ợ'lis

A

Slide bài giăng Marketing Căn bản được biên Soạn theo giáo trình Marketing Cẫ]
bản của ...
SẮN EHẢM THEO QUAN ĐIỂM MARKETING

cÁc QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN SP, DỊCH VỤ

gHỊ_ÉN LƯỢC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MẠNH

QUYẾT ĐỊNH...
'7 7
7 Ì Ể i Í›.
1' I” “1” “ I ẨJ
'7
Ơ-- - hl -..E
pif il _ .1, `1*i.
CJ
` ,i tø Ã x Ả 0 ~ Ả Ả r Ã
t_;g San pham Ia tat...
? 'Ì
“7 '.`. ' , , f.F. .. '
-I I Ơ u Ù VI: I v 
lị Ự 1 U
Ỉ Ị I I _Ị 'Ì
ÍẤỈ__` I-_' Â _Z __ l=__ I Á I___` _Ị_TỊẠ Vn ĩìơ ...
gy

,I-w
-v

7 O
¶_Ẩ_v_4 tq JFQẮ1_ 1__ lỊỄ›Ị› ,

`À" `ĩ `Ị..Ĩ` Ị` , '-”`ỵỹ›j,"“`, ,tl 'ì". x "ỷ`-`
`ẻTlỆỳẪiẢLẢỊ ŨẺll5Ù_`...
:vợ P'

Ị
Aa

'Ì '7
Ừ I ' It
1' I” “1 “ I' Ố
'Ì
. -,. gg., .- ,
,_Ị<..jỊ- __Ị, .,,.". .___ -_,,'.. ___,
Theo thời hạn sử ...
'Ì '7
Ừ Ì› Í
lơ IU vl u
'Ì
`Ị ',,. qg.. .- .gầ .
_ __Ị, .,,.". .___ -_,,'..____, L . `
Theo thói quen mua hàng ặc 
. ' ...
""' I(
itøvø

Aa

' nn'
I J 4
i.. vv. ,. ..U 'l..

"Í
L, Ị

7
10
7
'Ì I
pv; w- 1 _øv`n‹ự-a
`ỂI I
'^Ắ4‹ ỘVLA‹ " -LẠẠ

Phân ...
GỈ
iiíâiíll- Tao giá trịịhgmkịách hàng

_n,_Jl.
, ,_ f_ __ ___,_

 SẨN PHẪM THEO QUAN ĐIỂM MARKETING

KỂ CÁC QUYẾT ĐỊNH LI...
Quyết địn_h về
dịch Vụ hô trợ

Quyếtđịnh Vể
nhãn mác

Quyết định về

bao gói
Quyết định về
thương hiệu

Quyếtđịnh Vể gị
đặ...
`ĨìIIEắllỆll; ỉnĨ`ỈiÉl
ẹŕẵliub í;1Ề-“lễIi'll

rll I
>`7`øm,
V 1,; ,,

Ị Quyết định về `

đặc điểm sản
phâm và dịch
Vụ

“ ....
Í l Ỉi
w I I ụ` , . hj., I
I t° 0 1 I I `C
J ili- o.iU-..Ố it):

Tl1ư'0'l1g llỉệu là tên gọi, thuật ngữ, biễu
tượng, hình ...
n _ñii

Brand is a "name, term, Sign, Symbol, or
design, or a combination of them,
intended to identify the goode f”ẩinỀi
...
I
Ị VVñaV:_i ; hị" " ã
2 I'
Q I / gị I 1 ị
1 L 0 1 l Ù I
.r Ị` I v v` ` w r
Q, i‹.-- 8.'. z ẫIì.lui.rv‹,;ụ_Ọvr`tvę_u 8
Ị...
ù 'o"' I 'ơ' 3
v, ,ơ. ,,,,,. ,-°, .-,ằ ., r, 8..
J `ătaJ°JJ lu i Ă I J iw- 'u`.`3Ỳ-g ii.`.:/'Nu
iii'i.iị.Ĩ5"ZI'i†ìI‹._;...
Í
I ñŕglai .I hi°` ` v_ñỳ-
I' l Ỉ
I / Ù 7 4 fglg_ _,
1 t° 0 Ị l 0 `I
Í 
Ô_ _ I Ị_ ir Tp I l_Ĩư_‹ I I_
J số J /J sự J J.- ợ...
r
I Iár Ấ I 1. ° ` ` " É
f` I Bi
- y Í - .,, . l. cơ , . . I . 1. I
à L”” 0 .L “J l Ð
r Ị
*Ệ _Il -' T ÁI IT "I
` .ĨuQ..`...
I vg_μ
Í
' ` I
1 L
Í 
Ớ _ I Ị_ -' “Ð I l_”m__ Ì
, 7.0' I* 70'Ị, °^ '”
sồ' J JJ gr J J.- ợ.U.-.P
D CJ

Thưođìg hiệu và sản ...
Í
f I" 'V bả" ` VF(
` i
- ll - LJ-. Ơ .
1 Li Ố 1 Ỉ Ố O
Í 
Ó Il T T I I” _ I
T , ĩo'* ” ĨQỊ 9^Ỳ'*`? Ịo
J st J JJ Ù ..... .I...
r' _ , P"(" ~ ị_ừ
" i
- - I - bu. Ơ .
1 Li Ố 1 Ỉ Ố 0
Í 
Ỗ ___ I I_ ir Tp _ I l_Ĩư_ I I
J sớ . JJ gr .I J.-.u U .-.../.ư.
...
Í
Í nịlrgỵír , f`(" ' Vh).
II li
- 1 - I - LII. 1 .
1 L' I 1 J 6 o

r, ,-v Tp ,;ìr, 8.
..I` sẤụ.J`jJ`- Ji` ọ.`U..μ. i /.I
...
Í
Í fýxỵđý Ỉ`ị" T 
“1 u'1l I “1 b“ịl “6 'o
',, ,' P, .;`ì.l.ĩ,..,,.,...,* Ạ.
..I` sềụ. ĩ`j.ư`- Ĩjiưi ụ.`U. i lự
u J Ụ

Ph...
Ì
i` ĩ
ự ỵ I a I ur . i5J‹- I * I
1 L I 1 / I
Í 
I_0_ 0-_T ET __ I Tm A 
0 ỊỊ ĩịủ Ị Ì, ĨỊƠ ƠI :μ.` i
I çỉ.:.J /Ja Ạ- v ảÍ...
Ì
I I g VIù!Ẩ' fi i i I I'
i` .`
v y I Ạ :ru I. I
1 L” I 1
Í 
I_0_ 0-_Tl ET _I “mơn 
A ỊỊ 1,0 Ị), 7,0 ,`, :μ.uị
ý çỉ›:.J 1...
Í
I ñ!`Vĩi r q°`i ` "nv
i i”`
y I / _, _ LJ__ , I I
1 L 0 1 Í 0 0
Í 
Ồ_ _ I_0_ 0-_Tl ET I 'mơn MÃ
Kì ii 7,0 ỊỈỊ ĨỊI-I ì,Ị ...
I
Í Ẻtýìl :li Ự l )›Ã rĩ" " 'Vị-
ri Ể ii
I I II v ,LJ‹ J I*
1 Li 0 1 / O I
Í 
Ồ_ _IQI -,Tl T IST Í
”'° II 7,'-ì“'”I ii 71'...
Í
r -tíì ẨV Jgí q-` ` 
, .
`1 ti I 0 I vl bi/ IO 'ill
Í 
 I_0_ -,Tl ÊTÊ I Tm 
Ỗ ụ ii 'TẾ °` ii T 'lỗ .ỂĨ.ĩ^ tH“Ii
çÚ›:.J ....
Í
Í Ẻtýìl :li Ự l )gẦ rĩ" " 'Vị-
rii ii
I I - . LJ‹ a .Ị
1 Li 0 1 / O I
Í 
Ồ _IQI -T T _IST Ỉ`
c ii`Ĩ»0“"I ii “Ĩ^'I “7`^ ì...
r ẺĨẨẢ ỂẪ pỄ.` ` '
I i`

I I v . LJ. a v Ị

1 Li 0 1 / O I
rì in "Ỹấ'l' ŕF."Y ẩĩ aỊ°Ể' "cốp nỗi T 1%ễ"'
i`ễLịl.=.'‹ ỉu.Ệr...
Ỉ É t 4 ?gì rĩ. ` ` V ` `
Í ì i`
“1 .I ” ili “1 `”“I 'b 'a“
I vn i".t. ể, ..1.~ .,' °. .1.Ã..-
IỈ”.a kill i“*'Ệt íiiĩ "'...
Í
r ẺÌỈẮẨ ÌĂ -hầ-` ` IV"
Í K i`
l I vư v I ,
1 Li 0 1 / O i I
I 
rì II ' ŕ Ít T7 T _ 4 I Ế `
A roi I P ' ,ro ŕ n ° ,,.ĩ ...
Í Ữ
íh v›ạỈL I tr Iẫ
ŕi ý 4
Ụ ' [Ả - V LI 0
L I U 0 1
rữlợlụl lę`4 Ẹlęiñ PF*`iẸI Ani HCZIỸỊ 'IIFẫ':'P
-›..i.›..li'iiễl.Ẻ...
Ì N N 'Ì
ñ___ãTR_l_ .r,.l`.. 'Ra _ :Itpt-. ng nl`p.2ưr ,u,,. lñịạ. ‹'gợrằặv'rr›
dr ` I ` .I ` `
Q6 .p.J /J ‹x,-ụ..A..Ạ.....
Í 'Ì
^ v qrx ợ ra
ii I
1 I I ' IQẢ . V LI nơ
* L Ơ U 0 1
Ì  'Ì
^...-ĩ;;.l. Ấ' .Ia “,;ì *`, ,,. ,,(T...?., .., 'na qẵ ....
J* - v›qIk V 'P ra
ŕ` ŕ 4
I V I I IA - V LI U
‹ L I U 0 1
Í Ì 7
`ñ_q___ĨR_l_ _ị ,`Ĩỡ'Fa __I,.x,,,_ nr`p.Ỷ.rừl^,. ng.. r....
Í N 7
 _gĨR_l_ Ơ-"v __ ~~ỊẤ 'ìĩỡ _ ,I,,, X ngớ/.Ỷ vr .ç.,,. l hợp. r., ,Ềặ.rrp
T ư- I ,` I u ` I '
Q6 .y .J r/ .I nv,-ụ...
Ì  7
,tì _ĨR.l_ ; ', ,,,. gi 'F _ 2I,,.` “T n"p _Ì ,r A,.. Aịợ ng. nụ Ạ ếậwvrr
T e^ ,` I u ` I '
Nỡ /J ‹x,....4...E ...
Í N 'Ì
ñ___ãTR_l_ .r,.l`.. °_Ệầì _ 2I_Y;`. W nĨ`p.2ưr ,.,,. lñịę... ‹'gợỢềếv'rr.
dr ` I ` .I ` I '
Q6 .p.J /J út,-ụ..A....
Í Ỷ
^ ,, '.` " '
lý i
I M O I ụ ' Ll . 1.
‹ L 0 i 1
Í _ 7
TẾ I( I'“: l“ 9, *` V Ti V 'Ì V ' I _
_I ,ñff .: ự" 0 r`-D11!...
GỈ
iiiâín- Tao giá trịichnmkhách hàng

_n,_Il.
, ,_ f_ __ ___,_

 SẨN PHẪM THEO QUAN ĐIỂM MARKETING
KỂ CÁC QUYỂT ĐỊNH LIÊN...
Tài sản thương hiệu là hiệu ứng khác biệt mà tên của một thương
hiệu tạo ra trên phản ứng của khách hàng đối với sản phẩm ...
` Ĩ` ẩẳẵiilĩẫ-i

  

 
  
 
 

 

ị A I d_ Ifjiiợri Ềầj'i  ._ . 
;ÐỊ`rirJ "Ji Ĩi~i >  _Ị ,P *vPi^i ^*

, `Ĩ ` I
/...
I I
Ì.

V 'Ấ I il V I

I Ư Ơ Ụ Ụ Ố I
"7i`... ,'.. .,,,, .,,, .. 
 7  

J " Ụ Ụ Í `
Định vị thương hiệu
 I`Ịlhiễu ý ngh...
ÌV ° 7 ll _ 7 i À lýì

` 7"..- ,pl Yn v yøựg. μø" e gu 'ñảm
r 7 balt, J`l` , I `o' "i"fT ,
 v.- -lô J- ư.0.-Í' ." 4`ø .-.....
I ư
'I` i
v lt v '” v I U
I Ư O Ụ Ụ O I
"7›`.. ,”....,.,,, .,,, ,II , 
z..“ẫ. 7. il. ,.'rC'Ỉ:”`.›r' 
J Ụ Ụ Ĩ `
Chọn t...
I ư
7 l`
v I 1 v '” v I U
I Ư Ơ Ụ Ụ Ố I
ii.. ,lựựvầq Yøxtv yęçil. ỵT.`›`.. Ế ,,`gliEl,1
.Ể.J7 .. Ð-i.C lc , i`C.Ị*.C ; i...
Í
'^ Ì
Ì.
V I I
I Ư Ơ
" I ll -ì `]
 Rtưgvęẵưv `I0vY,`IỳrĐ:ỈqIilỊ `.Ĩelnc `pẹợ,Ti‹,n
 0.-,v..-`.μ JA ư.0.-`.μ . .:.,l`w -Ạ ...
‹ v.:~“':I I
' a.*'Li-usé;tấ.v ề.ệ-À-_`u,.' gg V

Ị, mash

 u=ầ.,. ể°”utLẨ`L

 
  

 ,

 iỊi"`”`lỉỈlÍi
IP I
Ặiềạỉ

Ikể...
I
'“ Ì Ì_ ii lì
I
V Ấ I II V I
I Ư Ơ U Ụ Ố Ơ
g Y T E)
7ệ..7, ,.,,4,,,.` 0 ,,y.,ị,,l ø fs `c.,ị;,.^
1..*.›J Qy -`.Ỗ Ju ực- ...
Í
'“ Ì Ì_ ii lì
I
V Ấ I II V I
I Ư Ô U Ụ Ổ Í
g Y T E)
ĩ9""“7' *”ì"i'i ° *”*ĩz*v, “ íì i°“°2'”^
l..',›J Qy -i.ô J- ur 0 -`....
I
Ị Ì_ Ạ
v I 1 v '” v I U
I Ư Ơ U Ụ Ố Ơ
`“7".,. ,'....,,,, “o., .,,, ,ị=`.. , Nil
 Qy. B icl gr  Aŕgầiv -
Chọn tên thư...
I
'“ Ì ị í li
J, ,
V 'Ấ I il V I
I Ư Ơ Ụ Ụ Ố I
Tp ,,`..,.,,,,, 'o..,,,,,.g , ại ,,ị., ni
I ip ` iμ II
J Qy -.LJ J ..e 0 -....
Í
'^ Ì
Ì.
V 'Ấ I
I Ư
ĩg.`..,,`..,.,,,1,,,."c..,,.,..,,,,m . Ấ .,,ị., ni
1 Ệ* 0.- -`.μ J ơ-i0.-`.μ ... alvư . . . . -.
J Ụ...
Í
 l ý í I
I
V 'Ấ I °I V '
0 U Ồ ỂJ Ụ Ứ Ì
7ếẩ.ĩ,l..g.g,ĩ,,Ẹ`lr.c‹,,ụyạFẫqỵ,. ựjzŕị. `rfn ,.=l
1--4 v.v -`.μ J .ự-0 -`.μ .....
I
Ì` i
v I 1 v '” v I U
I Ư Ơ Ụ Ụ Ố I
"7ŕ`... ,`.. ..,,,, Yøxtt .,,, ,:=›`. , nti
.'ĩ.,7 .  I, .ĨuCĨ:ŕ.g 
Quyềt định về...
I
'i l í lì
i
V 'Ấ I II U I
I Ư Ơ Ụ Ụ Ổ Ơ
N-ĩềqnĩIY119vñẳqIlẪ,lnUY,nỲẾq vf.ẳ:ỡnc Ợ`CẹŨ'TỢíẵm
1..<..J ỵ.-.u.v.-`.C ..I..ỉ....
I
,, ,

I
N-ĩềqnĩIY119vñẳqIlẪ,lnUY,nỲẾq vf.ẳ:ỡnc Ợ`CẹŨ'TỢíẵm
1..Ỹ..J ỵ.-.u.v.-`.C ..I..ỉ.,,a`,, -

Phát triển thương hiệ...
Í
'i l ii lì
I
v II v " . v I
I Ư Ơ Ụ Ụ Ố Í
Tp.. ,` ,,,,,,.'c ,,,.,..,.,, ,,,, mủn
, 4 Ị , ri , . Ị I
 v,.@..-`.C Ji- ư....
I
'i l ị ii lì
I
V 'Ấ I II U I
I Ư Ơ Ụ Ụ Ổ Ơ
*' Y Y v ,Z Ờ,
ĩếẩq. ,,..gv,Ỹẫẫt'vIẪ,nvv,IụyeLỈfgl. f.ĩŕịac cręnnệilm
i
1..^'...
I
'i Ì ị ii lì
i
V Ấ I il V I
I Ư Ơ Ụ Ụ Ố I
 pl ẩI"vẾl"',"ll*"" lnfệẵq Y* “Tg ^ẩ
4 ip i ip i i I,
 Qy -.LJ .Ii...uI 0 -.L...
SẢNÌPHẢM THEO QUAN ĐIỂM MARKETING

gÁc QUYỂT ĐỊNH LIÊN QUAN SP, DỊCH VỤ
gHiỆN LƯỢC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MẠNH

MARKETING DỊ...
Ỷ I Ữ Ù' Ổ Ệ
cư -, ac , - ` - ạ I-
-I LJ - hlv
P3-2"%ĩ “Ơ mliigĩn V' Ạ Ểŕi.ẫ Tak Ấ ?l`n'ię vlĩvi~
.J.i.A..`x:-W. ụ.ố.“.`m...
?Ù I D VU A ìv
.. .. .. .. . Ỉ . - - T.
.. LJ .. .ny
` fi ii hi H v -'iv -".Ix ọ 'Ị H ọ
.lil Ỉ›J . ẵ”“Ĩlt` i7ẵ`1 `ỈL?Ĩ.C...
iậiiø :.lắt lu Ù ' v`ỊAJI Ịịpv r n..-iv`t ._
slaụ..,:pIA-. v--`Ể,-..À. '

'Ì'
..`.v`.`ừ`nv `~z^n.i.v.n`..Ỗ

Chiển lược Ma...
- T. - .- Ì , . , ,T-
LJ -r tg
ấ,. '.,,,,,,,( ` ,',,..,,ĩ,,,,l;›'.....,, nị.,,, `j` I ,.ĩ.i,,". ..,,,,.
`NJ.n..,`iJ.ụ -›`ự...
ợ -u as . ø x o I-
.Ị LJ u hi
,., ...Ấ p - . g. , .,. Ĩ ,i
ø-ott v`ỊIJ`Ị` Ị9~v:`ir -.- fvliý nJnnl ,l ấn Ạ A 
`,/ c.,ụl.4-...
Chuỗi lọ'i nhuận dịch vụ
Chuỗi lợi nhuận dịch vụ đề Xuất các mối iiên hệ:

3. Nặng Suất và hiệu quả trong việc tạo ra giá ...
Ỷ' I yƠ Ù' 0 út
cư -a cs .- - o s - 0 uịrv -
.. gJ -.. u
iqQi*;ilo1F Ù "v"ộIJ`l P Ị-9' r ';" `* .Ờ nì* n, ưĩl T ấ'Ili`ĩiI...
ilŕ1ll*'iilfiẤ1*.lIì Ù "v`ỊIJl P Iig' μfvl r -,Ả-iv`t ._
slaụ...ỤA-. .." v--`Ể,-..Ắ. '

'Ì'
>μdư.c;.Ỗ

Quản trị chất lượng...
'Ì
9 rĩ I I Ệ Ạ
L° 0 U I V D
SẢN PHẨM THEO QUAN ĐIỂM MARKETING
ẾÁC QUYỂT ĐỊNH LIÊN QUAN SP, DỊCH VỤ
QHIỆN LƯỢC XÂY DỰNG ...
.fi Ịv__1 ỗl.ữ Ạ ỗg_ _ñi ẫrọ IQ
P'.,;ụ‹L'eμl IL i.'ộ Cl Tí ịaiiifail. llĩi' .*

Cần sản
phâm mới!
Đổi mới là mạo hiểm,

gf” không đổi mới là tự kết
, -Ị ,tiiẫầẫắiị `:ÊỄỀ. . .ợllltẫlịiẳ , 

   ,I
YAl:lilHA I, ` /Ĩ v'*' iĩ° 

Mới

   
 

JỤHICER
ít' rĩ.- ỉ
1 1 c Lự.. u
L I Ụ
t"`Iỗni 'I'I`”in ' nnẵ'- vemμẵrĩ
`vi'vi` sỵ-..lị  u*"Ĩ1..Ị. 1JL'l`-U nlịlluiđ

Mua lại ...
ẩnw 'I'I`ii'!iln pr -Ĩliư n nẵ't 'ìlYin:,' 
ttt 'rỊ.ilii,lỊư -xao [.i.Ợ°vl;ụ U`Ị`IIAJ ịah4vt.n .I,iiu`..

TRƯỜís.IG HỢP T...
rlĩ ^›
μẫự.n....0.,`
' J

Ữ,-
. ừ.-.'v›.v0 J.,... . .

Ể.`i.iìi“. t:`.i:.ĨỊi ' F

Phân tích kinh
doanh & Phát
triên SP

P...
Í
1x' fx"
1 1 ub..
L I Ụ
r T C Í 7 7 Ọ Í
Mail . e;ì.,,,,..- n gạ-. . ,.`
i i Q4 4 Ị^ 4 i Ệ
- I- I . . . . . . . A. ử-'4...
Í
Jx' fY"° ỉ
, I
V PKJ›^ V
L Ủ Ụ
r P C Í Ọ 7 Í
"W çs.. I .. , -ị..l.l nr - ,,i.ç,`.-. ,`.. ,E
i i Q4 ~ i`i ra i Ệ
- I-...
r I N_ _ 9
T il I ạ,.. ị
Li I I Ụ V Ụ i Ạ V I
Ểi.ễ:: 1.Ịt:`.i:.Ĩ-. :i:.ẫ,”2 1 Cẵ.ỆỈ ỊIlẸ` P:.LiĨ`.
2/ Sàng lọc ý “ttrớng...
› f`‹," r'
Ị I Ả.ỵ. ị
V IkJø› V
L Ì Ụ
r T C Í O 7 4 Í
Fn ;ì,- .. .., ..ạ..l. nạ..- , ..ç,`.- ...p ,.`
i  i Q4 4 t Ị^ ...
Ì
)x' fx" fi'
I 7/ It" i
V ẦJ›^ V-
L I Ụ
r T C Í 0 7 4 Í
VW çs..- . .., .,..l. nr‹r ,i..ç,`.-. .,..› ,.`
i i Q4 ~ i`i...
Í
ít' ' rĩ.- ỉ
I I Ả.v. ị
V IkJø› V
L Ì Ụ
FỪ I, T C Í lt, 7 It, Í
` I Ả Ả r  `
Ỉa- Ì. ,,-ị... ,J.,,,_,..- ,ị,,-j, .. ,.
...
Í
17x' ' rĩ.- ỉ
7/ il l"` J ộ
V NJ» V-
L Ì Ụ
r T C Í 7 7 4 Í
Fn ;s,- .. ., -ạ..l. l...e;ì.p nạ..- , ..ç,`.- ..... ,.`
i...
Í
ìịì' rĩ.- ỉ
I I ,.,. ị
Ì ĂJ~› Ù
L Ì Ụ
FỂ Ir V C Í It, 7 4 Í
` 8 I Ả Ả r  `
,,1,-  .., ..ạ........,ă., ,,_,.., ,ị..,,...
Í
ìịì' rĩ.- ỉ
il I 4"` K
Ì ĂJ~› Ù
L Ì Ụ
FỂ Ir V P Í 7 7 4 Í
` 8 I Ả Ả r  `
,,1,-  .., .p ,,_,.., ,ị..,,.-Ỉ ..,... ,.
...
› f`ę`- r'
I I ,.:. ị
ÌĂJ~› Ù
L Ì Ụ
r T C Í O 7 Í
VW;ì,- . ..,..ạ.ll eg., nrr , .ç,`.- - ,.`
i i 4 4 Ị^ ti i TI
. .làự...
'Ì
cĩ* rĩ I I `;` 
L°` 0 U I V D
SẢN PHẨM THEO QUAN ĐIỂM MARKETING
ẾÁC QUYỂT ĐỊNH LIÊN QUAN SP, DỊCH VỤ
CHIỂN LƯỢC XÂY D...
` '7': Zr .øọặr. :
Chu ky Sống của sản phẫm là khoâng thòi gian sản phẫm tồn tại trên một
thi trường cụ thể tính tư lúc s...
ỆỤ lL_ V  v
Í ụ ,Ị
i 'J v °ç) LV
ổn °n° 'P' n 90 1 Ì` OK” nẵre ìễ
cẹ,v :Ế!.0ạn Cl.át C'” Il a JI uữlig us!`e.n ĩỮklc.,Ĩ...
Ì '7
"HỆ E /Ix 1 ỷ V l i
' L; L.
J v . . Lư

Í 'Ì

I 4 Ị Ị __ Ấ 'Ì g Ấ
cac cF.ạn9 Irtíiiậec cria cnn mĩ Song San pham

Ụ...
Ì '7
"HỆ E /Ix 1 ỷ V l i
' L; L.
J v . . Lư

Í 'Ì

I 4 Ị Ị __ Ấ 'Ì g Ấ
cac cF.ạn9 Irtíiiậec cria cnn mĩ Song San pham

Ụ...
Ì '7
"HỆ E /Ix 1 ỷ V l i
' L; L.
J v . . Lư

Í 'Ì

I 4 Ị Ị __ Ấ 'Ì g Ấ
cac cF.ạn9 Irtíiiậec cria cnn mĩ Song San pham

Ụ...
_ r
hẹ E Iv
J T ” °Ụ

Í 'Ì

I 4 Ị Ị __ Ấ 'Ì g Ấ
cac cF.ạn9 Irtíiiậec cria cnn mĩ Song San pham

Ụ

Doanh số
Lợi nhuận
'7
 Ì K T7 ọ I i
Í I v
L. - L -
J L) L
`nỗ “nr Iri cả ian 'I Irę, gia nãr hễ
"”sIIi!u=›c [F.ętỦg i1ủá*`c c1.”.ấI cỉlel ...
g Í Ợ Ỹ
ưệŕ Ả, .Z 4 7 ọ . . 1._ Ấ
.U, L: - . L, -
Ả&
hỗn 80° aia" n. ?un DP lirì HÃ". nẵ'~ " ìnẫw
x,/Ếøềøsơ glvắl WiI.0f2...
g Í Ợ Ỹ
ưệŕ Ả, .Z 4 7 ọ . . 1._ Ấ
.U, L: - . L, -
Ả&
hỗn 80° aia" n. ?un DP lirì HÃ". nẵ'~ " ìnẫw
x,/Ếøềøsơ glvắl WiI.0f2...
hẵn ÌŨ. aia" n. zlũ ĐỆ llręỵ nÁ“. nỗ'~ T ììẫw
Ụ#-V ợlvắl WiI.0f2›Z1 cL`.& opịựlkl. .=ỵk_, μiỈ`lấlg cía... LP.nn.nÌ

CJ

Ch...
hỗn ÌŨ. aia" n. zlũ ĐỆ llręỵ nÁ“. nỗ'~ T ììẫw
Ụ#-V ợlvắl WiI.0f2›Z1 cL`.& opịựlkl. .=ỵk_, μiỈ`lấlg cía... LP.nn.nÌ

CJ

Ch...
ịẩ

lắ
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Chương 5- Sản phẩm- Tạo giá trị cho khách hàng

Download bài giảng tại: tongbaohoang.hce.edu.vn
Chương 5- Sản phẩm- Tạo giá trị cho khách hàng giúp chúng ta hiểu rõ hơn các quyết định liên quan đến sản phẩm của doanh nghiệp như thương hiệu, dịch vụ...
Bài giảng được cập nhật theo giáo trình Marketing căn bản của Philip Kotler (phiên bản 14), xuất bản năm 2012

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Chương 5- Sản phẩm- Tạo giá trị cho khách hàng

 1. 1. . sĩlv' `-aỂĨ`Ĩ ›' Ữư=à ỹLỦvĨầ" ` ` IIl“Iỵ` 1:11 ŕrvrlr -ø * ` ŕ` `ŕ"°r-n”°.Ì ` ,ILỊIỊI l.'Ịl,l!'IIẫ!lỈỆ "ìq . › Ả 4 ồn' , Ỉ Í I X ăLL'Ịu_.l-I ,I .ặ`J.I:ạĨ'ĩ**T. % .Vư .,μ'ị_Ẩ XX 'F' 1 "I ' . . A ỀZỊỈ
 2. 2. ./M _ 0 Uμ` AAUA Ỉl`ơvV›ợ'lis A Slide bài giăng Marketing Căn bản được biên Soạn theo giáo trình Marketing Cẫ] bản của Philip Koter (Băn 14, xuất bản năm 2012). Trong quá trình biên Soạn, mặc dù có nhiều cố gắng nhưng không tránh khôi Sa sót. Mọi góp ý Xin vui lòng liên hệ theo kênh thông tin: Tống Bảo Hoàng- Giảng viên ngành marketing- Đại học Kỉnh tễ Huế Website: tongbaOhOang.hce.edu.vn Email: tOngbaohoang@hce.edu.Vn Dí động: 0905 729 666 Xin chân thành cãm Ơn.
 3. 3. SẮN EHẢM THEO QUAN ĐIỂM MARKETING cÁc QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN SP, DỊCH VỤ gHỊ_ÉN LƯỢC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MẠNH QUYẾT ĐỊNH MARKETl`l"GềĨỊỆ°Ẹ›G“Ỹ“ễ“:1U KỲ SỔ”NG†Sì=` F,.. ` ạn
 4. 4. '7 7 7 Ì Ể i Í›. 1' I” “1” “ I ẨJ '7 Ơ-- - hl -..E pif il _ .1, `1*i. CJ ` ,i tø à x Ả 0 ~ Ả Ả r à t_;g San pham Ia tat ca nhưng yeu to co the it ` ` ' ,g‹/ 0 M à I Ả J -I' thoa man nhu cau hay ươc muon được ầm ấýề/ ợạ ,_, đưa ra chào bán trên thị trường với IỊ2_ỹ;ru Ĩi`4i<A`i ` I I I I Ỗ O i “ ất/ .đì -T.t” , lất”? TA đlch thu hut sự chu y mua S_2l*'.1, Slổdụng Ị 3 1 V fạl”=`r'iĨ°iẤi ỀỸ J Ùe ÉQỀ hay tiêu dùng `**O° ẨỀYX 966° K-7 ỀẦ Ữ I Ề.0 ` “0Y` 90511 Ậ ỹ:1Ả`Ắ I OIL Ị Ỹỏói Ị"vẨ ùq00 Ế; Ị_'í ‹z”o '“gŕ9 “g@“ce-eẽieữềŕ o`°ồ v (4 A LS ` `ẫ` eeò0”° ' B“gX`C -.ư ằ Í' ồ°X`o K0“9b ` __
 5. 5. ? 'Ì “7 '.`. ' , , f.F. .. ' -I I Ơ u Ù VI: I v lị Ự 1 U Ỉ Ị I I _Ị 'Ì ÍẤỈ__` I-_'  _Z __ l=__ I Á I___` _Ị_TỊẠ Vn ĩìơ ;Ĩ.bỲ7' Iã -`v.`,l ỢỰỊ 'QV' IçÃT_q V9 IỊ ^ *'= H.TT"-lị ^sT T ÌIỊ 9`L [I Gn “9 TT ĐTNN Ờ M U Jd J J ja- vv I ~,-ự- ư. - ,. - anu. ạ-‹ vt Ạ. ,V~μA.' JvựẠ. Lắp đăt Tín dun - . 4`.`.“ -Ị~^ “ :. - 9 Nhan hiệu v ”' ' r' ' ' *- Bao gói g f- Chất I I I ` K 4 A Í_ i , '-`iĨI I r:|ữ` ll:4 `." 'ượng .‹, srzll 1 Dich vụ Ì V 7 Ỹé ii`Đ“ ' O'Ổ*`”“ êaY° 66 S`i ạc tl 0 fì K ` J 51196/μ'Aiậl Ả Bảo hành - °ç,o › Bòcục H gụ} - ` bên ngoài "4"~* ” “IT” 7 `ks= :I 7 A Ế' ụ ' aU“rSỹ 'T .N * Sửa chữa ' . ‹ `ce.eò°` ì _ o0a“gi ` i. J Kovẹbồ ịi
 6. 6. gy ,I-w -v 7 O ¶_Ẩ_v_4 tq JFQẮ1_ 1__ lỊỄ›Ị› , `À" `ĩ `Ị..Ĩ` Ị` , '-”`ỵỹ›j,"“`, ,tl 'ì". x "ỷ`-` `ẻTlỆỳẪiẢLẢỊ ŨẺll5Ù_`_lJ iWiỐÍŨhlX_h MẢÙhỊl lív_ÚỈllố 3 .X .Ị U-~'-L-,;.μựL -JL.,x^ . . u Sanphầnìýtương tdeax ẫi
 7. 7. :vợ P' Ị Aa 'Ì '7 Ừ I ' It 1' I” “1 “ I' Ố 'Ì . -,. gg., .- , ,_Ị<..jỊ- __Ị, .,,.". .___ -_,,'.. ___, Theo thời hạn sử dụng và hình thái tồn tại ` + Hàng hóa lâu bên -Ị.:-' nơ- I + Hàng hóa Sử dụng ngăn hạn V_ L_ ;.` + Dịch Vụ ` .` Ấ _ ầ ffỉậf, _ ụ Ấ Í _. T), “ ø đề › ięỵg yt ` cầ 11qắ6“ I “‹`›° i ‹iiĂ“6ẬQiậ95 'i ợt R ' OK- 0 aoẫẵềvceie /Lỵ i't ” Ỷ`(`ø&O“9bĨỈềỀ' X `i , `l*` 7"ỈV ' ` C6'eòù4 8- rỶÍẬSø‹`c;h0ỡ“gx` ' ỉ K0°9bồ `i ,_
 8. 8. 'Ì '7 Ừ Ì› Í lơ IU vl u 'Ì `Ị ',,. qg.. .- .gầ . _ __Ị, .,,.". .___ -_,,'..____, L . ` Theo thói quen mua hàng ặc . ' V + Hàng hóa thiểt yểu + Hàng hóa mua ngẫu hứng + Hàng hóa mua khẩn cấp + Hàng hóa mua có lựa chọn ` T" x I I Ã U 'A Ỷ/1 Ư Ỹ ừ V "l`ị' + Hang hoa co nhu cau đạc Ịợtęt VQỒŨJ ,ầ`0g' Ị°a°q@" i'i . ” Ỷụe 0“gỹĨdLSp I I Ă Yi A N“ ỉiily + Hang hoa co nhu cau thụ s†ọfngø0` ỆgbCe'e°° Ỷçyĩ, bồoỵỵùõ K0“_ cv' *" Ư
 9. 9. ""' I( itøvø Aa ' nn' I J 4 i.. vv. ,. ..U 'l.. "Í L, Ị 7 10 7 'Ì I pv; w- 1 _øv`n‹ự-a `ỂI I '^Ắ4‹ ỘVLA‹ " -LẠẠ Phân loại hàng tư liệu sản Xuất '7 I” “1 “ I ẨJ + Vật tư chỉ tiết f if° Ê + Tài sản cố định I + Vật tư phụ và dỉ'ầ1”IẸ1i F~ĨỸcề .ẶYPỔÓ -D _ J 'I , ®Ề`° "k`°*`g°x°?Ỹ“ ‹.I`ì is ‹ŕ0 gç ` ưi o` J °`.gŕ v°°°g@ 6 “°.rặ:ø v Ỷ`ĨuNn°ỸỆỆợ^” e.e _ - r` ỊẶ"ø‹PçỀQOỗ“gX`C 4 K0“_Q'b ` __ P i `‹"e 0 b6°.a › 'L9/,I ii'
 10. 10. GỈ iiíâiíll- Tao giá trịịhgmkịách hàng _n,_Jl. , ,_ f_ __ ___,_ SẨN PHẪM THEO QUAN ĐIỂM MARKETING KỂ CÁC QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN SP, DỊCH VỤ Ô CHIỂN LƯỢC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MẠNH Ạ
 11. 11. Quyết địn_h về dịch Vụ hô trợ Quyếtđịnh Vể nhãn mác Quyết định về bao gói Quyết định về thương hiệu Quyếtđịnh Vể gị đặc điêm SP,DVỈ ỀI x*,_ , 'ìí /Ì ` 'V z,._ l`Ị`“ ` TWI. ) I. or ,. LJ‹ I I ^‹ 1 I 0 I ì `I Í; Jli ` ‹-41° "-ệ' mt. , A* F ểiịẹízaăl 1 .- O p 66 (` Ấ gồ .iã F0 ơ 90511 4' ' Y`ẩ` N XI-"Ỹ`0i i gỌ ‹).@`‹°°›"e(ầụ-›`9ý `Ỷ °°° 6" `o'*`°,r<:. A ,‹ `tocầẤ,g4‹0-" `¶ø ,,.~l" “Ể`”V ` N eeò ,, ẻ,Ộøìm°a°°”° x v. 4 0“9 `iv __
 12. 12. `ĨìIIEắllỆll; ỉnĨ`ỈiÉl ẹŕẵliub í;1Ề-“lễIi'll rll I >`7`øm, V 1,; ,, Ị Quyết định về ` đặc điểm sản phâm và dịch Vụ “ .IỊiỂĨỈ. '1ĩĩ;I.
 13. 13. Í l Ỉi w I I ụ` , . hj., I I t° 0 1 I I `C J ili- o.iU-..Ố it): Tl1ư'0'l1g llỉệu là tên gọi, thuật ngữ, biễu tượng, hình Vẽ hay sự phối hợp giữa chúng, 4”- *À được dủng để Xác nhận sản phẩm í"jldti ii P 666. a ` A ' A I f ' O Ã" '› ' lớ' 9 I phan blẹt chung vợi SỂ11 Pcẵ Gạ‹"ỀịẵềỄị>Ị?“Ể.Lổ ợợ P iN J ŕ “Cate tẳvŕvi ,Cạnh tranh V Ỷ o` `Y`e{0ọĨầb,oý2Ĩ“°@ ` ặ ,- ” °`Ểv`.ç_ể'4Àt" , Định nghĩa của I^íệp hô”`Mãt`ỆętỞH`Ể' uvly r r k C J › - `i ề,.(Ề›ø oY`°“"°ầi '. 4 K0“_o”' Ồ `i
 14. 14. n _ñii Brand is a "name, term, Sign, Symbol, or design, or a combination of them, intended to identify the goode f”ẩinỀi Services of one Seller or Q;E9Ll8ạŕQiẵ'.Sçç?,ii‹ę[SỊ)6p . . u q 1196 , li”, and to dlfferentlate ìIì_egỆ`qrò sgmỷ“ Ụ . . ,Ð e-eòùi"ii .competltIon,v @VC 'Ả V V 91 K (Ả ” gỶY`_e
 15. 15. I Ị VVñaV:_i ; hị" " ã 2 I' Q I / gị I 1 ị 1 L 0 1 l Ù I .r Ị` I v v` ` w r Q, i‹.-- 8.'. z ẫIì.lui.rv‹,;ụ_Ọvr`tvę_u 8 Ị i 7 ii i pi sờ ự.J /J ư - - 1.1 J.-.ụ.ư...Ụ - /.ø Phân biệt thưong hiệu và nhãn hiệu Thương hiệu
 16. 16. ù 'o"' I 'ơ' 3 v, ,ơ. ,,,,,. ,-°, .-,ằ ., r, 8.. J `ătaJ°JJ lu i Ă I J iw- 'u`.`3Ỳ-g ii.`.:/'Nu iii'i.iị.Ĩ5"ZI'i†ìI‹._;? iTiệL- Vnẫ i'°Ì ”iĨ‹ẫi.”I”' iTiệI.!, cỉiiĩg l ngiĩĩaị i(iT‹ỂC cảciĩ ẻẵọc??? ,R Thươngịhiệu íxlhãn hiệu ề~^IĨỂllI IF-»1lLị Ề_ẵ.ìl`lI IFI ẵtẫl ẳnẵìlặ ilŕầli Vbẵll ị:ăPẪ_qII Ạiìẵẵịị iỀ` ẵ.'o.I Ệĩlìẩìl ìlẫìii ỈĨỄÌÌI Vl'*"*ii HỂIILỊ i`v..` Ĩìli Ì"ẵ` ,'iirỂJF` ..øịlb ĨỆlẺy ẳIỊt*iLỀị Ể“Ẫ°r` ỈÌIỈƯỆI lliiẫìii ilđi Ểugv' ẵấẵrìì Ềi.IỊ"lẸ` ÌIỸ.ỶÉ* `I`lCí.1ẵ, iã " Ịl!P?.ll1 P» ;`I”"' `llỈỊ`*I.i '”ỉư" ìllfề Tfẫlìtg ›*i`ịlI.PI=:“`ỉF :ẤT *ỉlỊHiLỂ:` ữlirẵs :."' T'ilỊP1»ĩ"4liLę;‹ .Ịŕặĩ ặll`=“ `ỂỈẫ.ỈlÌi Yit' ịll ĨỄIlL` ìỹẫ 't=`,I Ệìằl "fế iIỈẵì!. l`Irf:.II'Ỉ(=lii(f-IL, Ợíẫlỡŕ _ĩlirẳìlì ễẵìrễiữ
 17. 17. Í I ñŕglai .I hi°` ` v_ñỳ- I' l Ỉ I / Ù 7 4 fglg_ _, 1 t° 0 Ị l 0 `I Í Ô_ _ I Ị_ ir Tp I l_Ĩư_‹ I I_ J số J /J sự J J.- ợ.U-..Ỗ /.J Thành phần của thương hiệu Tên nhãn hiệu (trademark) i I Thiết kễ, mẫu mã (Design) Khẩu hiệu (Slogan) a Ị_ Âm thanh (S›iotị,Ptẳ)iỊẠẢ”v' Biểu tượng (logo) .jị ` u ii i,,‹aMau SẦQCCCOI r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . nvęẵaeộcnụ-...Kẻ . ã Ấ ` `ọY` 09051 4' Ấ I . ,)c, _ ị Xã.. Xuat xư (co) , ọ Ụ`ç Pẫopộiậxạgựịayle) n u u o o u u u c u n u u u u . u u u u u u u u u . . u ụ . . u u . o c ø u . c . . u . o . . u u. U ..n,c ñccnccã“ cn lloollliocllooocloolcill i .Í 1 A “gbaoềễ Bao bì (Package) , ị 6 *=ĨịỊμỂ ^ưiũV(S`erVice), ......................................................... -. “oồdgboc ..n....-...o.n..o.uụ..ự...Ỹ.μ-7;........u....... Kề°9bồo
 18. 18. r I Iár Ấ I 1. ° ` ` " É f` I Bi - y Í - .,, . l. cơ , . . I . 1. I Ã L”” 0 .L “J l Ð r Ị *Ệ _Il -' T ÁI IT "I ` .ĨuQ..`f p 70μ1Iẳmv‹,ạỳlnT siJ.J lưc - .ụ VJ J.-.ụ U--.Ỗ - ./.J Chức nãng của thưođĩg hiệu Nhận biêt và phân biệt &fh , Ạ F x;f:'a ị' 50 “0 T `ŕO 6 666_ ap -am 3 _ Yx 905,194, ulnạn, 'LI': Y`(kọ` ùỵẠ°.‹ _` 'P ra 9 ỵ(Ce'eòr›ỏ`9ẵý . v `‹.ìY ŕ © g .la ị Y5”v ầ oầoồũg ` 'ii ụ ` `0a ,rẫấø 7 Mv Kxxil òùN“OỹỆỂẩơi 'X Q e.e ị - 'đữøę oỡ“°'“° x -. 4 .. 3 Ị K0“_Q'b ` __
 19. 19. I vg_μ Í ' ` I 1 L Í Ớ _ I Ị_ -' “Ð I l_”m__ Ì , 7.0' I* 70'Ị, °^ '” sồ' J JJ gr J J.- ợ.U.-.P D CJ Thưođìg hiệu và sản phẩm SẢNPHẢM THƯƠNG ị HIẸU -v ịỵầịừù /Ị Thưo'ng hiệu là thanh phấn của sản phâm .i.IỗiỊ THƯƠNG HẸU Ở g Ĩ ` 'I x.ễ Ì ị 51196/Ĩ),ĩ)'iã ị YsẤọ“ :S99 P , T4 ` ò ọú V › ,9 eie”Liŕì 1- X ii"ii°ạ ĩ“g v°°°g@kC ` `ản hẩm lă'^ĩ' Ểte ảiẵiiậiễiịíặhần ",., p . V`xẶí.^. I a p ' X r nỀỂ]ĩù*,ò9ẫHęệ ..ẹu `)-J XẾ ỆịgbồoY`0 IẦƯ
 20. 20. Í f I" 'V bả" ` VF( ` i - ll - LJ-. Ơ . 1 Li Ố 1 Ỉ Ố O Í Ó Il T T I I” _ I T , ĩo'* ” ĨQỊ 9^Ỳ'*`? Ịo J st J JJ Ù ..... .I ụ U -.Ỗ .-... lự. Mộ't số i‹hái niệm liên quan nhãn hiệu Tên nhãn hiệu: là bộ phận của nhân hiệu mà ta có thể đọc được. Dâu hiệu của nhãn hiệu: là biêu tượng, hình Vẽ :.lau Sẫ`v -Z nl v I r A A $21' bg L hay kleu Chư đạc thu. Đo la cac bọ phạn nTạ ›ẹỹ*›theg1hẩg -Ã r A Ã °.Ồ ` ' Y) Z0 bletchư khong the đọc được. , Aęồrổ' 11° Ể,s,“*Ể' i
 21. 21. r' _ , P"(" ~ ị_ừ " i - - I - bu. Ơ . 1 Li Ố 1 Ỉ Ố 0 Í Ỗ ___ I I_ ir Tp _ I l_Ĩư_ I I J sớ . JJ gr .I J.-.u U .-.../.ư. u J Ụ Mộ't số i‹hái niệm liên quan nhãn hiệu Dấu hiệu hàng hóa đã được đăng ký bảo hộ trước pháp luật: là toàn bộ nhãn hiệu hay một bộ phận của nó được .:Í_ v` ri fun Ạ Ã đăng ký tại CƠ quan quản lý nhân hiệu và được bắc Vẹ V'†ẽ mặt pháp lý. OỀ.Ĩg‹ặYÙề66 X r I? À A .Ấ . °Qẩ."Ầ ' Yi J 11qẵ"i Quyen tac gla: la quyen đọc chle,r*`.,LuỵệỄẵ oIçỵ(e`ổsầ,o;Kầ°Ểụp, Ã Ð I Al Ị 1 fl- K D (“4 ` I ồ“g@“Cei /Ệ' V Xuat ban Va ban nọl dung Va`,.nl'ình thượøęuầi qbiẩu pham Van .I xu eg. học, âm nhạc, nghệ thuật. `;gầỆẦị,,haę.u .
 22. 22. Í Í nịlrgỵír , f`(" ' Vh). II li - 1 - I - LII. 1 . 1 L' I 1 J 6 o r, ,-v Tp ,;ìr, 8. ..I` sẤụ.J`jJ`- Ji` ọ.`U..μ. i /.I *D CJ Phân bÍệ“ỉ T”, ®, © TM nghĩa là Trade mark, dùng để phân biệt sản phầm của công ty này với công ty khác. Ký hiệu này nhằm chi ra rằng đối tượng mà nó đi kèm là 1 thương hiệu hoặc nhãn hiệu. ỵ.'Ỹ' ® (Viết tắt của Registered) nghĩa là đã được đăng bệịắigtịẵ với xềơu quan pháp luật nào đó. Ký hiệu này nhằm chí `Q`ọ((. X09 a Iaă°b`Ịuọẽè;iầ:Za**ồ đó. ng @ e“íỸ`g “°°“° TM thì có thể chưa đăng ký Vẫn đượcpvhịưhe _u Ểẳắhắt buộc phải đăng ký. Nếu đã đăng ký thì nên dun“gì»u (Ĩạ`c›~°”“°i°"° ` 0“_ ur' *" Ư 4 nó đi kèm đã được đăng ký vào bảo hộrmęềậg ẹc ỗìi 1ỪẸỄ'iỸ' ^
 23. 23. Í Í fýxỵđý Ỉ`ị" T “1 u'1l I “1 b“ịl “6 'o ',, ,' P, .;`ì.l.ĩ,..,,.,...,* Ạ. ..I` sềụ. ĩ`j.ư`- Ĩjiưi ụ.`U. i lự u J Ụ Phân bÍệ“ỉ T”, ®, © © (Viết tẳt của Copyrighted) nghĩa là bản quyền. Quyển sỡ hữu 1 SP, ýtưỡng nào đó. .f, ®,T"" sử dụng nhiều trong kinh doanh, © sử dụng Ềilliètỉi ch`tl` I 9 Ấ I U A I/ *faf* Q 0 T cac san pham sang tạo như Van học, thonợ t1'ñ.,,,xìQ'a`Ĩi`J‹ạ,5r0eb6,Ạiặ,,
 24. 24. Ì i` ĩ ự ỵ I a I ur . i5J‹- I * I 1 L I 1 / I Í I_0_ 0-_T ET __ I Tm A 0 ỊỊ ĩịủ Ị Ì, ĨỊƠ ƠI :μ.` i I çỉ.:.J /Ja Ạ- v ảÍnqI"l Ọui Đa Số các sản phẩm đưa ra thị trường đều cần bao gói sản phẩm. Bao gói sản phẩm được Xem là °°ngưòÌ bán hàng thầm lặng””
 25. 25. Ì I I g VIù!Ẩ' fi i i I I' i` .` v y I Ạ :ru I. I 1 L” I 1 Í I_0_ 0-_Tl ET _I “mơn A ỊỊ 1,0 Ị), 7,0 ,`, :μ.uị ý çỉ›:.J 11 a Ạ - v al qI"'I Bao gói thường có 4 lớp: + Lớp tiếp Xúc trực tiếp với sản phẩm. + Lớp bảo Vệ lớp tiếp Xúc. + Bao bì Vận chuyễn. + Nhan hiẹu Va cac thong tin mo t , oanạhẫm ỆQÙỶỀỀỀỊ ạt Jỵfb , @tỗ ” J ..ị Oc» r 9 @ầcei 'L 50
 26. 26. Í I ñ!`Vĩi r q°`i ` "nv i i”` y I / _, _ LJ__ , I I 1 L 0 1 Í 0 0 Í Ồ_ _ I_0_ 0-_Tl ET I 'mơn Mà Kì ii 7,0 ỊỈỊ ĨỊI-I ì,Ị 1,11 ý sỉ J /Ja Ạ- J.Jv'-V .JU Ngày nay, bao gói trở nên quan trọng bởi: + Sự phát triễn của hệ thống các cửa hàng tự phục Vụ và tư chon. U &Ỉx'(Ĩ ` , _, ;. I `_ ị ‹ ŕ ip A i Ị Ỗ I Ì ' I' I.'A -I u` "“r"-II -t, jị) ° 50 món hàng khác nhauỗmẫẵ .lęàęỊ3*3 nãI,ĩ1`u Ị Í ` I I I ` $ỸÍĨviẮμ Ệ Ùeô T `iị” -` . . ĐO la quv ”ĨiuuJo‹ẵvịI`:Ji` tIa`JçIịIĩáỸr q19íÍị.,<iĩl' ị . Tm_ O fổ.) . “0gg p I Ì I i 01 g 0 Q Ệ ` Tin 4 ĩõ"“ - g"a,ne@“° 'I I ~ -P T.2... gi ; ,, ‹ỵeự‹`“gba01Ĩg_ °ì“ I V 4 ”` 0 , ^t Tụ LM eò0N“ rỉiil I X , g e - L ảụ 1 Ò qø“ Yùõ“°ề'x`C -' X `n9`°ồo ` K0 _ __
 27. 27. I Í Ẻtýìl :li Ự l )›Ã rĩ" " 'Vị- ri Ể ii I I II v ,LJ‹ J I* 1 Li 0 1 / O I Í Ồ_ _IQI -,Tl T IST Í ”'° II 7,'-ì“'”I ii 71'* “Ể"^ 7^l I sớ J /J a - - ấÍ ..Iv-`-`I V Ú IJ Ngày nay, bao gói trở nên quan trọng bởi: + Khả năng chi trả khách hàng ngày càng cao, người ta không Chi mua lợi ích chức năng mà còn mua cả lợi ích cảm tính. Q `i`I `la I ỂXS 6 (,. .. ,ỷ D ê_=e G Ư .i I Í I, `e-‹ ọ° T ỸỒJ ø 1 . , “Q Ồ 'O9 , ; .Ơ e Iltlll Y ỵj0 'Ĩ"Ế ` ầ e'eò04 › - ` (`ỀÍø(C)ầ0B“gx`C ' 4 K0°9bồ `
 28. 28. Í r -tíì ẨV Jgí q-` ` , . `1 ti I 0 I vl bi/ IO 'ill Í I_0_ -,Tl ÊTÊ I Tm Ỗ ụ ii 'TẾ °` ii T 'lỗ .ỂĨ.ĩ^ tH“Ii çÚ›:.J .I 8 Ạ.n-. I .ql U Ngày nay, bao gói trở nên quan trọng bởi: + Bao bì góp phần tạo hình ảnh về cộng ty, nhãn hiệu. + Tạo khả nặng và ý niệm về sự cải tiển sản phẩm. , f- 'Elf' ~ L .ịμ .ç›`Og.Ĩ Jŕỷ ề ẠỂỄ66 i 1 _ V T1 _,:l À Y`LỸỆẳ`ẾầẵgỸẵ A ụựă Ạ V1 ŕ cò” Ð oNx,®`‹xce'° 1ị"`i c D1 E L ` ,V vi ggbaoềễậ ii Ể``I"*t eò0^“°`°i ' fx ÓỒ“ anghçe X `ụ I-ø"` “'Ỷ' o`Ỹ`o K0“9 Ồ `
 29. 29. Í Í Ẻtýìl :li Ự l )gẦ rĩ" " 'Vị- rii ii I I - . LJ‹ a .Ị 1 Li 0 1 / O I Í Ồ _IQI -T T _IST Ỉ` c ii`Ĩ»0“"I ii “Ĩ^'I “7`^ ì“ŕ^i I çỉ.:.J /Ja Ạ- v`aI..Iv-`I Cui Các quyết định nhà quản tri marketing cần thông qua để tạo ra 1 bao gói hiệu quả cho sản phẫm: + Xây dựng quan niệm về bao bì. _f_ + Quyết định về các khía cạnh Vật lý. ẹc Y`ŕ.v"ỆIĨ"`I 5. Th O ' A b *bx Tỷ 6 19666 + ư nghiệm ao 1. Oẽịọ `Q`ọY “0g0S1 4' O1 Ă Ố ` 0 i A ci I Ị IV Y* 4 Ị. Í gge. ,i.vNạ + Phai can bang lỢ1 Ich Xa liọi, NỸIỄ Kĩ ểẵấęb cong ty " euu.u‹xĩ° ' + Thông tin trên bao gói rẠO'òl``,,av9”° x `. ` ii `ix9 ồ°X` "
 30. 30. r ẺĨẨẢ ỂẪ pỄ.` ` ' I i` I I v . LJ. a v Ị 1 Li 0 1 / O I rì in "Ỹấ'l' ŕF."Y ẩĩ aỊ°Ể' "cốp nỗi T 1%ễ"' i`ễLịl.=.'‹ ỉu.ỆrbỂ ti l.`iỸl.Ịal.."- lỊỊ44v1ViPjll L1"v`-Ill i." .ị..,Ị Nhãn mác có rất nhiều dạng từ đợn giản đến phức tạp. Chức nặng giúp nhận biết sản phẩm hoặc thượng hiệu, mô tả về sản phẩm và quảng bá, hỗ trợ chiển lược định vi và kết nối _ ,ĩ_7'-'gi khách hàng. Jỵfb , F r g Ểfỗ” ñ.ĨJ ùỹ Lưu ý các vân đê pháp lý của nhãn mác nhll' Ệ1Ệf8lg›“ẾỀỗn,ẵÍỄIYìằữẵệ“iẾ'^ Ị O c`a I (Ị _ buộc, cảnh báo Sứ dụng an toàn... Y* ,iẵõạg Q @Ạ
 31. 31. Ỉ É t 4 ?gì rĩ. ` ` V ` ` Í ì i` “1 .I ” ili “1 `”“I 'b 'a“ I vn i".t. ể, ..1.~ .,' °. .1.Ã..- IỈ”.a kill i“*'Ệt íiiĩ "'ì 97.'4.".Ll ijlị Ỹl ỂỂ CrtĨ.ịl i`ỀiLi5.° Ì, jị .J pu . A, -gụ L . nự,-. Có gắn nhãn hiệu cho sản phẩm của mình hay không u_ ^..g V, , i 'ri Ể L ` Việc gặn nhãn hiệu giúp nhà sản xuât I i i khẳng định sự hiện diện của mình trên thị Nãm 2002, 80% pa, trượng, tạo cơ Sợ cho quyet định lựa chọn gnể có`~^ của khách hàng động thời hướng tới việc ęểằôl -Ã - , ` Ã- r' " 9ỗ,aỈi' tạo dựng niem tin cho khach hang đoi vợi Ạ " `u ỷtslĩ " i 0 ' A O I *I 2 1/1 L ‹'rçỂ r ŕìipii DN, tạo cợ SƠ cho Viẹc quan lỵ ci10ngẨỒ` dựa' Ể P Y' Vl , Ỷ I .o s “NX Cate . hang gia. rẻgg<Ịầ0a,,h ` -d K0°9bồ ,_
 32. 32. Í r ẺÌỈẮẨ ÌĂ -hầ-` ` IV" Í K i` l I vư v I , 1 Li 0 1 / O i I I rì II ' ŕ Ít T7 T _ 4 I Ế ` A roi I P ' ,ro ŕ n ° ,,.ĩ iri°çn- +0 Wm 1 ỜỜ%.J IJ Gv - A. v`Ỉ y...i.-. I 1. .-Ai 11., itlụũ Có 4 quyết định liện quan đến việc cung cấp dich Vụ cho KH: + Nội dung (các yểu tố) dịch Vụ mà khách hàng đòi hỏi và khả nặng đáp ứng của công ty. Tầm quan trọng của từng yểu t‹Ĩẵ,_ ạả f- ” `4 + Chất lượng dich Vụ của công ty phải đảrri Cgợ Ệức nà,ế>`. . ,{ . ° 'P'/“ f`-^, Ù S0 VƠ1 đoi thu cạnh tranh. _, 0 I(*`O°_ ,‹xẨPGỊ,,qgỆ›,°a Ạ ‹ỏ2` `‹`QỸ"òĩ`ỉ(a)0ẵ° ' Ị , Ị gì L f Ce.e1,vf' + Chi phi dich Vụ. ,_ “ vçoồę* ẳ°g'ę°,nq@“ “ lv' I oẽbaoáậ' , ‹< 0* ,ạ`°e:i-: . ` ' ^ ' *, s "“` . + Hinh thưc cung Cap dỊch,VỊ`iì`,,,ĩ(ìrò‹c›voB,,u ` _1-J K0°9bồ `i ‹*"`J`
 33. 33. Í Ữ íh v›ạỈL I tr Iẫ ŕi ý 4 Ụ ' [Ả - V LI 0 L I U 0 1 rữlợlụl lę`4 Ẹlęiñ PF*`iẸI Ani HCZIỸỊ 'IIFẫ':'P -›..i.›..li'iiễl.Ẻịi..đ.. ,,I-.IilLiỂI vl u4.ụịLI. ` Ụ Ụ Chủng loại sản phẩm (Dòng sản phẩm) là một nhóm sản phẩm có liện quan chặt chẽ với nhau do giống nhau Vể chức năng hay do bán chung cho cùng một nhóm khách hàng hay thông qua cùng '”- Ã những kiễu tổ chức thượng mại hay trong khuôn khổ Pjĩịilgfi ,._ ° Oc I» ìẩv'-I Ỗ 0 `ę` u Y 0 Q51194' 'ềị `..ĩ ,-'ez '. O ">` sg(`= 09 ' "ợp. ,› ` Á F4 Ạ x (`lỸ` :`vI -;'ì.., V đã . Q V1 L (Ng YCe.e(ầiè`9,ŕ ` Ễẫvưai' ` L`“`ơeĩ .I Ỷ ° e'<`Ỹ`°'Ịao`:ĩ=`“°@ ~°Ắ" i Ii Ứ 'À Í q0OỹỆẾ A , s eeỔ0` ị _ "(ẫ`IfòụiỊsXx‹›a`*ă-"° ` Ẹ “ K0“9 ` __ , Q F ffỗ ị J 6 II i J 666. ,. *
 34. 34. Ì N N 'Ì ñ___ãTR_l_ .r,.l`.. 'Ra _ :Itpt-. ng nl`p.2ưr ,u,,. lñịạ. ‹'gợrằặv'rr› dr ` I ` .I ` ` Q6 .p.J /J ‹x,-ụ..A..Ạ.. I I &Ji-1 -4 Ii-.`J.μụ.ỳ -‹0`t'“L‹ *AA- ởμẠ.Ả'^~..ụ-. "Ồ ` ỂJ ẢJ Quyết định về chủng loại sản phẩm là sự phân giải về số lượng các mặt hàng thành phần theo 1 tiệu thức nhất định như công Suất, kích cỡ... ŕlfø TÊ Sau 1 thời gian, các công ty phải giải quyết Vấn để liên. quan đểri à A O ' I '7 A ađỗ ` ` 'Ầ ỉè be rong chung loại đo la °°mo' rọng va duy *Ì”1°h,ę`(mỘắ`gJậb Iige_, , 19/, i' O 9 à Ấ O , (a.ç‹s51 P loai san pham”” như the nao? ., , A. vó ø"k O Ý f cp 9 Ce p hòa J °{9” oa“9@` L v , (se 9Ỷ“°ỀS ọ 0i`ầ`øçỆeòuN“°“,__g X Ặgø`0Ặo o3“gb ` -d K0“_o”'
 35. 35. Í 'Ì ^ v qrx ợ ra ii I 1 I I ' IQẢ . V LI nơ * L Ơ U 0 1 Ì 'Ì ^...-ĩ;;.l. Ấ' .Ia “,;ì *`, ,,. ,,(T...?., .., 'na qẵ . .,ầ.*.,,, Lăo 31 u Ai... u I μJl.1 ụ3l-c Ii-.`ụ.i-.ồ ..0`il<ụ. L:l›.li. ơμẠ.I^~.,i... 'Ồ 1. Phát triển chủng loại sản phẫm Giá _ Ổ °I,Ê,l!íĩIl}=Ị -!mll" ...cl`ỉì ` 09 OỒPQ ` bồoxxfd ỶW Xxgùẹịpdụ xx. ` 0 I /4 ù e.eòùN X _ _ , k),XC - u/ “ g tà* oỵ‹`oồ X 4 o“gbồ `1iỉl` ” Ii “ ”v^" ` .s“ Ụ -
 36. 36. J* - v›qIk V 'P ra ŕ` ŕ 4 I V I I IA - V LI U ‹ L I U 0 1 Í Ì 7 `ñ_q___ĨR_l_ _ị ,`Ĩỡ'Fa __I,.x,,,_ nr`p.Ỷ.rừl^,. ng.. r.. .ếặ.rrp iã& *ji çμ ...4....` `; `/ LJl.J .. 3iL.v”u t.-.`ụ..-.`Ỷ` ..0`Ĩ<ụ. L:`TlỸ ỞLỊẢ Ị~‹ -.. *Ồ CJ CJ . Phát triễn hướng Xuống dưới Ế "li Mercedias-Benz
 37. 37. Í N 7 _gĨR_l_ Ơ-"v __ ~~ỊẤ 'ìĩỡ _ ,I,,, X ngớ/.Ỷ vr .ç.,,. l hợp. r., ,Ềặ.rrp T ư- I ,` I u ` I ' Q6 .y .J r/ .I nv,-ụ..4..Ạ.. V `/ LJ`.J -4 t.-.`.t .Lụ.Ỳ -‹0`1'“ụ‹ 'AA- ỞLA L- 'Ồ ` ỂJ CJ . V. Ó Phát triễn hướng lện trên ....... , ..q .n-ụỈ Í.-
 38. 38. Ì 7 ,tì _ĨR.l_ ; ', ,,,. gi 'F _ 2I,,.` “T n"p _Ì ,r A,.. Aịợ ng. nụ Ạ ếậwvrr T e^ ,` I u ` I ' Nỡ /J ‹x,....4...E I `/ LJ`.1 .. 3iL.v" t.-.`ụ.ụ-.Ỷ u`1l<ụ L:`Tl ~.ạ. úμẠ Ị~~ -- 'Ồ ` CJ CJ
 39. 39. Í N 'Ì ñ___ãTR_l_ .r,.l`.. °_Ệầì _ 2I_Y;`. W nĨ`p.2ưr ,.,,. lñịę... ‹'gợỢềếv'rr. dr ` I ` .I ` I ' Q6 .p.J /J út,-ụ..A..Ạ.. I I &Ji-1 -4 Í.-.`J.μụ.ỳ -‹Ở`t'“L‹ *AA- ởμẠ.Ả'^~..ụ-. "Ồ ` LJ CJ 2. Bỗ sung mặt hàng cho chủng loại sản phẫm Bổ Sung mặt hàng cho chủng loại nghĩa là theo bề rộng mà công ty đã lựa chọn, Công ty cổ gắng đua thêm vào những mặt hàng mới trong khuôn khỗ đó.
 40. 40. Í Ỷ ^ ,, '.` " ' lý i I M O I ụ ' Ll . 1. ‹ L 0 i 1 Í _ 7 TẾ I( I'“: l“ 9, *` V Ti V 'Ì V ' I _ _I ,ñff .: ự" 0 r`-D11! ,tq AF r'I' r vr; "I VQ lp`r‹r`“` cụ :`ếư‹c`q~ -ị`0 - i1.l.`0li-ì" LI`v fa Iv- w`Iv--`- i-`a .r hI'I".-`. ư`....`°ý--...ạ`. Danh mục sản phâm bao gôm tât cả Các dòng Săn phâm và Các mặt hàng mà người bán đem chào bản cho người mua. + Bê rộng: là tông Sô các chủng loại sản phâm do Công ty sản xuât. ợif° Ã + Bề dài: là tổng số mặt hàng thành phần của nó. + Bể Sâu: là tổng số các đơn Vi sản phẫm cụ Ịl2ễ='dưị;ŕçrịầ`l1àoYiịậ 666 , . J `*ę`Oóii ÀẨỀ trong từng mặt hàng của 1 chủng loại. I`“ọ.Y` 0g0S1 ợơ.`u , ,, . Í H _ + Tinh đong nhat cua danhvrTĩ;,:ụ Sanỹ1ẫ171`hẬ'Y`8ịịạÊễaặJỊầh9P`ẵưc đọ gan nu' 0 I7 Ẩ Ả I I ' " ŕ ỷ o`r"ấ Lix' ir gui Cua San pham thuoc cac nhom Chung loai ầễ_ hội ' ị_ øèqø voanầ' I` _, '“` ao Koầẹb ` __
 41. 41. GỈ iiiâín- Tao giá trịichnmkhách hàng _n,_Il. , ,_ f_ __ ___,_ SẨN PHẪM THEO QUAN ĐIỂM MARKETING KỂ CÁC QUYỂT ĐỊNH LIÊN QUAN SP, DỊCH VỤ CHIỂN LƯỢC XÂY DỰNG THƯỢNG HIỆU MẠNH Ơ Ạ
 42. 42. Tài sản thương hiệu là hiệu ứng khác biệt mà tên của một thương hiệu tạo ra trên phản ứng của khách hàng đối với sản phẩm và hoạt động marketing của thương hiệu đó. (Kotler) Tài sản thượng hiệu là mức độ ảnh hưởng khác nhau trong nhậẫi của khách hàng về một thượng hiệu. Những nhâ.ỊaảỸfr1'.a,ĩÌÍầy, ụ0a0" .. 9 ŕ J 9666, ,I . I I 0 A A 10 ` I ' 1 pl i chinh khach hang cam nhạn được tư hoạt đçiig qjraiầg Ięaxfộũẵằịẵẵŕtẵiĩg IA Í I ợì L ,NL Ig YCe.ỄtivF,. hiẹu đo. (Kevin Keller) (V 1. ”ỸO` Y`e{0 gb,oỀỊịĨ°g@ Y ` Ỷ`lYl`ị`øçẸE‹ẦuNn°`Ĩ,N`,`=_4n ị Xgigồ oY0aŨẫk x _Q-J K0°9bồ `i ,_
 43. 43. ` Ĩ` ẩẳẵiilĩẫ-i ị A I d_ Ifjiiợri Ềầj'i ._ . ;ÐỊ`rirJ "Ji Ĩi~i > _Ị ,P *vPi^i ^* , `Ĩ ` I / V..Ỉ, F J ift'iIỉ.l,t”` ìt,,`I, i`i,ỊIỈỉ`t#ỆịPệ,;`P°ềi` ,, . ,. . .. ...,μ,.u -ẳiíẵil ,ỀỂ`I'Ắậ)Ị,'° ',`Ỉ r ,~,. ẫ`í 'v ,,ỊỊ_Iỹ_,`jẤi,`Ĩ!ìIỊ.4 U ø. ;,.~.‹fẹ”áilIỊiỊllỊgVl=IIỆẬỊI. ộậĩ,,μềI'ñẺỊ lPNălì`I IIiÍI",IỀĨi g[ỂI ÌVŨ ỂLYẨỊẨI OÌỊĨIIỊI llỊ_IÍĨỈầiI"`Y_Ĩỷj`”›` ịịLầiịN_LẢỉ ịlligi IIÌITỄIÌI `Ểẵi i,.l`_` (I lỈlllIÌLẬắỈi( ,ỵ4Ểị ,, .. 4 4,_ ,,Ị , Yỷ Ểnillilfi ,,,_,,,,, ,, .P.1-. ŕ ` 'Ỹvf ,°,,,`.'° lẸ'~I ỆụỆlW7Ệẵwẵ›‹` / .,, Q .,,,IL-ị ' øẩẵ,:;øi; ,.- .mar 1.-Ễ-“tí” tề ~›ẩ=°°ĩ ' ^` V ễỆiề`Ẩ F Í,°li1li.í'ỆI!',,iĨĨiliiìỂ L=
 44. 44. I I Ì. V 'Ấ I il V I I Ư Ơ Ụ Ụ Ố I "7i`... ,'.. .,,,, .,,, .. 7 J " Ụ Ụ Í ` Định vị thương hiệu I`Ịlhiễu ý nghĩa Định vị dựa vào niềm tin và giá trị , Khó bãt chước Khó truyền đạt , íỐ` Định vị bằng lợi ích Ệ, Ã ã`)* 4 6 ‹v (Ẹ . v` / 4 , C' =?l]liil VẢỆI ỂlP'Ĩìlui"I'IIỊliị1i.h:'I“ilI`lii u , ”' ioìịlięt "ghia Dễ bắt chướę I àti `rẦ' v De truỵen đạt
 45. 45. ÌV ° 7 ll _ 7 i À lýì ` 7"..- ,pl Yn v yøựg. μø" e gu 'ñảm r 7 balt, J`l` , I `o' "i"fT , v.- -lô J- ư.0.-Í' ." 4`ø .-..'Iv`-..I - Ụ . Il`lŨn"i 5 r`i'^ilUl“'ĩĨ”, "`μ` C0 'Í Eitt`ii"i""v"i"' I" ”` ifií. iẵ4í,I'FTĨr,Ĩ'Ti'Z Ể.iÒ`TI i`ii"i`vĩlvri Ti ir:i`i4`.ii"-i 5 L"I7` Ivir`~wcWỵv.RA!.i Ệ. ,,.,,,J,,,.__.,.,,., D “C 1,' *L TOJch'ci- I W ễrẦ›l Q:,.iv,ịv-1 Ẹỵμ ,g ' Ư TV C IOF '-i^-'lụp s,đ (;i^- ,ìg Ệ` rc' Cc: SÒJ999 Cl I. .'íẵI,i'.I3 Ế ‹ Í if. chi phí ước tính ~ 230 USD. ':_,n nihuậnĨ ước tĩnh ~3oo USD!SẸ,{Ể:4no ę 5 16Gb)ề` .- Ố* Ơ _ 'I 'yi` cr -` :.I iĨ'ai”LÊ- Ế Ả Ạ P`ì”lrii" Iv Ệ ` 1,1 L ‹ẢýcqýB ŕ 9 “Cate tivŕìi . . q K ox _ ồ“g@ Ì- Ỹ °° Produci an Ệ lv' ý ý ŕ À V' ` òù. ' LCiĨ'n'Ĩ F‹` t. s .Ê gn e . XC - ẵ‹`..(:3›ø ồon°P°g “ K0“9 ` __ Nguồn: Digitaltrend ,f”” 6 66 , 'L9 Ô/i'I “iỂ'
 46. 46. I ư 'I` i v lt v '” v I U I Ư O Ụ Ụ O I "7›`.. ,”....,.,,, .,,, ,II , z..“ẫ. 7. il. ,.'rC'Ỉ:”`.›r' J Ụ Ụ Ĩ ` Chọn tên thương hiệu A Ú A A Nen đạt ten cho Cạu be la gI???? Q. A ef-If” S*ơ ' af. , Ạ F ~ ø i'‹`° ĩẽ oỀ`Ọ ~QvT`,,xùáỸ““ '”'” ii 'ø L Q hCe'eęiV O` e°Ễ“gŕ on°°°g@ ` P ,rịę. Ý Niniøi1ỊuN“`°°ỆỆẩ°i ' g _e J f*i` ồ“gX`°e `4`a K0“9b `i __
 47. 47. I ư 7 l` v I 1 v '” v I U I Ư Ơ Ụ Ụ Ố I ii.. ,lựựvầq Yøxtv yęçil. ỵT.`›`.. Ế ,,`gliEl,1 .Ể.J7 .. Ð-i.C lc , i`C.Ị*.C ; i-Ĩ.°ii..; `. Chọn tên thương hiệu X I ì ~ Việc chọn tên cân Xem Xét: `~ ' O “ Ì O R ĩ - Sân phâm Va lợi ich San pham -ị _ , D' `ìù- - Khách hàng mục tiêu ịę `I li g . Ấ . Ỷ ` _ - Chien lược marketing , 1 rộ `I ạfỗặfi ° iq i Ồ / Ỏ 'Ạ K ,Ệ 6 'ẳÌ`I P iJ T196/í)':liã ^Ồ_ 1 ẬỈL “Qg05 pi _ , ..Ố N . qa vp ‹'0 `” SP ` K o` J ỄXỶXQ” v0Ồ“g@ L `, id ”Ò°,rę:. V ``ẵ` ỶYỊỄ'°K0ỹỆỆẩ0i ' e.e ị - rẠgø`o`Ị3hQẽ“ẫầc ` Ệ “ K0“_o”' ` __
 48. 48. Í '^ Ì Ì. V I I I Ư Ơ " I ll -ì `] Rtưgvęẵưv `I0vY,`IỳrĐ:ỈqIilỊ `.Ĩelnc `pẹợ,Ti‹,n 0.-,v..-`.μ JA ư.0.-`.μ . .:.,l`w -Ạ v`-. - J " Ụ Ụ Í ` Chọn tên thương hiệu lì Cách 1: Tên nhãn hiệu riêng biệt được Sứ dụng cho cùng mặt hàng nhưng có đặc tính khác nhau ít nhiều CHÀO CUỘC SỐNG TUOI ĐẸP+ 'L V, u 1 l`I"=T*`ề`ĩ'-, Hãy nói thể O cácịẩçcủầ ` xd rỵệỉ `.'I Bop gầ K0“_ øttμ f- If` "`ề',içL Q Ứ L t*..Ỹ J 0 `0o) V*ÝẫòJø11q6/íP'6 ø .. Y`QọY` °,qç5 » I ` òùNv'pi L iag ' Ð ô“ẫ@`YỂe'e *ịỵ gồaoầễŕ `iløỶ q“Oỹỉ`iẩ0 I X Ồốầiii - oạnẫb ,,
 49. 49. ‹ v.:~“':I I ' a.*'Li-usé;tấ.v ề.ệ-À-_`u,.' gg V Ị, mash u=ầ.,. ể°”utLẨ`L , iỊi"`”`lỉỈlÍi IP I Ặiềạỉ Ikểỉ lầ "fai Ss" I I ÍL `P ,'sịẹ ‹:'ŕỷ.-ạ ầm'-›*“,-›-'T ìĩ iv I " ” ilẫrtrŕ iẵị l Fi ĨB J Ị 4, .,. ọi._ị,. __,. ,gi ,g,__j íĩfíi lilhiĨỈiẫir.' ii ỮiiẾ iñĨiiilĨLii Ữiiiiĩ i hv `_,Zị_/ ' ọ I F sui
 50. 50. I '“ Ì Ì_ ii lì I V Ấ I II V I I Ư Ơ U Ụ Ố Ơ g Y T E) 7ệ..7, ,.,,4,,,.` 0 ,,y.,ị,,l ø fs `c.,ị;,.^ 1..*.›J Qy -`.Ỗ Ju ực- 0 -.F .. lơ .-ạ. "-. - Ụ . Chọn tên thương hiệu Cách 3: Tên nhãn hiệu tập thể cho từng dòng sản phẩm do côngẩty sản Xuất ra. ỂỂPẦS K Ế ị Tồồiiĩ ệ i "”ị.“'t'ì. ,i O LAằ"==“ạ“..ơ.ỉ‹I O Ữ ế°
 51. 51. Í '“ Ì Ì_ ii lì I V Ấ I II V I I Ư Ô U Ụ Ổ Í g Y T E) ĩ9""“7' *”ì"i'i ° *”*ĩz*v, “ íì i°“°2'”^ l..',›J Qy -i.ô J- ur 0 -`.μ .. lơ - LI Chọn tên thương hiệu Cách 4: Tên nhãn hiệu đồng nhất cho tất cả các sản phẩm được sản Xuất bới công ty.
 52. 52. I Ị Ì_ Ạ v I 1 v '” v I U I Ư Ơ U Ụ Ố Ơ `“7".,. ,'....,,,, “o., .,,, ,ị=`.. , Nil Qy. B icl gr Aŕgầiv - Chọn tên thương hiệu Tiêu chi nên đãm bão cho tên thượng hiệu - Gợi ý Vê lợi Ích và chât lượng sản phâm ii; - Dễ đọc, dễ nhận ra và dễ nhó' “,A`, ` 4 - Ig I I 'À - Ðộc đáo, khác biệt C i Ị đg ,x I 0 v O A I Ịặ`l/ẾIỆIÌỊĂẤ 0 “ - C0 kha nang mơ rong sang Cac dong SP kÌi_a<3c› 'i`ẩ(0° V‹ẽñ1qỄ6‹ .. ọ Ị O 'ỗ`a ~<Ỹ`“ ` °°°Ỹ°5 'i - De Chuyen ngữ ợĩ Ọ 9 8'ệ)” ỊQ(,çe.eỂỆịỂyẵ*ổ u C 9 , ` Ỹ` o;°;Ĩ“ ii ”iaỶ`t`,exn`°Ỹ?Ề°Ể” ' Ồ“` hceeò ` - ồo o'òẨx u (Q09 `
 53. 53. I '“ Ì ị í li J, , V 'Ấ I il V I I Ư Ơ Ụ Ụ Ố I Tp ,,`..,.,,,,, 'o..,,,,,.g , ại ,,ị., ni I ip ` iμ II J Qy -.LJ J ..e 0 -.gi .. 4.ơ .-ạ._`- . . . . -. Quyềt định về chủ Sô' hữu thượng hiệu Trường hợp 1: Doanh nghiệp sản Xuất đổng thời 1à chủ thượng hiệu gại. at&t , .c , ị.;. ềạ, . / -”.†.*Ị.x (ộUI1I1`ẮUil~lqt'i`l-TIVSỦIT '~,A 4 , //21/1,', * . I' »/Ị; L L tiaịơliic'. oBE ^ Morgaẵ BV LC A Ri A ăno 0.1 .‹'II IIIỊ IIN' I"ll lilli. ll`r'.l./711.1!!! 'C walnĩarỳ I a 1 1 z z ‹ a ",f ` ` .cug iii `Fi"F"`I" iii C” . `i Ad ' IIẢIIHLAIẢI!Ắ`L)NBlII0'IlÙI[. ' .' -Ó R Ejdiììẫtịẵs l_v_4 ` ../ KX clS 'Ấ ` " ` `C” NT C,I'l .iiQx li `›`i * Ii`ii`il
 54. 54. Í '^ Ì Ì. V 'Ấ I I Ư ĩg.`..,,`..,.,,,1,,,."c..,,.,..,,,,m . Ấ .,,ị., ni 1 Ệ* 0.- -`.μ J ơ-i0.-`.μ ... alvư . . . . -. J Ụ Ụ ` Quyềt định về chủ Sô' hữu thượng hiệu Trường hợp 2: Doanh nghiệp sản Xuất bản SP cho DN thượng mại Và DN thưong mại Xây dựng thượng hiệu riêng X _ vFøỈ'ỀầcỆI: ịi ,. i `,.:ỉ*"°~ Ổ 666_ J 5 1 /,ít đã °`ẫ°‹° P
 55. 55. Í l ý í I I V 'Ấ I °I V ' 0 U Ồ ỂJ Ụ Ứ Ì 7ếẩ.ĩ,l..g.g,ĩ,,Ẹ`lr.c‹,,ụyạFẫqỵ,. ựjzŕị. `rfn ,.=l 1--4 v.v -`.μ J .ự-0 -`.μ ... .:lơ ....a.l'_›`l . . . . -. J Ụ Ụ , Quyết định về chủ Sỏ' hữu thưong hiệu Trường hợp 3: Bên cạnh thượng hiệu riêng, DN nhận SX các thượng hiệu được sản xuât bởi thượng hiệu khác. `]jI` 'I' U
 56. 56. I Ì` i v I 1 v '” v I U I Ư Ơ Ụ Ụ Ố I "7ŕ`... ,`.. ..,,,, Yøxtt .,,, ,:=›`. , nti .'ĩ.,7 . I, .ĨuCĨ:ŕ.g Quyềt định về chủ Sô' hữu thượng hiệu Trường hợp 4: Liên minh thượng hiệu giữa hai thượng hiệu nôi tiêng. VietInBanki°I í‹`ilI.ưix1`x‹ri-I.. Vl"iCOTĩĨl)cn`-( I Ả .«._f› , F' ạ é-“4"” ‹ỒìĂ“J ø 06 , Ỉlỉi Ự, 0 Wằlủę-Ỷ' `Ipỉ;fJấĩ'Z0S11q6/Ĩ3'Ỹ›Aiø A `I0, ùýẹQỆ . vt ' ẶøhnS@ce'°ẽ;yỳi l gầaoầẵø P ( ‹iNi°**=`Ĩ,lỊ_,,,~,'”" e.e ị - r" tiằø(c;hcB“gx`C ỉ Ồ K0“_o”' ` __
 57. 57. I 'i l í lì i V 'Ấ I II U I I Ư Ơ Ụ Ụ Ổ Ơ N-ĩềqnĩIY119vñẳqIlẪ,lnUY,nỲẾq vf.ẳ:ỡnc Ợ`CẹŨ'TỢíẵm 1..<..J ỵ.-.u.v.-`.C ..I..ỉ._.,a`,,. Phát triển thương hiệu Dòng SP hiện có Dòng SP mới iiili ffìni_ ìl'1aL :ii Mỏ' rộng thương hiệu .^ M` ^ t^ TH h'^ ' h Thương hlẹu ơ rọng en Iẹn co c O IFÌL Pi” 'iié `“ `i'iI Ii Ii* LL những SP mới hoăc SP cải có Ìỉtiigii ìiiIưiu›y, IIỂII :TẤi›.,,,_ ll`lI'u-lĩệllắw tiển thuộc dòng SP mới gif_ 'íĨĨl` ỈÌIIIĨIỮ Ẩlọilịgi `7Ỉr' ífĩlligi Ỉtìiìll ° l~,^ lỆI!P=.ii]^li Ĩl " ^ f 6 `ạẩ(Ôe) ẨỆYXÙ (,c<›Ịi,, , ẫĨỈi` ẸỆlỊllLẸ_i iliiĨỂì.!i ”iĨlilTậịi Tbựơỵngrlĩlịệù m 'li.i`-x° Xùggsiĩẽ/ P .x ,:~`.› KIỆ -' a. ”, j""^ù “ .ò`Ầ",.”` ỦN.tặgữằaTH, Ệ')ikhị°ạlYẵe';ắồŕ . °` Ô . rlứrĩli I^ l`ILẾ Iẳrlẳtĩ rriilễkấ “Ị kln ẵẠãỆ;ĩỂnlỨÍ mới i
 58. 58. I ,, , I N-ĩềqnĩIY119vñẳqIlẪ,lnUY,nỲẾq vf.ẳ:ỡnc Ợ`CẹŨ'TỢíẵm 1..Ỹ..J ỵ.-.u.v.-`.C ..I..ỉ.,,a`,, - Phát triển thương hiệu Dòng SP hiện có Ệl`laL Cìđ tlill FTỂỈHL_ Thương hiệu hiện có Thương hiệu Dòng SP mới Mỏ' rộng thương hiệu Ê ,`.. 4537 .' `, ` Z u .. 06 .» ô› ' Ô Ệ 1q666_, x_i 0 @‹C,e ^ŕ` ' I V ll › Thựơỵngĩitiịẹù Ùg051 4" ” 3“ I, " Ốmỹñ L ęaf, -pr vap vạ cj. v
 59. 59. Í 'i l ii lì I v II v " . v I I Ư Ơ Ụ Ụ Ố Í Tp.. ,` ,,,,,,.'c ,,,.,..,.,, ,,,, mủn , 4 Ị , ri , . Ị I v,.@..-`.C Ji- ư.0.-`. -..`._,al`up .-.._v`-- - Ll Phát triên thượng hiệu Có nên mở rộng giới hạn sử dụng tên nhãn hiệu hay khỏng? T`T` N Ì 1 AỤENVVAFIEẾ Í `vJ Ĩ I rấ, _,,._i , Ạ.. Ồiiịĩ .ẵqẳ .lúi u. ư i 2ilJlIs'iIlỉ I °'.›IC i / 'Ã li iu ~ . xog 6 il ii '° " '” ` Ii 6 'I ,-i .. . -' °` IP bô. . ụịỳa 'V lĩhỏogunvesanpílẫm l Ị` l ŕl Ì Vsỹv Jçg ẫqậl iạ iii xcml!uỏnẹtin‹ua úntvúuniu i (Ị Í' -Ừ Ầ .Qqr ŕ*qi` *V e S -` ` ._,.`*"lẫŕ ỉ Ạ gø ợ-Ì ur cầẾẤ'4F _Cạu V X _ i' '”`“ afÙ Ạ it I uirẳi a- e 4 f""v `ư't`› i . luu, Xù,,,u°.ễ gồ' I ”*` P: r , " Nl` › “dử P X LỀ Kl "`*›`I'.*'."i'JlI Ợ ụ . ŕ`q_P Y`oồK`_9.L Ạ JC Ỉ oỵỵgb ' .. S áxưg Á
 60. 60. I 'i l ị ii lì I V 'Ấ I II U I I Ư Ơ Ụ Ụ Ổ Ơ *' Y Y v ,Z Ờ, ĩếẩq. ,,..gv,Ỹẫẫt'vIẪ,nvv,IụyeLỈfgl. f.ĩŕịac cręnnệilm i 1..^'v.› ._. .-`.*' JA " v. u.ư.` .-`.μ ..-ạ.`-.-..-. J " Ụ 0 Ụ ĨỊỢ Phát triển thương hiệu Có nên mở rộng giới hạn sử dụng tên nhãn hiệu hay khỏng?
 61. 61. I 'i Ì ị ii lì i V Ấ I il V I I Ư Ơ Ụ Ụ Ố I pl ẩI"vẾl"',"ll*"" lnfệẵq Y* “Tg ^ẩ 4 ip i ip i i I, Qy -.LJ .Ii...uI 0 -.LI ... I-tư .-a._`- . . . . -. Quản lý thương hiệu Ðịnh vị thượng hiệu phải truyền thông đển KH, Xây dưng thượng hiệu nội bộ, huấn luyện đội ngũ nhân sự theo định hướng KH, huấn luyện và khích lệ nhà phân phôi phục vụ KH tôt hơn. .ợíg ' A A ' A '7 I I Ă Ấ ' ' Ấ I 1 ,Ơ Ấ Duy tri thượng hieu thong qua việc quan ly cac đau moi tiep Xuc tltượriịĩç hiệu của KH: Quãng cáo, sự trải nghiệm của KH... l"AP x o o *si”=`r'”'4 ` lè Doanh nghiệp Cân kiệm tra định kỳ điêm mạnh c1ịẳe`Ữ`*ĩ"ẳraỄ:° 'ỆỄLilề'aịầgIệ‹,ỉ.' 05 p hiệu. 01 _ R0 gç, ‹ D S J ọ V Ế. ý‹o
 62. 62. SẢNÌPHẢM THEO QUAN ĐIỂM MARKETING gÁc QUYỂT ĐỊNH LIÊN QUAN SP, DỊCH VỤ gHiỆN LƯỢC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MẠNH MARKETING DỊCH VỤ ,.‹ę(ç,_,_ 'P 4 ‹ỏỀ`Ọ ` ` sẶỸỆẳỀ(ẵ(ĩẵ. QUYẾT ĐỊNH MARK: ỂÍNỂẤHO ãP°giốÌ°,,g@“°e” .. . - l`J.. i°ầ`‹".c.v.4"'ằ ,ạ .. 1. .og . “XẾO ỉọiẫy I `ẫ` ›^" ` Dv p°e`eò QUYỂT ĐỊNH MARKETl`l"G"ĨĩiỆ,,Ẹ›O“Ỹ“.““:1U KỲ SỔ”NG†SP` I ạn F,..
 63. 63. Ỷ I Ữ Ù' Ổ Ệ cư -, ac , - ` - ạ I- -I LJ - hlv P3-2"%ĩ “Ơ mliigĩn V' Ạ Ểŕi.ẫ Tak Ấ ?l`n'ię vlĩvi~ .J.i.A..`x:-W. ụ.ố.“.`m1"- liII`^ ivẦvi.i.>øμụ. ii! `-ư`. Dịch vụ là bất kỳ hoạt động iợi Ích mà bện bán có thể cống hiển cho bện mua, dich vụ có tinh Vô hình và việc mua bán dich Vụ không dân ø đến việc sở hữu một thứ gì đó. Ểĩậụiẹggg ^
 64. 64. ?Ù I D VU A ìv .. .. .. .. . Ỉ . - - T. .. LJ .. .ny ` fi ii hi H v -'iv -".Ix ọ 'Ị H ọ .lil Ỉ›J . ẵ”“Ĩlt` i7ẵ`1 `ỈL?Ĩ.C C`1'3lỈỈlỊ ^ỉ.,.tc.Ì. “.”Ị* Ụ . _ I A 5 giác quan không ŨFJFJ VU cảm nhận được *L I “ I , FJIIJTJIBJ ' . J ắ 1, I. àf ,, I I II -J ,Fi . I g 2. ..ýí_ Kh- th,ùồ t _ `Ị'j,j,j gỵịjỵ ,l`,` Ũllli Khong the lưu f. ŕ Ong e nạl . ĩ bx-r khobándằh ' tácii_ biệt ra khpi ĩẫlrềi fjiiẽìli :.H *'Ệ{`J'*ẵ_ịIt4 đưoc Ạ nguôn cung câp / 1 ŨIJ lsll-"J /zfEfỸ P_ Ùlé O6) 666 , › Ế" 'I L ` I II 1 O Y` ự ,` * Pei” ga h“`Ểògj;ể`ề” Ilĩllilil iẵii Ối I ”l' 'c_ŕ`; -a bca' ”i` ẹ AQ ỹ ọ J u gỉ ồ09@ .'J'rJ cỈị`viii We ~ * ‹xexỆ“gbPoỀễ. Ciiễìi líL:'ịịi'Jlg 'ặitlỗiung cấp, thời( n `..Ọ›“"ễi°"ubẫ=i*“ ` ra 4 0“9bồ ợ‹"”"`C I Qùầlĩg 4" lili
 65. 65. iậiiø :.lắt lu Ù ' v`ỊAJI Ịịpv r n..-iv`t ._ slaụ..,:pIA-. v--`Ể,-..À. ' 'Ì' ..`.v`.`ừ`nv `~z^n.i.v.n`..Ỗ Chiển lược Marketing mục tiêu Tưong tư như Doanh nghiệp kinh doanh sản phẫm hữu hinh, DN kinh doanh dich Vụ cũng cần phân đoạn, lưa Chọn thi trường, định Vi thượng hiệu. Chiển lược marketing mix cũng có sự thay đỗi với sự bỗ Sung thêm._3P: People (con người), Phượng tiện hữu hình (Physical Evidence), Q'ăý°tÌ›.Ểnh (Process). F~<.`J i” ŕ T*vç. “ _.OÓ^› LẠÙ 6 -v‹-*`.i~, `ŕx Ẩe 66 a. 'D 0 _ Yx 51194' i “TT” "°T"`BL` x ~kỶ`“ °°°‹° ' /Ị r › ‹ ' W Ạ pl gj' Ế i ữg Q cb IL, Ig @(ç_e.ev/},f`ợ tư 7 i=,i ` I I , ó` E a,›<‹`9,,,o °ĩ=“° Y` Ị ` ửJ 9 Ấ .. ” ` ĩ°`Ỹv›:v” ì ùỵ0 ."' s “X eeò _ r"ọ'ø(a<3hOỡ“çề'x`C 4 K0Ì_Q'b ` __
 66. 66. - T. - .- Ì , . , ,T- LJ -r tg ấ,. '.,,,,,,,( ` ,',,..,,ĩ,,,,l;›'.....,, nị.,,, `j` I ,.ĩ.i,,". ..,,,,. `NJ.n..,`iJ.ụ -›`ự`›Ư`d lì--`1n....ẦJựJ,.c.G .1.n.'‹LH -JJL I v`v-`›`›Í4d ii `v` Chuỗi lọ'i nhuận dịch vụ Marketing bên ngoài Doanh nghiệp Q;ạ i. Khách hàng ""ả"_*.Il-`)It° Ị g .;. ìg i ` 0 i ồ ' P . Ở* ` ' l Q F`i.`J i tề. ' Ệ T“”^' .. Oo^» Iv YÙ Ố Ig, ŕ 666_ X Ơ V Tìca/I, 0 Ỗ 0 I Yx 05 * 91 sấ` C 'ổ`» `kỸ`“ °°« ” 'Ế' .,_ 0; X) ` eòìỊị`;ŕ ợ°` , 'S ỒỒ J 'iT9” chn9@Y`Cei iii ` , id 1 6 `O”ồ°,rị:. P v4 ” ỶY` °°Ể:I^i V ° `ầ` CE eùuN“ I V ' N , .` ' t - K`l`° r`t"`ị^(ĩ`Iø`0aOh0ì“cầ D J g u N hân VÍ" Il`ỉÌ3
 67. 67. ợ -u as . ø x o I- .Ị LJ u hi ,., ...Ấ p - . g. , .,. Ĩ ,i ø-ott v`ỊIJ`Ị` Ị9~v:`ir -.- fvliý nJnnl ,l ấn Ạ A `,/ c.,ụl.4- ụ.`)`nv V- ....=.`~z^n.1'.v c`..Ố ự.n.U' -J 1 'v›..I.-. I V Chuỗi lọ'i nhuận dịch vụ Chuỗi lợi nhuận dịch vụ đề Xuất các mối iiên hệ: l. Tuyễn dụng và huấn luyện nhân viên ưu tú, môi trưòng làm việc chât lượng, hô trợ mạnh mẽ cho các giao dich với khách hàng sệ ả tạo nện lực lưọng nhân viên hài lòng và làm việc nãng suât fi I 2. Nhân viên thỏa mãn, trung thành và làm việc chărigaohạổaấịợẵểnịgịgậòộe 6 o o r “I 6 , trị dịch vụ lợn hơn -go `Ỉ` _ y( Q51 ồci `ikọ` un°g' ẹt v,‹ 0 ĐP ` Koa J *{T%” n°ồ°g@“ L 6 t'°.rặ: ` ,‹”(xịồỶYỊ°μu`°°ẹĨỸ”^” e.e ị - lN"'Ĩẩrò‹ç›X`°“"°ằi`ç S '. v KQOQPẬ `i
 68. 68. Chuỗi lọ'i nhuận dịch vụ Chuỗi lợi nhuận dịch vụ đề Xuất các mối iiên hệ: 3. Nặng Suất và hiệu quả trong việc tạo ra giá tri dành cho KI-I sẽ tạo nên những khách hàng hài lòng và trung thành h0'n ả . A I fμ 4. KH hài lòng và trung thành, tiếp tục mua hàng và khu`ĨtỄ1lAkhÍCh người khác mua sẽ tạo nện lợi nhuận dịch vụ làỊahf'p1ạằỊỊ1cằ*àLRỊfgề i 0 666 J ,Lg H -› `ệỊ tang trương. FO ` _ ọp (Ỷ 9051 gs, Ấ ồcii *"k` u›l*`,°" 1,1 R g 9 gỀCe'øò*)T°i9ãý , `-- *ỄXP o*Ị°:Ĩ“ ` h`uxøi`ỆÌ,xx°“?Ĩễ^"` = . ee , _ ,ẻ gồì o,n=ặ›"° x .Ị , KOP? ` __ .iỆ,'
 69. 69. Ỷ' I yƠ Ù' 0 út cư -a cs .- - o s - 0 uịrv - .. gJ -.. u iqQi*;ilo1F Ù "v"ộIJ`l P Ị-9' r ';" `* .Ờ nì* n, ưĩl T ấ'Ili`ĩiIịl" sIạạ..,ụIA-. ..`.v›`ừ`nv Vụ-`,v›l..Ắ.ềLd'ư.ụL.Ệ 1.4.0' -J ii ur . I.- I `ç Khác biệt hóa dịch vụ _Ĩl Ễẵifẫit Ềitẵĩíị ilểtẽl `ềŕĨlitị.l ”9iinilii rỉtiợlii tâịi ?l!lìLỂl Ịtảilìểi vị v X ' `x Í gf-if” ` ỊỊ.:t› ` ặịitẽtơ ặiĩặì ilễiắi ẽrẵlnci !Ỹẵ.i0li` iiiiưo oạịlnç Ỉ.“'I[; tt:r.l:.‹:-. g lè ., Y ọ , ,o Ớ Ỳ`Í`V Y 6 1196/()'6‹ 1 u P 5 ,›' Á 9 ỷ“Qg9 _ çt Ế, ,ạc @“cę.eỄỆỹ ` * 9 xã I :A I Ồ ` . V -J K “ ' X `o'òoj.c‹)‹2ỀỸ _IZ Khac blẹt hoa bang i`i'nh anh í"Ă“x,K0" ,,~,4^"` _ r xnỒ"` o,n9›"°°i x `. ', ẫắ.`ấIg`o,òo Ị KOP_ ` __
 70. 70. ilŕ1ll*'iilfiẤ1*.lIì Ù "v`ỊIJl P Iig' μfvl r -,Ả-iv`t ._ slaụ...ỤA-. .." v--`Ể,-..Ắ. ' 'Ì' >μdư.c;.Ỗ Quản trị chất lượng dịch vụ Quản trị năng suất dịch Vụ .Ịr..
 71. 71. 'Ì 9 rĩ I I Ệ Ạ L° 0 U I V D SẢN PHẨM THEO QUAN ĐIỂM MARKETING ẾÁC QUYỂT ĐỊNH LIÊN QUAN SP, DỊCH VỤ QHIỆN LƯỢC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MẠNH ŕ if° Ẩ MARKETING DỊCH VỤ ạ μaọạ “ủg .Ệ , ,` , V, qjôi .t 4 'L I l `. ø"ẨỆỊỈ 9511 QUYET ĐỊNH MARK: rluçqtçẫlẵ SP°hẠốÌ°,,a©“° " Ệ P' :.,aoẹỹịx: -L.. . (`<` N`ỵỈe.eò°”“` ” QUYỂT ĐỊNH MARKETl`l^'Cỉr`Ĩ “Ỹ“.““;1U KỲ SỔ”NG†SP` AQ F,.. I ạn
 72. 72. .fi Ịv__1 ỗl.ữ Ạ ỗg_ _ñi ẫrọ IQ P'.,;ụ‹L'eμl IL i.'ộ Cl Tí ịaiiifail. llĩi' .* Cần sản phâm mới!
 73. 73. Đổi mới là mạo hiểm, gf” không đổi mới là tự kết
 74. 74. , -Ị ,tiiẫầẫắiị `:ÊỄỀ. . .ợllltẫlịiẳ , ,I
 75. 75. YAl:lilHA I, ` /Ĩ v'*' iĩ° Mới JỤHICER
 76. 76. ít' rĩ.- ỉ 1 1 c Lự.. u L I Ụ t"`Iỗni 'I'I`”in ' nnẵ'- vemμẵrĩ `vi'vi` sỵ-..lị u*"Ĩ1..Ị. 1JL'l`-U nlịlluiđ Mua lại công ty nào đó, mua bằng phát minh Sáng chế hay giấy phép sản Xuất Thành lập bộ phận nghiện cứu Marketing, bộ phận R&D ,.-f- P A aỶY`6 0“gba 'rở i` 0 *:"Ế Ạ ` N hie-eòùil _ X Ạ oầ0B“gv ` J ` 'ò K0“9b ` __
 77. 77. ẩnw 'I'I`ii'!iln pr -Ĩliư n nẵ't 'ìlYin:,' ttt 'rỊ.ilii,lỊư -xao [.i.Ợ°vl;ụ U`Ị`IIAJ ịah4vt.n .I,iiu`.. TRƯỜís.IG HỢP THỰC TÊ SP ĐƯỢC XEM LÀ MỚI SP mói đổi với thể gióii Chủng loại SP mới Bổ Sung chủng loại SP hiện có U lx' g .;. {Ấ Định Vị SP trên Thị trườiĩg mới ỉMAlAYlsZI,. ` Ạ a - - Ã - ^ , r ` Q L Cal tien SP hiẹn co UNZA PCỂỗlNŕG`$:JỄ`EẵPlÃ)ỊÌỷièỲ0ebge _g g V 'L9 ›I“iỂ' i g ęỏz`0 YsẠỸỆĨỉỂẵ(3ổ?P51 '” ẹt , .O @hht 6/ailìi vi ao`°ồ“ V " ^'òỶ`Ị`e n`°“9ỆỸ4S ợ çeeòùj i X 0 oB“gX` -Ệ K0“_Q'bồ
 78. 78. rlĩ ^› μẫự.n....0.,` ' J Ữ,- . ừ.-.'v›.v0 J.,... . . Ể.`i.iìi“. t:`.i:.ĨỊi ' F Phân tích kinh doanh & Phát triên SP Ph,át triển chiên lược marketing `.: cho SP / *_} Phát triển và thử nghiệm khải niệm X. N Sàng lọc ý tưỏ`ng Thừ nghiệm Marketing Thương mại hóa SP . fμ
 79. 79. Í 1x' fx" 1 1 ub.. L I Ụ r T C Í 7 7 Ọ Í Mail . e;ì.,,,,..- n gạ-. . ,.` i i Q4 4 Ị^ 4 i Ệ - I- I . . . . . . . A. ử-'4JJ J.ALI"nụ Ơ- L - *il l-lình 'thành ý “ttrớng Nguồn ý tưởng: Khách hàng 5' i ạể. Từ các nha khoa học surrvos.ĩ”“ P .ọ ẵμj fỗặfi hihii tự , › Nhận viên bán hàng Ọ O ` I 41 O zi) _xl Nghiện cứu những thành công, thật baì Ơú,ŕằ ẽ)ỂỊtÍệplẵậ“ đổĩgtmẫẽịvŕ ~ ` - z 3, r - `,'t li Á - ” Y`e`t°“°ỸẵỀễ” Nhưng ngượi co bang phat minh Sa1,~g Ch_ẵ‹`N`ĨỆ_eòÙ"° _ nê' ` SPP ‹° -'
 80. 80. Í Jx' fY"° ỉ , I V PKJ›^ V L Ủ Ụ r P C Í Ọ 7 Í "W çs.. I .. , -ị..l.l nr - ,,i.ç,`.-. ,`.. ,E i i Q4 ~ i`i ra i Ệ - I- I . . . . . . . A. Ứ - "xi .I ..Ỉ.. U Ạ Ơ- ' .ự ..-. L. 2/ Sàng lọc ý “ttrớng _ Cần lưu ý những nội dung Sau: Mô tả sản phẩm "ø-`- - ^ . , ' Ệ Rg} .T Quy mo thị trương 'tv I, “t ' r ' A ' A ' Á Ã O Ấ ,nụ VP} ._f để ` ' Chi phi lien quan việc thiet ke San pham ` -. »”'_,' .C red , ,c~`_J6ó * I a ìi“I` i lI‹an'›'uP°L"*i)' ia Ò Giá dư kiển _ ụ x I I ọ Ả , "“ eN.0gŕ a0P°Ĩ‹ồ“g@ L Thơi gian San Xuat v' .-`ẵ`øỶ`‹` q“to“ỆỆẩL" .I g v , Ceeò,. I A I ' A 'e. 03 -ơ Mưc đọ phu hợp VƠ1 cong ty Xèĩềạgầồov ° `
 81. 81. r I N_ _ 9 T il I ạ,.. ị Li I I Ụ V Ụ i Ạ V I Ểi.ễ:: 1.Ịt:`.i:.Ĩ-. :i:.ẫ,”2 1 Cẵ.ỆỈ ỊIlẸ` P:.LiĨ`. 2/ Sàng lọc ý “ttrớng 2 Sai lầm thưòng mắc phải trong giai đoạn này: Bỏ sót ý tưởng hay, ý tưởng tốt (không được thực hiện) Lọt lưới ý tưởng tồi, ý tưởng Xấu (được thực hiện) t"'Ifi
 82. 82. › f`‹," r' Ị I Ả.ỵ. ị V IkJø› V L Ì Ụ r T C Í O 7 4 Í Fn ;ì,- .. .., ..ạ..l. nạ..- , ..ç,`.- ...p ,.` i i Q4 4 t Ị^ ti i TI ự- . IA-. `I.` . . . . . . A. ừa,-. "xl 1.... Jμu. LI '4.-. I ụ. 'i.‹ . ...-. n. 3/ Phá't 'triển Và 'thL°P nghiệm i(iìál niệm Ỷ tưởng sản phẫm mới: là ý tưởng Vệ một sản phẩm tiệm năng dưới cách nhìn của doanh nghiệp. ẹc Khái niệm sản phâm là 1 trong những phiên bản chi tiệt của ý ^7 0 à à ễr A Ẹf, ` Ơn L tương San pham được chuyen đạt bang ngon P.ịị,ĨiỂII`,ịg`I11g*_ịỈĨ1iẹlđ`ạệịI,lL”Ệẩeò6g4_ ' ' A r à I Ấ ` ` YP 0511 4" i Sao cho ngươi tieu dung co the hieu được A ồó” ỵ`ệ`ọao9Ỹồ°°' .oa L ‹qc_`, Ð ọ ,. Ox Y` ,i0gỊao ,ana O O Ấ a I *V ' ' A x pi 9 Lồ' à ` ' '‹ Ỹ=*°fliưc Ve 1 S Hinh anh San ham la cach n ci tieu e tộ .^ , .à ., r QỒ“ oõ“gXcei i=`u hiện thực hoạc tiem nang. "iiụỊ,of›"°°"
 83. 83. Ì )x' fx" fi' I 7/ It" i V ẦJ›^ V- L I Ụ r T C Í 0 7 4 Í VW çs..- . .., .,..l. nr‹r ,i..ç,`.-. .,..› ,.` i i Q4 ~ i`i ri i Ệ -. . /A-. `I.` . . . . . . A. Ở.- "J 1..../..A. U '*.-. -. 'r... . ...-. n. li-I Phá't 'ti'iển chiến lLi=ợc marl‹e'ting cho sản phẩm Chiển lược marketing cho sản phẫm mó'i bao gồm: l/ Mô tả quy mô, cấu trúc tlii trường và Xác đirih tliái độ của khách hàng trên thi trưòng mục tiêu, dự kiển Xác lập vi tri sản phẫrn, chi tiệu Vể khối lượng bán, ủiỵhẫgị và lợi nhuận trong nhfmg nărn trước mắt ` . -, -^' ạ ẹ Z , , ^ ^'- ẹ ẻiỗặfi ư Ùẽ 2/ Trinh bay gia dự kien Cua San phain, chinh Sach phan phoi “jui phệiịiiũva Chlqfbĩầìq Ểegiịl , - v À O @“0 ~k`Ỹ"“Ỹ` °°°°” 'i Marketmg cho naln đau G _ Ó Ọ ” Oe eò(ỉa;`ẵỵ-' go ‹ Ce. /Lvf' , , . ^ . ,`, , ,, . Ỷ- . ^ vi J i “9, Qp°ồ“g@YĨ ,Z . ,Ấ 3/ Trmh bay muc tieu tirơng lai ve cac chi t`ieu tieu thụ, ŕlẵầỘmx`ầẸý`^Ệă1 đlem ch1en - À r A Á - - 'I t e“^`l i lược lâu dài Ve cac yeu to marketmg mix ,ẻ gầ`øợỆ`‹3nab°e“ Ỏ `_ -d KOP? Ồ
 84. 84. Í ít' ' rĩ.- ỉ I I Ả.v. ị V IkJø› V L Ì Ụ FỪ I, T C Í lt, 7 It, Í ` I Ả Ả r ` Ỉa- Ì. ,,-ị... ,J.,,,_,..- ,ị,,-j, .. ,. . I- il . . . . . . . A. ử-4tJ J JA LId'4nụ Ơụl L Ạ 5/ Phân 'tích l‹inh doanh Khi dự án sản phẫm mới Và chiển lược marketing đã được thông qua, doanh nghiệp tiển hành đánh giá mức độ hấp dẫn về mặt kinh doanh của sản phẫm mới. .ạ a..'Ỹ' Cần phân tích các chi tiêu dư kiển như mức bán, giá, lợi lriiuận điẵ chắc chắn chúng phù hợp với mục tiêu kinh nghiệp. ø 0 `”` ọyxŕỹĩịgçsĩĩ gs, r`.. ' Ỹỏóø ÐÍ`,ke.e(ầ 6 966 “iỂ' ^
 85. 85. Í 17x' ' rĩ.- ỉ 7/ il l"` J ộ V NJ» V- L Ì Ụ r T C Í 7 7 4 Í Fn ;s,- .. ., -ạ..l. l...e;ì.p nạ..- , ..ç,`.- ..... ,.` i i 4 4 ^Ị^ ri i Ệ . . /A- I . . . . . . . A. Ị& - 4x1 J . J..A. U '4.-. Ơ ụ. 'IL . ...-. n. 6/ Phá'ĩL` 'ti'iển sản phẫm Ổ gian đoạn này, sản phẫm sẽ được thể hiện tliàlih sản phẫrn hiện tliưc Các nhà khoa học trong phòng thi nghiệm không nhfuig phải tliiểt kể được sản phẫm Với nhI^Ỉrlg tirih năng cằn tlĩiểt và phải biết cách ưuyện đạt những khia cạrih târn lý thông qua °°tín hiệu Vật lý°° P'-' C
 86. 86. Í ìịì' rĩ.- ỉ I I ,.,. ị Ì ĂJ~› Ù L Ì Ụ FỂ Ir V C Í It, 7 4 Í ` 8 I Ả Ả r ` ,,1,- .., ..ạ........,ă., ,,_,.., ,ị..,,.-Ỉ ..,... ,. ự- . Ii-. iI.,`...-...q. ử.,-.`Ai'tJ J.....l..A. LId'*.-. I -.I"i.‹ . ...-. .,. 6/ Phá'ĩL` 'ti'iển sản phẫm Tạo ra mẫu thứ và thứ nghiệm chức nặng của nó trong phòng thi nghiệm, kiểm tra thông qua khách hàng để biết ý kiển của họ Các phương pháp thứ nghiệm trên khách hàng + Cho KH Xế han các mẫu sản hẩm mới ., Ạ P . 8 P ffỗgi. ồpỹg i Ạùẽô . 66 ” O6 r x U O Ấ I ' Q ŕ` V 6 + So Sanh tưng cạp San pham mơi Á Ọ C`Ộ ` ẤỸ"`‹."`l‹Fh*ầặ5`l°L*ầặ, , -Ấ 3, - . I i - ' a 9 + Cho đlem bang thang Lilçọrt Ko, ‹ỵ`6'`Ị›ẾầbỆỆ:ỂỄ:“ vi ` “ìYN`øçỆEỎùN“ _,`_,g_ X ẵ‹`..(:3›ø on°P°9X` P -“ K0°9bồ `
 87. 87. Í ìịì' rĩ.- ỉ il I 4"` K Ì ĂJ~› Ù L Ì Ụ FỂ Ir V P Í 7 7 4 Í ` 8 I Ả Ả r ` ,,1,- .., .p ,,_,.., ,ị..,,.-Ỉ ..,... ,. . . Ii- iI.,` ..-...q ử.,-.`Ai'tJ J.....l..A. LI4'*.-. Ở -.I"i.‹ . ...-. .,. 7/ ThL°!= nghiệm mai”l‹e'ting Sản Xuất 1 loạt nhỏ để thứ nghiệm với 1 mẫu khách hàng Bước này DN Vừa thứ nghiệm SP Vừa thứ nghiệm phổi thức Marketing nên đối tượng tham gia thứ nghiệm ngoài người c1°I Ếŕcồiẫg ty còn có KH, nhà phân phối, chuyên gia af. S P “CÃ ..-1 Iv YÙe 6 `r Ợ V Dỹ 6 119Ĩ, i
 88. 88. › f`ę`- r' I I ,.:. ị ÌĂJ~› Ù L Ì Ụ r T C Í O 7 Í VW;ì,- . ..,..ạ.ll eg., nrr , .ç,`.- - ,.` i i 4 4 Ị^ ti i TI . .làự I -A ử.,- JJ JALI Ạ lớụ'‹ Ạ 8/ ThLPơng mại hóa sản phẫm DN phải thông qua 4 quyết định + When: Tung ra khi nào + Where: Tung ra Ở đâu ø ` P + Who: SP được bán cho ai trước tiên Ệ-ie(Oe`ỹYJỵẽỂỀ,aei 'I E 4 O 'ồ`a `<Ỹ" ` °°°.°°" ' I ` Aa Q ` e HỆ" + Way (HOW): SP được ban nh'.ĩ%nệr'ổĩah _“ ,9YỀ`g@h°°” . T4 o"°i“ v, A Koggệĩg ợ Yl`l` CZ.EùuN“ _V N ẵ‹`..(:3›ø on°P°9X` P -“ K0°9bồ ` ,_
 89. 89. 'Ì cĩ* rĩ I I `;` L°` 0 U I V D SẢN PHẨM THEO QUAN ĐIỂM MARKETING ẾÁC QUYỂT ĐỊNH LIÊN QUAN SP, DỊCH VỤ CHIỂN LƯỢC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MẠNH _ ef-if” MARKETING DỊCH VỤ gaỵc; 'Pe Ị ,, ŕ /`ŕ K Ê gíęềùầbôô `k`°` b9°511 Ỷ' i , I_ Ế, , 0 _ `“ce,eỄỂặìỆẵŕ1 QUYET ĐỊNH MARK- ÍN,CỸỹIic. rẫẵ“ịaaakĩaua© Ấ 9 (`Ỷ1I ỊiỆỊ.ệùuNn`Ỉ*° g.çự:^ / Ị ` QUYET ĐỊNH MARKETll"'Gi"ĨỀ`lẵ,Ẹ<ГỶí`ỉ1U KY SONG SP
 90. 90. ` '7': Zr .øọặr. : Chu ky Sống của sản phẫm là khoâng thòi gian sản phẫm tồn tại trên một thi trường cụ thể tính tư lúc sản phẫm Xuất hiện trên thi trường đo cho đển khi biển mất hoặc được thay thể bằng một sản phẫm khác. Ỷ nghĩa: f- if° lề U . Nắm được sự vận động biện đỗi của SP trên thi trường và động tlịcil đối thủ ơ I I . ŕr`.'.'="i^' ` .Q Giúp hệ thông hóa công tác kê hoạch và nghiên cứu d*.;cỂ^ra,tịéIẫ"Ề` 1ãJl.ęỆẵ_I1Ềìầ"Ệặệçi , P, I Y 05 .Ơ 8`Ọ ~,k`*`: a°°° 809, ”. irn ^ Ỳñẵ đê có SP mới. lỶẫ`Ĩ eùuN“` :-_:.;,c Cần thận trọng nệu dùng PLCS đễ dự`báit}ỊfọlềềẨi(g`°qei`Pe`k1nh d,o“aI1h tr`iễn onẽbồo K chiện lược marketing. v,,øteŕ"t từng giai đoạn. DN muốn kéo dài chu kỳ Sống SP nhi,:iỈg KH ạn
 91. 91. ỆỤ lL_ V v Í ụ ,Ị i 'J v °ç) LV ổn °n° 'P' n 90 1 Ì` OK” nẵre ìễ cẹ,v :Ế!.0ạn Cl.át C'” Il a JI uữlig us!`e.n ĩỮklc.,Ĩ¶ Doanh số & lọ'i nhuận Doanh số f-iĩ° -p L io YÙe xỒ (93 ,e6°,,, 0 _ Yx 0511 fí: Ỹliíớữaí li hvg 9” ệãẠa©“°“ t `4 I o ợ P a“ Gíãii ti‹D2_lii Giâliđoạn Giai đoạliv. ” Glai đến Ggíỵổầễịgbfềẵ. , .Ặ .p. .Ạ u no u ` ø” 'Ê-,r,A l)i2ìỈ ti'lcii gI0°l thiệu tang tru`o'ngrA bao hog `ltệtl ',;tlìi~" . ỉ“y , .' ` e- › .. Szili Ịìliâilii _g_ỊQì0‹‹DY`°gn9x`° x v_ Ạ . 3 0“9b ` __ ‹*"`C
 92. 92. Ì '7 "HỆ E /Ix 1 ỷ V l i ' L; L. J v . . Lư Í 'Ì I 4 Ị Ị __ Ấ 'Ì g Ấ cac cF.ạn9 Irtíiiậec cria cnn mĩ Song San pham Ụ Doanh số Lợi nhuận
 93. 93. Ì '7 "HỆ E /Ix 1 ỷ V l i ' L; L. J v . . Lư Í 'Ì I 4 Ị Ị __ Ấ 'Ì g Ấ cac cF.ạn9 Irtíiiậec cria cnn mĩ Song San pham Ụ Doanh số Lợi nhuận
 94. 94. Ì '7 "HỆ E /Ix 1 ỷ V l i ' L; L. J v . . Lư Í 'Ì I 4 Ị Ị __ Ấ 'Ì g Ấ cac cF.ạn9 Irtíiiậec cria cnn mĩ Song San pham Ụ Doanh số Lợi nhuận
 95. 95. _ r hẹ E Iv J T ” °Ụ Í 'Ì I 4 Ị Ị __ Ấ 'Ì g Ấ cac cF.ạn9 Irtíiiậec cria cnn mĩ Song San pham Ụ Doanh số Lợi nhuận
 96. 96. '7 Ì K T7 ọ I i Í I v L. - L - J L) L `nỗ “nr Iri cả ian 'I Irę, gia nãr hễ "”sIIi!u=›c [F.ętỦg i1ủá*`c c1.”.ấI cỉlel k_, uC'ng itlall P am Rhopsody DOỈO-- 2004 vs. 2005 Ễ- ,,°°,° Toiol Demond Ệ VO-ch 2004 vO'ch 2005 .Ế SOISQI oro O:-'l.` 2P`“' ọ,r^I/2!'- É logo oi 0o"t vto"'v'›c'i ‹ .A ă ono rnootơơl Z I 'ắ' Ặ Ê . Ế I / 4 Ỏ F ° I g , Z sạp) : Sorvại PII', J fò ùùebỏ Ệ ị ơvo4::›'0ŕỊ 6 ,SĨ-I .I Ô/iílag' Ế ị onohcotođy Ệ-ọ_Y “X0995 . Ix 2008 Ý” 'P 0% ỒP ể V Pí " ' -Ỷ P' ụe`x“ggbaỒầĨęậ“g aL;ẬT*TTT"T`T ;oo';,a`o ` Ỷĩúẳẵgea ' s°“°` '°”"`°`^ iDỌắ*`Ểễ2),ĩẵỈịXDan0_,Ểi`c x `4 *`“g,ogo ị. K0 _ __ ‹*"`C
 97. 97. g Í Ợ Ỹ ưệŕ Ả, .Z 4 7 ọ . . 1._ Ấ .U, L: - . L, - Ả& hỗn 80° aia" n. ?un DP lirì HÃ". nẵ'~ " ìnẫw x,/Ếøềøsơ glvắl WiI.0f2›Z1 cL`.& opịựlkl. .ỂiiJĨ μiỈ`lấlg cía... LP.nn.nÌ Chiển lược Marketing Ỗ' giai đoạn giói thiệu Doanh số Thắp Chi phí Chi phi cho mỗi A 1 _ ' p khách hàng cao Tren CƠ SƠ Chi phl,,'Ĩ- Lợi nhuận Phân phối Kênh Phân Pílẵchon lộc Khách hàng Người thích Cái Quảng cáo Nâ'Tệ*Ỹ ồaggaễíiiah ktlìẫtèebỵồ Ệ/ mới ểàμạo phầmQ`ọęhỄĨg°nhẵth:;ẳ. . II ì I Ả ,. ĐỔI thu cạnhtranh lt ‹ PỄPƠ' Ểầịeữẫẫớa' mơ' ,_ V ‹ị=it_i,a an ..on Ồ ,hi`ểiĨiĩ='l‹Ĩẵuyến mãi đểthu :iutdùng'thỉr, (,`- 'vvui
 98. 98. g Í Ợ Ỹ ưệŕ Ả, .Z 4 7 ọ . . 1._ Ấ .U, L: - . L, - Ả& hỗn 80° aia" n. ?un DP lirì HÃ". nẵ'~ " ìnẫw x,/Ếøềøsơ glvắl WiI.0f2›Z1 cL`.& opịựlkl. .ỂiiJĨ μiỈ`lấlg cía... LP.nn.nÌ Chiển lược Marketing Ỗ' giai đoạn tăng trướng Các chiến lược marketing Doanh số Tăng rất nhanh Mỡ rộng đặctính SP, dịch KH trung binh I Ðinh giá Xâm nhâPø.'7' Lợi nhuận tăng Phàn phối Kênh phân pỉloi đại trải Ấqẵễri , , .- -› , ,':?f' .2 `çz` ` Khach hang Tlen Phong Quang Cao TA9ctề'ềLịigxię`j,<9Ìt»Ỉ<`_I°eh gía 6 ,Ấ ị ễạạçiiĩlçịro ñg `E`ụK1đị”ẫgng° ẩậl” ” chẵng *` .e‹ặ“,~““ ` ,gịẫg dê có được hèụliiẩhàng CÓ nhuCằu
 99. 99. hẵn ÌŨ. aia" n. zlũ ĐỆ llręỵ nÁ“. nỗ'~ T ììẫw Ụ#-V ợlvắl WiI.0f2›Z1 cL`.& opịựlkl. .=ỵk_, μiỈ`lấlg cía... LP.nn.nÌ CJ Chiển lược Marketing Ỗ' giai đoạn bão hòa Các chiến lược marketing Doanh số Đạt đinh Cao Đa dạng hóa nhãn hiệu, Chi phí Chi phi cho mội _I m_a” mẵỉ _p à khách hàng thâp Đinh g_la ngang IẪỂỂẬCẾỂAÍOÍ Lợi nhuận Cao hơn đoi thu Khách hàng Người đến sớm Phán phôi Mục tiêu marketing ^, tt” hiŕiĩuaíếiiùyển nhãn hiệu 'u 'D v Ổ Ì V I L ĐÔI thu Cạnh tranh Ôn đinh, bat đau _‹. ị ” . - e giam laị Ấ ' Ĩoaeứỹỵẹn “9 .fx- Tãng tổi' đa iợi nhuận, bảo vệ thị phẩn cu
 100. 100. hỗn ÌŨ. aia" n. zlũ ĐỆ llręỵ nÁ“. nỗ'~ T ììẫw Ụ#-V ợlvắl WiI.0f2›Z1 cL`.& opịựlkl. .=ỵk_, μiỈ`lấlg cía... LP.nn.nÌ CJ Chiển lược Marketing Ỗ' giai đoạn Suy thoái Các chiến lược marketing Bắt đầu suythoái Loại bỏ những mặt hàng I I z ky Chi Phl C ., vấu Ĩm ., a. ef-if” hi phi cho mỗi khách hàng thấp ° Giảm Loại bỏ nhũiig cửa hài`g khô,r,Ộ,1g`.=tl›-inh;/l.,t`ại`,Ễ_ø`, 'e èẵiầ_ii`Ê,"kÚong ' 4 Qllỹ` ri lęiịt :'.Ii g' Ịtớrẹĩiấẵúctối thiểu Lợinhuận Kháchhàng Ngườíhchậu Đối thủ canhtranh 0, , ị Mục tiêu marketing Ả Iẵnuyến ai . 7 . z ` 6 .a on .A L `I`løỶ N“`°“ỆẩẩL" Giam chi phi Va vat kiẹt nhan hiẹu (xx gge- Q O ogniầ ,, K0“_Q'bồ
 101. 101. ịẩ lắ

×