Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
di r ec to r Cr is ti a n Dul g he ru  n um `r ul 9 (100) s ep te m b ri e 1 9 9 9                   ...
2 5 CULTURISM                                                       ...
4 5 CULTURISM                                                       ...
6 5 CULTURISM                                                       ...
8 5 CULTURISM                                                       ...
Acum sunt sponsoriza]i [i                                                 ...
12 5 CULTURISM                                                      ...
14 5 CULTURISM                                                      ...
Revista Culturism nr.100 (9/1999)
Revista Culturism nr.100 (9/1999)
Revista Culturism nr.100 (9/1999)
Revista Culturism nr.100 (9/1999)
Revista Culturism nr.100 (9/1999)
Revista Culturism nr.100 (9/1999)
Revista Culturism nr.100 (9/1999)
Revista Culturism nr.100 (9/1999)
Revista Culturism nr.100 (9/1999)
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Revista Culturism nr.100 (9/1999)

4.052 visualizaciones

Publicado el

 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Revista Culturism nr.100 (9/1999)

 1. 1. di r ec to r Cr is ti a n Dul g he ru n um `r ul 9 (100) s ep te m b ri e 1 9 9 9 O .R M C a m p i o n a t e le IS n a ] i o n a le d e c u lt ur i s m [ i fi tness R Po v es tea l u i U E u g en D U NC A „ T r os n i r e a “ LT n c h ei et u r i l o r ßt i a ] i c `… C e l e m ai b u n e U p o nt u r i C pe n t r u an t r e n a m e n t P C u pa F A RU L O T e hn ic i d e i nte ns i ta teT Di a l o g 100 c u c i t i t or i i P r o b l e me APARI¥II m e d i c al e [i ALE REVISTEI m e d i c am e n t e
 2. 2. 2 5 CULTURISM CULTURISM 5 3100apari]ii ale revistei mului nu este pentru a fi vio- Costache, Giurgi Nicolae, M-am dus acolo de c~teva lent, ei tot nu în]elegeau de ce Gheorghe Hum` (atunci la ulti- ori p~n` c~nd, într-o zi, l-am s` munce[ti at~ta [i s` poat` mul concurs înainte s` plece g`sit. Am intrat în biroul care se s` te bat` unul care face box din ]ar`), George Cr`ciunes- afla chiar l~ng` sal` [i mi-am sau karate. cu, Marin Tu]u, ßtefan Bichi[, expus dorin]a de a m` an- V`z~nd c` nu pot s`-i con- Florin Uceanu care era campi- trena pentru performan]`. S-a ving ce sport frumos este cultu- on la juniori [i alte vedete ale uitat la mine [i mi-a spus s` m` Cristian Dulgheru rismul, i-am l`sat în pace [i eu timpului pe care nu am destul duc în sal` [i s` m` dezbrac OLa orice aniversare, mai frumos sport. Tot mi-am v`zut de treaba mea. spa]iu pentru a le enumera. pentru c` va veni s` m` vad`la orice succes major, Iulic` mi-a împru- De altfel, în ora[ul meu, Buftea, Concursul s-a ]inut la Casa de [i s`-mi dea un r`spuns. M-am mutat o carte de cul- practicau culturismul foarte cultur` „Grigore Preoteasa“ cu dus, m-am dezbr`cat rapid înrealizatorii sunt solicita]i .R turism, scris` de dom- pu]ini - eu, Iulic` [i înc` 3-4 o sal` arhiplin` de spectatori slip [i am început s`-mi facs` povesteasc` nul Szekely Laszlo, pe care se antrenau într-o box` a (cu toate c` pe atunci con- înc`lzirea pentru a ar`ta maicum au ajuns la acel care pur [i simplu am unui bloc, cel mai bun dintre ei cursurile nu erau anun]ate în bine. Cred c` am a[teptatsucces, de unde devorat-o, afl~nd din fiind Bebe Manolescu, care pres`). Acest concurs m-a cam o or` p~n` a ap`rut [i Mle-a venit ideea, ea primele no]iuni de ar`ta extraordinar de bine, el convins definitiv pentru activi- c~nd m-a v`zut acolo în slipsau cum au nceput. culturism. practica [i atletismul. tatea în domeniul culturismului. m-a întrebat: „Cu tine ce e peßi pe mine mul]i m-au Imediat am înce- Am continuat s` m` antre- Cu toate c` am mai practicat aici?“. V` da]i seama c` a- IS put s` m` antrenez nez cu Iulic`, c`ut~nd mereu în paralel [i tenis de mas`, tunci m-am blocat [i numai cuntrebat aceste lucruri împreun` cu Iulic` s` ne perfec]ion`m „aparatu- chiar cu rezultate bune pe mari eforturi am putut s` arti-de aceea, acum, pentru c` voiam s` ra“. Mai mereu umblam pe la plan competi]ional la nivel de culez c~teva cuvinte [i s` ex-la moment aniversar, m` schimb, s` devin depozite de fiare vechi [i, jude], culturismul a r`mas plic c` el m` trimesese acolo Rv` voi povesti despre [i eu „solid“, pentru c~nd g`seam o ]eav` pentru mine principalul sport. s` m` dezbrac pentru a m`primele mele contacte c` eram foarte slab [i C ri s t i a n Du l g he ru n 1 98 3, dreapt` [i dou` ro]i din]ate, çntre timp, din motive perso- vedea. ßi-a adus aminte decu culturismul [i cum nu aveam for]` de- era ca [i c~nd am fi g`sit aur. nale, Iulic` nu a mai venit la mine,[i mi-a spus c` avusese U l a 17 a ni loc. Primele exerci]ii Tot interes~ndu-ne, am aflat antrenamente, acum fiindu-mi ceva probleme cu ni[te stu-am ajuns s` editez pe care le-am f`cut au fost ]iuni - eram mereu ultimul. c` în Bucure[ti (Buftea se afl` [i mai greu cu naveta la sal` - den]i [i uitase de mine. S-a ui-revista “Culturism” LT flot`rile, vreo 5-6 buc`]i, c~- Atunci m-am hot`r~t s` le de- cam la 20 de km. de capital`) drumul dura cam 2 ore [i tat pu]in la mine [i mi-a spus: Era cam în anul 1980, aveam teva genoflexiuni cu gantere în monstrez c`, chiar dac` nu sunt cluburi de culturism. Ne- jum`tate dus [i întors. „Acum arat` ce po]i, ia s` tepe atunci 14 ani, c~nd am a- m~ini, [i ni[te flexii pentru eram dotat de la natur` cu un am dus la Rapid, în Giule[ti, ne- Am avut noroc c` p`rin]ii v`d!“. Cu toate c` în timpuluzit pentru prima oar` de cul- biceps. Am încercat s` fac [i fizic puternic, prin culturism îi am înscris, am pl`tit taxa [i am m-au în]eles [i îmi d`deau bani c~t a[teptasem „examenul“turism. Un vecin, Iulian Panciu, trac]iuni la bar`, dar cu toat` voi putea dep`[i. Acest lucru început antrenamentele. Ne pentru a pl`ti taxa la sal` [i m` înc`lzisem de vreo 3 ori, iar Unoi i spuneam Iulic`, era mai str`duin]a mea n-am reu[it s` s-a înt~mplat dup` c~teva luni antrenam într-o anex` a s`lii pentru transport, dar condi]ia dup` aceea renun]asem [imare cu 2 ani ca mine, prac- fac dec~t una singur`. Dup` de antrenamente c~nd, parti- de haltere, f`r` s` avem an- era s` nu am probleme cu [co- aveam tonusul sc`zut, amtica culturismul [i ntr-o zi mi-a primul antrenament a urmat cip~nd din nou la c~teva con- trenor, benefeciind doar de ala. Bineîn]eles c` m-am str`- executat pozi]iile obligatorii, Car`tat bicepsul lui. Avea un bi- febra muscular`, dar Iulic` m` cursuri „de for]`”, i-am dep`[it cuno[tin]ele pe care le aveam duit s` fiu bun [i la înv`]`tur` dup` care dl. Htru mi-a spusceps „cu v~rf“, cam de forma aten]ionase despre acest lucru net pe to]i, înving~ndu-i la sau mai întreb~nd pe la cei pentru a m` putea duce în c` pot s` vin la sal` [i c` suntlui Arnold, care m-a impresio- [i nu m-am speriat c~tu[i de skandeberg [i dep`[indu-i cu mai vechi. Erau c~]iva care se continuare la antrenamente. de perspectiv` dac` o s` Pnat. Dup` ce a f`cut [i o am- pu]in. mult la flot`ri [i trac]iuni. F`- antrenau pentru ei, dar ar`tau Tot interes~ndu-m`, am aflat progresez la grupele muscu-for`, ar`t~ndu-mi evidenta La un moment dat, am f`cut ceam atunci aproximativ 50 foarte bine, mai ales un b`iat c` Rapidul are [i o sec]ie unde lare la care sunt mai slab [i a Oform` de „V“ a spatelui, m-a gre[eala s` povestesc colegi- de flot`ri într-o serie [i cam 20 blond, Vali, care era vedeta se f`cea culturism de perfor- început s` enumere: gambe,„f`cut praf“. Iulic` n-a mai lor de la [coal` despre cultu- de trac]iuni. s`lii. Pe oricine din sal` întrebai man]`,în cadrul I.E.F.S.-ului, dar coapse, bra]e, pectoral [isc`pat de mine p~n` nu mi-a rism, mu[chi, haltere [i alte lu- Cu toate c` le-am demon- cum vrea s` arate spunea : c` era destul de greu s` fii pri- spate. çntr-adev`r, nu eram eu Texplicat cum a reu[it s` devin` cruri legate de pasiunea mea. strat de ce este în stare cul- „eu vreau s` fiu ca Vali, at~ta mit acolo. Mi-am zis c` merit` un culturist de prim` m~n`,a[a de mare [i puternic. Mi-a C~nd au auzit cele ce le spu- turismul, colegii tot m` ridiculi- mi-ajunge“. s` încerc [i m-am dus acolo s` dar important era c` m-aexplicat c` practic` exerci]ii neam, ei au început s` r~d` zau spun~nd c` fac un sport Un moment foarte important vorbesc cu domnul H~tru, o primit la sal` [i puteam s` m`de culturism dup` ni[te c`r]i. de mine zic~ndu-mi: „ce b`, care nu îmi folose[te la nimic, a fost c~nd am v`zut primul personalitate în domeniu, con- preg`tesc pentru competi]iiDup` aceea mi-a ar`tat ni[te schilodule, tu e[ti om de halte- pe care nu îl practic` nimeni, mare concurs de culturism, feren]iar universitar [i Vicepre- al`turi de echipa de perfor-fotografii cu Arnold, Steve re, nu vezi cum ar`]i“. çntr-ade- ba chiar unii mai agresivi spu- Campionatele Na]ionale din [edintele Federa]iei Rom~ne man]` a Clubului Rapid,Reeves, Frank Zane [i al]ii, v`r, eram foarte slab, iar la neau: „ce m`, e[ti tare? Hai s` 1981. Aici i-am v`zut pentru pri- de Haltere [i Culturism de echip` campioan` a ]`rii.fotografii care m-au convins concursurile care se f`ceau ne batem s` vedem care este ma oar` pe cei despre care atunci. Mi-era cam team` de La ora c~nd veneam eu înc` trebuie s` m` apuc de între b`ie]ii din clasa mea - la mai bun“. Cu toate c` le expli- vorbeau cu admira]ie cei care înt~lnirea cu un om at~t de im- sal` venea [i R`zvan Ariton,culturism pentru c` este cel skandeberg, la flot`ri sau trac- cam c` practicarea culturis- îi mai v`zuser`: Alexandru portant, dar trebuia s` încerc. care este de acee[i v~rst` cu
 3. 3. 4 5 CULTURISM CULTURISM 5 5mine, cu care m-am împriete- çn anul 1985 am terminat cativ al sportului. Acesta, cu pentru a ar`ta celorlal]i ce pu- obicei f`ceau activi[tii de c~]iva mai serio[i, care aunit [i am început s` ne antre- liceul [i m-a încorporat în toate c` nu era un comunist ternic este a f`cut la împins partid, ci chiar m-a ajutat [i m- progresat repede [i au par-n`m împreun`. Tot atunci l-am armat`. convins, ca mai to]i în vremea culcat foarte multe repet`ri. A a încurajat. ticipat cu succes la diferitecunoscut [i pe marele cam- Dup` terminarea stagiului aceea, a fost înc~ntat s` poa- doua zi nu a mai venit la ser- Mi-aduc [i acum aminte de concursuri.pion Alexandru Costache care militar, în 1987, am hot`r~t s` t` raporta la [edin]e [i ceva viciu, lucru care nu i se mai în- ziua acelei demonstra]ii de Dup` revolu]ie am a[teptatera vedeta s`lii [i un stimulent continui activitatea în dome- activitate pe plan sportiv, pen- t~mplase p~n` atunci - fiind care cred c` a depins toat` un timp s` apar` o revist` depentru to]i. niul culturismului, dar, ca tru a nu mai fi criticat c` nu un muncitor serios, iar în urm`- activitatea mea ulterioar`. Era culturism pentru a mai afla çn 1983 am concurat pentru sportiv, era clar c` nu puteam este un activist bun. A[a c` s-a toarea zi c~nd a venit, mi-a 30 ianuarie 1988. Cu toate c` nout`]i din domeniu. V`z~nd Oprima oar` la competi]ia „Cupa pentru c` nu aveam genetic dus la [eful sec]iei [i mi-a ob]i- spus c` ar trebui s` m` bat` p~n` atunci fusese timp fru- c` nimeni nu îndr`zne[te s`Rapid“, la categoria 55 kg juniori bun pentru a deveni campion. nut aprobarea pentru a înfiin]a pentru ce i-am f`cut eu lui, mos, în acea zi a început s` scoat` o revist`, mi-a venitmici. Am urcat pe scen` al`turi Ca s` m` implic în continuare o sal` de culturism în incinta in- pentru c` a avut o febr` ning`. Eu, din cauza stresului ideea c` a[ putea eu s` fac .Rde Florentin Gheorghiu [i Gabriel în culturism, trebuia s` îmi treprinderii, numai pentru sala- muscular` de nu a putut s` se provocat de preg`tiri, cred c` lucrul acesta. To]i cei c`roraVochin, sportivi foarte cunoscu]i deschid o sal`. Ocazia a venit ria]i. M-am apucat de lucru, mai ridice din pat. sl`bisem vreo 5 kg. Sportivii au le-am spus ce vreau s` fac r~-atunci. M-am clasat printre destul de repede c~nd m-am am f`cut cur`]enie în sala res- Dac` pe cei din tipografie sosit cu autobuzul Clubului Ra- deau de mine [i îmi spuneauultimii [i singura care m-a angajat la tipografia „Lucea- pectiv`, am vopsit [i am înce- nu prea îi interesa practicarea pid [i, surpriz`, dl.H~tru era în- c` acest lucru este imposibil, Mremarcat cred c` a fost o fat` f`rul“ din Buftea. Aici m-am îm- put s` str~ng materiale pentru culturismului, erau în schimb în so]it de un cunoscut ziarist de c` pentru asta e nevoie dedin primul r~nd care a spus prietenit repede cu muncitorii a construi aparate. La un mo- ora[ mul]i care ar fi pl`tit o ta- la „Sportul“, Sorin Satmari. Mi- bani, rela]ii etc. Dar eu, av~ndc`tre colega ei: „Ia uit`-te la mai tineri [i, dup` c~teva luni, ment dat, cei din tipografie x` pentru a putea face antre- am dat seama c`, dac` nu ie- cuno[tin]e de tehnic` tipo- IS`la din st~nga cum tremur`„. am început s` tatonez terenul cred c` m` considerau pu]in nament în sala mea. Dar pen- [ea bine, aceasta era ultima grafic`, plus cele de culturism, Am mai concurat la c~teva pentru deschiderea unei s`li „s`rit“ c~nd m` vedeau c` r`- tru asta trebuia s` conving demonstra]ie pe care o orga- am hot`r~t c` este posibil.ntreceri de nivel republican, de culturism în cadrul tipo- m~n la serviciu p~n` seara [i conducerea intreprinderii s` nizam. Spre norocul meu totul Singura problem` erau banii.dar cel mai bun loc ob]inut grafiei. çn fiecare zi aduceam toat` ziua umblu s` sudez tot accepte [i oameni din afara a fost perfect. O sal` plin`, or- Dar, „dac` vrei, po]i“. Am f`- Rntr-o competi]ie de culturism a la serviciu reviste [i fotografii de felul de ]evi [i fiare. Am avut institu]iei care s` vin` s` se an- ganizare bun`, aplauze, dis- cut un împrumut la Cooperati-fost la un concurs ]inut la Tg. culturism, explicam tuturor ce noroc c` au fost c~]iva b`ie]i treneze. cursuri, ce mai, succes total. va de Credit din Buftea, deMure[, unde am luat locul 4 în- înseamn` acest sport [i le de treab` care m-au ajutat Atunci mi-a venit o idee Domnul H~tru mi-a înm~nat în 25.000 lei (func]ionarul de Uving~ndu-l pe un rival al meu promiteam la cei cu burt` c`, „s`-mi fac damblaua“, cum care s-a dovedit a fi salutar`. mod oficial carnetul de instruc- acolo v`z~ndu-m` a[a t~n`r,din sal`, Traian Coac`. dac` se apuc` de culturism, ziceau ei. M-am g~ndit s` organizez o tor de culturism. Ziaristului, Sorin nu prea a avut încredere s`-mi LT Alura mea de ectomorf, cu vor deveni supli. Spa]iu pentru Am reu[it s` construiesc c~- demonstra]ie la care s` parti- Satmari, nu îi venea s` cread` dea banii [i, cu toate c` i-amoase sub]iri, nu mi-a permis s` sal` exista, dar trebuia s` teva aparate, gantere [i halte- cipe culturi[ti foarte buni, cam- c` o persoan` a[a t~n`r` - a- adus toate h~rtiile semnate dedevin campion de culturism, conving pe cei din conducere re, dar nu prea aveam sportivi pioni na]ionali, [i astfel s` im- veam 21 de ani, dar ar`tam giran]i, nu mi-a încheiat con-dar am avut un titlu de campi- s`-mi aprobe s` o fac. la sal` pentru c` cei din fabri- presionez pe to]i cei de la care de 18 - a reu[it s` organizeze tractul de împrumut p~n` nuon al Bucure[tiului la Powerlif- Prima oar` l-am abordat pe c`, dup` ce veneau o dat` aveam nevoie de aprob`ri. un spectacol a[a de frumos. am venit cu tata ca s`-l asigu- Uting (probe de for]`), în anul secretarul U.T.C., c`ruia i-am sau de dou` ori nu mai ve- Am luat leg`tura cu dl. Dou` zile mai t~rziu a ap`rut re c` o s` dau banii înapoi).1984, la categoria 60 kg juniori. explicat ce vreau s` fac, i-am neau, mai ales dup` ce f`- H~tru, i-am explicat cum stau în „Sportul“ - cel mai citit ziar Cu ace[ti bani am tip`rit unAtunci am reu[it s`-l dep`[esc ar`tat ni[te citate ale „tovar`- ceau pu]in` febr`. lucrurile. „Nici o problem`, mi- de atunci - pe prima pagin`, poster color cu Alexandru Ccu numai 5 kg la total pe un [ului“ (scopul scuz` mijloacele) Mi-aduc aminte de unul a spus, dac` organizezi de- un articol pe trei coloane des- Costache, iar cu banii pehalterofil. în care se eviden]ia rolul edu- dintre colegi, mai solid, care monstra]ia, voi veni cu to]i b`- pre demonstra]ia de la Buftea. care i-am c~[tigat am scos ie]ii mei“. Pe vremea aceea s` se scrie primul num`r al revistei „Cultu- P Nu-mi închipuiam c` este despre cineva în ziar era un lu- rism“. Drumul de la primul nu- a[a greu s` organizezi o bana- cru foarte mare, [i despre ora- m`r la num`rul 100 a fost O l` demonstra]ie. Cel mai greu [ul Buftea nu cred c` se scrise- greu, pres`rat cu multe greu- a fost s` ob]in aprobarea pe li- se vreodat` pe prima pagin`. t`]i, dar am reu[it [i pentru nie de partid din partea prim`- A[a c`, în urma acestui succes, asta vreau s` mul]umesc tu- T riei ora[ului. A fost foarte greu am putut s` ob]in unele fa- turor acelora care au lucrat s`-i conving pe cei de acolo cilit`]i pentru activitatea spor- cu mine [i m-au ajutat n cei c` culturismul este un sport [i tiv`. Cei de la tipografie mi-au zece ani care au trecut pre- c` nu este ceva indecent s` permis s` aduc la sal` [i oa- cum [i vou`, cititorilor, pentru ie[i pe scen` în slip. Noroc c` meni din afara intreprinderii, iar c`, n final, voi sunte]i cei care Demonstra]ie cel care r`spundea de activi- cei de la prim`rie m` ajutau s` au f`cut ca revista s` aib` de culturism n aer liber, t`]ile culturale era un om mai organizez în ora[ concursuri [i continuitate. s la Buftea, dezghe]at - Ion Stanciu se nu- demonstra]ii de culturism. n vara anului mea - [i nu numai c` nu mi-a Dintre tinerii care au început 1989 pus „be]e în roate“, cum de s` vin` la sal`, s-au g`sit
 4. 4. 6 5 CULTURISM CULTURISM 5 7 Fitness 1,60 CAMPIONATELE NA¥IONALE Senioare 52 kg I. BUZETEANU LAURA - Farul I. VIßAN FLORINA - Redis Buftea C-]a II. VåGåUN DIANA - LIC. Spiru Haret Buc. II. VIZITIU LUISA - CSU Tg. DE CULTURISM ßI FITNESS III. ROVENTA FLORINA - Farul C-]a Mure[ IV. POPOVICI SIMONA - Astra Arad III. IONESCU MIHAELA - ANEFS Buc. O IV. VALCU GEANINA - Seniori, senioare perechi [i fitness ANEFS Buc. V. POP LOREDANA - ANEFS 18-19 sept. 1999, Satu Mare .R Buc.T o]i cei care au fost la concur~nd de la egal la egal acest concurs au fost de cu multiplul campion Petru acord c` a fost cel mai Ciorb`. Mputernic campionat na]ional La fitness nivelul preg`tiriide p~n` acum. Au participat sportivelor a crescut, specta-110 sportivi de la 50 de cluburi. colul a fost foarte frumos, dar +57 kg ISSportivii au venit foarte bine arbitrii au stricat tot, arbitr~nd I. MUREßAN MONICA - CSM Aurul Baiapreg`ti]i, fiind categorii unde complet anapoda, ne]in~nd Marechiar [i ocupantul locului 10 seama de criteriile de arbitraj. II. POPA FELICIA -era un culturist bun. Cele mai La premiere toat` sala a flu- CS Teleorman Alexandria Rputernice categorii au fost ierat [i huiduit minute întregi. III. MOIS BRIGITE - Unio Satu Marecategoriile 80 kg [i 90 kg. O Dac` la concursul de culturism IV. ISLEAM GABRIELA - Farul C-]a Fitness +1,60 V. HAITA MIHAELA - CSS5/ Redis Bufteasurpriz` a fost c~[tigarea gre[elile de arbitraj au fost mai Ucategoriei 65 kg de c`tre un mici, la fitness arbitrii s-au f`cutsportiv practic necunoscut - pur [i simplu de r~s. LTIoan Pop. O impresie deose- Cu toate c` a fost primulbit` a f`cut Ionel Maioru care campionat na]ional de cultu-a fost cel mai masiv culturist, rism din istoria ora[ului Satudar a fost [i în form` bun`, Mare, organizarea a fost ex- celent` datorit` principalului U organizator, Scholtz Bela, care Va s i l e B e l b e a atras un num`r record de sponsori [i s-a zb`tut foarte AS Samuraiul, BMD Trans- C mult pentru reu[ita acestui speed, Inter Ciuc SA, DINA + I. ZVINCA ADRIANA MARIA - Lic. Spiru Haret - Farul concurs. çn organizare s-a CO SRL, BCR Satu Mare, Stisom Buc. implicat [i Vasile Belbe, fosta SA, Aurora SA, Hard SRL, II. LEAHU CARMEN - Redis Buftea P glorie a culturismului s`t- Samtel, H. Dacia, Star Mobel III. HEGEDUS IMOLA - CSU Tg. Mure[ IV. GRIGORAß MIHAELA - Post`varul BB Bra[ov m`rean, care a promis c` n SRL, Wimob SA, Intercompamy V. BUCUR ALINA MIHAELA - ANEFS Buc. O anul 2000 va rencepe antre- SRL, Nordexim SA, Federalco- namentele de culturism în op, RA Comunala, Manex vederea particip`rii la con- Impex SRL, Bloody Collection, T cursurile rezervate veteranilor. Sprint Trans, Yes Prodimpex SA, Iat` lista sponsorilor [i, în Beta Security,Securit SA, Lady continuare, clasamentul [i fo- Mary SRL, Vanolux Impex SRL, tografiile finali[tilor. Samicsson, Some[ana SA, Interplast, Ardealul SA, Bar cu 57 kg SPONSORI: Silcomprest SRL, Buline, NATURAL PLUS, REDIS Wilocom SRL, California Fitness, NUTRI¥IE. I. MUNTEAN IRINA - Redis Buftea Comat SA, Arca SA, Fitness II. MUREßAN LUMINI¥A - Delta Cluj Center, Electrolux Samus SA, Cristian Dulgheru III. LIFEI ECATERINA - Farul C-]a Sc h ol t z B e l a IV. POPA LILIANA - Farul C-]a Govor SRL, Nordcompact SA,
 5. 5. 8 5 CULTURISM CULTURISM 5 9 65 kg 70 kg 80 kg V. ROMAN FLORIN CLAUDIU - Galaxy Sport Bac`uI. POP IOAN CSM Aurul Baia Mare I. BURUIANå VIRGIL - CSS 5/Redis Buftea VI. ISACHE SILVIU - Titan Buc.II. TAKACS ZOLTAN - BB Lacta Tg. Mure[ II. MIHåILESCU CRISTIAN - Farul C-]aIII. MOLDOVAN RICHARD - Ind. S~rmii - C~mpia III. MUREßAN MIRCEA - CSM Aurul Baia Mare Turzii IV. KOVACS LASZLO - CSM Aurul Baia MareIV. GIURGIU EMIL - Petrolul Br`ilaV. CAROLEA NNICOLAE - Titan Buc. OVI. ARSENI ILIE - Sanaconex Bac`u .R M IS +90 kg 90kg I.BÇRSAN MARIAN - Farul C-]a II. PANTEA LUCIAN - Astra Arad R III. ORIAN IOAN. BB Deva/Redis Buftea IV. BEBEßELEA C-tin - CSU Sport Sibiu V. ALEXA ANGELO - Expres Gherla U VI. MARIN ION - Gym Mar Strong Oradea. LT I. ARDEL VASILE - CSM Aurul Baia Mare II. MOJA PETRU - Phoenix Baia Mare III. LAZåR DAN - U. Dumifitness Cluj IV. DURU BOGDAN - Farul C-]a U V. CURCUDEL NICU - Palestra Ia[i VI. GIUBA LASZLO - Rapid Oradea C 75 kg III. LAZåR CONSTANTIN - Redis Buftea P IV. CHIRI¥å DRAGOß - Palestra Ia[iI. TORCEA COSTEL Farul C-]a V. ANGHEL CRISTIAN - Farul C-]aII. ZLATANOVICI CRISTIAN - Redis Buftea VI. FLORICI DåNU¥ - CFR Ia[i O T I. CIORBå PETRU - CFR Ia[i II. MAIORU IONEL - Farul C-]a III. RUSS CRISTIAN - CSM BISTRI¥A IV. UCEANU FLORIN - Metrorex Buc. V. POPA PETRIßOR - CS Teleorman Alexandria VI.SUCIU PAUL OVIDIU - CSU Tg. Mure[.
 6. 6. Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele10 5 CULTURISM “Redis” cunoscu]ii culturi[ti: Irina Muntean, Alexandru Costache, Costel Torcea, Perechi Open feminin Mass-R 2 zint` 40 g de Felicia [i Petri[or Popa, Monica Mure[an - CSM Aurul Baia Mare Cristian Zlatanovici, Drago[ Este un concentrat pro- produs. O m`sur` con]ine 25g. Se prezint` la cutii de: Popescu, Florina Vi[an, C-tin teic bogat n carbohidra]i [i proteine, recomandat n spe- 900 g - 95.000 lei Laz`r, Cristea Nicolae, Laura cial ectomorfilor (tip slab, 2,2 kg - 189.000 lei Vi[an, campioana na]ional` longilin, ce ia greu n greu- Energocarb-R de atletism Mihaela Oan`. O tate), care trebuie s` ia de dou`-trei ori pe zi c~te o por]ie de 70 g. Este reco- Este un supliment energetic din meabilitatea ]esuturilor [i elasticitatea mandat [i celorlalte tipuri genetice, ns` carbohidra]i [i se recomand` pentru vaselor de s~nge, accelereaz` fluxul .R numai imediat dup` antrenament. A- refacerea rezervelor energetice ale sanguin. Se prezint` sub form` de cap- vantajul acestui produs este con]inutul organismului. Se administreaz` 30 g sule gelatinoase de 500 mg. Se ad- de fibre vegetale care ajut` la formarea nainte de antrenament (pentru a avea ministreaz` dou` p~n` la patru bolului alimentar [i care absorb toxinele energie) [i 40-60 g dup` antre- capsule/zi. M din intestinul gros. nament, pentru refacere. Se prezint` la cutii de: O m`sur` con]ine 40g. O m`sur` con]ine 35g. 50 capsule - 25.000 lei Se prezint` la cutii de: Se prezint` la cutii de: PROTEIN-R IS 1,2 kg - 39.000 lei 1 kg - 39.000 lei batoane proteice [i energetice 3 kg - 85.000 lei 2,5 kg - 79.000 lei Un baton proteic este echivalentul Super Mass-R Nutrifort-R nutritiv a 100g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de R Este un supliment ce datorit` com- Este un concentrat de carbohidra]i, ciocolat`, de 70g, av~nd urm`toarea pozi]iei (50% proteine [i 35% car- proteine, vitamine [i minerale reco- compozi]ie nutritiv`: proteine - 18g, bohidra]i) poate nlocui mesele obi[- mandat pentru cre[terea rapid` n carbohidra]i - 27g, gr`sime vegetal` - U nuite din timpul zilei [i este reco- mas` muscular`. O por]ie reprezint` 17g, vitamina C - 28 mg, lecitin` -1. CIORBå PETRU + MUREßAN MONICA - CFR mandat at~t tuturor categoriilor de 90 g de produs [i pentru o cre[tere 17 mg, vitamina B6 - 2 mg, vitamina IAßI + CSM Aurul Baia MAre Open masculin B5 - 2 mg, zinc - 2 mg, magneziu 14 LT sportivi, c~t [i celor care nu fac sport, accelerat` a masei musculare se2. ORIAN IOAN + MUNTEAN IRINA - U BB Petru Ciorb` - CFR Ia[i mg. Valoare energetic`: 350 calorii. dar doresc s` aib` o alimenta]ie s`n`- recomand` dou`-trei por]ii pe zi. Deva/Redis Buftea + Redis Buftea Se recomand` culturi[tilor pentru toas`, cu c~t mai pu]ine gr`simi [i O m`sur` con]ine 35g.3. ZLATANOVICI CRISTIAN + VIßAN FLORINA - cre[tere n mas` [i for]`, c~t [i altor colesterol. Se recomand` c~te o por]ie Se prezint` la cutii de: Redis Buftea categorii de sportivi ca suport proteic, de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 65 g 1 kg - 60.000 lei4. UCEANU FLORIN + MUREßAN LUMINI¥A - vitaminic, energetic [i mineral. Nu are 2,5 kg - 119.000 lei U Metrorex Buc. + Delta Cluj de produs). contraindica]ii, fiind un excelent5. DUMITRESCU AUGUSTIN + FLORINA - O m`sur` con]ine 30g. Se prezint` la cutii de: Super Protein-R 90 supliment alimentar. Oltchim Rm. V~lcea Se fac comenzi de minim 5 buc. C 900 g - 70.000 lei Este un concentrat proteic de 25% reducere pentru minimum 2,2 kg - 149.000 lei calitate superioar`, ob]inut din lapte. 100 buc`]i. Prot-R 65 Se administreaz` c~te o por]ie de 6 000 lei/buc P Este un supliment bogat n proteine 40 g de mai multe ori pe zi, n limita a 1,5-2 g protein`/kg corp. Se ames- Lipotrop-R Este un supliment natural, con]i- O (65%) [i este recomandat celor care tec` cu lapte, sucuri sau ap`. vor s`-[i asigure o cantitate mare de O m`sur` con]ine 30g. n~nd acizi gra[i polinesatura]i, proteine n alimenta]ie, f`r` a cre[te Se prezint` la cutii de: antioxidan]i, vitamine [i agen]i farmacologici, recomandat n profila- T stratul adipos. Se recomand` tuturor 900 g - 125.000 lei xia, combaterea colesterolului san- culturi[tilor, c~te o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 50 g de produs). Complex R guin [i arderea depunerilor de gr`simi din organism. Stimuleaz` sistemul O m`sur` con]ine 25g. Este un supliment alimentar vitami- imunitar av~nd efecte anticancerige- Se prezint` la cutii de: no-mineral indicat n cazul solicit`rilor ne. Se recomand` doz` zilnic` de 30 900 g - 80.000 lei fizice mari, n avitaminoze, n profilaxia capsule n 5-6 reprize, ntre mese, 2,2 kg - 159.000 lei [i tratarea unor boli [i viroze; stimu- pentru ac]iunea de ardere a gr`similor Prot-R 85 leaz` sistemul imunitar, regenereaz` ]e- suturile, favorizeaz` metabolizarea cal- [i colesterolului, timp de 3-4 luni [i 10 capsule, n 3 reprize, ca doz` de Are acelea[i recomand`ri ca [i Prot- ciului, fierului, amelioreaz` hipocal- men]inere dup` ob]inerea rezultatelor R 65, doar c` are un con]inut mai mare cemia, scade colesterolul sanguin, dorite. de proteine (85%), iar o por]ie repre- reduce LDL-colesterolul, m`re[te per- 500 capsule - 75.000 lei
 7. 7. 12 5 CULTURISM CULTURISM 5 13Povestea lui Eugen Dunca: M~nc~d [i f`- c~nd antrenament. Cel mai greu mi-a fost în perioada deEUGEN DUNCA dinainte de 1989 c~nd se [tie c` era o problem` procurarea alimentelor. Dar atunci am avut mare noroc cu p`rin]ii care m-au ajutat foarte mult. O Interviu cu cel mai masiv culturist rom~n Mi-aduc aminte c` atunci, pentru o persoan`, ra]ia lunar` C~nd se vorbe[te de masivi- culturist din Rom~nia, m-am Eugen Dunca: Am 35 de ani. era de 5 ou`. Ei bine, tata mi-a .Rtate [i de cel mai mare bra], hot`r~t s`-I iau un interviu. Rep.: De c~ti ani practici asigurat într-o lun` 30 de ou`primul nume rostit este cel al lui culturismul? pe zi, deci 900 de ou` peEugen Dunca. Pentru a afla Reporter: Pentru început o Eugen Dunca: De 15 ani, de toat` luna. Profit de aceast`mai multe despre cel care se s`-]i pun c~teva întreb`ri de la v~rsta de 20 de ani. ocazie s` mul]umesc p`rin]ilor Mspune c` este cel mai masiv rutin`. Deci, ce v~rst` ai? Rep.: D`-mi c~teva dimen- pentru ajutor [i n]elegere siuni ale tale. pentru c` f`r` sprijinul lor nu Eugen Dunca: çn`l]ime 1,85 ajungeam la situa]ia bun` pe IS m, greutate 140 kg, circum- care o am acum. Eram nevoit ferin]a bra]ului 57 cm. s` m`n~nc cantit`]i mari de Rep.: C~nd ai participat la alimente pentru c` atunci nu 1 9 85 - 1 99 3 , n SU A - primul concurs? existau la noi în ]ar` suplimente 90 kg, 1 25 k g , R Eugen Dunca: Dup` 3 luni proteice. Cei ce fac culturism 4 5 c m l a b ra ] 5 4 c m l a b ra ] de la începerea antrenamen- ast`zi, c~nd [i la noi au ap`rut telor, în anul 1994, la Cupa o mul]ime de tipuri de su- luni, aproape c` nu U Metalotehnica, unde am plimente, trebuie s` fie ferici]i am avut ce m~nca [i ocupat locul 3. c` nu trebuie s` m`n~nce am sl`bit destul de LT Rep.: Acum s` trecem la în- mari cantit`]i de alimente. mult. Dup` aceast` treb`ri mai serioase. Cum ai Pentru a c~[tiga bani, vara perioad` grea am ajuns a[a mare? lucram ca salvamar [i body- avut [ansa c` o sal` guard în Costine[ti. de culturism s-a oferit Rep.: Care a fost cea mai s` m` ajute cu minimul U bun` performan]` pe plan necesar pentru a con- na]ional? tinua antrenamentele - Eugen Dunca: N-am ob]inut suplimente nutritive [i C rezultate foarte bune pentru antrenament gratuit. c` nu îmi pl`cea s` intru în for- Dup` 6 luni am par- m`, deci s` sl`besc. Am prefe- ticipat la un concurs cu P rat s` lucrez tot timpul pentru caracter na]ional unde mas` muscular`. Cel mai bun am luat locul 3, iar O rezultat a fost titlul de vice- imediat am participat campion na]ional de seniori la un mare concurs c~nd am fost învins de Nicolae „Campionatele Inter- T Giurgi. na]ionale ale Ger- Rep.: Ce ai f`cut dup` maniei“ versiunea 1989? Te întreb asta pentru c` NABBA. Acolo am reu- [tiu c` de atunci nu ai mai [it s` intru în final` [i s` concurat în ]ar`. ocup locul 5. La acest Eugen Dunca: Nu am mai concurs am fost remar- concurat pentru c` de atunci cat datorit` masivit`]ii a u g us t 1 9 9 9 , am stat cam pu]in prin ]ar`. çn [i un manager a f`cut 1 4 0 k g, 5 7 c m l a b r a] luna mai 1990 am plecat în cu mine un contract Germania. Acolo, timp de 3 pe 15 ani, oferindu-mi 1 9 9 1 , n G e r ma n i a
 8. 8. 14 5 CULTURISM CULTURISM 5 15 Rep.: Ce faci acum, te mai antrenezi? Antrenament Eugen Dunca: Dac` p~n` acum m-am antrenat pentru [i imunitate mas` muscular` [i am ajuns la Cercet`rile au ar`tat c` an- 140 kg., acum am început un trenamentul moderat îmbun`- program de definire [i vreau s` t`]e[te sistemul imunitar. Su- ajung la 115 kg. praantrenamentul, pe de alt` O Rep.: Vei mai concura? parte, mic[oreaz` imunitatea, Eugen Dunca: Nu m-am mai m`rind predispozi]ia la r`celi [i g~ndit la asta, dar totul e infec]ii. .R posibil! C~t despre timpul afectat Eugen î]i mul]umesc pentru lucrului, acesta poate deveni interviu [i promit s` vin s`-ti fac un factor care, ca [i supraan- c~teva fotografii c~nd vei trenamentul, implic` o doz` M avea 115 kg. notabil` de stres. Cristian Dulgheru Nu mai este considerat stre- sant s` fii un fanatic al muncii IS dac` î]i place ceea ce faci, în „TROSNIREA“ timp ce, dac` te sim]i nesigur sau nemul]umit în mediul în care lucrezi, e[ti mai stresat ÎNCHEIETURILOR R dec~t dac` lucrezi foarte mult. De fapt, studiile arat` c` oa-5000 DM pe lun`, cas`, mas` menii care lucreaz` mai multe U[i ma[in`, asta numai pentra a ore pe zi sunt cei mai mul]umi]i Dconcura pentru el. Am stat în e[i te sim]i bine c~nd eli- discuri? Sau de c~te ori ai sc`- în leg`tur` cu munca lor. LTGermania pîn` în prim`vara berezi tensiunea, trosnin- pat un disc sau o halter` din Studii recente au descoperitanului 1991, c~nd m-am du-]i spatele, g~tul sau gre[eal` pe degetele de la pi- de asemenea c` stresul men-hot`r~t s` plec în Statele Unite încheieturile, mul]i oameni î[i cioare? În timp ce ultimul inci- tal sau fr`m~nt`rile emo]iona-unde este capitala cultu- fac griji din cauza faptului c` dent men]ionat poate fi mai le pot avea un efect negativrismului mondial. Managerul acest lucru poate cauza pro- rar înt~lnit, primul se înt~mpl` asupra sistemului imunitar. Umeu nu a fost de acord, dar bleme pe parcursul timpului. mai des dec~t î]i dai seama. Acest lucru pare s` se dato-eu am fost at~t de hot`r~t s` În consecin]`, vei fi u[urat s` Întrebarea este: c~nd ]i se reze schimb`rilor fiziologice înplec înc~t am reziliat contrac- afli c` eliberarea tensiunii este înt~mpl`, ce po]i face ca s` trombocitele sangvine ca r`s- Ctul [i am luat drumul Americii. singurul efect. Dac` o faci a[a u[urezi durerea [i în acela[i puns la stresul psihologic. Sunt çn Statele Unite la început a cum trebuie, trosnirea încheie- timp s` salvezi unghia? necesare cercet`ri suplimen-fost foarte greu, dar în cele din turilor nu favorizeaz` predispo- Cel mai bun remediu pare tare în leg`tur` cu mecanis- Purm` am reu[it. Am început s` zi]ia la anumite afec]iuni, ca s` fie s` str~ngi cu putere de- mele exacte [i efectele peam diferite rela]ii de afaceri, în- de exemplu artrita, [i nici nu getul [i unghia timp de cinci care acestea le au asupra Ocep~nd s` c~[tig bani, dar cel cauzeaz` l`rgirea articula]iilor. minute pentru a preveni um- coagul`rii s~ngelui [i riscurilormai mult mi-a pl`cut c` am a- Pocnetul care se aude provine flarea [i a stopa s~ngerarea unor afec]iuni cardiace.vut [ansa s` m` antrenez al`- de la eliberarea unei mici can- intern` care afecteaz` r`d`- În orice caz, antrenamentul Tturi de cei mai buni profesio- tit`]i de gaze, deoarece oase- cina unghiei. Tensiunea creat` moderat poate fi în beneficiulni[ti. le sunt mi[cate. U[oare depla- va ajuta [i la ameliorarea s`n`t`]ii tale, nu numai îmbu- Rep.: Unde locuie[ti acum? s`ri ale încheieturilor pot relaxa durerii. Dup` aproximativ cinci n`t`]indu-]i sistemul imunitar în Eugen Dunca: C~teva luni corpul tensionat [i elibera stre- minute, pune ghea]` pe mod direct, dar [i reduc~ndu-]istau în ]ar`, iar restul timpului în sul din zon`. degetul v`t`mat timp de înc` stresul emo]ional. Deci, conti-Insulele Caraibe unde am o 10 minute. Dac` nu este nu` s` te antrenezi!societate pe ac]iuni [i fac Degete zdrobite deosebit de grav, aceast`diverse afaceri, printre care [i De c~te ori ai introdus o gre- metod` ar trebui s` elimine Dr.Eric Sternlichtexporturi de vinuri din E ug e n [ i p ri e t e n a l u i , E l l a utate pe o bar` sau un aparat durerea [i, mai ales, s` salvezeRom~nia. [i ]i-ai prins degetele între dou` unghia.

×